ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 aprilie 2003
privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 3 aprilie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) În cadrul Ministerului Integrării Europene se organizează Corpul consilierilor de integrare, în coordonarea directa a ministrului integrării europene, cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare în procesul pregătirii aderării României la Uniunea Europeană.
  (2) Corpul consilierilor de integrare prevăzut la alin. (1) se organizează în limita unui număr total de 500 de posturi.


  Articolul 2

  (1) În Corpul consilierilor de integrare pot fi încadraţi specialişti în afaceri europene care au absolvit universităţi de prestigiu din ţara şi/sau din străinătate, cu experienta şi specializări postuniversitare şi/sau titlu ştiinţific de doctor, cu diplome echivalate în condiţiile legii, în domeniile care fac obiectul procesului de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, specifice ministerului în care se organizează colectivul.
  (2) Încadrarea specialiştilor se realizează pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii, de către Ministerul Integrării Europene, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului şi cu participarea ministerului interesat.
  (3) Repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Integrării Europene.
  (4) Consilierii de integrare îşi desfăşoară efectiv activitatea în cadrul unor colective organizate pe lângă miniştri. Atribuţiile consilierilor de integrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului integrării europene şi ministrului pe lângă care sunt repartizaţi.


  Articolul 3

  (1) Consilierii de integrare sunt salariaţi cu contract individual de muncă. Salariile de baza şi celelalte drepturi salariale sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru funcţia de consilier diplomatic. Salariile de baza pot fi majorate cu până la 50% pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Cuantumul drepturilor salariale ale persoanelor încadrate în Corpul consilierilor de integrare prevăzut la art. 1 se stabileşte prin ordin al ministrului integrării europene, fără a depăşi nivelul salariului de baza prevăzut de lege pentru secretarul general din minister.
  (3) Drepturile de delegare în ţara şi în străinătate, stabilite în condiţiile legii, pentru consilierii de integrare se suporta din bugetele instituţiilor publice în cadrul cărora aceştia îşi desfăşoară efectiv activitatea.


  Articolul 4

  (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se suplimenteaza cu 500 numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Integrării Europene.
  (2) În anul 2003 cheltuielile de personal aprobate Ministerului Integrării Europene se completează cu sume alocate cu aceasta destinaţie din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit legii.


  Articolul 5

  Se autorizeaza Ministerul Integrării Europene sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile pe alineate, aprobate pentru anul 2003, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Bucureşti, 2 aprilie 2003.
  Nr. 19.
  -------------