ORDIN nr. 408 din 1 aprilie 2010 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
(actualizat până la data de 13 august 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 265 din 1 aprilie 2010
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 408 din 1 aprilie 2010
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 1 aprilie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 august 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 417 din 13 aprilie 2010; ORDINUL nr. 614 din 30 iunie 2010; ORDINUL nr. 658 din 29 iulie 2010.
  Având în vedere Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3.215 din 1 aprilie 2010 şi nr. DG 134 din 31 martie 2010,
  în temeiul prevederilor:
  - art. 217 din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;
  - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010, prevăzute în anexele nr. 1-39*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  -----------
  *) Anexele nr. 1-39 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2010. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 şi 210 bis din 1 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.000/340/2008 privind aprobarea modelului unic al formularului de scrisoare medicală utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae Lucian Duţă


  Anexă

  NORMA 01/04/2010