ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 8 aprilie 1999 (*actualizată*)
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
(actualizată până la data de 30 martie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Capitolul I Protecţia chiriaşilor

  Protecţia chiriaşilor

  Secţiunea 1 Prelungirea şi încheierea anumitor contracte de închiriere

  Prelungirea şi încheierea anumitor contracte de închiriere

  Articolul 1

  Contractele de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, precum şi cele folosite de aşezămintele social-culturale şi de învăţământ, de partide politice, de sindicate şi de alte organizaţii neguvernamentale, legal înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994
  şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia, în aceleaşi condiţii, cu excepţia nivelului chiriei.
  -----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.


  Articolul 2

  Contractele de închiriere prelungite sau reînnoite în temeiul Legii nr. 17/1994
  , pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriaşilor, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.


  Articolul 3

  Durata contractelor de închiriere încheiate după prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere în baza Legii nr. 17/1994, pentru suprafeţele locative folosite de unităţi de învăţământ sau de aşezăminte social-culturale, redobândite de foştii proprietari sau de moştenitorii acestora anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se prelungeşte, la cererea chiriaşului, pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 4

  Pentru imobilele - terenuri şi construcţii -, redobândite de foştii proprietari sau de moştenitorii acestora şi folosite la data cererii de retrocedare de unităţi de învăţământ, de aşezăminte social-culturale sau de instituţii publice, proprietarul va încheia, la cererea locatarului, un contract de închiriere pe o durată de 3 ani.


  Articolul 5

  Pentru imobilele - terenuri şi construcţii -, precum şi pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţa, privatizate după 1 ianuarie 1990 o dată cu societăţile comerciale care le detineau în proprietate ca locuinţe, locuinţe de serviciu, cămine pentru salariaţi, aşezăminte social-culturale sau unităţi de învăţământ, proprietarul va încheia, la cererea chiriaşului sau a fostului chiriaş care ocupa efectiv locuinţa, un contract de închiriere pe o durată de 5 ani.


  Articolul 6

  În cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1995
  pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, şi desfiinţate prin hotărâre judecătorească, proprietarul recunoscut de justiţie va încheia cu persoanele care au cumpărat locuinţa în baza Legii nr. 112/1995
  şi care o ocupa efectiv, la cererea acestora, un contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani.
  -----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.


  Articolul 7

  Prelungirea contractelor de închiriere, realizată în baza prevederilor art. 1, rămâne valabilă şi în cazul redobandirii imobilelor respective de către foştii proprietari sau de moştenitorii acestora după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 8

  Durata contractelor de închiriere pentru garajele deţinute de stat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se prelungeşte, la cererea chiriaşului, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia.


  Articolul 9

  (1) În cazurile prevăzute la art. 2-7, între proprietari şi chiriaşi se va încheia un nou contract de închiriere numai la cererea chiriaşului sau a fostului chiriaş, după caz.
  (2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, vor înregistra noul contract de închiriere la organul fiscal teritorial.
  -----------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  (3) Persoana juridică, care a deţinut sau a administrat locuinţa, va comunică chiriaşului titular al contractului de închiriere, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 15 zile de la data procesului-verbal de restituire a locuinţei, faptul ca începând cu această dată poate să încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul care a redobândit locuinţa. În acelaşi timp este obligată sa pună la dispoziţie proprietarului, fără plata, copii de pe contractul de închiriere şi de pe anexele la acesta.


  Articolul 10

  (1) În vederea încheierii noului contract de închiriere, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau de la deschiderea rolului fiscal, după caz, proprietarul îi va notifica chiriaşului sau fostului chiriaş, prin executorul judecătoresc, data şi locul intalnirii. Notificarea va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
  (2) Chiriaşul sau fostul chiriaş este obligat ca comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării.
  -----------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  (3) În cazul în care chiriaşul sau fostul chiriaş comunică proprietarului că nu cere sa încheie un nou contract de închiriere, acesta este obligat sa îi predea proprietarului locuinţa pe bază de proces-verbal, în termen de cel mult 60 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (1). Nepredarea locuinţei înăuntrul acestui termen îl indreptateste pe proprietar sa ceara în justiţie evacuarea necondiţionată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanţei preşedinţiale.


  Articolul 11

  (1) Nerespectarea de către proprietar a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) atrage prelungirea de drept a contractului de închiriere anterior până la încheierea unui nou contract de închiriere. Neplata chiriei până la încheierea noului contract de închiriere nu poate fi invocată de proprietar ca motiv de evacuare a chiriaşului sau a fostului chiriaş.
  (2) Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriaşului sau al fostului chiriaş de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl indreptateste pe proprietar sa ceara în justiţie evacuarea necondiţionată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanţei preşedinţiale.


  Articolul 12

  În cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia, închirierea continua, contractul de închiriere transferandu-se, la cerere, după caz:
  a) în beneficiul soţului sau al sotiei, dacă este menţionat în contract şi dacă a locuit efectiv împreună cu titularul;
  b) în beneficiul descendenţilor sau al ascendenţilor, dacă aceştia erau menţionaţi în contract şi dacă au locuit efectiv împreună cu titularul. În cazul minorilor şi al incapabililor, care nu au reprezentant legal, autoritatea tutelara este obligată să asigure asistenţa pentru încheierea, modificarea sau încetarea contractului de închiriere, după caz;
  c) în beneficiul altor persoane, dacă acestea erau menţionate în contract şi dacă au locuit efectiv împreună cu titularul cel puţin un an.


  Articolul 13

  Prelungirea contractelor de închiriere nu se aplică:
  a) în cazul contractelor de închiriere încheiate de chiriaşi cu proprietari persoane fizice, altele decât cele prevăzute la art. 2-7;
  b) în cazul contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe proprietate particulară, prevăzute la art. 1-7, ai căror titulari de contract sau membri de familie menţionaţi în contract sunt proprietari ai unei locuinţe corespunzătoare ori au înstrăinat o locuinţa corespunzătoare, după data de 1 ianuarie 1990, în aceeaşi localitate. Fac excepţie contractele de închiriere ai căror titulari sau membri de familie menţionaţi în contract au redobândit, ca fosti proprietari sau moştenitori ai acestora, locuinţe care sunt efectiv ocupate de chiriaşi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevăzute la art. 1 sau de o instituţie publică;
  c) chiriaşului care refuza sa preia în folosinţa o alta locuinţa pusă la dispoziţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia ori de autorităţile publice locale;
  d) în cazul litigiilor determinate de refuzul chiriaşilor cărora li s-a notificat sa încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul, potrivit Legii nr. 17/1994
  , Legii nr. 112/1995
  sau Legii nr. 114/1996
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) în cazul litigiilor dintre proprietar şi chiriaş având ca obiect schimbul de locuinţe;
  f) în cazul chiriaşilor care au subinchiriat locuinţa fără consimţământul scris al proprietarului;
  g) în cazul chiriaşilor care au schimbat total sau parţial destinaţia ori structura interioară a locuinţei fără consimţământul scris al proprietarului şi fără aprobările legale;
  h) chiriaşului care a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situata aceasta, instalaţiilor sau bunurilor aferente acestora ori care a înstrăinat fără drept părţi din acestea;
  i) chiriaşului care are un comportament ce face imposibila convieţuirea sau împiedica folosirea normală a locuinţei;
  j) chiriaşilor rezidenţi în străinătate care, fără a fi detaşaţi, nu au mai folosit locuinţa mai mult de un an fără întrerupere.
  -----------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.


  Secţiunea a 2-a Reînnoirea contractului de închiriere

  Reînnoirea contractului de închiriere

  Articolul 14

  (1) La expirarea termenului de închiriere stabilit conform prezentei ordonanţe de urgenţă chiriaşul are dreptul la reînnoirea contractului, pentru aceeaşi perioadă, dacă părţile nu modifica prin acord expres durata închirierii
  -----------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  (2) Proprietarul poate refuza reînnoirea contractului de închiriere numai pentru următoarele motive:
  a) locuinţa este necesară pentru a satisface nevoile sale de locuit, ale soţului, părinţilor ori copiilor oricăruia dintre aceştia, numai dacă sunt cetăţeni români cu domiciliul în România;
  b) locuinţa urmează să fie vândută în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
  c) chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive în executarea contractului de închiriere;
  d) în cazurile prevăzute la art. 13 lit. f)-i).
  (3) Proprietarul este obligat sa îi notifice chiriaşului refuzul de a reînnoi contractul de închiriere cu cel puţin un an înainte de expirarea acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b). În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d) notificarea se face cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea contractului.
  -----------
  Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  (4) Sunt permise mai multe reinnoiri succesive.
  (5) Chiriaşul este obligat sa părăsească locuinţa în termen de 60 de zile de la expirarea termenului contractual, dacă locaţiunea nu s-a reînnoit. Chiriaşul este obligat sa plătească întreaga chirie, precum şi toate cheltuielile pentru servicii şi întreţinere aferente perioadei în care a ocupat efectiv locuinţa.
  -----------
  Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.


  Articolul 15

  (1) În cazul chiriaşilor care au primit notificarea pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b), consiliile locale sunt obligate să le pună la dispoziţie, cu prioritate, o locuinţă din fondul destinat închirierii, inclusiv din fondul de locuinţe sociale, în termen de un an de la data cererii chiriaşului; locuinţele se pun la dispoziţie numai celor care îndeplinesc criteriile de acces stabilite în conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  -----------
  Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 13 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.
  (2) Chiriaşul este obligat sa înregistreze cererea de locuinţa la consiliul local în termen de 30 de zile de la data notificării.
  (3) Sunt interzise, sub sancţiunea nulităţii absolute, contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţa, încheiate de consiliile locale cu persoane fizice sau juridice cu nerespectarea ordinii de prioritate prevăzute la alin. (1).
  (4) În cazul în care consiliile locale nu au putut pune la dispoziţie chiriaşului o locuinţa corespunzătoare în termenul prevăzut la alin. (1) contractul de închiriere se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni de la data expirării sale, fiind aplicabile şi prevederile cap. II privind schimbul de locuinţa.
  -----------
  Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.


  Articolul 16

  Chiriaşii ale căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) au prioritate la acordarea tuturor înlesnirilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru dobândirea unei locuinţe proprietate personală.
  -----------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 13 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.


  Articolul 17

  Persoana prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a) trebuie să ocupe locuinţa în termen de 60 de zile de la data părăsirii acesteia de către chiriaş şi pentru o perioadă care nu poate fi mai mica de un an de la data mutării efective în locuinţa.


  Articolul 18

  (1) În cazul în care contractul de închiriere nu se reînnoieşte pentru motivul prevăzut la art. 14 alin. (2) lit. b), chiriaşul are drept de preemţiune la cumpărarea locuinţei.
  (2) Notificarea prealabilă a refuzului de a reînnoi contractul de închiriere, în temeiul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, tine loc de oferta de vânzare şi trebuie să cuprindă preţul vânzării, sub sancţiunea nulităţii absolute. Oferta de vânzare este irevocabilă până la expirarea perioadei de închiriere.
  (3) Dacă chiriaşul notifica proprietarului intenţia de a cumpăra locuinţa, sub condiţia obţinerii unui împrumut pentru plata preţului, contractul de închiriere se prelungeşte cu un an. La expirarea acestui termen, dacă vânzarea nu s-a perfectat, chiriaşul pierde dreptul de preemţiune la cumpărarea locuinţei.
  -----------
  Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  (4) Exercitarea cu rea-credinţa a dreptului de preemţiune atrage răspunderea civilă a chiriaşului pentru daunele cauzate proprietarului.


  Articolul 19

  (1) Dacă locuinţa a fost vândută unui terţ în condiţii sau la un preţ mai avantajos decât cel prevăzut în oferta adresată chiriaşului care nu a acceptat aceasta oferta, chiriaşul se poate subroga în drepturile cumpărătorului, plătind acestuia preţul vânzării în termen de 60 de zile de la notificarea contractului de vânzare-cumpărare.
  (2) La mutarea din locuinţa chiriaşul va comunică proprietarului, în scris, cu confirmare de primire, adresa la care i se va notifica contractul de vânzare-cumpărare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a se subroga în drepturile cumpărătorului.


  Articolul 20

  (1) Dreptul chiriaşului de a se subroga în drepturile cumpărătorului se exercită potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă, privind ofertele de plată şi consemnaţiuni, care se aplică în mod corespunzător. Procesul-verbal încheiat cu executorul judecătoresc pentru a constata primirea plăţii de către terţul cumpărător sau hotărârea judecătorească irevocabilă prin care oferta de plată şi consemnarea au fost declarate valabile tine loc de titlu de proprietate pentru fostul chiriaş.
  (2) Oferta de plată urmată de consemnatiune, făcuta de chiriaş pentru a se subroga în drepturile cumpărătorului, este irevocabilă.


  Articolul 21

  Dispoziţiile art. 18-20 privind dreptul de preemţiune al chiriaşului şi dreptul de a se subroga cumpărătorului sunt aplicabile şi în cazul în care proprietarul vinde locuinţa înainte de expirarea perioadei de închiriere. Cumpărătorul este dator să respecte contractul de închiriere încheiat în scris şi înregistrat la organul fiscal teritorial, cu excepţia cazului în care încetarea închirierii din cauza vânzării a fost prevăzută în contractul de închiriere.


  Articolul 22

  (1) Notificarea prealabilă a chiriaşului de către proprietar privind refuzul de a reînnoi contractul de închiriere se face prin executorul judecătoresc şi trebuie să indice motivul refuzului.
  (2) În cazul prevăzut la art. 14 alin. (2) lit. a), notificarea prealabilă a chiriaşului trebuie să indice numele, prenumele, cetăţenia, domiciliul, precum şi legătura de rudenie sau de afinitate ori calitatea de soţ a persoanei îndreptăţite.
  (3) În lipsa notificării ori în caz de nulitate a acesteia pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi la art. 14 alin. (3), contractul de închiriere se reînnoieşte în condiţiile art. 14 alin. (1).


  Capitolul II

  Schimbul de locuinţă
  -----------
  Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.

  Articolul 23

  (1) Proprietarii au dreptul sa ceara şi să obţină mutarea chiriaşilor din spaţiile cu destinaţia de locuinţa pe calea unui schimb obligatoriu.
  (2) Pentru aceasta proprietarul este obligat sa pună la dispoziţie chiriaşului, cu contract de închiriere, un alt spaţiu cu destinaţia de locuinţa în aceeaşi localitate sau într-o alta localitate cu acordul chiriaşului, cu asigurarea exigenţelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  -----------
  Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  (3) Dacă locuinţa oferită în schimb este proprietatea altei persoane, contractul de închiriere se încheie de către aceasta pentru un termen care nu poate fi mai mic decât cel prevăzut în contractul iniţial.


  Articolul 24

  (1) Chiriaşul nu este obligat să se mute, dacă în locuinţa care i se oferă în schimb nu i se asigura suprafaţa locuibilă şi numărul de camere la care este îndreptăţit conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, dar nici nu poate pretinde o suprafaţa locuibilă sau un număr de camere mai mare decât cele la care este îndreptăţit potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă sau decât cele pe care le deţine cu chirie şi nici condiţii mai bune de locuit decât cele pe care le are în locuinţa din care urmează să se mute.
  (2) Nu i se va putea cere chiriaşului să se mute într-o locuinţa insalubra şi nici sa accepte o locuinţa lipsită de dependintele strict necesare - bucătărie, baie, WC -, prevăzute în contractul de închiriere a locuinţei din care urmează să se mute.
  (3) Chiriaşul nu va putea însă sa invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul ca locuinţa oferită este situata într-un cartier periferic, ca este mai puţin confortabila datorită felului diferit de încălzire, că nu are curte ori datorită etajului la care se afla locuinţa oferită în schimb.
  -----------
  Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  (4) Chiriaşul poate fi evacuat şi din garajul deţinut, dacă acesta a aparţinut, la data preluării de către stat, locuinţei din care urmează să se mute, chiar dacă proprietarul nu poate să îi ofere chiriaşului un alt garaj la schimb.
  -----------
  Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.


  Articolul 25

  Litigiile dintre proprietari şi chiriaşi, legate de schimbul obligatoriu de locuinţa, sunt de competenţa judecătoriei în raza căreia se afla imobilul. Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată cu recurs. Hotărârea instanţei de recurs este definitivă şi irevocabilă.


  Capitolul III Stabilirea şi plata chiriei

  Stabilirea şi plata chiriei

  Articolul 26

  (1) Chiriile pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai societăţilor comerciale, companiilor şi societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome se calculează pornindu-se de la un tarif de baza lunar.
  (2) Chiriile pentru locuinţele prevăzute la alin. (1) se diferenţiază pe categorii de localităţi şi pe zone, de către consiliile locale, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de baza, după cum urmează:
  ──────────────────────────────────────────────────
      Zona
   în cadrul Categoria localităţii
  localităţii ───────────────────────────────
                  Municipii Oraşe Comune
  ──────────────────────────────────────────────────
       A 3,5 2,5 1
       B 2,5 2 0,5
       C 2 1,5
       D 1,5 1
  ──────────────────────────────────────────────────

  (3) Pentru locuinţele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.
  (4) Comunicatele Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice privind nivelul salariului mediu net pe economie vor fi publicate trimestrial în Monitorul Oficial al României.
  -----------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.


  Articolul 27

  (1) Tariful de baza lunar al chiriei pe mp este cel prevăzut în tabelul de mai jos:
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                Categoria suprafeţelor Tariful
                                                                        de bază
                                                                        (lei/mp)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Suprafaţa locuibilă 0,84
   Suprafaţa antreului, tindei, verandei, culoarului,
   bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, 0,34
   camerei de baie, WC
   Suprafaţa teraselor, pivniţelor, boxelor, logiilor,
   spălătoriilor, uscătoriilor 0,19
   Suprafaţa garajelor 1,27
   Suprafaţa dotărilor speciale: piscină, saună, seră,
   cramă şi altele asemenea 1,27
   Suprafaţa anexelor gospodăreşti aferente locuinţelor
   din mediul rural 0,02
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -----------
  Alin. (1) al art. 27 a fost modificat conform alin. (1) al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 310 din 28 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.
  (2) Tariful de baza lunar al chiriei (lei/mp) se actualizează în funcţie de rata anuală a inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.
  -----------


  Articolul 28

  (1) Suprafaţa locuibilă cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi.
  -----------
  Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  (2) Dependinţe, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt încăperile care, prin funcţiunile lor, asigura folosirea corespunzătoare a locuinţei, şi anume: antreu, tinda, vestibul, hol, veranda, culoar, bucătărie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera de baie, WC, spalatorie, uscatorie, pivnita, boxa, logie terasa şi magazie din zid.
  -----------
  Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  (3) Suprafaţa utila a locuinţei este formată din suprafaţa locuibilă împreună cu suprafaţa dependinţelor.


  Articolul 29

  (1) Tariful de baza prevăzut la art. 27 se reduce, după caz, pentru întreaga suprafaţa locuibilă, după cum urmează:
  - 15% pentru camerele situate la subsol, demisol sau în mansarde aflate direct sub acoperiş;
  - 10% pentru locuinţele lipsite de instalaţii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea;
  - 10% pentru locuinţele construite din materiale de construcţii inferioare, cum este paianta.
  (2) Reducerile se aplică cumulativ.


  Articolul 30

  Tariful de baza lunar al chiriei pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din comune este de 50 lei/mp, din oraşe este de 75 lei/mp, iar din municipii este de 100 lei/mp. Chiriile pentru aceste terenuri se diferenţiază pe categorii de localităţi şi pe zone prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la art. 26 alin. (2).


  Articolul 31

  (1) Nivelul maxim al chiriei pentru locuinţele prevăzute la art. 26 şi terenul aferent acestora nu poate depăşi 15% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie. În cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situează între venitul mediu net lunar pe economie şi dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei lunare nu poate depăşi 25% din venitul net lunar pe familie.
  -----------
  Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  (2) Chiriaşul este obligat sa aducă la cunoştinţa proprietarului, în termen de 30 de zile, orice modificare a venitului net lunar pe familie, de natura sa determine mărimea chiriei, sub sancţiunea rezilierii contractului.


  Articolul 32

  (1) Pentru locuinţele proprietate particulară a persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 2-7, chiria se stabileşte prin negociere între proprietar şi chiriaş cu ocazia încheierii noului contract de închiriere.
  (2) Dispoziţiile art. 31 se aplică în mod corespunzător.
  -----------
  Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  -----------
  Alin. (3) al art. 32 a fost abrogat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.


  Articolul 32^1

  Prin familie, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege soţul, sotia, copiii, părinţii soţilor, precum şi ginerii, nurorile şi copiii acestora, dacă locuiesc şi gospodăresc împreună.
  -----------
  Art. 32^1 a fost introdus de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.


  Articolul 34

  Proprietarii ale căror locuinţe sunt ocupate de chiriaşii prevăzuţi la art. 32 alin. (1), care plătesc o chirie mai mica decât chiria calculată potrivit art. 26-30, sunt scutiţi de impozitul pe clădire şi teren pentru imobilul în cauza, pe durata contractului de închiriere respectiv.
  -----------
  Art. 34 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 25 iulie 2002, prin abrogarea prevederii referitoare la scutirea de impozit pe chirie.


  Articolul 35

  (1) În cazul contractelor de închiriere încheiate pentru o perioadă mai mare de un an, proprietarul poate cere majorarea chiriei, în afară de cazul în care părţile, prin contract, s-au înţeles sa nu majoreze chiria.
  (2) Cererea de majorare a chiriei trebuie adresată în scris chiriaşului şi trebuie motivată de efectuarea unor lucrări de reparaţii sau de consolidări ale locuinţei sau clădirii ori de creşterea venitului mediu net lunar pe membru de familie al chiriaşului peste nivelul salariului mediu net lunar pe economie.
  (3) Notificarea cererii de majorare a chiriei se va face de către proprietar cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 10 alin. (1).
  (4) Acordul scris şi semnat de chiriaş şi de proprietar pentru majorarea chiriei se va înregistra la organul fiscal teritorial ca parte integrantă a contractului de închiriere.
  (5) În cazul în care chiriaşul nu îşi da acordul scris la cererea de majorare a chiriei în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de majorare, proprietarul poate intenta acţiune în justiţie pentru majorarea chiriei. Este interzisă rezilierea contractului de închiriere sau evacuarea chiriaşului pe motiv ca acesta nu este de acord cu majorarea chiriei.
  (6) Dacă chiriaşul a fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă sa plătească o chirie majorată, proprietarul poate cere rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea chiriaşului, atunci când chiriaşul, cu rea-credinţa, nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive, începând cu luna următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.


  Articolul 37

  La încheierea contractului de închiriere părţile pot conveni asupra constituirii unui depozit de garanţie. Acest depozit se va depune în contul proprietarului, la banca indicată de acesta în contractul de închiriere.


  Articolul 38

  (1) Sumele stabilite în contractul de închiriere ca depozit de garanţie pentru executarea obligaţiilor locative ale chiriaşului nu pot depăşi chiria aferentă pentru o perioadă de 3 luni la nivelul anului respectiv.
  (2) În cazul în care chiria este plătită în avans pentru o perioadă mai mare de 3 luni, nu se mai constituie depozitul de garanţie.


  Articolul 39

  (1) Depozitul de garanţie se restituie într-un interval maxim de 3 luni, începând cu data restituirii cheilor de către chiriaş.
  (2) Din acest depozit se pot retine, la restituire, sumele datorate proprietarului, sub rezerva justificarii acestora.
  (3) În cazul nerestituirii în termenul prevăzut, soldul depozitului de garanţie produce dobânzile la vedere în favoarea chiriaşului.


  Articolul 40

  Sumele ce pot fi reţinute de proprietar din depozitul de garanţie sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru:
  a) reparaţia sau înlocuirea obiectelor sanitare, precum şi pentru lucrările de construcţii care sunt în sarcina chiriaşului;
  ------------
  Litera a) a art. 40 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 40 din 8 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 18 iunie 1999.
  b) întreţinerea curenta şi reparaţiile lunare la elementele de folosinţa comuna care sunt în sarcina chiriaşului;
  ------------
  Litera b) a art. 40 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 40 din 8 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 18 iunie 1999.
  c) alte servicii realizate în folosul chiriaşului, de care acesta a beneficiat pe perioada existenţei contractului de închiriere şi pe care nu le-a achitat.


  Articolul 41

  Pentru toate sumele încasate proprietarul este obligat sa emita chitanţa. Orice decont va fi justificat chiriaşului, precum şi modul de repartizare între chiriaşi a cheltuielilor comune.


  Capitolul IV Dispoziţii finale

  Dispoziţii finale

  Articolul 42

  Orice litigiu între chiriaş şi proprietar cu privire la nivelul şi la plata chiriei se soluţionează de către judecătoria în a carei raza teritorială este situata locuinţa.


  Articolul 43

  (1) Chiriaşul are dreptul la despăgubiri pentru sporul de valoare adus locuinţei prin îmbunătăţirile necesare şi utile, efectuate cu aprobările prevăzute de lege, confirmate pe bază de acte justificative.
  (2) Până la achitarea integrală a despăgubirilor de către proprietar, chiriaşul are drept de retenţie asupra locuinţei.
  (3) În cazul înstrăinării locuinţei, chiriaşul poate pretinde plata despăgubirilor de la noul proprietar.
  (4) Chiriaşii din locuinţele care au fost restituite, potrivit legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora au dreptul la despăgubiri în condiţiile alin. (1)-(3).


  Articolul 44

  Sunt interzise sub sancţiunea nulităţii absolute înstrăinarea sub orice formă, concesionarea, ipotecarea, contractul de leasing, precum şi orice închiriere sau subinchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii cu destinaţia de locuinţa -, care fac obiectul unei incunostintari scrise, notificări sau cereri în constatarea sau realizarea dreptului de proprietate din partea persoanelor fizice sau juridice deposedate de aceste bunuri.
  ------------
  Art. 44 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 40 din 8 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 18 iunie 1999.


  Articolul 45

  Contractele de închiriere încheiate pentru spaţiile ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi de personalul străin al acestora se prelungesc, la cererea chiriaşului, pentru o perioadă de 5 ani, în aceleaşi condiţii, indiferent de proprietar.
  -----------
  Art. 45 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.


  Articolul 46

  Cap. III "Stabilirea şi plata chiriei" intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată se abroga cap. IV şi art. 63 din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  p. PRIM-MINISTRU,
  VICTOR BABIUC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Vlad Rosca

  Anexa 1

  CATEGORII DE PERSOANE CARE AU DREPTUL LA O CAMERA IN PLUS
  1. Membrii Academiei Române, ai Academiei de Ştiinţe Medicale şi ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
  2. Laureati ai Premiului de Stat, artişti ai poporului, oameni de ştiinţa, litere, arta, cultura şi sport, precum şi alte persoane, distinse cu titlul de "emerit"
  3. Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie şi ai Curţii Constituţionale, preşedintele şi membrii Curţii de Conturi numiţi de Parlament, avocatul poporului, preşedintele Consiliului Legislativ, precum şi procurorii de la Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie
  -----------
  Pct. 3 din anexa 1 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.
  4. Militarii cu gradul de general
  5. Şefii cultelor religioase recunoscute
  6. Profesorii din învăţământul superior
  7. Directorii institutelor de cercetare
  8. Directorul Bibliotecii Academiei Române, precum şi directorii muzeelor şi ai bibliotecilor naţionale
  9. Directorii teatrelor, operelor, operetelor şi ai filarmonicilor de stat.


  Anexa 2

  BOLILE, PRECUM ŞI PERSOANELE A CĂROR STARE FIZICA NECESITA ATRIBUIREA UNEI CAMERE IN PLUS
  1. Tuberculoza:
  - tuberculoza pulmonara şi extrapulmonara, în evidenta activa la dispensarul antituberculos.
  2. Supuratii bronho-pleuro-pulmonare cronice:
  - bronsite supurate;
  - bronsectazii supurate;
  - abcese pulmonare;
  - emfizeme fistulizate;
  - astmul bronşic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali.
  3. Insuficienta respiratorie:
  - insuficienta respiratorie cronica manifesta, cu dispnee, cianoza, reducerea capacităţii vitale sau a VEMS sub 50% .
  4. Afecţiuni cardiovasculare:
  - cardiopatie ischemica cronica dureroasa (angina pectorala, sindrom intermediar, infarct miocardic), cu semne clinice sau/şi EKG;
  - insuficienta cardiacă cronica manifesta;
  - sindrom de ischemie periferica cronica cu tulburări trofice.
  5. Insuficienta renala cronica cu retenţie azotata.
  6. Ciroza hepatica cu encefalopatie cronica.
  7. Poliartrita cronica evolutiva şi spondilartrita anchilozanta cu invaliditate motorie accentuata.
  8. Colagenoze majore (lupus eritematos diseminat, sclerodermie generalizata, dermatomiozita, poliarterita nodoasa) cu grad avansat de invaliditate.
  9. Boli cutanate:
  - bolile cronice ale pielii cu secretii abundente: pemfigus, pemfigoide, boala Duhring;
  - genodermatoze: xeroderma pigmentosum, ichtioze grave, eritrocheratodermii ichtiziforme congenitale, epidermolize buloase polidistrofice.
  10. Boli neurologice:
  - boli neurologice cu invaliditati motorii mari sau cu tulburări sfincteriene; hemiplegii, paraplegii, tetraplegii, ataxie manifesta, manifestări distonice accentuate;
  - epilepsie cu tulburări psihice interaccesuale sau cu crize frecvente;
  - nevralgie trigeminala esenţială;
  - coree cronica;
  - encefalopatii cronice infantile.
  11. Boli psihice:
  - psihoze cronice, periodice sau procesuale (psihoza maniaco-depresivă, schizofrenie, deliruri cronice);
  - psihoze involutive depresive, paranoide;
  - demente organice: senila, arterosclerotica, posttraumatica;
  - nevroze grave şi prelungite fobice, obsesive sau isterice;
  - psihopatii grave sau cu decompensari frecvente.
  12. Boli canceroase:
  - tumori maligne ulcerate cu secretii abundente sau fetide;
  - neoplazii maligne în stadii avansate;
  - neoplazii maligne cu sechele postterapeutice invalidante;
  - hemopatii maligne cu evoluţie îndelungată.
  13. Boli complicate cu:
  - incontinenta cronica de fecale sau de urina;
  - fistule (digestive, urinare, osoase, ganglionare) cu secretii abundente şi fetide;
  - anus contra naturii.
  14. Boli infirmizante ale aparatului locomotor cu imobilizare la pat.
  15. Marii mutilati.
  16. Pensionării de invaliditate gradul I.
  NOTĂ:
  Afecţiunea pentru care bolnavul respectiv are dreptul la o camera separată se dovedeşte cu certificat medical eliberat de instituţia medicală competenţa, semnat de medicul de specialitate şi de conducătorul acestei instituţii.
  -------------