ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 222 din 24 noiembrie 2000
pentru modificarea art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Articolul 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 82. - La cererea temeinic justificată a debitorilor Guvernul României, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot acorda:
  a) amânări şi eşalonări la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii bugetare;
  b) scutiri şi reduceri de impozite şi taxe, în condiţiile legii;
  c) amânări, eşalonări, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere;
  d) amânări, eşalonări, scutiri sau reduceri la plata obligaţiilor bugetare ale societăţilor comerciale în vederea maririi sanselor de privatizare, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei pentru pensia suplimentară.
  Esalonarile la plata pot începe prin acordarea unui termen de graţie de până la 6 luni.
  Pentru creanţele reprezentând venituri bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale înlesnirile la plata pot fi acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă numai de către acestea.
  Pentru creanţele bugetare pentru care s-au aprobat cereri de înlesniri la plata începând cu data comunicării aprobării, executarea silită nu se porneşte sau nu se continua, după caz.
  Ajutoarele de stat care depăşesc 100 miliarde lei trebuie notificate la Consiliul Concurentei, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
  Agenţii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot participa la nici o procedură de privatizare organizată de Fondul Proprietăţii de Stat, în vederea cumpărării de acţiuni la alte societăţi comerciale, pe perioada în care beneficiază de înlesnirile la plata acordate.
  Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata privind creanţele bugetare administrate de Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, după caz. În cazul celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate procedura se stabileşte de către acestea, cu avizul Ministerului Finanţelor.
  Pentru autorităţile administraţiei publice locale procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, elaborata de Ministerul Finanţelor, cu avizul Ministerului Funcţiei Publice.
  Înlesnirile la plata pot fi acordate atât înaintea începerii executării silite, cat şi în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor organul de executare poate cere debitorului sa constituie garanţii corespunzătoare, potrivit legii.
  Cererile de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare sunt supuse unei taxe de 0,5% din suma solicitată pentru acordarea de înlesniri la plata, care se plăteşte anticipat.
  Taxa prevăzută la alineatul precedent constituie venit al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, bugetului Fondului special al drumurilor publice, după caz, în condiţiile legii, şi nu se restituie.
  Debitorii persoane juridice care au avut aprobate, în condiţiile legii, înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat şi care achită ratele restante, precum şi obligaţiile de plată curente până la data de 15 decembrie 2000, prin derogare de la dispoziţiile art. 84, beneficiază de menţinerea inlesnirii la plata acordate cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare."
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  --------