ORDONANȚĂ nr. 6 din 22 ianuarie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 23 ianuarie 2013
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul 1
  (1) Începând cu data de 1 februarie 2013 se instituie impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, în condițiile prezentei ordonanțe.(2) Activitățile care intră sub incidența prevederilor alin. (1) sunt: exploatarea forestieră (cod CAEN 0220), extracția cărbunelui superior (cod CAEN 0510), extracția cărbunelui inferior (cod CAEN 0520), extracția petrolului brut (cod CAEN 0610), extracția minereurilor feroase (cod CAEN 0710), extracția minereurilor de uraniu și toriu (cod CAEN 0721), extracția altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729) și alte activități extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899).


  Articolul 2
  (1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează de operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2).(2) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează și de către operatorii economici care au licențe de exploatare a resurselor menționate la art. 1 alin. (2), dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN. Sunt asimilate licențelor de exploatare și permisele de exploatare emise potrivit legii.
  (la 10-10-2013, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 261 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 7 octombrie 2013. )
  (3) Pentru activitatea de exploatare forestieră, impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează de către operatorii economici care exploatează masa lemnoasă în baza unei autorizații de exploatare.(4) În sensul prezentei ordonanțe, grupul de interes economic este definit potrivit dispozițiilor titlului V din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3
  (1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 0,5% și se aplică asupra veniturilor obținute de operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1)-(3), care sunt calculate după cum urmează:
  a) operatorii economici care exploatează resursele naturale și le valorifică ca atare sau în urma unui proces de prelucrare/pregătire/sortare fără a fi folosite de aceștia pentru obținerea altor tipuri de produse datorează impozit pentru veniturile obținute din valorificarea acestora;
  b) operatorii economici care folosesc resursele naturale exploatate ca materii prime pentru obținerea altor produse (de exemplu, produse energetice) și al căror preț este cotat la bursă datorează impozit pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime. Partea din venit corespunzătoare valorii materiilor prime se determină după următoarea formulă:
  VMP = QV x K x PM
  K= QC/(QO + (Delta)S),
  unde:
  VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;
  QV = cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referință (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziționate de la terți);
  K = coeficientul de producție mediu;
  PM = media aritmetică a prețurilor de referință pe sortimente de resurse naturale, stabilite de autoritatea competentă în raport de cotațiile internaționale ale acestor resurse naturale, valabile pentru luna pentru care se calculează impozitul;
  QC = cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producție în luna de referință (fără a lua în considerare resursele naturale achiziționate de la terți);
  QO = cantitatea totală de produse finite obținute în luna de referință;
  (Delta)S = variația netă a semifabricatelor realizată în luna de referință (cantitatea de semifabricate la sfârșitul lunii de referință minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referință).
  În situația în care operatorii economici nu desfășoară activități de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obținerea unui coeficient de producție mediu în luna de referință), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producție mediu determinat în ultima lună cu activitate de procesare;

  c) în cazul operatorilor economici care folosesc resursele naturale extrase ca materii prime pentru obținerea altor produse (de exemplu, cărămidă, țiglă, ciment, BCA, mixturi asfaltice, betoane etc.) și al căror preț nu este cotat la bursă, impozitul se datorează pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obținerea produselor finite astfel comercializate, valoare în care sunt incluse și toate taxele plătite pentru exploatare. Partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obținerea produselor finite astfel comercializate, se calculează după următoarea formulă:
  VMP = QV x K x CME
  K= QC/(QO + (Delta)S),
  unde:
  VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;
  QV = cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referință (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziționate de la terți);
  K = coeficientul de producție mediu;
  CME = costul mediu de extracție resurse naturale pentru luna de referință;
  QC = cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producție în luna de referință (fără a considera resursele naturale achiziționate de la terți);
  QO = cantitatea totală de produse finite obținute în luna de referință;
  (Delta)S = variația netă a semifabricatelor realizată în luna de referință (cantitatea de semifabricate la sfârșitul lunii de referință minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referință).
  În situația în care operatorii economici nu desfășoară activități de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obținerea unui coeficient de producție mediu în luna de referință), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producție mediu și, respectiv, costul mediu de extracție pentru resursele naturale, determinate în ultima lună cu activitate de procesare.
  (la 10-10-2013, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 261 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 7 octombrie 2013. )
  (2) Sumele aferente impozitului prevăzut la art. 1 alin. (1), calculat în condițiile prezentei ordonanțe, reprezintă pentru operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1), (2) și (3) cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, în condițiile prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  *) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502 din Legea nr. 227/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015.
  (3) Impozitul se datorează și pentru resursele exploatate înainte de 1 februarie 2013 și vândute după această dată.
  (la 10-10-2013, Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 261 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 7 octombrie 2013. )


  Articolul 4
  (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1), (2) și (3) calculează, declară și plătesc lunar impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1), până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează aceasta.(2) Modelul și conținutul declarației privind impozitul se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.


  Articolul 5

  Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă venit la bugetul de stat și se administrează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Impozitul stabilit prin prezenta ordonanță se aplică până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv*).
  Notă
  Conform art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 7 decembrie 2017, termenul prevăzut la prezentul articol se prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niță
  Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
  Lucia Ana Varga
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Gheorghe Duțu

  București, 22 ianuarie 2013.
  Nr. 6.
  ------