LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 2 octombrie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 19 octombrie 2016, cu următoarele modificări:1. Articolul I se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul I

  După alineatul (3) al articolului 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:(3^1) Elevilor de nivel liceal care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea solicitată li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației Naționale, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.(3^2) Prin derogare de la prevederile art. 43 lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier prevăzut la alin. (3) și (3^1) se stabilește și se actualizează prin hotărâre a Guvernului.(3^3) Metodologia de calcul al tarifului maxim prevăzut la alin. (3^2) și valorile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3^4) Operatorul de transport rutier are obligația să emită abonamente pentru transportul elevilor și să asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor alin. (3^2).»ˮ
  2. La articolul II punctul 1, literele a) și b) ale alineatului (7^1) al articolului 45 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) nerespectarea obligației de a emite abonamente pentru transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (3^4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  b) nerespectarea obligației de a asigura transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (3^4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  3. La articolul II punctul 2, alineatul (8^2) al articolului 45 se modifică și va avea următorul cuprins:(8^2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (7^1) în ceea ce privește asigurarea facilității de transport rutier contra cost de persoane și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către agenți constatatori din Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) potrivit legislației în vigoare.4. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul III

  Articolul 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, se abrogă la data intrării în vigoare a tarifului maxim prevăzut la art. 84 alin. (3^2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

  București, 29 septembrie 2017.
  Nr. 197.
  -----