LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004
îmbunătăţirilor funciare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 28 aprilie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Îmbunătăţirile funciare au ca obiective:
  a) asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi a oricăror categorii de construcţii faţă de inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni, precum şi protecţiei lacurilor de acumulare împotriva colmatării şi regularizarea cursurilor de apă;
  b) asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului, care să permită sau să stimuleze creşterea plantelor, incluzând plantaţiile vitipomicole, culturile agricole şi silvice;
  c) asigurarea ameliorării solurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi protecţia împotriva poluării.


  Articolul 2

  (1) Amenajările de îmbunătăţiri funciare ca lucrări hidrotehnice complexe şi agropedoameliorative se realizează în scopul prevenirii şi înlăturării acţiunii factorilor de risc - secetă, exces de apă, eroziunea solului şi inundaţii, precum şi poluare - pe terenurile cu orice destinaţie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacităţii de producţie a terenurilor şi a plantelor, precum şi la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive.
  (2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări;
  a) îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă de interes local prin care se asigură, în principal, protecţia terenurilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva inundaţiilor, surse locale de apă şi emisari pentru scurgerea apelor;
  b) amenajări de irigaţii şi orezării prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului şi a plantelor cu cantităţile de apă necesare dezvoltării culturilor şi creşterii producţiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului;
  c) amenajări de desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces;
  d) lucrări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi, stingerea formaţiunilor torenţiale, stabilizarea nisipurilor mişcătoare;
  e) amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru agricultură şi, după caz, pentru silvicultură;
  f) perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului;
  g) alte soluţii tehnice şi lucrări noi, rezultate din activitatea de cercetare.
  (3) Amenajările de îmbunătăţiri funciare pot prelua din surse de apă autorizate necesarul pentru irigarea culturilor agricole şi alimentarea cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale şi asigură protecţia localităţilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva efectelor alunecărilor de teren şi a inundaţiilor, precum şi protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării.
  (4) Realizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare la nivel naţional are loc pe baza programelor şi strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autorităţilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale şi locale de amenajare a teritoriului.
  (5) Proiectarea, executarea şi exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se fac în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicaţie, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi cu documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, ţinând seama de cerinţele de protecţie a mediului.


  Articolul 3

  Prezenta lege are drept scop:
  a) reglementarea regimului juridic al proprietăţii şi folosinţei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenului aferent, precum şi mecanismele de dobândire şi/sau transmitere a dreptului de proprietate, administrare sau folosinţă asupra acestei infrastructuri;
  b) instituirea cadrului de reglementare a înfiinţării şi funcţionării Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, denumită în continuare Administraţie, persoană juridică română de interes public naţional în sectorul îmbunătăţirilor funciare, care desfăşoară activităţile prevăzute de prezenta lege;
  c) reglementarea înfiinţării şi funcţionării organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare în vederea desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare atât în interesul membrilor lor, cât şi în interesul public;
  d) stabilirea serviciilor prestate de Administraţie organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi mecanismele de finanţare a acestor activităţi;
  e) stabilirea atribuţiilor autorităţii publice centrale, denumită în continuare ministerul, care coordonează elaborarea strategiei şi politicilor în sectorul îmbunătăţirilor funciare;
  f) stabilirea principiilor reorganizării Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.;
  g) stabilirea sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării prevederilor prezentei legi.


  Articolul 4

  Principiile care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare sunt următoarele:
  a) exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, sistemelor de irigaţii sau desecare şi drenaj şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi combatere a eroziunii solului pentru asigurarea protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor;
  b) consultarea şi, după caz, implicarea beneficiarilor, organizaţiilor neguvernamentale şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile în luarea deciziilor în scopul promovării adoptării raţionale, eficiente şi transparente a acestora;
  c) realizarea, în principal, de către proprietarii de teren, individual sau prin organizaţiile de îmbunătăţiri funciare ori federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea costurilor acestor activităţi; statul intervine prin Administraţie şi prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administraţiei sau ale beneficiarilor amenajărilor declarate de utilitate publică, în cazurile în care proprietarii de teren nu pot desfăşura ei înşişi activităţi de îmbunătăţiri funciare;
  d) exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să se promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu.


  Articolul 5

  Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Capitolul II Organizaţiile şi federaţiile de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare


  Articolul 6

  (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care deţin terenuri deservite de sisteme de irigaţii sau de desecare şi drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizaţie de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare organizaţia, pentru a desfăşura una sau mai multe dintre următoarele activităţi de interes public:
  a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de irigaţii care deserveşte mai mulţi proprietari de teren;
  b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de desecare şi drenaj care deserveşte mai mulţi proprietari de teren;
  c) întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor care protejează terenul mai multor proprietari de teren;
  d) întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului şi desfăşurarea altor activităţi de îmbunătăţiri funciare care protejează solul de pe terenul mai multor proprietari de teren.
  (2) Organizaţiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi.


  Articolul 7

  (1) Organizaţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei suprafeţe de teren clar delimitate, amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare teritoriul organizaţiei.
  (2) Organizaţia care îndeplineşte mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 6 le va specifică în statut, precizând care este activitatea principală pe care o va desfăşura.
  (3) Organizaţia care are ca activitate principală exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de irigaţii, precum şi livrarea apei pentru irigat va include în denumirea sa menţiunea organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie.
  (4) Organizaţia care are ca activitate principală exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de desecare şi drenaj va include în denumirea sa menţiunea organizaţia de desecare şi drenaj, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie.
  (5) Organizaţia care are ca activitate principală întreţinerea şi reparaţiile unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor va include în denumirea sa menţiunea organizaţia de apărare împotriva inundaţiilor, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie.
  (6) Organizaţia care are ca activitate principală întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului va include în denumirea sa menţiunea organizaţie de combatere a eroziunii solului, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie.


  Articolul 8

  În realizarea activităţilor de interes public, organizaţiile au următoarele atribuţii:
  a) încheie contracte de prestări de servicii de îmbunătăţiri funciare potrivit prevederilor prezentei legi;
  b) prestează servicii de îmbunătăţiri funciare către membrii săi;
  c) livrează apă pentru irigaţii sau prestează alte servicii de îmbunătăţiri funciare, pe bază de contract potrivit prevederilor prezentei legi, persoanelor care nu sunt membri ai organizaţiei şi care deţin în proprietate sau folosinţă terenuri situate pe teritoriul organizaţiei;
  d) încasează tarife pentru serviciile prestate de la membrii organizaţiei şi de la persoanele care nu sunt membri, în vederea acoperirii costurilor acestor servicii;
  e) achiziţionează, închiriază, exploatează, întreţin şi repară instalaţiile de îmbunătăţiri funciare şi alte echipamente necesare;
  f) organizează cursuri de instruire a membrilor lor pentru pregătirea exploatării şi întreţinerii sistemului de irigaţii sau desecare şi drenaj ori a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului, de protecţie a muncii, pentru asimilarea tehnicilor de îmbunătăţiri funciare şi promovarea utilizării noilor tehnici şi tehnologii;
  g) asigură paza şi protecţia corespunzătoare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul sistemului de irigaţii sau de desecare şi drenaj, pe care o deţin în proprietate sau folosinţă, a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau combatere a eroziunii solului, în vederea prevenirii sau reducerii pagubelor şi păstrării integrităţii acestora;
  h) reabilitează, modernizează şi dezvoltă infrastructura de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul său;
  i) încheie contracte pentru achiziţia de bunuri şi prestarea de servicii necesare desfăşurării activităţii lor cuprinzând proiectarea şi lucrările de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul său;
  j) angajează credite şi prezintă garanţii potrivit legislaţiei în vigoare;
  k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 9

  (1) Veniturile unei organizaţii se pot constitui din:
  a) tarife de livrare a apei pentru irigaţii;
  b) tarife de desecare şi drenaj;
  c) tarife de apărare împotriva inundaţiilor, de combatere a eroziunii solului şi alte activităţi de îmbunătăţiri funciare;
  d) o cotizaţie anuală;
  e) donaţii, legate şi sponsorizări, potrivit legii;
  f) subvenţii acordate de la bugetul de stat.
  (2) Tarifele şi cotizaţiile restante, datorate organizaţiei de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de aceştia, care constituie titluri executorii.


  Articolul 10

  (1) Organizaţia care prestează servicii unei persoane care nu este membru al acesteia şi care deţine în proprietate sau folosinţă teren în cadrul teritoriului respectiv percepe tarife care să acopere integral costurile prestării serviciilor de îmbunătăţiri funciare către acea persoană.
  (2) Membrii organizaţiilor pot beneficia de o reducere a tarifului de prestare a serviciilor de îmbunătăţiri funciare în conformitate cu hotărârile adunării generale.
  (3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de îmbunătăţiri funciare de interes general, altele decât livrarea apei pentru irigaţii, pot fi încasate prin compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife şi de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea acestei activităţi se va reglementa printr-un protocol-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor, în baza căruia se pot încheia, la nivel local, protocoale între organizaţii şi consiliile locale pe raza teritorială a cărora se află situat teritoriul organizaţiei.
  (4) Pentru recuperarea tarifelor şi cotizaţiilor restante datorate de membri şi persoanele care nu sunt membri ai organizaţiei, adunarea generală poate să hotărască instituirea de garanţii.


  Articolul 11

  Excedentul, ca parte a veniturilor ce depăşeşte cheltuielile într-un an financiar, rămâne la dispoziţia organizaţiei şi se distribuie către rezerve sau este folosit pentru activitatea următorilor ani.


  Articolul 12

  Orice persoană fizică sau persoană juridică care deţine în proprietate teren situat pe teritoriul organizaţiei ori care are, în condiţiile legii, în administrare sau folosinţă astfel de terenuri ori infrastructură de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale poate fi membru al unei organizaţii.


  Articolul 13

  (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii fondatori încheie actul constitutiv şi statutul organizaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
  (2) Conţinutul minim al actului constitutiv şi al statutului organizaţiilor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care aprobă şi modelul documentelor de constituire şi organizare.


  Articolul 14

  (1) Procedura de constituire a organizaţiilor va fi prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (2) Pe baza avizului Oficiului de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, constituirea organizaţiilor se autorizează prin ordin al ministrului, prin care se dispune şi înregistrarea acestora în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.
  (3) Organizaţia dobândeşte personalitate juridică la data înregistrării sale în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.


  Articolul 15

  (1) Organizaţia are următoarele organe de conducere şi comisii:
  a) adunarea generală;
  b) consiliul de administraţie;
  c) comisia de cenzori;
  d) comisia de conciliere a neînţelegerilor din interiorul organizaţiei, denumită în continuare comisie de conciliere.
  (2) Deciziile consiliului de administraţie sunt puse în executare de director şi personalul tehnic şi economic de execuţie al organizaţiei.


  Articolul 16

  Modul de organizare şi funcţionare a organelor de conducere şi a comisiilor organizaţiilor se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu excepţiile prevăzute în acest capitol.


  Articolul 17

  Adunarea generală este organul de conducere al organizaţiei, compus din membrii organizaţiei sau reprezentanţii acestora, care se întruneşte cel puţin de două ori pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) şi d).


  Articolul 18

  (1) Statutul unei organizaţii care nu are sistem de reprezentare va menţiona modalitatea de alocare a voturilor fiecărui membru la şedinţele adunărilor generale, proporţional cu mărimea suprafeţei de teren deţinute în proprietate, administrare sau folosinţă sau pe o altă bază echitabilă care să protejeze interesele fiecărui membru.
  (2) Un membru al organizaţiei poate deţine cel mult două cincimi din numărul total de voturi.
  (3) Membrii unei organizaţii care nu are un sistem de reprezentare, precum şi proprietarii care au dat în folosinţă terenurile pe care le deţin unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12 pentru a fi membru al unei organizaţii pot fi reprezentaţi în adunările generale pe baza unei procuri speciale, autentificată.


  Articolul 19

  Comisia de conciliere soluţionează neînţelegerile patrimoniale în legătură cu activitatea organizaţiei privind:
  a) modalitatea de calcul şi cuantumul tarifelor practicate pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare prestate de organizaţie şi al altor asemenea tarife, precum şi al cotizaţiilor;
  b) suportarea de către membri a costurilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în folosinţa sau proprietatea organizaţiei;
  c) livrarea apei pentru irigaţii şi prestarea altor servicii de îmbunătăţiri funciare la termenele şi în condiţiile stabilite, cu nerespectarea principiului distribuţiei echitabile şi protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor;
  d) orice alte neînţelegeri patrimoniale dintre organizaţie şi membrii săi, precum şi dintre membrii organizaţiei.


  Articolul 20

  (1) Orice membru al organizaţiei care a suportat un prejudiciu de natura celor prevăzute la art. 19 se poate adresa preşedintelui comisiei de conciliere cu o cerere.
  (2) Cererea va fi soluţionată de comisia de conciliere în termen de 14 zile de la data depunerii, cu participarea părţilor, personal sau prin reprezentant.
  (3) Comisia de conciliere analizează cererea şi probele depuse de părţi şi emite o decizie motivată de admitere sau respingere a acesteia.
  (4) Decizia emisă de comisia de conciliere este definitivă şi obligatorie pentru părţi şi poate fi atacată la instanţa competentă în termen de 30 de zile de la comunicare.


  Articolul 21

  Membrii consiliului de administraţie, ai comisiei de cenzori şi ai comisiei de conciliere nu sunt salariaţi ai organizaţiei.


  Articolul 22

  (1) Federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare federaţie, se înfiinţează din două sau mai multe organizaţii de îmbunătăţiri funciare, în vederea exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor unor părţi dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătăţiri funciare care deserveşte în comun organizaţiile membre.
  (2) Federaţia exploatează, întreţine şi repară infrastructura de îmbunătăţiri funciare situată în afara teritoriului organizaţiilor cărora le poate presta servicii de îmbunătăţiri funciare şi care este în legătură funcţională cu sistemele de irigaţii, de desecare şi drenaj, cu lucrările de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului exploatate, întreţinute şi reparate exclusiv de acele organizaţii.
  (3) Federaţiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  (4) Pot dobândi calitatea de membru al unei federaţii numai acele organizaţii care beneficiază de partea din amenajarea de îmbunătăţiri funciare sau de întreaga amenajare pe care federaţia o exploatează, întreţine şi repară şi cărora li se pot presta servicii de îmbunătăţiri funciare de acea federaţie.


  Articolul 23

  (1) Federaţiile se constituie prin adoptarea de către organizaţiile membre a actului constitutiv şi a statutului, al căror conţinut minim se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care cuprind şi modelul documentelor de constituire şi organizare.
  (2) Constituirea federaţiilor se face cu respectarea aceloraşi condiţii de avizare, autorizare, formă şi publicitate ca şi cele cerute pentru constituirea organizaţiilor şi potrivit procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


  Articolul 24

  Dizolvarea, lichidarea şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor, precum şi modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.


  Capitolul III Dreptul de proprietate şi de folosinţă asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenului


  Articolul 25

  Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, înfiinţate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, care se reorganizează, în condiţiile prezentei legi, în organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, preiau:
  a) dreptul de proprietate deţinut de asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii asupra infrastructurii de irigaţii constând din staţii de pompare de punere sub presiune, construcţii hidrotehnice, împreună cu dotările şi terenul aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaţiei şi obligaţiile corelative;
  b) dreptul de folosinţă deţinut de asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii asupra infrastructurii de irigaţii aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, constând din staţii de pompare de punere sub presiune, construcţii hidrotehnice împreună cu dotările şi terenul aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaţiei.


  Articolul 26

  (1) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în folosinţa Administraţiei, societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite la cerere, fără plată, în proprietatea acelei organizaţii, în condiţiile legii.
  (2) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se transmite, la cerere, în proprietatea sau folosinţa organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
  (3) Organizaţiile dobândesc dreptul de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 27

  (1) Federaţiile pot primi în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, o parte dintr-o amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o întreagă amenajare de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea publică a statului.
  (2) Condiţiile exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor efectuate de federaţie asupra părţii de amenajare sau întregii amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în folosinţă gratuită, conform alin. (1), precum şi durata folosinţei sunt cuprinse în protocolul de transmitere a folosinţei gratuite.


  Articolul 28

  Administraţia, organizaţiile şi federaţiile au obligaţia asigurării pazei şi protecţiei infrastructurii pe care o exploatează, o întreţin şi o repară, potrivit legii.


  Articolul 29

  (1) Administraţia administrează infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public şi privat al statului, cu excepţia celei situate pe terenurile incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.
  (2) Lista bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 30

  Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, situată pe terenurile cu destinaţie agricolă deţinute în exploatare de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite în folosinţă Administraţiei şi se înregistrează în patrimoniul acesteia, cu reducerea corespunzătoare a capitalului lor social, prin diminuarea participaţiei statului.


  Articolul 31

  Bunurile ce alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului se transmit în administrarea Administraţiei, cu specificarea obligaţiilor acesteia privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii acestor bunuri.


  Articolul 32

  Amenajările de îmbunătăţiri funciare, sistemele de irigaţii sau desecare şi drenaj şi lucrările de apărare împotriva inundaţiilor ori combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condiţiile legii.


  Articolul 33

  (1) Administraţia, organizaţiile şi federaţiile pot dobândi, în condiţiile legii, un drept de servitute asupra terenului unui proprietar, acolo unde acesta se justifică din motive tehnice şi economice, cu acordul scris al proprietarilor de teren, potrivit legii.
  (2) Reprezentanţii Administraţiei, organizaţiilor şi federaţiilor pot intra pe terenul unei persoane, în cazuri de urgenţă, în scopul efectuării de controale, remedierii unor defecţiuni, înlăturării urmărilor unor dezastre şi aplicării de măsuri de protecţie a mediului înconjurător.
  (3) Proprietarii de teren vor fi despăgubiţi, potrivit legii, pentru daunele provocate terenului sau culturilor lor, în cazurile menţionate la alin. (1) şi (2).


  Articolul 34

  Pentru realizarea oricărei investiţii, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului se face prin hotărâre a Guvernului, iar a celor deservite de infrastructura aparţinând domeniului privat al statului sau persoanelor fizice, la cererea acestora, se face prin ordin al ministrului.


  Capitolul IV Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare


  Articolul 35

  (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se înfiinţează Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare prin reorganizarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., care se divizează în vederea privatizării conform principiilor stabilite de prezenta lege.
  (2) Administraţia este persoană juridică română de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea ministerului.
  (3) Sediul central al Administraţiei este în Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4.
  (4) Administraţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă în termen de 15 zile de la data înfiinţării Administraţiei, prin hotărâre a Guvernului.
  (5) Administraţia are în structura sa sucursale fără personalitate juridică.


  Articolul 36

  (1) Administraţia desfăşoară următoarele activităţi:
  a) exploatează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică;
  b) realizează investiţii privind reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi construcţia de noi amenajări;
  c) desfăşoară activităţi de informare şi instruire în domeniul îmbunătăţirilor funciare;
  d) realizează şi asigură funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare;
  e) organizează, realizează şi ţine la zi cadastrul de îmbunătăţiri funciare;
  f) prestează servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alţi deţinători de teren;
  g) desfăşoară alte activităţi de interes public prevăzute de prezenta lege.
  (2) Administraţia aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare stabilite de prezenta lege, gestionează eficient resursele proprii şi pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora şi, totodată, asigură integritatea şi funcţionarea durabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa şi contractează cu terţi furnizori achiziţia de bunuri şi servicii, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii.


  Articolul 37

  (1) Administraţia exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniului public sau privat al statului declarate de utilitate publică.
  (2) Lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare ce se administrează de Administraţie este inclusă în regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  (3) O amenajare de îmbunătăţiri funciare este declarată de utilitate publică potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Costurile de desfăşurare de activităţilor prevăzute la alin. (1) se acoperă cu tarifele pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi, în completare, din fonduri publice.
  (5) Anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului, se aprobă nivelul fondurilor publice pe activităţi şi amenajări de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică, precum şi cota din cheltuielile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ce se va suporta din tarife şi cota ce se va suporta de la bugetul de stat, pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât cele de irigaţii.


  Articolul 38

  (1) Dacă o amenajare de îmbunătăţiri funciare nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 37 alin. (3), prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoaşterea de utilitate publică şi, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.
  (2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare prevăzute la alin. (1) pot fi:
  a) transmise în proprietate sau date în folosinţă unei organizaţii ori federaţii potrivit legii;
  b) vândute unui cumpărător privat potrivit legii;
  c) concesionate sau închiriate potrivit legii;
  d) conservate pentru o perioadă de până la 3 ani;
  e) scoase din funcţiune şi valorificate potrivit legii.
  (3) Trecerea în conservare a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare se realizează prin asigurarea pazei acesteia şi depozitarea corespunzătoare a echipamentelor şi instalaţiilor de pompare dezafectate.
  (4) Cheltuielile de conservare şi de asigurare a pazei se suportă din fonduri publice.
  (5) Măsurile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) se aplică în situaţia în care amenajarea de îmbunătăţiri funciare respectivă nu a fost declarată de utilitate publică în termen de 3 ani.


  Articolul 39

  Administraţia îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) întocmeşte şi pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică;
  b) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
  c) inventariază anual amenajările de irigaţii funcţionale;
  d) stabileşte tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare;
  e) elaborează studii, proiecte, programe şi propuneri anuale pentru investiţii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente sau execută noi amenajări şi supraveghează realizarea acestor lucrări de investiţii;
  f) urmăreşte impactul asupra mediului înconjurător al activităţilor de îmbunătăţiri funciare şi ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislaţia protecţiei mediului;
  g) asigură paza şi protecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repară;
  h) urmăreşte permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrare;
  i) desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa faţă de acţiunea factorilor de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;
  j) pregăteşte şi pune în aplicare planurile de acţiune în cazuri de urgenţă;
  k) emite avize tehnice pentru instalaţiile care se amplasează şi construcţiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din administrarea sa;
  l) elaborează şi finanţează planul propriu de cercetare, proiectare şi informatică;
  m) coordonează şi îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuat de sucursalele teritoriale;
  n) avizează documentaţiile tehnice, contractează şi finanţează lucrările de investiţii şi de reparaţii şi verifică derularea şi recepţionarea lucrărilor potrivit legii;
  o) elaborează studiile privind necesarul forţei de muncă pe structuri de personal, pregătirea şi perfecţionarea întregului personal, selectarea şi promovarea acestuia în cadrul unităţilor din subordine;
  p) organizează şi aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv şi evidenţa angajamentelor conform legii, efectuează analize economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării activităţilor;
  q) urmăreşte derularea şi recepţia lucrărilor contractate cu terţi furnizori.


  Articolul 40

  Pentru realizarea activităţilor sale, Administraţia contractează cu terţi furnizori elaborarea de studii, prestarea de servicii de cercetare, proiectare, lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii, inclusiv livrarea sau închirierea echipamentului necesar pentru desfăşurarea activităţilor sale, precum şi echipamente de intervenţie pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.


  Articolul 41

  (1) Finanţarea cheltuielilor curente ale Administraţiei se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.
  (2) Cheltuielile de natura investiţiilor se acoperă total sau parţial de la bugetul de stat, după cum urmează:
  a) investiţiile în derulare şi cele noi;
  b) studiile şi proiectarea legate de obiectul său de activitate;
  c) dotări independente aferente amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului;
  d) expertizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din infrastructura aparţinând domeniului public al statului şi pentru consultanţă de specialitate referitoare la aceste lucrări;
  e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii.
  (3) Veniturile proprii ale Administraţiei se constituie din:
  a) tarife de livrare a apei pentru irigaţii, percepute beneficiarilor pentru serviciile de livrare a apei de irigaţii şi exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de irigaţii declarate de utilitate publică;
  b) tarife de prestări de servicii de desecare şi drenaj, apărare împotriva inundaţiilor şi combatere a eroziunii solului, percepute beneficiarilor, referitoare la exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, altele decât cele legate de irigaţii;
  c) dobânzi încasate pentru depozitele din conturile proprii;
  d) dobânzi şi penalităţi percepute pentru serviciile prestate, a căror contravaloare nu a fost încasată la termen.
  (4) Subvenţiile de la bugetul de stat se acordă Administraţiei pentru acoperirea totală sau parţială a cheltuielilor administrative, materiale şi de personal necesare:
  a) exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică care nu sunt amenajări de irigaţii;
  b) acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi constituirii stocurilor de materiale şi mijloace de apărare;
  c) reabilitării amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente, conservării obiectivelor de investiţii sistate sau întrerupte temporar;
  d) protecţiei mediului prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, monitorizării efectelor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
  e) desfăşurării activităţilor de informare publică şi instruirii în domeniul îmbunătăţirilor funciare;
  f) funcţionării sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare;
  g) întocmirii şi ţinerii la zi a cadastrului amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
  h) conservării şi asigurării pazei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în conservare;
  i) salarizării personalului prevăzut în statele de funcţii ale Administraţiei şi ale sucursalelor teritoriale ale acesteia, precum şi cheltuielile curente necesare funcţionării acestora.


  Articolul 42

  Pentru cazuri excepţionale, cum sunt calamităţile produse de cauze naturale sau de activităţile antropice neprevăzute, care fac imposibilă funcţionarea întregii amenajări de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi a acesteia, Guvernul, la propunerea ministerului, poate aproba măsurile tehnice şi fondurile necesare pentru remedierea avariilor, înlăturarea efectelor defavorabile şi repunerea în stare de funcţionare a infrastructurii afectate.


  Articolul 43

  (1) Patrimoniul Administraţiei se constituie prin preluarea unei părţi a activului patrimonial al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi cuprinde bunurile corporale aparţinând domeniului privat al statului necesare desfăşurării activităţii sale, precum şi bunuri necorporale, cum este dreptul de administrare şi folosinţă a bunurilor din domeniul public sau privat al statului, conform hotărârii Adunării generale a acţionarilor Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
  (2) Valoarea iniţială a patrimoniului Administraţiei se stabileşte pe baza datelor din ultima balanţă de verificare a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi este inclusă în regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 44

  Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol încheiat între Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi Administraţie, care se aprobă prin ordin al ministrului. Protocolul va conţine în anexă inventarul activelor preluate.


  Articolul 45

  (1) Administraţia este condusă de un consiliu de administraţie, ai cărui membri sunt numiţi prin ordin al ministrului şi care îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei.
  (2) Activitatea curentă a Administraţiei este condusă de un director general. Executarea operaţiunilor Administraţiei este coordonată de directori executivi, angajaţi ai acesteia, aprobaţi de consiliul de administraţie şi numiţi de directorul general.
  (3) Activitatea curentă a sucursalelor teritoriale este condusă de directori.


  Articolul 46

  (1) Consiliul de administraţie este compus din 7 membri, dintre care:
  a) 2 specialişti din cadrul ministerului, care răspund de sectorul îmbunătăţirilor funciare;
  b) unul desemnat de ministrul finanţelor publice;
  c) unul desemnat de autoritatea centrală pentru gospodărirea apelor;
  d) 3 specialişti recunoscuţi pe plan naţional în domeniul îmbunătăţirilor funciare.
  (2) Membrii consiliului de administraţie nu sunt salariaţi ai Administraţiei.
  (3) Consiliul de administraţie îşi numeşte un secretar care nu este membru al acestuia.


  Articolul 47

  (1) Membrii consiliului de administraţie se numesc, la propunerea autorităţilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu excepţia celor nominalizaţi de minister, care vor fi membri ai consiliului de administraţie pe perioada cât deţin funcţia din minister.
  (2) Membrii consiliului de administraţie şi secretarul acestuia vor primi o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Administraţiei. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de administraţie, şi va fi de până la 20% din salariul directorului general.


  Articolul 48

  Consiliul de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) prezintă un raport trimestrial şi anual către ministru privind activităţile şi performanţele Administraţiei;
  b) aprobă proiectul situaţiilor financiare anuale ale Administraţiei după analiza raportului directorului general şi îl supune aprobării ministrului;
  c) aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, al programului de activitate pentru exerciţiul financiar următor şi al indicatorilor anuali de performanţă ai Administraţiei, pentru a fi înaintate spre aprobare ministerului;
  d) aprobă numirea directorilor executivi şi a directorilor sucursalelor Administraţiei, la propunerea directorului general;
  e) aprobă, la propunerea directorului general, structura organizatorică şi statul de funcţii ale Administraţiei, precum şi ale sucursalelor teritoriale;
  f) aprobă propunerile de tarife şi structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigaţii, precum şi pentru alte servicii de îmbunătăţiri funciare;
  g) urmăreşte continuu şi analizează performanţele financiare şi de funcţionare ale Administraţiei;
  h) aprobă, la propunerea directorului general, distribuirea excedentului provenit din veniturile proprii către investiţii de capital şi alte fonduri;
  i) asigură organizarea contabilităţii separat cu privire la veniturile proprii şi la subvenţiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum şi cu privire la activitatea de irigaţii şi separat cu privire la alte activităţi de îmbunătăţiri funciare;
  j) aprobă distribuirea pe sucursale teritoriale şi activităţi a subvenţiilor de la bugetul de stat prevăzute în bugetul ministerului, la propunerea directorului general;
  k) aprobă regulamentele interne de funcţionare a Administraţiei;
  l) aprobă planurile de intervenţie în caz de urgenţă sau de accidente la construcţiile hidrotehnice aflate în administrarea sa;
  m) aprobă obiectivele de investiţii finanţate din veniturile proprii ale Administraţiei, credite sau fonduri publice sau, după caz, propune obiective de investiţii a căror aprobare este de competenţa altor organe ale administraţiei publice centrale;
  n) aprobă contractarea de credite interne şi externe potrivit reglementărilor în vigoare;
  o) aprobă programele de activitate anuale şi multianuale privind investiţiile, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
  p) propune proiecte de investiţii pentru realizarea de noi amenajări de îmbunătăţiri funciare sau executarea de lucrări la amenajările existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare;
  q) aprobă lista specialiştilor împuterniciţi pentru constatarea încălcării prevederilor prezentei legi şi aplicării sancţiunilor;
  r) stabileşte prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă;
  s) aprobă închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, aparţinând patrimoniului Administraţiei;
  t) aprobă orice altă măsură necesară desfăşurării activităţii Administraţiei, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli.


  Articolul 49

  (1) Ministrul poate demite un membru al consiliului de administraţie în următoarele situaţii:
  a) absentează nejustificat la trei şedinţe consecutive ale consiliului de administraţie;
  b) desfăşoară activităţi concurente, este implicat în interes personal într-o achiziţie publică organizată de Administraţie sau orice alte activităţi ce conduc la un conflict de interese real sau potenţial;
  c) este condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni;
  d) pentru alte motive, la propunerea preşedintelui consiliului de administraţie.
  (2) Consiliul de administraţie poate conferi prerogative de reprezentare directorilor sucursalelor teritoriale la nivel de amenajare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale acestora şi poate, de asemenea, recurge la experţi pentru studiul şi rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe.


  Articolul 50

  (1) Consiliul de administraţie se va întruni în şedinţe cel puţin o dată pe lună. Şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocate de preşedinte.
  (2) Consiliul de administraţie ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor, adoptă propriile reguli de procedură, iar dezbaterile şedinţelor consiliului de administraţie se consemnează în procese-verbale de şedinţă.


  Articolul 51

  (1) Directorul general este propus de consiliul de administraţie potrivit legii şi numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Directorul general este angajat pe bază de contract de management, anexă la contractul individual de muncă, în condiţiile legii. Salariul directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei.
  (2) Directorul general asigură conducerea generală a activităţilor curente ale Administraţiei, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia şi deciziilor consiliului de administraţie.
  (3) Directorul general va fi supus evaluării anuale, în condiţiile legii.
  (4) Directorul general îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) propune structura organizatorică şi statul de funcţii ale Administraţiei şi le supune aprobării consiliului de administraţie;
  b) întocmeşte raportul anual de activitate şi, la solicitarea consiliului de administraţie, situaţiile financiare ale Administraţiei pentru anul în curs, precum şi proiectul programului de activităţi şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor;
  c) elaborează propuneri de distribuire a excedentului provenit din veniturile proprii către investiţii de capital şi alte fonduri, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie;
  d) analizează, împreună cu directorii executivi, performanţa economică a sucursalelor şi încadrarea acestora în bugetul de venituri şi cheltuieli, raportează consiliului de administraţie modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi stabileşte acţiunile ce se vor întreprinde;
  e) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii salariaţilor;
  f) angajează şi concediază personalul şi încheie contractele individuale de muncă, cu aprobarea consiliului de administraţie;
  g) încheie acte juridice în numele Administraţiei, potrivit delegării date de consiliul de administraţie;
  h) reprezintă Administraţia în relaţiile cu terţii, în limitele delegării acordate de consiliul de administraţie;
  i) asigură îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite împreună cu consiliul de administraţie;
  j) deleagă directorilor sucursalelor teritoriale atribuţiile privind angajarea şi concedierea personalului, cu excepţia personalului de conducere;
  k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie sau prevăzute de lege.


  Articolul 52

  (1) Personalul Administraţiei va fi angajat, promovat şi eliberat din funcţie cu respectarea legislaţiei muncii în vigoare, a regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei şi a contractului colectiv sau individual de muncă. Salariaţii Administraţiei nu au statut de funcţionari publici.
  (2) Personalul necesar desfăşurării activităţii Administraţiei va fi preluat de la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. conform prevederilor legale în vigoare.
  (3) Numărul de posturi din structura organizatorică a Administraţiei care vor fi preluate de la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei. Dimensionarea personalului preluat de către Administraţie se va face conform normelor de muncă şi normativelor de personal în vigoare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi legislaţiei privind protecţia muncii.
  (4) Numărul de posturi necesar desfăşurării activităţii Administraţiei se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.


  Articolul 53

  (1) Administraţia îşi desfăşoară activitatea, la nivel de amenajare de îmbunătăţiri funciare, prin sucursalele sale.
  (2) Sucursalele sunt unităţi fără personalitate juridică, cu gestiune economico-financiară, care ţin evidenţa contabilă la nivel de balanţă de verificare.
  (3) Sucursalele exploatează, întreţin şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare şi desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare în cadrul unei zone delimitate pe baza structurii funcţionale a amenajărilor sau grupurilor de amenajări pe care acestea le administrează.
  (4) Numărul sucursalelor, competenţa teritorială a acestora şi relaţiile funcţionale cu Administraţia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei.
  (5) Directorii sucursalelor teritoriale ale Administraţiei se aprobă de consiliul de administraţie şi se numesc în funcţie prin decizia directorului general. Atribuţiile directorilor de sucursală se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei şi prin contractele individuale de muncă.


  Articolul 54

  (1) Activitatea fiecărei sucursale teritoriale este supravegheată de un consiliu din care fac parte reprezentanţi ai organizaţiilor, federaţiilor, ai altor beneficiari de servicii de îmbunătăţiri funciare prestate de Administraţie şi specialişti recunoscuţi pe plan local în domeniul îmbunătăţirilor funciare, care înaintează consiliului de administraţie al Administraţiei recomandări de îmbunătăţire a activităţii sucursalei teritoriale.
  (2) Atribuţiile consiliilor de sucursală, condiţiile şi procedura de desemnare şi numire a membrilor lor, precum şi funcţionarea acestor consilii sunt prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei.


  Capitolul V Serviciile de îmbunătăţiri funciare


  Articolul 55

  Administraţia livrează apă pentru irigaţii, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele condiţii:
  a) pe bază de contracte de prestări de servicii cu executare succesivă încheiate pe termen lung, denumite în continuare contracte multianuale;
  b) pe bază de contracte de livrare a apei pentru irigaţii cu executare dintr-o dată, denumite în continuare contracte sezoniere.


  Articolul 56

  Contractele multianuale se încheie pentru o durată cuprinsă între 3 şi 5 ani.


  Articolul 57

  Conform contractului multianual se plătesc următoarele tarife:
  a) un tarif anual;
  b) un tarif de livrare a apei pentru irigaţii.


  Articolul 58

  (1) Tariful anual se calculează pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii la care Administraţia livrează apă beneficiarilor.
  (2) Tariful anual va acoperi costurile estimate de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administraţiei.
  (3) Cuantumul tarifului anual se va stabili pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, anterior încheierii contractului multianual.


  Articolul 59

  Structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului anual, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale şi termenul de plată de către beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, ce se aprobă prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 60

  (1) În cazul neachitării de către beneficiari a tarifului anual la termen, pentru anul respectiv, Administraţia poate rezilia contractul multianual, cu notificarea prealabilă a beneficiarului.
  (2) Beneficiarul al cărui contract multianual a fost reziliat în condiţiile alin. (1) poate solicita încheierea unui nou contract multianual în anii următori, cu condiţia achitării sumelor restante.


  Articolul 61

  (1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiţia anunţării Administraţiei până la data de 30 iulie a anului în care contractul expiră.
  (2) Administraţia încheie noi contracte multianuale sau le reînnoieşte pe cele în vigoare numai dacă cererea de livrare a apei pentru irigaţii ce face obiectul contractelor multianuale implică irigarea a cel puţin 20% din suprafaţa deservită de punctele de livrare a apei pentru irigaţii şi de canalele de distribuţie din cadrul amenajării de irigaţii, precum şi din suprafaţa întregii amenajări.


  Articolul 62

  (1) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii se calculează pe unitatea de volum de apă, cuantumul sumei ce se plăteşte de beneficiari fiind proporţional cu volumul de apă livrat de Administraţie la punctul de livrare a apei pentru irigaţii.
  (2) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administraţiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative şi cele cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei şi cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului şi din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum şi alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din tariful anual.


  Articolul 63

  (1) Administraţia elaborează propunerile de tarife de livrare a apei pentru irigaţii, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie al Administraţiei.
  (2) Cuantumul tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii al anului următor.


  Articolul 64

  (1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii aflată în administrarea Administraţiei poate încheia cu aceasta contracte sezoniere, în condiţiile legii.
  (2) Beneficiarul care a încheiat un contract sezonier achită către Administraţie un tarif în funcţie de volumul de apă consumat, conform condiţiilor contractuale, care pot prevedea ca plata să se efectueze anterior livrării apei.


  Articolul 65

  Administraţia poate percepe tarife beneficiarilor direcţi ai sistemelor şi amenajărilor de desecare şi drenaj şi ai lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului aflate în administrarea sa. Tarifele se calculează separat pentru fiecare amenajare sau lucrare, pe baza costurilor fixe şi a costurilor variabile, după caz, de exploatare, întreţinere şi reparaţii a acelei amenajări sau lucrări.


  Articolul 66

  Tarifele de prestaţii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigaţiile se calculează anual de către Administraţie în baza normelor metodologice, aprobate prin ordin al ministrului, iar cuantumul tarifelor se aprobă de consiliul de administraţie al Administraţiei.


  Articolul 67

  (1) Organizaţiile şi federaţiile primesc subvenţii de la bugetul de stat pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de irigaţii, care se folosesc numai pentru:
  a) achitarea către Administraţie sau alt furnizor de apă pentru irigaţii a tarifului anual aferent punctelor de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractul multianual;
  b) achitarea către Administraţie sau alt furnizor de apă pentru irigaţii a tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aferent punctelor de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractul multianual;
  c) decontarea cheltuielilor cu energia electrică şi termică de pompare a apei pentru irigaţii prin punctele de livrare a apei prevăzute în contractul multianual.
  (2) Subvenţiile se acordă numai dacă organizaţiile şi federaţiile au achitat contribuţia proprie la tarifele anuale, începând cu data de 31 martie 2005.
  (3) Subvenţiile de la bugetul de stat pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată ale organizaţiilor şi federaţiilor, prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), se acordă la cererea acestora şi se repartizează Administraţiei sau altui furnizor de apă pentru irigaţii.
  (4) Subvenţiile pentru suportarea costurilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale sistemelor şi amenajărilor de irigaţii se vor aloca până la concurenţa unui plafon maxim la hectar unitar la nivel naţional, indiferent de amplasarea fiecărui punct de livrare a apei pentru irigaţii în cadrul sistemului sau a amenajării de irigaţii. Cuantumul subvenţiei se stabileşte proporţional cu suprafaţa de teren ce se irigă, potrivit contractului multianual.


  Articolul 68

  (1) Ministerul comunică unităţilor interesate din subordine şi acestea aduc la cunoştinţa beneficiarilor din aria lor teritorială de competenţă cuantumul propus al subvenţiilor ce se estimează că se pot acorda pentru anul următor, până la data de 1 septembrie a fiecărui an.
  (2) Cuantumul maxim al subvenţiei ce se acordă fiecărei organizaţii sau federaţii se calculează pe fiecare staţie de pompare de punere sub presiune sau punct de livrare a apei pentru irigaţii menţionate în contractul multianual în vigoare şi pe fiecare suprafaţă de teren din cadrul teritoriului organizaţiei sau federaţiei exprimată în hectare, care este deţinută în proprietate de membrii organizaţiei sau federaţiei şi poate primi apă pentru irigaţii de la acel punct de livrare a apei pentru irigaţii. Subvenţia se calculează separat pentru fiecare staţie de pompare de punere sub presiune sau alt punct de livrare a apei pentru irigaţii, situate pe teritoriul organizaţiei sau federaţiei.
  (3) În fiecare an, înainte ca orice subvenţie să fie alocată, ministerul va face cunoscut:
  a) cuantumul maxim al subvenţiei ce se va aloca la hectar;
  b) cuantumul contribuţiei anticipate ce se plăteşte de organizaţie ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigaţii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii şi ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigaţii.


  Articolul 69

  Pentru realizarea de noi amenajări sau lucrări de irigaţii sau reabilitarea celor existente, beneficiarii pot primi fonduri publice care să acopere total sau parţial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.


  Articolul 70

  (1) Beneficiarii pot primi subvenţii de la bugetul de stat şi pentru:
  a) acoperirea cheltuielilor aferente exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, alta decât cea pentru irigaţii, aflată în folosinţa sau proprietatea lor;
  b) acoperirea cheltuielilor cu energia necesare pentru exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în desfăşurarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile, aflate în folosinţa sau proprietatea lor;
  c) acoperirea cheltuielilor necesare realizării de noi amenajări de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii, precum şi reabilitarea celor existente, care să acopere total sau parţial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.
  (2) Fondurile publice pentru investiţiile noi se stabilesc prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii.


  Capitolul VI Atribuţiile ministerului


  Articolul 71

  Răspunderea pentru coordonarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare revine Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau oricărei alte autorităţi publice centrale căreia i se atribuie răspunderea pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare.


  Articolul 72

  (1) Ministerul efectuează planificarea şi elaborează politici pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare, elaborează şi actualizează periodic strategia naţională pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Ministerul întocmeşte strategia naţională pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare, care va conţine:
  a) descrierea şi analiza stadiului actual al sectorului îmbunătăţirilor funciare;
  b) evaluarea principalelor riscuri care pot afecta sectorul şi costurile prevenirii, reducerii ori atenuării acestor riscuri;
  c) identificarea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung ce se vor realiza pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului, inclusiv reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi stabilirea criteriilor de selectare a amenajărilor ce se reabilitează;
  d) stabilirea măsurilor administrative, a indicatorilor de performanţă, a mecanismelor de finanţare şi măsurilor de prevenire, reducere sau atenuare a factorilor de risc identificaţi, precum şi realizarea obiectivelor sectoriale, cum sunt: cercetarea aplicativă, consultarea în vederea elaborării şi/sau elaborarea strategiilor subsectoriale, precum şi alte aspecte relevante pentru elaborarea strategiei naţionale.


  Articolul 73

  În sectorul îmbunătăţirilor funciare ministerul are următoarele atribuţii:
  a) asigură corelarea activităţilor şi programelor sale privind sectorul îmbunătăţirilor funciare cu planurile, politicile, programele şi activităţile altor ministere şi instituţii publice;
  b) propune şi înfiinţează comitete tehnice consultative şi poate propune acordarea de facilităţi organizaţiilor neguvernamentale de utilitate publică, care promovează sau elaborează programe şi proiecte în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi în alte domenii conexe;
  c) elaborează şi emite ordine şi regulamente privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi cu privire la diminuarea suprafeţei deservite de sistemele şi amenajările de irigaţii sau desecare şi drenaj şi de lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului;
  d) atestă persoanele fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare, respectiv de proiectare, executare de lucrări, fabricare şi utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor specifice acestor activităţi, potrivit normelor metodologice ce se aprobă prin ordin al ministrului;
  e) asigură, prin experţi şi specialişti atestaţi potrivit legii, evaluarea stării de siguranţă în exploatare şi controlul respectării standardelor de siguranţă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
  f) emite norme şi standarde tehnice privind prevenirea şi reducerea poluării şi utilizarea raţională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
  g) avizează sau, după caz, aprobă documentaţiile tehnico-economice de execuţie de noi amenajări de îmbunătăţiri funciare şi de reabilitare şi modernizare a amenajărilor existente finanţate de la bugetul de stat, cu consultarea Administraţiei sau la propunerea acesteia;
  h) organizează şi asigură funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare ca parte componentă a sistemului naţional de monitorizare integrată de fond şi de impact, pentru toţi factorii de mediu;
  i) asigură finanţarea de la bugetul de stat a activităţilor de organizare şi funcţionare a sistemului de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare;
  j) organizează, execută şi actualizează cadastrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, ca parte componentă a cadastrului agricol şi forestier, finanţat de la bugetul de stat;
  k) aprobă situaţiile financiare anuale ale Administraţiei;
  l) supune aprobării Guvernului bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei pentru încadrarea acestuia în prevederile bugetului ministerului, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor şi indicatorii de performanţă;
  m) solicită informaţii şi rapoarte de activitate de la Administraţie;
  n) aprobă reabilitarea şi modernizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajări, la propunerea Administraţiei.


  Articolul 74

  (1) În cadrul ministerului se înfiinţează un compartiment distinct, denumit Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. Acesta are în structură specialişti care îşi desfăşoară activitatea în minister şi specialişti care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  (2) Lista şi atribuţiile specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, care vor face parte din Oficiul de reglementare, se aprobă prin ordin al ministrului.


  Articolul 75

  Oficiul de reglementare are următoarele atribuţii:
  a) ţine Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare;
  b) acordă consultanţă şi asistenţă la înfiinţarea şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor;
  c) avizează înfiinţarea organizaţiilor şi federaţiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora;
  d) solicită informaţii şi rapoarte din partea organizaţiilor şi federaţiilor privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii ce le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate;
  e) elaborează proiectele de hotărâri ale Guvernului privind transferul infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului în domeniul privat al statului;
  f) monitorizează îndeplinirea condiţiilor legale şi modul de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat către organizaţii şi federaţii;
  g) efectuează controale la organizaţii şi federaţii, cuprinzând atât controale tehnice, cât şi financiare, conform legii;
  h) avizează dizolvarea, lichidarea, reorganizarea şi modificarea statutului organizaţiilor şi federaţiilor;
  i) acordă asistenţă tehnică organizaţiilor şi federaţiilor;
  j) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege şi de ordinele şi instrucţiunile emise de ministru.


  Articolul 76

  În cadrul inspecţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare specialiştii Oficiului de reglementare pot intra pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii şi pot solicita organizaţiei sau federaţiei să execute anumite lucrări acolo unde este necesar, pentru:
  a) asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii;
  b) prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii;
  c) prevenirea deteriorării infrastructurii aflate în proprietatea statului sau a terţilor;
  d) garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public.


  Capitolul VII Reorganizarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.


  Articolul 77

  (1) Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., denumită în continuare SNIF, se reorganizează în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului pentru aprobarea planului de reorganizare globală a SNIF.
  (2) Planul de reorganizare globală a SNIF cuprinde următoarele:
  a) serviciile de îmbunătăţiri funciare şi alte servicii conexe ce se vor presta de SNIF pentru Administraţie şi se vor achiziţiona prin negociere cu o singură sursă, conform legii, în primii 2 ani de la data înfiinţării Administraţiei;
  b) natura relaţiilor contractuale dintre SNIF şi Administraţie, după expirarea perioadei de 2 ani de la data înfiinţării Administraţiei;
  c) componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului;
  d) modalităţile de privatizare a componentelor patrimoniului SNIF;
  e) componentele ce urmează a fi privatizate, care pot fi grupate împreună pentru a crea o activitate comercială viabilă, de maximizare a veniturilor statului şi de promovare a competiţiei pentru prestarea de servicii în cadrul sectorului îmbunătăţirilor funciare;
  f) procedura de privatizare sau de reorganizare şi termenele de realizare a fiecărei etape;
  g) autoritatea statului care va avea rolul conducător în privatizarea fiecărei componente sau fiecărui grup de componente;
  h) modalitatea în care este asigurată finanţarea şi sunt gestionate componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului;
  i) datoriile SNIF la data reorganizării şi modalităţile de acoperire a acestora;
  j) posibilele obligaţii de mediu pentru prevenirea sau reducerea efectelor poluării şi specificarea modalităţii în care acestea ar putea fi îndeplinite;
  k) modalitatea de concediere sau de redistribuire a personalului SNIF care îşi continuă activitatea.
  (3) Până la finalizarea transmiterii părţii din patrimoniul său, necesar funcţionării Administraţiei, SNIF prestează servicii de îmbunătăţiri funciare organizaţiilor, federaţiilor şi altor proprietari de terenuri sau persoane juridice care administrează şi folosesc terenuri cu amenajări de îmbunătăţiri funciare.


  Articolul 78

  Procedurile de reorganizare a SNIF vor fi reglementate printr-un regulament, aprobat prin ordin al ministrului.


  Articolul 79

  Personalul care nu a fost preluat de Administraţie şi care îşi continuă activitatea la SNIF îşi păstrează drepturile salariale şi celelalte drepturi avute anterior.


  Articolul 80

  (1) Persoanele disponibilizate prin concediere colectivă, efectuată în condiţiile art. 68-75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în perioada 1 septembrie-30 noiembrie 2005, ca urmare a reorganizării SNIF, vor beneficia de următoarele drepturi:
  a) la momentul disponibilizării, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul Naţional de Statistică;
  b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.
  (2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii dreptului la indemnizaţia de şomaj, după cum urmează:
  a) pentru o perioadă de 20 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de până la 15 ani;
  b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 şi 25 de ani;
  c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.
  (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
  (4) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, plata indemnizaţiei de şomaj încetează.
  (5) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la articolul "Indemnizaţii pentru şomaj".
  (6) Suma acordată la momentul disponibilizării, precum şi venitul lunar de completare prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  (7) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) lit. b) se acordă şi în perioadele în care foştilor salariaţi le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizaţia de şomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizaţii.
  (8) Venitul de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.
  (9) Persoanele care se încadrează în muncă sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit potrivit alin. (1).
  (10) Cuantumul venitului de completare, stabilit potrivit alin. (1) lit. b), se modifică ori de câte ori se modifică indemnizaţia de şomaj ca urmare a modificării salariului minim brut pe economie, în perioada prevăzută la alin. (2).
  (11) Pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. b) numai persoanele disponibilizate care au încheiat un contract individual de muncă cu SNIF până la data de 1 aprilie 2005.
  (12) Persoanele care se încadrează în muncă la acelaşi angajator, în termen de 12 luni de la data disponibilizării vor restitui sumele primite cu titlu de venit de completare.


  Capitolul VIII Sancţiuni


  Articolul 81

  Următoarele fapte constituie infracţiuni:
  a) împiedicarea în orice mod a specialistului împuternicit, în condiţiile legii, cu inspecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare sau cu efectuarea de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acestei infrastructuri de a-şi îndeplini atribuţiile se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă;
  b) fapta preşedintelui consiliului de administraţie ori a directorului unei organizaţii sau federaţii de a nu depune la Oficiul de reglementare situaţia veniturilor anuale şi situaţiile financiare auditate ori de a prezenta cu rea-credinţă situaţii sau date inexacte, în vederea ascunderii situaţiei reale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani;
  c) fapta preşedintelui consiliului de administraţie ori a directorului unei organizaţii de a vinde, ipoteca sau dispune în alt mod de bunurile dobândite de organizaţie în proprietate, fără avizul Oficiului de reglementare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani;
  d) fapta persoanei fizice de a porni instalaţiile de irigaţie şi de a aplica udări culturilor de pe terenurile situate pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii ori în cadrul unei amenajări de irigaţii aflate în administrarea Administraţiei, fără împuternicirea organizaţiei sau federaţiei ori fără încheierea prealabilă a unui contract sezonier cu Administraţia, constituie infracţiunea de furt şi se pedepseşte potrivit Codului penal.


  Articolul 82

  (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare:
  a) nerespectarea prevederilor regulamentelor şi normelor tehnice în vigoare privind proiectarea, execuţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
  b) neexecutarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, inclusiv ale instalaţiilor şi echipamentelor din amenajări, şi nerespectarea regulamentelor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi a regimului de folosinţă a acestora de către administratorii de lucrări sau de persoanele juridice ori fizice care exploatează amenajările, având ca rezultat risipa de apă sau degradarea solului;
  c) executarea de lucrări agricole pe terenurile amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii solului, cu nerespectarea regulilor şi tehnologiilor prevăzute în documentaţia tehnico-economică aprobată, pe baza căreia s-au realizat amenajările, precum şi neaplicarea tehnicilor agricole antierozionale pe terenurile cu potenţial de eroziune;
  d) executarea de construcţii ori înfiinţarea de plantaţii în zona de protecţie din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, fără acordul prealabil al Administraţiei, organizaţiilor sau federaţiilor ori, după caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploatează aceste lucrări;
  e) tăierea arborilor, arbuştilor şi a puieţilor din perdelele şi plantaţiile forestiere de protecţie antierozională, cu încălcarea normelor silvice;
  f) poluarea zonei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi a spaţiilor tehnice aferente, a zonei de protecţie a lucrărilor sau a terenurilor din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
  g) executarea de construcţii ori modificarea sau extinderea construcţiilor în amenajările de îmbunătăţiri funciare, fără acordul prealabil al Administraţiei, organizaţiilor sau federaţiilor ori al proprietarului acestor amenajări sau cu încălcarea condiţiilor prevăzute în acord;
  h) darea în exploatare a construcţiilor sau a instalaţiilor în zona de protecţie din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, fără autorizarea prealabilă a Administraţiei, organizaţiilor sau federaţiilor ori a deţinătorului acestor amenajări;
  i) dislocarea, deteriorarea şi manevrarea de către persoane neautorizate a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, bazinelor şi a altor construcţii şi instalaţii de îmbunătăţiri funciare.
  (2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
  a) cele prevăzute la lit. c) şi d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
  b) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
  c) cele prevăzute la lit. b), e) şi f), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;
  d) cele prevăzute la lit. g), h) şi i), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
  (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către specialişti împuterniciţi prin ordin al ministrului, în condiţiile legii.


  Articolul 83

  Contravenţiilor prevăzute la art. 82 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 84

  (1) Pentru a beneficia de drepturile acordate de prezenta lege, în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia, asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii înfiinţate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, se reorganizează şi se înregistrează ca organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  (2) Procedura de reorganizare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii ca organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii se face potrivit prevederilor prezentei legi.


  Articolul 85

  (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (2) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora strategia naţională pe termen lung pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 86

  În primii 2 ani de la înfiinţare Administraţia va contracta achiziţia de servicii de îmbunătăţiri funciare şi alte servicii conexe cu SNIF, prin negociere cu o singură sursă, potrivit legii. În cazurile în care SNIF nu poate presta aceste servicii, Administraţia va atribui contractele de prestări de servicii unor terţi furnizori în condiţiile art. 40.


  Articolul 87

  (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul de reorganizare globală a SNIF, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul SNIF şi al Administraţiei şi să propună Guvernului aprobarea acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.


  Articolul 88

  (1) În termen de 90 de zile de la data înfiinţării Administraţiei, SNIF va transmite, iar Administraţia va prelua patrimoniul necesar funcţionării acesteia, cu drepturile şi obligaţiile aferente.
  (2) Finanţarea lucrărilor de investiţii contractate de SNIF şi aflate în derulare la data înfiinţării Administraţiei, până la finalizarea acestora, se asigură din sursele de finanţare prevăzute în documentaţia tehnico-economică aprobată potrivit legii.


  Articolul 89

  În primul an de funcţionare Administraţia va încheia contracte multianuale pe o perioadă de 3 ani. La împlinirea termenului acestea se reînnoiesc potrivit prevederilor prezentei legi.


  Articolul 90

  (1) Pentru o perioadă de un an de la data înfiinţării Administraţiei, asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, vor beneficia de subvenţii de la bugetul de stat cu condiţia încheierii cu Administraţia de contracte multianuale, pe care le vor transmite noilor organizaţii la înfiinţarea şi înregistrarea lor.
  (2) Pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat acordate direct pe baza contractelor de prestări de servicii anuale încheiate cu beneficiarii.
  (3) Persoanele care nu sunt membri ai asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi care deţin în proprietate sau folosinţă terenuri situate pe teritoriul unei asociaţii şi beneficiază de servicii de livrare a apei pentru irigaţii achită în avans o parte a tarifului, care include şi o cotă pentru acoperirea costurilor administrative ale asociaţiei.


  Articolul 91

  Agenţii economici şi instituţiile publice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi care deţin în proprietate, administrare sau folosinţă terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, care nu sunt situate pe teritoriul unei asociaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii, vor beneficia de aceste subvenţii pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 92

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 93

  La data înfiinţării Administraţiei, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2001, se modifică şi se completează astfel:
  1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Valoarea capitalului social al Societăţii Naţionale <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A., după predarea-preluarea unei părţi din activul său patrimonial de către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, se va stabili de consiliul de administraţie şi se va aproba prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor Societăţii Naţionale <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A., cu îndeplinirea cerinţelor legale de înregistrare şi publicitate."
  2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "(3) Clădirile de producţie şi administrative, cu terenurile aferente, utilajele şi mijloacele de transport rămase în patrimoniul Societăţii Naţionale <<Îmbunătăţiri Funciare>> S.A. după preluarea unei părţi a activului patrimonial al acestei societăţi de către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare se înscriu în capitalul social al societăţii comerciale*) cu valoarea înregistrată în evidenţa contabilă la data încheierii protocolului de predare-primire."
  __________ Notă *) Potrivit art. 95 din Legea nr. 138/2004, societatea comercială va avea denumirea "Societatea Comercială <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A."
  3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Societatea Naţională <<Îmbunătăţiri Funciare>> S.A. îşi desfăşoară activitatea în domeniul îmbunătăţirilor funciare, având ca obiect principal de activitate executarea de lucrări şi prestări de servicii în domeniu către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi alţi terţi beneficiari care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare."
  4. Articolul 5 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  "Societatea Naţională <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. are ca scop realizarea de lucrări şi proiecte de specialitate în domeniul îmbunătăţirilor funciare."
  5. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 6 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  "(1) Societatea Naţională <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A., prin sucursalele sale, are următorul obiect de activitate:"
  6. Punctele 1 şi 19 ale alineatului (1) al articolului 6 din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:
  "1. exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de irigaţii şi desecări-drenaje prin pompare, situate pe amenajarea interioară, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare;
  .............................................................
  19. gestionarea şi paza bunurilor proprii;"
  7. La alineatul (1) al articolului 6 din anexa nr. 1 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:
  "22. efectuarea oricăror alte activităţi aprobate conform statutului şi prevederilor legale."
  8. Alineatul (1) al articolului 7 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  "(1) Capitalul social al Societăţii Naţionale <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. este constituit din valoarea bunurilor din domeniul privat al statului, rămasă după predarea unei părţi a activului patrimonial iniţial al societăţii comerciale către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare. Valoarea diminuată a capitalului social al Societăţii Naţionale <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. se va stabili de consiliul de administraţie şi se va aproba prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor legale de înregistrare şi publicitate."
  9. Punctul 6 al articolului 18 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  "6. aprobă propunerile directorului general privind repartizarea pe sucursale a fondurilor;"
  10. Alineatul (1) al articolului 22 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  "(1) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate Societatea Naţională <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. utilizează surse de finanţare proprii, credite bancare şi alte surse financiare."


  Articolul 94

  La 90 de zile de la data înfiinţării Administraţiei, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 24 iulie 2001, se abrogă:
  - art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 8, art. 10 şi art. 11;
  - punctele 2, 9, 10 şi 18 ale alin. (1) şi alin. (2) ale art. 6, alin. (2), (3), (4) şi (5) ale art. 7 din anexa nr. 1; - anexa nr. 3.


  Articolul 95

  La 2 ani de la data înfiinţării Administraţiei, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2001, se abrogă. Pe aceeaşi dată, prin hotărâre a Guvernului, se înfiinţează Societatea Comercială "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea SNIF.


  Articolul 96

  (1) Pe data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, se abrogă art. 2, art. 7 alin. (1) şi (2), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 34 alin. (2) lit. a) şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 1 noiembrie 2001.
  (2) Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, înfiinţat potrivit art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, îşi încetează activitatea, atribuţiile sale fiind preluate de Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare înfiinţat potrivit prezentei legi.


  Articolul 97

  La 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001.


  Articolul 98

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996, cu excepţia prevederilor art. 31 referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, care se abrogă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi Hotărârea Guvernului nr. 611/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 octombrie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 27 aprilie 2004.
  Nr. 138.


  Anexa 1
  ÎNŢELESUL
  unor termeni în sensul prezentei legi
  Activităţi de îmbunătăţiri funciare - exploatarea, întreţinerea, reparaţiile, proiectarea şi construcţia sistemelor şi amenajărilor de irigaţii sau desecare şi drenaj, lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau combatere a eroziunii solului, precum şi reabilitarea şi consolidarea acestora.
  Administraţie - Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare înfiinţată în conformitate cu art. 35 şi următoarele din prezenta lege.
  Amenajare de desecare şi drenaj - o reţea la scară mare de structuri, pompe, canale şi conducte, care poate fi folosită pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare şi drenaj către un curs natural de apă şi care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara amenajarea şi sistemele componente.
  Amenajare de irigaţii - o reţea la scară mare de structuri, pompe, canale, şi conducte care poate fi folosită pentru a preleva apa din resursele autorizate de apă şi a distribui apa pentru irigaţii unuia sau mai multor sisteme de irigaţii şi care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara amenajarea.
  Amenajare de îmbunătăţiri funciare - o reţea de sisteme de irigaţii, sisteme de desecare şi drenaj şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului, care deserveşte o suprafaţă de teren definită şi care include terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara amenajarea şi sistemele componente.
  Amenajare de îmbunătăţiri funciare declarată de utilitate publică - o amenajare de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatată, întreţinută şi reparată de Administraţie în conformitate cu art. 37 din prezenta lege.
  Beneficiari - proprietarii de teren, organizaţiile şi federaţiile care au încheiat cu Administraţia un contract multianual, precum şi ceilalţi proprietari de teren sau persoane care deţin teren în administrare sau folosinţă potrivit legii şi care au încheiat cu Administraţia un contract sezonier.
  Federaţie - o federaţie de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înfiinţată în conformitate cu art. 23 şi următoarele din prezenta lege.
  Infrastructură de îmbunătăţiri funciare - cuprinde sistemele şi amenajările de irigaţii, sistemele şi amenajările de desecare şi drenaj şi lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului.
  Lucrări de combatere a eroziunii solului - cuprind formarea, construirea conform conturului, structurarea şi lucrările solului, precum şi construcţia, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii temporare şi permanente astfel încât să se reducă sau să se oprească eroziunea şi degradarea solului, cuprinzând lucrările pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanţi, corectarea torenţilor şi stabilizarea nisipurilor mişcătoare, amenajări silvice de perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului.
  Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor - o reţea de diguri, baraje, lucrări de regularizare a cursurilor de apă şi infrastructura aferentă care are menirea să protejeze o suprafaţă de teren definită împotriva inundaţiilor şi care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a întreţine şi a repara acele lucrări.
  Lucrări de regularizare a cursurilor de apă - amenajarea albiilor cursurilor de apă constând în profilări ale albiei, devieri ale cursului de apă, consolidări de maluri şi alte asemenea lucrări pentru combaterea efectelor economice şi sociale nefavorabile şi redarea agriculturii şi circuitului economic a unor terenuri afectate de inundaţii şi eroziune a solului.
  Ministerul - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau orice alt minister căruia i se atribuie prin hotărâre a Guvernului răspunderea pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare şi îndeplinirea atribuţiilor stabilite de prezenta lege.
  Ministrul - ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale sau, drept urmare a unei hotărâri a Guvernului, un alt ministru căruia îi revine răspunderea pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare şi îndeplinirea atribuţiilor stabilite de prezenta lege.
  Oficiul de reglementare - serviciul de specialitate din cadrul ministerului, care răspunde de supravegherea înfiinţării, funcţionării, reorganizării şi dizolvării organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, urmărind funcţionarea lor şi reglementarea activităţii acestora.
  Organizaţie - o organizaţie de îmbunătăţiri funciare înfiinţată în conformitate cu art. 6 şi următoarele din prezenta lege.
  Punctul de livrare a apei pentru irigaţii - locul din care Administraţia sau alt furnizor de apă pentru irigaţii extrage sau livrează apă pentru irigaţii beneficiarilor, cu excepţia hidranţilor de irigaţii.
  Servicii de îmbunătăţiri funciare - livrarea apei pentru irigaţii, evacuarea apei în exces de pe terenuri, protecţia terenului şi a oricăror categorii de construcţii faţă de inundaţii şi alunecări de teren, protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării, ameliorarea terenurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi protecţia solurilor împotriva eroziunii şi poluării.
  Sistem de desecare şi drenaj - o reţea hidraulic distinctă de conducte, canale, structuri şi pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa în exces de pe o suprafaţă de teren definită şi a transporta acea apă la unul sau mai multe puncte specifice şi care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara sistemul.
  Sistem de irigaţii - o reţea hidraulic distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva şi/sau a transporta apa, a distribui şi a aplica apa pentru irigaţii pe o suprafaţă de teren definită şi care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a întreţine şi a repara sistemul.
  Tehnici pedoameliorative - ansamblul procedeelor tehnice şi lucrărilor de nivelare şi modelare a terenului, afânare şi scarificare, asigurarea scurgerii apelor, arături de prevenire a degradării solului, spălarea terenurilor sărăturate, aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte, defrişări care se pot asocia cu celelalte categorii de activităţi de îmbunătăţiri funciare.
  Zona de protecţie - zona adiacentă infrastructurii de îmbunătăţiri funciare în care este interzisă sau restrânsă executarea de construcţii ori exploatarea terenului din cadrul zonei, în scopul asigurării stabilităţii lucrărilor şi construcţiilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare şi prevenirii poluării.


  Anexa 2
  LISTA
  bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri
  funciare aparţinând domeniului public al statului
  1. Bunurile din amenajările de irigaţii, formate din prize, staţii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune.
  2. Bunurile din amenajările de desecare şi drenaj, formate din canalele colectoare principale la lucrările de desecare gravitaţională şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente acestora.
  3. Barajele şi digurile de apărare împotriva inundaţiilor şi lucrările de regularizare a cursurilor de apă.
  4. Lucrările de combatere a eroziunii solului.
  _____________