HOTĂRÂRE nr. 845 din 31 iulie 2002
privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 23 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, se organizează şi funcţionează ca autoritate naţionala de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului României.
  (2) ORNISS asigura implementarea unitară, la nivel naţional, a măsurilor de securitate a informaţiilor naţionale clasificate, precum şi a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, înţelegerilor şi acordurilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte.
  (3) ORNISS exercita atribuţii de reglementare, autorizare, evidenta şi control în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi ale Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, scop în care:
  a) organizează evidenta listelor şi a informaţiilor secrete de stat, a termenelor de menţinere în nivelul de clasificare, a personalului verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi a registrelor de autorizari de la instituţiile care deţin sau care utilizează informaţii clasificate;
  b) elaborează norme, instrucţiuni şi proceduri pentru protecţia informaţiilor naţionale clasificate şi, respectiv, a informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, denumita în continuare NATO;
  c) asigura respectarea standardelor naţionale şi, respectiv, ale NATO privind gestionarea documentelor clasificate;
  d) cooperează cu instituţiile publice care au atribuţii de coordonare şi de control al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  e) aproba eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informaţii naţionale clasificate;
  f) eliberează certificate individuale de securitate pentru acces la informaţii NATO clasificate şi pentru participarea la activităţi organizate în cadrul Aliantei Nord-Atlantice;
  g) stabileşte cerinţele de securitate pentru încăperile şi containerele speciale, mecanismele de închidere, sistemele de cifru şi încuietori şi autorizeaza utilizarea lor pentru păstrarea informaţiilor secrete de stat, potrivit legii;
  h) organizează şi coordonează activităţile de pregătire a structurilor şi funcţionarilor de securitate la persoanele juridice care gestionează informaţii clasificate;
  i) eliberează, în condiţiile prevăzute de standardele naţionale, autorizaţii speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în obiective sau locuri de importanţa deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate;
  j) asigura, prin intermediul agentiilor specializate, implementarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, referitoare la protecţia informaţiilor stocate în cadrul sistemelor de prelucrare automată a datelor;
  k) coordonează implementarea unitară la nivel naţional a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate din domeniul industrial;
  l) eliberează autorizaţii şi certificate de securitate industriala în conformitate cu standardele în domeniu;
  m) organizează evidenta autorizaţiilor şi a certificatelor de securitate industriala la nivel naţional.


  Articolul 2

  (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin ORNISS este abilitat să solicite informaţiile necesare de la conducătorii autorităţilor şi a instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public sau privat.
  (2) Conducătorii autorităţilor şi ai instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligaţia de a pune la dispoziţie ORNISS datele şi informaţiile referitoare la protecţia informaţiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.


  Articolul 3

  (1) - ORNISS este condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.
  (2) Directorul general prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, anual şi ori de câte ori este nevoie, informări privind activitatea desfăşurată de ORNISS.
  (3) Directorul general este ordonator principal de credite bugetare şi reprezintă ORNISS în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.
  (4) În exercitarea conducerii ORNISS directorul general emite decizii potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  (5) Salarizarea directorului general se face potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  (1) Pe lângă directorul general funcţionează ca organ consultativ Consiliul de coordonare.
  (2) Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului de coordonare se aproba prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.


  Articolul 5

  (1) Structura organizatorică a ORNISS este prezentată în anexa nr. 1.
  (2) În cadrul inspectoratelor şi al Direcţiei tehnice se pot organiza servicii şi birouri.
  (3) Numărul maxim de posturi din structura ORNISS este de 80, exclusiv directorul general.
  (4) Statul de funcţii al ORNISS se aproba de primulministru, la propunerea directorului general, în limita numărului maxim de posturi aprobat.
  (5) Inspectoratele şi Direcţia tehnica sunt conduse de adjuncţi ai directorului general numiţi în funcţie de acesta, potrivit legii, la propunerea Consiliului de coordonare.
  (6) Atribuţiile compartimentelor, sarcinile concrete ale personalului şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare care se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general.


  Articolul 6

  (1) Personalul de specialitate din cadrul ORNISS are calitatea de funcţionar public şi nu poate face parte din partide politice.
  (2) Încadrarea şi salarizarea personalului ORNISS se face în condiţiile legii.


  Articolul 7

  În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, ORNISS administrează şi foloseşte spaţii corespunzătoare, echipamente şi sisteme de receptionare, prelucrare, stocare şi transmitere a informaţiilor.


  Articolul 8

  ORNISS are în dotare un parc auto stabilit potrivit dispoziţiilor legale.


  Articolul 9

  (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ORNISS se asigura integral de la bugetul de stat.
  (2) Fondurile necesare în anul 2002 pentru finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi funcţionarea ORNISS se asigura din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în limita sumei de 3.800.000 mii lei, conform detalierii din anexa nr. 2.


  Articolul 10

  În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri ORNISS va elabora şi va supune spre aprobare primului-ministru regulamentul de organizare şi funcţionare.


  Articolul 11

  Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Securitate stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Securitate vor fi preluate de ORNISS în cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  La data încheierii procesului de preluare a atribuţiilor prevăzute la art. 11 se abroga Hotărârea Guvernului nr. 864/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Securitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 10 octombrie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Directorul
  Serviciului Roman de Informaţii,
  Alexandru-Radu Timofte
  p. Ministru de interne,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naţionale,
  George Cristian Maior,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihnea Motoc,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii şi
  solidarităţii sociale,
  Razvan Ionut Cirica,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Bucureşti, 31 iulie 2002.
  Nr. 845.


  Anexa 1


                                 ORGANIGRAMA
                       Oficiului Registrului Naţional al
                         Informaţiilor Secrete de Stat

                            ┌─────────────────┐
                            │ PRIMUL-MINISTRU │
                            └───────┬─────────┘
                                    │
                          ┌─────────┴───────────────┐
                          │ OFICIUL REGISTRULUI │
                          │NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR│
                          │ SECRETE DE STAT │
                          └─────────────┬───────────┘
            ┌──────────────────┬────────┴─────────┬───────────────────┐
    ┌───────┴────────┐ ┌──────┴───────┐ ┌───────┴───────┐ ┌─────────┴────────┐
    │ Inspectoratul │ │ Inspectoratul│ │ Inspectoratul │ │ Direcţia tehnica │
    │ pentru │ │ pentru │ │ general │ └──┬───────────────┘
    │ informaţii │ │ informaţii │ │ pentru │ │ ┌──────────────┐
    │ naţionale │ │ externe │ │ acreditare │ │ │Acorduri │
    │ clasificate │ │ clasificate │ │ şi cooperare │ ├─┤internaţionale│
    └┬───────────────┘ └─┬────────────┘ └─┬─────────────┘ │ └──────────────┘
     │ │ │ ┌────────────┐ │ ┌──────────────┐
     │ ┌─────────────┐ │ ┌────────────┐ ├─┤Agenţii │ ├─┤Contencios │
     │ │Evidenta │ │ │Protecţia │ │ │INFOSEC │ │ │administrativ │
     │ │listelor şi │ ├─┤personalului│ │ └────────────┘ │ └──────────────┘
     ├─┤informaţiilor│ │ └────────────┘ │ ┌────────────┐ │ ┌──────────────┐
     │ │secrete │ │ ┌────────────┐ ├─┤Securitate │ ├─┤ Relaţii │
     │ │de stat │ ├─┤ Protecţia │ │ │industriala │ │ │ publice │
     │ └─────────────┘ │ │ fizica │ │ └────────────┘ │ └──────────────┘
     │ │ └────────────┘ │ ┌───────────┐ │ ┌──────────────┐
     │ ┌─────────────┐ │ ┌────────────┐ └─┤Secretariat│ ├─┤Resurse umane │
     │ │Evidenta │ │ │Registrul │ └───────────┘ │ └──────────────┘
     ├─┤verificărilor│ ├─┤central │ │ ┌──────────────┐
     │ │şi avizarilor│ │ └────────────┘ │ │Compartiment │
     │ │de securitate│ │ ┌────────────┐ ├─┤financiar- │
     │ └─────────────┘ └─┤Secretariat │ │ │logistic │
     │ ┌──────────────┐ └────────────┘ │ └──────────────┘
     │ │Evidenta │ │ ┌──────────────┐
     ├─┤registrelor şi│ └─┤Secretariat │
     │ │autorizaţiilor│ └──────────────┘
     │ └──────────────┘
     │ ┌──────────────┐
     ├─┤Informare şi │
     │ │documentare │
     │ └──────────────┘
     │ ┌──────────────┐
     └─┤Secretariat │
       └──────────────┘


  Anexa 2


                                       NECESARUL
                      de fonduri pentru organizarea şi funcţionarea
                      Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor
                        Secrete de Stat în anul 2002

                                                                - mii lei -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Indicatori Suma

   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Capitolul 51.01 "Autorităţi publice" 3.800.000
   Cheltuieli curente 2.500.000
   Cheltuieli de personal 1.500.000
   Cheltuieli materiale şi servicii 1.000.000
   Cheltuieli de capital 1.300.000
   Subcapitolul 05 "Autorităţi executive" 3.800.000
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ──────────────