HOTĂRÂRE nr. 123 din 6 februarie 2008
privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004 este un calculator cu procesor 2 Ghz, 1 GB RAM şi 160 GB hard-disk şi software de bază."
  2. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei."
  3. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) În termen de 5 zile de la data publicării listei nominale a beneficiarilor pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului se pot depune contestaţii la comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul instituţiei de învăţământ superior."
  4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  5. La anexa nr. 3, textul notei de subsol corespunzătoare asteriscului va avea următorul cuprins:
  "*) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2008, este galben deschis."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Cristian Mihai Adomniţei
  Bucureşti, 6 februarie 2008.
  Nr. 123.


  Anexa
  -----
  (Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  -------------------------------------
  CALENDARUL
  pentru acordarea unui ajutor financiar
  în vederea achiziţionării de calculatoare
  începând cu anul 2008
  Numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
  Depunerea cererilor până la data de 31 martie
  Evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială 14 martie-14 aprilie
  Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat 10 aprilie-28 aprilie
  Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a listei de cereri eligibile 1 mai
  Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a listei beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru 2 mai
  Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor 3 mai, până la ora 18,00
  Depunerea contestaţiilor 5 zile de la afişarea listei beneficiarilor pe portalul dedicat
  Rezolvarea contestaţiilor 8 mai-23 mai
  Afişarea rezultatului contestaţiilor pe portalul dedicat şi în fiecare unitate de învăţământ 24 mai, până la ora 18,00
  Eliberarea bonurilor valorice 24 mai-1 iulie
  Achiziţionarea de calculatoare în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric 24 mai-31 iulie
  Depunerea copiilor după facturi şi procese- verbale de predare-primire de către elevi şi studenţi 24 mai-20 august
  Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor după facturi şi după procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la Comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat 24 mai-20 septembrie
  Afişarea şi actualizarea listei operatorilor economici înregistraţi, împreună cu numărul de cereri primite (de către I.S.J./I.S.M.B.) 16 iunie-10 octombrie
  Decontarea către operatorii economici 13 iunie-10 noiembrie

  --------