REGULAMENT din 9 mai 2023de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 18 mai 2023 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.066 din 9 mai 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 18 mai 2023.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile art. 90^1 și 90^2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, în structura Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, denumită în continuare Autoritate.(2) Comisia superioară are activitate decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, emise potrivit dispozițiilor art. 87 alin. (4) din lege, și desfășoară activități de coordonare metodologică și de monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. c) și d) din lege și în sensul prezentului regulament, termenii utilizați au următoarele semnificații:
  a) autosesizare - acțiunea Comisiei superioare de a se sesiza din oficiu, ori de câte ori află, pe altă cale decât din recomandările acțiunilor de control, că există nerespectări ale prevederilor legale în vigoare privind evaluarea și încadrarea în grad de handicap;
  b) decizie de reevaluare - actul administrativ emis de Comisia superioară în baza căruia se declanșează procesul de reevaluare;
  c) proces de reevaluare - proces inițiat de Comisia superioară ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acțiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale sau în situația în care Comisia superioară se autosesizează;
  d) raport de reevaluare - document elaborat de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în cadrul procesului de reevaluare;
  e) referat - document elaborat de reprezentantul Autorității, în cadrul procesului de reevaluare, cu privire la respectarea reglementărilor privind desfășurarea acestuia.


  Articolul 2
  (1) Procedura de selecție a membrilor componenți ai Comisiei superioare prevăzuți la art. 90^1 alin. (2) din lege se desfășoară potrivit următoarelor etape:
  a) depunerea cererii de înscriere ca membru al Comisiei superioare, înregistrată la sediul Autorității, însoțită de curriculum vitae și o scrisoare de intenție;
  b) susținerea interviului.
  (2) Experiența în domeniul dizabilității poate fi susținută prin precizarea acesteia în documentele prevăzute la alin. (1) sau prin atașarea unor documente suplimentare care atestă activități desfășurate în instituții sau servicii destinate evaluării persoanelor cu handicap, inclusiv în instituții sau servicii destinate expertizei medicale și recuperării capacității de muncă, reabilitării medicale, asistenței, îngrijirii, protecției și recuperării persoanelor cu dizabilități, prin participarea la elaborarea politicilor publice, a metodologiilor, procedurilor și instrumentelor din domeniu, a unor rapoarte specifice de cercetare, prin participarea la conferințe interne sau internaționale cu lucrări proprii având ca obiect dizabilitatea, precum și în proiecte și/sau la scrierea de proiecte cu finanțare națională/europeană destinate persoanelor cu dizabilități, prin activitate de formare sau didactică în domeniul dizabilității.(3) Componența nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.(4) Președintele și vicepreședintele Comisiei superioare sunt numiți, prin același ordin, dintre membrii acesteia.(5) Perioada de numire a membrilor Comisiei superioare este cea prevăzută la art. 90^1 alin. (3^2) din lege.(6) Calitatea de membru în Comisia superioară încetează anterior încheierii perioadei pentru care a fost numit, conform art. 90^1 alin. (3^3) din lege.


  Articolul 3

  În situații justificate, în funcție de volumul și specificul activității, la propunerea motivată a președintelui acesteia, componența Comisiei superioare poate fi suplimentată, prin ordin al președintelui Autorității, cu maximum 5 membri, având specializările prevăzute la art. 90^1 alin. (2) din lege.


  Articolul 4
  (1) Secretariatul Comisiei superioare este exercitat de 2 membri din cadrul Autorității, iar componența nominală se aprobă prin ordin al președintelui acesteia.(2) Secretariatul Comisiei superioare poate fi suplimentat cu maximum 2 membri, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate cu această destinație.(3) Principalele atribuții ale secretariatului Comisiei superioare sunt:
  a) gestionează Registrul de intrări-ieșiri al documentelor Comisiei superioare;
  b) transmite convocările membrilor Comisiei superioare;
  c) verifică documentele înaintate Comisiei superioare;
  d) asigură materialele și documentele de lucru necesare desfășurării ședințelor;
  e) redactează și transmite documentele elaborate de Comisia superioară;
  f) gestionează documentele rezultate în cadrul procesului de reevaluare, precum și pe cele rezultate în urma activității Comisiei superioare;
  g) păstrează documentele Comisiei superioare.
  (4) Pentru fiecare membru al secretariatului Comisiei superioare, președintele Autorității aprobă fișa postului completată în mod corespunzător, la propunerea președintelui Comisiei superioare.


  Articolul 5
  (1) Comisia superioară își desfășoară activitatea în ședințe, la convocarea președintelui acesteia, în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor.(2) Convocarea membrilor Comisiei superioare se realizează atât prin mijloace în format letric, cât și prin mijloace electronice, după caz, cu minimum 24 de ore înainte de data și ora propuse.(3) Pe perioada absenței președintelui, vicepreședintele Comisiei superioare poate convoca membrii acesteia.


  Articolul 6
  (1) Ședințele Comisiei superioare se desfășoară prin prezență fizică, prin utilizarea mijloacelor electronice sau în sistem hibrid.(2) În cazul în care numărul membrilor prezenți este mai mic decât cel prevăzut la art. 5 alin. (1), ședința Comisiei superioare se suspendă, cu menționarea acestei situații în conținutul procesului-verbal de ședință.(3) În situația în care un membru nu poate lua parte la ședință, din motive independente de voința sa, anunță președintele Comisiei superioare, menționând cauzele care îi împiedică participarea.(4) În cazul în care un membru absentează la trei ședințe consecutive, fără a motiva, sau în cazul încetării activității acestuia prin demisie, președintele Comisiei superioare propune președintelui Autorității înlocuirea acestuia.(5) În cazul încetării, prin demisie, a activității unui membru, activitatea Comisiei superioare continuă și în lipsa acestuia, dar nu mai mult de 21 de zile lucrătoare.(6) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei superioare se află în imposibilitatea justificată de a participa la ședințe pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, președintele Comisiei superioare propune președintelui Autorității, în vederea aprobării, înlocuirea cu un membru de aceeași specialitate, pe perioadă determinată.(7) În vederea realizării activităților, membrii Comisiei superioare se pot deplasa în țară ori în străinătate, în condițiile prevăzute la art. 90^1 alin. (7) din lege.


  Articolul 7
  (1) În cadrul ședințelor prevăzute la art. 5 se întocmește procesul-verbal de ședință în care se consemnează concluziile membrilor Comisiei superioare cu privire la fiecare temă pusă în discuție. Acesta include semnăturile membrilor prezenți și are ca anexe documentele elaborate, după caz.(2) Deciziile Comisiei superioare se iau în ședințe legal întrunite, cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.(3) În cazul în care un membru nu este de acord cu decizia celorlalți membri ai Comisiei superioare, formulează punctul de vedere motivat, care este consemnat în anexa deciziei și în procesul-verbal de ședință.(4) Procesul-verbal de ședință împreună cu copia convocării constituie documentele justificative pentru acordarea indemnizației de ședință, reglementată la art. 90^1 alin. (5) din lege.(5) Comisia superioară întocmește semestrial un raport sintetic de activitate pe care îl înaintează spre informare președintelui Autorității.


  Capitolul II Procedura de soluționare a contestațiilor

  Articolul 8
  (1) Contestația la certificatul de încadrare în grad de handicap, al cărei model se regăsește în anexa nr. 6 la prezentul regulament, se depune la secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap care a eliberat documentul supus contestației sau la registratura Autorității.(2) În situația în care contestația se depune la registratura Autorității, aceasta se transmite secretariatului Comisiei superioare și se înregistrează în Registrul de corespondență al Comisiei superioare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se consideră contestație petiția depusă în termenul prevăzut la art. 87 alin. (5) din lege la orice autoritate publică și adusă ulterior la cunoștința Autorității dacă din asta rezultă nemulțumirea persoanei cu privire la certificatul de încadrare în grad de handicap.


  Articolul 9
  (1) În situația înregistrării contestației la secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap, acesta transmite Comisiei superioare, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, contestația, dovada comunicării certificatului de încadrare în grad de handicap și dosarul persoanei în cauză.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi transmise de către secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap, opisate, semnate și ștampilate conform cu originalul.


  Articolul 10
  (1) În situația înregistrării contestației la registratura Autorității, secretariatul Comisiei superioare o preia și o înregistrează în Registrul de corespondență al acesteia și solicită în termen de 5 zile lucrătoare comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap dosarul persoanei.(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1), prin secretariatul acesteia, are obligația de a transmite documentele în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.(3) Termenul de soluționare a contestațiilor curge de la data înregistrării contestației la registratura Autorității.


  Articolul 11
  (1) Dosarul persoanei prevăzut la art. 9 alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu, în copie, următoarele documente: certificatul de încadrare în grad de handicap contestat, documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale și psihologice, raportul de evaluare complexă și orice alte documente care au determinat stabilirea încadrării în grad și tip de handicap.(2) În situația în care în urma analizării dosarului se constată faptul că acesta nu conține documentele prevăzute la alin. (1), Comisia superioară va solicita secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap completarea cu documentele necesare și transmiterea de îndată a acestora, cu respectarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2).(3) Începând cu data implementării sistemului național de management privind dizabilitatea, serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județene/locale ale sectoarelor municipiului București au obligația de a colecta, utiliza și stoca documentele prevăzute la alin. (1) în platforma acestuia, astfel încât Comisia superioară să le utilizeze în soluționarea contestațiilor, precum și în situațiile în care dispune măsura reevaluării, fără a mai fi necesară transmiterea dosarului prevăzut la alin. (1).


  Articolul 12
  (1) Comisia superioară verifică respectarea termenului legal de depunere a contestației și se pronunță cu privire la contestația formulată prin decizie de admitere/ respingere a contestației.(2) Modelul deciziei de admitere/respingere a contestației este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament.(3) Decizia prevăzută la alin. (1) se emite în baza prevederilor art. 90^2 alin. (2) lit. a^1) din lege, se motivează corespunzător potrivit datei depunerii contestației și se comunică, prin secretariatul Comisiei superioare, comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap, care are obligația de a aduce decizia la cunoștința contestatarului în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.(4) În cazul emiterii deciziei de admitere/respingere a contestației cu soluția de respingere a acesteia pentru motivul depunerii tardive, se menține certificatul de încadrare în grad de handicap emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județeană/locală a sectorului municipiului București.


  Articolul 13
  (1) În situația în care contestația a fost depusă în termenul prevăzut de lege, Comisia superioară analizează documentele care au stat la baza încadrării în grad și tip de handicap și, odată cu emiterea deciziei de admitere a contestației, Comisia superioară decide încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap.(2) Modelul deciziei de încadrare/neîncadrare în grad de handicap este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.(3) În situația încadrării în grad de handicap, Comisia superioară stabilește termenul de valabilitate al deciziei, precum și documentația necesară la evaluarea ulterioară, care se efectuează la comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap competentă, cu excepția deciziilor emise cu termen de valabilitate permanent.(4) Motivarea deciziei menționate la alin. (1), cu precizarea capitolelor din criteriile medico-psihosociale în baza cărora se stabilește încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap, este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul regulament, a cărei completare este obligatorie; decizia însoțită de motivare se transmite comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap.(5) Valabilitatea deciziei de încadrare/neîncadrare în grad de handicap începe de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap contestat.(6) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (3) are obligația de a comunica decizia contestatarului în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.


  Capitolul III Procedura de reevaluare

  Articolul 14
  (1) Documentele de control întocmite în urma acțiunilor de control dispuse prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale care cuprind recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap sunt înregistrate în Registratura Autorității.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise și în format electronic și vor conține obligatoriu următoarele informații:
  a) numele și prenumele persoanei cu handicap;
  b) CNP-ul;
  c) județul/sectorul;
  d) adresa de domiciliu sau reședință;
  e) numărul și data certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap, precum și emitentul;
  f) motivarea măsurii de reevaluare a persoanei sau a persoanelor adulte încadrate în grad de handicap.
  (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor, Comisia superioară poate emite decizia de reevaluare sau prin care stabilește motivat că nu se impune reevaluarea.(4) Decizia de reevaluare, al cărei model se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul regulament, precizează documentația necesară demarării procesului de reevaluare și este transmisă de secretariatul Comisiei superioare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, direcției generale de asistență socială și protecția copilului județene/locale a sectorului municipiului București, pe raza teritorială a căreia persoana cu handicap are domiciliul sau reședința.


  Articolul 15

  Directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului desemnează o persoană din cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, care îndeplinește următoarele atribuții în cadrul procesului de reevaluare:
  a) înregistrează decizia de reevaluare emisă de Comisia superioară și, după caz, documentul de control prevăzut la art. 14 alin. (1) și pregătește dosarul persoanei adulte cu handicap;
  b) transmite persoanei adulte cu handicap, cu 20 de zile lucrătoare înainte, data și locul reevaluării, precum și documentele necesare, prin adresă de convocare cu confirmare de primire;
  c) înregistrează raportul de reevaluare și referatul prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) și e);
  d) asigură transmiterea raportului de reevaluare, a referatului și a dosarului persoanei adulte cu handicap către Comisia superioară.


  Articolul 16
  (1) În vederea realizării procesului de reevaluare, direcția generală de asistență socială și protecția copilului transmite Autorității solicitarea de desemnare a unui reprezentant care participă la procesul de reevaluare.(2) Procesul de reevaluare se desfășoară numai în prezența reprezentantului Autorității care întocmește referatul prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. e).


  Articolul 17
  (1) Reevaluarea persoanei se realizează de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului competente, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare.(2) Se prezintă la reevaluare numai acea persoană adultă cu handicap care a fost înștiințată de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în acest sens și care prezintă următoarele documente:
  a) actul de identitate;
  b) adresa de convocare a serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în vederea reevaluării;
  c) documente relevante pentru starea prezentă, în vederea stabilirii gradului și tipului de handicap, altele decât cele existente la dosar;
  d) documentele solicitate de Comisia superioară prin decizia de reevaluare.
  (3) Specialiștii din serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap analizează documentele, intervievează persoana și completează raportul de reevaluare, prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. d), al cărui model se regăsește în anexa nr. 5 la prezentul regulament.(4) Raportul de reevaluare se încheie cu propunerea de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap, precum și cu propuneri privind modificarea, completarea sau anularea, după caz, a programului individual de reabilitare și integrare socială, denumit în continuare PIRIS.(5) În termen de 5 zile de la data efectuării reevaluării, serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap înaintează raportul de reevaluare, referatul și dosarul completat către Comisia superioară; în baza documentelor primite, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea lor, Comisia superioară emite decizia de încadrare/neîncadrare în grad de handicap, completată corespunzător.(6) În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la convocarea serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap sau nu prezintă, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), unul dintre documentele prevăzute la alin. (2), serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap transmite Comisiei superioare raportul de reevaluare și referatul în termen de 5 zile de la data convocării; în baza documentelor primite, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea lor, Comisia superioară emite decizia de încadrare/neîncadrare în grad de handicap, cu stabilirea neîncadrării în grad de handicap a persoanei supuse reevaluării.


  Articolul 18
  (1) Decizia de încadrare/neîncadrare în grad de handicap emisă de Comisia superioară potrivit art. 17 alin. (5) și (6) se transmite direcției generale de asistență socială și protecția copilului competente, spre a fi adusă la cunoștința serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, care va propune comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap modificarea, completarea sau anularea corespunzătoare a PIRIS.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prin secretariatul acesteia, comunică persoanei supuse reevaluării decizia de încadrare/neîncadrare în grad de handicap.(3) PIRIS se comunică persoanei supuse reevaluării odată cu decizia prevăzută la alin. (1) numai în situația în care acesta este modificat sau completat corespunzător.(4) Punerea în executare a deciziei de încadrare/neîncadrare în grad de handicap se face de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului din unitatea administrativ-teritorială în care a fost eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap sau care asigură plata prestațiilor sociale, după caz.


  Articolul 19
  (1) În situația în care prin decizia Comisiei superioare s-a decis că persoana adultă cu handicap nu se încadrează în grad de handicap, directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului dispune, prin act administrativ, încetarea dreptului de asistență socială sub formă de prestații și servicii sociale.(2) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru.(3) În situația în care decizia de încadrare/neîncadrare în grad de handicap este anulată prin hotărâre judecătorească definitivă, Comisia superioară ia act de anulare și pune în aplicare dispozițiile hotărârii judecătorești, în mod corespunzător.


  Capitolul IV Coordonarea metodologică, monitorizarea și verificarea activității de evaluare și încadrare în grad de handicap

  Articolul 20
  (1) În realizarea atribuțiilor de coordonare metodologică și monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap, prevăzute la art. 90^2 alin. (1) din lege, Comisia superioară desfășoară următoarele activități:
  a) propune instrucțiuni în vederea asigurării unui mod de lucru unitar, la nivel național, în ceea ce privește aplicarea criteriilor medico-psihosociale de încadrare în grad și tip de handicap, precum și cu privire la activitatea de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap;
  b) formulează precizări metodologice la solicitarea serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
  c) elaborează, modifică și completează criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad și tip de handicap care, la propunerea Autorității, sunt supuse aprobării ministrului muncii și solidarității sociale și a ministrului sănătății;
  d) formulează propuneri privind modificarea metodologiilor, procedurilor și a instrumentelor de lucru existente pe care le supune aprobării președintelui Autorității;
  e) în exercitarea atribuțiilor de monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap, prin verificările periodice efectuate privind modul de desfășurare a activității de evaluare, colectează informații și date pe baza cărora elaborează rapoarte de monitorizare privind modul de implementare a prevederilor legale referitoare la evaluarea persoanelor adulte.
  (2) Instrucțiunile propuse de Comisia superioară și aprobate de președintele Autorității se transmit, prin secretariatul Comisiei superioare, serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județene și locale ale sectoarelor municipiului București, iar aplicarea lor este obligatorie.(3) În activitatea de elaborare, modificare și completare a criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad și tip de handicap, Comisia superioară aplică prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, și ale Clasificării internaționale a funcționării, dizabilității și sănătății, adoptată și aprobată de Organizația Mondială a Sănătății prin Rezoluția WHA54.21.


  Articolul 21
  (1) În realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. e) din lege, Comisia superioară participă, la solicitare, în acțiuni de verificare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap, urmărind conformitatea cu prevederile legale referitoare la multidisciplinaritatea și la caracterul medico-psihosocial al evaluării.(2) Acțiunile de verificare sunt coordonate de reprezentanți ai structurilor cu atribuții de control din cadrul și/sau din subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și/sau ai Autorității, care dispun verificarea.(3) În situația verificărilor efectuate sub coordonarea reprezentanților structurilor cu atribuții de control din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și/sau ai Autorității, aceștia pot sesiza Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială cu privire la cazurile în care propunerea de încadrare, încadrarea în grad și tip de handicap a unei persoane au fost făcute cu încălcarea criteriilor medico-psihosociale aprobate prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, în vederea constatării și aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 100 alin. (1) lit. h) din lege.(4) Eventualele nereguli sesizate pot face obiectul acțiunilor ulterioare de control al organelor abilitate.


  Articolul 22

  Datele cu caracter personal la care Comisia superioară are acces se prelucrează atât în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cât și cu respectarea legislației naționale aplicabile, precum și cu orice altă lege care devine incidentă cu privire la aspecte legate de protecția datelor. În acest sens, Comisia superioară adoptă măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția acestor date împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau oricărui acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.


  Articolul 23

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa nr. 1

  la regulament

  - Model decizie de admitere/respingere a contestației -

  AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
  COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  DECIZIE
  Nr. ................../data ................

  Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cărei componență nominală este aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. ........../.........., întrunită în ședința din data de .............................., în prezența cvorumului,
  ADMITE/RESPINGE

  Contestația cu nr. ............/............... la Certificatul de încadrare în grad și tip de handicap nr. ............/..............., eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din județul/sectorul ......................., a doamnei/domnului ..................................., având CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], domiciliul/reședința în localitatea (sat, comună, oraș, municipiu) ............................, sectorul/județul ........................., str. ....................... nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ......., ap. ....., codul poștal ...................., pentru următoarele motive:
  [ ] contestație depusă în termenul prevăzut la art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  [ ] contestație depusă tardiv,
  și menține încadrarea în grad de handicap stabilită conform Certificatului nr. ....../..........., cu termen de valabilitate .........................^1.
  ^1 Se completează în cazul emiterii deciziei de admitere/respingere a contestației cu soluția de respingere pentru motivul depunerii tardive.

  Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Președinte,
  ......................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ......................................
  Secretar,
  ......................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ......................................
  Vicepreședinte,
  ..................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ......................................
  Membri:
  ..............................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ......................................


  Anexa nr. 2

  la regulament

  - Model decizie de încadrare/neîncadrare în grad de handicap -

  AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
  COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  DECIZIE
  de încadrare/neîncadrare în grad de handicap
  Nr. ......../............

  Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cărei componență nominală este aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. ........../..............., întrunită în ședința din data de ............................, în prezența cvorumului,
  având în vedere:
  [ ] contestația formulată la Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ........../...............;
  [ ] Raportul de reevaluare nr. ......../.......... și Referatul reprezentantului Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. ......../........., întocmite în urma procesului de reevaluare declanșat prin Decizia de reevaluare nr. ........./............, precum și documentele existente la dosar;
  [ ] Hotărârea judecătorească nr. ......../............., emisă de ............................,

  decide
  ÎNCADRAREA/NEÎNCADRAREA

  în grad de handicap a doamnei/domnului .........................., având CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], cu domiciliul/reședința în localitatea (sat, comună, oraș, municipiu) ..............................,. sectorul/județul ................., str. ....................... nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ......., ap. ....., codul poștal ...................., astfel:
  [ ] persoana se încadrează în gradul de handicap^1:
  ^1, 2 Se bifează căsuța corespunzătoare în cazul încadrării în grad de handicap.

  [ ] ușor;
  [ ] mediu;
  [ ] accentuat;
  [ ] grav;
  [ ] grav cu asistent personal;
  [ ] persoana nu se încadrează în grad de handicap

  Valabilitate^2: [ ] - 12 luni; [ ] - 24 de luni; [ ] - permanent, de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap contestat
  Data ivirii handicapului^3 ...................................., documentul .........................................................
  ^3 Se completează în situația deciziei de încadrare/neîncadrare în grad de handicap emisă la contestația certificatului eliberat pentru aplicarea prevederilor art. 58 sau 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

  Termen de evaluare^4 .............................
  ^4 Se completează în situația încadrării în grad de handicap.

  Titularul prezentei decizii
  [ ] beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit;
  [ ] nu beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Prezenta decizie obligă toate persoanele și autoritățile la respectarea ei, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, și poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Președinte,
  ......................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ......................................
  Secretar,
  ......................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ..............................
  Vicepreședinte,
  ..................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ......................................
  Membri:
  ..............................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ......................................


  Anexa nr. 3

  la regulament

  MOTIVARE*)
  la Decizia de încadrare/neîncadrare în grad de handicap a
  Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
  nr. ............. din data de ...................

  *) Are caracter confidențial și nu însoțește decizia de încadrare/neîncadrare în grad de handicap.
  Doamna/Domnul ................................, având CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], cu domiciliul/reședința în localitatea (sat, comună, oraș, municipiu) ..........................., sectorul/județul ........................., str. ........................ nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ......., ap. ....., codul poștal ...................., cu următorul statut social (Se bifează căsuța corespunzătoare.):
  [ ] fără venit;
  [ ] cu pensie de urmaș;
  [ ] cu pensie de invaliditate;
  [ ] cu pensie de limită de vârstă;
  [ ] salariat;
  [ ] altele: ...................
  [ ] este persoană încadrată în gradul de handicap ............, cod boală .................., tip handicap .................;
  [ ] nu se încadrează în grad de handicap.

  Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a luat în considerare următoarele documente:
  ......................................................................................

  și a corelat informațiile obținute cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare, capitolul ................................. .
  Documentația cu care se va prezenta la evaluarea următoare^1: ..........................................
  ^1 Nu se completează în situația deciziei de încadrare/neîncadrare în grad de handicap cu valabilitate permanentă, precum și în cazul în care decizia vizează neîncadrarea în grad de handicap.


  Anexa nr. 4

  la regulament

  - Model decizie de reevaluare -

  AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
  COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  DECIZIE DE REEVALUARE
  Nr. ............ din data de ........................

  Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numită în baza Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. ........../............., întrunită în ședința din data de ..............................., în prezența cvorumului,
  [ ] analizând recomandările cuprinse în documentul de control înregistrat cu nr. ........ din data de ................., în urma acțiunii de control dispuse prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. ............/......................;
  [ ] sesizându-se din oficiu ca urmare a ...................................................,
  decide
  REEVALUAREA

  doamnei/domnului ........................., având CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], cu domiciliul/reședința în localitatea (sat, comună, oraș, municipiu) ........................, sectorul/județul ........................., str. ..................... nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ......., ap. ....., codul poștal ................., în perioada ................ de către .............................. .
  Documentația necesară la reevaluare:
  ...........................................................................................

  Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Președinte,
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ....................................
  Secretar,
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ....................................
  Vicepreședinte,
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ....................................
  Membri:
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ....................................


  Anexa nr. 5

  la regulament

  - Model raport de reevaluare -
  RAPORT DE REEVALUARE
  Nr. ............../.................
  I. Datele de identificare
  Numele și prenumele persoanei cu handicap ...........................,CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], cu domiciliul/ reședința în localitatea (sat, comună, oraș, municipiu) ......................, sectorul/județul ..........................., str. ........................ nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ......., ap. ....., codul poștal ................, actul de identitate: B.I./C.I. seria ......... nr. ................., valabilitatea ........................
  Telefon ...................................
  Numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap ................../...................
  Măsurile de protecție de care a beneficiat persoana cu handicap, acolo unde este cazul:
  [ ] admiterea în centre rezidențiale publice ori private;
  [ ] admiterea în centre de tip zi, publice ori private;
  [ ] îngrijirea la asistent personal profesionist;
  [ ] acordarea de servicii sociale la domiciliu.

  Persoana de contact/Persoana de sprijin/Reprezentant legal
  Numele și prenumele ...............................................................
  Domiciliul/Reședința în localitatea (sat, comună, oraș, municipiu) ......................, sectorul/județul ......................, str. .............................. nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ......., ap. ....., codul poștal ....................,
  Telefon ..........................................
  II. Rezultatele evaluării1. Rezultatele evaluării sociale:
  Date relevante privind evaluarea socială ........................................
  Concluziile și recomandările asistentului social .................................
  2. Rezultatele evaluării medicale:
  Date relevante privind evaluarea medicală .....................................
  Concluziile și recomandările medicului ............................................
  3. Rezultatele evaluării psihologice:
  Date relevante privind evaluarea psihologică ..................................
  Concluziile și recomandările psihologului .........................................
  4. Rezultatele evaluării vocaționale:
  Date relevante privind evaluarea vocațională .................................
  Concluziile și recomandările psihopedagogului ..................................
  5. Rezultatele evaluării nivelului de educație:
  Date relevante privind evaluarea nivelului de educație ......................
  Concluziile și recomandările psihopedagogului ..................................
  6. Rezultatele evaluării abilităților și a nivelului de integrare socială:
  Date relevante privind evaluarea abilităților și a nivelului de integrare socială
  ..............................................................................................

  Concluziile și recomandările psihologului/psihopedagogului ............................................
  III. Concluzii
  În urma reevaluării, se constată următoarele:
  Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap: ....................................
  ...............................................................................................

  Propuneri privind modificarea, completarea sau anularea PIRIS: .................................
  ...............................................................................................

  Propuneri privind luarea unei măsuri de protecție: .............................................
  ...............................................................................................

  Propuneri privind orientarea vocațională/profesională: ...........................................
  ...............................................................................................

  Propuneri privind data ivirii handicapului: .................................................................
  ...............................................................................................

  Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap,
  Șef serviciu,
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Asistent social,
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Medic specialist,
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Psiholog,
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Alți specialiști,
  ....................................
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ....................................
  Semnătura
  ....................................
  Semnătura
  ....................................
  Semnătura
  ....................................
  Semnătura
  ....................................
  ....................................


  Anexa nr. 6

  la regulament

  - Model contestație -

  Doamnă/Domnule Președinte,
  Subsemnatul(a) ..................................., cu domiciliul/reședința în localitatea (sat, comună, oraș, municipiu) .........................., sectorul/județul ..........................., str. .......................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ....., codul poștal .................., actul de identitate: B.I./C.I. seria ......... nr. ................, având CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], prin reprezentant legal, (numele și prenumele) .............................., cu domiciliul/reședința în localitatea (sat, comună, oraș, municipiu) ..............., sectorul/județul ..........................., str. .................... nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ......., ap. ....., codul poștal ...................., actul de identitate: B.I./C.I. seria ......... nr. ................, având CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ],
  CONTEST

  Certificatul nr. ................ din data ................., eliberat de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din județul/sectorul ......................, din următorul motiv:
  ..........................................................................................

  Data
  ..............................
  Semnătura
  ..............................

  Doamnei/Domnului președinte al Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

  -----