DECRET nr. 77 din 16 martie 1971
privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 31 din 16 martie 1971  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor înfăptuieşte, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, politica partidului şi statului în domeniul calităţii şi al controlului tehnic de calitate al produselor, lucrărilor şi serviciilor.
  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor se organizează şi funcţionează ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.


  Articolul 2

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor controlează, prin organele centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, unităţi cu statut de centrala, întreprinderi şi organizaţii economice de stat şi cooperatiste, precum şi de către celelalte organizaţii socialiste, a legilor, decretelor, hotărârilor Consiliului de Miniştri şi a celorlalte dispoziţii legale privind asigurarea şi controlul calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor.


  Articolul 3

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor întreprinde acţiuni cu caracter preventiv, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, pentru asigurarea calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor.


  Articolul 4

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor informează periodic Consiliul de Stat asupra activităţii desfăşurate şi a concluziilor rezultate din exercitarea atribuţiilor sale.


  Capitolul 2 Atribuţii


  Articolul 5

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are următoarele atribuţii în domeniul asigurării calităţii producţiei, produselor, lucrărilor şi serviciilor:
  a) exercita coordonarea de ansamblu pe economia naţionala în problemele calităţii şi controlului tehnic de calitate, lucrărilor şi serviciilor; elaborează, pe baza şi în vederea executării legii, instrucţiuni şi alte norme cu caracter obligatoriu privind domeniul sau de activitate; editează lucrări şi publicaţii de specialitate;
  b) organizează şi executa controlul tehnic al calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor, prin compartimentele de control tehnic de calitate, pe care le îndrumă şi controlează, din întreprinderi, santiere de construcţii-montaj şi celelalte organizaţii socialiste, prin organe proprii şi prin colective constituie din specialişti ai inspectoratului, precum şi din cadrul altor organe centrale şi organizaţii socialiste, în condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în contracte, standarde şi alte documentaţii tehnice;
  c) organizează şi executa, prin compartimentele de control tehnic de calitate din întreprinderi şi alte organizaţii economice, precum şi prin organe proprii, controlul tehnic asupra calităţii materiilor prime, materialelor şi bunurilor de consum din producţia interna şi din import;
  d) efectuează controlul prin organele proprii şi prin colective constituite potrivit dispoziţiilor lit. b asupra modului în care beneficiarii de investiţii realizează recepţia utilajelor din producţia interna, pe faze şi în final, precum şi a celor din import şi recepţia punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie nominalizate în planul de stat; efectuează inspecţii asupra modului cum se executa montajul, probele mecanice şi tehnologice;
  e) controlează activitatea ministerelor, altor organe centrale, unităţilor cu statut de centrala, întreprinderilor şi celorlalte organizaţii economice, privind asigurarea unei calităţi superioare a produselor, lucrărilor şi serviciilor, îmbunătăţirea parametrilor calitativi din normele interne, caietele de sarcini referitoare la calitatea produselor sau din normativele privind construcţiile; efectuează controale asupra modului în care se face omologarea şi asimilarea produselor pe baza licenţelor şi îşi da avizul la omologarea produselor prevăzute în planul de asimilari de produse noi sau pentru modernizarea celor existente;
  f) îndrumă şi controlează modul în care organizaţiile economice precizează în contractele economice parametrii tehnici şi condiţiile de calitate, ambalare, transport şi depozitare, precum şi metodele de control al calităţii; efectuează expertize, precum şi metodele de control al calităţii; efectuează expertize şi dispune măsuri corespunzătoare în cazurile în care, faţă de prevederile din contracte, se fac reclamaţii privind calitatea;
  g) organizează şi efectuează inspecţii privind modul de conservare, ambalare şi depozitare, precum şi condiţiile de încărcare, descărcare, expediere şi transport al produselor, astfel încît să se asigure menţinerea caracteristicilor lor calitative;
  h) îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor de control tehnic de calitate din întreprinderile industriale, întreprinderile şi santierele de construcţii-montaj, întreprinderile de transporturi, întreprinderile şi organizaţiile comerciale, unităţile prestatoare de servicii, unităţile agricole, precum şi din organizaţiile socialiste, care funcţionează ca organe subordonate, în condiţiile legii, atît conducerii unităţii cat şi Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor; elaborează, în colaborare cu ministerele şi alte organe centrale, regulamentele de organizare şi funcţionare a compartimentelor de control tehnic de calitate, precum şi norme metodologice, cu caracter obligatoriu, privind activitatea acestor compartimente; îşi da acordul pentru numirea, schimbarea din funcţie, sancţionarea sau desfacerea contractului de muncă al şefului compartimentului de control tehnic de calitate din unităţile socialiste;
  i) efectuează acţiuni de control asupra calităţii lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de unităţile economice la maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice;
  j) întreprinde, împreună cu inspecţiile departamentale, acţiuni de control asupra calităţii serviciilor;
  k) colaborează cu Comitetul de Stat al Planificarii şi ministerele economice de resort la elaborarea programelor de imbunatatire a calităţii - de perspectiva şi anuale - urmărind creşterea ponderii produselor modernizate, noi şi de calitate superioară;
  l) colaborează cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, respectiv cu Institutul Roman de Standardizare, la activitatea de imbunatatire a standardelor de stat şi la elaborarea planului de standardizare anual; îşi da avizul asupra proiectelor de standarde de stat care cuprind condiţii tehnice de calitate, metode de analiza sau încercări şi control calitativ, urmărind înscrierea de caracteristici la nivel mondial;
  m) studiază, împreună cu organizaţiile economice producătoare, evoluţia calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor similare realizate în alte tari şi propune ministerelor şi celorlalte organe centrale efectuarea de cercetări şi aplicarea de măsuri în vederea imbunataririi caracteristicilor tehnico-calitative ale produselor.


  Articolul 6

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are următoarele atribuţii în domeniul metrologiei:
  a) coordonează, îndrumă şi controlează acţiunea pentru asigurarea uniformitatii şi preciziei masurarii şi utilizării legale a mijloacelor de măsurare; pe baza cercetării ştiinţifice, realizează şi păstrează etaloanele naţionale pentru unităţile de măsura ale Sistemului Internaţional (ŞI), efectuează compararea etaloanelor de lucru cu etaloanele naţionale; executa verificări de stat asupra mijloacelor de măsurare de precizie şi complexitate ridicată din economie; stabileşte categoriile de mijloace de măsurare a căror verificare de stat intră în obligaţia întreprinderilor;
  b) controlează organizarea şi desfăşurarea activităţii de metrologie din întreprinderi, precum şi gradul de dotare şi modul de folosire a aparatelor de măsura şi control de către organizaţiile socialiste; propune asimilarea în fabricaţie a aparatelor de măsura şi control; efectuează încercări asupra prototipurilor de mijloace de măsurare şi îşi da acordul pentru fabricarea lor; autoriza, din punct de vedere metrologic, importul mijloacelor de măsurare; acorda autorizaţii pentru fabricarea, repararea şi verificarea mijloacelor de măsurare, precum şi pentru funcţionarea laboratoarelor de metrologie şi a unităţilor publice de cantarire; autoriza personalul tehnic care efectuează repararea şi verificarea de stat a mijloacelor de măsurare, precum şi personalul care deserveşte unităţile publice de cantarire.


  Articolul 7

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are următoarele atribuţii în domeniul siguranţei în funcţionare a cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat:
  a) executa verificări şi încercări tehnice şi îşi da acordul de omologare, din punct de vedere al asigurării funcţionarii în condiţii de siguranţă a cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune instalaţiilor de ridicat, precum şi a aparatelor consumatoare de combustibil, în vederea fabricării lor în serie; executa controlul tehnic al acestor categorii de instalaţii, produse în ţara sau din import, în timpul construirii, montarii şi exploatării şi autoriza funcţionarea lor; stabileşte categoriile de instalaţii al căror control tehnic se executa de către personalul întreprinderilor;
  b) acorda autorizaţii întreprinderilor şi persoanelor care construiesc, monteaza, repara, controlează şi folosesc instalaţiile prevăzute la lit. a, precum şi pentru personalul care efectuează lucrări de sudare sau asigura funcţionarea instalaţiilor; experimenteaza, în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale, metode şi mijloace pentru îmbunătăţirea operaţiilor de control tehnic al instalaţiilor menţionate şi de dotare a acestora cu dispozitive de siguranţă;
  c) controlează, prin organele prevăzute la art. 5 lit. b, calitatea energiei electrice şi termice din punct de vedere al tensiunii şi frecvenţei, respectiv al presiunii şi temperaturii, precum şi continuitatea alimentarii cu energiei a consumatorilor.


  Articolul 8

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are următoarele atribuţii în domeniul activităţii de cercetare şi al introducerii tehnicilor moderne de control:
  a) coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare din unităţile subordonate, urmăreşte rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi asigura valorificarea acestora, organizează şi coordonează activitatea de colaborare şi cooperare tehnico-ştiinţifică cu organe similare din alte state şi organizaţii internaţionale la care Republica Socialistă România este parte, în problemele privind domeniul sau de activitate; organizează şi coordonează îndeplinirea obligaţiilor care decurg din aceasta activitate de colaborare;
  b) ia măsuri pentru introducerea şi generalizarea metodelor moderne de control asupra calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor; organizează acţiuni pentru propagarea cunoştinţelor în domeniul calităţii produselor; organizează anual, pe plan naţional, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţii obşteşti interesate, "Luna calităţii produselor", precum şi alte forme pentru popularizarea realizarilor obţinute de întreprinderi pe linia ridicării nivelului calitativ al producţiei şi propune acordarea de distincţii şi stimulente materiale celor ce s-au evidenţiat în acţiunile pentru ridicarea calităţii produselor româneşti la nivelul celor mai bune realizari pe plan mondial.


  Articolul 9

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor exercita şi următoarele atribuţii:
  a) elaborează proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate; avizează proiectele de acte normative şi cu alt caracter elaborate de ministere şi alte organe centrale, precum şi de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care interesează domeniul sau de activitate;
  b) întocmeşte şi executa, potrivit legii, planul de venituri şi cheltuieli pentru aparatul central al inspectoratului şi unităţile bugetare subordonate; urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea indicatorilor ce-i revin din planul şi bugetul de stat;
  c) asigura, în domeniul sau de activitate, aplicarea politicii partidului şi statului în probleme de personal, în care scop:
  - adapteaza la specificul activităţii Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor criteriile unitare de selecţionare, perfecţionare, promovare şi salarizare a personalului care funcţionează în compartimentele de control tehnic de calitate din întreprinderi şi celelalte organizaţii economice, precum şi a personalului din unităţile proprii;
  - iniţiază sau organizează, în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, acţiuni pentru calificarea şi ridicarea calificării profesionale a controlorilor tehnici de calitate şi ia măsuri pentru realizarea programului de perfecţionare şi reciclare în vederea generalizarii aplicării, folosirii şi cunoaşterii metodelor şi tehnicilor moderne de control; atesta controlorii tehnici de calitate;
  - colaborează cu Ministerul Învăţămîntului şi cu celelalte organe centrale în vederea introducerii în învăţămîntul profesional, licee de specialitate, în institute tehnice şi economice de învăţămînt superior, de cursuri de specialitate privind calitatea produselor, metrologie şi tehnici moderne de control;
  d) stabileşte, potrivit legii, măsuri cu privire la protecţia muncii, în scopul asigurării celor mai bune condiţii de muncă, al prevenirii accidentelor de muncă şi imbolnavirilor profesionale, pentru unităţile în subordine;
  e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 10

  În vederea executării controlului calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor, unităţile economice vor pune, la cerere şi temporar, la dispoziţia organelor Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor aparatura de măsura şi control, laboratoarele şi personalul de specialitate necesar.


  Articolul 11

  În îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor sale Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are următoarele drepturi şi îndatoriri:
  a) să-şi exercite atribuţiile, potrivit legii, în întreprinderi, organizaţii economice de stat cooperatiste şi obşteşti, santiere de construcţii, centre de recepţie, depozite, inclusiv depozitele Direcţiei Generale a Rezervelor de Stat, baze de import sau export şi puncte de frontieră;
  b) sa interzică livrarea produselor care nu corespund din punct de vedere calitativ sau al siguranţei în funcţionare, condiţiilor prevăzute în contracte şi în documentaţii tehnice;
  c) sa dispună sistarea fabricării produselor şi executării lucrărilor şi serviciilor, care prin calitatea lor necorespunzătoare ar putea dăuna economiei naţionale;
  d) sa interzică, potrivit legii, producerea, livrarea, montarea şi funcţionarea cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, a instalaţiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibil, dacă acestea prezintă deficinte care periclitează siguranţa funcţionarii sau pot provoca avarii şi accidente;
  e) sa interzică, potrivit legii, fabricarea, punerea în ciruclatie sau folosirea mijloacelor de măsurare care nu corespund claselor de precizie stabilite, respinse la verificare, falsificate sau nelegale;
  f) sa controleze, în întreprinderi şi celelalte organizaţii economice, aplicarea măsurilor stabilite pentru prevenirea realizării de produse, lucrări şi servicii necorespunzătoare calitativ, precum şi pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din rebuturi, remanieri sau executarea de produse, lucrări şi servicii a căror calitate nu se încadrează în normele stabilite;
  g) sa dea indicaţii cu caracter obligatoriu, în cadrul normelor legale, unităţilor cu statut de centrala, întreprinderilor, organizaţiilor economice de stat şi cooperatiste, precum şi altor organizaţii socialiste, în legătură cu domeniul de activitate al Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor;
  h) ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, unităţile cu statut de centrala, întreprinderile şi unităţile economice din subordinea acestora, precum şi celelalte organizaţii socialiste, sînt obligate ca, la cererea inspectoratului, sa pună la dispoziţie actele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor acestuia, prevăzute de lege;
  i) să aplice, potrivit legii, sancţiuni contravenţionale pentru abateri de la normele privind domeniul sau de activitate.


  Articolul 12

  În cazurile care privesc fabricarea de produse şi executarea de lucrări de importanţa deosebită pentru economia naţionala, dispoziţiile prevăzute la lit. c, d şi e din articolul precedent vor fi aplicate numai cu aprobarea conducerii Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor care va informa despre aceasta Consiliul de Miniştri şi Consiliul de Stat.


  Articolul 13

  Pentru prestările de servicii efectuate în domeniul lor de activitate, unităţile Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor au dreptul sa perceapă taxele legale care vor fi vărsate la bugetul de stat, urmărirea încasărilor făcându-se prin Banca Naţionala a Republicii Socialiste România.


  Articolul 14

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor răspunde pentru controalele executate necorespunzător de către organele sale proprii de neluarea la timp, în cadrul atribuţiilor ce-i revin conform legii, a măsurilor care se impun pentru asigurarea calităţii; împreună cu ministerele, celelalte organe centrale, unităţile cu statut de centrala, întreprinderi şi alte organizaţii economice, răspunde de buna funcţionare a compartimentelor de control tehnic de calitate în cadrul acestora.
  Organele de control ale Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, fiecare potrivit atribuţiilor sale, răspund, potrivit normelor legale, disciplinar, administrativ sau penal, după caz, precum şi material, atunci cînd:
  - nu efectuează verificările potrivit sarcinilor stabilite;
  - înscriu în documentele de control unele constatări care nu reflecta realitatea;
  - lucrează cu superficialitate, nesemnaland încălcările de la dispoziţiile în vigoare constatate cu ocazia controlului sau nu iau la timp, în cadrul atribuţiilor ce le revin conform legii, măsurile care se impun pentru asigurarea calităţii produselor.


  Articolul 15

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Produselor are dreptul:
  - sa suspende, pe baza hotărîrii colegiului, executarea măsurilor contrare prevederilor legale în vigoare privind asigurarea şi controlul calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor, stabilite de ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, întreprinderi, precum şi sa ia măsurile necesare, potrivit legii;
  - sa ceara conducătorilor unităţilor controlate să aplice celor vinovaţi de încălcarea dispoziţiilor legale privind asigurarea şi controlul calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor, sancţiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă;
  - sa sesizeze organele competente despre faptele, sancţionate de legea panala, de încălcare a dispoziţiilor legale privind asigurarea şi controlul calităţii produselor, putându-se constitui parte civilă, ca reprezentant de plin drept al organizaţiei socialiste pagubite.


  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare


  Articolul 16

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor este condus de un colegiu, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea inspectoratului.


  Articolul 17

  Colegiul inspectoratului se compune din:
  a) inspectoratul general de stat şi inspectorii generali de stat adjuncţi;
  b) inspectori generali şefi şi directori din aparatul inspectoratului, conducatori ai unor unităţi subordonate;
  c) specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare din cadrul inspectoratului sau din afară acestuia;
  d) un delegat al sindicatelor, desemnat de Uniunea Generală a Sindicatelor din România.


  Articolul 18

  Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, la propunerea inspectorului general de stat.
  Preşedintele colegiului este inspectorul general de stat; în lipsa acestuia, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de un inspector general de stat adjunct, desemnat de inspectorul general de stat.


  Articolul 19

  La şedinţele colegiului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele colegiului pot fi invitaţi şi specialişti din aparatul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor sau din afară acestuia.


  Articolul 20

  Pentru analizarea unor probleme de mare importanţa sau complexitate, care intereseeaza întreaga activitate a inspectoratului, colegiul poate constitui colective de lucru cuprinzînd specialişti din cadrul inspectoratului sau din afară acestuia. Desemnarea specialiştilor din afară inspectoratului se va face cu acordul ministrului sau al conducătorului organului central respectiv.


  Articolul 21

  Colegiul inspectoratului îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.
  În caz de divergenta între preşedinte şi majoritatea membrilor colegiului, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord este supusă vicepreşedintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România care coordonează activitatea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.


  Articolul 22

  Şedinţele colegiului au loc cel puţin o dată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de preşedinte. Colegiul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.


  Articolul 23

  Colegiul inspectoratului în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România pentru întreaga activitate a Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor; fiecare membru al colegiului răspunde în faţa colegiului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredinţate.


  Articolul 24

  Între şedinţele colegiului, inspectorul general de stat împreună cu inspectorii generali de stat adjuncţi dezbat şi rezolva probleme curente ale activităţii Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor şi stabilesc măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărârilor colegiului.


  Articolul 25

  Inspectorul general de stat informează colegiul asupra principalelor probleme care au fost rezolvate în perioada dintre şedinţe.


  Articolul 26

  În executarea hotărârilor colegiului şi în exercitarea atribuţiilor proprii, inspectorul general de stat emite instrucţiuni, ordine şi alte acte prevăzute de lege.


  Articolul 27

  Inspectorul general de stat reprezintă Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.


  Articolul 28

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are în conducerea sa un inspector general de stat şi 3 inspectori generali de stat adjuncţi.
  Inspectorul general de stat este numit prin decret al Consiliului de Stat, cu rang de ministru, iar inspectorii generali de stat adjuncţi se numesc prin hotărîre a Consiliului de Stat, cu rang de adjuncţi ai ministrului. Atribuţiile inspectorilor generali de stat adjuncţi se stabilesc de colegiu.


  Articolul 29

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are următoarea structura organizatorică:
  a) Inspecţia pentru controlul calităţii produselor metalurgice, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice;
  b) Inspecţia pentru controlul calităţii produselor industriei extractive şi industriei chimice;
  c) Inspecţia pentru controlul calităţii şi produselor industriei uşoare, industriei lemnului şi industriei locale;
  d) Inspecţia pentru controlul calităţii produselor agroalimentare;
  e) Inspecţia pentru controlul calităţii energiei electrice şi termice şi a siguranţei în funcţionare a cazanelor şi instalaţiilor de ridicat;
  f) Inspecţia pentru controlul calităţii materialelor de construcţii şi a lucrărilor de construcţii;
  g) Inspecţia pentru controlul calităţii serviciilor;
  h) Inspecţia pentru controlul activităţii de metrologie;
  i) Direcţia de sinteza, control şi personal;
  j) Direcţia economică administrativă;
  k) Oficiul juridic.


  Articolul 30

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are în subordinea sa, ca unităţi cu personalitate juridică: inspectorate judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru controlul calităţii produselor, Institutul de metrologie, Laboratorul central pentru încercări şi expertize fizico-chimice şi Grupul şcolar pentru controlul calităţii produselor şi metrologie.
  Inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti îşi exercită atribuţiile prevăzute în domeniul metrologiei şi al siguranţei în funcţionare a cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat, atît în raza judeţului în care îşi au sediul, cat şi în raza altor judeţe, menţionate în anexa nr. 2.


  Articolul 31

  Atribuţiile, normele de funcţionare şi structura organizatorică a unităţilor prevăzute în articolele 29 şi 30 se stabilesc prin regulament aprobat de către Colegiul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, potrivit normelor legale.


  Articolul 32

  Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor şi unităţile subordonate, cu excepţia Institutului de metrologie, funcţionează ca unităţi bugetare finanţate de la bugetul de stat.
  Institutul de metrologie este organizat şi funcţionează pe baza principiului gestiunii economice proprii, potrivit normelor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 33

  Numărul maxim de posturi în aparatul central, raportul minim dintre numărul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire faţă de totalul salariaţilor, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul decret.*)
  ---------------- Notă *) Anexa nr. 1 se comunică celor interesaţi


  Articolul 34

  Decretul nr. 339/1970 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, aprobat prin Legea nr. 44/1970, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.
  Preşedintele
  Consiliului de Stat
  NICOLAE CEAUŞESCU


  Anexa 2
  LISTA
  unităţilor teritoriale în subordinea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSediulRaza teritorială în care unitatea îşi exercită şi atribuţiile prevăzute, în articolele 6 şi 7
    0123
    1.Inspectoratul municipiului Bucureşti pentru controlul calităţii produselorMunicipiul Bucureşti- Municipiul Bucureşti
    - Judeţul Ilfov
    - Judeţul Ialomiţa
    - Judeţul Teleorman
    2.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - AlbaMunicipiul Alba Iulia-
    3.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - AradMunicipiul Arad-
    4.Inspectoratul judeţean pentru controlulMunicipiul- Judeţul Argeş
      calităţii produselor - ArgeşPiteşti- Judeţul Vîlcea
    5.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - BacăuMunicipiul Bacău- Judeţul Bacău
    - Judeţul Neamţ
    - Judeţul Vaslui
    6.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - BihorMunicipiul Oradea- Judeţul Bihor
    - Judeţul Satu-Mare
    7.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - Bistriţa-NăsăudOraşul Bistriţa-
    8.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - BotoşaniMunicipiul Botoşani-
    9.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - BraşovMunicipiul Braşov- Judeţul Braşov
    - Judeţul Covasna
    10.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - BrăilaMunicipiul Brăila-
    11.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - BuzăuMunicipiul Buzău-
    12.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - Caraş-SeverinMunicipiul Reşiţa-
    13.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - ClujMunicipiul Cluj- Judeţul Cluj
    - Judeţul Bistriţa-Năsăud
    - Judeţul Maramureş
    - Judeţul Sălaj
    14.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - ConstanţaMunicipiul Constanţa- Judeţul Constanţa
    - Judeţul Tulcea
    15.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - CovasnaOraşul Sfîntu Gheorghe-
    16.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - DîmboviţaMunicipiul Tîrgovişte-
    17.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - DoljMunicipiul Craiova- Judeţul Dolj
    - Judeţul Gorj
    - Judeţul Mehedinţi
    - Judeţul Olt
    18.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - GalaţiMunicipiul Galaţi- Judeţul Galaţi
    - Judeţul Brăila
    - Judeţul Vrancea
    19.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - GorjMunicipiul Tîrgu Jiu-
    20.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - HarghitaOraşul Miercurea-Ciuc-
    21.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - HunedoaraMunicipiul Deva-
    22.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - IalomiţaOraşul Slobozia-
    23.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - IaşiMunicipiul Iaşi- Judeţul Suceava
    - Judeţul Iaşi
    - Judeţul Botoşani
    24.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - IlfovMunicipiul Bucureşti-
    25.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - MaramureşMunicipiul Baia Mare-
    26.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - MehedinţiMunicipiul Turnu Severin-
    27.Inspectoratul judeţean pentru controlulMunicipiul- Judeţul Mureş
      calităţii produselor - MureşTîrgu Mureş- Judeţul Harghita
    28.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - NeamţMunicipiul Piatra-Neamţ-
    29.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - OltOraşul Slatina-
    30.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - PrahovaMunicipiul Ploieşti- Judeţul Prahova
    - Judeţul Dîmboviţa
    - Judeţul Buzău
    31.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - Satu MareMunicipiul Satu Mare-
    32.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - SălajOraşul Zalău-
    33.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - SibiuMunicipiul Sibiu- Judeţul Sibiu
    - Judeţul Alba
    - Judeţul Hunedoara
    34.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - SuceavaMunicipiul Suceava-
    35.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - TeleormanOraşul Alexandria-
    36.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - TimişMunicipiul Timişoara- Judeţul Timiş
    - Judeţul Caraş-Severin
    37.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - TulceaMunicipiul Tulcea-
    38.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - VasluiOraşul Vaslui-
    39.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - VîlceaMunicipiul Rîmnicu Vîlcea-
    40.Inspectoratul judeţean pentru controlul calităţii produselor - VranceaMunicipiul Focşani_

  -------