ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 (*actualizată*)
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
(actualizată până la data de 5 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  Având în vedere faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2015 a personalului din sectorul bugetar, precum şi alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2015,
  ţinând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prelungire a termenului, până la care cota maximă de contribuţie de 6% aferentă fondurilor de pensii administrate privat să fie atinsă în anul 2017, ar afecta sustenabilitatea sistemului public de pensii,
  având în vedere necesitatea finalizării proiectelor pentru care unităţile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturile din privatizare, potrivit prevederilor art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare faptul ca aceste sume nu pot fi utilizate până la finalul anului 2015,
  având în vedere faptul că instituţiile publice se confruntă cu situaţii în care, ca urmare a schimbării sediilor şi/sau a spaţiilor de depozitare în perioada de inventariere de la finele anului, nu pot efectua inventarierea pentru unele bunuri care nu au caracter special,
  ţinând cont de faptul că sistemul Forexebug nu a fost definitivat, iar verificarea coerenţei datelor presupune utilizarea acestui sistem în paralel cu actualul sistem de raportare pe suport hârtie pentru o perioadă rezonabilă de timp, respectiv până la finele anului 2016,
  având în vedere faptul că, începând cu anul 2016, plata la scadenţă a dobânzii aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark să fie efectuată din bugetul de stat, iar dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark să fie virată la capitolul de venituri ale bugetului de stat,
  luând în considerare faptul că în cursul anului 2016 se va definitiva procedura care permite efectuarea întregului flux al plăţii electronice a serviciului datoriei publice guvernamentale,
  ţinând cont de necesitatea alinierii prevederilor legale ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile legislaţiei secundare şi practicile bancare şi cu mandatul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii,
  ca urmare a faptului că în procesul de elaborare a normelor de implementare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 s-a constatat că, deoarece una dintre condiţiile impuse de legiuitor în vederea accesării facilităţii constând în achiziţionarea sau construirea unei noi locuinţe în cadrul programului "Prima Casă" este lichidarea creditului acordat iniţial, iar refinanţarea generează posibilitatea migrării masive a beneficiarilor de la finanţatorii iniţiali, această situaţie conducând la imposibilitatea menţinerii evidenţei pe finanţatori şi a condiţiilor creditării de către mandatarul statului, este necesară eliminarea prevederilor referitoare la posibilitatea lichidării creditului prin refinanţare.
  Având în vedere faptul că necesitatea modernizării tehnicii militare aflate în înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale impune dezvoltarea unor instrumente de finanţare care să permită iniţierea şi derularea, începând cu anul 2016, a unor noi programe de înzestrare,
  având în vedere urgenţa semnării unor acorduri cu guvernele altor state, pentru care nu poate fi utilizată altă sursă de furnizare, prin care să se refacă starea tehnicii livrate în cadrul unor programe de asistenţă militară externă sau în cadrul unor acorduri de furnizare interguvernamentale,
  ca urmare a faptului că o parte din capabilităţile de apărare naţionale deficitare nu pot fi compensate decât cu echipamente furnizate de operatori economici externi sau interni, care nu doresc să depună oferte în situaţia în care nu se prevede efectuarea de plăţi în avans sau din acreditive,
  ţinând cont de particularităţile procesului investiţional militar şi necesitatea corelării sistemului de management al programelor de înzestrare ale Ministerului Apărării Naţionale cu cel dezvoltat la nivelul NATO,
  luând în considerare că neadoptarea acestor măsuri va conduce la neîndeplinirea misiunilor şi angajamentelor în cadrul NATO, în sensul nerespectării termenelor de constituire a capabilităţilor asumate, precum şi nivelul de interoperabilitate şi comunalitate a acestora,
  luând în considerare necesitatea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României în raport cu Fondul Monetar Internaţional referitoare la elaborarea unei strategii pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale în perioada 2016-2024,
  având în vedere faptul că Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea la data de 1 ianuarie 2016,
  luând în considerare faptul că domeniul exploatării gazelor naturale şi petrolului este un domeniu complex care necesită o perioadă îndelungată de timp pentru studierea combinaţiilor de mecanisme şi cote de impozitare din cadrul sistemelor fiscale din alte state, a facilităţilor fiscale care se pot acorda în scopul atragerii investitorilor (amortizări fiscale accelerate, provizioane pentru epuizarea zăcămintelor, reguli privind deducerea dobânzilor, reportarea pierderilor, scutiri fiscale temporare, credite pentru investiţii etc.), a elementelor contextuale, inclusiv proximitatea faţă de pieţe specifice, dimensiunea şi capacitatea investitorilor, astfel încât prin strategia de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale să se identifice elementele care fac ca impozitul aplicat să fie competitiv, respectiv să asigure resursele bugetare necesare şi în acelaşi timp să nu descurajeze investiţiile,
  ţinând cont de faptul că evaluarea impactului anumitor costuri care afectează rentabilitatea operaţiunilor societăţilor petroliere (evaluarea petrolului şi gazelor, garanţiile de bună execuţie, despăgubirile acordate proprietarilor de terenuri, obligaţiile privind aportul local, cerinţe având ca scop asigurarea bunelor practici de mediu şi finanţarea adecvată a recuperării amplasamentului etc.) este un exerciţiu foarte complex,
  evidenţiind totodată şi faptul că activitatea desfăşurată în sectorul petrolier are un specific aparte faţă de celelalte sectoare, elementele-cheie ale acestui sector fiind riscurile ridicate în activitatea de explorare şi un ciclu lung al proiectelor,
  având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene, în condiţiile în care activităţile cu caracter de monopol natural din cadrul sectorului energiei electrice şi al gazelor naturale, mai precis prestarea serviciilor de distribuţie şi transport al energiei electrice şi gazelor naturale, sunt caracterizate prin profitabilitate care decurge atât din lipsa concurenţei, cât şi din lipsa elasticităţii cererii, iar impozitul stabilit asupra acestor activităţi reprezintă venit la bugetul de stat,
  pentru a se asigura desfăşurarea în condiţii optime a procesului de elaborare a strategiei pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale în perioada 2016-2024 şi pentru a se evita orice risc de blocaj se impune prorogarea termenelor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  Având în vedere faptul că legislaţia subsecventă Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are ca termen de aprobare data de 31 decembrie 2015, precum şi faptul că, odată elaborate, aceste acte normative care au caracter tehnic se notifică Comisiei Europene în conformitate cu dispoziţiile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, termenul de aşteptare a unui răspuns fiind de minimum trei luni, la care se adaugă alte trei luni în cazul în care Comisia Europeană sau unul ori mai multe state membre transmit observaţii sau opinii detaliate, prorogarea termenelor de legiferare este obligatorie atât pentru evitarea încălcării prevederilor directivei, cât şi pentru evitarea unui impact economic negativ asupra mediului de afaceri.
  Având în vedere faptul că Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 şi luând în considerare faptul că în textul acesteia există prevederi arbitrare în interpretare care pot determina diferenţieri de tratament aplicabil pensionarilor în etapa de stabilire, recalculare şi/sau actualizare a pensiilor militare de stat,
  ţinând cont că, în condiţiile neadoptării măsurilor de modificare şi completare a Legii nr. 223/2015, este imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior şi există riscul apariţiei unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010-2012,
  având în vedere faptul că la data de 1 ianuarie 2016 intră în vigoare Legea nr. 223/2015, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, nu mai sunt aplicabile pensiilor militare, ceea ce conduce la diminuarea drepturilor aflate în plată, stabilite la nivelul pensiei minime garantate, respectiv diminuarea cuantumului pensiei sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari,
  având în vedere obligaţia adoptării şi publicării până la data de 31 decembrie 2015 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2015/2060 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi,
  luând în considerare necesitatea clarificării tratamentului fiscal, din punctul de vedere al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aplicabil persoanelor care se află în arest preventiv în unităţile aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, precum şi necesitatea introducerii unor clarificări de natură tehnică referitoare la nivelul bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii, raportată la nivelul punctului de pensie, în situaţiile în care acesta conţine fracţiuni de leu,
  neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ ar conduce la:
  - neincluderea persoanelor care se află în arest preventiv în unităţile aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, în categoria persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi, în consecinţă, la imposibilitatea accesării serviciilor medicale acordate de sistemul de sănătate publică pentru această categorie de persoane;
  - dificultăţi în stabilirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii plătite de Casa Naţională de Pensii Publice şi alte entităţi care plătesc venituri din pensii, şi, în consecinţă, stabilirea eronată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
  - posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României pentru netranspunerea în termenul legal de 31 decembrie 2015 a prevederilor Directivei (UE) 2015/2060, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2016, precum şi existenţa în paralel, a două standarde de raportare în cadrul Uniunii Europene, respectiv a Directivei 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi şi a Directivei 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal,
  ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 2,2% din produsul intern brut în anul 2016, ceea ce presupune un deficit bugetar în 2016 de 5% din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice,
  luând în considerare că, în situaţia neadoptării acestor măsuri în regim de urgenţă, deficitul bugetar în anul 2016 va depăşi pragul de 3% din produsul intern brut prevăzut de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, ceea ce va determina declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv,
  având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, se impune luarea acestor măsuri în regim de urgenţă;
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Salarizarea în anul 2016 a personalului plătit din fonduri publice


  Articolul 1

  (1) În anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În anul 2016, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia lunară brută de încadrare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
  (3) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de drepturile corespunzătoare noilor condiţii, la nivelul acordat pentru funcţiile similare în plată din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat.
  (4) Valoarea de referinţă se menţine şi în anul 2016 la 600 lei.


  Articolul 2

  (1) În anul 2016, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte metodologia de stabilire a drepturilor de natură salarială.
  (2) Începând cu luna ianuarie 2016, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
  (3) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul prevăzut la alin. (2) beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.


  Articolul 3

  Abrogat.
  ----------
  Art. 3 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 193 din 28 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016.


  Articolul 3^1

  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
  ----------
  Alin. (1) al art. 3^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  (1^1) Sintagma «fiecare funcţie» prevăzută la alin. (1) reprezintă funcţiile prevăzute în aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent în Legea-cadru nr. 284/2010 privind
  salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  (1^2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti.
  ----------
  Alin. (1^2) al art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  (1^3) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituţie sau autoritate publică se înţelege acea instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituţiilor sau autorităţilor publice aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite, având acelaşi scop, îndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.
  ----------
  Alin. (1^3) al art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  (1^4) Pentru personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate se stabileşte cu respectarea criteriilor care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim şi maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensaţii tranzitorii, cu excepţia celei pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul pentru care îşi desfăşoară activitatea.
  ----------
  Alin. (1^4) al art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  (2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile tranzitorii.
  (3) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor inclusă în acesta, doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor.
  (4) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim aferent funcţiei, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie/specialitate din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în calcul majorările salariilor de bază ale personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi drepturile băneşti incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, numai pentru personalul care intră sub incidenţa celor două acte normative.
  (5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.
  (6) Începând cu luna august 2017, pentru personalul prevăzut la alin. (5), în soldele de funcţie/salariile de funcţie se include diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.
  (7) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
  (8) Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară.
  ----------
  Alin. (8) al art. 3^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  (9) Drepturile prevăzute la alin. (5), (6) şi (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  ----------
  Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016.


  Articolul 3^2*)

  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1 şi 2 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.
  (2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit anexei nr. 1.
  (3) În situaţia în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.
  (4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate sanitară, pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
  (5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 4.749 lei.
  (6) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, se desfăşoară în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.
  (6^1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna octombrie 2016, pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, tariful orar se determină în funcţie de salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător funcţiei de execuţie. Influenţele financiare determinate de aplicarea acestei prevederi, pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.
  ----------
  Alin. (6^1) al art. 3^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  (6^2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu 1 octombrie 2016, personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică beneficiază de acelaşi cuantum al sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secţiile/ compartimentele cu paturi de îngrijire paleative care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor, iar personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii/compartimente pentru arşi beneficiază de acelaşi cuantum al sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secţiile/compartimentele cu paturi pentru bolnavi cu SIDA care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor la limita maximă.
  ----------
  Alin. (6^2) al art. 3^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  (7) Pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.
  ----------
  Art. 3^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016.


  Articolul 3^3*)

  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol.
  (2) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2 includ salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de execuţie, respectiv salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de conducere.
  (3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit anexei nr. 2.
  (4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
  a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
  b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
  c) indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, profesori pentru învăţământul primar sau preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b);
  d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016.
  (5) Pentru personalul didactic auxiliar şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special, special integrat sau în învăţământul superior/universitar care nu se regăseşte în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi c.4 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (5) al art. 3^3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
  b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
  c) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învăţământ;
  d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensaţiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016.
  (6) În situaţia în care salariile determinate potrivit alin. (1) şi (4) sau, după caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.
  (7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.
  (8) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
  (9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5) lit. a)-c).
  ----------
  Alin. (5) al art. 3^3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  (10) Pentru personalul promovat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) sau (5).
  (11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5) aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
  (12) Personalul didactic de predare, de conducere, precum şi cel de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora.
  ----------
  Art. 3^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016.


  Articolul 3^4

  (1) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.
  (2) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mare decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se acordă, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii:
  a) începând cu data de 1 august 2016, o majorare a salariului de bază aferent lunii iulie 2016, astfel încât să se asigure o creştere cu 50% din diferenţa rezultată între salariul determinat potrivit art. 3^3 şi salariul aferent lunii iulie 2016;
  b) începând cu data de 1 decembrie 2017, dacă totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 3^3 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu totalul drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2017 se păstrează drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar la determinarea drepturilor salariale se va utiliza, începând cu data de 1 decembrie 2017, anexa cu salariile de bază prevăzute la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  ----------
  Lit. b) a alin. (2) al art. 3^4 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  ----------
  Art. 3^4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016.


  Articolul 3^5

  În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor cuprinde şi anexe cu salariile de bază care se vor utiliza începând cu data de 1 august 2016, pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (2) lit. a), respectiv o anexă cu salariile de bază de la 1 decembrie 2017 pentru funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  ----------
  Art. 3^5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.


  Articolul 3^6

  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază pentru personalul încadrat pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor se stabilesc potrivit anexei nr. 3, cu excepţia personalului încadrat, nou-încadrat sau promovat pe funcţii publice şi contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziţii legale.
  (2) În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1 sunt mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) se menţin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 3^1.
  (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituţii şi autorităţi publice, asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor.
  ----------
  Art. 3^6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.


  Articolul 4

  (1) În anul 2016, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.
  (2) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.
  (3) Pentru funcţionarii publici care se transferă, sunt redistribuiţi din corpul funcţionarilor publici sau sunt reintegraţi în funcţie, potrivit legii, în cursul anului 2016, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată în instituţia în care este încadrat.
  (4) Abrogat.
  ----------
  Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016.
  (5) În situaţia în care în cadrul instituţiei/unităţii de învăţământ nu există funcţie similară, salariul pentru acea funcţie se stabileşte aplicând prevederile Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare, şi, succesiv, actele normative privind salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ care au intrat în vigoare ulterior acestei legi.
  (6) În anul 2016, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.


  Articolul 5

  (1) În anul 2016, avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
  (2) În anul 2016, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum şi la trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţie personalului care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale "Justiţie".
  (3) Personalul care, în cursul anului 2016, desfăşoară activităţi noi care presupun, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă, beneficiază de o majorare a salariului de bază, soldei/salariului de funcţie, respectiv a indemnizaţiei de încadrare corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) În anul 2016, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011.


  Articolul 6

  (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017.
  (2) Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi personalului nou-încadrat şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau de serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-a reluat activitatea în anul 2016, numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii de muncă cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituţia/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcţiile similare în plată.
  (3) În anul 2016, prevederile art. 12 din cap. I lit. B din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică.


  Articolul 7

  În anul 2016, prevederile art. 20 alin. (6) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică.


  Articolul 8

  (1) În anul 2016, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2015.
  (2) În anul 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2009.
  (3) Prin excepţie de la prevederile art. 1, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducătorii acestora, se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 15 din secţiunea a 2-a a cap. II din anexa nr. VII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
  (4) Baza de calcul al drepturilor prevăzute la alin. (3) o reprezintă solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, majorată cu 10%.
  (5) Prevederile art. 13 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 12 alin. (6)-(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2016.
  (6) Dispoziţiile alin. (5) se aplică cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin buget.


  Articolul 9

  În anul 2016, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora, cu excepţia situaţiilor când prin prezenta ordonanţă de urgenţă se dispune altfel.


  Articolul 10

  (1) În anul 2016, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă premii personalului din cadrul acestora.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2016 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care iau pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.
  ----------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016.
  (3) În anul 2016, instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1), cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii şi unităţilor prevăzute la art. 100 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora.
  (4) În bugetele pe anul 2016 ale instituţiilor şi autorităţilor publice prevăzute la alin. (1) nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete-cadou, prime de vacanţă şi vouchere de vacanţă personalului din cadrul acestora.


  Articolul 11

  (1) În anul 2016, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.


  Articolul 12

  (1) În anul 2016 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2015 următoarele drepturi:
  a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;
  f) cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată;
  g) indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România;
  i) cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
  j) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;
  k) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În anul 2016, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015.
  (3) În anul 2016, pentru consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni, indemnizaţiile de şedinţă prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc prin aplicare la indemnizaţiile corespunzătoare primarilor, primarului general, respectiv preşedinţilor consiliilor judeţene stabilite pentru luna decembrie 2013.


  Articolul 12^1

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrată din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  ----------
  Art. 12^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.


  Capitolul II Măsuri bugetare


  Articolul 13

  Majorarea salarială prevăzută la art. 1^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul cuantumului salariilor în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, salarizat conform cap. V din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 14

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016 valoarea punctului de pensie se majorează cu 5% şi este de 871,7 lei.
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%.


  Articolul 15

  (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, se va realiza astfel:
  a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
  b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
  c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
  d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
  e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
  (2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
  (3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
  (4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
  (5) La sumele actualizate în condiţiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.
  (6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 16

  Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.
  (2) Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.
  (3) La finele exerciţiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată utilizate pentru plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), care depăşesc procentul de 90% din totalul plăţilor efectuate, se restituie la bugetul de stat."


  Articolul 17

  Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Sumele provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, care se restituie în condiţiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidenţiază în buget la o poziţie distinctă de venituri bugetare.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanţiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor Externe pentru contracte de închiriere privind spaţiile de lucru şi locuinţele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe şi pot fi utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata garanţiilor din contul de disponibil se fac în limita soldului acestuia.
  (3) Soldul contului de disponibil rămas neutilizat la sfârşitul anului se virează la bugetul de stat, în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanţiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe pentru contracte de închiriere privind spaţiile de locuit reprezentând locuinţe de serviciu pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, se virează în conturi de disponibil deschise pe numele instituţiilor respective şi pot fi utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata garanţiilor din conturile de disponibil se fac în limita soldurilor acestora.
  (5) Soldul conturilor de disponibil prevăzute la alin. (4), rămas neutilizat la sfârşitul anului, se virează la bugetul de stat, în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor."


  Articolul 18

  Alineatul (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) În termen de 9 ani de la începerea activităţii de colectare, cota de contribuţie la fondul de pensii se majorează la 6%, cu o creştere de 0,5 puncte procentuale pe an până în anul 2015 inclusiv, respectiv cu o creştere de 0,1 puncte procentuale în anul 2016 şi cu o creştere de 0,9 puncte procentuale în anul 2017, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an."


  Articolul 19

  Sumele din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, rămase neutilizate la sfârşitul anului 2015 de către beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. a)-d) din acelaşi act normativ, se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.


  Articolul 20

  Alineatul (8) al articolului 9 din Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 21

  Prin derogare de la prevederile art. III alin. (8) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016, numărul maxim de posturi stabilit potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor/subunităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare "Învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanţare, prevăzută în anexa la ordonanţa de urgenţă, stabilit pentru anul 2014, se menţine şi pentru anul 2016.


  Articolul 22

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 5, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(11) Instituţiile publice pot deschide, conturi escrow la o instituţie de credit agreată de instituţiile finanţatoare externe sau interne, în condiţii stabilite prin convenţii încheiate între părţi."
  2. La articolul 6^1 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) virează în contul operatorului economic prevăzut la art. 6 alin. (1) suma aferentă obligaţiilor bugetare înscrise în certificatul de atestare fiscală;"
  3. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) finanţarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, din exerciţiul curent;"
  4. La articolul 7 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) finanţarea deficitelor temporare ale bugetului trezoreriei statului din exerciţiul curent."
  5. La articolul 11 alineatul (2), litera g) se abrogă.
  6. La articolul 11 alineatul (3), litera c) se abrogă.
  7. La articolul 11 alineatul (3), literele f) şi g) se abrogă.
  8. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Începând cu anul 2016, cheltuielile pentru funcţionarea unităţilor Trezoreriei Statului, care cuprind cheltuieli de capital precum şi cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea Trezoreriei Statului şi a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poştale, cheltuieli cu transportul şi asigurarea numerarului şi valorilor, paza sediilor şi chirii, cheltuieli cu întreţinerea, funcţionarea şi asigurarea mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, cheltuieli de publicitate, se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. Eventualele obligaţii de plată aferente cheltuielilor pentru funcţionarea unităţilor Trezoreriei Statului, rămase neachitate din bugetul trezoreriei statului la finele anului 2015, se preiau şi se achită de la bugetul de stat."


  Articolul 23

  După alineatul (2) al articolului 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
  "(2^1) În cazul în care în perioada inventarierii efectuate la finele anului intervin situaţii speciale constând în schimbări ale sediilor şi/sau ale spaţiilor de depozitare ale bunurilor aflate în patrimoniul, inclusiv în administrarea instituţiilor publice, ordonatorii de credite pot aproba ca, pentru bunurile existente în sediile şi/sau în spaţiile de depozitare respective, să se cuprindă în registrul-inventar valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere ale anului anterior, actualizate cu intrările şi ieşirile de bunuri până la finele perioadei de raportare.
  (2^2) Prevederile alin. (2^1) nu se aplică în cazul reorganizărilor instituţiilor publice, potrivit legii. Ordonatorii de credite vor cuprinde în raportul de analiză pe bază de bilanţ ce însoţeşte situaţiile financiare anuale informaţii cu privire la motivele care au generat efectuarea inventarierii în condiţiile alin. (2^1)."


  Articolul 24

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) buget individual - buget întocmit în format electronic potrivit procedurii de funcţionare a sistemului sau instrucţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice de către fiecare instituţie publică raportoare cu personalitate juridică, pe baza bugetului aprobat şi repartizat pentru activitatea sa proprie în condiţiile legii;"
  2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Punerea în funcţiune a sistemului naţional de raportare şi testare a procedurii de funcţionare a sistemului în relaţia cu entităţile publice se realizează până la data de 31 decembrie 2016."
  3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Până la data de 31 decembrie 2016, entităţile publice au obligaţia de a utiliza toate funcţionalităţile sistemului naţional de raportare, la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice sau a unităţilor subordonate acestuia şi potrivit calendarului stabilit în acest scop.
  (2) Pentru anul 2016, în paralel cu utilizarea sistemului naţional de raportare, entităţile publice au obligaţia de a întocmi şi de a depune situaţiile financiare şi celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidenţa contabilă, pe suport hârtie, în formatul şi la termenele stabilite de normele contabile în vigoare şi de a depune bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legislaţiei în vigoare la unităţile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie.
  (3) Începând cu anul 2017, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate."


  Articolul 25

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, litera d^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d^1) titluri de stat tip benchmark - instrumentele financiare pe termen mediu sau lung, cu următoarele caracteristici:
  - rata cuponului, ca rată anuală a dobânzii aferente titlurilor de stat tip benchmark, este stabilită înainte de lansarea acestora, fiind menţionată în prospectul de emisiune;
  - data emisiunii este data decontării seriei titlurilor de stat tip benchmark;
  - permit redeschideri, cu aceleaşi caracteristici cu emisiunea iniţială, respectiv ISIN, rata cuponului, data plăţii cuponului şi data scadenţei; data redeschiderii este data la care se măreşte valoarea nominală a seriei de titluri de stat tip benchmark aflate în circulaţie;
  - cuponul se plăteşte anual, data cuponului fiind o dată standard stabilită prin prospectul de emisiune;
  - plata dobânzii la scadenţa aferentă acestor titluri se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe»;
  - data scadenţei coincide cu data ultimului cupon;
  - dobânda acumulată reprezintă dobânda calculată pentru intervalul cuprins între data cuponului, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, şi data emisiunii/redeschiderii, în funcţie de rata cuponului, după metoda actual/actual;
  - dobânda acumulată va fi anunţată prin prospectul de emisiune al seriei de titluri de stat tip benchmark şi va fi plătită de participanţii pe piaţa primară a titlurilor de stat în ziua decontării/redeschiderii emisiunii;
  - dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului de stat şi va fi virată la capitolul bugetar 31.01 «Venituri din dobânzi», subcapitolul 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi»;
  - preţul net reprezintă produsul dintre cotaţia de preţ exprimată cu 4 zecimale şi valoarea nominală individuală a unui titlu de stat;
  - preţul brut reprezintă suma dintre preţul net şi dobânda acumulată;".
  2. La articolul 5 alineatul (3), litera c^1) se abrogă.
  3. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) Prin ordin comun emis de ministrul finanţelor publice şi ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, se aprobă procedura privind modernizarea şi implementarea proceselor de lucru în mediu electronic al serviciului datoriei publice guvernamentale, inclusiv reglementarea modalităţii de autentificare, validare şi semnare."


  Articolul 26

  Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) Plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), condiţiile de acordare a acestora şi de eligibilitate a băncilor şi a persoanelor fizice beneficiare ale programului «Prima casă», precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului."
  2. La alineatul (10^4), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
  "c) creditul acordat iniţial în cadrul Programului să fie lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe în cadrul Programului;
  d) la data solicitării celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoană fizică declară pe propria răspundere fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, respectiv cea achiziţionată sau construită în cadrul Programului pe care urmează să o înstrăineze cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe care va fi achiziţionată sau construită în cadrul Programului, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită sau construită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp şi o a doua locuinţă, respectiv cea achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe care va fi achiziţionată în cadrul Programului."
  3. Alineatul (10^5) va avea următorul cuprins:
  "(10^5) La data lichidării creditului acordat iniţial în cadrul Programului, prevăzută la alin. (10^4), se radiază ipoteca în favoarea statului şi a finanţatorului, privilegiul finanţatorului, precum şi interdicţiile de înstrăinare şi grevare cu sarcini instituite conform alin. (7)-(7^2) asupra imobilului achiziţionat sau construit iniţial în cadrul Programului."
  4. Alineatul (10^7) va avea următorul cuprins:
  "(10^7) Prin excepţie de la prevederile alin. (7)-(7^2), în cazul beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (10^4), finanţatorul, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul Programului, precum şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, chiar şi înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a locuinţei, cu condiţia lichidării creditului iniţial."


  Articolul 27

  Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.


  Articolul 28

  Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.


  Articolul 29

  Termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.


  Articolul 30

  (1) Termenul prevăzut la art. V şi VII din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.


  Articolul 31

  Articolul 29 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 32

  Alineatul (5) al articolului 9 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, se abrogă.


  Articolul 33

  (1) În situaţia în care până la data de 31 decembrie 2015 nu pot fi utilizate integral fondurile destinate Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, prevăzute în bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3)-(8) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să angajeze, ordonanţeze şi efectueze plăţi în anul 2015 reprezentând chirii aferente anului 2016 pentru spaţiile tehnice şi spaţiile pe piloni închiriate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale de la terţi proprietari de amplasamente de telecomunicaţii.
  (2) Lichidarea cheltuielilor angajate, ordonanţate şi plătite conform alin. (1) se realizează în anul 2016 pe baza documentelor justificative ce atestă prestarea efectivă a serviciilor.


  Articolul 34

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3)-(8) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale pot angaja şi utiliza fonduri publice prin utilizarea acreditivelor sau prin efectuarea de plăţi în avans pentru achiziţiile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/şi lucrări destinate realizării sau asigurării suportului logistic aferent echipamentelor militare, pentru care perioada de realizare depăşeşte anul bugetar în care a fost realizat angajamentul legal sau pentru care furnizorii nu doresc să livreze produsele în situaţia în care plata nu se realizează prin utilizarea unor astfel de instrumente.
  (2) Plăţile efectuate în avans de către ordonatorii de credite pentru achiziţiile prevăzute la alin. (1) nu pot depăşi cuantumul de 30% din valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul contractului.
  (3) Pentru sumele plătite în avans conform alin. (2), beneficiarii acestora au obligaţia de a pune la dispoziţia ordonatorilor de credite scrisori de garanţie bancară a căror valoare nu poate fi mai mică decât suma plătită sub formă de avans.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), pentru achiziţiile prevăzute la alin. (1), realizate de la organizaţii internaţionale sau de la guvernele altor state, se aplică prevederile normelor procedurale specifice rezultate din acordurile cu acestea.
  (5) Ordonanţarea şi transferarea fondurilor în acreditive de către ordonatorii de credite care realizează achiziţii conform alin. (1) se desfăşoară conform prevederilor documentelor de angajare prin transfer/transferuri bancare succesive.


  Articolul 35

  (1) Lichidarea sumelor angajate, ordonanţate şi plătite conform art. 34 alin. (5) se realizează pe baza proceselor-verbale de recepţie provizorie sau a proceselor-verbale de punere în funcţiune, precum şi a auditurilor tehnice şi acceptanţelor, atunci când acestea sunt necesare. Produsele şi condiţiile în care este necesară realizarea de audituri tehnice şi acceptanţe se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.
  (2) Lichidarea sumelor reprezentând avansuri acordate în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) se justifică de furnizori nu mai târziu de 36 de luni de la data acordării avansurilor, prin livrări de produse finite sau componente ale acestora, care pot funcţiona independent şi îndeplini, parţial, cerinţele ordonatorilor de credite.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru achiziţiile realizate de ordonatorii de credite conform art. 34 alin. (1), de la organizaţii internaţionale sau de la guvernele altor state, lichidarea sumelor angajate se realizează cu respectarea cerinţelor reglementărilor acestor organizaţii internaţionale sau ale guvernelor.
  (4) Plata produselor/serviciilor/lucrărilor pentru care ordonatorii de credite au efectuat lichidarea se poate realiza de către băncile sau unităţile de trezorerie în care au fost deschise acreditivele cu această destinaţie, pe bază de instrucţiuni şi/sau prin transferarea de credite bugetare în conformitate cu prevederile documentelor de angajare.
  (5) Pentru produsele/serviciile/lucrările pentru care au fost acordate avansuri, ordonatorii de credite au obligaţia ca la efectuarea plăţilor sau transmiterea instrucţiunilor prevăzute la alin. (4) să deducă în mod corespunzător sumele acordate avans conform documentelor de angajare.
  (6) Acceptanţa reprezintă prima etapă a procesului de lichidare şi are rolul de a furniza ordonatorului de credite dovezi obiective cu privire la modul în care produsul furnizat satisface performanţele, siguranţa, parametrii tehnici decisivi, configuraţia fizică, configuraţia funcţională, compatibilitatea şi interoperabilitatea cu produsul solicitat.


  Articolul 36

  Acreditivele în lei sau valută, destinate achiziţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1), neutilizate până la finele anului bugetar, se evidenţiază în contabilitatea ordonatorilor de credite ca finanţări din acreditive deschise în anii anteriori, se menţin în continuare în unităţile bancare sau de trezorerie până la lichidarea acestora conform destinaţiei stabilite prin documentele de angajare.


  Articolul 37

  (1) Investiţiile publice destinate exclusiv înzestrării Ministerului Apărării Naţionale, rezultate ca urmare a aplicării unor legi sau hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare al Ţării, se cuprind în programele anuale de investiţii prin derogare de la prevederile art. 42 şi 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Cuprinderea în programul de investiţii publice a achiziţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează numai dacă finanţarea acestora poate fi asigurată integral, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.
  (3) Managementul achiziţiilor de echipamente militare destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale se reglementează prin ordin al ministrului apărării naţionale.


  Articolul 38

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 3^1, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 1 februarie 2018."
  2. La articolul 5, alineatul (14) va avea următorul cuprins:
  "(14) Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2017."
  3. La articolul 10, litera aa) va avea următorul cuprins:
  "aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), după data de 1 ianuarie 2017;"


  Articolul 39

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul II va avea următorul cuprins:
  "Art. II. - (1) Începând cu data de 1 octombrie 2016, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Începând cu data de 1 aprilie 2017, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Începând cu data de 1 iulie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizaţi sau către operatori economici care sunt direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu condiţia păstrării şi arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (7) Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă până la data de 30 iunie 2016.
  (8) Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 iulie 2016.
  (9) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează în conformitate cu Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.
  (10) Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 30 iunie 2016."
  2. Articolul III va avea următorul cuprins:
  "Art. III. - Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător până la data de 30 iunie 2016."


  Articolul 40

  Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 22 se abrogă.
  2. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condiţiile art. 16-18 şi 32 şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi."
  3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a) şi b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19."
  4. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), în care nu se includ:
  a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
  b) compensaţiile lunare pentru chirie;
  c) valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană;
  d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
  e) primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă;
  f) indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
  g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă;
  h) plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
  i) compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat;
  j) restituiri şi plăţi de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul;
  k) majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat;
  l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora şi drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar;
  m) sumele încasate în calitate de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia;
  n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
  o) sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa nr. II - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Învăţământ» şi în anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  p) alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor.
  (2) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 19, 26 şi 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.
  (3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
  (4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la alin. (1) sau (2) corespunzătoare funcţiei militare/de poliţie/de penitenciare pe care este încadrat în ţară sau, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.
  (5) Pentru personalul care a fost detaşat în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), se utilizează salariile lunare corespunzătoare funcţiei exercitate, la care se adaugă drepturile de soldă/salariu plătite de instituţiile din care aceştia au fost detaşaţi.
  (6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcţie de demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare funcţiei exercitate. În cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei funcţii de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării.
  (7) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrării în concediu fără plată, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.
  (8) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaş, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea unei pensii, este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază de către susţinător în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaş.
  (9) În situaţia în care titularul/susţinătorul nu a realizat venituri cel puţin 6 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei o reprezintă media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază de către titular/susţinător în lunile de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizată la data deschiderii drepturilor de pensie.
  (10) Alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singură dată.
  (11) La determinarea soldelor/salariilor lunare brute nu se au în vedere dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare."
  5. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
  a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
  b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.
  (2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în condiţiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din această vechime.
  (3) Cuantumul pensiilor militare de stat stabilite în baza prevederilor art. 19 şi 26 se determină proporţional cu numărul anilor de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24, în raport cu vechimea prevăzută la alin. (2)."
  6. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28."
  7. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, iar în situaţia în care aceasta este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţia individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon."
  8. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Termenele de declarare şi de plată a sumelor reprezentând contribuţiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale."
  9. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - (1) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la art. 32 lit. a), şi elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia celor din învăţământul liceal, care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza activităţii desfăşurate în aceste instituţii.
  (2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), baza de calcul pentru stabilirea pensiei o reprezintă solda de funcţie minimă corespunzătoare primului grad militar/profesional din cadrul corpului pentru care se pregăteşte."
  10. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileşte conform prevederilor art. 29 şi 30.
  (2) Vechimea utilizată pentru calculul pensiei de invaliditate se stabileşte potrivit prevederilor art. 23-27.
  (3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea cumulată se adaugă, pentru fiecare an potenţial, până la realizarea vechimii de 25 de ani prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), următoarele procente:
  a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
  b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
  c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III."
  11. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acţiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care au dreptul."
  12. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor acţiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, beneficiază de o pensie de urmaş egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28."
  13. La articolul 60, alineatul (2) se abrogă.
  14. La articolul 64, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă."
  15. Articolul 70 se abrogă.
  16. La articolul 76, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea din urmă nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat."
  17. La articolul 88, litera i) se abrogă.
  18. La articolul 92, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă;"
  19. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 94. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 92 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 93 se fac de către organele de control ale instituţiilor din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională."
  20. Articolul 108 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 108. - Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:
  a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani;
  b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani;
  c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani."
  21. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 109. - (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.
  (3) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (5) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, şi în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se cuvin începând cu luna următoare depunerii documentelor şi se acordă în termen de cel mult 24 de luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.
  (6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
  (7) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4)."
  22. La articolul 110, alineatele (1), (2), (4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.
  ..........................................................................
  (4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
  ..........................................................................
  (8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4)."
  23. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 111. - În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului."
  24. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 122. - Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, precum şi urmaşii acestora, care la data deschiderii dreptului de pensie, de către casa de pensii sectorială competentă, îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, cât şi cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta în termen de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016."
  25. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 122^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 122^1. - În aplicarea prezentei legi pot fi emise norme aprobate prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii."


  Articolul 41

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 23 februarie 2009, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 2, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(1) Beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari, pensionarii sistemului public de pensii şi pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari.
  ...........................................................................
  (3) Diferenţa prevăzută la alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv prin bugetele Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi al Serviciului Român de Informaţii."
  2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii vor pune la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi la dispoziţia caselor sectoriale de pensii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii toate informaţiile necesare solicitate de aceasta în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Procedura, tipurile de informaţii, termenele şi modalităţile concrete de comunicare se vor stabili prin protocol încheiat între Casa Naţională de Pensii Publice şi la dispoziţia caselor sectoriale de pensii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii şi fiecare dintre sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii."


  Articolul 42

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice semnează o declaraţie ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2016 şi perspectiva 2017-2019 în ţintele, obiectivele şi priorităţile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018.
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice semnează o declaraţie de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea şi integralitatea informaţiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018.


  Articolul 43

  (1) În anul 2015 sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între creditele bugetare aprobate şi plăţile efectuate, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la capitolul 88.01 "Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior", titlul 80 "Împrumuturi", articolul 80.10 "Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior", destinate pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din acorduri internaţionale, ratificate prin legi, în vederea finanţării proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii, se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
  (2) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (1) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite într-un cont de venituri ale bugetului de stat.
  (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2016, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziţie distinctă, precum şi cheltuielile bugetului de stat şi cheltuielile prevăzute în bugetul aprobat al ordonatorului principal de credite la o poziţie distinctă, cu sumele virate potrivit prevederilor alin. (2).
  (4) Sumele suplimentate în bugetul ordonatorului principal de credite potrivit alin. (3) se utilizează cu aceeaşi destinaţie.


  Articolul 44

  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 153 alineatul (1), litera m) va avea următorul cuprins:
  "m) Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă organizate în subordinea acestei instituţii, care nu au venituri, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;"
  2. La articolul 160, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv."
  3. La articolul 168, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
  "(9) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii care depăşesc, lunar, valoarea întregită la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, se realizează de către organul fiscal competent în baza declaraţiei specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declaraţiei privind venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz."
  4. Articolul 254 va avea următorul cuprins:
  "Data aplicării
  Art. 254. - (1) Dispoziţiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 26 iunie 2003.
  (2) Prevederile privind obligaţiile agentului plătitor stabilit în România, prevăzute la art. 231 alin. (2) şi în prezentul capitol, se aplică până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2016, respectiv până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2017 în relaţia cu Austria.
  (3) Prevederile privind obligaţiile autorităţii competente din România prevăzute în prezentul capitol se aplică până la 30 iunie 2016, respectiv până la 30 iunie 2017 în relaţia cu Austria.
  (4) Sub rezerva alin. (2) şi alin. (3), dispoziţiile prezentului capitol care transpun prevederile Directivei 2003/48/CE se aplică în relaţia cu statele membre până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv şi în relaţia cu Austria până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.
  (5) Alineatele (2)-(4) transpun prevederile Directivei (UE) 2015/2060 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015."


  Articolul 45

  Prevederile art. 16, art. 17, art. 22 pct. 7, art. 25 şi art. 40 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.
  ----------
  Art. 45 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru

  societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Bucureşti, 9 decembrie 2015.
  Nr. 57.

  Anexa 1

  FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ"

  Capitolul I

  Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială
  1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere
  *Font 7*
   ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Spitale peste │ Spitale │ Servicii de │
   │crt.│ │studiilor│ 400 de paturi │ sub 400 de paturi │ ambulanţă │
   │ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
   │ │ │ │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │
   │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ │ │ │Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│
   │ │ │ │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │
   │ │ │ │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 1.│Manager │ S │ 6500│ 6791│ 6400│ 6500│ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 2.│Manager general │ S │ │ │ │ │ 6400│ 6500│
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 3.│Director medical │ S │ 6350│ 6400│ 6250│ 6350│ 6069│ 6200│
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 4.│Director de cercetare-dezvoltare │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 5.│Director financiar-contabil │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 6.│Director economic │ S │ │ │ │ │ 5450│ 5500│
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 7.│Director tehnic │ S │ │ │ │ │ 4095│ 4212│
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 8.│Director de îngrijiri │ S, SSD │ 4095│ 4212│ │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 9.│Alţi directori │ S │ 5500│ 5600│ 5450│ 5500│ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 10.│Asistent-şef │ S, SSD, │ │ │ │ │ 4095│ 4212│
   │ │ │ PL │ │ │ │ │ │ │
   └────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

   ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Nivelul │Institutul Naţional│Centrul de │Centre de │Centre de │
   │crt.│ │studiilor│de Hematologie │Transfuzie Sanguină│transfuzie sanguină│transfuzie sanguină│
   │ │ │ │Transfuzională │al Municipiului │regionale │judeţene │
   │ │ │ │"Prof. Dr. C. T. │Bucureşti │ │ │
   │ │ │ │Nicolau" │ │ │ │
   │ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
   │ │ │ │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │ Grad I │Grad II │
   │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ │ │ │Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│Salariile│
   │ │ │ │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │de bază │
   │ │ │ │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │- lei - │
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 1.│Director general │ │ 5500│ 5737│ │ │ │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 2.│Director, director general adjunct│ S │ 5274│ 5500│ 5274│ 5500│ 5128│ 5274│ 5128│ 5274│
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 3.│Director adjunct ştiinţific │ S │ 5128│ 5274│ │ │ │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 4.│Director adjunct financiar │ S │ 3459│ 4212│ │ │ │ │ │ │
   │ │contabilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 5.│Director resurse umane │ S │ 3459│ 4212│ │ │ │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 6.│Contabil-şef │ S │ │ │ 3459│ 4212│ 3400│ 4095│ 3363│ 3557│
   └────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
   ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
   │Nr. │ Alte funcţii de conducere │Nivelul │ Grad I │ Grad II │
   │crt.│ │studiilor├─────────┼─────────┤
   │ │ │ │Salariile│Salariile│
   │ │ │ │de bază │de bază │
   │ │ │ │- lei - │- lei - │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 1.│Director general*) │ S │ 5500│ 5737│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 2.│Director general adjunct, director, director executiv*) │ S │ 5274│ 5500│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 3.│Director adjunct*) │ S │ 5128│ 5274│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 4.│Director adjunct financiar-contabil*) │ S │ 3659│ 4212│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 5.│Contabil-şef*) │ S │ 3459│ 4212│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 6.│Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare │ S │ 5500│ 5550│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 7.│Şef serviciu │ S │ 3459│ 4212│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 8.│Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu │ S │ 2955│ 3459│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 9.│Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), │ S │ 5500│ 5550│
   │ │şef secţie, şef laborator şi altele similare │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 10.│Asistent medical-şef pe unitate │ S, SSD, │ 3850│ 3950│
   │ │ │ PL │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
   │ 11.│Şef formaţie muncitori │ │ 1500│ 1900│
   └────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.

  ──────────

  NOTE:
  1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.
  2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.
  3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.
  4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.
  I.1. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcţii beneficiază de creşterea salariului de bază avut, după cum urmează:
   ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Creştere │
   │crt.│ │salariu │
   │ │ │de bază %│
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 1.│Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă │ 12,5│
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 2.│Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă │ 10 │
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 3.│Farmacist şef serviciu │ 7,5│
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 4.│Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, │ │
   │ │oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef │ 10 │
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 5.│Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune │ 5 │
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 6.│Spălătoreasă cu gestiune │ 2,5│
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 7.│Şef echipă │ 2,5│
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 8.│Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - │ │
   │ │direcţia de sănătate publică │ 12,5│
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 9.│Medic coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă │ │
   │ │Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean │ 10 │
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 10.│Asistent medical coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă│ │
   │ │Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean │ 10 │
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 11.│Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie │ │
   │ │Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/ substaţie serviciul │ │
   │ │de ambulanţă judeţean │ 10 │
   ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
   │ 12.│Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de │ │
   │ │medicamente (stocul de urgenţă din staţia centrală a │ │
   │ │Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi staţiile centrale│ │
   │ │din serviciile de ambulanţă judeţene) │ 10 │
   └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

  I.2. Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinită, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Unităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias"*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
  a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  a.1. Unităţi clinice
  ┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Unităţi clinice │
  │crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤
  │ │ │ │ Salariile de bază │
  │ │ │ │ - lei - │
  │ │ │ │ Gradaţia │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
  │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │1. │Medic primar │ S │4100│4408│4628│4859│4981│5105│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │2. │Medic primar dentist │ S │4100│4408│4628│4859│4981│5105│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │3. │Medic specialist │ S │3222│3464│3637│3819│3914│4012│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │4. │Medic specialist dentist │ S │3222│3464│3637│3819│3914│4012│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │5. │Medic rezident anul VI-VII │ S │2965│3187│3347│3514│3602│3692│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │6. │Medic rezident anul IV-V │ S │2463│2648│2780│2919│2992│3067│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │7. │Medic dentist rezident anul IV-V│ S │2463│2648│2780│2919│2992│3067│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │8. │Medic rezident anul III │ S │2395│2575│2703│2839│2909│2982│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │9. │Medic dentist rezident anul III │ S │2395│2575│2703│2839│2909│2982│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │10. │Medic rezident anul II │ S │2146│2307│2422│2543│2607│2672│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │11. │Medic dentist rezident anul II │ S │2146│2307│2422│2543│2607│2672│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │12. │Medic rezident anul I │ S │1914│2058│2160│2268│2325│2383│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │13. │Medic dentist rezident anul I │ S │1914│2058│2160│2268│2325│2383│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │14. │Medic │ S │2364│2541│2668│2802│2872│2944│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │15. │Medic dentist │ S │2364│2541│2668│2802│2872│2944│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │16. │Farmacist primar*1) │ S │2957│3179│3338│3505│3592│3682│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │17. │Farmacist specialist │ S │2426│2608│2738│2875│2947│3021│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │18. │Farmacist │ S │2036│2189│2298│2413│2473│2535│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │19. │Farmacist rezident anul III │ S │2172│2335│2452│2574│2639│2705│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │20. │Farmacist rezident anul II │ S │2050│2204│2314│2430│2490│2553│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │21. │Farmacist rezident anul I │ S │1900│2043│2145│2252│2308│2366│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │22. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │2816│3027│3179│3337│3421│3506│
  │ │medical; principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │23. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │2307│2480│2604│2734│2803│2873│
  │ │medical; specialist │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │24. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │1832│1969│2068│2171│2226│2281│
  │ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │25. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │1640│1763│1851│1944│1992│2042│
  │ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │26. │Asistent medical, tehnician de │ S │2760│2967│3115│3271│3353│3437│
  │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │farmacie licenţiat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │auditivă licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat în nutriţie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dietetică, moaşă; principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │27. │Asistent medical, tehnician de │ S │2132│2292│2406│2527│2590│2655│
  │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │farmacie licenţiat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de audiologie şi protezare │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │auditivă licenţiat, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de profilaxie dentară │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat în nutriţie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dietetică, moaşă │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │28. │Asistent medical, tehnician de │ S │1623│1745│1832│1924│1972│2021│
  │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent medical licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nutriţie şi dietetică, moaşă; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │29. │Dentist principal │ SSD │1832│1969│2068│2171│2226│2281│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │30. │Dentist │ SSD │1730│1860│1953│2050│2102│2154│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │31. │Dentist debutant │ SSD │1578│1696│1781│1870│1917│1965│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │32. │Asistent medical, asistent │ SSD │2275│2446│2568│2696│2764│2833│
  │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medico-chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent dentar; principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │33. │Asistent medical, asistent │ SSD │1993│2142│2250│2362│2421│2482│
  │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medico-chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent dentar │ │ │ │ │ │ │ │

  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │34. │Asistent medical, asistent │ SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952│
  │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medico-chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent dentar; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │35. │Asistent medical principal*2) │ PL │2176│2339│2456│2579│2643│2710│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │36. │Asistent medical*2) │ PL │1960│2107│2212│2323│2381│2441│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │37. │Asistent medical debutant*2) │ PL │1550│1666│1750│1837│1883│1930│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │38. │Asistent medical principal*2) │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │39. │Asistent medical*2) │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │40. │Asistent medical debutant*2) │ M │1517│1631│1712│1798│1843│1889│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │41. │Tehnician dentar principal*3) │ M │1909│2052│2155│2263│2319│2377│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │42. │Tehnician dentar*3) │ M │1745│1876│1970│2068│2120│2173│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │43. │Tehnician dentar debutant*3) │ M │1517│1631│1712│1798│1843│1889│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │44. │Soră medicală principală*4) │ M │1705│1833│1925│2021│2071│2123│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │45. │Soră medicală *4) │ M │1560│1677│1761│1849│1895│1942│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │46. │Soră medicală debutant *4) │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │47. │Autopsier principal │ M │1705│1833│1925│2021│2071│2123│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │48. │Autopsier │ M │1560│1677│1761│1849│1895│1942│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │49. │Autopsier debutant │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │50. │Statistician medical, │ M │1705│1833│1925│2021│2071│2123│
  │ │registrator medical; principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │51. │Statistician medical, │ M │1560│1677│1761│1849│1895│1942│
  │ │registrator medical │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │52. │Statistician medical, │ M │1516│1630│1711│1797│1842│1888│
  │ │registrator medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
  Notă

  ──────────

  *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

  *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

  *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

  *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  ──────────

  a.2. Anatomia patologică şi medicina legală
  ┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Anatomia patologică │
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ şi medicina legală │
  │crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤
  │ │ │ │ Salariile de bază │
  │ │ │ │ - lei - │
  │ │ │ │ Gradaţia │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
  │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │1. │Medic primar │ S │7585│8154│8562│8990│9214│9445│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │2. │Medic specialist │ S │5961│6408│6728│7065│7242│7423│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │3. │Medic rezident anul IV-V │ S │4557│4898│5143│5400│5535│5674│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │4. │Medic rezident anul III │ S │4431│4763│5001│5251│5383│5517│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │5. │Medic rezident anul II │ S │3970│4268│4481│4705│4823│4944│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │6. │Medic rezident anul I │ S │3541│3806│3997│4197│4302│4409│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │7. │Farmacist primar*1) │ S │5789│6223│6534│6861│7033│7208│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │8. │Farmacist specialist │ S │4727│5082│5336│5602│5742│5886│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │9. │Farmacist │ S │4100│4408│4628│4859│4981│5105│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │10. │Asistent medical, tehnician de │ S │5395│5800│6090│6394│6554│6718│
  │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │laborator clinic licenţiat; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │11. │Asistent medical, tehnician de │ S │4139│4449│4672│4905│5028│5154│
  │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │laborator clinic licenţiat │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │12. │Asistent medical, tehnician de │ S │2471│2656│2789│2929│3002│3077│
  │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │laborator clinic licenţiat; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │13. │Asistent medical, asistent │ SSD │4288│4610│4840│5082│5209│5339│
  │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie şi imagistică; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │14. │Asistent medical, asistent │ SSD │3861│4151│4358│4576│4690│4808│
  │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie şi imagistică; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │15. │Asistent medical, asistent │ SSD │2305│2478│2602│2732│2800│2870│
  │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiodiagnostic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de laborator clinic, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical generalist, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie şi imagistică; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │16. │Asistent medical principal*2) │ PL │4227│4544│4771│5010│5135│5263│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │17. │Asistent medical*2) │ PL │3795│4080│4284│4498│4610│4725│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │18. │Asistent medical debutant*2) │ PL │2136│2296│2411│2532│2595│2660│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │19. │Asistent medical principal*2) │ M │3692│3969│4167│4376│4485│4597│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │20. │Asistent medical*2) │ M │3365│3617│3798│3988│4088│4190│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │21. │Asistent medical debutant*2) │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │22. │Soră medicală principală*4) │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │23. │Soră medicală*4) │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │24. │Soră medicală debutant*4) │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │25. │Autopsier principal │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │26. │Autopsier │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │27. │Autopsier debutant │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │28. │Statistician medical, │ M │3284│3530│3707│3892│3989│4089│
  │ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical anatomie patologică; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │29. │Statistician medical, │ M │2858│3073│3226│3388│3472│3559│
  │ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical anatomie patologică │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │30. │Statistician medical, │ M │2080│2236│2348│2465│2527│2590│
  │ │registrator medical, registrator│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical anatomie patologică; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
  Notă

  ──────────

  *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

  *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

  *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  ──────────

  a.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  ┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
  │ │ │ │ Servicii de ambulanţă, │
  │ │ │ │ compartimente de primire │
  │ │ │ │urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU,│
  │ │ │ │ CPU-S, secţii/compartimente │
  │ │ │ │cu paturi de ATI/TI, unitate │
  │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ de transport neonatală │
  │crt.│ │studiilor├─────────────────────────────┤
  │ │ │ │ Salariile de bază │
  │ │ │ │ - lei - │
  │ │ │ │ Gradaţia │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
  │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │1. │Medic primar │ S │4371│4699│4934│5180│5310│5443│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │2. │Medic dentist primar │ S │4371│4699│4934│5180│5310│5443│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │3. │Medic specialist │ S │3400│3655│3838│4030│4130│4234│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │4. │Medic dentist specialist │ S │3400│3655│3838│4030│4130│4234│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │5. │Medic rezident anul IV-V │ S │2563│2755│2893│3038│3114│3191│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │6. │Medic rezident anul III │ S │2495│2682│2816│2957│3031│3107│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │7. │Medic rezident anul II │ S │2246│2414│2535│2662│2728│2797│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │8. │Medic rezident anul I │ S │2014│2165│2273│2387│2447│2508│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │9. │Medic │ S │2464│2649│2781│2920│2993│3068│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │10. │Medic dentist │ S │2464│2649│2781│2920│2993│3068│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │11. │Farmacist primar*1) │ S │2960│3182│3341│3508│3596│3686│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │12. │Farmacist specialist │ S │2427│2609│2739│2876│2948│3022│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │13. │Farmacist │ S │2036│2189│2298│2413│2473│2535│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │14. │Fiziokinetoterapeut, │ S │2820│3032│3183│3342│3426│3511│
  │ │bioinginer medical; principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │15. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │2310│2483│2607│2738│2806│2876│
  │ │medical; specialist │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │16. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │2000│2150│2258│2370│2430│2490│
  │ │medical │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │17. │Fiziokinetoterapeut, bioinginer │ S │1676│1802│1892│1986│2036│2087│
  │ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │18. │Asistent medical, tehnician de │ S │2765│2972│3121│3277│3359│3443│
  │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │moaşă; principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │19. │Asistent medical, tehnician de │ S │2135│2295│2410│2530│2594│2658│
  │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │moaşă │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │20. │Asistent medical, tehnician de │ S │1630│1752│1840│1932│1980│2030│
  │ │radiologie şi imagistică │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │laborator clinic licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │balneofiziokinetoterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │recuperare, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dentar licenţiat, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │farmacie licenţiat, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │audiologie şi protezare auditivă│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profilaxie dentară licenţiat, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │moaşă; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │21. │Dentist principal │ SSD │1921│2065│2168│2277│2334│2392│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │22. │Dentist │ SSD │1866│2006│2106│2212│2267│2324│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │23. │Dentist debutant │ SSD │1588│1707│1792│1882│1929│1977│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │24. │Asistent medical, asistent │ SSD │2310│2483│2607│2738│2806│2876│
  │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de urgenţe │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medico-chirurgicale, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medico-social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent dentar; principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │25. │Asistent medical, asistent │ SSD │1995│2145│2252│2364│2424│2484│
  │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │26. │Asistent medical, asistent │ SSD │1568│1686│1770│1858│1905│1952│
  │ │medical specialist, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │superior de imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie, radioterapie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specialist, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical specializat, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de laborator clinic, tehnician │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapie, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de urgenţe medico- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │chirurgicale, asistent medico- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │social, tehnician dentar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │profilaxie stomatologică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent igienist pentru cabinet│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stomatologie, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │generalist, tehnician de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician de audiologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare auditivă, tehnician de│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical de geriatrie, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gerontologie şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │socială pentru vârstnici, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent medical de igienă şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medical, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnician dentar specialist, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistent dentar; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │27. │Asistent medical principal*2) │ PL │2180│2344│2461│2584│2648│2715│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │28. │Asistent medical*2) │ PL │1965│2112│2218│2329│2387│2447│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │29. │Asistent medical debutant*2) │ PL │1560│1677│1761│1849│1895│1942│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │30. │Asistent medical principal*2) │ M │2149│2310│2426│2547│2611│2676│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │31. │Asistent medical*2) │ M │1750│1881│1975│2074│2126│2179│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │32. │Asistent medical debutant*2) │ M │1520│1634│1716│1801│1847│1893│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │33. │Tehnician dentar principal*3) │ M │1915│2059│2162│2270│2326│2385│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │34. │Tehnician dentar*3) │ M │1750│1881│1975│2074│2126│2179│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │35. │Tehnician dentar debutant*3) │ M │1520│1634│1716│1801│1847│1893│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │36. │Soră medicală principală*4) │ M │1710│1838│1930│2027│2077│2129│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │37. │Soră medicală*4) │ M │1570│1688│1772│1861│1907│1955│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │38. │Soră medicală debutant*4) │ M │1520│1634│1716│1801│1847│1893│
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │39. │Statistician medical, │ M │1710│1838│1930│2027│2077│2129│
  │ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │registrator de urgenţă; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │40. │Statistician medical, │ M │1570│1688│1772│1861│1907│1955│
  │ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │registrator de urgenţă │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
  │41. │Statistician medical, │ M │1520│1634│1716│1801│1847│1893│
  │ │registrator medical, operator │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │registrator de urgenţă; debutant│ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
  Notă

  ──────────

  *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

  *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

  *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

  *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  ──────────

  a.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  *Font 8*
   ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi sanitare, cu excepţia celor │
   │crt.│ │studiilor│ cuprinse în unităţi clinice, şi │
   │ │ │ │ unităţi de asistenţă medico-socială │
   │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │ Salariile de bază │
   │ │ │ │ - lei - │
   │ │ │ │ Gradaţia │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤
   │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 1.│Medic primar │ S │ 3274│ 3520│ 3696│ 3880│ 3977│ 4077│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 2.│Medic dentist primar │ S │ 3274│ 3520│ 3696│ 3880│ 3977│ 4077│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 3.│Medic specialist │ S │ 2852│ 3066│ 3219│ 3380│ 3465│ 3551│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 4.│Medic dentist specialist │ S │ 2852│ 3066│ 3219│ 3380│ 3465│ 3551│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 5.│Medic │ S │ 2367│ 2545│ 2672│ 2805│ 2875│ 2947│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 6.│Medic dentist │ S │ 2367│ 2545│ 2672│ 2805│ 2875│ 2947│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 7.│Farmacist primar*1) │ S │ 2351│ 2527│ 2654│ 2786│ 2856│ 2927│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 8.│Farmacist specialist │ S │ 2158│ 2320│ 2436│ 2558│ 2622│ 2687│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 9.│Farmacist │ S │ 2036│ 2189│ 2298│ 2413│ 2473│ 2535│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 10.│Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; │ S │ 2205│ 2370│ 2489│ 2613│ 2679│ 2746│
   │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 11.│Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; │ S │ 1921│ 2065│ 2168│ 2277│ 2334│ 2392│
   │ │specialist │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 12.│Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical │ S │ 1813│ 1949│ 2046│ 2149│ 2202│ 2258│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 13.│Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; │ S │ 1625│ 1747│ 1834│ 1926│ 1974│ 2023│
   │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 14.│Asistent medical, tehnician de radiologie şi │ S │ 1843│ 1981│ 2080│ 2184│ 2239│ 2295│
   │ │imagistică licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │laborator clinic licenţiat, licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │balneofiziokinetoterapie şi recuperare, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician dentar licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │dentar licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare│ │ │ │ │ │ │ │
   │ │auditivă licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │profilaxie dentară licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 15.│Asistent medical, tehnician de radiologie şi │ S │ 1699│ 1826│ 1918│ 2014│ 2064│ 2116│
   │ │imagistică licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │laborator clinic licenţiat, licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │balneofiziokinetoterapie şi recuperare, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician dentar licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │dentar licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare│ │ │ │ │ │ │ │
   │ │auditivă licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │profilaxie dentară licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 16.│Asistent medical, tehnician de radiologie şi │ S │ 1603│ 1723│ 1809│ 1900│ 1947│ 1996│
   │ │imagistică licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │laborator clinic licenţiat, licenţiat în │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │balneofiziokinetoterapie şi recuperare, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician dentar licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │dentar licenţiat, tehnician de farmacie │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare│ │ │ │ │ │ │ │
   │ │auditivă licenţiat, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │profilaxie dentară licenţiat, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 17.│Dentist principal │ SSD │ 1730│ 1860│ 1953│ 2050│ 2102│ 2154│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 18.│Dentist │ SSD │ 1605│ 1725│ 1812│ 1902│ 1950│ 1999│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 19.│Dentist debutant │ SSD │ 1568│ 1686│ 1770│ 1858│ 1905│ 1952│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 20.│Asistent medical, asistent medical specialist, │ SSD │ 1774│ 1907│ 2002│ 2103│ 2155│ 2209│
   │ │tehnician superior de imagistică, radiologie, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │medical specialist, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │specializat, tehnician de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe│ │ │ │ │ │ │ │
   │ │medico-chirurgicale, asistent medico-social, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician dentar specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │profilaxie stomatologică, asistent igienist │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │pentru cabinet stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │stomatologie, asistent medical generalist, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de audiologie şi protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │medical de geriatrie, gerontologie şi │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │asistenţă socială pentru vârstnici, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │medical de igienă şi sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │asistent medical nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician dentar specialist, asistent dentar; │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 21.│Asistent medical, asistent medical specialist, │ SSD │ 1605│ 1725│ 1812│ 1902│ 1950│ 1999│
   │ │tehnician superior de imagistică, radiologie, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │medical specialist, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │specializat, tehnician de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe│ │ │ │ │ │ │ │
   │ │medico-chirurgicale, asistent medico-social, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician dentar specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │profilaxie stomatologică, asistent igienist │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │pentru cabinet stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │stomatologie, asistent medical generalist, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de audiologie şi protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă│ │ │ │ │ │ │ │
   │ │socială pentru vârstnici, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │igienă şi sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │asistent medical nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician dentar specialist, asistent dentar │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 22.│Asistent medical, asistent medical specialist, │ SSD │ 1568│ 1686│ 1770│ 1858│ 1905│ 1952│
   │ │tehnician superior de imagistică, radiologie, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │medical specialist, asistent medical │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │specializat, tehnician de laborator clinic, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de farmacie, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe│ │ │ │ │ │ │ │
   │ │medico-chirurgicale, asistent medico-social, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician dentar specializat, asistent de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │profilaxie stomatologică, asistent igienist │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │pentru cabinet stomatologic, asistent pentru │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │stomatologie, asistent medical generalist, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de radiologie şi imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de audiologie şi protezare auditivă, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician de protezare oculară, asistent │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă│ │ │ │ │ │ │ │
   │ │socială pentru vârstnici, asistent medical de │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │igienă şi sănătate publică, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │asistent medical nutriţionist şi dietetician, │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │tehnician dentar specialist, asistent dentar; │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 23.│Asistent medical principal*2) │ PL │ 1738│ 1868│ 1962│ 2060│ 2111│ 2164│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 24.│Asistent medical*2) │ PL │ 1574│ 1692│ 1777│ 1865│ 1912│ 1960│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 25.│Asistent medical debutant*2) │ PL │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 26.│Asistent medical principal*2) │ M │ 1637│ 1760│ 1848│ 1940│ 1989│ 2038│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 27.│Asistent medical*2) │ M │ 1535│ 1650│ 1733│ 1819│ 1865│ 1911│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 28.│Asistent medical debutant*2) │ M │ 1513│ 1626│ 1708│ 1793│ 1838│ 1884│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 29.│Tehnician dentar principal*3) │ M │ 1631│ 1753│ 1841│ 1933│ 1981│ 2031│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 30.│Tehnician dentar*3) │ M │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 31.│Tehnician dentar debutant*3) │ M │ 1513│ 1626│ 1708│ 1793│ 1838│ 1884│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 32.│Soră medicală principală*4) │ M │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 33.│Soră medicală*4) │ M │ 1532│ 1647│ 1729│ 1816│ 1861│ 1908│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 34.│Soră medicală debutant*4) │ M │ 1513│ 1626│ 1708│ 1793│ 1838│ 1884│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 35.│Autopsier principal │ M │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 36.│Autopsier │ M │ 1532│ 1647│ 1729│ 1816│ 1861│ 1908│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 37.│Autopsier debutant │ M │ 1513│ 1626│ 1708│ 1793│ 1838│ 1884│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 38.│Statistician medical, registrator medical; │ M │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942│
   │ │principal │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 39.│Statistician medical, registrator medical │ M │ 1532│ 1647│ 1729│ 1816│ 1861│ 1908│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 40.│Statistician medical, registrator medical; │ M │ 1513│ 1626│ 1708│ 1793│ 1838│ 1884│
   │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
  Notă

  ──────────

  *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

  *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

  *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

  *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  ──────────

  b)Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
  b.1. Unităţi clinice
  *Font 8*
   ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi clinice │
   │crt.│ │studiilor│ │
   │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │ Salariile de bază │
   │ │ │ │ - lei - │
   │ │ │ │ Gradaţia │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤
   │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 1.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 2827│ 3039│ 3191│ 3351│ 3434│ 3520│
   │ │principal, expert în fizică medicală │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 2.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 2317│ 2491│ 2615│ 2746│ 2815│ 2885│
   │ │specialist, fizician medical │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 3.│Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 1827│ 1964│ 2062│ 2165│ 2219│ 2275│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 4.│Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician│ S │ 1675│ 1801│ 1891│ 1985│ 2035│ 2086│
   │ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 5.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 2749│ 2955│ 3103│ 3258│ 3340│ 3423│
   │ │kinetoterapeut, asistent social; principal │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 6.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 2121│ 2280│ 2394│ 2514│ 2577│ 2641│
   │ │kinetoterapeut, asistent social │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 7.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 1675│ 1801│ 1891│ 1985│ 2035│ 2086│
   │ │kinetoterapeut, asistent social; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 8.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 2176│ 2339│ 2456│ 2579│ 2643│ 2710│
   │ │principal*5) │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 9.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent │ SSD │ 1742│ 1873│ 1966│ 2065│ 2116│ 2169│
   │ │social*5) │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 10.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 1578│ 1696│ 1781│ 1870│ 1917│ 1965│
   │ │debutant*5) │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 11.│Psiholog principal │ S │ 2749│ 2955│ 3103│ 3258│ 3340│ 3423│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 12.│Psiholog specialist │ S │ 2661│ 2861│ 3004│ 3154│ 3233│ 3313│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 13.│Psiholog practicant │ S │ 2121│ 2280│ 2394│ 2514│ 2577│ 2641│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 14.│Psiholog stagiar │ S │ 1635│ 1758│ 1846│ 1938│ 1986│ 2036│
   └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
  Notă

  ──────────

  *5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

  ──────────

  b.2. Anatomia patologică şi medicina legală
  *Font 8*
   ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Nivelul │Anatomia patologică şi medicina legală│
   │crt.│ │studiilor│ │
   │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │ Salariile de bază │
   │ │ │ │ - lei - │
   │ │ │ │ Gradaţia │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤
   │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 1.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 5528│ 5943│ 6240│ 6552│ 6716│ 6883│
   │ │principal, expert în fizică medicală │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 2.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 4510│ 4848│ 5091│ 5345│ 5479│ 5616│
   │ │specialist, fizician medical │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 3.│Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 3528│ 3793│ 3982│ 4181│ 4286│ 4393│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 4.│Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician│ S │ 2471│ 2656│ 2789│ 2929│ 3002│ 3077│
   │ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 5.│Psiholog principal │ S │ 5374│ 5777│ 6066│ 6369│ 6528│ 6692│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 6.│Psiholog specialist │ S │ 5197│ 5587│ 5866│ 6159│ 6313│ 6471│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 7.│Psiholog practicant │ S │ 4116│ 4425│ 4646│ 4878│ 5000│ 5125│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 8.│Psiholog stagiar │ S │ 2305│ 2478│ 2602│ 2732│ 2800│ 2870│
   └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

  b.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  *Font 8*
   ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Nivelul │Servicii de ambulanţă, compartimente │
   │crt.│ │studiilor│ de primire urgenţe: │
   │ │ │ │ UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secţii/ │
   │ │ │ │ compartimente cu paturi de ATI/TI, │
   │ │ │ │ unitate de transport neonatală │
   │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │ Salariile de bază │
   │ │ │ │ - lei - │
   │ │ │ │ Gradaţia │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤
   │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 1.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 2760│ 2967│ 3115│ 3271│ 3353│ 3437│
   │ │kinetoterapeut, asistent social; principal │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 2.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 2131│ 2291│ 2405│ 2526│ 2589│ 2653│
   │ │kinetoterapeut, asistent social │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 3.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 1724│ 1853│ 1946│ 2043│ 2094│ 2147│
   │ │kinetoterapeut, asistent social; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 4.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 2186│ 2350│ 2467│ 2591│ 2656│ 2722│
   │ │principal*5) │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 5.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent │ SSD │ 1752│ 1883│ 1978│ 2076│ 2128│ 2182│
   │ │social*5) │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 6.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 1588│ 1707│ 1792│ 1882│ 1929│ 1977│
   │ │debutant*5) │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
  Notă

  ──────────

  *5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

  ──────────

  b.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  *Font 8*
   ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi sanitare, cu excepţia celor │
   │crt.│ │studiilor│ cuprinse în unităţi clinice, şi │
   │ │ │ │ unităţi de asistenţă medico-socială │
   │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │ Salariile de bază │
   │ │ │ │ - lei - │
   │ │ │ │ Gradaţia │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤
   │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 1.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 2286│ 2457│ 2580│ 2709│ 2777│ 2846│
   │ │principal, expert în fizică medicală │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 2.│Biolog, biochimist, chimist, fizician; │ S │ 1921│ 2065│ 2168│ 2277│ 2334│ 2392│
   │ │specialist, fizician medical │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 3.│Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 1670│ 1795│ 1885│ 1979│ 2029│ 2079│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 4.│Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician│ S │ 1627│ 1749│ 1836│ 1928│ 1977│ 2026│
   │ │medical; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 5.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 1978│ 2126│ 2233│ 2344│ 2403│ 2463│
   │ │kinetoterapeut, asistent social; principal │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 6.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 1688│ 1815│ 1905│ 2001│ 2051│ 2102│
   │ │kinetoterapeut, asistent social │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 7.│Logoped, sociolog, profesor CFM, │ S │ 1627│ 1749│ 1836│ 1928│ 1977│ 2026│
   │ │kinetoterapeut, asistent social; debutant │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 8.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 1742│ 1873│ 1966│ 2065│ 2116│ 2169│
   │ │principal*5) │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 9.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent │ SSD │ 1590│ 1709│ 1795│ 1884│ 1932│ 1980│
   │ │social*5) │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 10.│Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;│ SSD │ 1568│ 1686│ 1770│ 1858│ 1905│ 1952│
   │ │debutant*5) │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 11.│Psiholog principal │ S │ 2096│ 2253│ 2366│ 2484│ 2546│ 2610│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 12.│Psiholog specialist │ S │ 1921│ 2065│ 2168│ 2277│ 2334│ 2392│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 13.│Psiholog practicant │ S │ 1761│ 1893│ 1988│ 2087│ 2139│ 2193│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 14.│Psiholog stagiar │ S │ 1627│ 1749│ 1836│ 1928│ 1977│ 2026│
   └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
  Notă

  ──────────

  *5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

  ──────────

  c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
  c.1. Unităţi clinice
  *Font 8*
   ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi clinice │
   │crt.│ │studiilor│ │
   │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │ Salariile de bază │
   │ │ │ │ - lei - │
   │ │ │ │ Gradaţia │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤
   │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 1.│Infirmieră, agent DDD │ M;G │ 1380│ 1484│ 1558│ 1636│ 1676│ 1718│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 2.│Infirmieră, agent DDD; debutant │ M;G │ 1365│ 1467│ 1541│ 1618│ 1658│ 1700│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 3.│Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, │ G │ 1360│ 1462│ 1535│ 1612│ 1652│ 1693│
   │ │îngrijitoare │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 4.│Şofer autosanitară II*7) │ M │ 1390│ 1494│ 1569│ 1647│ 1689│ 1731│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 5.│Şofer autosanitară III*7) │ M;G │ 1370│ 1473│ 1546│ 1624│ 1664│ 1706│
   └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
  Notă

  ──────────

  *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

  ──────────

  c.2. Anatomia patologică şi medicina legală
  *Font 8*
   ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Nivelul │Anatomia patologică şi medicina legală│
   │crt.│ │studiilor│ │
   │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │ Salariile de bază │
   │ │ │ │ - lei - │
   │ │ │ │ Gradaţia │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤
   │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 1.│Brancardier, îngrijitoare │ G │ 2075│ 2231│ 2342│ 2459│ 2521│ 2584│
   └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

  c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  *Font 8*
   ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ b.3 Servicii de ambulanţă, │
   │crt.│ │studiilor│ compartimente de primire urgenţe: │
   │ │ │ │ UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secţii/ │
   │ │ │ │ compartimente cu paturi de ATI/TI, │
   │ │ │ │ unitate de transport neonatală │
   │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │ Salariile de bază │
   │ │ │ │ - lei - │
   │ │ │ │ Gradaţia │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤
   │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 1.│Infirmieră, agent DDD │ M;G │ 1470│ 1580│ 1659│ 1742│ 1786│ 1830│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 2.│Infirmieră, agent DDD; debutant │ M;G │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 3.│Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, │ G │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798│
   │ │îngrijitoare │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 4.│Ambulanţier*6) │ M │ 1761│ 1893│ 1988│ 2087│ 2139│ 2193│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 5.│Şofer autosanitară I*7) │ M │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 6.│Şofer autosanitară II*7) │ M │ 1500│ 1613│ 1693│ 1778│ 1822│ 1868│
   └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
  Notă

  ──────────

  *6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condiţiile legii, de personalul încadrat pe funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.

  *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

  ──────────

  c.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  *Font 8*
   ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │Nivelul │ Unităţi sanitare, cu excepţia celor │
   │crt.│ │studiilor│ cuprinse în unităţi clinice, şi │
   │ │ │ │ unităţi de asistenţă medico-socială │
   │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │ Salariile de bază │
   │ │ │ │ - lei - │
   │ │ │ │ Gradaţia │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┤
   │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 1.│Infirmieră, agent DDD │ M;G │ 1370│ 1473│ 1546│ 1624│ 1664│ 1706│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 2.│Infirmieră, agent DDD; debutant │ M;G │ 1360│ 1462│ 1535│ 1612│ 1652│ 1693│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 3.│Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, │ G │ 1350│ 1451│ 1524│ 1600│ 1640│ 1681│
   │ │îngrijitoare │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 4.│Şofer autosanitară II*7) │ M │ 1375│ 1478│ 1552│ 1630│ 1670│ 1712│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
   │ 5.│Şofer autosanitară III*7) │ M;G │ 1365│ 1467│ 1541│ 1618│ 1658│ 1700│
   └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
  Notă

  ──────────

  *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

  ──────────

  NOTE:
  1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate contractual din direcţiile de sănătate publică.
  2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice, anatomie patologică şi medicină legală şi compartimente de primire urgenţe : UPU-SMURD, UPU, CPU CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţi clinice, institute şi centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.
  3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.
  4. Anexele a4, b4, c4 se utilizează şi pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ.
  ----------
  Anexa 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016, având conţinutul prevăzut în anexa 1 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ÎNVĂŢĂMÂNT"

  Capitolul I

  Salarii de bază pentru funcţiile din învăţământ
  1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II │
  │crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤
  │ │ │ │ Salariul │ Salariul │
  │ │ │ │ de bază │ de bază │
  │ │ │ │ - lei - │ - lei - │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 1.│Rector*) │ S │ 7662 │ 8819 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2.│Prorector*) │ S │ 7044 │ 8105 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3.│Decan*) │ S │ 6474 │ 7662 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 4.│Prodecan*) │ S │ 6120 │ 7450 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5.│Director de departament*) │ S │ 6120 │ 7450 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 6.│Director general administrativ al universităţii cu │ │ │ │
  │ │cel puţin 10000 studenţi*) │ S │ 6474 │ 7662 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 7.│Director general administrativ al universităţii cu │ │ │ │
  │ │un nr. mai mic de 10000 studenţi*) │ S │ 5951 │ 6848 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 8.│Director general adjunct administrativ al │ │ │ │
  │ │universităţii │ S │ 5782 │ 6471 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

  **) Eliminată.

  ──────────

  ----------
  Poziţiile 5 şi 8 de la pct. 1 al Cap. I din anexa 2 au fost modificate de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  Nota **) din subsolul tabelului de la pct. 1 al Cap. I din anexa 2 a fost eliminată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  2. Funcţiile de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II │
  │crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤
  │ │ │ │ Salariul │ Salariul │
  │ │ │ │ de bază │ de bază │
  │ │ │ │ - lei - │ - lei - │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 1.│Inspector şcolar general*) │ S │ 5727 │ 5999 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2.│Inspector şcolar general adjunct*) │ S │ 5363 │ 5616 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3.│Director casa corpului didactic*) │ S │ 5363 │ 5616 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 4.│Director unitate de învăţământ*) - nivel maxim**) │ S │ 4989 │ 5151 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5.│Director adjunct unitate de învăţământ*) - nivel │ │ │ │
  │ │maxim**) │ S │ 4616 │ 4838 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 6.│Inspector şcolar*) │ S │ 4808 │ 5030 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

  **) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere, respectiv director şi director adjunct, din învăţământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

  NOTĂ:

  Pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

  ──────────

  ----------
  Nota de subsol de la pct. 2 al Cap. I din anexa 2 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  3. Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II │
  │crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤
  │ │ │ │ Salariul │ Salariul │
  │ │ │ │ de bază │ de bază │
  │ │ │ │ - lei - │ - lei - │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤
  │ Învăţământ superior │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
  │ 1.│Director, contabil-şef (administrator financiar) cu │ │ │ │
  │ │cel puţin 10000 studenţi*) │ S │ 5782 │ 6471 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2.│Director, contabil-şef (administrator financiar) cu │ │ │ │
  │ │un nr. mai mic de 10000 studenţi*) │ S │ 5466 │ 6118 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3.│Secretar-şef universitate cu cel puţin 10000 │ │ │ │
  │ │studenţi*) │ S │ 5782 │ 6471 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 4.│Secretar-şef universitate cu un nr. mai mic de 10000 │ │ │ │
  │ │studenţi*) │ S │ 5024 │ 5466 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5.│Secretar-şef facultate*) │ S │ 3723 │ 4058 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 6.│Şef serviciu (administrator financiar patrimoniu), │ S │ 3887 │ 4423 │
  │ │administrator şef de facultate │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 7.│Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) │ S │ 3417 │ 3566 │
  ├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤
  │ Învăţământ preuniversitar**) │
  ├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
  │ 1.│Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ │
  │ │maxim │ S │ 3818 │ 4009 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2.│Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim │ S │ 3222 │ 3384 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3.│Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel │ │ │ │
  │ │maxim │ M │ 2656 │ 2793 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 4.│Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim │ M │ 2409 │ 2531 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.

  **) Categoriile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere şi nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

  NOTĂ:

  Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

  ──────────

  ----------
  Poziţia 6 de la pct. 3 al Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  Nota de subsol de la pct. 3 al Cap. I din anexa 2 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  4. Salarii de bază învăţământ universitar
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐
  │ │ │ │ │ Salariul de bază │
  │Nr. │ Funcţia*) │ Nivelul │ Vechimea în │ - lei - │
  │crt.│ │studiilor│ învăţământ │ Gradaţia │
  │ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
  │ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 1.│Profesor universitar │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 6935│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 6453│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 5999│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 5575│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 5255│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 4783│ 4903│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 4305│ 4413│ 4523│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 6-10 ani │ │ 2991│ 3141│ 3298│ 3380│ 3465│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 2.│Conferenţiar universitar │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 4475│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 4394│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 4141│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 4014│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 3806│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 3520│ 3608│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 3140│ 3219│ 3299│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2599│ 2729│ 2797│ 2867│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2460│ 2583│ 2712│ 2780│ 2849│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 3.│Şef lucrări (lector │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │universitar) │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3313│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3177│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2988│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2928│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2784│ 2854│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2661│ 2728│ 2796│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2525│ 2651│ 2718│ 2785│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2386│ 2505│ 2631│ 2696│ 2764│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 4.│Asistent universitar │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2762│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2743│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2724│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 20-25 ani │ │ │ │ │ │ 2705│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 15-20 ani │ │ │ │ │ 2620│ 2686│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 10-15 ani │ │ │ │ 2537│ 2600│ 2665│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2398│ 2518│ 2581│ 2645│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 3-6 ani │ │ 2265│ 2378│ 2497│ 2560│ 2624│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ până la 3 ani │ 2095│ 2252│ 2365│ 2483│ 2545│ 2609│
  └────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
  Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  NOTĂ:
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acestuia cu până la 70%. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar.
  ----------
  Nota din subsolul pct. 4 al Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.
  5. Salarii de bază învăţământ preuniversitar
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Funcţia didactică şi │ Nivelul │ Vechimea în │ │
  │crt.│ gradul didactic*) │studiilor│ învăţământ │ │
  │ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
  │ │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 1.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │didactic I │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 3608│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 3436│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 3267│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 3188│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 3052│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2896│ 2968│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2651│ 2717│ 2785│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2536│ 2599│ 2664│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2231│ 2343│ 2401│ 2461│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 1-6 ani │ 1896│ 2038│ 2140│ 2247│ 2303│ 2361│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 2.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │didactic II │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2938│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2822│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2700│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2612│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2486│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2358│ 2417│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2212│ 2267│ 2324│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2202│ 2257│ 2313│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 2076│ 2180│ 2234│ 2290│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 1-6 ani │ 1828│ 1965│ 2063│ 2167│ 2221│ 2276│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 3.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │didactic definitiv │ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2793│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2677│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2560│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2437│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2367│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2227│ 2283│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2082│ 2134│ 2187│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2061│ 2113│ 2165│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1944│ 2041│ 2092│ 2145│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 1-6 ani │ 1707│ 1835│ 1927│ 2023│ 2074│ 2126│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 4.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de lungă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │didactic debutant │ S │ până la 1 an │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 5.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │didactic I │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2984│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2831│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2700│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2591│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2444│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2323│ 2381│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2174│ 2228│ 2284│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 2108│ 2161│ 2215│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1899│ 1994│ 2044│ 2095│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 6.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │didactic II │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2755│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2645│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2524│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2405│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2294│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2156│ 2210│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2010│ 2060│ 2112│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1990│ 2040│ 2091│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1884│ 1978│ 2028│ 2078│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1656│ 1780│ 1869│ 1963│ 2012│ 2062│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 7.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │didactic definitiv │ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2493│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2353│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2323│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2175│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2153│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2081│ 2133│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2010│ 2060│ 2112│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1990│ 2040│ 2091│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1869│ 1962│ 2012│ 2062│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1636│ 1759│ 1847│ 1939│ 1987│ 2037│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 8.│Profesor studii superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de scurtă durată grad │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │didactic debutant │ SSD │ până la 1 an │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 9.│Institutor studii superioare│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lungă durată grad didactic I│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2944│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2796│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2659│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2553│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2405│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2287│ 2344│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 2137│ 2190│ 2245│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 2046│ 2097│ 2150│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1863│ 1956│ 2005│ 2055│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 10.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2617│
  │ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │II │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2510│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2389│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2283│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2173│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2086│ 2138│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1970│ 2019│ 2070│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1959│ 2008│ 2058│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1856│ 1949│ 1998│ 2047│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 1-6 ani │ 1636│ 1759│ 1847│ 1939│ 1987│ 2037│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 11.│Institutor studii superioare│ S │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2444│
  │ │lungă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │definitiv │ S │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2321│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2203│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2119│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2081│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1984│ 2034│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 14-18 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 10-14 ani │ │ │ │ 1883│ 1930│ 1978│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 6-10 ani │ │ │ 1783│ 1872│ 1919│ 1967│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ S │ 1-6 ani │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 12.│Institutor studii superioare│ S │ până la 1 an │ 1545│ 1661│ 1744│ 1831│ 1877│ 1924│
  │ │lungă durată grad didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 13.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2871│
  │ │scurtă durată grad ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │didactic I │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2720│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2614│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2478│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2342│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2211│ 2266│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 2048│ 2099│ 2152│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1993│ 2043│ 2094│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1749│ 1836│ 1882│ 1929│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 14.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2525│
  │ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │II │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2422│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2283│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2192│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2081│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1996│ 2046│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1855│ 1901│ 1949│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1843│ 1889│ 1936│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1744│ 1831│ 1877│ 1924│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1535│ 1650│ 1733│ 1819│ 1865│ 1911│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 15.│Institutor studii superioare│ SSD │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2384│
  │ │scurtă durată grad didactic ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │definitiv │ SSD │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2343│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2151│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2058│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2035│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1938│ 1986│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 14-18 ani │ │ │ │ 1843│ 1889│ 1936│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 10-14 ani │ │ │ │ 1833│ 1879│ 1926│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 6-10 ani │ │ │ 1734│ 1821│ 1866│ 1913│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ SSD │ 1-6 ani │ 1525│ 1639│ 1721│ 1807│ 1853│ 1899│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 16.│Institutor studii superioare│ SSD │ până la 1 an │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886│
  │ │scurtă durată grad didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 17.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2889│
  │ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2774│
  │ │didactic I ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2649│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2507│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2376│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 2119│ 2172│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1988│ 2038│ 2089│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1808│ 1898│ 1946│ 1995│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 18.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2437│
  │ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2307│
  │ │didactic II ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2202│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 2114│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 2035│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1970│ 2019│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1909│ 1957│ 2006│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1899│ 1946│ 1995│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1798│ 1888│ 1935│ 1983│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 1-6 ani │ 1568│ 1686│ 1770│ 1858│ 1905│ 1952│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 19.│Învăţător, educatoare, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 2288│
  │ │maistru-instructor; (cu ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │studii de nivel liceal) grad│ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 2185│
  │ │didactic definitiv ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 2066│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1990│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1962│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1900│ 1948│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1823│ 1869│ 1915│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1813│ 1858│ 1905│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1717│ 1803│ 1848│ 1894│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 1-6 ani │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886│
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 20.│Învăţător, educatoare, │ M │ până la 1 an │ 1495│ 1607│ 1687│ 1772│ 1816│ 1862│
  │ │maistru-instructor; (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │studii de nivel liceal) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 21.│Profesor, învăţător, │ M │ peste 40 ani │ │ │ │ │ │ 1980│
  │ │educatoare, educator, ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │maistru-instructor; (cu │ M │ 35-40 ani │ │ │ │ │ │ 1959│
  │ │studii de nivel liceal, fără├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │pregătire de specialitate) │ M │ 30-35 ani │ │ │ │ │ │ 1939│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 25-30 ani │ │ │ │ │ │ 1920│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 22-25 ani │ │ │ │ │ │ 1910│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 18-22 ani │ │ │ │ │ 1853│ 1899│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 14-18 ani │ │ │ │ 1798│ 1843│ 1889│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 10-14 ani │ │ │ │ 1778│ 1822│ 1868│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 6-10 ani │ │ │ 1677│ 1761│ 1805│ 1850│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ 1-6 ani │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837│
  │ │ ├─────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ │ M │ până la 1 an │ 1465│ 1575│ 1654│ 1736│ 1780│ 1824│
  └────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
  Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  6. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Nive-│ │
  │Nr. │ │ lul │ Salarii de bază │
  │crt.│ Funcţia, gradul sau treapta profesională │studi-│ - lei - │
  │ │ │ ilor │ Gradaţia │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
  │ Funcţii de execuţie │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 1.│Administrator financiar grad I*) │ S │ 2290│ 2462│ 2585│ 2714│ 2782│ 2851│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad II*) │ S │ 1919│ 2063│ 2166│ 2274│ 2331│ 2390│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad III*) │ S │ 1818│ 1954│ 2052│ 2155│ 2209│ 2264│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant*) │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 2.│Informatician gradul IA │ S │ 2324│ 2498│ 2623│ 2754│ 2823│ 2894│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul I │ S │ 2161│ 2323│ 2439│ 2561│ 2625│ 2691│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul II │ S │ 2060│ 2215│ 2325│ 2441│ 2503│ 2565│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 3.│Secretar instituţie unitate de învăţământ I**) │ S │ 2255│ 2424│ 2545│ 2673│ 2739│ 2808│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II**) │ S │ 2151│ 2312│ 2428│ 2549│ 2613│ 2678│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ III**) │ S │ 1672│ 1797│ 1887│ 1982│ 2031│ 2082│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant**) │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 4.│Pedagog şcolar, laborant; IA │ S │ 1999│ 2149│ 2256│ 2369│ 2428│ 2489│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ I │ S │ 1802│ 1937│ 2034│ 2136│ 2189│ 2244│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II │ S │ 1638│ 1761│ 1849│ 1941│ 1990│ 2040│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 5.│Instructor-animator, corepetitor; instructor de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educaţie extraşcolară gradul I │ S │ 1609│ 1730│ 1816│ 1907│ 1955│ 2004│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul II │ S │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 6.│Administrator patrimoniu grad I***) │ S │ 2290│ 2462│ 2585│ 2714│ 2782│ 2851│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad II***) │ S │ 1832│ 1969│ 2068│ 2171│ 2226│ 2281│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad III***) │ S │ 1689│ 1816│ 1906│ 2002│ 2052│ 2103│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant***) │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 7.│Administrator financiar grad I*) │ SSD │ 1768│ 1901│ 1996│ 2095│ 2148│ 2201│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad II*) │ SSD │ 1651│ 1775│ 1864│ 1957│ 2006│ 2056│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad III*) │ SSD │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant*) │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 8.│Informatician gradul I │ SSD │ 1828│ 1965│ 2063│ 2167│ 2221│ 2276│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul II │ SSD │ 1667│ 1792│ 1882│ 1976│ 2025│ 2076│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul III │ SSD │ 1505│ 1618│ 1699│ 1784│ 1828│ 1874│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 9.│Secretar instituţie unitate de învăţământ I**) │ SSD │ 1889│ 2031│ 2132│ 2239│ 2295│ 2352│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II**) │ SSD │ 1687│ 1814│ 1904│ 1999│ 2049│ 2101│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ III**) │ SSD │ 1533│ 1648│ 1730│ 1817│ 1862│ 1909│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant**) │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 10.│Pedagog şcolar, laborant I │ SSD │ 1717│ 1846│ 1938│ 2035│ 2086│ 2138│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II │ SSD │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ III │ SSD │ 1449│ 1558│ 1636│ 1717│ 1760│ 1804│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 11.│Instructor-animator, corepetitor, instructor de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educaţie extraşcolară gradul I │ SSD │ 1480│ 1591│ 1671│ 1754│ 1798│ 1843│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul II │ SSD │ 1459│ 1568│ 1647│ 1729│ 1772│ 1817│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 12.│Administrator patrimoniu grad I***) │ SSD │ 1480│ 1591│ 1671│ 1754│ 1798│ 1843│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad II***) │ SSD │ 1459│ 1568│ 1647│ 1729│ 1772│ 1817│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad III***) │ SSD │ 1449│ 1558│ 1636│ 1717│ 1760│ 1804│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant***) │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 13.│Administrator financiar treapta I*) │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ treapta II*) │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ treapta III*) │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant*) │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 14.│Informatician IA │ PL/M │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ I │ PL/M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II │ PL/M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ III │ PL/M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ PL/M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 15.│Secretar IA**) │ M │ 1616│ 1737│ 1824│ 1915│ 1963│ 2012│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ I**) │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II**) │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ III**) │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant**) │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 16.│Pedagog şcolar IA │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 17.│Instructor-animator, instructor educaţie │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │extraşcolară IA │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 18.│Corepetitor I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 19.│Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │patrimoniu treapta I***) │ M │ 1515│ 1629│ 1710│ 1796│ 1840│ 1886│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ treapta II***) │ M │ 1414│ 1520│ 1596│ 1676│ 1718│ 1761│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ treapta III***) │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant***) │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 20.│Laborant I │ PL/M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II │ PL/M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ PL/M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 21.│Instructor, model I │ M │ 1409│ 1515│ 1590│ 1670│ 1712│ 1754│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II │ M │ 1399│ 1504│ 1579│ 1658│ 1700│ 1742│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ M │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 22.│Mediator şcolar I │ M/G │ 1394│ 1499│ 1573│ 1652│ 1693│ 1736│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II │ M/G │ 1384│ 1488│ 1562│ 1640│ 1681│ 1723│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ M/G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 23.│Îngrijitor grupă învăţământ preşcolar │ M/G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ M/G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 24.│Supraveghetor noapte I │ G │ 1374│ 1477│ 1551│ 1628│ 1669│ 1711│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II │ G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 25.│Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA -│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │din instituţii de învăţământ superior şi │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │biblioteci centrale universitare │ S │ 2121│ 2280│ 2394│ 2514│ 2577│ 2641│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I │ S │ 2101│ 2259│ 2372│ 2490│ 2552│ 2616│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II │ S │ 2021│ 2173│ 2281│ 2395│ 2455│ 2517│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 26.│Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I │ SSD │ 1825│ 1962│ 2060│ 2163│ 2217│ 2272│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II │ SSD │ 1638│ 1761│ 1849│ 1941│ 1990│ 2040│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 27.│Bibliotecar, documentarist, redactor IA │ PL/M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Bibliotecar, documentarist, redactor I │ PL/M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Bibliotecar, documentarist, redactor II │ PL/M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Bibliotecar, documentarist, redactor debutant │ PL/M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 28.│Mânuitor carte │ M/G │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 29.│Analist, programator, inginer sistem; IA │ S │ 2563│ 2755│ 2893│ 3038│ 3114│ 3191│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Analist, programator, inginer sistem; I │ S │ 2294│ 2466│ 2589│ 2719│ 2787│ 2856│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Analist, programator, inginer sistem; II │ S │ 2057│ 2211│ 2322│ 2438│ 2499│ 2561│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Analist, programator, inginer sistem; deb. │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 30.│Analist (programator) ajutor; IA │ M │ 1609│ 1730│ 1816│ 1907│ 1955│ 2004│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Analist (programator) ajutor; I │ M │ 1467│ 1577│ 1656│ 1739│ 1782│ 1827│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Analist (programator) ajutor; II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Analist (programator) ajutor; debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 31.│Operator, controlor date; I │ M │ 1491│ 1603│ 1683│ 1767│ 1811│ 1857│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Operator, controlor date; II │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Operator, controlor date; III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Operator, controlor date; debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 32.│Inginer gradul IA │ S │ 2005│ 2155│ 2263│ 2376│ 2436│ 2497│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Inginer gradul I │ S │ 1882│ 2023│ 2124│ 2231│ 2286│ 2343│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Inginer gradul II │ S │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Inginer gradul debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 33.│Subinginer gradul I │ SSD │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Subinginer gradul II │ SSD │ 1597│ 1717│ 1803│ 1893│ 1940│ 1989│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Subinginer gradul III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Subinginer debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 34.│Biolog, biochimist, chimist, fizician principal │ S │ 2383│ 2562│ 2690│ 2824│ 2895│ 2967│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist│ S │ 2079│ 2235│ 2347│ 2464│ 2526│ 2589│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Biolog, biochimist, chimist, fizician │ S │ 1734│ 1864│ 1957│ 2055│ 2106│ 2159│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 35.│Inginer agronom, zootehnist, pedolog I │ S │ 1953│ 2099│ 2204│ 2315│ 2373│ 2432│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog II │ S │ 1711│ 1839│ 1931│ 2028│ 2079│ 2131│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog III │ S │ 1679│ 1805│ 1895│ 1990│ 2040│ 2091│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 36.│Psiholog, sociolog principal │ S │ 2144│ 2305│ 2420│ 2541│ 2605│ 2670│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Psiholog, sociolog │ S │ 1910│ 2053│ 2156│ 2264│ 2320│ 2378│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Psiholog, sociolog debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 37.│Cercetător ştiinţific principal I │ S │ 1906│ 2049│ 2151│ 2259│ 2315│ 2373│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Cercetător ştiinţific principal II │ S │ 1751│ 1882│ 1976│ 2075│ 2127│ 2180│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Cercetător ştiinţific principal III │ S │ 1647│ 1771│ 1859│ 1952│ 2001│ 2051│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Cercetător ştiinţific │ S │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 38.│Asistent de cercetare ştiinţifică │ S │ 1550│ 1666│ 1750│ 1837│ 1883│ 1930│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 39.│Asistent I │ M │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Asistent II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Asistent stagiar │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 40.│Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │consultant artistic I │ S │ 2639│ 2837│ 2979│ 3128│ 3206│ 3286│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │consultant artistic II │ S │ 2415│ 2596│ 2726│ 2862│ 2934│ 3007│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │consultant artistic III │ S │ 2246│ 2414│ 2535│ 2662│ 2728│ 2797│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │consultant artistic debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 41.│Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │literar muzical), operator imagine sunet I │ S │ 2360│ 2537│ 2664│ 2797│ 2867│ 2939│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │literar muzical), operator imagine, sunet II │ S │ 2233│ 2400│ 2520│ 2647│ 2713│ 2781│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │literar muzical), operator imagine, sunet III │ S │ 1970│ 2118│ 2224│ 2335│ 2393│ 2453│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Maestru de studii (balet, canto, secretar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │literar muzical), operator imagine, sunet │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 42.│Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I │ S │ 2457│ 2641│ 2773│ 2912│ 2985│ 3059│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II│ S │ 2050│ 2204│ 2314│ 2430│ 2490│ 2553│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cor; III │ S │ 1742│ 1873│ 1966│ 2065│ 2116│ 2169│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 43.│Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │studii balet; I │ - │ 1389│ 1493│ 1568│ 1646│ 1687│ 1730│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │studii balet; II │ - │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │studii balet; III │ - │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │studii balet; debutant │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 44.│Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imagine, editor imagine I │ S │ 2100│ 2258│ 2370│ 2489│ 2551│ 2615│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imagine, editor imagine II │ S │ 1795│ 1930│ 2026│ 2127│ 2181│ 2235│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imagine, editor imagine III │ S │ 1679│ 1805│ 1895│ 1990│ 2040│ 2091│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imagine, editor imagine debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 45.│Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imagine, editor imagine I │ - │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imagine, editor imagine II │ - │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imagine, editor imagine III │ - │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Artist plastic, machior, peruchier, monteur │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imagine, editor imagine debutant │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 46.│Regizor scenă (culise) I │ M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Regizor scenă (culise) II │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Regizor scenă (culise) III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Regizor scenă (culise) debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 47.│Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnoredactor, corector, desenator artistic I │ S │ 2100│ 2258│ 2370│ 2489│ 2551│ 2615│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnoredactor, corector, desenator artistic II │ S │ 1840│ 1978│ 2077│ 2181│ 2235│ 2291│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnoredactor, corector, desenator artistic III │ S │ 1780│ 1914│ 2009│ 2110│ 2162│ 2216│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Secretar tehnic de redacţie, traducător, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnoredactor, corector, desenator artistic │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 48.│Redactor I │ SSD │ 1739│ 1869│ 1963│ 2061│ 2113│ 2165│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Redactor II │ SSD │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Redactor III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Redactor debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 49.│Secretar de redacţie, tehnoredactor IA │ M │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Secretar de redacţie, tehnoredactor I │ M │ 1428│ 1535│ 1612│ 1692│ 1735│ 1778│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Secretar de redacţie, tehnoredactor II │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 50.│Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │bibliograf IA │ S │ 2383│ 2562│ 2690│ 2824│ 2895│ 2967│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │bibliograf I │ S │ 1864│ 2004│ 2104│ 2209│ 2264│ 2321│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │bibliograf II │ S │ 1693│ 1820│ 1911│ 2007│ 2057│ 2108│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 51.│Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │bibliograf I │ SSD │ 1725│ 1854│ 1947│ 2044│ 2096│ 2148│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │bibliograf II │ SSD │ 1597│ 1717│ 1803│ 1893│ 1940│ 1989│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Conservator, restaurator, muzeograf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │bibliograf III │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 52.│Conservator, restaurator, custode sala I │ M │ 1492│ 1604│ 1684│ 1768│ 1813│ 1858│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Conservator, restaurator, custode sala II │ M │ 1379│ 1482│ 1557│ 1634│ 1675│ 1717│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Conservator, restaurator, custode sala III │ M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Conservator, restaurator, custode sala debutant │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 53.│Asistent social gradul I - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal) │ S │ 1658│ 1782│ 1871│ 1965│ 2014│ 2065│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Asistent social gradul II - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │specialist) │ S │ 1566│ 1683│ 1768│ 1856│ 1902│ 1950│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Asistent social gradul III - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │practicant) │ S │ 1545│ 1661│ 1744│ 1831│ 1877│ 1924│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Asistent social debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 54.│Asistent social gradul I - (asistent social │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │principal) │ SSD │ 1454│ 1563│ 1641│ 1723│ 1766│ 1811│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Asistent social gradul II - (asistent social) │ SSD │ 1444│ 1552│ 1630│ 1711│ 1754│ 1798│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Asistent social debutant │ SSD │ 1439│ 1547│ 1624│ 1705│ 1748│ 1792│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 55.│Asistent social I - (asistent social principal) │ PL/M │ 1403│ 1508│ 1584│ 1663│ 1704│ 1747│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Asistent social gradul II - (asistent social) │ PL/M │ 1369│ 1472│ 1545│ 1623│ 1663│ 1705│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Asistent social debutant │ PL/M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 56.│Antrenor maestru (categoria I) │ - │ 2192│ 2356│ 2474│ 2598│ 2663│ 2729│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Antrenor senior (categoria a II-a) │ - │ 1843│ 1981│ 2080│ 2184│ 2239│ 2295│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Antrenor (categoria a III-a şi a IV-a) │ - │ 1744│ 1875│ 1969│ 2067│ 2119│ 2172│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Antrenor asistent (categoria a V-a şi debutant) │ - │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 57.│Medic veterinar I │ S │ 2297│ 2469│ 2593│ 2722│ 2790│ 2860│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Medic veterinar II │ S │ 1952│ 2098│ 2203│ 2313│ 2371│ 2431│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Medic veterinar III │ S │ 1676│ 1802│ 1892│ 1986│ 2036│ 2087│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Medic veterinar debutant │ S │ 1540│ 1656│ 1738│ 1825│ 1871│ 1918│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 58.│Tehnician IA***) │ M │ 1478│ 1589│ 1668│ 1752│ 1795│ 1840│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 59.│Căpitan │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 60.│Şef mecanic │ M │ 1364│ 1466│ 1540│ 1617│ 1657│ 1698│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 61.│Ofiţer de punte │ M │ 1371│ 1474│ 1548│ 1625│ 1666│ 1707│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 62.│Şef timonier │ - │ 1371│ 1474│ 1548│ 1625│ 1666│ 1707│
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
  Notă

  ──────────

  *) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, referent şi contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

  **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

  ***) Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator şi funcţionar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

  ──────────

  ----------
  Anexa 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  PERSONALUL DIN APARATUL PROPRIU AL MINISTERELOR
  1. Salarii de bază pentru funcţionarii publici din aparatul propriu al ministerelor
  a) Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici
  ┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II │
  │crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤
  │ │ │ │ Salariile│ Salariile│
  │ │ │ │ de bază │ de bază │
  │ │ │ │ - lei - │ - lei - │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 1│Secretar general │ S │ 6499 │ 7149 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2│Secretar general adjunct/comisar general│ S │ 6305 │ 6936 │
  └────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

  b) Funcţii publice de conducere
  ┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II │
  │crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤
  │ │ │ │ Salariile│ Salariile│
  │ │ │ │ de bază │ de bază │
  │ │ │ │ - lei - │ - lei - │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 1│Director general │ S │ 6305 │ 6936 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2│Director general adjunct │ S │ 6102 │ 6712 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3│Director │ S │ 6102 │ 6712 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 4│Director adjunct │ S │ 5695 │ 6264 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5│Şef serviciu │ S │ 5288 │ 5816 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 6│Şef birou │ S │ 5085 │ 5593 │
  └────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

  NOTĂ:
  Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a) şi b).
  c) Funcţii publice generale de execuţie
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Nive-│ │
  │Nr. │ │ lul │ Salariile de bază │
  │crt.│ Funcţia, gradul profesional │ stu- │ - lei - │
  │ │ │ dii- │ Gradaţia │
  │ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
  │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 1│Auditor, grad profesional superior │ S │ 3594│ 3864│ 4057│ 4260│ 4367│ 4476│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional principal │ S │ 3209│ 3450│ 3623│ 3804│ 3899│ 3996│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional asistent │ S │ 2102│ 2260│ 2373│ 2492│ 2554│ 2618│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 2│Consilier, consilier juridic, expert, inspector;│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ grad profesional superior │ S │ 3594│ 3864│ 4057│ 4260│ 4367│ 4476│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional principal │ S │ 3208│ 3449│ 3621│ 3802│ 3897│ 3994│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional asistent │ S │ 2078│ 2234│ 2346│ 2463│ 2525│ 2588│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional debutant │ S │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 3│Referent de specialitate; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ grad profesional superior │ SSD │ 2158│ 2320│ 2436│ 2558│ 2622│ 2688│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional principal│ SSD │ 1492│ 1604│ 1684│ 1768│ 1812│ 1857│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional asistent │ SSD │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional debutant │ SSD │ 1260│ 1355│ 1423│ 1494│ 1531│ 1569│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 4│Referent; grad profesional superior │ M │ 1447│ 1556│ 1634│ 1716│ 1759│ 1803│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional principal │ M │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional asistent │ M │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1536│ 1574│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional debutant │ M │ 1260│ 1355│ 1423│ 1494│ 1531│ 1569│
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  d) Funcţii publice specifice de manager public
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Nive-│ │
  │Nr. │ │ lul │ Salariile de bază │
  │crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - │
  │ │ │ dii- │ Gradaţia │
  │ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
  │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 1│Manager public, grad profesional superior │ S │ 4001│ 4301│ 4516│ 4742│ 4861│ 4983│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional principal │ S │ 3614│ 3885│ 4079│ 4283│ 4390│ 4500│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ grad profesional asistent │ S │ 3123│ 3357│ 3525│ 3701│ 3794│ 3889│
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  2. Salariile de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu al ministerelor
  1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
  a) Funcţii de conducere
  ┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II │
  │crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤
  │ │ │ │ Salariile│ Salariile│
  │ │ │ │ de bază │ de bază │
  │ │ │ │ - lei - │ - lei - │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 1│Secretar general │ S │ 5158 │ 5674 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2│Secretar general adjunct │ S │ 4643 │ 5107 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3│Director general │ S │ 3964 │ 4360 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 4│Director general adjunct │ S │ 3837 │ 4221 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5│Director │ S │ 3837 │ 4221 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 6│Director adjunct │ S │ 3581 │ 3939 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 7│Şef serviciu │ S │ 3325 │ 3657 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 8│Şef birou │ S │ 3197 │ 3517 │
  └────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

  NOTĂ:
  Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a).
  b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Nive-│ │
  │Nr. │ │ lul │ Salariile de bază │
  │crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - │
  │ │ │ dii- │ Gradaţia │
  │ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
  │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 1│Auditor gradul I A │ S │ 2258│ 2428│ 2549│ 2676│ 2743│ 2812│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul I │ S │ 1977│ 2125│ 2232│ 2343│ 2402│ 2462│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul II │ S │ 1792│ 1927│ 2023│ 2124│ 2177│ 2232│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 2│Consilier, expert, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │revizor contabil, arhitect; referent de │ S │ 2258│ 2428│ 2549│ 2676│ 2743│ 2812│
  │ │specialitate, inspector casier gradul I A │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul I │ S │ 1977│ 2125│ 2232│ 2343│ 2402│ 2462│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul II │ S │ 1792│ 1927│ 2023│ 2124│ 2177│ 2232│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ S │ 1270│ 1365│ 1434│ 1505│ 1543│ 1581│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 3│Consilier juridic gradul I A │ S │ 2258│ 2428│ 2549│ 2676│ 2743│ 2812│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul I │ S │ 1977│ 2125│ 2232│ 2343│ 2402│ 2462│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul II │ S │ 1792│ 1927│ 2023│ 2124│ 2177│ 2232│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ S │ 1270│ 1365│ 1434│ 1505│ 1543│ 1581│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 4│Tehnician-economist, secretar superior, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │interpret relaţii, interpret profesional, │ SSD │ 2024│ 2176│ 2285│ 2399│ 2459│ 2520│
  │ │conductor arhitect, inspector, referent, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │subinginer, arhivist; gradul IA │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul I │ SSD │ 1645│ 1768│ 1857│ 1950│ 1998│ 2048│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ gradul II │ SSD │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant │ SSD │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 5│Referent, inspector, referent casier; IA │ M │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ I │ M │ 1270│ 1365│ 1434│ 1505│ 1543│ 1581│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ II │ M │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1537│ 1575│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │ debutant│ M │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  2. Funcţii specifice unor ministere
  2.1. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
  Salarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice
  a) Funcţii de conducere
  ┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II │
  │crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤
  │ │ │ │ Salariile│ Salariile│
  │ │ │ │ de bază │ de bază │
  │ │ │ │ - lei - │ - lei - │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 1│Director general cu rang diplomatic │ S │ 6310 │ 6941 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2│Director general adjunct, director de │ S │ 6105 │ 6716 │
  │ │cabinet cu rang diplomatic │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3│Director cu rang diplomatic │ S │ 6105 │ 6716 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 4│Director adjunct cu rang diplomatic │ S │ 5699 │ 6269 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5│Şef serviciu cu rang diplomatic │ S │ 5292 │ 5821 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 6│Şef birou cu rang diplomatic │ S │ 5087 │ 5596 │
  └────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

  NOTĂ:
  Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a).
  b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Nive-│ │
  │Nr. │ │ lul │ Salariile de bază │
  │crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - │
  │ │ │ dii- │ Gradaţia │
  │ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
  │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 1│Ministru consilier │ S │ 3709│ 3987│ 4186│ 4395│ 4505│ 4618│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 2│Consilier economic │ S │ 2027│ 2179│ 2288│ 2402│ 2462│ 2524│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 3│Secretar economic I │ S │ 1838│ 1976│ 2075│ 2179│ 2233│ 2289│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Secretar economic II │ S │ 1645│ 1768│ 1856│ 1949│ 1998│ 2048│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Secretar economic III │ S │ 1475│ 1586│ 1665│ 1748│ 1792│ 1837│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 4│Ataşat economic │ S │ 1405│ 1510│ 1586│ 1665│ 1707│ 1750│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 5│Referent transmitere I │ M │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Referent transmitere II │ M │ 1270│ 1365│ 1433│ 1505│ 1543│ 1582│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Referent transmitere III │ M │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1536│ 1574│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Referent transmitere debutant │ M │ 1260│ 1355│ 1423│ 1494│ 1531│ 1569│
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  2.2. Ministerul Sănătăţii
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Nive-│ │
  │Nr. │ │ lul │ Salariile de bază │
  │crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - │
  │ │ │ dii- │ Gradaţia │
  │ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
  │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 1.│Asistent-şef │ S │ 2311│ 2484│ 2608│ 2738│ 2806│ 2876│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 2.│Asistent-şef │ SSD │ 1940│ 2086│ 2190│ 2300│ 2358│ 2417│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 3.│Asistent-şef │ PL │ 1700│ 1828│ 1919│ 2015│ 2065│ 2117│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 4.│Asistent-şef │ M │ 1560│ 1677│ 1761│ 1849│ 1895│ 1942│
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  2.3. Consilieri pentru afaceri europene
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Nive-│ │
  │Nr. │ │ lul │ Salariile de bază │
  │crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - │
  │ │ │ dii- │ Gradaţia │
  │ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
  │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 1.│Consilier pentru afaceri europene │ S │ 3594│ 3864│ 4057│ 4260│ 4366│ 4475│
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  2.4. Funcţii specifice din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Nive-│ │
  │Nr. │ │ lul │ Salariile de bază │
  │crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - │
  │ │ │ dii- │ Gradaţia │
  │ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
  │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 1.│Casier trezorier I │ M │ 1310│ 1408│ 1479│ 1553│ 1591│ 1631│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Casier trezorier II │ M; G │ 1295│ 1392│ 1462│ 1535│ 1573│ 1613│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Casier trezorier debutant │ M; G │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 2.│Agent fiscal, operator rol, numărător bani; I │ M; G │ 1265│ 1360│ 1428│ 1499│ 1537│ 1575│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Agent fiscal, operator rol, numărător bani; │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │debutant │ M; G │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  3. Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul cabinetului demnitarului din aparatul propriu al ministerelor
  Salarii de bază pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Nive-│ │
  │Nr. │ │ lul │ Salariile de bază │
  │crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - │
  │ │ │ dii- │ Gradaţia │
  │ │ │ lor ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
  │ │ │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 1│Director de cabinet │ S │ 3595│ 3865│ 4058│ 4261│ 4368│ 4477│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 2│Şef cabinet │ S │ 2052│ 2206│ 2316│ 2432│ 2493│ 2555│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 3│Stenodactilograf, şef cabinet, referent │ SSD │ 2024│ 2176│ 2285│ 2399│ 2459│ 2520│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 4│Stenodactilograf, şef cabinet, referent │ PL │ 1692│ 1819│ 1910│ 2006│ 2056│ 2107│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 5│Stenodactilograf, şef cabinet, referent │ M │ 1495│ 1607│ 1687│ 1771│ 1815│ 1860│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 6│Consilier │ S │ 3595│ 3865│ 4058│ 4261│ 4368│ 4477│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 7│Expert │ S │ 3595│ 3865│ 4058│ 4261│ 4368│ 4477│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 8│Consultant │ S │ 2260│ 2430│ 2552│ 2680│ 2747│ 2816│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 9│Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │personal (şofer) │ M │ 1488│ 1600│ 1680│ 1764│ 1808│ 1853│
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  4. Funcţii comune din aparatul propriu al ministerelor
  Salarii de bază pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire
  a) Funcţii de conducere
  ┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │Nivelul │ Grad I │ Grad II │
  │crt.│ Funcţia │studiilor├──────────┼──────────┤
  │ │ │ │ Salariul │ Salariul │
  │ │ │ │ de bază │ de bază │
  │ │ │ │ - lei - │ - lei - │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
  │ 1│Şef formaţie muncitori │ │ 1447 │ 1664 │
  └────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

  NOTĂ:
  Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a)
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  *Font 8*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Nive-│ │
  │Nr. │ │ lul │ Salariile de bază │
  │crt.│ Funcţia │ stu- │ - lei - │
  │ │ │ dii- │ Gradaţia │
  │ │ │ lor │ │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
  │ Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 1│Stenodactilograf, secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dactilograf; IA │ M │ 1295│ 1392│ 1462│ 1535│ 1573│ 1613│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Stenodactilograf, secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dactilograf; I │ M; G │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Stenodactilograf, secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │dactilograf; debutant │ M; G │ 1255│ 1349│ 1417│ 1487│ 1525│ 1563│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 2│Secretar │ M; G │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 3│Secretar debutant │ M; G │ 1260│ 1355│ 1422│ 1493│ 1531│ 1569│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 4│Administrator I │ M │ 1290│ 1387│ 1456│ 1529│ 1567│ 1606│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Administrator II │ M │ 1280│ 1376│ 1445│ 1517│ 1555│ 1594│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 5│Şef depozit I │ M │ 1285│ 1381│ 1450│ 1523│ 1561│ 1600│
  │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ │Şef depozit II │ M │ 1275│ 1371│ 1439│ 1511│ 1549│ 1588│
  ├────┼────────────────────────────────────────────