HOTĂRÂRE nr. 1.678 din 10 decembrie 2008 (*actualizată*)
privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor**) şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor**)
(actualizată până la data de 28 august 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 732 din 21 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 627 din 21 august 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, structură specializată de învăţământ cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Institutul de Studii pentru Ordine Publică (I.S.O.P.), denumit în continuare Institut, structură specializată de învăţământ cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Administraţiei şi Internelor*), prin reorganizarea Centrului de Studii Postuniversitare, care se desfiinţează.
  (2) Finanţarea Institutului se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse, potrivit legii.
  ------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 732 din 21 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 2010.
  (3) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4.
  (4) Conducerea Institutului se asigură de către un director, ajutat de 2 directori adjuncţi.
  (5) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor*), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 2

  (1) Institutul desfăşoară activităţi de formare profesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne, studii şi analize în domeniul ordinii publice.
  -----------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 627 din 21 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 28 august 2013.
  (2) Institutul asigură pregătirea managerială pentru personalul de conducere din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor*).
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 3

  (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor va stabili structura, dinamica activităţilor de pregătire, sistemul cursurilor, durata, selecţia cursanţilor şi modalitatea de finalizare a cursurilor.
  ------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 732 din 21 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 2010.
  (2) Absolvenţilor cursurilor organizate de Institut li se eliberează documente de studii potrivit prevederilor legale.


  Articolul 4

  (1) Personalul şi patrimoniul Centrului de Studii Postuniversitare se preiau de către Institut.
  (2) Personalul preluat în condiţiile alin. (1) îşi menţine sistemul de salarizare avut.
  (3) Predarea-preluarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul Centrului de Studii Postuniversitare se va face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  În anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Administraţiei şi Internelor" la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007*) privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II litera A, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu următorul cuprins:
  "29^1. Institutul de Studii pentru Ordine Publică (I.S.O.P.)".
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  -------------
  Anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009, având următorul cuprins:
  Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A
  Ministerului Administraţiei şi Internelor
  I. APARAT CENTRAL (PROPRIU)
  *Font 8*
                                ┌────────┐
                                │MINISTRU│ ┌───────────┐
     ┌──────────┐ ┌──────────┐ └────────┘ │ CABINETUL │ ┌──────────────────┐┌────────────┐┌──────────┐
     │ DIRECŢIA │ │ │ │MINISTRULUI│ │DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │
     │ GENERALĂ │ │DIRECTIA │ └───────────┘ │ ANTICORUPŢIEI ││GENERALĂ DE ││ GENERALĂ │
     │ CONTROL │ │GENERALĂ │ │ ││INFORMAŢII ││ RESURSE │
     │ ŞI AUDIT │ │FINANCIARĂ│ └──────────────────┘│ŞI PROTECŢIE││ UMANE │
     │ INTERN │ │ │ - - - - - - - │ INTERNĂ ││ │
     └──────────┘ └──────────┘ | COLEGIUL | └────────────┘└──────────┘
                                 |MINISTERULUI |
                                  - - - - - - -
                                                    ┌-----------┐
  ┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐|┌─────────┐|
  │SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│|│ŞEF DE- │|
  │ DE ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE │|│PARTAMENT│|
  │ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT │|│SCHENGEN │|
  │ ││ ││ ││ ││(Şef al │|│(cu rang │|
  │ ││ ││ ││ ││Departa-│|│de secre-│|
  │ ││ ││ ││ ││mentului│|│tar de │|
  │ ││ ││ ││ ││Ordine │|│ stat) │|
  │ ││ ││ ││ ││şi Sigu-│|│ │| ┌───────────┐┌───────────┐
  │ ││ ││ ││ ││ranţă │|│ │| │ DIRECTIA ││DIRECTIA │
  │ ││ ││ ││ ││Publică)│|│ │| │ GENERALĂ ││GENERALĂ │
  └────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘|└─────────┘| │ PENTRU ││MANAGEMENT │
                      ┌────────┐ |┌─────────┐| │COMUNICAŢII││OPERAŢIONAL│
                      │SECRETAR│ |│DIRECŢIA │| │ ŞI ││ │
                      │DE STAT │ |│SCHENGEN │| │TEHNOLOGIA ││ │
                      └────────┘ |└─────────┘| │INFORMAŢIEI││ │
  ┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐└-----------┘ └───────────┘└───────────┘
  │UNITATEA││ ││ ││ ││ADJUNCT │
  │CENTRALĂ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││ ŞEF │
  │PENTRU ││PENTRU ││PENTRU ││AFACERI ││DEPARTA-│ ┌────────┐
  │REFORMA ││RELAŢII-││COMUNI- ││EUROPENE││ MENT │ │SECRETAR│
  │ADMINIS-││LE CU ││TĂŢI ││ ŞI │└────────┘ │GENERAL │
  │TRAŢIEI ││INSTITU-││LOCALE, ││RELAŢII │┌--------┐ └────────┘
  │PUBLICE ││ŢIILE ││ZONE ││INTERNA-│|CENTRUL | ┌────────┐┌────────┐┌────────┐
  │(la ││PREFEC- ││ASISTATE││ŢIONALE │|NAŢIONAL| │SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│
  │nivel ││TULUI ││AJUTOR │└────────┘|DE CON- | │GENERAL ││GENERAL ││GENERAL │
  │direcţie││ ││DE STAT │ |DUCERE | │ADJUNCT ││ADJUNCT ││ADJUNCT │
  │generală││ ││ŞI PAR- │ |A ACŢIU-| └────────┘└────────┘└────────┘
  └────────┘└────────┘│TENERIAT│ |NILOR DE| ┌────────┐┌────────┐┌─────────┐
  ┌────────┐┌────────┐│CU STRUC│ |ORDINE | │DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA │
  │ ││DIRECŢIA││TURILE │ |PUBLICĂ | │JURIDICĂ││MEDICALĂ││LOGISTICĂ│
  │DIRECŢIA││PENTRU ││ASOCIA- │ └--------┘ └────────┘└────────┘└─────────┘
  │PENTRU ││SERVI- ││TIVE │ ┌─────────┐┌─────────────┐
  │DEZVOL- ││CIILE │└────────┘ │DIRECŢIA ││SECRETARIATUL│
  │TAREA ││PUBLICE │┌──────────┐ │INFORMARE││ GENERAL │
  │CAPACI- ││DECON- ││DIRECŢIA │ │ ŞI ││ (la nivel │
  │TĂŢII ││CENTRATE││PENTRU │ │ RELAŢII ││ direcţie) │
  │ADMINIS-││ ││SERVICII │ │ PUBLICE ││ │
  │TRATIVE ││ ││DE INTERES│ └─────────┘└─────────────┘
  └────────┘└────────┘│GENERAL, │
  ┌────────┐ │INVESTIŢII│
  │DIRECTIA│ │ ŞI │
  │PENTRU │ │DEZVOLTARE│
  │POLITICI│ │ LOCALĂ │
  │FISCALE │ └──────────┘
  │ ŞI │
  │BUGETARE│
  │LOCALE │
  └────────┘
  ┌─────────┐
  │UNITATEA │
  │ DE │
  │POLITICI │
  │PUBLICE │
  │(la nivel│
  │direcţie │
  └─────────┘

  II. Instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
  A. Instituţii şi structuri aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
  1. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
  2. Institutul Naţional de Administraţie
  3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
  4. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
  5. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
  6. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
  7. Instituţia prefectului (42)
  8. Direcţia Generală de Paşapoarte
  9. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
  10. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
  11. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
  12. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)
  13. Oficiul Român pentru Imigrări
  14. Arhivele Naţionale
  15. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor
  16. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
  17. Direcţia formare iniţială şi continuă
  18. Liceul "Neagoe Basarab" al Ministerului Administraţiei şi Internelor
  19. Liceul "Constantin Brâncoveanu" al Ministerului Administraţiei şi Internelor
  20. Poliţia Română
  21. Jandarmeria Română
  22. Poliţia de Frontieră Română
  23. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor
  24. Direcţia economico-administrativă
  25. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti
  26. Structuri subordonate unor unităţi centrale
  B. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
  Remus Pricopie,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 10 decembrie 2008.
  Nr. 1.678.
  -------