ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017
  Având în vedere prevederile Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI“),
  luând în considerare faptul că preluarea directivei menționate asigură condiții necesare și obligatorii în realizarea armonizării legislației privind recunoașterea calificărilor profesionale,
  ținând seama de faptul că termenul pentru transpunerea în legislația națională a Directivei 2013/55/UE a fost stabilit pentru data de 18 ianuarie 2016,
  având în vedere Scrisoarea Comisiei Europene C(2016) 2.500/23 final din 23 martie 2016, prin care a fost transmisă autorităților române punerea în întârziere în Cauza 2016/0228 pentru neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2013/55/UE, prin care Comisia Europeană a invitat autoritățile române să îi comunice, până la data de 23 mai 2017, măsurile naționale adoptate în acest sens,
  ținând cont de faptul că, în scrisoarea menționată, Comisia Europeană atrage atenția asupra sancțiunilor financiare pe care le poate impune Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în temeiul art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și pe care Comisia le va aplica astfel cum se prevede în Comunicarea sa din 11 noiembrie 2010 privind punerea în aplicare a art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
  luând în considerare că prezenta ordonanță de urgență a Guvernului își propune să transpună legislația comunitară și să creeze cadrul organizatoric necesar pentru aplicarea măsurilor necesare recunoașterii titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar,
  ținând cont de necesitatea adoptării, în regim de urgență, a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, având în vedere consecințele negative cu privire la posibilitatea exercitării profesiei de medic veterinar pe teritoriul României,
  în condițiile în care netranspunerea dispozițiilor Directivei 2013/55/UE conduce la nerecunoașterea sau recunoașterea neconformă cu normele europene obligatorii a acestor calificări profesionale, ceea ce este de natură a restrânge exercitarea dreptului la liberă circulație a persoanelor, libertate fundamentală consacrată la nivelul Uniunii Europene în art. 45-53 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ratificat de România,
  având în vedere Scrisoarea Comisiei Europene C(2015) 3.352 final de somare suplimentară în Cauza 2014/4.096, referitoare la incompatibilitatea anumitor restricții din cadrul dreptului românesc, privind structura acționariatului farmaciilor veterinare, cu prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne,
  luând în considerare punctul de vedere al Comisiei Europene din data de 23 noiembrie 2016, transmis Curții de Justiție a Uniunii Europene la Cauza C-297/16 CMVRO, potrivit căruia libertatea de stabilire, în special principiul proporționalității astfel cum este definit la art. 15 alin. (3) din Directiva 2006/123/CE, se opune unei cerințe prin care se instituie obligativitatea organizării numai ca persoane juridice a farmaciilor veterinare și punctelor farmaceutice veterinare,
  în vederea evitării riscului iminent al declanșării unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru, potrivit art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
  având în vedere faptul că Guvernul este abilitat din punct de vedere constituțional să asigure îndeplinirea obligațiilor României față de Uniunea Europeană și existența unei situații iminente de declanșare a procedurii de infringement în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene,
  întrucât aceste elemente anterior menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 24 martie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Profesia de medic veterinar se exercită, pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, de către persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina veterinară, după cum urmează:
  a) cetățeni ai statului român;
  b) cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, respectiv al Confederației Elvețiene, denumit în continuare stat membru;
  c) străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membri de familie ai unui cetățean român;
  d) persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 3, 6 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  e) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre.
  (2) Medicii veterinari prevăzuți la alin. (1) lit. b)-e), care exercită profesia de medic veterinar în România, au obligația de a se informa la Colegiul Medicilor Veterinari cu privire la legislația din domeniul veterinar, precum și cu privire la prevederile Statutului medicului veterinar și ale Codului de deontologie medical-veterinară și să aibă cunoștințele de limba română necesare. (3) Verificarea cunoștințelor lingvistice se limitează la cunoașterea limbii române ca limbă oficială în România.(4) Colegiul Medicilor Veterinari poate efectua verificarea cunoștințelor de limba română numai după emiterea, conform normelor europene, a cardului profesional european de medic veterinar sau, după caz, numai după recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar; în aprecierea cunoștințelor de limba română Colegiul Medicilor Veterinari ține cont de durata activității care urmează a fi desfășurată.(5) Hotărârile Colegiului Medicilor Veterinari cu privire la verificarea cunoștințelor de limba română pot fi atacate de medicii în cauză la instanța de contencios administrativ.(6) În cazul unor suspiciuni justificate rezultate din evaluarea documentelor prezentate cu privire la legalitatea și autenticitatea înscrisurilor, precum și a altor date și informații prezentate, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita autorităților competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticității certificatelor și a titlurilor de calificare de medic eliberate de acesta, precum și, după caz, confirmarea faptului că medicul titular îndeplinește condițiile minime de formare prevăzute de normele europene pentru calificarea profesională dobândită de acesta în statul membru emitent. (7) În cazul unor suspiciuni justificate rezultate din evaluarea documentelor prezentate cu privire la legalitatea și autenticitatea înscrisurilor, precum și a altor date și informații prezentate, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita autorităților competente din statele membre de stabilire să furnizeze orice informație relevantă pentru legalitatea stabilirii și buna conduită a prestatorului de servicii, precum și absența unor sancțiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional.(8) Colegiul Medicilor Veterinari colaborează cu autoritățile competente omoloage din statele membre și, în calitate de operator de date cu caracter personal, efectuează, în aplicarea prezentei legi, prelucrări de date cu caracter personal, cu respectarea reglementărilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul schimbului de informații realizat prin Sistemul de informare al pieței interne - IMI. (9) Medicii veterinari, cetățeni români cu domiciliul în străinătate, precum și medicii veterinari cetățeni ai statelor membre, care exercită profesia de medic veterinar în România, au aceleași drepturi și obligații cu privire la exercitarea acesteia ca și medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.
  2. După articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 2^1-2^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 2^1
  (1) Deține titlul oficial de calificare medic veterinar absolventul cu diplomă de licență de «doctor medic veterinar» eliberată de o instituție de învățământ superior de medicină veterinară acreditată din România, care îndeplinește condițiile minime de formare pentru profesia de medic veterinar prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură, care transpune Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI“), denumită în continuare Directiva.(2) Deține titlul oficial de calificare medic veterinar absolventul cu diplomă, certificat sau cu alt document similar eliberat de instituțiile de învățământ superior de medicină veterinară recunoscute de statele membre, care îndeplinesc condițiile minime de formare pentru profesia de medic veterinar prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 469/2015, conform certificatului de conformitate eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine.(3) Titlurile oficiale de calificare în medicina veterinară obținute în afara României și a statelor membre se echivalează potrivit legii; excepție de la aceste prevederi fac titlurile oficiale de calificare în medicina veterinară care au fost recunoscute de unul dintre statele membre.(4) Colegiul Medicilor Veterinari este autoritatea competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar, obținute în unul dintre statele prevăzute la alin. (2) și (3), pentru eliberarea certificatelor de conformitate în scopuri profesionale, în vederea recunoașterii de către statele membre a titlurilor de calificare în profesia de medic veterinar, eliberate de instituții de învățământ superior, pentru recunoașterea titlului de medic veterinar specialist, pentru gestionarea dosarelor din IMI și emiterea cardului profesional european în cazul în care dispoziții adoptate la nivelul Uniunii Europene vor prevedea această emitere, pentru înregistrarea medicilor veterinari și a unităților medicale veterinare, precum și pentru dezvoltarea profesională continuă din domeniul veterinar, cu respectarea legislației în vigoare.(5) Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul în România la aceeași profesie cu cea pentru care persoana solicitantă este calificată în statul membru de origine, precum și exercitarea activităților profesionale pe teritoriul României în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români.(6) Instituțiile de învățământ superior din România acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu care au programe de studii universitare de medicină veterinară trebuie să respecte condițiile minime de formare profesională pentru calificarea de medic veterinar prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 469/2015.


  Articolul 2^2
  (1) Pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar, Colegiul Medicilor Veterinari se asigură că toate cerințele, procedurile și formalitățile legate de accesul la aspecte reglementate de prezenta lege pot fi îndeplinite de la distanță și prin mijloace electronice, în condițiile legislației în vigoare, și informează inclusiv prin mijloace electronice despre toate cerințele, procedurile și formalitățile privind accesul la aspecte reglementate ale profesiei de medic veterinar în România; Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita ulterior copii certificate, în cazul în care există suspiciuni justificate rezultate din evaluarea documentelor prezentate cu privire la legalitatea și autenticitatea înscrisurilor, precum și a altor date și informații prezentate, și atunci când este strict necesar.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul desfășurării stagiilor profesionale sau a procedurilor de evaluare a cunoștințelor, aptitudinilor și experienței profesionale relevante.


  Articolul 2^3

  Colegiul Medicilor Veterinari adoptă proceduri proprii, specifice, în condițiile legii, pentru încurajarea dezvoltării profesionale continue și se asigură că medicii veterinari din România au posibilitatea să își actualizeze cunoștințele, abilitățile și competențele pentru a-și exercita profesia în mod sigur și eficient, în concordanță cu noile descoperiri din domeniu.
  3. La articolul 4, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:
  i) prescrierea produselor medicinale veterinare;
  4. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 37
  (1) Produsele medicinale veterinare se comercializează numai din depozite farmaceutice veterinare, puncte farmaceutice veterinare și farmacii veterinare.(2) Înființarea și funcționarea depozitelor farmaceutice veterinare, a farmaciilor veterinare și a punctelor farmaceutice veterinare se realizează conform prevederilor legislației aplicabile în vigoare; în cazul în care acestea se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o cotă din capitalul social poate fi deținută de un medic veterinar, indiferent de mărimea acestei cote.(3) Activitatea din cadrul farmaciilor veterinare și al punctelor farmaceutice veterinare este coordonată de medici veterinari cu drept de liberă practică.(4) Depozitele farmaceutice veterinare, farmaciile veterinare și punctele farmaceutice veterinare funcționează în baza autorizației/înregistrării sanitar-veterinare emise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(5) Produsele medicinale veterinare, a căror comercializare cu amănuntul nu este interzisă prin lege, pot fi comercializate cu amănuntul prin farmacii veterinare și puncte farmaceutice veterinare, fie pe baza de prescripție, fie fără prescripție, după caz; lista produselor medicinale veterinare care se comercializează pe bază de prescripție, precum și cerințele de comercializare a acestora se stabilesc de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.(6) Produsele biologice de uz veterinar se comercializează prin unități autorizate sanitar-veterinar.(7) Produsele medicinale veterinare care conțin substanțe din categoria stupefiante, psihotrope, precum și produsele medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național sunt utilizate și se administrează doar de către medicii veterinari, atât la sediul unităților de asistență medicală veterinară, cât și în condiții de teren; medicul veterinar întocmește și păstrează un registru de evidență a acestor produse medicinale veterinare, care este prezentat organelor de control sau de inspecție, la solicitarea acestora.(8) Utilizarea produselor medicinale veterinare este în responsabilitatea medicului veterinar; unitățile medicale-veterinare pot comercializa cu amănuntul numai acele produse medicinale veterinare pe care le folosesc în actul medical, a căror comercializare cu amănuntul nu este interzisă prin lege și care sunt înregistrate în registrul de consultații și tratamente.(9) Este interzisă comercializarea cu amănuntul online a produselor medicinale veterinare cu timp de așteptare, a produselor medicinale veterinare altele decât cele cu timp de așteptare, dar care se eliberează pe bază de prescripție medicală veterinară, fără dovada acesteia, a produselor imunologice, a produselor care conțin substanțe din categoria psihotrope, stupefiante, precum și a produselor medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național; în cazul în care, prin legislația europeană, comercializarea cu amănuntul online a produselor medicinale veterinare este altfel reglementată, prevalează prevederile legislației europene.(10) Proprietarii ori deținătorii de animale pot deține și administra numai acele produse medicinale veterinare care sunt dobândite legal, fie prin achiziție pe baza de prescripție, fie prin achiziție fără prescripție, după caz, sub supravegherea medicului veterinar.
  5. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 41^1
  (1) Colegiul Medicilor Veterinari informează autoritățile competente din toate celelalte state membre cu privire la un medic veterinar care deține titlul de calificare prevăzut la pct. 5.4.2 din anexa V la Directivă, căruia i s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare activitățile profesionale, pe teritoriul României, chiar și cu caracter temporar.(2) Colegiul Medicilor Veterinari transmite informațiile prevăzute la alin. (1) prin alertă în cadrul IMI cel târziu în termen de trei zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime sau în parte, a exercitării unei activități profesionale de către medicul veterinar în cauză; aceste informații cuprind:
  a) identitatea profesionistului, respectiv datele cu caracter personal necesare identificării profesionistului, conform legislației în vigoare;
  b) profesia în cauză;
  c) informații cu privire la autoritatea sau instanța națională care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicția;
  d) sfera de aplicare a restricției sau interdicției; și
  e) perioada în cursul căreia se aplică restricția sau interdicția.
  (3) Cel târziu în termen de trei zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, Colegiul Medicilor Veterinari informează autoritățile competente ale tuturor celorlalte state membre, prin alertă în cadrul IMI, despre identitatea medicilor veterinari care au solicitat recunoașterea unei calificări în temeiul Directivei și în cazul cărora instanțele au constatat ulterior că au făcut uz, în acest context, de titluri falsificate de calificare profesională.(4) Atunci când expiră o interdicție sau o restricție prevăzută la alin. (1), Colegiul Medicilor Veterinari informează fără întârziere autoritățile competente din celelalte state membre, menționând data expirării și orice altă schimbare ulterioară a respectivei date.(5) Colegiul Medicilor Veterinari informează în scris medicii veterinari față de care se trimit alerte altor state membre cu privire la deciziile de alertă, concomitent cu declanșarea și derularea procedurii de alertă a celorlalte state membre.(6) Medicii veterinari prevăzuți la alin. (5) au posibilitatea de a contesta decizia privind aplicarea alertei, potrivit legislației naționale în vigoare, sau pot solicita Colegiului Medicilor Veterinari rectificarea unei astfel de decizii.(7) În cazul în care alerta transmisă celorlalte state membre se dovedește a fi neîntemeiată, medicul veterinar în cauză poate obține despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta; în aceste cazuri, decizia privind alerta poate conține precizarea că face obiectul unor proceduri inițiate de către profesionist.(8) Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile; alertele vor fi șterse în termen de trei zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicției sau restricției prevăzute la alin. (1).

  *
  Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 21 alin. (1) și (6), art. 22, art. 50, art. 53, art. 56 alin. (2) și (2a), art. 56a alin. (1) lit. (f) și alin. (2) - (7) și art. 57a alin. (1) și (2) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI“), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu

  București, 5 octombrie 2017.
  Nr. 70.
  -----