REGULAMENT DE TOPOGRAFIE MINIERA din 30 iulie 2003
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 15 august 2003
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Activităţile de topografie miniera se desfăşoară în cadrul perimetrelor în care se derulează activităţi miniere în subteran şi/sau la suprafaţa, precum şi în zonele învecinate care sunt afectate de activitatea miniera.


  Articolul 2

  Topografia miniera include lucrările de măsurare şi procesare analitica şi grafica a datelor de măsurare realizate pentru determinarea şi certificarea informaţiilor legate de toate etapele de valorificare a resurselor minerale, de la prospecţiune şi explorare la exploatare şi valorificare, atât prin lucrări subterane, cat şi prin lucrări de suprafaţa.


  Articolul 3

  Principalele activităţi de topografie miniera sunt:
  a) proiectarea, realizarea, conservarea şi dezvoltarea reţelelor topografice de sprijin la suprafaţa şi în subteran;
  b) investigarea, preluarea, arhivarea şi furnizarea informaţiilor necesare cadastrului extractiv;
  c) previzionarea şi monitorizarea efectelor exploatării la nivelul suprafeţei şi în subteran în diferite etape: exploatare, închidere şi postinchidere, precum şi avizarea planurilor urbanistice de detaliu din zonele miniere;
  d) trasarea lucrărilor miniere de la suprafaţa şi din subteran;
  e) ridicarea topografica de detaliu şi înregistrarea în documentaţia grafica a lucrărilor miniere subterane şi/sau de la suprafaţa, precum şi a elementelor geometrice ale zacamantului;
  f) recepţia lucrărilor miniere de la suprafaţa şi din subteran din punct de vedere topografic minier;
  g) controlul şi urmărirea stabilitatii lucrărilor miniere de la suprafaţa şi din subteran;
  h) consultanţa şi expertiza în domeniul topografiei miniere.


  Articolul 4

  Termenii folosiţi în prezentul regulament se definesc după cum urmează:
  1. activitate miniera - ansamblul de lucrări privind prospectiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea şi închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere şi reabilitare a mediului;
  2. autoritatea competentă - Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, denumita în continuare ANRM, care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor minerale, conform atribuţiilor stabilite prin Legea minelor nr. 85/2003;
  3. autorizare - forma legală de permisiune pentru practicarea profesiei de topograf minier, acordată de comisia de autorizare;
  4. cadastru extractiv - cadastru de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenta şi inventariere sistematica a bunurilor imobile aferente activităţilor miniere (terenuri, construcţii şi instalaţii de la suprafaţa şi din subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic şi cuprinzând şi alte informaţii privind perimetrul instituit;
  5. carte miniera - componenta a cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului de prospecţiune, explorare şi exploatare, proprietatea, situaţia topografica a lucrărilor aferente activităţii miniere, a resurselor/rezervelor minerale şi de producţie;
  6. certificat - document emis de comisia de autorizare, sub ştampila, pentru evidenţierea autorizării şi înregistrării;
  7. comisia de autorizare - organism de lucru al ministerului de resort şi al ANRM, cu atribuţii de autorizare şi înregistrare profesională a topografilor minieri;
  8. fond topografic - totalitatea elementelor materializate în teren şi consemnate în documente grafice şi analitice, prin care se stabilesc, fata de un sistem de referinţa unic: poziţia în spaţiu a suprafeţei terenului şi a construcţiilor miniere, poziţia zacamantului cu caracteristicile sale geologice şi de exploatare, poziţia lucrărilor miniere cu caracteristicile lor constructive şi a instalaţiilor aferente, în limitele perimetrului în cauza;
  9. mina - ansamblul construcţiilor miniere de la suprafaţa şi/sau subterane, al instalaţiilor şi utilajelor care au ca scop efectuarea lucrărilor de explorare, deschidere, pregătire, exploatare sau închidere în cadrul unui perimetru de explorare sau exploatare;
  10. ministerul de resort - organul specializat al administraţiei publice centrale cu atribuţii şi competente în domeniul activităţilor miniere, conform Legii minelor nr. 85/2003;
  11. perimetru de prospecţiune, explorare şi exploatare - aria corespunzătoare proiectiei la suprafaţa a conturului părţii din scoarţa terestra în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de prospecţiune, explorare, respectiv de exploatare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de prelucrare, preparare a resurselor minerale şi de stocare a producţiei reziduale miniere;
  12. societate miniera - companie, societate naţionala sau orice alta forma de societate comercială cu capital de stat ori privat, român sau străîn, titulara a unei licenţe şi/sau a unui permis, care poate include în structura sa mai multe unităţi miniere;
  13. titular - orice persoană juridică sau fizica, română ori străînă, care efectuează activităţi miniere în baza unei licenţe sau a unui permis;
  14. topograf minier autorizat - persoana care practica în mod profesionist topografia miniera şi care este înregistrată de comisia de autorizare, după demonstrarea competentelor sale profesionale;
  15. unitate miniera - forma organizatorică de baza, de sine stătătoare sau componenta a structurii organizatorice a unui titular de licenţa ori permis care desfăşoară activităţi miniere într-un perimetru de explorare sau de exploatare.


  Capitolul II Organizarea activităţii de topografie miniera

  2.1. Principii generale

  Articolul 5

  Organizarea activităţii de topografie miniera trebuie să asigure:
  - o metodologie unica pentru toate perimetrele în care se desfăşoară activităţi miniere;
  - continuitatea în timp a lucrărilor topografice sub toate aspectele;
  - operativitate, în sensul asigurării activităţii miniere cu măsurători la timp şi în condiţii optime;
  - compatibilitate cu sistemul geodezic naţional.


  Articolul 6

  Activităţile de topografie miniera pot fi practicate numai de persoane fizice şi/sau juridice autorizate în domeniu de către comisia de autorizare.
  Lucrările aferente componentei de suprafaţa a cadastrului extractiv minier pot fi realizate şi de persoane autorizate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie/oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, conform Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 538/2001.


  Articolul 7

  Toate documentele topografice întocmite potrivit prezentului regulament trebuie să poarte parafa şi semnătura topografului minier autorizat, responsabil cu realizarea lucrării respective.

  2.2. Atribuţii, competente şi responsabilităţi în domeniul topografiei miniere
  Ministerul de resort

  Articolul 8

  În domeniul topografiei miniere ministerul de resort asigura împreună cu ANRM elaborarea regulamentului de autorizare şi organizarea activităţii de autorizare.

  Autoritatea competenţa

  Articolul 9

  Autoritatea competenţa controlează respectarea prezentului regulament de către toţi titularii de licenţe sau permise care desfăşoară activităţi miniere.

  Comisia de autorizare

  Articolul 10

  Comisia de autorizare este un organism de lucru al ministerului de resort şi al autorităţii competente, cu atribuţii de autorizare şi înregistrare profesională a topografilor minieri.


  Articolul 11

  Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competentele comisiei de autorizare vor fi stabilite prin regulament elaborat de ministerul de resort şi de autoritatea competentă.

  Societatea miniera

  Articolul 12

  Societăţile miniere care realizează lucrări de prospecţiune, explorare, exploatare în baza unei/unui/unor licenţe/permise sau cele care executa lucrări de închidere au următoarele atribuţii, competente şi responsabilităţi în domeniul topografiei miniere:
  a) asigură realizarea, la nivelul societăţii şi al unităţilor miniere subordonate, a tuturor lucrărilor de topografie miniera prevăzute în prezentul regulament;
  b) realizează şi actualizează baza de date topografice a tuturor perimetrelor pentru care deţin licenţa/permis.

  Unitatea miniera

  Articolul 13

  Unităţile miniere care realizează lucrări de prospecţiune, explorare, exploatare sau închidere, în cadrul unui perimetru instituit, asigură realizarea tuturor lucrărilor de topografie miniera prevăzute în prezentul regulament, în cadrul perimetrului în care îşi desfăşoară activitatea.

  2.3. Autorizarea personalului topografic minier

  Articolul 14

  Autorizarea personalului topografic minier are drept scop asigurarea realizării corespunzătoare a lucrărilor de specialitate din domeniul topografiei miniere, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor tehnice şi calitative prevăzute în regulamentele şi normativele în vigoare.


  Articolul 15

  Prin autorizare se recunoaşte competenţa tehnico-profesională a personalului de specialitate de a realiza, verifica şi coordona lucrări specifice domeniului topografiei miniere.


  Articolul 16

  Autorizarea se solicita în mod individual şi se acordă de comisia de autorizare, conform regulamentului de autorizare, pentru unul dintre gradele: A, B şi C.


  Articolul 17

  Categoriile de lucrări care fac obiectul autorizării sunt următoarele:
  Autorizaţie gradul A (execuţie de lucrări de topografie miniera):
  a) trasarea lucrărilor miniere de la suprafaţa şi din subteran;
  b) ridicarea topografica de detaliu şi înregistrarea în documentaţia grafica a lucrărilor miniere subterane şi/sau de la suprafaţa, precum şi a elementelor geometrice ale zacamantului;
  c) recepţia lucrărilor miniere de la suprafaţa şi din subteran din punct de vedere topografic;
  d) realizarea lucrărilor de topografie miniera în format analogic şi digital, stocarea şi arhivarea acestor lucrări.
  Autorizaţie gradul B (conducere şi execuţie de lucrări în topografia miniera):
  a) organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de topografie la nivelul unităţilor miniere;
  b) previzionarea şi monitorizarea efectelor exploatării la nivelul suprafeţei şi în subteran în etapele de exploatare, închidere şi postinchidere, avizarea planurilor urbanistice de detaliu din zonele miniere;
  c) realizarea măsurătorilor pentru controlul şi urmărirea stabilitatii lucrărilor miniere de la suprafaţa şi din subteran.
  Autorizaţie gradul C (coordonator de activitate miniera):
  a) executarea şi verificarea lucrărilor din categoriile A şi B;
  b) organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de topografie la nivelul societăţilor miniere;
  c) consultanţa şi expertiza în domeniul topografiei miniere;
  d) proiectarea, realizarea şi dezvoltarea reţelelor topografice de sprijin la suprafaţa şi în subteran;
  e) exploatarea sistemelor informationale miniere.


  Articolul 18

  Pot solicita autorizarea cetăţenii români şi străini cu domiciliul în România, care îndeplinesc următoarele condiţii:
  Gradul A:
  - au studii superioare de specialitate de lungă durata (inginer topograf minier, inginer geodez, inginer cadastru sau similar) şi lucrează în domeniul topografiei miniere;
  - au studii superioare de specialitate de scurta durata (subinginer topograf minier, subinginer geodez, subinginer cadastru sau similar) şi au o vechime efectivă în activitatea de topografie miniera de minimum 2 ani;
  - au studii postliceale sau medii de specialitate (tehnician topograf, tehnician cadastru etc.) şi au o vechime în activitatea de topografie miniera de minimum 3 ani.
  Gradul B:
  - au studii superioare de specialitate de lungă durata (inginer topograf minier, inginer geodez, inginer cadastru sau similar) şi au o vechime efectivă în activitatea de topografie miniera de minimum 2 ani;
  - au studii superioare de specialitate de scurta durata (subinginer topograf minier, subinginer geodez, subinginer cadastru sau similar) şi au o vechime efectivă în activitatea de topografie miniera de minimum 3 ani.
  Gradul C:
  - au studii superioare de specialitate de lungă durata (inginer topograf minier, inginer geodez, inginer cadastru sau similar) şi au o vechime efectivă în activitatea de topografie miniera de minimum 4 ani.


  Articolul 19

  Pentru obţinerea autorizaţiei de topograf minier autorizat, pentru fiecare grad de autorizare, candidatul trebuie să satisfacă un sistem triplu de cerinţe: certificarea absolvirii unui sistem de învăţământ adecvat gradului solicitat, practica profesională anterioară confirmată de un topograf autorizat gradul C, promovarea examinării profesionale în fata comisiei de autorizare.


  Articolul 20

  Prin grija ministerului de resort şi a ANRM se vor organiza şedinţe ale comisiei de autorizare pentru autorizarea personalului din domeniul topografiei miniere, conform art. 11 şi regulamentului de autorizare.


  Capitolul III Activitatea de topografie miniera din cadrul societăţilor miniere

  3.1. Principii de organizare

  Articolul 21

  Activitatea de topografie miniera din cadrul societăţilor miniere se desfăşoară sub directa subordonare a conducătorului tehnic, în cadrul unei subdiviziuni organizatorice conduse de un topograf minier autorizat.


  Articolul 22

  Atribuţiile de topografie miniera ale societăţii miniere pot fi realizate şi prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile prevăzute la art. 6.


  Articolul 23

  Societatea miniera este obligată:
  a) să asigure desfăşurarea activităţii de topografie miniera cu personal topografic autorizat, angajat cu contract individual de muncă sau prin încheierea de contracte potrivit legislaţiei în vigoare;
  b) să asigure pentru personalul propriu un sistem diferenţiat de stabilire a drepturilor în funcţie de gradul de autorizare deţinut şi necesar pentru lucrările de specialitate încredinţate;
  c) să asigure echipamentele de măsurare şi cele pentru prelucrarea datelor, mijloacele de comunicare şi de transport, spaţiile şi mobilierul necesare pentru execuţia lucrărilor şi pentru păstrarea instrumentelor în condiţii corespunzătoare, astfel ca activitatea să se desfăşoare normal şi să fie evitata degradarea, distrugerea sau înstrăinarea aparatelor topografice;
  d) să asigure spaţiul adecvat pentru păstrarea şi arhivarea documentelor grafice şi analitice în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare privind informaţiile clasificate.


  Articolul 24

  Cu ocazia numirii sau schimbării conducătorului activităţii de topografie miniera se va încheia un act scris, ce va fi vizat de conducătorul societăţii miniere, în care se va consemna în detaliu situaţia lucrărilor topografice, a documentaţiei, a echipamentelor şi a problemelor ce trebuie urmărite cu precădere. Responsabilitatea legală a conducătorului activităţii de topografie miniera încetează sau începe după îndeplinirea acestei forme.


  Articolul 25

  Pentru îndeplinirea sarcinilor de topografie miniera ce revin societăţii miniere, conducătorul acestei activităţi va fi ajutat de topografi minieri autorizaţi. Personalul necesar se stabileşte anual în funcţie de volumul lucrărilor şi de aria de răspândire a unităţilor miniere subordonate.

  3.2. Sarcini specifice ale conducătorului activităţii de topografie miniera

  Articolul 26

  Conducătorul activităţii de topografie miniera din cadrul societăţii miniere are următoarele sarcini:
  a) organizează, coordonează şi controlează activitatea de topografie miniera din cadrul societăţii şi al unităţilor miniere subordonate, potrivit prevederilor prezentului regulament;
  b) întocmeşte anual sau ori de câte ori este necesar situaţii centralizatoare cu lucrările topografice programate şi listele cu personalul de specialitate autorizat, necesar realizării lucrărilor din cadrul societăţii şi al unităţilor miniere subordonate, şi face propuneri pe care le supune aprobării conducătorului societăţii miniere;
  c) în cazul în care personalul propriu autorizat sau echipamentele de măsurare/prelucrare nu sunt suficiente, propune conducerii societăţii miniere achiziţionarea unor servicii de topografie miniera;
  d) întocmeşte memorii justificative pentru achiziţionarea de mijloace de preluare şi prelucrare a datelor topografice şi le înaintează spre aprobare conducerii societăţii miniere;
  e) participa la avizarea programelor generale de exploatare a unităţilor miniere subordonate;
  f) urmăreşte completarea la zi, inventarierea şi conservarea fondului topografic în perimetrele cu activitatea oprită temporar sau intrate în procedura de închidere şi postinchidere;
  g) în cazul în care personalul autorizat din subordine încalcă prevederile prezentului regulament sau executa lucrări necorespunzătoare, analizează împrejurările în care s-a comis abaterea şi face propunerile corespunzătoare de sancţionare conducerii societăţii miniere sau, după caz, de ridicare a autorizaţiei, la comisia de autorizare.

  3.3. Obiective ale activităţii de topografie miniera la nivelul societăţii miniere

  Articolul 27

  Structura de specialitate existenta la nivelul societăţii miniere are următoarele obiective:
  a) organizează şi urmăreşte ţinerea la zi a unei documentaţii topografice miniere în fiecare perimetru, în conformitate cu prezentul regulament;
  b) controlează ca toate documentele topografice să fie trecute în registrul inventar respectiv şi să fie asigurate depozitarea şi păstrarea documentaţiei conform art. 23 lit. d);
  c) receptioneaza lucrările de specialitate realizate în baza unor contracte încheiate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  d) participa la predarea-primirea fondului topografic al perimetrelor unităţilor din subordine cu ocazia schimbării conducătorului activităţii de topografie miniera de la acest nivel sau a trecerii unităţii în subordinea altei societăţi miniere;
  e) participa la lucrările de delimitare a perimetrelor unităţilor din subordine şi preda întreaga documentaţie conducătorului activităţii de topografie miniera al unităţii;
  f) urmăreşte completarea la zi şi inventarierea întregii documentaţii de topografie miniera a unităţilor miniere care îşi întrerup temporar activitatea sau intră în procedura de închidere, luând măsuri de depozitare a documentaţiei în condiţii corespunzătoare, prevenind astfel degradarea sau înstrăinarea ei;
  g) la cererea terţilor, furnizează date topografice aferente perimetrelor concesionate, în condiţiile legii;
  h) coordonează racordarea sistemelor de referinţa miniere ale unităţilor din subordine la sistemul naţional de referinţa "Stereografic-1970", acolo unde aceasta racordare nu exista;
  i) verifica executarea de către unităţile miniere din subordine a controlului puţurilor şi instalaţiilor de extracţie, urmărind ca periodicitatea controlului să fie respectata;
  j) urmăreşte execuţia periodică a măsurătorilor de control pentru nivelmentul lucrărilor miniere principale de transport orizontal sau înclinat;
  k) urmăreşte delimitarea, la nivelul zacamantului, a pilierilor de protecţie pentru obiective de la suprafaţa şi din subteran;
  l) organizează staţii topografice pentru urmărirea deplasărilor şi deformatiilor cauzate de exploatare şi urmăreşte realizarea periodică a măsurătorilor topografice în aceste staţii;
  m) controlează cel puţin o dată pe an starea, modul de utilizare, de întreţinere şi de depozitare a echipamentelor de măsurare şi prelucrare a datelor, propunand conducerii măsurile necesare pentru buna utilizare a acestora. În caz de degradare sau întreţinere necorespunzătoare, propune măsuri de sancţionare şi imputare;
  n) urmăreşte ca personalul topografic sa cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament, precum şi alte prevederi legale, aferente activităţii de topografie miniera.


  Capitolul IV Activitatea de topografie miniera din cadrul unităţilor miniere

  4.1. Principii de organizare

  Articolul 28

  Activitatea de topografie miniera din cadrul unităţilor miniere se desfăşoară sub directa subordonare a conducătorului tehnic, în cadrul unei subdiviziuni organizatorice conduse de un topograf minier autorizat.


  Articolul 29

  Atribuţiile de topografie miniera ale unităţii miniere pot fi realizate şi prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile prevăzute la art. 6.


  Articolul 30

  Unitatea miniera este obligată:
  a) să asigure desfăşurarea activităţii de topografie miniera cu personal topografic autorizat, angajat cu contract individual de muncă sau prin încheierea de contracte potrivit legislaţiei în vigoare;
  b) să asigure echipamentele de măsurare şi cele pentru prelucrarea datelor, mijloacele de comunicare şi de transport, spaţiile şi mobilierul necesare pentru execuţia lucrărilor şi pentru păstrarea documentelor şi a instrumentelor în condiţii corespunzătoare, astfel ca activitatea să se desfăşoare normal şi să fie evitata degradarea, distrugerea sau înstrăinarea documentelor ori aparatelor;
  c) să asigure spaţiul adecvat pentru păstrarea şi arhivarea documentelor grafice şi analitice în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare privind informaţiile clasificate.


  Articolul 31

  Conducătorul activităţii de topografie miniera lucrează potrivit prezentului regulament, după indicaţiile de ordin tehnic şi metodologic ale conducătorului activităţii de topografie miniera din cadrul societăţii miniere în subordinea căreia se afla unitatea miniera.


  Articolul 32

  Cu ocazia numirii sau schimbării conducătorului activităţii de topografie miniera, în cazul încetării temporare a activităţii sau al închiderii ori în cazul trecerii unităţii în cadrul altei societăţi miniere, se va încheia un act scris, ce va fi vizat de conducătorul unităţii miniere şi de conducătorul activităţii de topografie miniera din cadrul societăţii miniere, în care se vor consemna în detaliu situaţia lucrărilor topografice, a documentaţiei şi a echipamentelor, modul de conservare a acestora, precum şi problemele ce trebuie urmărite cu precădere.
  Responsabilitatea legală a conducătorului activităţii de topografie miniera încetează sau începe după îndeplinirea acestei forme.


  Articolul 33

  Pentru îndeplinirea sarcinilor de topografie miniera ce revin unităţii miniere, conducătorul acestei activităţi va fi ajutat de topografi minieri autorizaţi. Personalul necesar se stabileşte numeric în fiecare an, în funcţie de volumul şi de aria de răspândire a lucrărilor.

  4.2. Sarcini specifice ale conducătorului activităţii de topografie miniera

  Articolul 34

  Conducătorul activităţii de topografie miniera din cadrul unităţii miniere are următoarele sarcini:
  a) organizează, coordonează şi controlează activitatea de topografie miniera din cadrul unităţii miniere, potrivit prevederilor prezentului regulament;
  b) întocmeşte anual sau ori de câte ori este necesar situaţii cu lucrările topografice programate şi lista cu personalul de specialitate autorizat din cadrul unităţii miniere şi face propuneri pe care le înaintează pentru centralizare conducătorului activităţii de topografie de la societatea miniera;
  c) în cazul în care personalul propriu autorizat nu este suficient, înaintează conducătorului activităţii de topografie de la societatea miniera propuneri de achiziţionare a unor servicii de topografie;
  d) întocmeşte memorii justificative pentru achiziţionarea de mijloace de preluare şi prelucrare a datelor topografice şi le înaintează spre centralizare conducătorului activităţii de topografie de la societatea miniera;
  e) participa la recepţia lucrărilor de specialitate realizate în baza unor contracte în perimetrul aferent unităţii miniere;
  f) elaborează, împreună cu alţi specialişti, programele generale de exploatare ale unităţii miniere şi participa la avizarea acestora;
  g) urmăreşte completarea la zi, inventarierea şi conservarea fondului topografic din cadrul unităţii miniere;
  h) este obligat sa îl informeze în scris pe conducătorul activităţii de topografie de la societatea miniera în legătura cu orice nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
  i) propune în scris conducătorului tehnic oprirea imediata a lucrărilor care se executa în pilierii de protecţie sau care nu sunt aprobate de către forurile în drept. În cazul în care nu se iau măsuri de oprire a lucrărilor şi de rambleiere a golurilor, este obligat sa îl anunţe în scris pe conducătorul activităţii de topografie de la societatea miniera, numai prin aceasta fiind descărcat de responsabilitate.

  4.3. Obiective ale activităţii de topografie miniera la nivelul unităţii miniere

  Articolul 35

  Structura de specialitate existenta la nivelul unităţii miniere are următoarele obiective:
  a) realizează lucrările topografice necesare pentru dezvoltarea reţelei de sprijin planimetrice şi de nivelment la suprafaţa, precum şi transmiterea şi apoi dezvoltarea reţelei de sprijin în subteran;
  b) întocmeşte şi tine la zi planurile topografice, profilele, secţiunile şi alte materiale grafice şi analitice specifice activităţii de topografie miniera;
  c) determina stocurile de substanţa minerala utila şi volumele excavate;
  d) controlează verticalitatea puţurilor şi elementele geometrice ale instalaţiilor de extracţie conform normelor în vigoare, întocmind documentele respective, ori de câte ori este necesar, însă la intervale ce nu vor depăşi un an;
  e) instituie staţii topografice pentru urmărirea deplasărilor şi deformatiilor cauzate de exploatare, efectuează periodic măsurători şi interpretează rezultatele;
  f) verifica şi monitorizează stabilitatea construcţiilor de la suprafaţa şi a taluzurilor din cariere;
  g) tine evidenta lucrărilor miniere existente sau în curs de realizare;
  h) realizează delimitarea, la nivelul zacamantului, a pilierilor de protecţie pentru obiective de la suprafaţa şi din subteran;
  i) înfiinţează şi tine la zi jurnalele topografice ale perimetrului, consemnand situaţia ridicarilor de la suprafaţa şi din subteran şi completându-le în ordine cronologică cu datele principale provenite din ridicările topografice ce se executa, precum şi cu evenimentele mai importante survenite în activitatea miniera;
  j) controlează periodic modul de conservare a punctelor topografice din reţeaua de sprijin de la suprafaţa şi din subteran şi consemnează aceste controale în formularele prevăzute de prezentul regulament;
  k) înfiinţează şi tine la zi evidenta grafica şi scriptica asupra terenurilor aferente desfăşurării activităţii miniere a unităţii, marcand pe teren limitele acestor proprietăţi, urmăreşte modificările care se produc asupra situaţiei acestor terenuri (exproprieri, transferuri, concesionari) şi cuprinderea lor în evidente;
  l) urmăreşte în permanenta ca instrumentele topografice să fie manipulate şi întreţinute corect, controlează semestrial aparatura şi consemnează rezultatele verificărilor;
  m) întocmeşte şi supune avizării/aprobării forurilor competente documentaţiile pentru instituirea pilierilor de protecţie, traseaza pe harţi şi planuri limitele aprobate pentru aceşti pilieri;
  n) fixează punctul de atac al lucrărilor miniere prevăzute în programele de exploatare aprobate şi în proiectele de execuţie, traseaza şi materializeaza direcţia, panta sau alte elemente de trasare, după care preda aceste elemente sub semnătura conducătorului formatiei de lucru care conduce executarea lucrării respective, căruia îi transfera în acest mod responsabilitatea privind realizarea calitativă a lucrării;
  o) controlează periodic execuţia corecta a lucrărilor miniere din punct de vedere al pantei, direcţiei şi gabaritelor şi cere oprirea şi corectarea lucrărilor executate necorespunzător;
  p) realizează ridicările topografice de detaliu ale tuturor lucrărilor miniere şi ale elementelor de geometrizare ale zacamantului, după care completează documentaţia grafica miniera;
  q) receptioneaza lunar, în cadrul unor comisii numite de conducătorul unităţii, toate lucrările miniere executate şi tine la zi evidenta realizarilor fizice pe formularele prevăzute în prezentul regulament;
  r) determina, pe bază de măsurători, suprafeţele şi volumele exploatate din zacamant, consemnându-le ca poziţie şi forma pe planurile miniere şi ca valoare numerică în scriptele prevăzute în prezentul regulament;
  s) urmăreşte ca lucrările miniere sa nu fie subminate, sesizand imediat orice situaţie contrară;
  t) trece pe planurile miniere, în secţiunile longitudinale şi transversale toate focurile endogene apărute sau reactivate, surparile, construcţiile de aeraj, cantităţile de rambleu-innamolire, precum şi orice alte elemente legate de securitatea zacamantului şi a personalului;
  u) executa măsurători curente şi întocmeşte documentaţii necesare pentru activităţile de proiectare, explorare şi exploatare;
  v) cartografiaza planurile fundamentale şi cele de lucru în format analogic şi/sau digital;
  w) inventariaza, înregistrează şi conserva toată documentaţia topografica prevăzută în prezentul regulament.


  Capitolul V Documentaţia topografica miniera


  Articolul 36

  Documentaţia grafica miniera cuprinde totalitatea documentelor desenate, întocmite în baza datelor obţinute prin măsurători topografice, reprezentate grafic după principii de proiectie bine determinate şi unitare.
  Documentaţia grafica miniera se compune din:
  grupa 1 - planuri şi desene fundamentale, cuprinzând documentele grafice, referitoare la sistemul de referinţa şi reţeaua topografica de sprijin de la suprafaţa şi din subteran;
  grupa 2 - arhiva zacamantului, cuprinzând documentele grafice ce se referă la cunoaşterea zacamantului cu caracteristicile sale de poziţie, forma, dimensiuni şi date geofizice şi chimice, precum şi cele referitoare la calculul şi evidenta rezervelor de substanţe minerale utile;
  grupa 3 - harţi, planuri şi desene de exploatare, cuprinzând documentele grafice ce se utilizează pentru activitatea curenta;
  grupa 4 - planuri şi desene cu caracter special, cuprinzând documentaţia grafica privind protecţia suprafeţei şi zacamantului, documente cu caracter administrativ şi organizatoric, perimetre de exploatare şi cadastru extractiv;
  grupa 5 - harţi, planuri şi desene privind proiectarea şi planificarea activităţii miniere, cuprinzând documentele specifice ce se utilizează la proiectarea construcţiilor miniere şi la întocmirea programelor generale de exploatare.


  Articolul 37

  Documentaţia topografica se compune din:
  a) Harţi şi planuri de suprafaţa:
  1. harta la scara 1:100.000 a zonei în care se situează perimetrul respectiv;
  2. harta la scara 1:25.000, cu indicarea limitelor perimetrului şi a coordonatelor punctelor de contur;
  3. planul topografic de ansamblu al perimetrului la scara 1:5.000, care să conţină: curbe de nivel, delimitarea proprietăţilor şi incintelor miniere, sondajele, limitele geologice detaliate de explorare, amplasamentul gurilor de acces în subteran, suprafeţele destinate depozitarii sterilului, alimentările cu apa etc. cu elemente de racordare la sistemul de proiectie "Stereografic-1970";
  4. planul topografic la scara 1:2.000 sau 1:1.000 în sistemul de referinţa propriu bazinului minier, în care se situează lucrările miniere, şi în sistemul de proiectie "Stereografic-1970";
  5. planul de situaţie la scara 1:1.000 sau 1:500 al incintelor miniere, cu elemente de racordare şi coordonate în sistemul de proiectie "Stereografic-1970".
  b) Planuri pentru subteran
  Planurile topografice ale subteranului se vor realiza în concordanta cu caietele D.G.M. nr. 001, 005, 011, 012, aprobate prin Ordinul ministrului minelor nr. 280/1969, care vor fi republicate, şi alte normative aflate în vigoare, în sistem de referinţa unic pentru suprafaţa-subteran, stabil pe toată durata activităţii miniere din perimetrul respectiv.
  1. Planurile fundamentale, executate pe suporturi rezistente şi cu regim special de depozitare, constituie documentele de baza legale pentru activitatea miniera în subteran:
  ● planul general al minei la scara 1:5.000 sau 1:2.000, corelat cu suprafaţa;
  ● planul general al minei la scara 1:1.000 sau 1:500;
  ● planul fiecărui strat, filon sau stoc în elevatie, cu consemnarea spaţiilor exploatate, la scara 1:1.000 sau 1:500;
  ● secţiuni longitudinale şi secţiuni transversale prin zacamant la intervale de maximum 100 m, scara 1:500 'f7 1:5.000;
  ● planul fiecărui orizont, în cazul zăcămintelor cu inclinare mare, unde planul general prezintă suprapuneri importante ale lucrărilor de la diferite orizonturi, scara 1:1.000 sau 1:500.
  2. Planuri de lucru, întocmite pe copii heliografice sau hârtie de desen aplicată pe panza, pentru uzul curent al exploatării:
  ● planul general al fiecărui sector, scara 1:500;
  ● planul fiecărui orizont, în cazul zăcămintelor cu inclinare mare, scara 1:1.000 sau 1:500;
  ● planul abatajelor pe fiecare strat, stoc, filon, scara 1:500 sau 1:200;
  ● planul de situaţie al fiecărei felii de exploatare în cadrul straturilor groase, scara 1:200;
  ● profilul longitudinal al căilor principale de transport, orizontale şi înclinate, completat periodic în funcţie de necesităţile exploatării;
  ● profilul longitudinal al puţurilor, completat cu secţiuni transversale, cu indicarea instalaţiilor din put şi din rampa fiecărui orizont, actualizat după verificările periodice prevăzute în prezentul regulament;
  ● planul şi secţiunile bazinelor de apa, instalaţiilor de pompe, camerelor subterane, depozitelor subterane;
  ● planurile şi desenele privind instalaţiile mecanoenergetice.
  c) Documente scrise:
  1. registrul inventar al tuturor documentelor topografice din cadrul unităţii miniere;
  2. jurnalul topografic al fiecărui perimetru, cu prezentarea situaţiei ridicarilor la suprafaţa şi în subteran;
  3. registrul de coordonate la suprafaţa, cu reperajul topografic al punctelor principale şi consemnarea periodică a stabilitatii reperelor (anexa nr. 1 la prezentul regulament);
  4. registrul de coordonate al punctelor principale din subteran, cu reperajul topografic al punctelor principale şi consemnarea controlului periodic al stabilitatii (anexa nr. 2 la prezentul regulament);
  5. registrul de calcul şi control al poligonatiilor subterane şi al transmiterilor de orientări şi coordonate de la suprafaţa în subteran (anexa nr. 3 la prezentul regulament);
  6. registrul de calcul al orientarilor determinate giroscopic (anexa nr. 4 la prezentul regulament);
  7. registrul de calcul şi control pentru nivelment geometric (anexa nr. 5 la prezentul regulament);
  8. caiete de teren pentru poligonatii şi nivelment geometric (anexele nr. 6 şi 7 la prezentul regulament);
  9. registrul de calcul al ridicarilor tahimetrice (anexa nr. 8 la prezentul regulament);
  10. registrul centralizator anual, cu lucrările de pregătire, deschidere şi geologice (anexa nr. 9 la prezentul regulament);
  11. registrul centralizator trimestrial, cu lucrările de pregătire, deschidere şi geologice (anexa nr. 10 la prezentul regulament);
  12. registrul cu evidenta anuală a lucrărilor de abataj (anexa nr. 11 la prezentul regulament);
  13. registrul de jalonare a direcţiilor la lucrările miniere (anexele nr. 12 şi 13 la prezentul regulament);
  14. registrul cu evidenta rambleului şi innamolirii (anexa nr. 14 la prezentul regulament);
  15. registrele de cadastru extractiv, cu anexele care vor fi prevăzute în normele metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru extractiv în domeniul minier.
  d) Baza de date topografice miniere în format digital
  Informaţiile conţinute în documentele grafice şi scrise mai sus prezentate pot fi stocate şi în format digital. Fişierele grafice vor fi realizate astfel încât structura acestora să fie conformă cu structura documentaţiei în format analogic. Informaţiile textuale şi/sau numerice prevăzute la lit. c) vor fi structurate în baze de date care vor fi corelate cu componentele fisierelor grafice.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 38

  Topografii minieri autorizaţi răspund pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor care le revin, conform prezentului regulament şi legilor în vigoare.


  Articolul 39

  Răspunderea pentru calitatea lucrărilor topografice executate în cadrul perimetrelor miniere de către personal neautorizat revine persoanei care a dispus realizarea lucrărilor respective.


  Articolul 40

  Orice document grafic sau scris nesemnat şi neparafat de topograful minier autorizat nu este opozabil terţilor şi nu antrenează responsabilitatea topografului desemnat pentru realizarea respectivei lucrări.


  Articolul 41

  La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul de topografie miniera din anul 1994, toate celelalte reglementări cu caracter local, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Anexa 1

  -------
  la regulament
  -------------
      UNITATEA MINIERA ......... FILA NR. ....

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ │
  │ Denumirea reperului ................ Nr. reperului ............. │
  │ Locul ................................................................. │
  │ În hotarul comunei ................ Judeţul ................... │
  │ │
  │ │
  │ │
  │ Coordonatele reperului la borna │
  │ │
  │ ┌─────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │
  │ │ COORDONATE │ COTA │ OBSERVAŢII │ │
  │ ├──────┬──────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │ X │ Y │ Z │ │ │
  │ ├──────┼──────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ ├──────┼──────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ ├──────┼──────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ ├──────┼──────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ └──────┴──────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────┘ │
  │ │
  │ │
  │ Anul construcţiei ... Anul masuratorii ......... Executant ............. │
  │ Felul semnalului ....... Semnalul e construit din: ..................... │
  │ │
  │ Dimensiuni ........... Materialul de construcţie ............... │
  │ BORNA: │
  │ Subsol ......................................................... │
  │ │
  │ Excentricitate ........... Direcţia (orientarea) excentricitatii ........ │
  │ │
  │ Descrierea punctului .................................................... │
  │ ......................................................................... │
  │ ......................................................................... │
  │ ......................................................................... │
  │ ......................................................................... │
  │ ......................................................................... │
  │ │
  ├─────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
  │ SCHITA BORNARII │ SCHITA SEMNALULUI │ SCHITA LOCULUI REPERULUI │
  │ CU DIMENSIUNI │ CU DIMENSIUNI │ SCARA 1:................ │
  ├─────────────────┼────────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
  │ │ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  └─────────────────┴────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


  Anexa 2

  -------
  la regulament
  -------------
  UNITATEA MINIERA ................
  CONTROLUL PERIODIC AL GRUPURILOR DE PUNCTE STABILE
                                                                     
    CONTROLUL PERIODIC AL REPERELORMINADenumirea reperului resp. grupului de puncte stabile  
    DATAUNGHIULSEMNĂTURA
            SECTORUL ORIZONTUL LOCUL
    0'''0'''   '''0'''
                                Schiţa de detaliu a reperelorSchiţa cu amplasarea reperelor
                               
                                                   
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                            SCARA: 1
                               
                                COORDONATE
                               
                                DENUMIREA REPERULUICOORDONATE INIŢIALECOORDONATE ULTERIOARE
                               
                                AB
                               
                                XYZXYZXYZ
                               
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
    SCHIŢA VIZELOR ŞI OBSERVAŢIIOBERVAŢII CU PRIVIRE LA DATA PLANTĂRII REPERELOR, SISTEME DE REFERINŢĂ PENTRU COORDONATE INIŢIALE ŞI MARCATE ULTERIOR


  Anexa 3

  --------
  la regulament
  -------------


  Anexa 4

  --------
  la regulament
  --------------


  Anexa 5

  --------
  la regulament
  -------------
  UNITATEA MINIERA ...............
  NIVELMENT MINIER (calcul)
                                   
    STAŢIEPICHETCITIRI PE MIRADist. cum.COTAPanta pr.CORECŢII
    ÎnapoiMijlocÎnainteOrizontProvizorieCorecţieAbsolutăSăpăturaUmplutura
    12345678910111213
                             
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
    MinaSCHIŢA
    Locul
    Data
    Operator
    Leg. cu reg. nr. Fila
    Cota luată în calcul
    Punctul cu cota
    Calculat
    Verificat
    Pct. de leg.Diferenţe de nivelDif.
    VechiNou
           
           
           
           


  Anexa 6

  -------
  la regulament
  -------------
     UNITATEA MINIERA ................
                             CAIETE DE TEREN
                               PLANIMETRIE
    Mina ......... Locul ......... Operator ......... Aparat .........
    Figuranti ........... Data

  ┌─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────────┐
  │Laturile │ Unghiul │ Unghiul│Lung.lat.│ Orientarea│ Detalii │ SCHITA │
  │unghiului│orizontal│vertical│măsurate │ laturei │ │ │
  │ ├───┬──┬──┼───┬────┼───┬─────┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤ │
  │ │ O │ '│" │ O │ ' │ m │ mm │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼───┼──┼──┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
  ├─────────┼───┼──┼──┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
  ├─────────┼───┼──┼──┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
  ├─────────┼───┼──┼──┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
  ├─────────┼───┼──┼──┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
  ├─────────┼───┼──┼──┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
  ├─────────┼───┼──┼──┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
  ├─────────┼───┼──┼──┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
  ├─────────┼───┼──┼──┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
  ├─────────┼───┼──┼──┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
  └─────────┴───┴──┴──┴───┴────┴───┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────────────┘


  Anexa 7

  -------
  la regulament
  -------------
  UNITATEA MINIERA ..................
  NIVELMENT
  Mina ............... Locul ................... Operator ..........................
    Aparat ................... Figuranţi .......................... Data .............
                     
    StaţiaPichetCitiri pe mirăCota relativăDistanţa între picheţiDimensiuni galerieSCHIŢĂ
    ÎnapoiAlăturiÎnainte
    12345678
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Anexa 8

  -------
  la regulament
  -------------


  Anexa 9

  -------
  la regulament
  -------------
      UNITATE MINIERA ................
                                   CENTRALIZATOR
                   CU LUCRĂRILE DE PREGĂTIRE, DESCHIDERE SI GEOLOGICE
                            pe anul ............

  ┌───────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  │FELUL LUCRĂRILOR │ TRIMESTRUL │ │
  │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ TOTAL │
  │ │ I │ II │ III │ IV │ │
  │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────────┬─────────┤
  │ │P │R │P │R │P │R │P │R │ PLAN │REALIZAT │
  │ │L │E │L │E │L │E │L │E │ │ │
  │ │A │A │A │A │A │A │A │A │ │ │
  │ │N │L │N │L │N │L │N │L │ │ │
  │ │ │I │ │I │ │I │ │I │ │ │
  │ │ │Z │ │Z │ │Z │ │Z │ │ │
  │ │ │A │ │A │ │A │ │A │ │ │
  │ │ │T │ │T │ │T │ │T │ │ │
  │ ├─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼────┬───┼────┬────┤
  │ │m│mc│m│mc│m│mc│m│mc│m│mc│m│mc│m│mc│m│mc│ m │mc │ m │ mc │
  ├─┬─┬─────────┬─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │L│S│GALERII │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │U│A│ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │C│P│ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │R│A├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │A│R│PLANE │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │R│I│ÎNCLINATE├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │I│ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │I│ │SUITORI │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │N│ │ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │U│ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │T│ │ALTE │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │I│ │LUCRĂRI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │L│ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │SAPARI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┴─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │BETONARI │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │CĂRBUNE ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─┼─┬─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │PUŢURI │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │L│S│GALERII │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │U│A│ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │C│P│ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │R│A├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │A│R│PLANE │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │R│I│ÎNCLINATE├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │I│ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │I│ │SUITORI │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │N│ │ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │S│ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │T│ │ALTE │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │E│ │LUCRĂRI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │R│ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │I│ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │L│ │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │SAPARI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┴─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │BETONARI │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │STERIL ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─┴───────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │TOTAL UTIL+ │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │STERIL ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │BETONARI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │TOTAL SĂPARE+│Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │BETONARI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │LUCRĂRI GEO- │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │LOGICE DE ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │CERCETARE │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │GENERAL ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────────┴─────┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴────┴───┴────┴────┘


  Anexa 10

  --------
  la regulament
  -------------
      UNITATE MINIERA ................
                                   CENTRALIZATOR
                   CU LUCRĂRILE DE PREGĂTIRE, DESCHIDERE SI GEOLOGICE
                            pe anul ............ trim ..............

  ┌───────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────┐
  │FELUL LUCRĂRILOR │ LUNA │ │
  │ ├─────────┬─────────┬─────────┤ TOTAL │
  │ │ I │ II │ III │ │
  │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────────┬─────────┤
  │ │P │R │P │R │P │R │ PLAN │REALIZAT │
  │ │L │E │L │E │L │E │ │ │
  │ │A │A │A │A │A │A │ │ │
  │ │N │L │N │L │N │L │ │ │
  │ │ │I │ │I │ │I │ │ │
  │ │ │Z │ │Z │ │Z │ │ │
  │ │ │A │ │A │ │A │ │ │
  │ │ │T │ │T │ │T │ │ │
  │ ├─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼────┬───┼────┬────┤
  │ │m│mc│m│mc│m│mc│m│mc│m│mc│m│mc│ m │mc │ m │ mc │
  ├─┬─┬─────────┬─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │L│S│GALERII │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │U│A│ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │C│P│ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │R│A├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │A│R│PLANE │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │R│I│ÎNCLINATE├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │I│ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │I│ │SUITORI │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │N│ │ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │U│ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │T│ │ALTE │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │I│ │LUCRĂRI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │L│ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │SAPARI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┴─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │BETONARI │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │CĂRBUNE ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─┼─┬─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │PUŢURI │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │L│S│GALERII │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │U│A│ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │C│P│ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │R│A├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │A│R│PLANE │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │R│I│ÎNCLINATE├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │I│ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │I│ │SUITORI │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │N│ │ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │S│ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │T│ │ALTE │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │E│ │LUCRĂRI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │R│ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │I│ ├─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │L│ │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │SAPARI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┴─────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │BETONARI │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │STERIL ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─┴───────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │TOTAL UTIL+ │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │STERIL ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │BETONARI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │TOTAL SĂPARE+│Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │BETONARI ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │LUCRĂRI GEO- │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │LOGICE DE ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │CERCETARE │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │TOTAL │Prod.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │GENERAL ├─────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼────┼───┼────┼────┤
  │ │Inv. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────────┴─────┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴────┴───┴────┴────┘


  Anexa 11

  --------
  la regulament
  -------------
                                                       
    UNITATEA MINIERĂ ..................
    EVIDENŢA LUCRĂRILOR DE ABATAJ PE ANUL 199.....
    Nr. crt.SEC- TORBLOC (panou)START (filon)Oriz. ---- CotaMetoda de abatajNr. de plan   LUNATotal anualObservaţii
    IIIIIITrim. IIVVVITrim. IIVIIVIIIIXTrim. IIIXXIXIITRIM.IV
                  Tone plan                                    
    Tone realiz.                                    
    Volum excavat                                    
    Supr. m2                                    
    Linie tăiere m.l.                                    
    Tone plan                                    
                  Linie tăiere m.l.                                    
    TOTALTone plan                                    
    Tone realizat                                    
    Volum excavat                                    
    Supr. m2                                    
    Linie tăiere m.l.                                      Anexa 12

  --------
  la regulament
  -------------
  NOTA(CTCE)
  ----------
  Anexa 12 se afla în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 583 la pag. 18 (a se vedea imaginea asociata).


  Anexa 13
      --------
  la regulament
  -------------


  Anexa 14
      --------
  la regulament
  -------------
                             RAMBLEU (INNAMOLIREA) PE
                              ANUL 199... TRIM......
  LOCUL DE MUNCĂ STR. BLOC LUNA - TRIMESTRUL TOTAL MENŢIUNI
  P.
  R.
  P.
  R.
  P.
  R.
  P.
  R.
  P.
  R.
  P.
  R.
  P.
  R.
  P.
  R.
  P.
  R.
  P.
  R.
  P.
  TOTAL GENERAL R.
            CONDUCĂTOR TEHNIC ORGAN TOPOGRAFIC

  -------