STANDARDE din 10 ianuarie 2007de autorizare de funcționare provizorie a unitaților de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21 din 10 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007.

  Standardul reprezintă descrierea cerințelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activități de educație.
  Standardele de autorizare sunt standarde naționale, care se aplică învățământului preuniversitar de stat și particular, și se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulați indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiți descriptori. Descriptorii sunt enunțuri care stabilesc, în mod concret și observabil, cerințele minime pe care organizația furnizoare de educație trebuie să le îndeplinească, pentru fiecare indicator, în vederea obținerii autorizării de funcționare provizorii.
  Domeniul: A. Capacitatea instituțională; criteriul: a) structurile instituționale, administrative și manageriale

  Subdomenii
   

  Indicatori de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Management
  strategic
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1. Existența, structura
  și conținutul documentelor
  proiective (proiectul de
  dezvoltare și planul de
  implementare).
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1. Existența unui proiect de dezvoltare pe termen mediu
  (3-5 ani) pentru organizația furnizoare de educație numit
  "proiect de dezvoltare instituțională", "plan de dezvoltare
  școlară", "plan de acțiune al școlii", sau care poarta
  orice alt nume admis pentru acest tip de document.

  1.1.2. Respectarea structurii de ansamblu a proiectului de
  dezvoltare instituțională: misiune; viziune; ținte
  strategice; diagnoză /analiza de nevoi; motivarea
  necesității, fezabilității și oportunității; indicatori de
  realizare; mecanisme de evaluare și asigurare a calității.

  1.1.3. Fundamentarea proiectului de dezvoltare pe analiza
  contextului socio-economic și cultural în care va funcționa
  organizația furnizoare de educație. Pentru organizațiile
  furnizoare de educație care fac parte din învățământul
  profesional și tehnic, proiectul de dezvoltare se
  fundamentează pe planul local de acțiune pentru
  învățământ - PLAI și cu planul regional de acțiune pentru
  învățământ - PRAI.

  1.1.4. Formularea clară a viziunii (imaginea a ceea ce își
  dorește unitatea de învățământ să realizeze în viitor) și
  a misiunii asumate de organizația respectivă (prezentarea
  sintetică a rațiunii de a fi și a modalităților esențiale
  de realizare a viziunii formulate).

  1.1.5. Definirea unor scopuri/ținte strategice care care vor
  fi atinse în perioada de aplicare a proiectului de
  dezvoltare.

  1.1.6. Concordanța viziunii, misiunii și tintelor strategice
  cu tipul organizației furnizoare de educație și cu forma și
  nivelul de educație la care aceasta funcționează.

  1.1.7. Motivarea necesității, fezabilității și a
  oportunitatii proiectului de dezvoltare.

  1.1.8. Definirea etapelor în realizarea proiectului de
  dezvoltare și a principalelor clase de resurse necesare
  pentru realizarea proiectului.

  1.1.9. Enunțarea indicatorilor de realizare și a
  modalitatilor de evaluare a atingerii tintelor propuse.

  1.1.10. Definirea mecanismelor de asigurare a calității

  1.1.11. Elaborarea, pe baza proiectului de dezvoltare, a
  planului operațional / planului de implementare a
  proiectului pentru primul an în care proiectul de
  dezvoltare se aplică. Planul operațional va cuprinde
  programe sau acțiuni. Pentru flecare program / acțiune sunt
  precizate: obiectivele (definite în termeni de rezultate
  așteptate), resursele (umane, materiale, financiare, de
  informație, de timp, de expertiză etc.) utilizate,
  termenele de realizare, responsabilitățile precum și
  indicatorii de realizare (reperele observabile ale
  atingerii obiectivelor propuse).

  1.1.12. Prezentarea bugetului (estimat) necesar pentru
  realizarea proiectului de dezvoltare și a bugetului
  (detaliat) pentru programele / acțiunile cuprinse în planul
  operațional pentru primul an de funcționare. Adecvarea
  acestuia la dezvoltarea preconizată a unității de învățământ

  1.1.13. Existența, în proiectul de dezvoltare și în planul
  operațional a elementelor de dezvoltare a unui învățământ
  incluziv (de asigurare a egalității de șanse în educație și
  de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate,
  respectiv a celor cu cerințe educaționale speciale).

  1.2. Organizarea interna
  a unității de
  învățământ
   
   
   
   

  1.2.1 Existența unei organigrame a organizației furnizoare
  de educație, cu linii clare de decizie, comunicare și
  raportare.

  1.2.2. Elaborarea "fișei postului" pentru toate posturile
  prevăzute în organigramă ~ conform modelelor stabilite prin
  prevederile legislației în vigoare.

  1.3. Existența și
  funcționarea sistemului
  de comunicare internă
  și externă
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.3.1. Definirea sistemului de comunicare formală interna cu
  personalul propriu și cu elevii.

  1.3.2. Definirea sistemului de comunicare formală externa cu
  părinții , angajatorii și cu alte institutii și grupuri
  semnificative de interes.

  1.3.3. Definirea sistemului de comunicare instituțională cu
  alte înstituții și organizații cu rol în conceperea,
  furnizarea și evaluarea serviciilor educaționale oferite.

  1.3.4. Definirea modalităților de promovare a ofertei
  educaționale.

  2. Management
  operational
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1. Functionarea curenta
  a unității de invatamant

  2.1.1. Existenta unui proiect de regulament intern de
  functionare.

  2.2. Existenta și
  functionarea sistemului
  de gestionare a
  informatiei;
  inregistrarea,
  prelucrarea și utilizarea
  datelor și informațiilor

  2.2.1. Existenta sistemului de gestionare a informatiei și de
  înregistrare, prelucrare și utilizare a datelor și
  informațiilor.

  2.2.2. Cunoasterea procedurilor de siguranță și
  confidentialitate în activitatea de colectare, prelucrare și
  utilizare a informatiei.

  2.3. Asigurarea
  serviciilor medicale
  pentru elevi
   

  2.3.1. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi.

  2.3.2. Evidentierea procedurilor de asigurare a serviciilor
  medicale de urgenta.

  2.4. Asigurarea
  securitatii tuturor celor
  implicati în activitatea
  scolara, în timpul
  desfășurării programului
   
   
   
   
   
   
   

  2.4.1. Proiectarea unui sistem de asigurare a securitatii
  tuturor celor implicati în activitatea scolara, în timpul
  desfășurării programului (paza proprie, acorduri/contracte
  cu firme specializate, cu jandarmeria sau cu politia).

  2.4.2. Proiectarea sistemelor de sănătate și securitate a
  muncii și de PSI prevăzute de legislatia în vigoare pentru
  activitățile desfășurate în tipul respectiv de organizație.

  2.4.3. Evidentierea procedurii de inscriere a elevilor și
  personalului angajat într-un sistem de asigurări oferit de
  o institutie abilitata (facultativ)

  2.5. Asigurarea
  serviciilor de orientare
  și consiliere pentru
  elevi

  Nu se evalueaza la autorizare
   
   
   

  Domeniul: A. Capacitatea instituțională; criteriul: b) baza materială

  Subdomenii
   

  Indicatori de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Spatii
  scolare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1. Existenta și
  caracteristicile
  spatiilor scolare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1. Existenta spatiilor scolare în care va functiona
  unitatea de invatamant (proprii și/sau inchiriate, concesio-
  nate, în comodat sau deținute sub orice alta forma legala).

  1.1.2. Adecvarea numarului salilor de clasa, al laboratoa-
  relor, al atelierelor/fermelor scolare, al salilor de
  demonstratie etc. la planul de scolarizare prognozat.

  1.1.3. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al
  atelierelor/fermelor scolare, al salilor de demonstratie etc.
  la nivelul de scolarizare și profilul unității de invatamant,
  disciplinele/modulele cuprinse în planul de invatamant.

  1.1.4. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al
  atelierelor/fermelor scolare, al salilor de demonstratie etc.
  la disciplinele/modulele cuprinse în planul de invatamant

  1.1.5. Respectarea, în spatiile scolare deținute, a Normelor
  de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea și
  instruirea copiilor și tinerilor, conform legislației în
  vigoare (norme generale și specifice)

  1.2. Dotarea spatiilor
  scolare

  1.2.1. Respectarea, în spatiile scolare deținute, a
  normativelor de dotare, conform legislației în vigoare

  1.3. Accesibilitatea
  spatiilor scolare
   
   
   

  1.3.1. Accesibilitatea spatiilor scolare pentru toți elevii,
  inclusiv pentru cei cu nevoi speciale

  1.3.2. Localizarea usoara a spatiilor scolare prin
  semnalizarea lor corespunzătoare.

  2. Spatii
  adminis-
  trative
   
   
   
   

  2.1. Existenta,
  caracteristicile și
  functionalitatea
  spatiilor administrative
   
   
   

  2.1.1. Existenta spatiilor administrative (proprii și/sau
  inchiriate, concesionate, în comodat sau deținute sub orice
  alta forma legala) în cadrul unității de invatamant

  2.1.2. Organizarea și dotarea spatiilor administrative
  corespunzător tipului de activitate, inclusiv cu telefon,
  fax, copiator, computer cu imprimanta

  3. Spatii
  auxiliare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3.1. Existenta,
  caracteristicile și
  functionalitatea
  spatiilor auxiliare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3.1.1. Existenta spatiilor auxiliare - sali de mese,
  dormitoare, vestiare, bucatarie, spalatorie (proprii și/sau
  inchiriate, concesionate, în comodat sau deținute sub orice
  alta forma legala) corelate cu proiectul de dezvoltare
  instituțională și cu planul de actiune al scolii.

  3.1.2. Corelarea spatiilor auxiliare cu planul de invatamant,
  cu numărul elevilor și cu tipul, nivelul și forma de
  invatamant.

  3.1.3. Existenta spatiilor sanitare și dotarea lor în
  conformitate cu Normele de igiena privind unitatile pentru
  ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor,
  conform legislației în vigoare (norme generale și specifice).

  3.1.4. Existenta unui spatiu propriu destinat bibliotecii
  scolare/centrului de informare și documentare sau a unui
  acord privind utilizarea bibliotecii unei alte unități de
  invatamant.

  3.1.5. Respectarea, în spatiile auxiliare, a Normelor de
  igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea și
  instruirea copiilor și tinerilor (norme specifice), conform
  legislației în vigoare.

  3.1.6. Respectarea, în spatiile auxiliare, a normativelor de
  dotare, conform legislației în vigoare.

  3.2. Accesibilitatea
  spatiilor auxiliare
   
   
   

  3.2.1. Accesibilitatea spatiilor auxiliare pentru toți elevii
  inclusiv pentru cei cu nevoi speciale

  3.2.2. Localizarea usoara a spatiilor auxiliare prin
  semnalizarea lor corespunzătoare.

  3.3. Utilizarea spatiilor
  scolare

  Nu se evalueaza la autorizare
   

  4.Materialele
  și mijloacele
  de invatamant
  auxiliarele
  curriculare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4.1. Dotarea cu mijloace
  de invatamant și cu
  auxiliare curriculare
   
   
   
   
   

  4.1.1. Adecvarea mijloacelor de invatamant și a auxiliarelor
  curriculare deținute la planul de scolarizare prognozat, la
  nivelul de scolarizare, la profilul și la specializarile/
  calificarile profesionale existente în oferta educationala.

  4.1.2. Respectarea, în dotarea cu mijloace de invatamant și
  auxiliare curriculare, a normativelor de dotare, conform
  legislației în vigoare.

  4.2. Existenta și
  dezvoltarea fondului
  bibliotecii
  scolare/centrului de
  documentare și informare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4.2.1. Concordanta fondului bibliotecii scolare/centrului de
  documentare și informare cu normativul de dotare minimala
  prevăzut de Regulamentul de organizare și functionare a
  bibliotecii scolare

  4.2.2. Adecvarea fondului bibliotecii scolare/centrului de
  documentare și informare la numărul de elevi estimat, la
  nivelul de scolarizare, la profilul
  și la specializarile/calificarile profesionale oferite.

  4.2.3. Existenta, în biblioteca scolii/în centrul de
  documentare și informare, a cate unui exemplar de manual
  alternativ aprobat, pentru fiecare disciplina din planul de
  invatamant al primului an de studiu sau suporturi de
  curs pentru fiecare disciplina/modul din planul de invatamant
  al primului an de studiu.

  4.3. Dotarea cu
  tehnologie informatica și
  de comunicare
   
   
   

  4.3.1. Existenta tehnologiei informatice și de comunicare (o
  retea functionala de minimum 6 calculatoare) - cu excepția
  nivelului prescolar.

  4.3.2. Existenta conectarii la Internet a retelei de
  calculatoare.

  4.4. Accesibilitatea
  echipamentelor,
  materialelor, mijloacelor
  de invatamant și
  auxiliarelor curriculare
   
   

  4.4.1. Accesul elevilor la mijloacele de invatamant, auxilia-
  rele curriculare, la biblioteca/centru de informare, la
  tehnologia informatica și de comunicare.

  4.4.2. Accesul personalului, în interesul unității de
  invatamant, la telefon, fax, copiator, computer cu scanner
  și imprimanta.

  5. Documente
  scolare
   
   
   
   
   
   

  5.1. Procurarea și
  utilizarea documentelor
  scolare și a actelor de
  studii
   
   
   
   

  5.1.1. Adecvarea documentelor scolare care urmeaza a fi
  achiziționate în conformitate cu normativele în vigoare, la
  numărul prognozat al elevilor, la nivelul de scolarizare, la
  profilul și la specializarile/calificarile profesionale
  existente în oferta educationala.

  5.1.2. Existenta, în bugetul primului an de functionare, a
  liniei bugetare destinata achizitiei documentelor scolare.

  Domeniul: A. Capacitatea instituțională; criteriul: c) resurse umane
  Subdomenii Indicatori de performanță Descriptori
  1. Managemen- tul personalului 1.1. Managementul personalului didactic și de conducere 1.1.1. Indeplinirea, de către personalul de conducere identificat, selectat și angajat, a condițiilor de numire prevăzute de Legea Învățământului, precum și de Statutul personalului didactic.
  1.1.2. Constituirea cel puțin a unui organism colectiv de conducere, dintre cele prevăzute de legislatia în vigoare.
  1.1.3. Stabilirea, în statul de functiuni, a necesarului de cadre didactice pentru functionarea institutiei de invatamant corelat cu planul de scolarizare prognozat, de nivelul de scolarizare, de profilul și de specializarile/calificarile profesionale existente în oferta educationala.
  1.1.4. Acoperirea cu personal didactic calificat este de minim 85%.
  1.1.5. Proportia cadrelor didactice cu norma de baza în unitatea de invatamant este în conformitate cu reglementarile legale în vigoare, indiferent de subsistemul de invatamant, de stat sau particular.
  1.1.6. Existenta angajamentelor scrise privind incadrarea cadrelor didactice care vor functiona în unitatea de invatamant.
  1.2. Managementul personalului didactic auxiliar și al personalului nedidactic 1.2.1. Stabilirea, în statul de functiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar și personal nedidactic necesar funcționarii institutiei de invatamant, în functie de planul de scolarizare prognozat, de nivelul de scolarizare, de profilul și de specializarile/calificarile profesionale existente în oferta educationala.
  1.2.2. Asigurarea necesarului de personal didactic auxiliar și de personal nedidactic calificat în conformitate cu prevederile statutului personalului didactic și ale celorlalte acte normative în vigoare.

  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: a) conținutul programelor de studiu
  Subdomenii Indicatori de performanță Descriptori
  1. Oferta educationala 1.1. Definirea și promovarea ofertei educationale 1.1.1. Existenta unei oferte educationale, care cuprinde nivelurile și formele de invatamant în care se face scolarizare, specializarile/calificarile obtinute de absolventi, resursele educationale (umane și materiale) puse la dispoziție pentru activitățile curriculare și extracurriculare, programul scolii și facilitatile puse la dispoziția elevilor etc.
  1.1.2. Adecvarea ofertei educationale la contextul socio-economic și cultural în care va functiona școala, la proiectul de dezvoltare, la planul operational pentru primul an de functionare, la dotarea existenta și la personalul prognozat.
  1.1.3. Definirea explicita, în proiectul de dezvoltare sau în alte documente, a modalitatilor de promovare a ofertei educationale.
  1.2. Existenta parteneriatelor cu reprezentanti ai comunității Nu se evalueaza la autorizare
  2. Curriculum 2.1. Proiectarea curriculumului 2.1.1. Utilizarea curriculumului național sau alternativ aprobat de Ministerul Educatiei și Cercetarii pentru fiecare nivel de scolarizare, profil și specializare/calificare profesionala din oferta scolii.
  2.1.2. Existenta strategiei de dezvoltare-proiectare a curriculum-ului la decizia scolii/curriculum-ului în dezvoltare locala pentru fiecare nivel de scolarizare, profil și specialitate/calificare profesionala din oferta scolii.
  2.2. Realizarea curriculum-ului Nu se evalueaza la autorizare

  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: b) rezultatele învățării
  Subdomenii Indicatori de performanță Descriptori
  1. Perfor- mantele scolare 1.1. Evaluarea rezultatelor scolare 1.1.1. Existenta unei prognoze privind rezultatele la invatatura, pentru primii 3-5 ani de functionare. Prognoza poate fi inclusa în proiectul de dezvoltare.
  1.1.2. Existenta unei prognoze privind traiectul scolar și/sau profesional al viitorilor absolventi. Prognoza poate fi inclusa în proiectul de dezvoltare.
  1.1.3. Existenta unei strategii de urmărire a evolutiei performantelor scolare utilizand sistemul național de indicatori privind educatia.
  1.1.4. Existenta unei strategii de urmărire a evolutiei scolare și profesionale a absolventilor.
  2. Performan- tele extra- scolare 2.1. Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare (extra-clasa și extra-scolare) 2.1.1. Existenta unei prognoze privind rezultatele la anumite activități extracurriculare prezente în oferta scolii și care contribuie la definirea personalitatii acesteia, pentru primii 3-5 ani de functionare. Prognoza poate fi inclusa în proiectul de dezvoltare.

  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: c) activitatea de cercetare științifică sau metodică, după caz

  Subdomeniu
   

  Indicator de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1.Activitatea
  stiintifica
  și metodica
   
   
   
   

  1.1. Activitatea
  stiintifica

  Nu se evalueaza la autorizare
   

  1.2. Activitatea metodica
  a cadrelor didactice
   
   

  1.2.1. Stabilirea colectivelor de catedra și a comisiilor
  metodice cere vor fi constituite la nivelul scolii,
  proportional cu planul de scolarizare prognozat și cu numărul
  cadrelor didactice.

  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: d) activitatea financiară a organizației
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1.Activitatea financiară 1.1. Constituirea bugetului scolii 1.1.1. Constituirea bugetului unității de invatamant, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicandu-se sursele de finanțare.
  1.1.2. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare a unității de invatamant.
  1.2. Execuția bugetară 1.2.1. Asigurarea activităților financiar-contabile, de control și de audit financiar cu personal propriu sau prin achizitionarea serviciilor de specialitate.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: a) strategii și proceduri pentru asigurarea calității

  Subdomenii
   

  Indicatori de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Auto-
  evaluarea
  institu-
  tionala

  1.1. Existenta și
  aplicarea procedurilor
  de autoevaluare
  instituțională

  1.1.1. Existenta procedurilor de autoevaluare instituțională
  care respecta prevederile legale.
   
   

  2. Managemen-
  tul calității
  la nivelul
  organizației
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1. Existenta și
  aplicarea procedurilor
  interne de asigurare a
  calității
   
   
   
   
   
   

  2.1.1. Existenta procedurilor de monitorizare și evaluare a
  calității procesului educational.

  2.1.2. Prezenta, în organismele colective de conducere, a
  reprezentantilor purtatorilor majori de interes din școala și
  din comunitate, conform reglementarilor legale în vigoare.

  2.1.3. Existenta procedurilor de colectare regulata a
  feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori
  interesati interni și externi.

  2.2. Dezvoltarea
  profesionala a
  personalului
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.2.1. Existenta strategiei de dezvoltare manageriala a
  personalului de conducere, corelata cu proiectul de
  dezvoltare, cu planul operational al scolii pentru primul an
  de functionare și cu oferta educationala a scolii.

  2.2.2. Existenta strategiei de formare/dezvoltare a
  personalului didactic, corelata cu proiectul de dezvoltare,
  cu planul operational al scolii pentru primul an de
  functionare și cu oferta educationala a scolii.

  2.2.3. Existenta strategiei de formare/dezvoltare a
  personalului didactic auxiliar și nedidactic, corelata cu
  proiectul de dezvoltare, cu planul operational al scolii
  pentru primul an de functionare și cu oferta
  educationala a scolii.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: b) proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodica a programelor și activităților desfășurate
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1. Revizuirea periodica a ofertei scolii 1.1. Revizuirea ofertei educationale și a proiectului de dezvoltare 1.1.1. Prevederea procedurilor interne (modalități, termene și responsabilității) prin care rezultatele evaluării și monitorizarii calității, ale autoevaluarii instituționale și ale evaluării rezultatelor invatarii pot duce la revizuirea ofertei educationale și la modificarea proiectului de dezvoltare.
  1.1.2. Existenta unor proceduri interne adecvate de identificare a punctelor tari și a celor slabe, a oportunitatilor și amenintarilor.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: c) proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1.Optimizarea procedurilor de evaluare a invatarii 1.1.Existenta și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării invatarii Nu se evalueaza la autorizare

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: d) proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1. Evaluarea calității corpului profesoral 1.1. Evaluarea calității activității corpului profesoral 1.1.1. Existenta criteriilor, metodologiei și instrumentelor de evaluare periodica a personalului didactic.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: e) accesibilitatea resurselor adecvate învățării
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1.Optimizarea accesului la resursele educationale 1.1. Optimizarea accesului la resursele educationale Nu se evalueaza la autorizare

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1. Constitui- rea și actualizarea bazei de date 1.1. Constituirea bazei de date a unității de invatamant 1.1.1. Prezentarea proiectului bazei de date în care vor fi incluse toate datele și informațiile necesare funcționarii și dezvoltării organizației, precum și raportarii la nivel național și local.
  1.1.2. Cuprinderea, în proiectul bazei de date, a campurilor referitoare la rezultatele autoevaluarii, ale monitorizarii și ale evaluării externe.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: g) transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite

  Subdomeniu
   

  Indicator de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Asigurarea
  accesului la
  informatie al
  persoanelor
  și insti-
  tutiilor
  interesate

  1.1. Asigurarea accesului
  la oferta educationala a
  scolii
   
   
   
   

  1.1.1. Existenta materialelor promotionale privind oferta
  educationala, pe suport convențional și electronic.

  1.1.2. Proiectarea unor structuri special desemnate pentru
  activitatea de relatii publice.
   
   

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: h) funcționalitatea structurilor de asigurare a calității informației, conform legii
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1. Functio- narea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calității 1.1. Constituirea și functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calității 1.1.1. Proiectarea structurilor prevăzute de lege, responsabile cu evaluarea interna a calității (Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității).

  -------