ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. În tot cuprinsul actului normativ, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".
  2. La capitolul II, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA a 3-a
  Strategia de dezvoltare teritorială, activităţi de amenajare a teritoriului şi de urbanism"
  3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Activităţile principale de amenajare a teritoriului şi de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare durabilă în profil teritorial, precum şi urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate.
  (2) Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, prevăzute la alin. (1), se fundamentează pe Strategia de dezvoltare teritorială a României.
  (3) Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional.
  (4) În procesul de implementare, Strategia de dezvoltare teritorială a României se bazează pe:
  a) sistemul de politici publice teritoriale, în conformitate cu obiectivele Strategiei de dezvoltare teritorială a României şi cu evoluţiile din domeniu la nivelul Uniunii Europene;
  b) metodologia de prioritizare a proiectelor, astfel încât investiţiile publice care decurg din Strategia de dezvoltare teritorială a României să fie considerate investiţii publice de interes naţional;
  c) sistemul naţional de observare a dinamicii teritoriale, elaborare a scenariilor de dezvoltare teritorială, evaluare a impactului teritorial al politicilor şi pe sisteme de fundamentare tehnică a deciziilor în dezvoltarea teritorială;
  d) crearea de parteneriate interinstituţionale, intersectoriale şi teritoriale pentru promovarea şi implementarea proiectelor strategice vizând coeziunea teritorială.
  (5) Metodologia prevăzută la alin. (4) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului."
  4. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 14^1. - În elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, trebuie urmărite principiile strategice privind:
  a) racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi intercontinentală a polilor de dezvoltare şi a coridoarelor de transport;
  b) dezvoltarea reţelei de localităţi şi structurarea zonelor funcţionale urbane;
  c) promovarea solidarităţii urban-rural şi dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii;
  d) consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale;
  e) protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural."
  5. La articolul 18, partea dispozitivă şi literele a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este autoritatea administraţiei publice centrale pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, având în această calitate următoarele atribuţii:
  a) elaborarea, sub coordonarea primului-ministru, a Strategiei de dezvoltare teritorială a României şi a politicilor publice în conformitate cu obiectivele acesteia;
  .........................................................................
  g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, cu consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi urmărirea modului în care se aplică programele guvernamentale, Strategia de dezvoltare teritorială şi liniile directoare ale acesteia, planurile de amenajarea teritoriului şi urbanism, la nivel regional, judeţean şi local."
  6. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Certificatul de urbanism este obligatoriu pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice, precum şi pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile în cel puţin 3 parcele. În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaţii privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind în acest caz facultativă."
  7. La articolul 31, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului - teren şi/sau construcţiile aferente - în intravilan sau în extravilan; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, interdicţii definitive sau temporare de construire -, dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România şi asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară exercitarea dreptului de preempţiune a statului potrivit legii, precum şi altele prevăzute de lege. Informaţiile privind dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia vor fi preluate din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară pentru informare."
  8. După articolul 31 se introduc trei noi articole, articolele 31^1, 31^2 şi 31^3, cu următorul cuprins:
  "Art. 31^1. - (1) Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit prezentei legi.
  (2) Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiţionată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice şi echipamentelor tehnice necesare funcţionării coerente a zonei.
  (3) În cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura şi parametrii zonei proiectaţi prin documentaţiile de urbanism sau amenajare a teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiţionată de modificarea limitelor parcelelor respective, cu acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza unui plan urbanistic zonal, aprobat potrivit legii, cu actualizarea ulterioară a planului cadastral al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, respectiv a evidenţelor de carte funciară.
  (4) La emiterea autorizaţiei de construire de către autoritatea publică competentă, pe lângă prevederile documentaţiilor de urbanism şi ale regulamentelor locale de urbanism aferente acestora, vor fi avute în vedere următoarele aspecte:
  a) existenţa unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condiţiilor de salubritate minimă;
  b) prezenţa unor vestigii arheologice. Autorităţile abilitate eliberează Certificatul de descărcare de sarcină arheologică sau instituie restricţii prin avizul eliberat, în termen de 3 luni de la înaintarea de către beneficiar/finanţator a Raportului de cercetare arheologică, elaborat în urma finalizării cercetărilor;
  c) existenţa riscului de încălcare a normelor de protecţie a mediului;
  d) existenţa riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase - recunoscute şi protejate potrivit legii;
  e) existenţa riscurilor naturale de inundaţii sau alunecări de teren;
  f) evidenţierea unor riscuri naturale şi/sau antropice care nu au fost luate în considerare cu prilejul elaborării documentaţiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv.
  Art. 31^2. - În baza prevederilor Planului urbanistic general, autorizaţiile de construire se emit direct pentru zonele pentru care există reglementări privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, cuprinse în Regulamentul local de urbanism - R.L.U., aferent acestuia.
  Art. 31^3. - Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau interdicţie, care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general, se vor evidenţia/delimita în cadrul acestuia în vederea detalierii prin planuri urbanistice zonale."
  9. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - (1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism:
  a) să respingă cererea în mod justificat;
  b) să solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de arhitectul-şef şi aprobat de către consiliul local, prin care se stabilesc:
  1. teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
  2. categoria/categoriile funcţională/funcţionale a/ale dezvoltării şi eventualele servituţi;
  3. reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare;
  c) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu.
  (2) După aprobarea Planului urbanistic zonal sau, după caz, a Planului urbanistic de detaliu, se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.
  (3) Noua documentaţie de urbanism, cuprinzând intervenţia solicitată, poate fi aprobată numai după o perioadă de cel puţin 12 luni de la data aprobării documentaţiei de urbanism iniţiale.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c), se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general:
  a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei;
  b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări noi numai cu privire la distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.
  (5) Modificarea, prin planuri urbanistice zonale elaborate pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, a reglementărilor aprobate prin Planul urbanistic general trebuie să asigure unitatea, coerenţa şi confortul urban atât ale zonei de studiu, cât şi ale teritoriului învecinat. Dacă modificarea este elaborată pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singură dată.
  (6) În cazul în care, din raţiuni de dezvoltare urbanistică temeinic fundamentate, este necesară depăşirea coeficientului de utilizare a terenului prevăzut la alin. (5), numai din iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale competente se va proceda la finanţarea şi elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru întreaga unitate teritorială de referinţă în care este inclusă zona. În vederea elaborării şi finanţării noii documentaţii, autoritatea publică poate asocia persoane fizice şi/sau juridice interesate."
  10. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 35^1. - (1) În vederea fundamentării deciziilor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor privind activitatea de amenajare a teritoriului, urbanism şi arhitectură, se constituie Comisia Naţională de Dezvoltare Teritorială, organism ştiinţific, consultativ şi de avizare, fără personalitate juridică, formată din funcţionari publici şi specialişti atestaţi în domeniu.
  (2) Comisia Naţională de Dezvoltare Teritorială are următoarele atribuţii principale:
  a) fundamentează din punct de vedere ştiinţific şi propune Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor politica de dezvoltare teritorială, urbană şi arhitecturală;
  b) avizează metodologiile, normele, normativele şi reglementările tehnico-ştiinţifice din domeniu, care se aprobă prin ordin al ministrului;
  c) analizează şi avizează documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism potrivit legii;
  d) susţine elaborarea de programe de pregătire a specialiştilor, precum şi de planuri de învăţământ şi specializare în domeniile conexe;
  e) analizează şi avizează planurile integrate de dezvoltare urbană şi a polilor de creştere.
  (3) Membrii Comisiei sunt numiţi pe baza nominalizărilor transmise de către următoarele instituţii/organizaţii:
  a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;
  b) Ministerul Transporturilor;
  c) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile;
  d) Ministerul Culturii şi Cultelor;
  e) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
  f) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
  g) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  h) Registrul Urbaniştilor din România;
  i) Ordinul Arhitecţilor din România;
  j) Asociaţia arhitecţilor-şefi de municipii;
  k) Asociaţia arhitecţilor-şefi de judeţe;
  l) universităţi şi institute de cercetare cu profil de planificare urbană şi teritorială, amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, dezvoltare, protecţia mediului şi alte profiluri conexe domeniului.
  (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi componenţa Comisiei Naţionale de Dezvoltare Teritorială se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor."
  11. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, localităţile cu statut de municipiu sau de oraş au obligaţia să deţină Planul de amenajare a teritoriului zonal periurban ca documentaţie de fundamentare a întocmirii Planului urbanistic general. Prevederile Planului de amenajare a teritoriului zonal se introduc în Planul de amenajare a teritoriului judeţean."
  12. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - (1) Planul urbanistic general are atât caracter director, cât şi de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani."
  13. La articolul 46 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
  "f^1) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;".
  14. La articolul 46 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  "j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri."
  15. La articolul 46 alineatul (3), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) şi g), cu următorul cuprins:
  "e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
  f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;
  g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană."
  16. La articolul 46, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4), (5), (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:
  "(4) Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localităţii şi se corelează cu bugetul şi programele de investiţii publice ale localităţii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică.
  (5) Prin Planul urbanistic general se identifică zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu şi de la care nu se pot acorda derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general.
  (6) Prevederile alin. (5) se aplică în mod obligatoriu zonelor asupra cărora este instituit un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare.
  (7) În vederea unei utilizări coerente şi raţionale a teritoriului localităţilor, zonele sau parcelele cu coeficienţi de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent.
  (8) Planul urbanistic general pentru intravilan se întocmeşte în format digital, pe suport grafic, la scări 1/1.000 - 1/5.000, după caz, iar în format analogic, la scara 1/5.000. Suportul topografic al planului de ansamblu al unităţii administrativteritoriale este la scara 1/25.000, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. Actualizarea suportului se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale interesate, cu condiţia avizării acestuia de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza măsurătorilor sau pe baza ortofotoplanurilor."
  17. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 47. - (1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general."
  18. La articolul 47, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
  "(5) Planurile urbanistice zonale pentru zone protejate nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice zonale care tratează părţi din acestea. Sunt admise numai modificări care pot fi stabilite prin Planul urbanistic de detaliu şi care nu modifică caracterul general al zonei.
  (6) Se interzice promovarea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de promovare a unui anumit proiect de investiţii. Planurile urbanistice zonale reglementează condiţiile de amplasare a investiţiilor, indiferent de natura lor sau de beneficiar."
  19. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 48. - (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică, prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a unuia sau mai multor obiective, pe una sau mai multe parcele adiacente, în corelare cu vecinătăţile imediate."
  20. La articolul 49, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism se diferenţiază în funcţie de încadrarea în unităţi teritoriale de referinţă, zone şi subzone şi pot fi aplicate numai în condiţiile cumulative referitoare la situarea, dimensiunile şi geometria parcelelor."
  21. La articolul 51, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism de interes naţional şi regional, care se finanţează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, sunt:
  a) elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României;
  b) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului naţional;
  c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional;
  d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;
  e) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;
  f) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, hărţi de hazard/risc în vederea prevenirii dezastrelor naturale sau industriale;
  g) programe de susţinere a dezvoltării locale în vederea asigurării fondului de documentaţii în domeniile: amenajarea teritoriului, urbanism, imobiliar-edilitar şi al proiectelor de dezvoltare urbană integrată.
  (1^2) Activităţile prevăzute la alin. (1^1) lit. g), precum şi metodologiile de finanţare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului."
  22. La articolul 55, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Indiferent de iniţiativa sau de sursa de finanţare, autoritatea administraţiei publice locale în competenţa căreia se află aprobarea documentaţiei de amenajarea teritoriului şi urbanism este responsabilă pentru întregul conţinut al reglementărilor adoptate, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel."
  23. La articolul 56, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
  "(4) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acesteia.
  (5) Valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora."
  24. La capitolul IV, secţiunea a 6-a, cuprinzând articolele 57-61, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA a 6-a
  Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism
  Art. 57
  (1) Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism constă în implicarea acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism.
  (2) Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare şi acces la justiţie, referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor şi documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, conform metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi în corelare cu procedurile specifice ce decurg din legislaţia de mediu.
  Art. 58. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au responsabilitatea organizării, desfăşurării şi finanţării procesului de participare a publicului în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
  Art. 59. - Informarea publicului este activitatea prin care autorităţile administraţiei publice fac publice:
  a) obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor;
  b) conţinutul strategiilor de dezvoltare teritorială şi a documentaţiilor de urbanism care urmează a fi supuse aprobării, precum şi al documentaţiilor aprobate, potrivit legii;
  c) rezultatele consultării publicului;
  d) deciziile adoptate;
  e) modul de implementare a deciziilor.
  Art. 60. - Consultarea publicului este procesul prin care autorităţile administraţiei publice centrale şi locale colectează şi iau în considerare opţiunile şi opiniile publicului privind obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială şi ale programelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor.
  Art. 61. - Informarea şi consultarea publicului se desfăşoară diferenţiat, în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor."
  25. La articolul 63 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogări de la Planul urbanistic general neprevăzute la art. 32 alin. (4)."
  26. Articolul 63^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 63^1. - Contravenţiile prevăzute la art. 63 alin. (2) se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
  a) de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. a) şi b);
  b) de la 1.000 lei la 9.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. c);
  c) de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. d) şi e);
  d) de la 3.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. f)."
  27. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 65. - (1) În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism."
  28. La anexa nr. 1 "Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Competenţe de avizare şi de aprobare a acestora", după numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 2^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  "2^1 Zonal pentru localităţi care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial ● Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ● Ministerul Culturii şi Cultelor ● organisme centrale şi teritoriale interesate Guvernul"

  29. La anexa nr. 1 "Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Competenţe de avizare şi de aprobare a acestora", după numărul curent 8 se introduce un nou număr curent, numărul curent 8^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  "8^1 Localităţi care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial ● Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ● Ministerul Culturii şi Cultelor ● organisme centrale şi teritoriale interesate Guvernul"

  30. La anexa nr. 1 "Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Competenţe de avizare şi de aprobare a acestora", după numărul curent 12 se introduce un nou număr, numărul curent 12^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  "12^1 Zone protejate care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi zonele lor de protecţie ● Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ● Ministerul Culturii şi Cultelor ● organisme centrale şi teritoriale interesate Guvernul"

  31. La anexa nr. 2 "Definirea termenilor utilizaţi în lege", după expresia "Zonă protejată" se introduc şase noi expresii, cu următorul cuprins:
  "● Indici urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum urmează:
  - coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;
  - procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.
  - Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT:
  ● dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;
  ● dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii.
  ● Interdicţie de construire (non aedificandi) - regulă urbanistică urmare căreia, într-o zonă strict delimitată, din raţiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizaţii de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcţiunea propusă.
  ● Planificarea teritorială (spaţială) - activitatea de armonizare a structurilor teritoriale prin managementul dezvoltării teritoriale şi coordonarea impactului teritorial al politicilor sectoriale.
  ● Unitate teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară pentru: agregarea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică omogenă. UTR, având de regulă suprafaţa de 1-20 ha şi în mod excepţional până la 100 ha, se delimitează pe limitele de proprietate, în funcţie de unele dintre următoarele caracteristici, după caz:
  - relief şi peisaj cu caracteristici similare;
  - evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă;
  - populaţie cu structură omogenă;
  - sistem parcelar şi mod de construire omogene;
  - folosinţe de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor;
  - regim juridic al imobilelor similar; reglementări urbanistice omogene referitoare la destinaţia terenurilor şi la indicii urbanistici.
  În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafeţe întinse, mai multe UTR alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referinţă (MUTR).
  ● Zonă funcţională de interes - zonă funcţională cu rol important din punct de vedere urbanistic în evoluţia localităţii. Zona funcţională de interes se stabileşte de către structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef şi se aprobă de către consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
  ● Zonă protejată - suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanţă, funcţionalitate, înălţime şi volumetrie, în scopul ocrotirii sănătăţii publice, a mediului şi patrimoniului natural şi construit."


  Articolul II

  Strategia de dezvoltare teritorială a României prevăzută la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se elaborează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, sub coordonarea primului-ministru, se avizează de către Consiliul de planificare strategică prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente şi se aprobă prin lege.


  Articolul III

  Metodologia de participare a publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism prevăzută la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, în termen de 90 de zile de la aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe.


  Articolul IV

  Aprobarea documentaţiilor de urbanism a căror solicitare de aprobare s-a făcut anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se va face în condiţiile prevederilor legale aplicabile la data solicitării aprobării, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.


  Articolul V

  Dispoziţiile art. I. pct. 24 sunt aplicabile la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.


  Articolul VI

  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica dându-se articolelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul mediului
  şi dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 27 august 2008.
  Nr. 27.
  __________