STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, cod 08790CR-VD-II
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 bis din 5 februarie 2019
  Notă Aprobate prin Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2019.

  ORDIN

  privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice*)

  Având în vedere:

  ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

  Art. 1. — Se aprobă standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, după cum urmează:

  1. a) standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice, cod 8790CR-VD-I, prevăzute în anexa nr. 1;

  2. b) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, cod 8790CR-VD-II, prevăzute în anexa nr. 2;

  3. c) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca locuințe protejate pentru protecția victimelor violenței domestice, cod 8790CR-VD- III, prevăzute în anexa nr. 3;

  4. d) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cod 8899CZ-VD-I, prevăzute în anexa nr. 4;

  5. e) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare și sensibilizare a populației în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, cod 8899CZ-VD-II, prevăzute în anexa nr. 5.

  6. f) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de asistență destinate agresorilor, cod 8899CZ-VD-III, prevăzute în anexa nr. 6;

  7. g) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare și consiliere pentru victimele violenței domestice de tip linie telefonică de urgență (help-line) cu program continuu, cod 8899CZ-VD-LTP, prevăzute în anexa nr. 7.

  Art. 2. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 3. — Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1, respectiv anexele nr. 1—7, includ fișele de autoevaluare, definite

  la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

  Art. 4. — (1) Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 cuprind două secțiuni.

  1. (2) Secțiunea 1 — standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:

   1. a) module: denumire și numerotare cu cifre romane;

   2. b) standarde: definire, rezultate așteptate și numerotare cu cifre arabe;

   3. c) condiții/criterii ale fiecărui standard: enunț, detaliere și numerotare compusă din litera S și cifre arabe corespunzătoare numărului standardului și numărului condiției/criteriului;

   4. d) indicatori de monitorizare (Im): documente și modalități de evidențiere a respectării standardului.

  2. (3) Secțiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fișei de autoevaluare — formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenței de funcționare datele și punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.

  3. (4) Evaluarea în vederea acordării licenței serviciului social se realizează pe baza punctajului minim prevăzut în secțiunea a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1—7, a documentelor justificative și a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.

  Art. 5. — (1) Furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenței de funcționare, cât și ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcționare a serviciilor sociale.

  (2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licențiate, furnizorilor de servicii sociale publici și privați le revine obligația monitorizării respectării standardelor minime de calitate.

  image

  *) Ordinul nr. 28/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2019 și este reprodus și în acest număr bis.

  Art. 6. — (1) Verificarea respectării standardelor minime de calitate revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

  1. (2) Verificarea conformității și respectării normelor de igienă și sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, precum și a altor condiții/cerințe/norme pentru care au fost emise autorizații administrative prealabile de funcționare se realizează de personalul de specialitate desemnat de instituțiile care au emis autorizațiile de funcționare, respectiv, după caz: din domeniul sănătății publice, al pazei contra incendiilor, al sănătății și securității în muncă etc.

  2. (3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiții și criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuți în fișa de autoevaluare, iar în situația în care apreciază încălcări ale unor cerințe care, potrivit legii, intră în competența instituțiilor menționate la alin. (2), în funcție de gravitatea constatărilor procedează după cum urmează:

   1. a) sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;

   2. b) recomandă neacordarea/suspendarea licenței de funcționare și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;

   3. c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare, și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile.

  Art. 7. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

  1. a) Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 3 august 2004;

  2. b) Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 384/2004**) pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea și monitorizarea cazurilor de violență în familie;

  3. c) Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.343/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 23 iulie 2015;

  4. d) Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 3.123/2015***) privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2.126/2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile sociale acordate în comunitate, serviciilor sociale acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

   Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Ministrul muncii și justiției sociale,

   Marius-Constantin Budăi

   București, 3 ianuarie 2019.

   Nr. 28.

   image

   **) Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 384/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   ***) Ordinele ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 3.123/2015 și nr. 2.126/2015 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Anexa 1

   Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice, cod 8790CR-VD-I

   Principii directoare

   Serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice, denumite în continuare adăposturi, îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii:

   Beneficiarii

   Beneficiarii adăpostului sunt victimele violenţei domestice:

   1. a) adulţi victime ale violenţei domestice;

   2. b) cupluri părinte/reprezentant legal – copii.

  Cuplul părinte/reprezentant legal-copii, denumit în continuare părinte-copii, se referă la părintele victimă împreună cu copilul sau copiii săi, care pot fi victime la rândul lor şi/sau martori.

  Cuplurile părinte-copii sunt găzduite în spaţii separate de adulţii victime.

  Adăpostul promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc şi derularea activităţilor.

  Locaţia adăposturilor este secretă publicului larg.

  Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi încheie protocoale de colaborare cu autorităţile publice locale şi organizaţii neguvernamentale pentru instrumentarea şi soluţionarea cazurilor de

  violenţă domestică ce pot interveni sau pot furniza servicii sociale pentru diferite categorii de victime ale violenţei domestice, inclusiv copiii martori la violenţă domestică.

  Potrivit art. 17 alin. (6) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările ulterioare, toate adăposturile trebuie să încheie o convenţie de colaborare cu un spital sau cu altă unitate sanitară, care să asigure îngrijirea medicală şi psihiatrică.

  Secţiunea 1

  Standarde minime de calitate MODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUI

  STANDARD 1 - INFORMARE 'I RELA'II CU COMUNITATEA

  Adăpostul asigură informarea publicului larg, a altor categorii de profesionişti, precum şi a potenţialilor beneficiari cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite, fără a dezvălui locul în care îşi desfăşoară activitatea.

  Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare şi promovare derulate, publicul larg şi diferite categorii de profesionişti de la nivel local, vor fi informaţi cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în adăpost, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

  S1.1 Adăpostul colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în campaniile de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice, iar furnizorii pot desfăşura propria campanie de promovare a serviciilor în domeniu.

  Materialele informative vor cuprinde, cel puţin: o descriere a adăpostului şi a serviciilor oferite.

  Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.).

  Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale. Mediatizarea se poate realiza inclusiv prin intermediul: direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; serviciilor publice de asistenţă socială; cabinetelor de medicină de familie; orice alte mijloace, canale sau instituţii considerate adecvate.

  Imaginea beneficiarilor poate deveni publică în materialele informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al acestora sau, după caz, al reprezentanţilor legali, în conformitate cu prevederile legale în materia protecţiei cu caracter personal.

  Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă în comunitate.

  S1.2 Adăpostul, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii în cursul activităţii cu beneficiarii, precum şi în cazul în care găzduieşte cupluri părinte - copii victime ale violenţei domestice, sesizează direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea asigurării unor servicii specializate şi/sau a unei măsuri de protecţie specială dacă este cazul.

  Adăpostul are o procedură de sesizare a suspiciunilor/cazurilor de violenţă asupra copilului în familie, iar personalul adăpostului este informat despre această procedură.

  Im: Procedura de sesizare a suspiciunilor de violenţă asupra copilului în familie este disponibilă la centru împreună cu tabelul nominal de semnături al personalului informat despre prevederile procedurii.

  S1.3 Adăpostul elaborează şi utilizează un material informativ pentru beneficiarii serviciilor oferite.

  Materialul cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare al adăpostului, activităţile derulate şi facilităţile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

  Materialul este oferit şi explicat beneficiarului odată cu admiterea sa în adăpost şi încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării şi semnătura să se consemnează în scris, într-un registru de evidenţă privind informarea beneficiarilor. În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se înscriu următoarele informaţii: data la care s-a efectuat informarea, numele şi prenumele beneficiarului, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea, semnătura beneficiarului.

  În registrul menţionat mai sus se înscrie şi informarea privind regulamentul de organizare şi funcţionare al adăpostului, care este disponibil permanent beneficiarilor prin afişaj la loc vizibil.

  În cazul în care adăpostul găzduieşte cupluri părinte-copil victime ale violenţei domestice, informarea copiilor se face în raport cu vârsta, gradul de maturitate şi tipul dizabilităţii, după caz.

  Materialele de informare pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi se realizează în formate adaptate tipului de dizabilitate, iar furnizorul de servicii pune la dispoziţia adăpostului resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea comunicării cu copiii şi adulţii cu dizabilităţi.

  Im: Cel puţin 1 exemplar al materialului informativ este disponibil permanent, pe suport de hârtie, la sediul adăpostului. Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul furnizorului.

  STANDARD 2 – ADMITERE

  Adăpostul realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi acordă serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, indiferent de domiciliul acestora şi facilitează accesul la alte servicii necesare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc şi acceptă condiţiile de admitere în adăpost.

  S2.1 Adăpostul elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere, care face parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcţionare.

  Adăpostul elaborează şi aplică propria procedură de admitere care precizează, cel puţin: condiţiile de admitere ale beneficiarilor, inclusiv a cuplurilor părinte-copil victime ale violenţei domestice; modalitatea de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru situaţiile de urgenţă; cine ia decizia de admitere/respingere;

  modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii; perioada de rezidenţă în centru; actele necesare.

  Anual personalul este instruit cu privire la respectarea procedurii de admitere, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului. Procedura de admitere este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale.

  Im: Un exemplar al procedurii de admitere este disponibil la sediul adăpostului.

  S2.2 Adăpostul asigură evidenţa admiterii beneficiarilor.

  Adăpostul întocmeşte un registru special de evidenţă privind admiterea beneficiarilor în care se consemnează: data şi ora primirii; numele şi prenumele beneficiarului; data naşterii/vârsta acestuia; organizaţia/instituţia care l-a referit adăpostului, dacă este cazul.

  Im: Un exemplar al registrului de evidenţă privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul adăpostului.

  S2.3 Admiterea în adăpost se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.

  În termen de maxim 2 zile de la înregistrarea în registrul de evidenţă privind admiterea beneficiarilor, adăpostul cu personalitate juridică/furnizorul acestuia încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii.

  Perioada de acordare a serviciilor în adăpost este determinată, între 5 şi 60 de zile, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestuia.

  Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de către conducerea adăpostului în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale.

  Im: Modelul contractului de furnizare servicii cu beneficiarii adulţi este disponibil la sediul adăpostului/furnizorului. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.

  S2.4 Pentru cuplurile părinte-copiI victime ale violenţei domestice, adăpostul încheie contractul de furnizare de servicii cu părintele victimă a violenţei.

  Contractul de furnizare servicii se încheie între adăpost şi părintele victimă a violenţei domestice care este beneficiar al adăpostului împreună cu copilul victimă sau martor al violenţei. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de adăpostul/furnizorul acestuia, în baza modelului menţionat la pct. S2.3.

  Im: Modelul contractului de furnizare servicii pentru cuplurile părinte-copii şi contractele încheiate cu aceşti beneficiari sunt disponibile la sediul adăpostului/furnizorului.

  S2.5 Adăpostul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal.

  Adăpostul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar/cuplu părinte-copii în parte, dosarul personal al beneficiarului/cuplului părinte-copii.

  Dosarul personal al beneficiarului/cuplului părinte-copii conţine, cel puţin, următoarele documente:

  Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind suspendarea/încetarea serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul adăpostului.

  S.2.8 Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social. Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune transferul spre alte servicii sociale.

  Im: Planul de urgenţă este disponibil la sediul adăpostului.

  MODULUL II – EVALUARE INI'IALĂ LA ADMITERE, PLANIFICARE 'I FURNIZARE DE SERVICII STANDARD 1 – EVALUARE INI'IALĂ LA ADMITERE

  Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării iniţiale la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor.

  Rezultate aşteptate: Serviciul social de tip adăpost pentru victimele violenţei domestice are capacitatea de a acorda servicii adecvate şi în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecărui beneficiar.

  S1.1 Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor/ a situaţiei de risc în care se află aceştia.

  Adăpostul elaborează şi aplică o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor beneficiarilor/situaţiei de risc în care acestia se află în concordanţă cu scopul/funcţiile adăpostului şi în funcţie de serviciile acordate. Procedura respectă legislaţia în vigoare privind managementul de caz pentru situaţiile de violenţă domestică.

  Procedura stabileşte metodele de evaluare aplicate, personalul de specialitate implicat în evaluare, precum şi instrumentele standardizate şi/sau ghidurile de practică şi tehnicile utilizate de specialişti.

  Im: Procedura de evaluare iniţială la admitere a nevoilor beneficiarilor este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul adăpostului.

  S1.2 Adăpostul are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale şi a situaţiei de risc în care se află beneficiarii.

  Evaluarea iniţială la admitere a nevoilor beneficiarilor şi a situaţiei de risc în care aceştia se află, este realizată de personal de specialitate (asistent social, psiholog, alte specializări) şi are în vedere următoarele obiective:

  În funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar, evaluarea iniţială la admitere ia în considerare şi evaluările realizate de către alte servicii sau instituţii care au avut în evidenţă beneficiarul. Adăpostul poate să colaboreze cu compartimentul de violenţă domestică din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi, după caz cu compartimentul de specialitate - intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri, care asigură managementul de caz pentru copiii victime ale violenţei. Formatul utilizat pentru fişa de evaluare iniţială la admitere a beneficiarului cuprinde atât evaluarea la admitere, cât şi reevaluările (evaluările periodice).

  Im: Fişele de evaluare iniţială la admitere a beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului.

  S1.3 Adăpostul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de risc în care se află acesta.

  Reevaluarea nevoilor beneficiarului şi a situaţiei de risc în care se află, se realizează o dată pe lună, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale statusului juridic, civil şi/sau psihic al beneficiarului şi/sau situaţiei socio-economice a acestuia. Rezultatele reevaluării, data la care s-a efectuat, persoana/persoanele care au realizat-o, semnătura acestora şi semnătura beneficiarului se înscriu în fişa de reevaluare.

  Im: Fişele de reevaluare a beneficiarilor sunt disponibile la sediul adăpostului, în dosarul personal al beneficiarului

  STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR

  Adăpostul derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului adult. În cazul cuplului părinte-copii, adăpostul facilitează accesul la alte servicii specializate furnizate la nivelul DGASPC pentru copii martori/victime ai/ale violenţei domestice împreună cu părintele victimă a violenţei domestice.

  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile de asistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile sale individuale.

  S2.1 Adăpostul derulează activităţi/oferă servicii în baza unui plan de intervenţie.

  Planul de intervenţie se elaborează în baza evaluării nevoilor beneficiarului (vezi Modulul II, S1.1) şi cuprinde date şi informaţii privind:

  Planul de intervenţie se arhivează la dosarul personal al beneficiarului.

  Planul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor martori sau victime ale violenţei domestice găzduiţi împreună cu părintele victimă se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului care asigură managementul de caz pentru copiii victime ale violenţei. Dacă adăpostul dispune de profesionişti specializaţi pentru intervenţia cu copiii victime ale violenţei domestice, aceştia participă la elaborarea planului amintit. Dacă adăpostul nu dispune de profesionişti specializaţi pentru intervenţia cu copiii victime ale violenţei, adăpostul facilitează accesul copilului la evaluare şi serviciile cuprinse în plan.

  Im: Planul de intervenţie realizat pentru fiecare beneficiar, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul adăpostului, conform legii.

  S2.2 Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare.

  După fiecare reevaluare, planul de intervenţie se revizuieşte corespunzător rezultatelor acesteia. Im: Planul de intervenţie cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii şi semnăturile personalului de specialitate.

  S2.3 Adăpostul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie.

  Aplicarea planului individualizat de intervenţie se realizează de către personalul de specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului.

  În situaţia în care beneficiarul primeşte o gamă mai largă de servicii, conducătorul centrului desemnează un responsabil de caz.

  Adăpostul stabileşte numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazului.

  Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie, adăpostul utilizează o fişă de monitorizare servicii, întocmită pentru fiecare beneficiar, în care se consemnează serviciul/serviciile acordate, data furnizării acestora, observaţii privind situaţia beneficiarului şi progresele înregistrate, constatate de personalul de specialitate. Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de fiecare centru (poate avea orice format şi denumire: fişă de observaţii, fişă de servicii etc.).

  Fişa de monitorizare a serviciilor se arhivează la dosarul personal al beneficiarului. Adăpostul desemnează un responsabil de caz care să sprijine părintele victimă găzduit împreună cu copilul şi să ţină legătura cu managerul de caz, astfel încât copilul să aibă acces la serviciile cuprinse în plan şi monitorizarea să poată fi efectuată.

  Im: Fişele de monitorizare a serviciilor sunt disponibile la sediul centrului, conform legii.

  S2.4 Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru.

  Acordarea de servicii în cadrul adăpostului se realizează conform unui program propriu, zilnic sau săptămânal, afişat într-un loc vizibil pentru toţi beneficiarii.

  Im: Adăpostul afişează programul de oferire de servicii astfel încât să fie accesibil tuturor beneficiarilor.

  MODULUL III – FURNIZAREA DE SERVICII

  Rezultate aşteptate: Victimele violenţei domestice beneficiază de cazare/găzduire, protecţie şi de asistenţă pentru recuperare şi reabilitare.

  STANDARD 1 – CAZARE/GĂZDUIRE

  Adăpostul asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare.

  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu zi.

  S1.1 Adăpostul alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor.

  În dormitor se alocă un spaţiu personal de minim 6 mp/beneficiar. Cuplul părinte-copii este adăpostit separat de adulţi, iar pentru copii se asigură o suprafaţă locuibilă de 6 mp/copil, cu excepţia celor care sunt fraţi, excepţie făcând apartamentele standard, după caz. Dormitorul permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv, după caz: un pat cu cazarmament complet, o masă cu scaune, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale, cuier etc.

  Im: Adăpostul asigură condiţii de cazare decente pentru fiecare beneficiar.

  S1.2 Adăpostul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale.

  Adăpostul pune la dispoziţia fiecărui beneficiar un spaţiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fişet închis la conducătorul adăpostului.

  Pe cât posibil, spaţiul respectiv este amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor sau într-un fişet separat.

  Im: Valorile şi obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiţii de siguranţă.

  S1.3 Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente.

  În dormitoare este asigurată: securizarea ferestrelor; securizarea instalaţiilor electrice; utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală; fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit etc; securizarea uşilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilordar şi personalului, în caz de urgenţă.

  Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate pentru a oferi condiţii de viaţă sigure.

  S1.4 Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.

  Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul şi ventilaţia naturală.

  Dormitoarele dispun de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece.

  Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor.

  S1.5 Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate.

  Dormitoarele fac obiectul unui program de curăţenie şi de igienizare stabilit de beneficiari, prevăzut în Regulamentul de Ordine Interioară al centrului, precum şi în programul de curăţenie şi igienizare al adăpostului.

  Im: Camerele personale sunt menţinute curate.

  S1.6 Adăpostul asigură obiecte de primă necesitate adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.), precum şi produse de igienă personală.

  Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă.

  După caz, adăpostul poate distribui haine, încălţăminte şi lenjerie intimă beneficiarilor.

  Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioadele de somn şi odihnă.

  S1.7 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort.

  Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală, aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru asigurarea confortului termic, mobilier adecvat.

  Centrele dispun de cel puţin un spaţiu de odihnă/socializare pe timp de zi (dotat cu mese şi scaune, etc.).

  Im: Beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.

  S1.8 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.

  Spaţiile comune intens frecventate fac obiectul unui program de curăţenie zilnică.

  Im: Adăpostul menţine spaţiile comune într-o stare de curăţenie.

  STANDARD 2 - SERVICII DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ

  Adăpostul facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general.

  S2.1 Adăpostul elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar.

  Adăpostul elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestora. Pentru copilul martor/victimă al/a violenţei domestice, găzduit în centru împreună cu părintele, centrul va facilita accesul la serviciile specializate furnizate în cadrul DGASPC.

  Principalele activităţi/servicii acordate pot fi următoarele:

  1. a) informare şi consiliere socială, reluarea contactelor sociale;

  2. b) consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate;

  3. c) educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie civică, educaţie sexuală, educaţie parentală;

  4. d) consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;

  5. e) facilitarea accesului la servicii medicale;

  6. f) suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul;

  7. g) alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor;

  8. h) consiliere juridică.

  Activităţile şi serviciile recomandate se consemnează în planul de intervenţie al beneficiarului.

  Im: Planurile de intervenţie ale beneficiarilor detaliază serviciile/activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială recomandate şi urmate de beneficiari.

  S2.2 Adăpostul are capacitatea de a acorda serviciile/activităţile de integrare/reintegrare socială.

  Adăpostul dispune de personal calificat care acordă serviciile/realizează activităţile de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, poate încheia convenţii de parteneriat cu instituţii/organizaţii care oferă astfel de servicii ori încheie contracte de prestări servicii/contracte de voluntariat cu diverşi specialişti.

  Im: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de personal de specialitate.

  S2.3 Adăpostul dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială.

  Adăpostul dispune de cel puţin un spaţiu/cabinet pentru servicii de asistenţă socială. În cazul în care acordă servicii de integrare/reintegrare socială la sediul propriu, amenajează spaţii special destinate derulării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială şi le dotează cu mobilierul, materialele şi echipamentele adecvate.

  Dacă adăpostul găzduieşte cupluri părinte-copii victime ale violenţei domestice spaţiile vor fi dotate cu un minim de material necesare îngrijirii copilului şi recreării.

  Im: Activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială se desfăşoară în spaţii amenajate şi dotate corespunzător scopului acestora.

  S2.4 Adăpostul promovează buna convieţuire a beneficiarilor.

  Personalul adăpostului încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din adăpost şi elaborează, un set de reguli interne, prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară, care sunt aduse la cunoştinţa beneficiarului, şi asumate de către acesta. Regulile adăpostului trebuie urmate de beneficiari pentru convieţuirea în bune condiţii (socializare în spaţii comune, program de curăţenie şi spălat, prepararea hranei şi servirea meselor etc).

  Adăpostul încurajează beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (curăţenie, aprovizionare, prepararea hranei etc.)

  Im: Regulile adăpostului sunt afişate la avizier, fiind disponibile, pe suport de hârtie, la sediul acestuia.

  S2.5 Adăpostul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale.

  Adăpostul facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi îi sprijină în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatorii şi spitale. Adăpostul dispune de personal care a urmat sau urmează cursuri de prim-ajutor.

  Im: În caz de nevoie, beneficiarii primesc îngrijiri medicale de bază, mai ales pentru situaţii de urgenţă.

  S2.6 Adăpostul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni.

  Adăpostul pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare (telefon, calculator/laptop cu acces la internet).

  Beneficiarilor le sunt interzise vizitele în cadrul centrului. Vizitele nu sunt premise din cauza riscurilor multiple care pot pune viaţa beneficiarilor în pericol şi pot impieta buna desfăşurare a activităţii adăpostului. Pentru a se asigura protecţia şi confidenţialitatea beneficiarilor şi a personalului centrului, este obligatoriu ca întâlnirile beneficiarilor să se desfăşoare în afara adăpostului.

  Im: Adăpostul are în dotare un minim de echipamente pentru comunicarea la distanţă.

  S2.7 Adăpostul desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.

  Adăpostul realizează o comunicare permanentă cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu orice instituţie publică sau privată în vederea identificării locuinţelor sociale şi a locuinţelor disponibile pentru închiriere, precum şi pentru stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieşirii beneficiarilor din adăpost.

  După caz, adăpostul comunică şi mediază relaţia cu membrii familiei/alte persoane din reţeaua de sprijin a victimei în vederea primirii acesteia într-un spaţiu de locuit.

  Im: Adăpostul desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.

  MODULUL IV- MANAGEMENT 'I RESURSE UMANE STANDARD 1 - RESURSE UMANE

  Adăpostul dispune de o structură de personal capabil să asigure desfăşurarea activităţilor specifice, în concordanţă cu misiunea, scopul /funcţiile şi cu nevoile beneficiarilor.

  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar are acces la servicii de calitate oferite de personal suficient şi competent, cu titlu gratuit.

  S1.1 Structura de personal a adăpostului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.

  Adăpostul angajează personal calificat, achiziţionează serviciile unor specialişti pentru realizarea activităţilor/serviciilor acordate.

  Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul adăpostului.

  S1.2 Conducerea adăpostului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.

  Cordonatorul şi personalul adăpostului este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.

  Anumite tipuri de servicii pot fi achiziţionate în condiţiile legii, inclusiv servicii ale persoanelor fizice autorizate pentru profesii liberale precum: psihologi, asistenţi sociali, jurişti sau avocaţi.

  Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, adăpostul poate dezvolta programe de voluntariat, cu activităţi specifice, ce includ instruirea prealabilă a voluntarilor. Activitatea voluntarilor în centre se desfăşoară în baza încheierii unor contracte de voluntariat, conform legii. Contractele de voluntariat pentru voluntarii care desfăşoară activităţi în centru vor conţine o prevedere legată de păstrare a confidenţialităţii asupra adresei adăpostului, a identităţii şi dificultăţilor beneficiarilor. În vederea prevenirii admiterii în programul de voluntariat a unor persoane cu istoric de violenţă asupra copilului sau violenţă domestică, voluntarilor li se solicită cazier.

  Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat, sunt disponibile la sediul adăpostului/furnizorului.

  S1.3 Conducerea adăpostului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate.

  În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către angajat. Fişele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.

  Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul adăpostului.

  S1.4 Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu.

  Adăpostul angajează personal calificat şi/sau încheie contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Raportul angajat/beneficiar fiind de 1/10.

  Im: Statul de funcţii aprobat, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul adăpostului/furnizorului.

  S1.5 Personalul adăpostului participă la programe de formare profesională continuă.

  Adăpostul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională continuă pentru angajaţii proprii.

  Personalul care lucrează cu copiii are pregătire/beneficiază de pregătire în comunicarea cu copiii, drepturile copilului, prevenirea violenţei asupra copilului.

  Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul adăpostului/furnizorului, precum şi copii după atestatele, certificatele, diplomele obţinute de personalul adăpostului.

  S1.6 Voluntarii din cadrul adăpostului participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.

  Adăpostul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru voluntari.

  Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul adăpostului/furnizorului.

  S1.7 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul adăpostului este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii.

  Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.

  Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.

  Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul adăpostului.

  STANDARD 2 - ADMINISTRARE 'I MANAGEMENT

  Adăpostul dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Adăpostul este înfiinţat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoile lor.

  S2.1 Adăpostul îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

  Adăpostul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborate cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare.

  Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama adăpostului sunt disponibile, pe suport de hârtie, la sediul adăpostului/furnizorului.

  S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al adăpostului sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice adăpostului.

  Fiecare beneficiar dispune de spaţiu de găzduire, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă. De asemenea, adăpostul deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, baie, dormitor, oficiu şi este dotat cu instalaţii şi aparatură specifică.

  Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor, precum şi normelor legale de igienă sanitară.

  Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioada de găzduire.

  S2.3 Conducerea adăpostului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de 'anse între Femei şi Bărbaţi (ANES) (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de

  instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii ş.a.).

  Rapoartele statistice se transmit direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

  Im: Rapoartele statistice se păstrează la centru şi pot fi verificate de către persoanele autorizate.

  S2.4 Adăpostul găzduieşte beneficiarii pe o perioadă determinată, de maxim 60 de zile.

  Beneficiarii sunt găzduiţi în adăpost pe o perioadă determinată, de maxim 60 de zile. La cererea beneficiarului şi cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit.

  Im: Beneficiarii sunt găzduiţi în adăpost pe o perioadă determinată, în funcţie de nevoile individuale ale acestora.

  MODULUL V – DOTĂRI 'I AMENAJĂRI STANDARD 1 – SIGURAN'Ă 'I ACCESIBILITATE

  Centrul asigură condiţii de siguranţă şi confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.

  S1.1 Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort.

  Centrul stabileşte în regulamentul de organizare internă condiţiile de siguranţă şi protecţie din centru.

  Centrul are în regulamentul de ordine interioară o secţiune de reguli de interacţiune între personal şi beneficiari care contribuie la menţinerea mediului de siguranţă. Centrul asigură protecţie împotriva agresorului.

  Adăposturile colaborează cu organele de poliţie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judeţene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti, în situaţiile în care se constată existenţa comiterii actelor de violenţă domestică atât în cazul în care profesioniştii adăpostului participă la evaluarea iniţială a cazurilor, cât şi în situaţiile în care au loc incidente între agresori şi beneficiarii adăpostului.

  Im: Amplasamentul centrului permite accesul facil al beneficiarilor potrivit regulamentului de organizare internă.

  S1.2 Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate.

  Spaţiile utilizate de către beneficiari sunt astfel dimensionate, amenajate şi dotate încât să asigure confort, siguranţă şi accesibilitate.

  Im: Centrul este amenajat corespunzător pentru a permite accesul facil al beneficiarilor la servicii.

  STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE

  Adăpostul dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.

  S2.1 Adăpostul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate.

  Grupurile sanitare sunt accesibile şi, după caz, se poate asigura acces direct din dormitoare, cameră sau acestea sunt plasate în imediata lor apropiere.

  Adăpostul deţine un grup sanitar la cel mult 10 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.

  Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.

  S2.2 Adăpostul deţine spaţii igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.

  Adăpostul este dotat cu minim un duş/cadă de baie la cel mult 10 beneficiari. Baia şi duşurile sunt alimentate cu apă caldă şi rece.

  Im: Adăpostul deţine amenajările necesare (duşuri, sală de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.

  S2.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.

  Spaţiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale etc.

  Im: Adăpostul deţine spaţii igienico-sanitare suficiente şi sigure.

  S2.4 Adăpostul deţine grupuri sanitare separate pentru personal.

  Grupurile sanitare pentru personal deservesc exclusiv personalul. Adăposturile deţin minim un grup sanitar, dotat cu chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, vas de wc, hârtie igienică şi săpun.

  Im: Adăpostul amenajează grupuri sanitare separate pentru personalul propriu.

  S2.5 Adăpostul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor.

  Adăpostul poate deţine o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare sau are achiziţionate astfel de servicii. Adăpostul care nu dispune de spălătorie proprie, poate pune la dispoziţia beneficiarilor o maşină de spălat şi detergent, pentru spălarea efectelor personale.

  Spălarea efectelor personale ale copiilor se face separat de cele ale adulţilor care nu fac parte din cuplul părinte-copii.

  Im: Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele şi lenjeria personală a beneficiarilor sunt spălate periodic.

  STANDARD 3 - IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR

  Adăpostul aplică măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.

  S3.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele adăpostului sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.

  Adăpostul elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare.

  Im: Toate spaţiile adăpostului (camere personale, spaţii comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-sanitare) materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate.

  S3.2 Adăpostul deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.

  Adăpostul depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea.

  Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.

  S3.3 Adăpostul realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

  Adăpostul dispune de containere pentru deşeuri şi spaţii speciale de depozitare a acestora.

  Im: Adăpostul ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.

  STANDARD 4 - ALIMENTAŢIE

  Adăpostul asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor.

  S4.1 Adăpostul deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.

  Adăpostul deţine, după caz, spaţii cu destinaţia de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele.

  Adăpostul încurajează beneficiarii să îşi prepare singuri hrana zilnică. Adulţii parte a cuplurilor părinte-copii victime ale violenţei domestice sunt sprijiniţi în asigurarea necesarului de calorii şi elemente nutritive pentru copii.

  Im: Păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în spaţii special destinate activităţilor respective.

  S4.2 Adăpostul asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate.

  Centrul asigură fiecărui beneficiar cel puţin 3 mese/zi. Mesele se servesc, de regulă, în bucătărie. În funcţie de capacitate, adăpostul poate deţine o sală de mese, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, care este iluminată şi asigură o ambianţă plăcută. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.

  Im: Beneficiarii iau masa în condiţii de siguranţă şi confort.

  S4.3 Spaţiile destinate preparării/păstrării alimentelor şi servirii meselor, respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

  Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor, corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate, precum şi normelor legale de igienă sanitară.

  Im: Adăpostul respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

  MODULUL VI - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ

  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE

  Adăpostul respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege, precum şi drepturile copilului atunci când găzduieşte cupluri părinte-copii victime ale violenţei domestice.

  Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.

  S1.1 Adăpostul elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor.

  Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, are în vedere următoarele drepturi şi obligaţii:

  1. 1. dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de beneficiari ai adăpostului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;

  2. 2. dreptul de a-şi desfăşura activităţile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur şi funcţional;

  3. 3. dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieţii lor şi de a- şi exprima liber opiniile;

  4. 4. dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

  5. 5. dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii;

  6. 6. dreptul de a li se asigura confidenţialitatea asupra datelor personale;

  7. 7. dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;

  8. 8. dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;

  9. 9. dreptul de a nu fi exploataţi economic în ceea ce priveşte banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;

  10. 10. dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

  11. 11. dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;

  12. 12. dreptul de a beneficia de un spaţiu personal de cazare;

  13. 13. dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

  14. 14. dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;

  15. 15. dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare;

  16. 16. dreptul de a practica cultul religios dorit;

  17. 17. dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;

  18. 18. dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;

  19. 19. dreptul de a fi informaţi despre procedurile aplicate în centru;

  20. 20. dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;

  21. 21. obligaţia de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individual de intervenţie;

  22. 22. obligaţia de a furniza informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială, permiţând furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;

  23. 23. obligaţia de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenţie;

  24. 24. obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

  25. 25. obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare şi normele interne de funcţionare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale.

   Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul adăpostului.

   S1.2 Adăpostul informează beneficiarii asupra drepturilor lor.

   Adăpostul asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii.

   Adăpostul asigură informarea copiilor şi a adulţilor parte a cuplurilor părinte-copii victime ale violenţei domestice cu privire la drepturile copilului. Informarea copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi respectă aceleaşi condiţii prevăzute la S1.3 din modulul I.

   Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă şi drepturile copilului se consemnează în registrul de evidenţă pentru informarea beneficiarilor.

   S1.3 Personalul adăpostului cunoaşte şi respectă prevederile Cartei şi drepturile copilului.

   Adăpostul planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă şi drepturile copilului.

   Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.

   S1.4 Adăpostul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.

   În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, furnizorul adăpostului aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, în care se precizează metodologia şi instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de conducerea adăpostului.

   Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul adăpostului.

   STANDARDUL 2 - PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII

   Adăpostul ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.

   S2.1 Adăpostul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.

   Adăpostul elaborează şi aplică propria procedură privind identificarea şi sesizarea cazurilor de abuz şi neglijenţă, precum şi pentru soluţionarea acestora. Orice sesizare referitoare la o situaţie de abuz sau neglijenţă se va soluţiona în maximum 5 zile lucrătoare de la data semnalării, printr- o decizie scrisă a conducerii.

   Se ia în considerare orice formă de abuz (fizic, psihic, economic, verbal) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul adapostului, alţi beneficiari, eventual de membri de familie, precum şi membrii comunităţii.

   Toate formele de violenţă asupra copilului se semnalează obligatoriu la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, iar acest lucru face parte din procedura menţionată mai sus.

   Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă, pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul adăpostului.

   S2.2 Adăpostul asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite, precum şi la eventualele abuzuri sau neglijenţe.

   Adăpostul pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii adăpostului.

   Conţinutul cutiei se verifică lunar de către conducătorul adăpostului, după caz, acesta poate să formeze o comisie de verificare.

   În cazul persoanelor cu dizabilităţi, adulţi şi copii, care nu îşi pot exprima opinia prin intermediul cutiei pentru sesizări şi reclamaţii, de ex. dizabilităţi vizuale, mintale şi psihice, locomotorii care afectează membrele superioare, adăpostul asigură periodic consultarea acestora folosind formate adecvate şi profesionişti pregătiţi în comunicarea cu aceste persoane. În cazul în care persoanele nu îşi pot exprima opinia prin intermediul cutiei pentru sesizări şi reclamaţii, din diverse motive, altele decât dizabilitatea, opinia acestora este consemnată prin completarea unui chestionar, cu sprijinul personalului desemnat în acest sens.

   În cazul copiilor găzduiţi împreună cu părinţii lor, opinia acestora cu privire la serviciile acordate se obţine, direct, prin folosirea cutiei pentru sesizări şi reclamaţii sau, în cazul în care nu pot folosi cutia din diverse motive, opinia acestora se obţine prin intermediul părintelui.

   Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor. Chestionarul destinat persoanelor care nu pot, în mod direct, să utilizeze cutia de sesizări şi reclamaţii pentru a-şi exprima opinia este disponibil la sediul adăpostului.

   S2.3 Adăpostul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor.

   Sesizările/reclamaţiile depuse în recipientul cu această destinaţie, precum şi cele obţinute prin consultarea periodică se înregistrează într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr. Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul adăpostului cel puţin 2 ani de la înregistrare.

   Im: Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul adăpostului.

   S2.4 Adăpostul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.

   Adăpostul instruieşte personalul cu privire la: prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru; modalităţile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în comunitate.

   Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.

   S2.5 Adăpostul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.

   Conducătorul adăpostului ţine un registru de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite în care se menţionează cazurile de abuz identificate, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.

   Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul adăpostului.

   Secţiunea a 2-a

   Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru adăposturi

   Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centrul de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice (adăpostul) trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 64 şi 66 de puncte.

   Pentru un punctaj de 64 de puncte, centrul de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III, IV,V, VI cu excepţia condiţiIlor 2.4 şi 2.6 de la Standardul 2 Modulul III.

   Fişa de autoevaluare pentru un centru de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează

   MODEL

   FIŞĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI DOMESTICE

   Punctaj maxim al standardel or minime de calitate

   (66

   puncte)

   Punctaj rezultat în urma

   autoevaluării îndeplinirii standardelor minime de

   calitate

   Observaţii

   MODUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1 - 2)

   STANDARD 1 – INFORMARE 'I RELA'II CU COMUNITATEA

   Adăpostul asigură informarea publicului larg, a altor categorii de profesionişti, precum şi a potenţialilor beneficiari cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite, fără a dezvălui locul în care îşi desfăşoară activitatea.

   Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare şi promovare derulate, publicul larg şi diferite categorii de profesionişti de la nivel local vor fi informaţi cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în adăpost, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

   TOTAL: 3

   TOTAL:

   S1.1 Adăpostul colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în campaniile de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii si combaterii violenţei domestice, iar furnizorii pot desfăşura propria campanie de promovare a serviciilor în

   domeniu.

   1

   S1.2 Adăpostul, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii, în cursul activităţii cu beneficiarii precum şi în cazul în care gazduieşte cupluri părinte copii victime ale violenţei domestice, sesizeză direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea asigurării unor servicii specializate sau a unei forme de

   protecţie dacă este cazul.

   1

   S1.3 Adăpostul elaborează şi utilizează un material informativ pentru beneficiarii serviciilor oferite.

   1

   STANDARD 2 – ADMITERE

   Adăpostul realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi acordă serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, indiferent de domiciliul acestora şi facilitează accesul la alte servicii necesare.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc şi acceptă condiţiile de admitere în adăpost.

   TOTAL: 8

   TOTAL:

   S2.1 Adăpostul elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere, care face parte integrată din regulamentul de

   organizare şi funcţionare.

   1

   S2.2 Adăpostul asigură evidenţa admiterii beneficiarilor.

   1

   S2.3 Admiterea în adăpost se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.

   1

   S2.4 Pentru cuplurile părinte–copii, victime ale violenţei domestice, adăpostul încheie contractul de furnizare de servicii cu părintele victimă

   a violenţei.

   1

   S2.5 Adăpostul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţiei

   datelor cu caracter personal.

   1

   S2.6 Adăpostul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.

   1

   S2.7 Adăpostul elaborează şi utilizează o procedură proprie privind suspendarea/încetarea acordării serviciilor către beneficiari.

   1

   S.2.8 Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social.

   Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune transferul

   spre alte servicii sociale.

   1

   MODUL II - EVALUARE INI'IALĂ LA ADMITERE, PLANIFICARE ( Standardele 1-2)

   STANDARD 1 - EVALUARE INI'IALĂ LA ADMITERE

   Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării iniţiale la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor.

   Rezultate aşteptate: Serviciul social de tip adăpost pentru victimele violenţei domestice are capacitatea de

   a acorda servicii adecvate şi în

   TOTAL:3

   TOTAL:

   concordanţă cu nevoile identificate ale fiecărui beneficiar.

   S1.1 Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor/ a situaţiei de risc în care se află acestea.

   1

   S1.2 Adăpostul are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale/situaţiei de risc în care se află beneficiarii.

   1

   S1.3 Adăpostul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta.

   1

   STANDARD 2 – PLANIFICAREA ACTIVITĂ'ILOR/SERVICIILOR

   Adăpostul derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului adult. În cazul cuplului parinte-copii, adăpostul facilitează accesul la alte servicii specializate furnizate la nivelul DGASPC pentru copii martori/victime ai/ale violenţei domestic împreună cu părintele victimă a violenţei domestice.

   Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile de asistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile sale individuale.

   TOTAL: 4

   TOTAL:

   S2.1 Adăpostul derulează activităţi/oferă servicii în baza unui plan de intervenţie.

   1

   S2.2 Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare.

   1

   S2.3 Adăpostul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie.

   1

   S2.4 Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru.

   1

   MODUL III – FURNIZAREA DE SERVICII (Standardele 1-2)

   STANDARD 1 - CAZARE/GĂZDUIRE

   Adăpostul asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare.

   Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu zi.

   TOTAL: 8

   TOTAL:

   S1.1 Adăpostul alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor.

   1

   S1.2 Adăpostul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale.

   1

   S1.3 Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente.

   1

   S1.4 Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.

   1

   S1.5 Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate.

   1

   S1.6 Adăpostul asigură obiecte de primă necesitate adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.),

   precum şi produse de igienă personală.

   1

   S1.7 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort.

   1

   S1.8 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.

   1

   STANDARD 2 - SERVICII DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ

   Adăpostul facilitează integrarea

   /reintegrarea socială a beneficiarilor.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general.

   TOTAL: 7

   TOTAL:

   S2.1 Adăpostul elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar.

   1

   S2.2 Adăpostul are capacitatea de a acorda serviciile/activităţile de integrare/reintegrare socială.

   1

   S2.3 Adăpostul dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială.

   1

   S2.4 Adăpostul promovează buna convieţuire a beneficiarilor.

   1

   S2.5 Adăpostul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale.

   1

   S2.6 Adăpostul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni.

   1

   S2.7 Adăpostul desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.

   1

   MODUL IV – MANAGEMENT 'I RESURSE UMANE (Standardele 1 - 2)

   STANDARD 1- RESURSE UMANE

   Adăpostul dispune de o structură de personal capabil să asigure desfăşurarea activităţilor specifice.

   Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar beneficiază de servicii de calitate oferite

   TOTAL: 7

   TOTAL:

   de personal suficient şi competent cu titlu gratuit.

   S1.1 Structura de personal a adăpostului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.

   1

   S1.2 Conducerea adăpostului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.

   1

   S1.3 Conducerea adăpostului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor

   persoanelor asistate.

   1

   S1.4 Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu.

   1

   S1.5 Personalul adăpostului participă la programe de formare profesională continuă.

   1

   S1.6 Voluntarii din cadrul adăpostului participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.

   1

   S1.7 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul adăpostului este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii.

   1

   STANDARD 2 - ADMINISTRARE 'I MANAGEMENT

   Adăpostul dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Adăpostul este înfiinţat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoile lor.

   TOTAL: 4

   TOTAL:

   S2.1 Adăpostul îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezulă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

   1

   S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al adăpostului sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice acestuia.

   1

   S2.3 Conducerea adăpostului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de către ANES (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi

   natura agresiunii, ş.a.).

   1

   S2.4 Beneficiarii sunt găzduiţi în adăpost pe o perioadă determinată, de maxim 60 de zile. La cererea beneficiarului şi cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit.

   1

   MODUL V – DOTĂRI – AMENAJĂRI (Standardele 1 - 4)

   STANDARD 1 – SIGURAN'Ă 'I ACCESIBILITATE

   Centrul asigură condiţii de siguranţă şi confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor.

   TOTAL: 2

   TOTAL:

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.

   S1.1 Centrul este organizat astfel încât

   să asigure condiţii de siguranţă şi confort.

   1

   S1.2 Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate.

   1

   STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO- SANITARE

   Adăpostul dispune de spaţii igienico- sanitare suficiente şi funcţionale.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.

   TOTAL: 5

   S2.1 Adăpostul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate.

   1

   S2.2 Adăpostul deţine spaţii igienico- sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.

   1

   S2.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.

   1

   S2.4 Adăpostul deţine grupuri sanitare separate pentru personal.

   1

   S2.5 Adăpostul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor.

   1

   STANDARD 3- IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR

   TOTAL: 3

   TOTAL:

   Adăpostul aplică măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.

   S3.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele adăpostului sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.

   1

   S3.2 Adăpostul deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.

   1

   S3.3 Adăpostul realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

   1

   STANDARD 4 – ALIMENTAŢIE

   Adăpostul asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselor.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor.

   TOTAL: 3

   TOTAL:

   S4.1 Adăpostul deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.

   1

   S4.2 Adăpostul asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate.

   1

   S4.3 Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în

   vigoare.

   1

   MODUL VI- DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standardele 1 - 2)

   STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE

   Adăpostul respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege, precum şi drepturile copilului atunci când găzduieşte cupluri părinte-copii victime ale violenţei domestice.

   Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.

   TOTAL: 4

   TOTAL:

   S1.1 Adăpostul elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor.

   1

   S1.2 Adăpostul informează beneficiarii asupra drepturilor lor.

   1

   S1.3 Personalul adăpostului cunoaşte şi respectă prevederile Cartei şi drepturile copilului.

   1

   S1.4 Adăpostul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.

   1

   STANDARD 2 - PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII

   Adăpostul ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.

   TOTAL: 5

   TOTAL:

   S2.1 Adăpostul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.

   1

   S2.2 Adăpostul asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite, precum şi la eventualele

   abuzuri sau neglijenţe.

   1

   S2.3 Adăpostul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor.

   1

   S2.4 Adăpostul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.

   1

   S2.5 Adăpostul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/ instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificate şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.

   1

   PUNCTAJ TOTAL:

   66

   Data:

   Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume) ………………………………………………… Semnătură şi ştampilă

   Anexa 2

   Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, cod 8790CR-VD-II

   Principii directoare

   Serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii:

   Beneficiarii

   Beneficiarii centrului de recuperare sunt victimele violenţei domestice:

   1. a) adulţi victime ale violenţei domestice;

   2. b) cupluri părinte/reprezentant legal – copii.

  Cuplul părinte/reprezentant legal-copii, denumit în continuare părinte-copii, se referă la părintele victimă împreună cu copilul sau copiii săi, care pot fi victime la rândul lor şi/sau martori. Cuplurile părinte-copii sunt găzduite în spaţii separate de adulţii victime.

  Centrul de recuperare promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc şi derularea activităţilor.

  Se recomandă păstrarea secretă a locaţiei pentru publicul larg.

  Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi încheie protocoale de colaborare cu autorităţile publice locale şi organizaţii neguvernamentale pentru instrumentarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă domestică ce pot interveni sau pot furniza servicii sociale pentru diferite categorii de victime ale violenţei domestice, inclusiv copiii martori la violenţă domestică.

  Potrivit art. 18 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările ulterioare, centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice vor încheia convenţii cu autorităţile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în vederea acordării suportului pentru integrarea în muncă, readaptarea şi recalificarea profesională a persoanelor asistate. De asemenea, se prevede obligativitatea ca toate centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice să încheie o convenţie de colaborare cu un spital sau cu altă unitate sanitară, care să asigure îngrijirea medicală şi psihiatrică.

  Secţiunea 1

  Standarde minime de calitate MODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI

  STANDARD 1 INFORMARE 'I RELA'II CU COMUNITATEA

  Centrul de recuperare asigură informarea publicului larg, precum şi a altor categorii de profesionişti cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite.

  Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare şi promovare derulate, publicul larg şi diferite categorii de profesionişti de la nivel local vor fi informaţi cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în centrul de recuperare în vederea combaterii violenţei domestice.

  S1.1 Centrul de recuperare colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la realizarea de campanii de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea combaterii violenţei domestice, iar furnizorii privaţi pot desfăşura propria campanie de promovare a serviciilor în domeniu.

  Materialele informative vor cuprinde, cel puţin: o descriere a centrului şi a serviciilor oferite. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.).

  Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale. Mediatizarea se poate realiza inclusiv prin intermediul direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciilor publice de asistenţă socială, cabinetelor de medicină de familie, dar şi prin orice alte mijloace, canale sau instituţii considerate adecvate.

  Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al acestora sau, după caz, al

  reprezentanţilor legali, în conformitate cu prevederile legale în materia protecţiei datelor cu caracter personal.

  Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă/poate fi accesată la sediul centrului de recuperare.

  S1.2 Centrul de recuperare, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii, sesizeză serviciul public specializat pentru protecţia copilului de la nivel local în vederea asigurării unor servicii specializate sau a unei forme de protecţie dacă este cazul.

  Centrul de recuperare are o procedură de sesizare a suspiciunilor de abuz asupra copilului. Personalul centrului este informat despre această procedură.

  Im: Procedura de sesizare a suspiciunilor de abuz asupra copilului este disponibilă la centru împreună cu tabelul nominal de semnături al personalului informat despre prevederile procedurii.

  S1.3 Centrul de recuperare elaborează şi utilizează un material informativ pentru informarea beneficiarilor.

  Materialul cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de recuperare, activităţile derulate şi facilităţile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

  Materialul este oferit şi explicat beneficiarului odată cu admiterea sa în centrul de recuperare şi încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării şi semnătura sa se consemnează, în scris, într-un registru de evidenţă privind informarea beneficiarilor.

  În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se înscriu următoarele informaţii: data la care s-a efectuat informarea, numele şi prenumele beneficiarului, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea şi semnătura beneficiarului.

  În cazul în care centrul găzduieşte cupluri părinte-copii victime ale violenţei domestice, informarea copiilor se face în raport cu vârsta, gradul de maturitate şi tipul dizabilităţii, după caz.

  Materialele de informare pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi se realizează în formate adaptate tipului de dizabilitate, iar furnizorul de servicii pune la dispoziţia centrului resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea comunicării cu copiii şi adulţii cu dizabilităţi.

  Im: Cel puţin 1 exemplar al materialului informativ este disponibil, pe suport de hârtie, permanent, la sediul centrului de recuperare. Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul furnizorului.

  STANDARD 2 ADMITERE

  Centrul de recuperare realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi numai dacă poate acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilora cestora.

  Aprobarea/avizarea admiterii beneficiarilor se face de către conducătorul centrului/reprezentantul furnizorului.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu securizat şi corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă.

  S2.1 Centrul de recuperare elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere, care face parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcţionare.

  Centrul de recuperare elaborează şi aplică propria procedură de admitere care precizează, cel puţin: condiţiile de admitere ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, perioada de rezidenţă în centru, alte acte necesare admiterii.

  Anual personalul este instruit cu privire la respectarea procedurii de admitere, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului. Procedura de admitere este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale.

  Im: Un exemplar al procedurii de admitere este disponibil la sediul centrului de recuperare.

  S2.2 Centrul de recuperare asigură evidenţa admiterii beneficiarilor.

  Centrul de recuperare întocmeşte un registru special de evidenţă privind admiterea beneficiarilor în care se consemnează: data şi ora primirii, numele şi prenumele beneficiarului, vârsta acestuia şi, după caz, organizaţia/instituţia care l-a referit.

  Im: Un exemplar al registrului de evidenţă privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul centrului de recuperare.

  S2.3 Admiterea în centrul de recuperare se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.

  În termen de maxim 2 zile de la înregistrarea în registrul de evidenţă privind admiterea beneficiarilor, centrul de recuperare/furnizorul acestuia, încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii.

  Perioada de găzduire este determinată, până la maxim 180 de zile, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestuia.

  Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centrul de recuperare/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii.

  Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale.

  Im: Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.

  S2.4 Pentru minori, centrul de recuperare încheie cu părintele însoţitor sau, după caz cu reprezentantul legal un contract de furnizare de servicii.

  Contractul de furnizare servicii se încheie între centrul/furnizorul acestuia şi reprezentantul legal al acestuia. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centrul/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

  Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor acestuia.

  Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului.

  S2.5 Centrul de recuperare întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.

  Centrul de recuperare întocmeşte dosarul personal al beneficiarului care conţine, cel puţin, următoarele documente:

  Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind suspendarea/încetarea serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul centrului.

  S.2.8 Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social. Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune transferul spre alte servicii sociale.

  Im: Planul de urgenţă este disponibil la sediul centrului de recuperare.

  MODULUL II EVALUAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR STANDARD 1 EVALUAREA INI'IALĂ LA ADMITERE

  Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării iniţiale la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor.

  Rezultate aşteptate: Serviciul social are capacitatea de a acorda servicii adecvate şi în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecărui beneficiar.

  S1.1 Centrul de recuperare utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor/a situaţiei de risc în care se află aceştia.

  Centrul de recuperare elaborează şi aplică o procedură proprie de evaluare iniţială a nevoilor beneficiarilor/situaţiei de risc în care aceştia se află în concordanţă cu scopul centrului de recuperare şi în funcţie de serviciile acordate.

  Procedura stabileşte metodele de evaluare aplicate, personalul de specialitate implicat în evaluare, precum şi instrumentele standardizate şi/sau ghidurile de practică şi tehnicile utilizate de specialişti.

  Im: Procedura de evaluare iniţială a nevoilor beneficiarilor este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului de recuperare.

  S1.2 Centrul de recuperare are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale/situaţiei de risc în care se află beneficiarii.

  Evaluarea iniţială la admitere a nevoilor beneficiarilor/şi a situaţiei de dificultate în care aceştia se află este realizată cu colaborarea personalului de specialitate (după caz asistent social, psiholog, alte specializări) şi are în vedere următoarele obiective:

  Planul de intervenţie se arhivează la dosarul personal al beneficiarului.

  Im: Planul de intervenţie realizat pentru fiecare beneficiar, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului, conform legii.

  S2.2 Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare.

  După fiecare reevaluare, planul de intervenţie se revizuieşte corespunzător rezultatelor acesteia. Im: Planul de intervenţie cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii şi semnăturile personalului de specialitate.

  S2.3 Centrul de recuperare asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie.

  Aplicarea planului individualizat de intervenţie se realizează de către personalul de specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului.

  Conducătorul centrului desemnează un responsabil de caz.

  Conducerea centrului de recuperare stabileşte numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazului.

  Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie, centrul de recuperare utilizează o fişă de monitorizare servicii, întocmită pentru fiecare beneficiar, în care se consemnează serviciul/serviciile acordate, data furnizării acestora, observaţii privind situaţia beneficiarului şi progresele înregistrate, constatate de personalul de specialitate.

  Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de fiecare centru (poate avea orice format şi denumire: fişă de observaţii, fişă de servicii etc.).

  Fişa de monitorizare a serviciilor se arhivează la dosarul personal al beneficiarului.

  Im: Fişele de monitorizare a serviciilor sunt disponibile la sediul centrului, conform legii.

  S2.4 Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru.

  Acordarea de servicii în cadrul centrului de recuperare se realizează conform unui program propriu, zilnic sau săptămânal, afişat într-un loc vizibil pentru toţi beneficiarii.

  Im: Centrul de recuperare afişează programul de oferire de servicii astfel încât să fie accesibil tuturor beneficiarilor.

  MODULUL III FURNIZAREA DE SERVICII STANDARD 1 CAZARE/GĂZDUIRE

  Centrul de recuperare asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare.

  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru de recuperare care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu zi.

  S1.1 Centrul de recuperare alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor.

  În dormitor se alocă un spaţiu personal de minim 6 mp/beneficiar. Cuplul părinte-copii este adăpostit separat de adulţi, iar pentru copii se asigură o suprafaţă locuibilă de 6 mp/copil, cu excepţia celor care sunt fraţi, excepţie făcând apartamentele standard, după caz. Dormitorul permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv, după caz: un pat cu cazarmament complet, o masă cu scaune, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale, cuier etc.

  Im: Centrul de recuperare asigură condiţii de cazare decente pentru fiecare beneficiar.

  S1.2 Centrul de recuperare pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale.

  Centrul de recuperare pune la dispoziţia fiecărui beneficiar un spaţiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fişet închis la conducătorul centrului.

  Pe cât posibil, spaţiul respectiv este amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor sau într-un fişet separat.

  Im: Valorile şi obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiţii de siguranţă.

  S1.3 Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente.

  În dormitoare este asigurată: securizarea ferestrelor, securizarea instalaţiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit, securizarea uşilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor, dar şi personalului, în caz de urgenţă.

  Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate pentru a oferi condiţii de viaţă sigure.

  S1.4 Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.

  Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul şi ventilaţia naturală. Dormitoarele dispun de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece.

  Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor.

  S1.5 Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate.

  Dormitoarele fac obiectul unui program de curăţenie şi de igienizare stabilit de beneficiari, prevăzut în Regulamentul centrului, precum şi în programul de curăţenie şi igienizare al centrului.

  Im: Camerele personale sunt menţinute curate.

  S1.6 Centrul de recuperare asigură obiecte de primă necesitate adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.), precum şi produse de igienă personală.

  Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă.

  Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioadele de somn şi odihnă.

  S1.7 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort.

  Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru asigurarea confortului termic, mobilier adecvat.

  Centrele de recuperare dispun de cel puţin un spaţiu de odihnă/socializare pe timp de zi (dotat cu mese şi scaune etc.).

  Im: Beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.

  S1.8 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.

  Spaţiile comune intens frecventate fac obiectul unui program de curăţenie zilnică.

  Im: Centrul de recuperare menţine spaţiile comune în stare de curăţenie.

  STANDARD 2 SERVICII DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ

  Centrul de recuperare facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general.

  S2.1 Centrul de recuperare elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar.

  Centrul de recuperare elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestora.

  Principalele activităţi/servicii acordate pot fi următoarele:

  1. a) informare şi consiliere socială, reluarea contactelor sociale;

  2. b) consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate;

  3. c) educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie civică şi educaţie sexuală;

  4. d) consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;

  5. e) facilitarea accesului la servicii medicale;

  6. f) suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul;

  7. g) alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor;

  8. h) consiliere juridică.

  Activităţile şi serviciile recomandate se consemnează în planul de intervenţie al beneficiarului.

  Im: Planurile de intervenţie ale beneficiarilor detaliază serviciile/activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială recomandate şi urmate de beneficiari.

  S2.2 Centrul de recuperare are capacitatea de a acorda serviciile/activităţile de integrare/reintegrare socială.

  Centrul de recuperare dispune de personal calificat care acordă serviciile/realizează activităţile de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, poate încheia convenţii de parteneriat cu instituţii/organizaţii care oferă astfel de servicii ori încheie contracte de prestări servicii/contracte de voluntariat cu diverşi specialişti. Centrul de recuperare angajează propriul personal de specialitate pentru acordarea serviciilor care au drept scop integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor doar dacă există un număr mediu de cel puţin 5 beneficiari/zi/servicii de specialitate, raportat la capacitatea de ocupare a centrului.

  Im: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de personal de specialitate.

  S2.3 Centrul de recuperare dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială.

  Centrul de recuperare dispune de cel puţin un spaţiu/cabinet pentru servicii de asistenţă socială. În cazul în care acordă servicii de integrare/reintegrare socială la sediul propriu, amenajează spaţii special destinate derulării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială şi le dotează cu mobilierul, materialele şi echipamentele adecvate.

  Im: Activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială se desfăşoară în spaţii amenajate şi dotate corespunzător scopului acestora.

  S2.4 Centrul de recuperare promovează buna convieţuire a beneficiarilor.

  Personalul centrului de recuperare încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din centru elaborează, un set de reguli interne, denumite Regulile centrului de recuperare, care sunt aduse la cunoştinţa beneficiarului, şi asumate de către acesta. Regulile centrului trebuie urmate de beneficiari pentru convieţuirea în bune condiţii (socializare în spaţii comune, program de curăţenie şi spălat, prepararea hranei şi servirea meselor, etc).

  Centrul de recuperare încurajează beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (curăţenie, aprovizionare, prepararea hranei etc.)

  Im: Regulile centrului de recuperare sunt afişate la avizier, fiind disponibile, pe suport de hârtie, la sediul acestuia.

  S2.5 Centrul de recuperare facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale.

  Centrul de recuperare facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi îi sprijină în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatorii şi spitale.

  Im: În caz de nevoie, beneficiarii primesc îngrijiri medicale de bază, mai ales pentru situaţii de urgenţă.

  S2.6 Centrul de recuperare încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni.

  Centrul de recuperare pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu rude şi prieteni (telefon, calculator/laptop cu acces la internet).

  Beneficiarilor le sunt interzise vizitele în cadrul centrului. Vizitele nu sunt premise din cauza riscurilor multiple care pot pune viaţa beneficiarilor în pericol şi pot impieta buna desfăşurare a activităţii centrului. Pentru a se asigura protecţia şi confidenţialitatea beneficiarilor şi a personalului centrului, este obligatoriu ca întâlnirile beneficiarilor să se desfăşoare în afara centrului.

  Im: Centrul de recuperare are în dotare un minim de echipamente pentru comunicarea la distanţă.

  S2.7. Centrul de recuperare desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.

  Centrul de recuperare realizează o comunicare permanentă cu serviciile publice de asistenţă socială în vederea identificării locuinţelor sociale şi a locuinţelor disponibile pentru închiriere, precum şi pentru stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieşirii beneficiarilor din centru.

  După caz, personalul centrului de recuperare comunică şi mediază relaţia cu membrii familiei/alte persoane din reţeaua de sprijin a victimei în vederea primirii acesteia într-un spaţiu de locuit.

  Im: Centrul de recuperare desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.

  S2.8. Centrul de recuperare sprijină beneficiarii centrului pentru integrarea în muncă, readaptarea şi, după caz, calificarea/recalificarea profesională a beneficiarilor.

  Centrul de recuperare încheie protocoale de colaborare cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau cu furnizorii pentru plasarea forţei de muncă în vederea acordării sprijinului necesar pentru integrarea în muncă, readaptarea, calificarea şi recalificarea profesională a beneficiarilor. Centrul de recuperare poate oferi sau poate contracta servicii de calificare şi recalificare profesională.

  Im: Centrul desfăşoară activităţi de sprijin în vederea sprijinirii beneficiarilor pentru angajare.

  MODULUL IV MANAGEMENT 'I RESURSE UMANE STANDARD 1 RESURSE UMANE

  Centrul de recuperare dispune de o structură de personal capabilă să asigure desfăşurarea activităţilor specifice.

  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar are acces la servicii de calitate oferite de personal suficient şi competent cu titlu gratuit.

  S1.1 Structura de personal a centrului de recuperare corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.

  Centrul de recuperare angajează personal calificat, achiziţionează serviciile unor specialişti pentru realizarea activităţilor/serviciilor acordate.

  Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul centrului de recuperare.

  S1.2 Conducerea centrului de recuperare respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.

  Cordonatorul şi personalul centrului este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Anumite tipuri de servicii pot fi achiziţionate în condiţiile legii inclusiv servicii de la persoane fizice autorizate (pentru profesii liberale precum psihologi, asistenţi sociali, jurişti sau avocaţi). Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.

  Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul de recuperare poate dezvolta programe de voluntariat, cu activităţi specifice, ce include instruirea prealabilă a voluntarilor.

  Activitatea voluntarilor în centre se desfăşoară în baza încheierii unor contracte de voluntariat, conform legii. Contractele de voluntariat pentru voluntarii care desfăşoară activităţi în centru vor conţine o prevedere legată de păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate.

  Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat, sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului.

  S1.3 Conducerea centrului de recuperare întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate.

  În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare.

  Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat. Fişele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.

  Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului de recuperare.

  S1.4 Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu.

  Centrul de recuperare angajează personal calificat şi/sau încheie contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Raportul angajat/beneficiar fiind de 1/10.

  Im: Statul de funcţii aprobat, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului acestuia.

  S1.5 Personalul centrului de recuperare participă la programe de formare profesională continuă.

  Centrul de recuperare elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.

  Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.

  S1.6 Voluntarii din cadrul centrului de recuperare participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.

  Centrul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru voluntari.

  Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.

  S1.7 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de recuperare este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii.

  Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.

  Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.

  Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului.

  STANDARD 2 ADMINISTRARE 'I MANAGEMENT

  Centrul de recuperare dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Centrul de recuperare este înfiinţat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoile lor.

  S2.1 Centrul de recuperare îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

  Centrul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare.

  Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului, pe suport de hârtie.

  S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de recuperare sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice centrului de recuperare.

  Fiecare beneficiar dispune de spaţiu de găzduire, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă. De asemenea, centrul deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, baie, dormitor, oficiu şi este dotat cu instalaţii şi aparatură specifică.

  Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor, precum şi normelor legale de igienă sanitară.

  Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioada de găzduire.

  S2.3 Conducerea centrului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de 'anse între Femei şi

  Bărbaţi (ANES) (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii ş.a.).

  Rapoartele statistice se transmit direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

  Im: Rapoartele statistice se păstrează la centru şi pot fi verificate de către persoanele autorizate.

  S2.4 Beneficiarii sunt găzduiţi în centrul de recuperare pe o perioadă determinată, de până la 180 de zile. La cererea beneficiarului şi cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit.

  Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului.

  MODULUL V DOTĂRI 'I AMENAJĂRI STANDARD 1 SIGURAN'Ă 'I ACCESIBILITATE

  Centrul de recuperare asigură condiţii de siguranţă, confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.

  S1.1 Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort.

  Centrul stabileşte în regulamentul de ordine interioară condiţiile de siguranţă şi protecţie din centru.

  Centrul are în regulamentul de ordine interioară o secţiune de reguli de interacţiune între personal şi beneficiari care contribuie la menţinerea mediului de siguranţă. Centrul asigură protecţie împotriva agresorului.

  Centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice colaborează cu organele de poliţie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judeţene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti, în situaţiile în care se constată existenţa comiterii actelor de violenţă domestică.

  Im: Amplasamentul centrului permite accesul facil al beneficiarilor potrivit regulamentului de ordine interioară.

  S1.2 Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate.

  Spaţiile accesibile beneficiarilor sunt astfel dimensionate, amenajate şi dotate încât să asigure confort şi siguranţă şi pe cât posibil sunt accesibilizate.

  Im: Centrul este amenajat corespunzător pentru a permite accesul facil al beneficiarilor la servicii.

  STANDARD 2 SPAŢII IGIENICO-SANITARE

  Centrul de recuperare dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.

  S2.1 Centrul de recuperare deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate.

  Grupurile sanitare sunt accesibile şi, după caz, se poate asigura acces direct din dormitoare, cameră sau acestea sunt plasate în imediata lor apropiere.

  Centrul de recuperare deţine un grup sanitar la cel mult 10 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.

  Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.

  S2.2 Centrul de recuperare deţine spaţii igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor. Centrul de recuperare este dotat cu minim un duş/cadă de baie la cel mult 10 beneficiari. Baia şi duşurile sunt alimentate cu apă caldă şi rece.

  Im: Centrul de recuperare deţine amenajările necesare (duşuri, sală de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.

  S2.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.

  Spaţiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale etc.

  Im: Centrul de recuperare deţine spaţii igienico-sanitare suficiente şi sigure.

  S2.4 Centrul de recuperare deţine grupuri sanitare separate pentru personal.

  Grupurile sanitare pentru personal deservesc exclusiv personalul. Centrele de recuperare deţin minim un grup sanitar, dotat cu chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, vas de wc, hârtie igienică şi săpun.

  Im: Centrul de recuperare amenajează grupuri sanitare separate pentru personalul propriu.

  S2.5 Centrul de recuperare asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor.

  Centrul de recuperare poate deţine o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico- sanitare în vigoare sau are achiziţionate astfel de servicii. Centrul de recuperare care nu dispune

  de spălătorie proprie, poate pune la dispoziţia beneficiarilor o maşină de spălat şi detergent, pentru spălarea efectelor personale.

  Im: Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele şi lenjeria personală a beneficiarilor sunt spălate periodic.

  STANDARD 3 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR

  Centrul de recuperare aplică măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.

  S3.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele centrului de recuperare sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.

  Centrul de recuperare elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare.

  Im: Toate spaţiile centrului de recuperare (camere personale, spaţii comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-sanitare) materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate.

  S3.2 Centrul de recuperare deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico- sanitare.

  Centrul de recuperare depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea.

  Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.

  S3.3 Centrul de recuperare realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

  Centrul de recuperare dispune de containere pentru deşeuri şi spaţii speciale de depozitare a acestora.

  Im: Centrul de recuperare ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.

  STANDARD 4 ALIMENTAŢIE

  Centrul de recuperare asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor.

  S4.1 Centrul de recuperare deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.

  Centrul de recuperare deţine, după caz, spaţii cu destinaţia de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele.

  Centrul de recuperare încurajează beneficiarii să-şi prepare singuri hrana zilnică.

  Im: Păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în spaţii special destinate activităţilor respective.

  S4.2 Centrul de recuperare asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate.

  Mesele se servesc, de regulă, în bucătărie. În funcţie de capacitate, centrul de recuperare poate deţine o sală de mese, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, care este iluminată şi asigură o ambianţă plăcută. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.

  Im: Beneficiarii servesc masa în condiţii de siguranţă şi confort.

  S4.3 Spaţiile destinate preparării/păstrării alimentelor şi servirii meselor, respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

  Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor, corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate, precum şi normelor legale de igienă sanitară.

  Im: Centrul de recuperare respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

  MODULUL VI DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ

  STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE

  Centrul de recuperare respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege.

  Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.

  S1.1 Centrul de recuperare elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor.

  Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, are în vedere următoarele drepturi şi obligaţii:

  1. 1. dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de beneficiari ai centrului de recuperare şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;

  2. 2. dreptul de a-şi desfăşura activităţile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur şi funcţional;

  3. 3. dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opiniile;

  4. 4. dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

  5. 5. dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii;

  6. 6. dreptul de a li se asigura confidenţialitatea asupra datelor personale;

  7. 7. dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;

  8. 8. dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;

  9. 9. dreptul de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;

  10. 10. dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

  11. 11. dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;

  12. 12. dreptul de a beneficia de un spaţiu personal de cazare;

  13. 13. dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

  14. 14. dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;

  15. 15. dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare;

  16. 16. dreptul de a practica cultul religios dorit;

  17. 17. dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;

  18. 18. dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;

  19. 19. dreptul de a fi informaţi despre procedurile aplicate în centru;

  20. 20. dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;

  21. 21. obligaţia de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individual de intervenţie;

  22. 22. obligaţia de a furniza informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;

  23. 23. obligaţia de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenţie;

  24. 24. obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

  25. 25. obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare şi normele interne de funcţionare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale.

  Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul centrului de recuperare.

  S1.2 Centrul de recuperare informează beneficiarii asupra drepturilor lor.

  Centrul de recuperare asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii.

  Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă se consemnează în registrul de evidenţă pentru informarea beneficiarilor.

  S1.3 Personalul centrului de recuperare cunoaşte şi respectă prevederile Cartei.

  Centrul de recuperare planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă.

  Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.

  S1.4 Centrul de recuperare măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.

  În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, furnizorul centrului aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, în care se precizează metodologia şi instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de conducerea centrului.

  Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă pe suport de hârtie, la sediul centrului.

  STANDARD 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII

  Centrul de recuperare ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.

  S2.1 Centrul de recuperare utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.

  Centrul de recuperare elaborează şi aplică propria procedură privind identificarea şi sesizarea cazurilor de abuz şi neglijenţă, precum şi pentru soluţionarea acestora. Orice sesizare referitoare la o situaţie de abuz sau neglijenţă se va soluţiona în maximum 5 zile lucrătoare de la data semnalării printr-o decizie scrisă a conducerii.

  Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic, verbal) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul centrului de recuperare, alţi beneficiari, eventual de membri de familie şi membrii comunităţii.

  Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul centrului de recuperare.

  S2.2 Centrul de recuperare asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite, precum şi la eventualele abuzuri sau neglijenţe.

  Centrul de recuperare pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii centrului.

  Conţinutul cutiei se verifică lunar de către o comisie formată din cel puţin 3 membri (conducătorul centrului, împreună cu alţi 2 angajaţi ai centrului).

  Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.

  S2.3 Centrul de recuperare asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor.

  Sesizările/reclamaţiile depuse în recipientul cu această destinaţie se înregistrează într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr.

  Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul centrului de recuperare cel puţin 2 ani de la înregistrare.

  Im: Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul centrului de recuperare.

  S2.4 Centrul de recuperare organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.

  Centrul instruieşte personalul cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru şi a modalităţilor de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în comunitate.

  Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.

  S2.5 Centrul de recuperare aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.

  Conducătorul centrului de recuperare ţine un registru de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite în care se menţionează cazurile de abuz identificate, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.

  Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul centrului de recuperare.

  Secţiunea a 2-a

  Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice.

  Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centrele de recuperare trebuie să îndeplinească un punctaj cuprins între 62 şi 67 de puncte. Pentru un punctaj de 62 de puncte, centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III, IV, V, cele prevăzute la Modulul VI, cu excepţia Standardului 2.

  Fişa de autoevaluare se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:

  MODEL

  FIŞĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLEN'EI DOMESTICE

  Punctaj maxim al standardelor minime de calitate

  (67 puncte)

  Punctaj rezultat în urma autoevaluării îndeplinirii standardelor minime de calitate

  Observaţii

  MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standarde 1 - 2)

  STANDARD 1 INFORMARE 'I RELA'II CU COMUNITATEA

  Centrul de recuperare asigură informarea publicului larg, precum şi a altor categorii de profesionişti cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite.

  Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare şi promovare derulate, publicul larg şi diferite categorii de profesionişti de la nivel local vor fi informaţi cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în centrul de recuperare în vederea

  combaterii violenţei domestice.

  TOTAL: 3

  TOTAL:

  S1.1 Centrul de recuperare colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în campaniile de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea combaterii violenţei domestice, iar furnizorii privaţi pot desfăşura propria campanie de

  promovare a serviciilor în domeniu.

  1

  S1.2 Centrul de recuperare, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii, sesizeză serviciul public specializat pentru protecţia copilului de la nivel local în vederea asigurării unor servicii specializate sau a unei forme de protecţie dacă este

  cazul.

  1

  S1.3 Centrul de recuperare elaborează şi utilizează un material informativ pentru informarea beneficiarilor.

  1

  STANDARD 2 ADMITERE

  Centrul de recuperare realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi numai dacă poate acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor.

  Aprobarea/avizarea admiterii beneficiarilor se face de către conducătorul/reprezentantul furnizorului

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu securizat şi corespunzător nevoilor lor specifice

  de viaţă.

  TOTAL: 8

  TOTAL:

  S2.1 Centrul de recuperare elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere, care face parte integrată din regulamentul de

  organizare şi funcţionare.

  1

  S2.2 Centrul de recuperare asigură evidenţa admiterii beneficiarilor.

  1

  S2.3 Admiterea în Centrul de recuperare se realizează cu încheierea unui contract de furnizare

  servicii.

  1

  S2.4 Pentru minori, centrul de recuperare încheie cu părintele însoţitor sau, după caz cu

  reprezentantul legal un contract de

  1

  furnizare de servicii.

  S2.5 Centrul de recuperare întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.

  1

  S2.6 Centrul de recuperare asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.

  1

  S2.7 Centrul de recuperare elaborează şi utilizează o procedură proprie privind suspendarea/încetarea acordării de servicii către beneficiari.

  1

  S.2.8 Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social. Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune transferul spre alte servicii

  sociale.

  1

  MODULUL II EVALUAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR (Standarde 1-2)

  STANDARD 1 EVALUAREA INI'IALĂ LA ADMITERE

  Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării iniţiale la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor.

  Rezultate aşteptate: Serviciul social are capacitatea de a acorda servicii adecvate şi în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecărui beneficiar.

  TOTAL: 3

  TOTAL:

  S1.1 Centrul de recuperare utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor/a situaţiei de risc în care

  se află aceştia.

  1

  S1.2 Centrul de recuperare are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale/situaţiei de risc în care se află beneficiarii.

  1

  S1.3 Centrul de recuperare efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta.

  1

  STANDARD 2 PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR

  Centrul de recuperare derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului.

  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile de asistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile

  sale individuale.

  TOTAL: 4

  TOTAL:

  S2.1 Centrul de recuperare derulează activităţi/oferă servicii în baza unui plan de intervenţie.

  1

  S2.2 Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare.

  1

  S2.3 Centrul de recuperare asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie.

  1

  S2.4 Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru.

  1

  MODULUL III FURNIZAREA DE SERVICII (Standarde 1-2)

  STANDARD 1 CAZARE/GĂZDUIRE

  Centrul de recuperare asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare.

  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru de recuperare care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu zi.

  TOTAL: 8

  TOTAL:

  S1.1 Centrul de recuperare alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor.

  1

  S1.2 Centrul de recuperare pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale.

  1

  S1.3 Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente.

  1

  S1.4 Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.

  1

  S1.5 Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate.

  1

  S1.6 Centrul de recuperare asigură obiecte de primă necesitate adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.), precum şi

  produse de igienă personal.

  1

  S1.7 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort.

  1

  S1.8 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.

  1

  STANDARD 2 SERVICII DE INTEGRARE / REINTEGRARE SOCIALĂ

  Centrul de recuperare facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general.

  TOTAL: 8

  TOTAL:

  S2.1 Centrul de recuperare elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar.

  1

  S2.2 Centrul de recuperare are capacitatea de a acorda serviciile/activităţile de integrare/reintegrare socială.

  1

  S2.3 Centrul de recuperare dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială.

  1

  S2.4 Centrul de recuperare promovează buna convieţuire a beneficiarilor.

  1

  S2.5 Centrul de recuperare facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale.

  1

  S2.6 Centrul de recuperare încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni.

  1

  S2.7 Centrul de recuperare desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.

  1

  S2.8 Centrul de recuperare sprijină beneficiarii centrului pentru integrarea în muncă, readaptarea şi, după caz, calificarea/recalificarea profesională a beneficiarilor.

  1

  MODULUL IV - MANAGEMENT 'I RESURSE UMANE (Standarde 1 - 2)

  STANDARD 1 RESURSE UMANE

  Centrul de recuperare dispune de o structură de personal capabilă să asigure desfăşurarea activităţilor specifice.

  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar are acces la servicii de calitate oferite de personal suficient

  şi competent cu titlu gratuit.

  TOTAL: 7

  TOTAL:

  S1.1 Structura de personal a centrului de recuperare corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile

  acordate.

  1

  S1.2 Conducerea centrului de recuperare respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.

  1

  S1.3 Conducerea centrului de recuperare întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor

  asistate.

  1

  S1.4 Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu.

  1

  S1.5 Personalul centrului de

  recuperare participă la programe de formare profesională continuă.

  1

  S1.6 Voluntarii din cadrul centrului de recuperare participă, în limita resurselor financiare, la programe de

  formare profesională continuă.

  1

  S1.7 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de recuperare este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în

  condiţiile legii.

  1

  STANDARD 2 ADMINISTRARE 'I MANAGEMENT

  Centrul de recuperare dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Centrul de recuperare este înfiinţat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport

  cu nevoile lor.

  TOTAL: 4

  TOTAL:

  S2.1 Centrul de recuperare îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi combaterii

  violenţei domestice.

  1

  S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de recuperare sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor

  specifice centrului de recuperare.

  1

  S2.3 Conducerea centrului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii ş.a.)

  1

  S2.4 Beneficiarii sunt găzduiţi în centrul de recuperare pe o perioadă determinată, de până la 180 de zile.

  1

  MODULUL V DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI (Standarde 1 - 4)

  STANDARD 1 SIGURAN'Ă 'I ACCESIBILITATE

  Centrul de recuperare asigură condiţii de siguranţă, confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu

  accesibil şi sigur.

  TOTAL: 2

  TOTAL:

  S1.1 Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort.

  1

  S1.2 Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate.

  1

  STANDARD 2 SPA'II IGIENICO- SANITARE

  Centrul de recuperare dispune de

  TOTAL: 5

  TOTAL:

  spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au

  acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.

  S2.1 Centrul de recuperare deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate.

  1

  S2.2 Centrul de recuperare deţine spaţii igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.

  1

  S2.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.

  1

  S2.4 Centrul de recuperare deţine grupuri sanitare separate pentru personal.

  1

  S2.5 Centrul de recuperare asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor.

  1

  STANDARD 3 - IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR

  Centrul de recuperare aplică măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.

  TOTAL: 3

  TOTAL:

  S3.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele centrului de recuperare sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.

  1

  S3.2 Centrul de recuperare deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.

  1

  S3.3 Centrul de recuperare realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

  1

  STANDARD 4 ALIMENTAŢIE

  Centrul de recuperare asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât

  posibil, preferinţelor lor.

  TOTAL: 3

  TOTAL:

  S4.1 Centrul de recuperare deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.

  1

  S4.2 Centrul de recuperare asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate.

  1

  S4.3 Spaţiile destinate preparării/ păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

  1

  MODULUL VI DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standarde 1 - 2)

  STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE

  Centrul de recuperare respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege.

  Rezultate aşteptate: Drepturile

  beneficiarilor sunt cunoscute şi

  TOTAL: 4

  TOTAL:

  respectate de personal.

  S1.1 Centrul de recuperare elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor.

  1

  S1.2 Centrul de recuperare informează beneficiarii asupra drepturilor lor.

  1

  S1.3 Personalul centrului de recuperare cunoaşte şi respectă prevederile Cartei.

  1

  S1.4 Centrul de recuperare măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.

  1

  STANDARD 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII

  Centrul de recuperare ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau

  tratamentului degradant sau inuman.

  TOTAL: 5

  TOTAL:

  S2.1 Centrul de recuperare utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.

  1

  S2.2 Centrul de recuperare asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite, precum şi la eventualele abuzuri sau neglijenţe.

  1

  S2.3 Centrul de recuperare asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor.

  1

  S2.4 Centrul de recuperare organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi

  neglijare.

  1

  S2.5 Centrul de recuperare aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.

  1

  PUNCTAJ TOTAL:

  67

  Data:

  Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume)…………………………………………………… Semnătură şi ştampila

  Anexa 3

  Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice,

  cod 8790CR-VD-III

  Definiţie

  Locuinţele protejate pentru victimele violenţei domestice reprezintă un tip de serviciu social cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, în care victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocaţională, reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă. Spre deosebire de centrul de recuperare, locuinţa protejată este destinată cu precădere victimelor care nu au o locuinţă proprie şi care au nevoie să-şi continue procesul de pregătire şi adaptare la viaţă independentă, eventual începută într-un centru de recuperare, precum şi reinserţia socio-profesională până la identificarea unei soluţii de locuire.

  Se recomandă păstrarea secretă a locaţiei pentru publicul larg, cu atât mai mult cu cât este o formă de locuire în vederea facilitării transferului la o viaţă independentă menită să asigure protecţie, siguranţă şi securitate personală beneficiarilor.

  Locuinţa protejată poate găzdui maxim 12 persoane şi minim 6 persoane dacă este amenajată într- un apartament cu 3-4 camere.

  Principii directoare

  Locuinţele protejate pentru victimele violenţei domestice îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii:

  Cuplul părinte/reprezentant legal-copil, denumit în continuare părinte-copil, se referă la părintele victimă împreună cu copilul sau copiii săi, care pot fi victime la rândul lor şi/sau martori. Cuplurile părinte-copil sunt găzduite în camere separate de adulţii victime.

  Locuinţa protejată promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc şi derularea activităţilor.

  Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi încheie protocoale de colaborare cu autorităţile publice locale şi organizaţii neguvernamentale pentru instrumentarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă domestică ce pot interveni sau pot furniza servicii sociale pentru diferite categorii de victime ale violenţei domestice, inclusiv copiii martori la violenţă domestică.

  Secţiunea 1

  Standarde minime de calitate

  MODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1 - 2) STANDARD 1 – INFORMARE 'I RELA'II CU COMUNITATEA

  Furnizorul realizează informarea beneficiarilor cu privire la locuinţa protejată.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc modul de organizare şi funcţionare a locuinţei protejate, scopul şi funcţiile acesteia, condiţiile de admitere, precum şi drepturile şi obligaţiile ce le revin.

  S1.1 Serviciul social de tip locuinţă protejată colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la realizarea campaniilor de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice, iar furnizorii pot desfăşura propria campanie de promovare a serviciilor în domeniu.

  Materialele informative vor cuprinde, cel puţin: o descriere a locuinţei protejate şi a serviciilor oferite.

  Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.).

  Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale. Mediatizarea se poate realiza inclusiv prin intermediul: direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; serviciilor publice de asistenţă socială; cabinetelor de medicină de familie; orice alte mijloace, canale sau instituţii considerate adecvate.

  Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă în comunitate.

  S1.2 Serviciul social de tip locuinţă protejată, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii, sesizeză serviciul public specializat pentru protecţia copilului de la nivel local în vederea asigurării unor servicii specializate şi/sau a unei forme de protecţie, dacă este cazul.

  Locuinţa protejată are o procedură de sesizare a suspiciunilor de abuz asupra copilului, iar personalul centrului este informat despre această procedură.

  Im: Procedura de sesizare a suspiciunilor de abuz asupra copilului este disponibilă la centru împreună cu tabelul nominal de semnături al personalului informat despre prevederile procedurii.

  S1.3 Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi utilizează un material informativ pentru beneficiarii serviciilor oferite.

  Materialul cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare al locuinţei protejate, activităţile derulate şi facilităţile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

  Materialul este oferit şi explicat beneficiarului odată cu admiterea sa în locuinţa protejată şi încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării şi semnătura se consemnează în scris, într-un registru de evidenţă privind informarea beneficiarilor. În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se înscriu următoarele informaţii: data la care s-a efectuat informarea, numele şi prenumele beneficiarului, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea, semnătura beneficiarului.

  În registrul menţionat mai sus se înscrie şi informarea privind regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului, care este disponibil permanent beneficiarilor prin afişaj la loc vizibil. În cazul în care centrul găzduieşte cupluri părinte-copil victime ale violenţei domestice, informarea copiilor se face în raport cu vârsta, gradul de maturitate şi tipul dizabilităţii.

  Materialele de informare pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi se realizează în formate adaptate tipului de dizabilitate, iar furnizorul de servicii pune la dispoziţia centrului resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea comunicării cu copiii şi adulţii cu dizabilităţi.

  Im: Cel puţin 1 exemplar al materialului informativ este disponibil permanent, pe suport de hârtie, la sediul furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată pentru victimele violenţei domestice. Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul furnizorului.

  STANDARD 2 – ADMITEREA ÎN CADRUL LOCUIN'EI PROTEJATE

  Furnizorul de servicii sociale de tip locuinţă protejată realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legislaţiei în vigoare şi acordă serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, indiferent de domiciliul acestora şi facilitează accesul la alte servicii necesare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu securizat şi corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă.

  S2.1 Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere, care face parte integrată din regulamentul de organizare şi funcţionare.

  Locuinţa protejată elaborează şi aplică propria procedură de admitere care precizează, cel puţin: condiţiile de admitere ale beneficiarilor; inclusiv a cuplurilor părinte-copil victime ale violenţei domestice; modalitatea de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru situaţiile de urgenţă; cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, perioada de rezidenţă în centru, alte acte necesare admiterii.

  Anual personalul este instruit cu privire la respectarea procedurii de admitere, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului. Procedura de admitere este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale.

  Im: Un exemplar al procedurii de admitere este disponibil la sediul locuinţei protejate.

  S2.2 Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată asigură evidenţa admiterii beneficiarilor.

  Locuinţa protejată întocmeşte un registru special de evidenţă privind admiterea beneficiarilor în care se consemnează: data şi ora primirii, numele şi prenumele beneficiarului, data naşterii/vârsta acestuia şi, după caz, organizaţia/instituţia care l-a referit.

  Im: Un exemplar al registrului de evidenţă privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul locuinţei protejate.

  S2.3 Admiterea în locuinţa protejată se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.

  În termen de maxim 7 zile de la înregistrarea în registrul de evidenţă privind admiterea beneficiarilor, furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată, încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii.

  Perioada de acordare a locuinţei protejate este de maximum 1 an, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestuia. La cererea beneficiarului şi cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit, după caz.

  Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de locuinţa protejată/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale.

  Im: Modelul contractului de furnizare servicii cu beneficiarii adulţi este disponibil la sediul locuinţei protejate/furnizorului. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.

  S2.4 Pentru cuplurile părinte-copil victime ale violenţei, furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată încheie contractul de furnizare de servicii cu părintele/ sau reprezentantul legal victimă a violenţei.

  Contractul de furnizare servicii se încheie între locuinţa protejată/furnizorul acestuia şi părintele victimă a violenţei domestice care este beneficiar al locuinţei protejate împreună cu copilul victimă sau martor al violenţei. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de locuinţa protejată/furnizorul acestuia, în baza modelului menţionat la pct. S2.3.

  Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului de furnizare servicii. Găzduirea în locuinţa protejată este pe termen îndelungat, dar nu poate depăşi 1 an.

  Im: Modelul contractului de furnizare servicii pentru cuplurile părinte–copil şi contractele încheiate cu aceşti beneficiari sunt disponibile la sediul furnizorului.

  S2.5 Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată întocmeşte, pentru fiecare beneficiar/ cuplu părinte-copil, dosarul personal al beneficiarului/cuplului părinte-copil.

  Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată întocmeşte dosarul personal al beneficiarului/ cuplului părinte-copil care conţine, cel puţin, următoarele documente:

  Locuinţa protejată stabileşte, împreună cu beneficiarul, furnizorul de servicii şi managerul de caz, suspendarea sau încetarea acordării serviciilor.

  Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind suspendarea/încetarea serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul furnizorului.

  S.2.8 Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social.

  Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune transferul spre alte servicii sociale.

  Im: Planul de urgenţă este disponibil la sediul locuinţei protejate.

  MODULUL II - EVALUARE 'I PLANIFICARE (Standardele 1 - 2) STANDARD 1 - EVALUAREA INI'IALĂ

  S1.1 Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială a nevoilor individuale ale beneficiarilor/situaţiei de risc în care aceştia se află.

  Furnizorul de servicii elaborează şi aplică o procedură proprie de evaluare inţială a nevoilor beneficiarilor/situaţiei de risc în care aceştia se află, în concordanţă cu scopul/funcţiile locuinţei protejate, activităţile derulate/serviciile acordate. Procedura respectă legislaţia în vigoare privind managementul de caz pentru situaţiile de violenţă domestică.

  Procedura stabileşte metodele de evaluare aplicate, personalul de specialitate implicat în evaluare, precum şi instrumentele standardizate şi/sau ghidurile de practică şi tehnicile utilizate de specialişti.

  Im: Procedura de reevaluare a nevoilor beneficiarului este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul locuinţei protejate.

  S1.2 Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială a nevoilor individuale/situaţiei de risc în care se află beneficiarul.

  Evaluarea iniţială şi reevaluarea nevoilor beneficiarilor şi a situaţiei de risc în care aceştia se află este realizată de personal de specialitate (asistent social, psiholog, alte specializări) şi are în vedere următoarele obiective:

  Planul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor martori sau victime ale violenţei domestice găzduiţi împreună cu părintele victimă se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului care asigură managementul de caz pentru copiii victime ale violenţei. Dacă serviciul social de tip locuinţă protejată dispune de profesionişti specializaţi pentru intervenţia cu copiii victime ale violenţei, aceştia participă la elaborarea planului amintit. Dacă serviciul social de tip locuinţă protejată nu dispune de profesionişti specializaţi pentru intervenţia cu copiii victime ale violenţei, locuinţa protejată facilitează accesul copilului la evaluare şi serviciile cuprinse în plan.

  Im: Planul de intervenţie realizat pentru fiecare beneficiar, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul locuinţei protejate, conform legii. O copie a planului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor martori sau victime ale violenţei domestice găzduiţi împreună cu părintele victimă este disponibil la sediul locuinţei protejate.

  S2.2 Planul de intervenţie este analizat cu ocazia fiecărei reevaluări şi este revizuit atunci când situaţia o impune.

  După fiecare reevaluare, planul de intervenţie se revizuieşte corespunzător rezultatelor acesteia.

  Im: Planul de intervenţie cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii şi semnăturile personalului de specialitate, precum şi ale beneficiarului.

  S2.3 Furnizorul de servicii asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie. Serviciul social de tip locuinţă protejată contribuie la monitorizarea implementării planului de reabilitare şi reintegrare socială a copilului martor/victimă a violenţeidomestice găzduit împreună cu părintele victimă.

  Aplicarea planului individualizat de intervenţie se realizează de către personalul de specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului.

  Conducătorul locuinţei protejate desemnează un responsabil de caz.

  Furnizorul de servicii sociale stabileşte numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazurilor.

  Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie, locuinţa protejată utilizează o fişă de monitorizare servicii, întocmită pentru fiecare beneficiar, în care se consemnează serviciul/serviciile acordate, data furnizării acestora, observaţii privind situaţia beneficiarului şi progresele înregistrate, constatate de personalul de specialitate. Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de fiecare centru (poate avea orice format şi denumire: fişă de observaţii, fişă de servicii etc.).

  Fişa de monitorizare a serviciilor se arhivează la dosarul personal al beneficiarului.

  Im: Fişele de monitorizare a serviciilor sunt disponibile la sediul locuinţei protejate, conform legii. S2.4 Acordarea serviciilor (altele decât cele de găzduire) se realizează conform unui program stabilit de conducerea locuintei protejate.

  Locuinţa protejată funcţionează conform unui program propriu, zilnic sau săptămânal, afişat într-un loc vizibil, la intrarea în centru.

  Im: Locuinţa protejată afişează programul de activitate astfel încât să fie accesibil tuturor beneficiarilor.

  S2.5 Locuinţa protejată asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal.

  Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri/birouri închise, accesibile doar personalului de conducere şi personalului de specialitate. Dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari şi de către instituţiile abilitate.

  Im: Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în condiţii care permit asigurarea confidenţialităţii cu privire la datele personale.

  MODULUL III – FURNIZAREA DE SERVICII, SERVICII ACORDATE (Standardele 1 - 3) STANDARD 1 - CAZARE/GĂZDUIRE

  Locuinţa protejată asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare.

  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-o locuinţă protejată care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu zi.

  S1.1 Locuinţa protejată alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-o cameră personală sau într-un dormitor.

  În dormitor se alocă un spaţiu personal de minim 6 mp/beneficiar. Cuplul părinte-copii este adăpostit separat de adulţi, iar pentru copii se asigură o suprafaţă locuibilă de 6 mp/copil, cu excepţia celor care sunt fraţi, excepţie făcând apartamentele standard, după caz. Dormitorul permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv, după caz: un pat cu cazarmament complet, o masă cu scaune, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale, cuier etc.

  Im: Locuinţa protejată asigură condiţii de cazare decente pentru fiecare beneficiar.

  S1.2 Locuinţa protejată pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale.

  Locuinţa protejată pune la dispoziţia fiecărui beneficiar un spaţiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fişet închis la conducătorul locuinţei protejate.

  Pe cât posibil, spaţiul respectiv este amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor sau într- un fişet separat.

  Im: Valorile şi obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiţii de siguranţă.

  S1.3 Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente.

  În dormitoare este asigurată: securizarea ferestrelor, securizarea instalaţiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit, securizarea uşilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor dar şi personalului, în caz de urgenţă.

  Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate pentru a oferi condiţii de viaţă sigure.

  S1.4 Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.

  Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul şi ventilaţia naturală.

  Dormitoarele dispun de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece.

  Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor.

  S1.5 Dormitoarele se menţin curate şi, după caz, igienizate.

  Dormitoarele fac obiectul unui program de curăţenie şi de igienizare stabilit de beneficiari, prevăzut în Regulamentul casei, precum şi în programul de curăţenie şi igienizare al locuinţei protejate.

  Im: Camerele personale sunt menţinute curate.

  S1.6 Locuinţa protejată asigură obiecte de primă necesitate adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.), precum şi produse de igienă personală.

  Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă.

  După caz, locuinţa protejată poate distribui haine, încălţăminte şi lenjerie intimă beneficiarilor. Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioadele de somn şi odihnă. S1.7 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort.

  Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru asigurarea confortului termic, mobilier adecvat.

  Locuinţele protejate dispun de cel puţin un spaţiu de odihnă/socializare pe timp de zi, după caz (dotat cu mese şi scaune, etc.).

  Im: Beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.

  S1.8 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.

  Spaţiile comune fac obiectul unui program de curăţenie zilnică.

  Im: Locuinţa protejată menţine spaţiile comune într-o stare de curăţenie.

  STANDARD 2 - ÎNGRIJIREA COPIILOR

  Locuinţa protejată oferă sprijin în îngrijirea copiilor beneficiarilor serviciului de tip locuinţă protejată.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de îngrijire a copiilor astfel încât să poată participa la alte servicii sociale necesare şi pentru a se putea reintegra social şi profesional (se pot recalifica, se pot angaja, etc). Îngrijirea copiilor este un serviciu limitat la un număr de 2 ore pe zi.

  S2.1 Beneficiarii locuinţei protejate au acces la servicii de îngrijire pentru copii.

  Beneficiarii stabilesc împreună cu furnizorul de servicii un program de îngrijire pentru copii (în cazul în care locuinţa protejată adăposteşte cupluri părinţi-copii) limitat la un număr de 2 ore pe zi astfel încât beneficiarii să poată participa la alte servicii oferite de furnizor sau să işi poată relua activitatea profesională. Îngrijirea copiilor este asigurată de personal autorizat.

  Im: Programul de îngrijire pentru copii este disponibil la sediul locuinţei protejate.

  STANDARD 3- SERVICII DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ

  Locuinţa protejată facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general.

  S3.1 Locuinţa protejată elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar.

  Locuinţa protejată elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestora.

  Principalele activităţi/servicii acordate pot fi următoarele:

  1. a) informare şi consiliere socială, reluarea contactelor sociale;

  2. b) consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate;

  3. c) educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie civică, educaţie sexuală;

  4. d) consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;

  5. e) facilitarea accesului la servicii medicale;

  6. f) suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul;

  7. g) alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor;

  8. h) consiliere juridică;

  9. i) consiliere socială.

  Activităţile şi serviciile recomandate se consemnează în planul de intervenţie al beneficiarului.

  Activităţile şi serviciile specializate pentru copii se furnizează de profesionişti specializaţi în intervenţia cu copiii victime ale violenţei. Profesioniştii care furnizează servicii sociale pentru copii, altele decât cele specializate pentru copiii victime ale violenţei, au pregătire în comunicarea cu copiii.

  Im: Planurile de intervenţie ale beneficiarilor detaliază serviciile/activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială recomandate şi urmate de beneficiari.

  S3.2 Locuinţa protejată asigură acordarea serviciilor/activităţilor de integrare/reintegrare socială direct sau prin intermediul unor parteneriate.

  Furnizorul de servicii dispune de personal calificat care acordă serviciile/realizează activităţile de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, poate încheia convenţii de parteneriat cu instituţii/organizaţii care oferă astfel de servicii ori încheie contracte de prestări servicii/contracte de voluntariat cu diverşi specialişti.

  Im: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de personal de specialitate, fiind disponibile în dosarele personale ale beneficiarilor.

  S3.3 Locuinţa protejată dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială.

  Locuinţa protejată dispune de cel puţin un spaţiu/cabinet pentru servicii de asistenţă socială în cazul în care acordă servicii de integrare/reintegrare socială la sediul propriu, amenajează spaţii special destinate derulării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială şi le dotează cu mobilierul, materialele şi echipamentele adecvate. Spaţiile în care se desfăşoară aceste servicii pentru copiii găzduiţi, sunt amenajate şi dotate conform nevoilor acestora.

  Im: Activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială se desfăşoară în spaţii amenajate şi dotate corespunzător scopului acestora.

  S3.4. Locuinţa protejată promovează buna convieţuire a beneficiarilor.

  Personalul de supraveghere din locuinţa protejata încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din centru, în baza unui set de reguli interne, denumite Regulile locuinţei protejate, care sunt aduse la cunoştinţa beneficiarului şi asumate de către acesta. Regulile locuinţei protejate trebuie urmate de beneficiari pentru convieţuirea în bune condiţii (socializare în spaţii comune, program de curăţenie şi spălat, prepararea hranei şi servirea meselor etc).

  Locuinţa protejată încurajează beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (curăţenie, aprovizionare, prepararea hranei etc.)

  Im: Regulile locuinţei protejate sunt disponibile, pe suport de hârtie, la sediul locuinţei protejate.

  S3.5 Locuinţa protejată facilitează accesul beneficiarilor la servicii de sănătate.

  Locuinţa protejată facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi îi sprijină în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatorii şi spitale.

  Im: În caz de nevoie, se facilitează beneficiarilor primirea de îngrijiri medicale de bază, mai ales pentru situaţii de urgenţă.

  S3.6 Locuinţa protejată încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni.

  Locuinţa protejată pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu rude şi prieteni (telefon, calculator/laptop cu acces la internet). Beneficiarii au obligaţia ca în cursul dialogului cu rudele şi prietenii să nu dezvăluie sub nicio formă date care să poată conduce la: localizarea victimei şi identificarea adresei excacte a locuinţei protejate, instituţiile/serviciile complementare/cursurile de formare, etc pe care aceasta le urmează.

  Beneficiarilor le sunt interzise vizitele în cadrul locuinţei protejate. Aceste restricţii sunt impuse pentru a preveni riscurilor multiple care pot pune viaţa beneficiarilor în pericol şi pot impieta buna desfăşurare a activităţii locuinţei protejate. Este obligatoriu ca întâlnirile cu alte persoane să se

  desfăşoare în afara locuinţei protejate tocmai pentru a se asigura protecţia şi confidenţialitatea beneficiarului, dar şi a celorlalţi rezidenţi şi a personalului locuinţei protejate.

  Im: Locuinţa protejată are în dotare un minim de echipamente pentru comunicarea la distanţă.

  S3.7. Locuinţa protejată desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.

  Locuinţa protejată realizează o comunicare permanentă cu serviciile publice de asistenţă socială în vederea identificării locuinţelor sociale şi a locuinţelor disponibile pentru închiriere, precum şi pentru stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieşirii beneficiarilor din locuinţa protejată.

  După caz, personalul locuinţei protejate comunică şi mediază relaţia cu membrii familiei/alte persoane din reţeaua de sprijin a victimei în vederea primirii acesteia într-un spaţiu de locuit.

  Im: Locuinţa protejată desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.

  S3.8.Locuinţa protejată sprijină beneficiarii pentru integrarea în muncă, readaptarea şi, după caz, calificarea/recalificarea profesională a acestora.

  Locuinţa protejată poate încheia protocoale de colaborare cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau cu furnizorii pentru plasarea forţei de muncă în vederea acordării sprijinului necesar pentru integrarea în muncă, readaptarea, calificarea şi recalificarea profesională a beneficiarilor. Locuinţa protejată poate oferi sau poate contracta servicii de calificare şi recalificare profesională.

  Im: Locuinţa protejată desfăşoară activităţi specifice în vederea sprijinirii beneficiarilor pentru angajare.

  MODUL IV - MANAGEMENT 'I RESURSE UMANE (Standardele 1-2) STANDARD 1 - RESURSE UMANE

  Locuinţa protejată dispune de o structură de personal capabilă să asigure desfăşurarea activităţilor specifice.

  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar beneficiază de servicii de calitate oferite de personal suficient şi competent cu titlu gratuit.

  S1.1 Structura de personal a locuinţei protejate corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.

  Locuinţa protejată angajează personal calificat, achiziţionează serviciile unor specialişti pentru realizarea activităţilor/serviciilor acordate.

  Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul locuinţei protejate.

  S1.2 Conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.

  Cordonatorul şi personalul locuinţei protejate este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Anumite tipuri de servicii pot fi achiziţionate în condiţiile legii inclusiv servicii de la persoane fizice autorizate (pentru profesii liberale precum psihologi, asistenţi sociali, jurişti sau avocaţi). Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.

  Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, locuinţa protejată poate dezvolta programe de voluntariat, cu activităţi specifice, ce includ instruirea prealabilă a voluntarilor.

  Activitatea voluntarilor în centre se desfăşoară în baza încheierii unor contracte de voluntariat, conform legii. Contractele de voluntariat pentru voluntarii care desfăşoară activităţi în centru vor conţine o prevedere legată de păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal. În vederea prevenirii admiterii în programul de voluntariat a unor persoane cu istoric de violenţă asupra copilului sau violenţă în familie, voluntarilor li se solicită cazier.

  Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat, sunt disponibile la sediul locuinţei protejate/furnizorului.

  S1.3 Conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate.

  În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare.

  Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat. Fişele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.

  Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul locuinţei protejate/furnizorului.

  S1.4. Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu.

  Locuinţa protejată angajează personal calificat şi/sau încheie contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti, în concordanţă cu misiunea sa şi cu nevoile beneficiarilo, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Raportul angajat/beneficiar este de 1/10.

  Im: Statul de funcţii aprobat, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul locuinţei protejate/furnizorului.

  S1.5 Personalul furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată participă la programe de formare profesională continuă.

  Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.

  Personalul care lucrează cu copiii au pregătire/ beneficiază de pregătire în comunicarea cu copiii, drepturile copilului, prevenirea violenţei asupra copilului.

  Conducerea serviciului social respectă condiţiile de pregătire profesională prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

  Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul locuinţei protejate/furnizorului.

  S1.6 Voluntarii din cadrul locuinţei protejate participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.

  Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru voluntari.

  Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul locuinţei protejate/furnizorului.

  S1.7 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului de tip locuinţă protejată este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii.

  Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.

  Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.

  Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul locuinţei protejate/furnizorului.

  STANDARD 2 - ADMINISTRARE 'I MANAGEMENT

  Locuinţa protejată dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Locuinţa protejată este înfiinţată cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoile lor.

  S2.1 Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare în concordanţă cu misiunea acesteia, aprobat de furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată.

  Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare.

  Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi organigrama locuinţei protejate sunt disponibile la sediul locuinţei protejate/furnizorului, pe suport de hârtie.

  S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al locuinţei protejate sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice locuinţei protejate.

  Fiecare beneficiar dispune de spaţiu de găzduire, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă. De asemenea, locuinţa protejată deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, baie, dormitor, oficiu/cabinet pentru servicii de asistenţă socială şi este dotată cu instalaţii şi aparatură specifică.

  Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor, precum şi normele legale de igienă sanitară.

  Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioada de găzduire.

  S2.3 Conducerea locuinţei protejate este responsabilă de transmiterea lunară către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de locuinţa protejată conform modelului aprobat de ANES (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii, ş.a.).

  Im: Rapoartele statistice se păstrează la locuinţa protejată şi pot fi verificate de către persoanele autorizate.

  S2.4 Beneficiarii sunt găzduiţi în locuinţa protejată pe o perioadă determinată, de maxim 1an.

  Găzduirea în locuinţa protejată este asigurată pe o perioadă determinată, de maxim 1 an. La cererea beneficiarului şi numai dacă situaţia o impune, contractul poate fi reînnoit sau prelungit. Prelungirea sau reînnoirea contractului se face cu consultarea managerului de caz.

  Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul locuinţei protejate/furnizorului.

  MODULUL V – DOTĂRI 'I AMENAJĂRI (Standardele 1-4) STANDARD 1 - SIGURAN'Ă 'I ACCESIBILITATE

  Locuinţa protejată asigură condiţii de siguranţă şi confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.

  S1.1 Locuinţa protejată este organizată astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort.

  Locuinţa protejată stabileşte în regulamentul de ordine interioară condiţiile de siguranţă şi protecţie.

  Locuinţa protejată are în regulamentul de ordine interioară o secţiune de reguli de interacţiune între personal şi beneficiari care contribuie la menţinerea mediului de siguranţă. Locuinţa protejată asigură protecţie împotriva agresorului.

  Locuinţele protejate pentru victimele violenţei în familie/domestice colaborează cu organele de poliţie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judeţene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti, în situaţiile în care au loc incidente între agresori şi beneficiarii locuinţei protejate.

  Accesibilitatea documentelor privind statutul centrului şi al beneficiarilor acestuia se materializează prin asigurarea la cerere a acestor documente în formate accesibile persoanelor cu dizabilităţi (inclusiv prin punerea la dispoziţie a unui interpret în limbaj mimico-gestual).

  Im: Locuinţa protejată permite accesul facil şi în siguranţă al beneficiarilor potrivit regulamentului de ordine interioară.

  S1.2 Toate spaţiile locuinţei protejate sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate.

  Spaţiile utilizate de către beneficiari sunt astfel dimensionate, amenajate şi dotate încât să asigure confort, siguranţă şi accesibilitate.

  Im: Locuinţa protejată este amenajată corespunzător pentru a permite accesul facil al beneficiarilor la servicii.

  STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE

  Locuinţa protejată dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.

  S2.1 Locuinţa protejată deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate.

  Grupurile sanitare sunt accesibile şi, după caz, se poate asigura acces direct din dormitoare, cameră sau acestea sunt plasate în imediata lor apropiere.

  Locuinţa protejată deţine un grup sanitar la cel mult 4 beneficiari în cazul apartamentului de 3 camere şi la 4 beneficiari în cazul unei case. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.

  Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.

  S2.2 Locuinţa protejată deţine spaţii igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.

  Locuinţa protejată este dotată cu minim un duş/cadă de baie, la cel mult 4 beneficiari. Baia şi duşurile sunt alimentate cu apă caldă şi rece.

  Im: Locuinţa protejată deţine amenajările necesare (duşuri, sală de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.

  S2.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.

  Spaţiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale etc.

  Im: Locuinţa protejată deţine spaţii igienico-sanitare suficiente şi sigure.

  S2.4 Locuinţa protejată deţine grup sanitar separat pentru personalul propriu.

  Grupurile sanitare pentru personalul propriu deservesc exclusiv această categorie. Locuinţa protejată deţine grup sanitar pentru personalul propriu, dotat cu chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, vas de wc, hârtie igienică şi săpun.

  Im: Locuinţa protejată amenajează grupuri sanitare separate pentru personalul propriu.

  S2.5 Locuinţa protejată asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor.

  Locuinţa protejată poate deţine o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico- sanitare în vigoare sau are achiziţionate astfel de servicii.

  Locuinţa protejată care nu dispune de spălătorie proprie, poate pune la dispoziţia beneficiarilor o maşină de spălat şi detergent, pentru spălarea efectelor personale.

  Spălarea efectelor personale ale copiilor se face separat de cele ale adulţilor care nu fac parte din cuplul părinte-copil.

  Im: Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele şi lenjeria personală a beneficiarilor sunt spălate periodic.

  STANDARD 3 - IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR

  Locuinţa protejată aplică măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.

  S3.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele locuinţei protejate sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.

  Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare.

  Im: Toate spaţiile locuinţei protejate (camere personale, spaţii comune, birouri, grupuri igienico- sanitare) materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate.

  S3.2 Locuinţa protejată deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico- sanitare.

  Materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie sunt depozitate în spaţii special amenajate la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea.

  Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.

  S3.3 Locuinţa protejată realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

  Locuinţa protejată dispune de containere pentru deşeuri şi spaţii speciale de depozitare a acestora.

  Im: Furnizorul de servicii de tip locuinţă socială ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.

  STANDARD 4 – ALIMENTAŢIE

  Locuinţa protejată asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor.

  S4.1 Locuinţa protejată deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.

  Locuinţa protejată deţine, după caz, spaţii cu destinaţia de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele.

  Locuinţa protejată încurajează beneficiarii să-şi prepare singuri hrana zilnică. Adulţii parte a cuplurilor părinte-copil victime ale violenţei domestice sunt sprijiniţi de personal de specialitate în asigurarea necesarului de calorii şi elemente nutritive pentru copii.

  Im: Păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în spaţii special destinate activităţilor respective.

  S4.2 Locuinţa protejată asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate.

  Mesele se servesc, de regulă, în bucătărie. În funcţie de capacitate, locuinţa protejată poate deţine o sală de mese, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, care este iluminată şi asigură o ambianţă plăcută. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.

  Im: Beneficiarii servesc masa în condiţii de siguranţă şi confort.

  S4.3 Spaţiile destinate preparării/păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

  Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate, precum şi normelor legale de igienă sanitară.

  Im: Locuinţa protejată respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

  MODULUL VI - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standardele 1-2)

  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE

  Locuinţa protejată respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege, precum şi drepturile copilului atunci când găzduieşte cupluri părinte-copil victime ale violenţei domestice.

  Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.

  S1.1 Locuinţa protejată elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor.

  Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, are în vedere următoarele drepturi şi obligaţii:

  1. 1. dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de beneficiari ai locuinţei protejate şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;

  2. 2. dreptul de a-şi desfăşura activităţile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur şi funcţional;

  3. 3. dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opiniile;

  4. 4. dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

  5. 5. dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii;

  6. 6. dreptul de a li se asigura confidenţialitatea asupra datelor personale;

  7. 7. dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;

  8. 8. dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;

  9. 9. dreptul de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;

  10. 10. dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

  11. 11. dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;

  12. 12. dreptul de a beneficia de un spaţiu personal de cazare;

  13. 13. dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

  14. 14. dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;

  15. 15. dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare;

  16. 16. dreptul de a practica cultul religios dorit;

  17. 17. dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;

  18. 18. dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;

  19. 19. dreptul de a fi informaţi despre procedurile aplicate în centru;

  20. 20. dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;

  21. 21. obligaţia de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individual de intervenţie;

  22. 22. obligaţia de a furniza informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;

  23. 23. obligaţia de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenţie;

  24. 24. obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

  25. 25. obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare şi normele interne de funcţionare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale.

   Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul locuinţei protejate.

   S1.2 Locuinţa protejată informează beneficiarii asupra drepturilor lor.

   Locuinţa protejată asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii.

   Locuinţa protejată asigură informarea copiilor şi a adulţilor parte a cuplurilor părinte-copil victime ale violenţei domestice cu privire la drepturile copilului. Informarea copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi respectă aceleaşi condiţii prevăzute la S1.3 din modulul I.

   Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă şi drepturile copilului se consemnează în registrul de evidenţă pentru informarea beneficiarilor.

   S1.3 Personalul locuinţei protejate cunoaşte şi respectă prevederile Cartei.

   Locuinţa protejată planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă.

   Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.

   S1.4 Locuinţa protejată măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.

   În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, furnizorul locuinţei protejate aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, în care se precizează metodologia şi instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată.

   Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă pe suport de hârtie, la sediul locuinţei protejate.

   STANDARD 2 - PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII

   Locuinţa protejată ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.

   S2.1 Locuinţa protejată utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.

   Locuinţa protejată elaborează şi aplică propria procedură privind identificarea şi sesizarea cazurilor de abuz şi neglijenţă, precum şi pentru soluţionarea acestora cât mai rapidă. Orice sesizare referitoare la o situaţie de abuz sau neglijenţă se va soluţiona în maximum 5 zile lucrătoare de la data semnalării printr-o decizie scrisă a conducerii.

   Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic, verbal) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul locuinţei protejate, alţi beneficiari, eventual de membri de familie şi membrii comunităţii.

   Toate formele de violenţă asupra copilului se semnalează obligatoriu la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, iar acest lucru face parte din procedura menţionată mai sus.

   Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul locuinţei protejate.

   S2.2 Locuinţa protejată asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primare, precum şi la eventualele abuzuri sau neglijenţe.

   Locuinţa protejată pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii locuinţei protejate.

   Conţinutul cutiei se verifică lunar de către o comisie formată din cel puţin 3 membrii (conducătorul locuinţei protejate, împreună cu alţi 2 angajaţi ai locuinţei protejate).

   În cazul persoanelor cu dizabilităţi, adulţi şi copii, care nu îşi pot exprima opinia prin intermediul cutiei pentru sesizări şi reclamaţii, de ex. dizabilităţi vizuale, mintale şi psihice, locomotorii care afectează membrele superioare, adăpostul asigură periodic consultarea acestora folosind formate adecvate şi profesionişti pregătiţi în comunicarea cu aceste persoane.

   Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.

   S2.3 Locuinţa protejată asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor.

   Sesizările/reclamaţiile depuse în recipientul cu această destinaţie, precum şi cele obţinute prin consultarea periodică se înregistrează într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr.

   Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul locuinţei protejate cel puţin 2 ani de la înregistrare.

   Im: Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul locuinţei protejate.

   S2.4 Locuinţa protejată organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.

   Locuinţa protejată instruieşte personalul cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru şi a modalităţilor de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în comunitate.

   Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.

   S2.5 Locuinţa protejată aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.

   Conducătorul locuinţei protejate ţine un registru de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite în care se menţionează cazurile de abuz identificate, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.

   Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul locuinţei protejate.

   Secţiunea a 2-a

   Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele victime ale violenţei /domestice.

   Pentru a obţine licenţa de funcţionare, locuinţele protejate trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 62 şi 67 de puncte.

   Pentru un punctaj de 62 de puncte, locuintele protejate trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III, IV, V, VI, cu excepţia Standardului 2 de la Modulul VI.

   Fişa de autoevaluare pentru centru se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:

   MODEL

   FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

   pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru victimele violenţei

   domestice

   Punctaj maxim

   al standardelor minime de calitate

   (67 puncte)

   Punctaj

   rezultat în urma autoevaluării îndeplinirii standardelor minime de calitate

   Observaţii

   MODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1 - 2)

   STANDARD 1 – INFORMARE 'I RELA'II CU COMUNITATEA

   Furnizorul realizează informarea beneficiarilor cu privire la locuinţa protejată.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc modul de organizare şi funcţionare a locuinţei protejate, scopul şi funcţiile acesteia, condiţiile de admitere, precum şi drepturile şi obligaţiile ce le revin.

   TOTAL: 3

   TOTAL:

   S1.1. Serviciul social de tip locuinţă protejată colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în campaniile de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice, iar furnizorii privaţi pot desfăşura propria campanie

   de promovare a serviciilor în domeniu.

   1

   S1.2 Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii în cursul activităţii cu beneficiarii, precum şi în cazul în care găzduieşte cupluri părinte-copil victime ale violenţei domestice, sesizează direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea asigurării unor servicii specializate şi/ sau a unei măsuri de protecţie specială dacă este cazul.

   1

   S1.3 Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi utilizează un material informativ pentru beneficiarii serviciilor oferite.

   1

   STANDARD 2 – ADMITERE

   Furnizorul de servicii sociale de tip locuinţă

   TOTAL: 8

   TOTAL:

   protejată realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legislaţiei în vigoare şi acordă serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, indiferent de domiciliul acestora şi facilitează accesul la alte servicii necesare.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu securizat şi corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă.

   S2.1 Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere a beneficiarului.

   1

   S2.2 Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată asigură evidenţa admiterii beneficiarilor.

   1

   S2.3 Admiterea în locuinţa protejată se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii (dacă este cazul). Perioada de acordare a locuinţei protejate este de maximum 1 an.

   1

   S2.4 Pentru cuplurile părinte-copil victime ale violenţei, furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată încheie contractul de furnizare de servicii cu părintele/sau reprezentantul legal victimă a violenţei domestice.

   1

   S2.5 Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată întocmeşte, pentru fiecare beneficiar/ cuplu părinte-copil, dosarul personal al beneficiarului/ cuplului părinte-copil.

   1

   S2.6 Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.

   1

   S2.7 Furnizorul serviciului social de tip locuinţă protejată elaborează şi utilizează o procedură proprie privind suspendarea/încetarea acordării de servicii către beneficiari.

   1

   S.2.8 Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social.

   Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune transferul spre alte servicii sociale.

   1

   MODULUL II - EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standardele 1 - 2)

   STANDARD 1 – EVALUAREA INI'IALĂ

   TOTAL: 3

   TOTAL:

   S1.1 Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată utilizează o procedură proprie de evaluare a nevoilor individuale ale beneficiarilor/situaţiei de risc în care aceştia se

   află.

   1

   S1.2. Furnizorul locuinţei protejate are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială a nevoilor individuale/situaţiei de risc în care se află beneficiarul.

   1

   S1.3. Furnizorul locuinţei protejate efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarilor conform unui calendar prestabilit.

   1

   STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/ SERVICIILOR

   Serviciul social de tip locuinţă protejată derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului adult. Serviciul social de tip locuinţă protejată derulează activităţi/ acordă servicii şi facilitează accesul la alte servicii necesare conform planului de reabilitare şi reintegrare socială a copilului martor/victimă a violenţei domestice găzduit împreună cu părintele victimă a violenţei.

   Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar

   primeşte serviciile de asistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile sale individuale.

   TOTAL: 5

   TOTAL:

   S2.1 Locuinţa protejată derulează

   activităţi/oferără servicii în baza unui plan de intervenţie.

   1

   S2.2 Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare.

   1

   S2.3 Furnizorul de servicii asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie. Serviciul social de tip locuinţă protejată contribuie la monitorizarea implementării planului de reabilitare şi reintegrare socială a copilului martor/ victimă a violenţei domestice găzduit împreună cu părintele

   victimă.

   1

   S2.4 Acordarea serviciilor (altele de cât cele de găzduire) se realizează conform unui program stabilit de conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată.

   1

   S2.5 Furnizorul locuinţei protejate asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în documentele componente ale dosarelor personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

   1

   MODULUL III – FURNIZAREA DE SERVICII, SERVICII ACORDATE (Standardele 1 - 3)

   STANDARD 1 – CAZARE/GĂZDUIRE

   Locuinţa protejată asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare.

   Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-o locuinţă protejată care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu zi.

   TOTAL: 8

   TOTAL:

   S1.1 Locuinţa protejată alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor.

   1

   S1.2 Locuinţa protejată pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale.

   1

   S1.3 Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente.

   1

   S1.4 Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.

   1

   S1.5 Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate.

   1

   S1.6 Locuinţa protejată asigură obiecte de primă necesitate adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.), precum şi produse de igienă personală.

   1

   S1.7 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort.

   1

   S1.8 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.

   1

   STANDARD 2 - INGRIJIRE COPII

   Locuinţa protejată oferă sprijin în îngrijirea copiilor beneficiarilor serviciului de tip locuinţă protejată.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la

   servicii de îngrijire a copiilor astfel încât să poată

   TOTAL: 1

   TOTAL:

   participa la alte servicii sociale necesare şi pentru a se putea reintegra social şi profesional (se pot recalifica, se pot angaja, etc). Îngrijirea copiilor

   este un serviciu limitat la un număr de 2 ore pe zi.

   S2.1 Beneficiarii locuinţei protejate au acces la

   servicii de îngrijire pentru copii.

   1

   STANDARD 3 - SERVICII DE INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ

   Locuinţa protejată facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general.

   TOTAL: 8

   TOTAL:

   S3.1 Locuinţa protejată elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar.

   1

   S3.2 Locuinţa protejată are capacitatea de a acorda serviciile/activităţile de integrare/reintegrare socială.

   1

   S3.3 Locuinţa protejată dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială.

   1

   S3.4 Locuinţa protejată promovează buna convieţuire a beneficiarilor.

   1

   S3.5 Locuinţa protejată facilitează accesul beneficiarilor la servicii de sănătate.

   1

   S3.6 Locuinţa protejată încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni.

   1

   S3.7 Locuinţa protejată desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.

   1

   S3.8 Locuinţa protejată sprijină beneficiarii pentru integrarea în muncă, readaptarea şi, după caz, calificarea/recalificarea profesională a beneficiarilor.

   1

   MODULUL IV - MANAGEMENT 'I RESURSE UMANE (Standardele 1-2)

   STANDARD 1 - RESURSE UMANE

   TOTAL: 7

   TOTAL:

   Locuinţa protejată dispune de o structură de personal capabil să asigure desfăşurarea activităţilor specifice.

   Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar beneficiază de servicii de calitate oferite de personal suficient şi competent cu titlu gratuit.

   S1.1 Structura de personal a locuinţei protejate corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.

   1

   S1.2 Conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.

   1

   S1.3 Conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate.

   1

   S1.4 Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu.

   1

   S1.5 Personalul furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată participă la programe de formare profesională continuă.

   1

   S1.6 Voluntarii din cadrul locuinţei protejate participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.

   1

   S1.7 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului de tip locuinţă protejată este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii.

   1

   STANDARD 2 – ADMINISTRARE 'I MANAGEMENT

   Locuinţa protejată dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Locuinţa protejată este înfiinţată cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoile lor.

   TOTAL: 4

   TOTAL:

   S2.1 Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei

   1

   domestice.

   S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al locuinţei protejate sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice locuinţei protejate.

   1

   S2.3 Conducerea locuinţei protejate este responsabilă de transmiterea lunară către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de locuinţa protejată (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii, ş.a.).

   1

   S2.4 Beneficiarii sunt găzduiţi în locuinţa protejată pe o perioadă determinată, de maximum 1 an.

   1

   MODULUL V – DOTARI 'I AMENAJARI (Standardele 1-4)

   STANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE

   Locuinţa protejată asigură condiţii de siguranţă şi confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.

   TOTAL: 2

   TOTAL:

   S1.1 Locuinţa protejată este organizată astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort.

   1

   S1.2 Toate spaţiile locuinţei protejate sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate.

   1

   STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE

   Locuinţa protejată dispune de spaţii igienico- sanitare suficiente şi funcţionale.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.

   TOTAL: 5

   TOTAL:

   S2.1 Locuinţa protejată deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibile.

   1

   S2.2 Locuinţa protejată deţine spaţii suficiente şi adaptate pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.

   1

   S2.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.

   1

   S2.4 Locuinţa protejată deţine grupuri sanitare separate pentru personal.

   1

   S2.5 Locuinţa protejată asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor.

   1

   STANDARD 3- IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR

   Locuinţa protejată aplică măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.

   TOTAL: 3

   TOTAL:

   S3.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele aflate în dotarea locuinţei protejate sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.

   1

   S3.2 Locuinţa protejată deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico- sanitare.

   1

   S3.3 Locuinţa protejată efectuează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

   1

   STANDARD 4 – ALIMENTAŢIE

   Locuinţa protejată asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselor.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor.

   TOTAL: 3

   TOTAL:

   S4.1 Locuinţa protejată deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.

   1

   S4.2 Locuinţa protejată facilitează servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate.

   1

   S4.3 Spaţiile destinate preparării, păstrării

   1

   alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

   MODULUL VI – DREPTURI, OBLIGA'II ŞI ETICĂ (Standardele 1 - 2)

   STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE

   Locuinţa protejată respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege, precum şi drepturile copilului atunci când găzduieşte cupluri părinte-copil victime ale violenţei domestice.

   Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.

   TOTAL: 4

   TOTAL:

   S1.1 Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor.

   1

   S1.2 Furnizorul locuinţei protejate informează beneficiarii asupra drepturilor lor.

   1

   S1.3 Personalul care deserveşte locuinţa protejată cunoaşte şi respectă prevederile Cartei.

   1

   S1.4 Furnizorul locuinţei protejate măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la serviciile primite.

   1

   STANDARDUL 2 - PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII

   Locuinţa protejată ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor.

   Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.

   TOTAL: 5

   TOTAL:

   S2.1 Furnizorul locuinţei protejate utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiar.

   1

   S2.2 Locuinţa protejată asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primare, precum şi la eventualele abuzuri sau neglijenţe.

   1

   S2.3 Locuinţa protejată asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor.

   1

   S2.4 Locuinţa protejată organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.

   1

   S2.5 Locuinţa protejată aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.

   1

   PUNCTAJ TOTAL:

   67

   Data:

   Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume)…………………………………………………… Semnătură şi ştampilă

   Anexa 4

   Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cod 8899CZ-VD-I

   Principii directoare

   Centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice prevăzute de lege şi organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii:

   Beneficiarii:

   1. a) victime adulţi;

   2. b) cuplul părinte-copil.

  Victimele adulţi şi cuplurile părinte-copil beneficiază de serviciile oferite de centrul de consiliere în baza planului de reabilitare şi reintegrare socială a victimei violenţei domestice, adult sau copil.

  Copilul victimă sau martor al violenţei, parte a cuplului părinte-copil beneficiază de serviciile centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat. Cuplul părinte-copil beneficiază de consiliere familială fie în cadrul centrului amintit anterior, fie în cadrul centrului de consiliere pentru prevenirea şi combatere a violenţei domestice.

  Centrul de consiliere promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc şi derularea activităţilor.

  Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi încheie protocoale de colaborare cu autorităţile publice locale şi organizaţii neguvernamentale pentru instrumentarea şi soluţionarea cazurilor

  de violenţă domestică ce pot interveni sau pot furniza servicii sociale pentru diferite categorii de victime ale violenţei domestice, inclusiv copiii martori la violenţă domestică.

  Secţiunea 1

  Standarde minime de calitate

  MODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI

  STANDARD 1 - INFORMARE 'I RELA'II CU COMUNITATEA

  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice, denumit în continuare centru, asigură informarea publicului larg, a specialiştilor precum şi a potenţialilor beneficiari despre activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

  Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare desfăşurate, publicul larg, comunitatea precum şi specialiştii din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice vor fi informaţi cu privire la activităţile şi serviciile oferite de centru. Informaţii despre serviciile oferite de centru, condiţiile de admitere pentru obţinerea serviciilor, precum şi rezultatele obţinute de centru vor fi publice, inclusiv pentru potenţialii beneficiari.

  S1.1 Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pentru realizarea de campanii de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Furnizorii de servicii sociale/Centrele pot derula şi campanii independente de promovare a serviciilor oferite.

  Materialele informative vor cuprinde, cel puţin o descriere a centrului şi a serviciilor oferite.

  Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul centrului sau, după caz, al furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.). Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale. Mediatizarea se poate realiza inclusiv prin intermediul: direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciilor publice de asistenţă socială, cabinetelor de medicină de familie, poliţiei dar şi prin orice alte mijloace, canale sau instituţii considerate adecvate.

  Centrul colaborează cu instituţiile relevante (direcţiile judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciile publice de asistenţă socială, cabinete de medicină de familie, inspectoratele judeţene de poliţie, primării, unităţile de medicină legală, agenţiile judeţene pentru ocupoarea forţei de muncă, organizaţii neguvernamentale etc.) de la nivelul comunităţii în vederea identificării potenţialilor beneficiari.

  Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă/poate fi accesată la sediul centrului de consiliere.

  S1.2 Centrul elaborează şi pune la dispoziţia beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative destinate beneficiarului referitoare la activitatea centrului, natura serviciilor, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

  Materialele informative cuprind date despre rolul său în comunitate, accesarea, modul de funcţionare al centrului, activităţile desfăşurate/serviciile acordate. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic şi sunt disponibile la sediul centrului.

  Materialele de informare pentru adulţii cu dizabilităţi se realizează în formate adaptate tipului de dizabilitate, iar furnizorul de servicii pune la dispoziţia adăpostului resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea comunicării cu adulţii cu dizabilităţi.

  Im: Cel puţin una din formele de informare menţionate sunt disponibile la sediul centrului.

  STANDARD 2 – ADMITERE

  Centrul funcţionează în condiţiile legii şi prestează servicii sociale specializate specifice.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii specializate pentru victimele violenţei domestice, inclusiv pentru cuplurile părinte-copil.

  S2.1 Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere a beneficiarilor.

  Procedura de admitere a beneficiarilor în centru, precizează următoarele documente, cel puţin: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, instrumentul de evaluare iniţială a nevoilor beneficiarei luat în considerare pentru admitere, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de colaborare cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi modelul acestuia.

  Im: Un exemplar al procedurii de admitere, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.

  S2.2 Centrul asigură evidenţa beneficiarilor.

  La nivelul centrului se realizează un registru unic al beneficiarilor în format electronic şi/sau pe suport hârtie, care sunt referiţi sau solicită servicii, sunt evaluaţi şi incluşi în programe. Structura registrului este stabilită de către furnizor şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente: datele de identificare ale beneficiarului, tipul serviciilor şi programelor recomandate, data la care beneficiarul a fost luat în evidenţă şi numele specialistului responsabil.

  Im: Centrul asigură evidenţa fluxului de beneficiari şi aceasta este disponibilă la sediul centrului.

  S2.3 Centrul încheie cu beneficiarii un contract de furnizare de servicii.

  Contractul de furnizare servicii se încheie între furnizorul de servcii sociale şi beneficiar. Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de conducerea centrelor/furnizorii acestora, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

  Contractul de furnizare de servicii specializate este redactat în două exemplare originale, unul pentru centru şi celălalt pentru beneficiar. Un exemplar original al contractului de furnizare servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.

  În cazul victimelor copii sau martori copii, parte a cuplului părinte-copil, contractul se încheie cu părinţii/reprezentantul legal.

  Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului.

  S2.4 Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al acestuia.

  Dosarul personal al beneficiarului conţine, cel puţin, următoarele documente:

  Planul de consiliere se arhivează la dosarul personal al beneficiarului.

  Im: Planul de consiliere individualizat, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.

  S2.2 Planul de consiliere este revizuit după fiecare reevaluare.

  După fiecare reevaluare, planul de consiliere se revizuieşte corespunzător rezultatelor acesteia.

  Im: Planul de consiliere cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii şi semnăturile personalului de specialitate.

  S2.3 Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de consiliere. Aplicarea planului de consiliere se realizează de către personalul de specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului.

  Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de consiliere, centrul utilizează fişa de monitorizare a serviciilor, întocmită pentru fiecare beneficiar, în care se consemnează serviciul/serviciile acordate, data furnizării acestora, observaţii privind situaţia beneficiarului şi progresele înregistrate, constatate de personalul de specialitate. Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de către centru (poate avea orice format şi denumire: fişă de observaţii, fişă de servicii etc.). Fişa de monitorizare a serviciilor se arhivează la dosarul personal al beneficiarului.

  Im: Fişele de monitorizare a serviciilor furnizate beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.

  S2.4 Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru.

  Centrul funcţionează conform unui program propriu, zilnic, afişat într-un loc vizibil, la intrarea în centru.

  Im: Centrul afişează programul de activitate astfel încât să fie accesibil tuturor beneficiarilor dar şi publicului larg.

  S2.5 Centrul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în materia protecţiei datelor cu caracter personal.

  Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri/birouri închise, accesibile doar personalului de conducere şi personalului de specialitate.

  Dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari şi de către instituţiile abilitate.

  Im: Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în condiţii care permit asigurarea confidenţialităţii cu privire la datele personale.

  STANDARD 3 FURNIZAREA DE SERVICII

  Centrul de consiliere destinat victimelor violenţei domestice furnizează programe de consiliere pentru depăşirea situaţiei de risc şi a traumei rezultate în urma violenţei domestice, de exemplu consiliere psihologică, consiliere familială, consiliere socială, consiliere juridică, consiliere parentală. Centrul de consiliere asigură derularea de activităţi/servicii de consiliere a beneficiarului cu titlu gratuit, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele deontologice corespunzătoare.

  Rezultate aşteptate: Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice oferă servicii specializate pentru victimele violenţei domestice pentru ca acestea să poată gestiona şi depăşi situaţia de risc, precum şi trauma trăită. Fiecare beneficiar accesează serviciile necesare, în funcţie de nevoile individuale.

  S3.1. Centrul de consiliere asigură asistenţă şi servicii de consiliere în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi a traumei.

  Atât beneficiarul, cât şi minorii aflaţi în îngrijirea acestuia, pot beneficia de consiliere pentru depăşirea situaţiilor de risc în condiţii de deplină confidenţialitate. Tipurile de programe de consiliere oferite victimelor pot avea următorul caracter, fără a se limita la acestea:

  Im: Beneficiarii au access la servicii de consiliere pentru depăşirea situaţiei de risc.

  S3.2 Centrul de consiliere furnizează servicii de consiliere parentală pentru gestionarea situaţiei de risc împreună cu membrii minori ai familiei.

  Programele de consiliere parentală vizează îmbunătăţirea relaţiilor între părinţi şi copii care trec prin momente de violenţă domestică. Scopul acestor programe de consiliere parentală este de a oferi copiilor martori la violenţă domestică, o modalitatea de a gestiona situaţiile de risc de violenţă, precum şi de a îmbunătăţi comunicarea între părinţi şi copii, procesarea şi gestionarea emoţiilor negative, creşterea gradului de autonomie şi îmbunătăţirea imaginii de sine a copiilor, altele.

  Im: Centrul furnizează programe de consiliere parentală în situaţiile de violenţă domestică în care sunt implicaţi şi copii martori.

  S3.3 Centrele de consiliere pot derula programe de consiliere juridică în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află beneficiarii.

  Centrele de consiliere pentru victimele violenţei domestice oferă servicii de informare şi consiliere juridică pentru victimele violenţei domestice. Informarea şi consilierea juridică vizează informarea victimei despre măsurile de protecţie existente în legislaţie dar poate cuprinde şi alte informaţii referitoare la situaţia juridică a beneficiarei. În măsura disponibilităţii, centrele de consiliere pot oferi servicii juridice mai complexe cum ar fi asistarea victimei în demersuri penale, în vederea obţinerii măsurilor de protecţie, reprezentarea victimei în instanţă în baza unor contracte specifice.

  Im: Centrele de consiliere pentru victimele violenţei domestice oferă informaţii despre măsurile de protecţie legală a victimelor violenţei domestice. Monitorizare servicii/se detaliază activităţile/serviciile derulate şi urmate de beneficiari.

  S3.4 Centrul are capacitatea de a evalua rezultatele beneficiarilor care au parcurs programele oferite.

  Rezultatele individuale urmării programelor oferite de centru pot fi evaluate atât pe parcursul intervenţiei cât şi la finalul programului. Rezultatele individuale la finalul programului precum şi (dacă este cazul) evaluările intermediare sunt notate în fişa fiecărui beneficiar cu recomandări specifice.

  Im: Centrul evaluează rezultatele beneficiarilor care au parcurs programele specifice.

  S3.5 Centrul dispune de personal cu pregătire corespunzătoare pentru realizarea programelor, evaluarea acestora şi evaluarea rezultatelor beneficiarilor.

  Centrul asigură o schemă de personal în concordanţă cu numărul de servicii oferite şi cu numărul de beneficiari care se adresează centrului. Personalul centrului este calificat în specializările prevăzute de normativele în vigoare. Centrul asigură formarea iniţială şi formarea continuă pentru angajaţii proprii.

  Im: Centrul dispune de personal adecvat pentru aplicarea programului, evaluarea beneficiarilor şi evaluarea programelor.

  S3.6. Centrul poate încheia protocoale de colaborare cu instituţiile cu responsabilităţi în rezolvarea cazurilor de violenţă domestică.

  Protocoalele pot fi încheiate cu: inspectoratele judeţene de poliţie, serviciile sociale locale, protecţia drepturilor copilului, serviciile pentru victimele violenţei domestice, serviciile de probaţiune, direcţiile judeţene de sănătate publică, spitale, serviciile de medicină legală, centre de sănătate mintală, centre de prevenire antidrog, servicii specializate pentru diferite tipuri de adicţii etc.

  Protocoalele prevăd modul în care beneficiarii pot fi referiţi de la un partener la altul şi modul de colaborare între specialişti cu privire la soluţionarea cazurilor.

  Im: Protocoale de colaborare încheiate cu instituţiile cu responsabilităţi în rezolvarea cazurilor de violenţă domestică sunt disponibile la sediul centrului.

  MODULUL III - MANAGEMENT 'I RESURSE UMANE STANDARD 1 - RESURSE UMANE

  Centrul dispune de o structură de personal capabilă să asigure activităţile specifice.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate oferite de personal calificat şi suficient.

  S1.1 Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.

  Numărul personalului trebuie să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al centrului. Personalul care lucrează în cadrul centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului şi este angajat cu respectarea condiţiilor legislaţiei în vigoare.

  Im: Personalul care lucrează în cadrul centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului.

  S1.2 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. Cordonatorul şi personalul centrului este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

  Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.

  Întreg personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii.

  Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează implicarea voluntarilor în special în activităţi de informare. Voluntarii din cadrul centrelor de consiliere pentru victimele violenţei domestice îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidenţialităţii, în acord cu legislaţia în vigoare. Voluntarii din cadrul centrelor vor fi cuprinşi, în limita resurselor financiare, în programe de formare profesională continuă, vizând cunoaşterea formelor de violenţă domestică, precum şi a mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora.

  Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat, sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului.

  S1.3 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

  Im: Centrul asigură respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

  S1.4 Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor ce beneficiază de serviciile centrului.

  Conducerea centrului de consiliere pentru victimele violenţei domestice are obligaţia să elaboreze fişa postului pentru fiecare angajat, în care se stipulează atribuţiile concrete ale acestuia, relaţiile de subordonare şi de colaborare şi obligativitatea păstrării confidenţialităţii. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat. Fişele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.

  Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului.

  S1.5 Personalul centrului de consiliere pentru victimele violenţei domestice participă la programe de formare profesională continuă.

  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.

  Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.

  S1.6 Voluntarii din centrul de consiliere pentru victimele violenţei participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.

  Centrul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru voluntari.

  Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.

  S1.7 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de consiliere pentru victimele violenţei domestice este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii.

  Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele. Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.

  Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului.

  STANDARD 2 - ADMINISTRARE, ORGANIZARE 'I FUNC'IONARE

  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea sa, dispune de un management eficient care îi permite funcţionarea în acord cu misiunea sa. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice este înfiinţat şi administrat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcţionează în condiţiile legii şi au acces la servicii specializate adaptate nevoilor lor.

  S2.1 Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că centrul are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale destinate victimelor violenţei domestice, iar serviciile au scopul de a preveni şi combate violenţa domestică prin asistarea persoanelor victime.

  Centrul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare.

  Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului.

  S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de consiliere pentru victimele violenţei domestice sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor în vederea desfăşurării activităţilor specifice centrului.

  Regulamentul de organizare şi funcţionare prevede numărul spaţiilor şi a dotărilor existente în centru astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii optime. Beneficiarii au la dispoziţie spaţii adecvate şi personal calificat pentru desfăşurarea consilierii şi a altor servicii oferite.

  Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort şi siguranţă pentru perioada în care se află în centru.

  S2.3 Conducerea centrului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de 'anse între Femei şi Bărbaţi (ANES) (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii ş.a.).

  Rapoartele statistice se transmit direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

  Im: Rapoartele statistice se păstrează la centru şi pot fi verificate de către persoanele autorizate.

  MODULUL IV - DOTĂRI 'I AMENAJĂRI STANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE

  Centrul asigură condiţii de siguranţă şi confort pentru desfăşurarea activităţilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.

  S1.1 Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţii de acces facil, siguranţă şi confort.

  Centrul stabileşte în regulamentul de ordine interioară condiţiile de siguranţă din centru. Centrul are în regulamentul de ordine interioară o secţiune de reguli de interacţiune între personal şi beneficiari care contribuie la menţinerea mediului de siguranţă. Centrele de consiliere pentru victimele violenţei domestice colaborează cu organele de poliţie în cazurile de violenţă domestică.

  Im: Amplasamentul centrului permite accesul facil, în siguranţă şi confort al beneficiarilor potrivit regulamentului de ordine interioară.

  S1.2 Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate.

  Spaţiile accesibile beneficiarilor sunt astfel dimensionate, amenajate şi dotate încât să asigure confort şi siguranţă.

  Im: Centrul este amenajat corespunzător pentru a oferi siguranţă şi confort beneficiarilor.

  STANDARD 2 – SPA'II IGIENICO-SANITARE

  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice dispune de spaţii igienico sanitare suficiente şi accesibile.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.

  S2.1 Centrul de consiliere deţine grupuri sanitare suficiente, atât pentru beneficiari cât şi pentru personal.

  Grupul sanitar pentru personal este separat de grupul sanitar al beneficiarilor. Grupurile sanitare sunt dotate cu chiuvete cu apă caldă şi rece, săpun şi materiale igienico-sanitare (hârtie igienică, prosoape de hârtie, dezinfectante etc.).

  Im: Centrul dispune de grupuri sanitare suficiente, funcţionale şi echipate corespunzător.

  S2.2 Centrul de consiliere dispune de spaţii special destinate păstrării/depozitării materialelor şi echipamentelor necesare activităţii zilnice.

  Materialele igienico–sanitare, de curăţenie şi de dezinfecţie sunt depozitate în spaţii închise la care au acces doar personalul centrului.

  Im: Spaţiile de depozitare sunt amenajate corespunzător pentru păstrarea materialelor igienico-sanitare, precum şi pentru depozitarea oricăror alte materiale consumabile şi mijloace fixe în condiţii de igienă şi siguranţă.

  MODULUL V - DREPTURI, OBLIGA'II ŞI ETICĂ

  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR

  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege.

  Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.

  S1.1 Drepturile beneficiarilor sunt consemnate în contractul de furnizare servicii.

  În modelul contractului de furnizare servicii, sunt trecute drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

  Drepturile beneficiarilor sunt, în principal, următoarele:

  1. 1. respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, fără nici o discriminare;

  2. 2. informarea cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor;

  3. 3. comunicarea drepturilor şi obligaţiilor, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

  4. 4. acordarea de servicii prevăzute în contractul de furnizare servicii;

  5. 5. participarea la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

  6. 6. asigurarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite;

  7. 7. garantarea demnităţii şi a intimităţii;

  8. 8. protejarea împotriva riscului de abuz şi neglijare;

  9. 9. exprimarea liberă a opiniei cu privire la serviciile primite.

  Im: Contractul de furnizare servicii conţine date referitoare la drepturile beneficiarilor.

  S1.2 Personalul centrului de consiliere pentru victimele violenţei domestice informează beneficiarii asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora.

  Personalul centrului prezintă beneficiarilor drepturile ce se regăsesc în contractul de furnizare de servicii. Semnarea contractului de furnizare de servicii reprezintă luarea la cunoştiinţă a acestor drepturi de către beneficiari.

  Im: Drepturile beneficiarilor sunt clar stipulate în contractul de furnizare de servicii şi comunicate beneficiarului în scris.

  S1.3 Personalul centrului monitorizează gradul de satisfacţie al beneficiarilor cu privire la serviciile prestate în centru.

  În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, centrul aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, în care se precizează metodologia şi instrumentele utilizate. Modelul chestionarului este stabilit de conducerea centrului.

  Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centruluI.

  STANDARD 2 – SEMNALAREA INCIDENTELOR 'I PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR

  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor.

  Rezultate aşteptate: Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice aplică prevederile legale prinvind semnalarea către organele şi instituţiile competente a oricărei situaţii de abuz sau violenţă identificată.

  S2.1 Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor.

  Im: Procedură privind semnalarea incidentelor şi a protecţiei împotriva abuzurilor.

  S2.2 În cadrul centrului se organizează anual sesiuni de informare privind procedura de semnalare a incidentelor.

  Aceste sesiuni sunt organizate pentru instruirea personalului dar în funcţie de numărul de beneficiari se pot organiza şi pentru beneficiarii centrului.

  Im: Procese verbale ale sesiunilor anuale de informare cu semnăturile participanţilor.

  S2.3 Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice aplică prevederile legale prinvind semnalarea către organele şi instituţiile competente a oricărei situaţii de abuz sau violenţă identificată.

  Incidentele deosebite se comunică instituţiilor responsabile, în funcţie de natura acestora (accidente, furturi, agresiuni, alte infracţiuni sau contravenţii etc.). Orice incident deosebit care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului se consemnează în registrul de evidenţă a incidentelor deosebite.

  Im: Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite este disponibil la sediul centrului.

  Secţiunea 2

  Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

  Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centrele de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 39 şi 42 de puncte.

  Pentru un punctaj de 39 de puncte, centrele de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III, IV, cele prevăzute la Modulul V cu excepţia Standardului 2.

  Fişa de autoevaluare pentru centrele de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:

  MODEL

  FIŞĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI DOMESTICE

  Punctaj maxim al standardelor

  minime de calitate

  (42 puncte)

  Punctaj rezultat în urma autoevaluării îndeplinirii standardelor

  minime de calitate

  Observaţii

  MODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standarde 1 - 2)

  STANDARD 1 – INFORMARE 'I RELA'II CU COMUNITATEA

  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice, denumit în continuare centru, asigură informarea publicului larg, a specialiştilor precum şi a potenţialilor beneficiari despre activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

  Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare desfăşurate, publicul larg, comunitatea precum şi specialiştii din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice vor fi informaţi cu privire la activităţile şi serviciile oferite de centru. Informaţii despre serviciile oferite de centru, condiţiile de admitere pentru obţinerea serviciilor, precum şi rezultatele obţinute de centru vor fi publice, inclusiv

  pentru potenţialii beneficiari.

  TOTAL: 2

  TOTAL:

  S1.1 Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prin campanii de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Furnizorii de servicii sociale/Centrele pot derula şi campanii independente de

  promovare a serviciilor oferite.

  1

  S1.2 Centrul elaborează şi pune la dispoziţia beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative destinate beneficiariului (victimelor) referitoare la activitatea centrului, natura serviciilor, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

  1

  STANDARD 2 – ADMITERE

  Centrul funcţionează în condiţiile legii şi prestează servicii sociale specializate specific,

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii specializate pentru victimele violenţei domestice, inclusiv pentru

  cuplurile părinte-copil,

  TOTAL: 6

  TOTAL:

  S2.1 Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere a beneficiarilor.

  1

  S2.2 Centrul asigură evidenţa beneficiarilor.

  1

  S2.3 Centrul încheie cu beneficiarii un contract de furnizare servicii.

  1

  S2.4 Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului

  1

  S2.5 Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.

  1

  S2.6 Centrul elaborează şi utilizează o procedură proprie privind suspendarea/încetarea acordării serviciilor către beneficiari.

  1

  MODULUL II EVALUARE, PLANIFICARE 'I FURNIZARE DE SERVICIII (Standarde 1 -3)

  STANDARD 1 – EVALUAREA INI'IALĂ LA ADMITERE

  Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării iniţiale la admitere a nevoilor individuale/situaţiei de dificultate ale beneficiarilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiariilor li se asigură servicii adecvate şi în concordanţă

  cu nevoile identificate ale fiecăruia.

  TOTAL: 3

  TOTAL:

  S1.1 Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor din perspectiva

  consilierii.

  1

  S1.2 Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale/situaţiei de dificultate în care se află beneficiarul.

  1

  S1.3 Centrul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta.

  1

  STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR

  Centrul de consiliere derulează activităţi/acordă servicii conform planului de consiliere.

  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile necesare, în funcţie de

  nevoile individuale.

  TOTAL: 5

  TOTAL

  S2.1 Centrul derulează activităţi/oferă servicii în baza unui plan de consiliere pentru adultul victimă şi respectiv cuplul părinte – copil.

  1

  S2.2 Planul de consiliere este revizuit după fiecare reevaluare.

  1

  S2.3 Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de consiliere.

  1

  S2.4 Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru.

  1

  S2.5 Centrul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate cu respectarea prevederilor legale în materia protecţiei datelor cu

  caracter personal.

  1

  STANDARD 3 – FURNIZAREA DE SERVICII

  Centrul de consiliere destinat victimelor violenţei domestice furnizează programe de consiliere pentru depăşirea situaţiei de risc şi a traumei rezultate în urma violenţei domestice, de exemplu consiliere psihologică, consiliere familială, consiliere socială, consiliere juridică, consiliere parentală.

  Rezultate aşteptate: Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice oferă servicii specializate pentru victimele violenţei domestice pentru ca aceastea să poată gestiona şi depăşi situaţia de risc, precum şi trauma trăită. Fiecare beneficiar accesează serviciile necesare, în funcţie de

  nevoile individuale.

  TOTAL: 6

  TOTAL:

  S3.1. Centrul de consiliere asigură asistenţă şi servicii de consiliere în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi a traumei.

  1

  S3.2 Centrul de consiliere furnizează servicii de consiliere parentală pentru gestionarea situaţiei de risc împreună cu membrii minori

  ai familiei.

  1

  S3.3 Centrele de consiliere pot derula programe de consiliere juridică în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află beneficiarii.

  1

  S3.4 Centrul are capacitatea de a evalua rezultatele beneficiarilor care au parcurs programele oferite.

  1

  S3.5 Centrul dispune de personal cu pregătire corespunzătoare pentru realizarea programelor, evaluarea acestora şi evaluarea rezultatelor beneficiarilor.

  1

  S3.6 Centrul poate încheia protocoale de colaborare cu instituţiile cu responsabilităţi în rezolvarea cazurilor de violenţă

  domestică.

  1

  MODULUL III - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standarde 1 - 2)

  STANDARD 1 - RESURSE UMANE

  Centrul dispune de o structură de personal capabilă să asigure activităţile specifice.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate oferite de personal

  calificat şi suficient.

  TOTAL: 7

  TOTAL:

  S1.1 Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării

  cu serviciile acordate.

  1

  S1.2 Conducerea centrului respectă

  dispoziţiile legale privind angajarea personalului.

  1

  S1.3 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal.

  1

  S1.4 Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţii persoanelor ce beneficiază de

  serviciile centrului.

  1

  S1.5 Personalul centrului de consiliere destinat victimelor violenţei domestice participă la programe de formare

  profesională continuă.

  1

  S1.6 Voluntarii din centrul de consiliere destinat victimelor violenţei domestice participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.

  1

  S1.7 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de consiliere destinat victimelor violenţei domestice, este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în

  condiţiile legii.

  1

  STANDARD 2 - ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea sa, dispune de un management eficient care îi permite funcţionarea în acord cu misiunea sa. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice este înfiinţat şi administrat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcţionează în condiţiile legii şi au acces la servicii

  specializate adaptate nevoilor lor.

  TOTAL: 3

  TOTAL:

  S2.1 Centrul de consiliere destinat victimelor violenţei domestice îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că centrul are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale destinate victimelor violenţei domestice, iar serviciile au scopul de a preveni şi combate violenţa domestică prin asistarea

  persoanelor victime.

  1

  S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de consiliere sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor în vederea desfăşurării

  activităţilor specifice centrului.

  1

  S2.3 Conducerea centrului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii ş.a.).

  1

  MODULUL IV – DOTĂRI 'I AMENAJĂRI (Standarde 1 - 2)

  STANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE

  Centrul asigură condiţii de siguranţă şi confort pentru desfăşurarea activităţilor.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.

  TOTAL: 2

  TOTAL:

  S1.1 Centrul de consiliere este organizat astfel încât să asigure condiţii de acces facil, siguranţă şi confort.

  1

  S1.2 Toate spaţiile centrului sunt curate,

  sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate.

  1

  STANDARD 2 - SPA'II IGIENICO-SANITARE

  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi accesibile.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la

  spaţii igienico-sanitare adecvate.

  TOTAL: 2

  TOTAL:

  S2.1 Centrul de consiliere deţine grupuri sanitare suficiente, atât pentru beneficiari cât şi pentru personal.

  1

  S2.2 Centrul de consiliere dispune de spaţii special destinate păstrării/depozitării materialelor şi echipamentelor necesare activităţii zilnice.

  1

  MODULUL V – DREPTURI, OBLIGA'II ŞI ETICĂ (Standarde 1 - 2)

  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR

  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege.

  Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de

  personal.

  TOTAL: 3

  TOTAL:

  S1.1 Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor sunt consemnate în contractul de furnizare servicii.

  1

  S1.2 Personalul centrului de consiliere informează beneficiarii asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora.

  1

  S1.3 Personalul centrului monitorizează gradul de satisfacţie al beneficiarilor cu privire la serviciile prestate în centru.

  1

  STANDARD 2 – SEMNALAREA INCIDENTELOR 'I PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR

  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor.

  Rezultate aşteptate: Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice aplică prevederile legale prinvind semnalarea către organele şi instituţiile competente a oricărei

  situaţii de abuz sau violenţă identificată.

  TOTAL: 3

  TOTAL:

  S2.1 Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor.

  1

  S2.2 În cadrul centrului se organizează anual

  sesiuni de informare privind procedura de semnalare a incidentelor.

  1

  S2.3 Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice aplică prevederile legale privind semnalarea către organele şi instituţiile competente a oricărei situaţii de

  abuz sau violenţă identificată.

  1

  PUNCTAJ TOTAL:

  42

  Data:

  Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume)…………………………………………………… Semnătură şi ştampilă

  Anexa 5

  Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice,

  cod 8899CZ-VD-II

  Centrele de informare şi sensibilizare a populaţiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice sunt servicii sociale specializate care desfăşoară activităţi de informare, campanii de sensibilizare şi conştientizare, activităţi de documentare şi cercetare specifice domeniului, activităţi de formare profesională în domeniu (activităţi derulate în condiţiile legii) sau alte activităţi ce se pot subscrie celor enumerate mai sus. Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei, denumit în continuare Centrul, este un serviciu social pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, care are drept misiune derularea şi promovarea constantă, în comunitate, a unor activităţi de prevenire a violenţei domestice. Clasificarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice vizează:

  1. I. măsuri de prevenire primară – cuprind acţiunile şi mijloacele care vizează împiedicarea apariţiei manifestărilor de violenţă domestică (în general acţiuni educative şi informative);

  2. II. măsuri de prevenire secundară – au în vedere măsuri menite să diminueze evoluţia negativă a cazurilor de violenţă domestică şi să prevină recidiva (în general acţiuni de consiliere);

  3. III. măsuri de prevenire terţiară – cuprind ansamblul măsurilor ce au drept scop combaterea violenţei domestice şi limitarea fenomenului.

   Serviciile sociale, organizate ca centre de informare şi sensibilizare a populaţiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii:

  Secţiunea 1

  Standarde minime de calitate MODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI

  Standard 1 ACTIVITĂ'I DE INFORMARE, SENSIBILIZARE, EDUCA'IE 'I COMUNICARE

  Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei, denumit în continuare Centrul, realizează activităţi de informare, educaţie şi comunicare la nivelul comunităţii, în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

  Rezultate aşteptate: Comunitatea este sensibilizată cu privire la problematica violenţei domestice şi are acces la informaţii de interes general referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi la informaţii legate de serviciile specializate de care poate beneficia victima/agresorul.

  S1.1 Centrul iniţiază şi organizează la intervale regulate campanii de informare, sensiblizare, educaţie şi comunicare la nivelul comunităţii cu privire la fenomenul violenţei domestice în acord cu misiunea sa

  Materialele informative pot cuprinde: informaţii cu caracter general referitoare la dimensiunea şi consecinţele violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeii, măsuri de protecţie pentru victime, servicii disponibile pentru victime şi agresori, precum şi datele de contact ale organizaţiei sau informaţii despre tipurile de servicii oferite, programele de voluntariat disponibile, campaniile organizaţiei etc.

  Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul centrului sau, după caz, al furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.).

  Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale/judeţene prin intermediul direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciilor publice de asistenţă socială, cabinetelor de medicină de familie etc.

  În situaţia în care centrul/furnizorul deţine un site propriu, materialele informative (materiale scrise/broşuri, filme şi/sau fotografii de informare sau publicitare etc.) pot fi postate pe site-ul respectiv. De asemenea, pentru diseminarea informaţiilor pot fi utilizate şi instrumente de social- media (Facebook, Linkedin, Twitter, Bloguri etc).

  Im: Cel puţin una din formele de informare menţionate sunt disponibile la sediul Centrului şi/sau pot fi accesate pe site-ul acestuia sau al furnizorului.

  S1.2 Campaniile de informare, conştientizare şi educaţie se bazează pe evaluarea iniţială a nevoii de acţiune preventivă şi se încheie printr-o evaluare a impactului în comunitate.

  Centrul documentează materialele prezentate publicului din surse ştiinţifice şi credibile, oferă informaţii actualizate într-o manieră cât mai adaptată publicului ţintă. Materialele informative respectă legislaţia în vigoare (inclusiv din punct de vedere al principiilor interesului superior al copilului, principiul nediscriminării şi pe cel al egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi). Campaniile de informare pot viza atât populaţia generală cât şi grupuri mai specifice inclusiv elevi/copii.

  După realizarea campaniilor, centrul aplică o metodologie proprie de evaluare a impactului acestora asupra populaţiei din comunitate.

  Im: După realizarea campaniilor centrul alege metoda adecvată pentru evaluarea impactului campaniei în comunitate.

  S1.3 Centrul informează victimele violenţei domestice sau agresorii familiali despre serviciile sociale de care pot beneficia.

  Centrul are obligaţia, ca în cazul în care un membru al comunităţii, victimă a violenţei domestice sau agresor, doreşte să afle informaţii referitoare la serviciile sociale de care poate beneficia, să ofere toate informaţiile necesare şi îndrumare către serviciile respective. În acest scop, centrul păstrează o evidenţă actualizată a tuturor furnizorilor de servicii specializate existente la nivel de judeţ, precum şi o evidenţă a unor instituţii ce pot interveni în cazuri de violenţă domestică.

  Materialele de informare pentru beneficiarii adulţi cu dizabilităţi se realizează în formate adaptate tipului de dizabilitate, iar furnizorul de servicii pune la dispoziţia centrului resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea comunicării cu adulţii cu dizabilităţi.

  Im: La sediul centrului există o evidenţă a furnizorilor de servicii specializate şi instituţii abilitate la nivel de judeţ.

  S1.4 Centrul poate derula campanii de informare şi/sau sensibilizare şi acţiuni educative pe baza unor acorduri de parteneriat sau a unor protocoale de colaborare care implică alţi actori instituţionali relevanţi pentru comunitate.

  Centrul va încheia protocoale de colaborare sau acorduri de parteneriat pentru a derula campanii cu impact cât mai sustenabil la nivelul comunităţii asigurându-se astfel implicarea altor actori instituţionali. Acordurile de parteneriat/protocoalele de colaborare sunt documente cu caracter public.

  Im: Protocoalele de colaborare sunt disponibile la sediul centrului şi pot fi puse la dispoziţia publicului la cerere.

  S1.5 Centrul organizează o arhivă a materialelor de campanie realizate de centru. De asemenea centrul poate organiza o bibliotecă care să cuprindă atât lucrări de specialitate proprii cât şi elaborate de alţi autori. Centrul, în baza unor solicitări pune la dispoziţia profesioniştilor şi a altor persoane interesate de domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice arhiva campaniilor derulate sau orice alte materiale cu caracter documentar de care dispune.

  Im: Centrul pune la dispoziţia profesioniştilor şi a altor persoane interesate de domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice resurse documentare şi lucrări de specialitate.

  S1.6 Centrul poate să deruleze în condiţiile legii (cu acreditările şi resursele umane necesare) activităţi de formare profesională continuă pe domeniul violenţei domestice.

  Centrul poate elabora materiale de formare profesională şi poate dezvolta activităţi de formare profesională continuă, în condiţiile legii, pentru profesioniştii ce activează în domeniul violenţei domestice.

  Im: Centrul are materiale destinate formării profesionale continue disponibile la sediul centrului.

  STANDARD 2 – ACTIVITĂ'I DE SPRIJIN

  Centrul desfăşoară activităţi de sprijin pentru membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, precum şi pentru alte categorii de membri ai comunităţii.

  Rezultate aşteptate: Membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică au acces la programe de sprijin pentru depăşirea unor astfel de situaţii, spijinul fiind acordat şi membrilor comunităţii aflaţi în situaţii de risc.

  S2.1 Centrul organizează programe de sprijin pentru membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii, în funcţie de nevoile identificate în comunitate, în scopul unei informări corecte şi dezvoltări sănătoase în societate.

  Centrul sprijină persoanele în situaţii deosebite (victime/agresori) şi le informează în legătură cu drepturile pe care le au şi serviciile de care pot beneficia în domeniul violenţei domestice.

  Im: Centrul sprijină membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, precum şi alţi membri ai comunităţii, în funcţie de nevoile identificate în comunitate prin derularea unor programe de sprijin.

  S2.2 Centrul poate referi cazurile membrilor comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică către alte servicii sau programe comunitare corespunzătoare nevoilor identificate.

  Centrul colaborează cu instituţiile statului şi cu ceilalţi deţinători de centre de primire în regim de urgenţă/adăpost/consiliere, iar în cazul în care centrul constată că s-a săvârşit un caz de violenţă domestică poate referi cazul.

  Im: Centrul asigură referirea cazurilor membrilor comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică către alte servicii comunitare.

  S2.3 Centrul asigură evaluarea şi documentarea eficienţei programelor de sprijin pe care le organizează.

  Centrul îşi elaborează propriile metode de evaluare şi documentaţia necesară care atestă eficienţa programelor de sprijin.

  Im: Centrul stabileşte propriile metodele de evaluare pentru fiecare program de sprijin.

  MODULUL II MANAGEMENT 'I RESURSE UMANE STANDARD 1 RESURSE UMANE

  Centrul dispune de o structură de personal capabilă să asigure activităţile specifice.

  Rezultate aşteptate: Comunitatea locală are acces la servicii de calitate oferite de personal calificat şi suficient.

  S1.1 Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.

  Numărul personalului trebuie să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social, cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

  Personalul care lucrează în cadrul centrului de informare are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului şi este angajat cu respectarea condiţiilor legislaţiei în vigoare.

  Im: Personalul care lucrează în cadrul centrului de informare şi sensibilizare are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului.

  S1.2 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.

  Cordonatorul şi personalul centrului este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.

  Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează activitatea de voluntariat. Voluntarii din cadrul centrului îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidenţialităţii, în acord cu legislaţia în vigoare.

  Voluntarii din cadrul centrului vor fi cuprinşi, în limita resurselor financiare, în programe de formare profesională continuă, vizând cunoaşterea formelor de violenţă domestică, precum şi a mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora.

  Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii şi contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul centrului.

  S1.3 Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată.

  Conducerea centrului are obligaţia să elaboreze fişa postului pentru fiecare angajat, în care se stipulează atribuţiile concrete ale acestuia, relaţiile de subordonare şi de colaborare şi obligativitatea

  păstrării confidenţialităţii. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat. Fişele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.

  Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului.

  S1.4 Personalul centrului participă la programe de formare profesională continuă

  Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.

  Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.

  S1.5 Voluntarii din centru, în limita resurselor financiare, participă la programe de formare profesională continuă

  Centrul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru voluntari.

  Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.

  S1.6 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii.

  Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele. Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.

  Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului.

  STANDARD 2 ADMINISTRARE 'I MANAGEMENT

  Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei dispune de un management eficient care îi permite funcţionarea în acord cu misiunea sa.

  Rezultate aşteptate: Comunitatea primeşte servicii şi participă la activităţi de informare şi sensibilizare într-un centru care funcţionează în condiţiile legii.

  S2.1 Furnizorul Centrului de informare şi sensibilizare a populaţiei îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la fenomenul violenţei domestice.

  Centrul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare.

  Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului.

  S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de informare sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor în vederea desfăşurării activităţilor specifice.

  Regulamentul de organizare şi funcţionare prevede numărul spaţiilor şi a dotărilor existente în centru astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii optime.

  Im: Centrul este dotat în concordanţă cu activităţile pe care le desfăşoară.

  MODULUL III DOTĂRI 'I AMENAJĂRI STANDARD 1 - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI

  Centrul de informare şi sensibilizare respectă prevederile în vigoare privind funcţionarea serviciilor sociale şi dispune de dotările corespunzătoare desfăşurării activităţii curente. Dotările şi amenajările respectă asigurarea unui cadru de lucru potrivit, atât pentru angajaţi cât şi pentru beneficiarii de servicii sociale.

  Rezultate aşteptate: Activitatea centrului de informare şi sensibilizare se desfăşoară în condiţii proprii de siguranţă şi confort.

  S1.1 Centrul de informare este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort. Centrul are prevăzut în regulamentul de ordine interioară o secţiune de reguli de interacţiune între personal şi beneficiari care contribuie la menţinerea mediului de siguranţă.

  Centrele de informare şi consiliere colaborează cu organele de poliţie în cazurile de violenţă domestică.

  Im: Activitatea în centru se desfăşoară în condiţii de siguranţă.

  S1.2 Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate.

  Spaţiile accesibile beneficiarilor sunt dimensionate, amenajate şi dotate astfel încât să asigure confort şi siguranţă.

  Im: Centrul este amenajat corespunzător (cu demersuri de accesibilizare) astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi confort.

  S1.3 Centrul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate.

  Grupurile sanitare sunt suficiente în raport cu numărul personalului şi cel al beneficiarilor care accesează serviciile centrului.

  Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.

  Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.

  S1.4 Centrul de informare şi sensibilizare deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igenico-sanitare.

  Centrul depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea.

  Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.

  MODULUL IV DREPTURI, OBLIGA'II 'I ETICĂ

  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE

  Centrul de informare şi sensibilizare respectă drepturile beneficiarilor de servicii sociale prevăzute de lege iar personalul centrului respectă obligaţiile profesionale şi deontologice în relaţiile profesionale.

  Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal iar activitatea centrului de informare şi sensibilizare se desfăşoară respectând standarde de profesionalism.

  S1.1 Centrul de informare şi sensibilizare monitorizează gradul de satisfacţie al beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.

  În scopul evaluării propriei activităţi, centrul de informare şi sensibilizare are o metodologie proprie de evaluare a gradului de satisfacţie al beneficiarilor serviciilor centrului. Pentru acest obiectiv se pot

  utiliza orice metode de monitorizare şi evaluare (inclusiv chestionare, mărturii despre activităţi, feedback liber etc).

  Im: Centrul dispune de o evidenţă a monitorizării gradului de satisfacţie al beneficiarilor.

  S1.2. Centrul de informare şi consiliere are o procedură de depunere, înregistrare şi arhivare a sesizărilor şi reclamaţiilor.

  Centrul dispune de o procedură de înregistrare a sesizărilor şi reclamaţiilor. Sesizările şi reclamaţiile depuse către conducerea centrului se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul centrului.

  Im: Centrul are o procedură de înregistrare a sesizărilor/reclamaţiilor şi un dosar în care se păstrează reclamaţiile şi sesizările.

  S1.3 Centrul de informare şi sensibilizare aplică prevederile legale cu privire la semnalarea către organismele/instituţiile competente a oricărei situaţii de abuz şi neglijare asupra copilului identificată în activitatea sa, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

  Personalul centrului de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la fenomenul violenţei domestice este informat să semnaleze cazurile de violenţă domestică către instituţiile competente. Conducerea centrului are obligaţia de a informa personalul în legătură cu semnalarea cazurilor de violenţă domestică către autorităţile competente şi de a stabili o procedură în acest scop.

  Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal.

  Im: Centrul are o evidenţă privind informarea personalului cu privire la obligaţia profesioniştilor de a raporta cazuri de violenţă domestică.

  Secţiunea 2

  Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

  Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centrele de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 21 şi 24 de puncte.

  Pentru un punctaj de 21 de puncte, centrele de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III.

  Fişa de autoevaluare pentru un centru de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:

  MODEL

  FIŞĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU CENTRUL DE INFORMARE 'I SENSIBILIZARE A POPULA'IEI ÎN DOMENIUL PREVENIRII 'I COMBATERII VIOLEN'EI DOMESTICE

  Punctaj maxim al

  standardelor minime de

  calitate

  (24 puncte)

  Punctaj rezultat în

  urma autoevaluării

  îndeplinirii standardelor minime de

  calitate

  Observaţii

  MODUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standarde 1 - 2)

  STANDARD 1 – ACTIVITĂ'I DE INFORMARE, SENSIBILIZARE, EDUCA'IE 'I COMUNICARE

  Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei realizează activităţi de informare, educaţie şi comunicare la nivelul comunităţii, în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

  Rezultate aşteptate: Comunitatea este sensibilizată cu privire la problematica violenţei domestice şi are acces la informaţii de interes general referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi la informaţii legate de serviciile

  specializate de care poate beneficia victima/agresorul.

  TOTAL: 6

  TOTAL:

  S1.1 Centrul iniţiază şi organizează la intervale regulate campanii de informare, sensiblizare, educaţie şi comunicare la nivelul comunităţii cu

  privire la fenomenul violenţei domestice, în acord cu misiunea sa.

  1

  S1.2 Campaniile de informare, conştientizare şi educaţie se bazează pe evaluarea iniţială a nevoii de acţiune preventivă şi se încheie printr-o evaluare a impactului în comunitate.

  1

  S1.3 Centrul informează victimele violenţei domestice sau agresorii despre serviciile sociale de care pot beneficia.

  1

  S1.4 Centrul poate derula campanii de informare şi/sau sensibilizare şi acţiuni educative pe baza unor acorduri de parteneriat sau a unor protocoale de colaborare care implică alţi actori instituţionali relevanţi pentru comunitate.

  1

  S1.5 Centrul organizează o arhivă a materialelor de campanie realizate de centru. De asemenea, centrul poate organiza o bibliotecă care să cuprindă atât lucrări de specialitate proprii cât şi elaborate de alţi autori.

  1

  S1.6 Centrul poate să deruleze în condiţiile legii (cu acreditările şi resursele umane necesare) activităţi de formare profesională continuă în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

  1

  STANDARD 2 – ACTIVITĂ'I DE SPRIJIN

  Centrul desfăşoară activităţi de sprijin pentru membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, precum şi pentru alte categorii de membri ai comunităţii.

  Rezultate aşteptate: Membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică au acces la programe de sprijin pentru depăşirea unor astfel de situaţii, spijinul fiind acordat şi membrilor comunităţii aflaţi în situaţii

  de risc.

  TOTAL: 3

  TOTAL:

  S2.1 Centrul organizează programe de sprijin pentru membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii, în funcţie de nevoile identificate în comunitate, în scopul unei informări corecte şi dezvoltări sănătoase în societate.

  1

  S2.2 Centrul poate referi cazurile membrilor comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică către alte servicii sau programe comunitare corespunzătoare nevoilor identificate.

  1

  S2.3 Centrul asigură evaluarea şi documentarea eficienţei programelor de sprijin pe care le organizează.

  1

  MODULUL II – MANAGEMENT 'I RESURSE UMANE (Standarde 1 - 2)

  STANDARD 1 - RESURSE UMANE

  Centrul dispune de o structură de personal capabilă să asigure activităţile specifice.

  Rezultate aşteptate: Comunitatea locală are acces la servicii de calitate oferite de personal calificat şi suficient.

  TOTAL: 6

  TOTAL:

  S1.1 Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.

  1

  S1.2 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.

  1

  S1.3 Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată.

  1

  S1.4 Personalul centrului participă la programe de formare profesională continuă în domeniu.

  1

  S1.5 Voluntarii din centru, în limita resurselor financiare, participă la

  programe de formare profesională continuă.

  1

  S1.6 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii.

  1

  STANDARD 2 - ADMINISTRARE 'I MANAGEMENT

  Centrul de informare respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea sa, dispune de un management eficient care îi permite funcţionarea în acord cu misiunea sa. Rezultate aşteptate: Comunitatea primeşte servicii şi participă la activităţi de informare şi sensibilizare într-un centru care funcţionează în condiţiile legii.

  TOTAL: 2

  TOTAL:

  S2.1 Centrul de informare îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezulă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale de informare şi

  sensibilizare a populaţiei cu privire la fenomenul violenţei domestice.

  1

  S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor în vederea desfăşurării activităţilor specifice

  centrului.

  1

  MODULUL III – DOTĂRI – AMENAJĂRI (Standardul 1 )

  STANDARD 1 - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI

  Centrul de informare şi sensibilizare respectă prevederile în vigoare privind funcţionarea serviciilor sociale şi dispune de dotările coresponzătoare desfăşurării activităţii curente. Dotările şi amenajările respectă asigurarea unui cadru de lucru potrivit atât pentru angajaţi cât şi pentru beneficiarii de servicii sociale.

  Rezultate aşteptate: Activitatea centrului de informare şi sensibilizare se desfăşoară în condiţii proprii de siguranţă şi confort.

  TOTAL: 4

  TOTAL:

  S1.1 Centrul de informare este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort.

  1

  S1.2 Toate spaţiile centrului sunt

  curate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate.

  1

  S1.3 Centrul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate.

  1

  S1.4 Centrul de informare şi sensibilizare deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igenico-sanitare.

  1

  MODULUL IV - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standardul 1 )

  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE

  Centrul de informare şi sensibilizare respectă drepturile beneficiarilor de servicii sociale prevăzute de lege iar personalul centrului respectă obligaţiile profesionale şi deontologice în relaţiile profesionale.

  Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal iar activitatea centrului de informare şi sensibilizare

  se desfăşoară respectând standarde de profesionalism.

  TOTAL: 3

  TOTAL:

  S1.1 Centrul de informare şi sensibilizare monitorizează gradul de satisfacţie al beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.

  1

  S1.2. Centrul de informare şi sensibilizare are o procedură de depunere, înregistrare şi arhivare a sesizărilor şi reclamaţiilor.

  1

  S1.3 Centrul de informare şi sensibilizare aplică prevederile legale cu privire la semnalarea către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare asupra copilului identificată în activitatea sa, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

  1

  PUNCTAJ TOTAL:

  24

  Data:

  Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume)…………………………………………………… Semnătură şi ştampilă

  Anexa 6

  Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistenţă destinate agresorilor, cod 8899CZ-VD-III

  Principii directoare

  Serviciile sociale organizate ca centre de asistenţă destinate agresorilor, funcţionează ca centre de zi şi îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii:

  Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi încheie protocoale de colaborare cu autorităţile publice locale şi organizaţii neguvernamentale pentru instrumentarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă domestică.

  Potrivit art. 19 alin. (3) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările ulterioare, centrele de asistenţă destinate agresorilor pot asigura beneficiarilor tratament ambulatoriu în cazul diferitelor tipuri de adicţii, la recomandarea unui medic specialist, în baza unei convenţii de colaborare încheiate cu un spital sau cu altă unitate sanitară.

  Secţiunea 1

  Standarde minime de calitate MODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI

  STANDARD 1 INFORMARE 'I RELA'II CU COMUNITATEA

  Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură informarea beneficiarilor, a publicului larg, precum şi a specialiştilor despre activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

  Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare desfăşurate beneficiarii, publicul larg, comunitatea, precum şi specialiştii din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice vor fi informaţi cu privire la activităţile şi serviciile oferite de centru. Informaţii despre serviciile oferite de centru, condiţiile de admitere pentru obţinerea serviciilor precum şi rezultatele obţinute de centru vor fi publice.

  S1.1 Centrul de asistenţă destinat agresorilor colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pentru realizarea de campanii de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Centrele private pot derula şi campanii independente de promovare a serviciilor oferite.

  Materialele informative vor cuprinde, cel puţin o descriere a centrului şi a serviciilor oferite.

  Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul centrului sau, după caz, al furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.). Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale. Mediatizarea se poate realiza inclusiv prin intermediul direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciilor publice de asistenţă socială, poliţiei, cabinetelor de medicină de familie, dar şi prin orice alte mijloace, canale sau instituţii considerate adecvate.

  Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă/poate fi accesată la sediul centrului destinat agresorilor.

  S1.2 Centrul elaborează şi pune la dispoziţia beneficiarilor sau oricărei alte persoane interesate materiale informative referitoare la activitatea centrului, natura serviciilor, drepturile şi obligaţiile acestora.

  Materialele informative cuprind date despre localizarea şi organizarea centrului, activităţile desfăşurate/serviciile acordate. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic şi sunt disponibile la sediul centrelor de asistenţă destinate agresorilor.

  Im: Cel puţin una din formele de informare menţionate sunt disponibile la sediul centrului.

  STANDARD 2 ADMITERE

  Centrul de asistenţă destinat agresorilor violenţei domestice funcţionează în condiţiile legii şi prestează servicii sociale specializate specifice pentru cazurile de violenţă domestică.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii centrului primesc servicii specializate oferite direct de centru sau de alţi furnizori cu care centrul/furnizorul are parteneriate încheiate.

  Beneficiarii centrului de asistenţă destinat agresorilor violenţei domestice sunt:

  Im: Programele de consiliere şi mediere familială sunt disponibile în dosarul personal.

  S3.3 Centrul destinat agresorilor asigură sau facilitează accesul la tratament psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare conform prevederilor legale, precum şi la alte servicii de sănătate pe baza unor convenţii de colaborare încheiate cu unităţi spitaliceşti sau cu furnizori de servicii spitaliceşti.

  Im: Documentele de monitorizare a serviciilor de sănătate sunt disponibile în dosarul personal.

  S3.4 Centrul are capacitatea de a desfăşura servicii de reintegrare socială a beneficiarilor, servicii privind consolidarea abilităţilor de viaţă independentă şi prin servicii de reinserţie profesională.

  Centrul elaborează programe de reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprind activităţi/servicii specifice: activităţi de informare, de consiliere şi orientare vocaţională, suport

  pentru reconversie profesională, facilitarea accesului pe piaţa muncii, facilitarea accesului la locuinţă şi la activităţi de petrecere a timpului liber (mişcare şi activităţi fizice în sală şi în aer liber), activităţi de voluntariat în comunitate etc.

  Programele de reintegrare cuprind realizarea, implementarea şi monitorizarea implementării măsurilor de prevenire a recidivei.

  Im: Planurile de intervenţie cuprind programe de reintegrare socială, iar în fişele de monitorizare se detaliază activităţile/serviciile derulate şi urmate de beneficiari.

  S3.5 Centrul desfăşoară sau asigură accesul le servicii educaţionale.

  Serviciile educaţionale includ, după caz: educaţie parentală, educaţie pentru sănătate, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, reintegrare şcolară, cursuri de calificare ş.a.

  Im: Documentele de monitorizare a furnizării serviciilor educaţionale sunt disponibile în dosarele personale.

  S3.6 Centrul dispune de personal cu pregătire corespunzătoare pentru realizarea programelor, evaluarea acestora şi evaluarea rezultatelor beneficiarilor.

  Centrul destinat agresorilor elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională continuă pentru angajaţii proprii.

  Im: Centrul dispune de personal adecvat pentru aplicarea programului, evaluarea beneficiarilor şi evaluarea programelor.

  S3.7 Centrul va încheia protocoale de colaborare cu instituţiile cu responsabilităţi în rezolvarea cazurilor de violenţă domestică

  Protocoalele pot fi încheiate cu: inspectoratele judeţene de poliţie, serviciile sociale locale, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului , serviciile pentru victimele violenţei domestice, serviciile de probaţiune, direcţiile judeţene de sănătate publică, spitale, serviciile de medicină legală, centre de sănătate mintală, centre de prevenire antidrog, servicii specializate pentru diferite tipuri de adicţii etc.

  Im: Protocoale de colaborare încheiate cu instituţiile cu responsabilităţi în rezolvarea cazurilor de violenţă domestică sunt disponibile la sediul centrului.

  MODULUL III MANAGEMENT 'I RESURSE UMANE STANDARD 1 RESURSE UMANE

  Centrul dispune de o structură de personal capabilă să asigure activităţile specifice.

  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate oferite de personal calificat şi suficient.

  S1.1 Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.

  Numărul personalului trebuie să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei. Personalul care lucrează în cadrul centrului de asistenţă destinat agresorilor are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului şi este angajat cu respectarea condiţiilor legislaţiei în vigoare.

  Im: Centrul dispune de personal adecvat pentru aplicarea programului, evaluarea beneficiarilor şi evaluarea programelor.

  S1.2 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.

  Cordonatorul şi personalul centrului este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Centrul poate încheia contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti. Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.

  Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează folosirea voluntarilor. Voluntarii din cadrul centrelor de asistenţă destinate agresorilor îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidenţialităţii, în acord cu legislaţia în vigoare. În vederea prevenirii admiterii în programul de voluntariat a unor persoane cu istoric de violenţă asupra copilului sau violenţă domestică, voluntarilor li se solicită cazier.