ORDONANȚĂ nr. 15 din 23 august 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 24 august 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII. 1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera o) se introduc patru noi litere, literele p), q), r) și s), cu următorul cuprins:
  p) centru național/local de informare și promovare turistică - structură specializată de informare și promovare turistică, care funcționează în cadrul structurii organizatorice a autorităților administrației publice locale și colaborează cu organizațiile de management al destinației, cu ministerul de resort din domeniul turismului și ministerul de resort în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului;
  q) destinație turistică - areal cu o varietate de produse turistice, având o imagine de marketing unitară și coerentă, ce dispune de o rețea de servicii generale și specifice, care contribuie la realizarea produselor turistice;
  r) organizație de management al destinației - entitate cu personalitate juridică, ce funcționează prin asocierea, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, autorităților publice locale din componența destinației cu organizațiile/federațiile patronale din turism sau, după caz, cu reprezentanți ai mediului privat din turism, care asigură realizarea politicii de marketing, în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu în vigoare, și gestionarea coordonată a componentelor destinației în scopul dezvoltării și valorificării potențialului turistic al destinației. Pot adera în calitate de membru asociat și alte entități relevante, cum ar fi asociații de promovare, asociații profesionale, administratori ai ariilor protejate, mediu academic și de formare profesională în turism și alții asemenea;
  s) atașatul de turism - persoana angajată în cadrul autorității publice centrale responsabilă în domeniul turismului care asigură reprezentarea României atât în țările membre ale Uniunii Europene, cât și în țările terțe, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone.
  2. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 10^1 și 10^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 10^1

  În scopul coalizării organizațiilor și factorilor interesați pentru dezvoltarea, valorificarea potențialului turistic și coordonarea destinației turistice, Ministerul Turismului elaborează procedura de înființare, funcționare, acreditare și reacreditare a organizațiilor de management al destinației, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 10^2

  Organizarea, funcționarea, rolul, atribuțiile acreditarea și reacreditarea centrelor naționale și locale de informare și promovare turistică se aprobă prin ordin comun al ministrului turismului și al ministrului de resort în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.
  3. La articolul 20, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) organizarea de centre naționale sau locale de informare și promovare turistică în localitățile turistice;
  4. La articolul 20, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) asocierea în scopul înființării organizațiilor de management al destinației.
  5. La articolul 39 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) organizarea de acțiuni de promovare turistică atât pe plan intern, cât și pe plan extern prin birourile de promovare turistică din străinătate și atașații de turism;
  6. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 39^1
  (1) În vederea asigurării reprezentării României atât în țările membre ale Uniunii Europene, cât și în țările terțe, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. b), în cadrul structurii de specialitate din Ministerul Turismului se înființează funcția de atașat de turism.(2) Posturile aferente funcțiilor de atașat de turism pot fi ocupate, prin concurs sau examen, potrivit legii, de angajați ai Ministerului Turismului, ai instituțiilor subordonate acestuia și de personalul detașat în minister.(3) Criteriile de selecție și modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al ministrului turismului și al ministrului afacerilor externe, care va include și prevederi cu privire la locul de desfășurare a activității atașatului de turism.(4) Stabilirea țărilor și a perioadei în care se efectuează misiunile de reprezentare prevăzute la alin. (1) se face prin ordin al ministrului turismului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.(5) Pe perioada exercitării funcției de atașat de turism, persoanelor care ocupă această funcție li se suspendă de drept raportul de serviciu/contractul individual de muncă, în condițiile legii, fiindu-le aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.(6) Sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de trimiterea în misiune în străinătate a personalului prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Turismului, în conformitate cu prevederile legale privind drepturile în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.(7) Personalul prevăzut la alin. (1) este supus autorității șefului misiunii diplomatice din care face parte și acționează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniilor specifice de activitate stabilite de autoritatea trimițătoare. (8) Drepturile salariale pentru funcția de atașat de turism clasa I se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale pentru funcția de consilier diplomatic clasa I din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.(9) Drepturile salariale pentru funcția de atașat de turism clasa II se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale pentru funcția de consilier diplomatic clasa II din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu

  București, 23 august 2017.
  Nr. 15.
  -----