CARTA AUDITULUI INTERN din 16 noiembrie 2017 exercitat la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 bis din 3 ianuarie 2018 Notă Aprobată prin Ordinul nr. 5.509 din 16 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 2 din 3 ianuarie 2018.

  ANEXA 1

  NORME METODOLOGICE

  privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013

  Cuprins

  Denumirea A.PARTEA I

  Aplicarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul M.E.N. şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013.

  CAPITOLUL I

  Organizarea auditului public intern la nivelul M.E.N. şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013

   1. 1.1. Cadrul general

   2. 1.2. Structurile de audit public intern

   3. 1.3. Organizarea auditului intern la nivelul M.E.N. şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform

    prevederilor H.G.nr.1086/2013

   4. 1.4. Organizarea şi funcţionarea Comitetului de audit intern la nivelul M.E.N.

   5. 1.5. Atribuţiile compartimentului de audit public intern

  CAPITOLUL II Normele aplicabile structurilor funcţionale de audit public intern şi auditorilor intern

   1. 2.1. Codul privind conduita etică a auditorului intern

   2. 2.2. Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul M.E.N. şi care se aplică şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la care s-a decis să nu se elaboreze norme specific

   3. 2.3. Norme de calificare ale auditului public intern

   4. 2.4. Norme de funcţionare a auditului public intern

   5. 2.5. Aplicarea sancţiunilor

  B: PARTEA II

  Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern CAPITOLUL III Misiunile de asigurare

   1. 3.1. Misiunile de audit de regularitate

   2. 3.2. Misiunile de audit al performanţei

   3. 3.3. Misiunea de audit de sistem

   4. 3.4. Metodologia de desfăşurare a unei misiuni de asigurare presupune parcurgerea, în cadrul fiecărei etape, a procedurilor specifice şi elaborarea documentelor

   5. 3.5. Precizăm că metodologia de derulare a misiunilor de asigurare, prezentată mai sus, este elaborată în conformitatecu metodologia generală ce se regîseşte în

    H.G. nr. 1086/201

   6. 3.6. Metodologia de derulare a misiunilor de asigurare presupune, conform prezentelor norme

   7. 3.7. Pregătirea misiunii de asigurare

   8. 3.8. Intervenţia la faţa locului

   9. 3.9. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern 3.10.Urmărirea recomandărilor

  CAPITOLUL IV Misiunea de consiliere 4.1.Dispoziţii generale

  4.2.Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere formalizate presupune parcurgerea în cadrul fiecărei etape a activităţilor specifice

  şi realizarea documentelor aferente 4.3.Derularea misiunii de consiliere formalizată

  CAPITOLUL V Misiunea de evaluare a activităţii de audit public intern

   1. 5.1. Dispoziţii generale

   2. 5.2. Metodologia de derulare a misiunilor de evaluare a activităţii de audit public intern presupune parcurgerea, în cadrul fiecărei etape, a

  procedurilor specifice şi realizarea documentelor aferente 5.3.Derularea misiunii de evaluare a activităţii de audit public intern

  CAPITOLUL VI Carta auditului intern

   1. 6.1. Elaborarea Cartei auditului intern 6.2.Comunicarea Cartei auditului intern

  C.PARTEA III Glosar

  D.PARTEA IV Documente specifice desfăşurării activităţii şi misiunilor de audit public intern

  ANEXA 1 Model Îndrumarul de elaborare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern

  ANEXA 2 Model Planul multianual de audit public intern

  ANEXA 3 Model Planul anual de audit public intern ANEXA 4 Model Ordin de serviciu

  ANEXA5 Model Declaraţia de independenţă

  ANEXA 6 Model Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern ANEXA 7 Model Minuta şedinţei de deschidere

  ANEXA 8 Model Chestionar de luare la cunoştinţă ANEXA 9 Model Stadiu preliminar

  ANEXA 10 Model Stabilirea punctajului total al riscurilor şi ierarhizarea riscurilor ANEXA 11 Model Chestionar de control intern

  ANEXA 12 Model Evaluarea iniţială a controlului intern şi stabilirea obiectivelor de audit ANEXA 13 Model Programul misiunii de audit public intern

  ANEXA 14 Model Chestionarul - Lista de verificare ANEXA 15 Model Foaie de lucru

  ANEXA 16 Model Interviu ANEXA 17 Model nr.1Test ANEXA 18 Model nr.2 Test

  ANEXA 19 Model Fişă de identificare şi analiză a problemei

  ANEXA 20 Model Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor ANEXA 21 Model Notă centralizatoare a documentelor de lucru ANEXA 22 Model Minuta şedinţei de închidere

  ANEXA 23 Model Minuta reuniunii de conciliere ANEXA 24 Model Nota de supervizare a documentelor

  ANEXA 25 Model Fişa de urmărire a implementării recomandărilor ANEXA 26 Model Structura Cartei Auditului Intern

  A. PARTEA I: Aplicarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul M.E.N. şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013.

  CAPITOLUL I

  Organizarea auditului public intern la nivelul M.E.N. şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013

   1. 1.1. Cadrul general. Prezentele norme reglementează organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul M.E.N. şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013.

   2. 1.2. Structurile de audit public intern

    1. 1.2.1. Comitetul de Audit Public Intern se înfiinţează pe lângă Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N., ca organism consultativ, pentru a acţiona în vederea definirii strategiei şi îmbunătăţirii activităţii de audit intern a instituţiei. În realizarea atribuţiilor sale, comitetul de audit intern colaborează cu reprezentanţii structurilor funcţionale din cadrul instituţiei publice ori de câte ori consideră că este necesar.

    2. 1.2.2. Compartimentele de audit public intern reprezintă structurile funcţionale de bază în domeniul auditului public intern, sunt organizate în subordinea directă a conducătorului entităţii publice şi exercită efectiv funcţia de audit intern.

    3. 1.2.3. Noţiunea de "compartiment" utilizată în Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, este în sens generic. Structura funcţională de bază în domeniul auditului public intern se stabileşte după parcurgerea următoarelor etape:

     1. a) identificarea tuturor activităţilor desfăşurate atât în cadrul entităţii publice, cât şi în cadrul entităţilor aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritate, în care aceasta exercită în mod direct misiuni de audit public intern;

     2. b) identificarea riscurilor asociate activităţilor;

     3. c) identificarea formelor de control intern ataşate fiecărei activităţi;

     4. d) stabilirea riscurilor reziduale ca urmare a exercitării formelor de control;

     5. e) stabilirea fondului de timp necesar efectuării misiunilor de audit public intern, prin luarea în considerare a următorilor factori: bugetul alocat entităţii, numărul entităţilor aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritate, numărul angajaţilor, specificul entităţii publice,

     complexitatea şi importanţa socială a activităţilor, respectarea periodicităţii în auditare, activităţile cu riscuri mari/medii.

     1. 1.2.3.1. După determinarea volumului activităţii de audit public intern şi a numărului de posturi necesare, se stabileşte, prin conexare cu cadrul legal care reglementează organizarea instituţiilor publice, tipul concret al structurii de organizare, respectiv direcţie generală, direcţie, serviciu, birou sau compartiment.

   3. 1.3. Organizarea auditului intern la nivelul M.E.N. şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013

    1.3.1 Activitatea de audit public intern din cadrul M.E.N., este organizată şi funcţionează la nivelul Compartimentului Audit Intern, compartiment ce este subordonat nemijlocit conducătorului acestei entităţi publice.

    1.3.2. Compartimentul de audit public intern se organizează în mod obligatoriu la nivelul fiecărei entităţi publice prin decizia persoanelor responsabile, în conformitate cu prevederile art. 11, lit.a din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare. Excepţie fac entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. pentru care conducerea de la nivelul organului ierarhic superior nu şi-a dat acordul pentru înfiinţarea compartimentului de audit public intern. La aceste entităţi publice activitatea de audit public intern este efectuată de către compartimentul de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior, în conformitate cu art. 11 lit. f) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.

   4. 1.4. Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Audit Intern pe lângă Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N.

    1. 1.4.1. Comitetul de Audit Intern se organizează pe lângă Compartimentul Audit Intern din cadrul

     M.E.N. în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea Comitetelor de audit intern.

     Comitetul de Audit Intern sprijină activitatea Compartimentului Audit Intern şi urmăreşte să asigure independenţa şi funcţionarea eficientă a activităţii de audit intern, precum şi menţinerea unei comunicări deschise cu conducerea Compartimentului Audit Intern şi cu conducerea M.E.N. Structura Comitetului de Audit Intern. se prezintă după cum urmează:

     • - 2 auditori cu experienţă de minim 5 ani în auditul public intern;

     • - 2 persoane cu experienţa de minim 5 ani în domeniul specific activităţii M.E.N. sau în domeniile-suport: financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice;

     • - şeful/coordonatorul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.

     Auditorii interni din structura Comitetului de Audit Intern îşi desfăşoară activitatea în alte instituţii publice care nu sunt subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea instituţiei publice în cauză. Specialiştii din structura Comitetului de Audit Intern îşi desfăşoară activitatea în cadrul M.E.N. şi nu ocupă funcţii de conducere.

     Echilibrul decizional în cadrul Comitetului de Audit Intern se asigură prin cooptarea în număr egal a persoanelor nominalizate în structura C.A.I.

     Comitetul de Audit Intern este condus de un preşedinte, ales cu majoritate simplă de voturi dintre membrii comitetului, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit o singură dată; conducătorul compartimentului de audit public intern nu poate îndeplini funcţia de preşedinte.

     Comitetul de Audit Intern îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat de către Comitetul de Audit Intern şi aprobat de plenul acestuia, cu o majoritate simplă a voturilor membrilor.

     Structura regulamentului de organizare şi funcţionare Comitetului de Audit Intern este următoarea:

     1. a) dispoziţii generale;

     2. b) misiunea şi competenţa Comitetului de Audit Intern;

     3. c) modalitatea de organizare şi desfăşurare a şedinţelor;

     4. d) atribuţiile şi responsabilităţile Comitetului de Audit Intern;

     5. e) relaţiile funcţionale;

     6. f) conducerea comitetului;

     7. g) dispoziţii finale ;

     8. h) Secretariatul tehnic al Comitetului de Audit Intern este asigurat de Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N.

     Comitetul de Audit Intern îşi desfăşoară activitatea în cadrul a două şedinţe ordinare anuale sau ori de câte ori este nevoie în cadrul unor şedinţe extraordinare, pentru realizarea atribuţiilor principale, prevăzute la art. 10 din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

     În vederea îndeplinirii atribuţiilor principale, Comitetul de Audit Intern se întruneşte în şedinţe convocate în condiţiile art. 9 alin. (10) din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

     La solicitarea conducătorului M.E.N., preşedintele Comitetului de Audit Intern va participa la şedinţele managementului M.E.N. pentru a exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.

     Convocarea şedinţelor ordinare se realizează de către preşedintele Comitetului de Audit Intern o dată pe semestru.

     Convocarea şedinţelor extraordinare se realizează de către preşedintele Comitetului de Audit Intern, la solicitarea şefului Compartimentului Audit Intern.

     Şedinţele Comitetului de Audit Intern se desfăşoară în baza ordinii de zi.

     Ordinea de zi a şedinţelor este stabilită de către preşedintele Comitetului de Audit Intern.

     Şedinţele Comitetului de Audit Intern sunt legal constituite în prezenţa a cel puţin trei pătrimi din numărul total al membrilor săi.

     La şedinţele Comitetului de Audit Intern pot participa, la invitaţia preşedintelui, reprezentanţi ai structurilor funcţionale din cadrul M.E.N., în funcţie de problemele supuse dezbaterii, aceştia având calitatea de invitaţi.

     Desfăşurarea şedinţelor, ordinea de zi, dezbaterile, luările de cuvânt, avizele, opiniile Comitetului de Audit Intern se consemnează în procese-verbale.

     Materialele supuse dezbaterii în cadrul şedinţelor se pun la dispoziţia membrilor Comitetului de Audit Intern, la sediul instituţiei, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data organizării şedinţei.

     Procesele-verbale ale şedinţelor se semnează de către toţi membrii Comitetului de Audit Intern prezenţi şi se păstrează, în original, la Compartimentul Audit Intern.

     În realizarea atribuţiilor sale, Comitetul de Audit Intern emite avize şi opinii, care sunt legal adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor.

     Evidenţa avizelor şi opiniilor emise de Comitetul de Audit Intern se ţine cu ajutorul Registrului avizelor şi opiniilor, condus de secretariatul asigurat de Compartimentul Audit Intern.

     Comitetul de Audit Intern îşi analizează activitatea, evaluează propria eficienţă şi elaborează anual un raport de activitate.

     Raportul de activitate al Comitetului de Audit Intern se transmite Compartimentului Audit Intern organizat la nivelul instituţiei publice, în vederea prelucrării informaţiilor şi cuprinderii lor în raportul anual privind activitatea de audit intern.

     Membrii Comitetului de Audit Intern primesc o indemnizaţie de şedinţă stabilită în aceleaşi condiţii ca şi indemnizaţia de şedinţă a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern (CAPI); indemnizaţia se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.E.N.

    2. 1.4.2. Atribuţiile principale ale Comitetului de Audit Intern, ale preşedintelui şi ale persoanei care asigură secretariatul tehnic al Comitetului de Audit Intern.

     1. 1.4.2.1. Atribuţiile principale ale Comitetului de Audit Intern

      În realizarea obiectivelor sale, Comitetul de Audit Intern are următoarele atribuţii principale:

      • - dezbate şi avizează planul multianual şi planul anual pentru activitatea de audit public intern;

      • - analizează şi emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conducătorul instituţiei publice centrale;

      • - avizează Carta auditului public intern;

      • - examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern şi propune conducătorului instituţiei publice centrale măsurile necesare;

      • - analizează şi avizează Raportul anual al activităţii de audit public intern;

      • - avizează acordurile de cooperare cu alte instituţii publice privind exercitarea activităţii de audit public intern.

     2. 1.4.2.2. Atribuţiile principale ale preşedintelui Comitetului de Audit Intern Preşedintele Comitetului de Audit Intern exercită următoarele atribuţii principale:

      • - convoacă întâlnirile Comitetului de Audit Intern;

      • - conduce şedinţele Comitetului de Audit Intern;

      • - semnează documentele elaborate de Comitetului de Audit Intern;

      • - participă la şedinţele organizate de conducerea instituţiei publice centrale, la cererea conducătorului acesteia, pentru a exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.

     3. 1.4.2.3. Atribuţiile principale ale persoanei care asigură secretariatul tehnic al Comitetului de Audit Intern

      Principalele atribuţii ale persoanei care asigură realizarea activităţilor de secretariat tehnic pentru Comitetul de Audit Intern sunt următoarele:

      • - pregătirea materialelor pentru a fi supuse dezbaterii Comitetului de Audit Intern;

      • - completarea Registrului avizelor şi opiniilor emise de Comitetul de Audit Intern;

      • - redactarea rapoartelor periodice privind activitatea Comitetului de Audit Intern;

      • - redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comitetului de Audit Intern, care cuprind dezbaterile realizate;

      • - primirea şi distribuirea corespondenţei Comitetului de Audit Intern;

      • - executarea altor sarcini necesare bunei desfăşurări a activităţii Comitetului de Audit Intern.

   5. 1.5. Atribuţiile compartimentului de audit public intern.

    1. 1.5.1. Elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, avizate de către:

     1. a) U.C.A.A.P.I., pentru Compartimentul Audit Intern organizat la nivelul M.E.N.;

     2. b) Compartimentul Audit Intern organizat la nivelul M.E.N., pentru compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sub autoritatea M.E.N.

     1. 1.5.1.1. Pentru avizarea normelor proprii specifice, entităţile publice au obligaţia de a transmite structurilor abilitate, în termen de 90 de zile lucrătoare, de la data luării deciziei de elaborare/actualizare, cu aprobarea conducerii entităţii publice, proiectele de norme proprii semnate pe fiecare pagină de şeful /coordonatorul compartimentului de audit public intern.

     2. 1.5.1.2. Compartimentele de audit public intern care funcţionează la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., îşi desfăşoară activitatea de audit public intern pe baza normelor metodologice privind exercitarea activităţii de audit intern elaborate de Compartimentul Audit Intern organizat la nivelul M.E.N.

     3. 1.5.1.3. Compartimentele de audit public intern care funcţionează la nivelul entităţilor publice aflate subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N pot elabora norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice entităţii numai dacă solicită acordul M.E.N. şi dacă acest acord se dă în acest sens.

         1. 1.5.1.4 În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării avizării de către entitatea publică aflată în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., Compartimentul Audit Intern din cadrul

          M.E.N. are responsabilitatea să emită avizul şi să-l comunice entităţii în cauză.

         2. 1.5.1.5 Clarificările, modificările şi completările la proiectele de norme, venite din partea Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N. se vor realiza de către compartimentele de audit public intern iniţiatoare ale normelor; în aceste cazuri termenele de avizare se vor prelungi în mod corespunzător în funcţie de data la care sunt transmise normele revizuite.

         3. 1.5.1.6 Următoarele entităţi publice nu elaborează norme proprii:

      1. a) entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. pentru care s-a decis organizarea compartimentului de audit public intern fără obligaţia elaborării de norme metodologice specifice exercitării activităţii de audit public intern. Misiunile de audit public intern se desfăşoară la

       aceste entităţi în conformitate cu normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit intern specifice M.E.N.

      2. b) entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. pentru care s-a decis neînfiinţarea compartimentului de audit public intern. Misiunile de audit public intern se desfăşoară la nivelul acestor entităţi de către Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N., în conformitate cu normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit intern specifice.

    2. 1.5.2. Compartimentul de audit public intern elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, conform dispoziţiilor pct.

     2.4.1. şi 2.4.2.

    3. 1.5.3. Compartimentul de audit public intern efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

     1.5.3.1 Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul M.E.N. inclusiv la nivelul entităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., care nu şi- au organizat compartiment propriu de audit public intern, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

     1.5.3.2. Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

     1. a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;

     2. b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

     3. c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

     4. d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

     5. e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

     6. f) alocarea creditelor bugetare;

     7. g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

     8. h) sistemul de luare a deciziilor;

     9. i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

     10. j) sistemele informatice.

     1.5.3.3. Misiunile dispuse de U.C.A.A.P.I./compartimentul de audit intern de la nivelul organului ierarhic superior se cuprind în planul anual de audit public intern al compartimentului de audit public intern, se realizează în bune condiţii şi se raportează în termenele fixate. Modalitatea de planificare, derulare, realizare şi raportare respectă în totalitate procedura stabilită de U.C.A.A.P.I./compartimentul de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior.

    4. 1.5.4. Informează U.C.A.A.P.I./compartimentul de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice/structurii auditate. Compartimentul de audit public intern transmite la U.C.A.A.P.I./compartimentul de audit public intern

     de la nivelul organului ierarhic superior, sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă, după cum urmează:

     1. a) Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. transmite informări trimestriale la U.C.A.A.P.I., în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea trimestrului;

     2. b) Compartimentele de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. transmit trimestrial sinteze, în maximum 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului, entităţii publice ierarhic superioare (M.E.N.).

    5. 1.5.5. Raportează periodic la U.C.A.A.P.I., prin compartimentul de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor. Compartimentul de audit public intern transmite la U.C.A.A.P.I./compartimentul de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior, la solicitarea acestuia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea lor de audit intern.

    6. 1.5.6. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern.

     1. 1.5.6.1. Raportul anual al activităţii de audit public intern cuprinde următoarele informaţii minimale: constatări, recomandări şi concluzii rezultate din activitatea de audit public intern, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, iregularităţi sau posibile prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională.

     2. 1.5.6.2. Compartimentele de audit public intern transmit rapoartele anuale privind activitatea de audit intern, astfel:

      1. a) Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. transmite raportul la U.C.A.A.P.I., până la data de 15 februarie a anului următor, pentru anul încheiat.

      2. b) Compartimentele de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. transmit rapoartele la Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N până la data de 30 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat.

    7. 1.5.7. Raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern.

     1. 1.5.7.1. Iregularităţile sau posibilele prejudicii constatate de auditorii interni sunt raportate conducătorului entităţii publice şi structurii de control abilitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare.

     2. 1.5.7.2. Auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente ş.a.).

     3. 1.5.7.3. Cazurile de iregularităţi sau posibile prejudicii identificate se cuprind în raportările periodice şi anuale.

    8. 1.5.8. Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N.

     1. 1.5.8.1. Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern se realizează prin misiuni de evaluare a activităţii de audit public intern planificate sau ad-hoc.

     2. 1.5.8.2. Abaterile de la norme, instrucţiuni sau Codul privind conduita etică a auditorului intern constatate pe timpul misiunilor de evaluare sunt corectate prin formularea de recomandări în cooperare cu conducătorul entităţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N.

  CAPITOLUL II

  Normele aplicabile structurilor funcţionale de audit public intern şi auditorilor interni

   1. 2.1. Codul privind conduita etică a auditorului intern

    1. 2.1.1. Codul privind conduita etică a auditorului intern are scopul de a crea cadrul etic necesar desfăşurării profesiei de auditor intern, astfel încât acesta să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei sau autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea.

    2. 2.1.2. Codul privind conduita etică a auditorului intern cuprinde principiile şi regulile de conduită ce trebuie aplicate şi respectate de auditorii interni în desfăşurarea activităţii lor şi este aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.

   2. 2.2. Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern

    2.2.1 Prezentele norme metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul M.E.N. se aplică şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea

    M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013.

    2.2.2. Prezentele norme metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul M.E.N. şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013 sunt elaborate în baza Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate prin H.G. nr. 1086/2013, Codului privind conduita etică a auditorului intern şi bunei practici în domeniul auditului intern.

   3. 2.3. Norme de calificare ale auditului public intern

    1. 2.3.1. Misiune, competenţe şi responsabilităţi

     1. 2.3.1.1. Rolul şi obiectivele auditului public intern, tipurile de audit intern, atribuţiile şi principiile aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorului intern, precum şi condiţiile şi regulile de derulare a misiunilor de audit public intern sunt definite în Carta auditului intern.

     2. 2.3.1.2. Carta auditului intern menţionează poziţia compartimentului de audit public intern în cadrul entităţii publice, defineşte sfera de activitate a auditului intern, drepturile şi obligaţiile auditorilor interni. Acest document este elaborat de către compartimentele de audit public intern, avizat de Comitetul de Audit Intern, dacă este cazul, şi aprobat de conducătorul entităţii publice.

    2. 2.3.2. Independenţă şi obiectivitate

     1. 2.3.2.1. Independenţa organizatorică. Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordonarea directă a conducătorului entităţii publice, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile entităţii publice.

      1. 2.3.2.1.1. Prin atribuţiile sale, compartimentul de audit public intern nu trebuie să fie implicat în exercitarea activităţilor auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit intern.

      2. 2.3.2.1.2. Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor de nicio natură, începând de la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivă a lucrărilor specifice misiunii şi până la comunicarea rezultatelor acesteia.

      3. 2.3.2.1.3. Şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern participă, în măsura în care se solicită acest lucru, la reuniunile conducerii entităţii publice sau ale oricărei altei comisii, oricărui altui consiliu sau comitet cu atribuţii în domeniul guvernanţei entităţii, managementului riscului şi controlului.

     2. 2.3.2.2. Obiectivitatea individuală. Auditorii interni trebuie să aibă o atitudine imparţială, să nu aibă prejudecăţi şi să evite conflictele de interese, să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern.

    3. 2.3.3. Numirea, respectiv destituirea şefului compartimentului de audit public intern

     1. 2.3.3.1. Numirea, respectiv destituirea şefului compartimentului de audit public intern se realizează astfel:

      1. a) la nivelul M.E.N., numirea, respectiv destituirea şefului Compartimentului Audit Intern se face de către conducătorul entităţii publice, cu avizul U.C.A.A.P.I.;

      2. b) la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., numirea, respectiv destituirea se face de către conducătorul entităţii publice cu avizul şefului Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.

     2. 2.3.3.2. Pentru numirea, respectiv destituirea şefului compartimentului de audit public intern din cadrul entităţilor aflate în subordine, coordonare sau sub autoritatea M.E.N., la nivelul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N., se constituie, în funcţie de necesităţi, o comisie de avizare constituită din:

      1. a) conducătorul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N. ;

      2. b) auditori interni, desemnaţi de conducătorul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.;

      3. c) secretarul comisiei, care are responsabilităţi administrative, stabilite prin dispoziţie a conducătorului Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.

     3. 2.3.3.3. Desemnarea auditorilor interni în comisia de avizare se stabileşte de conducătorul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.

     4. 2.3.3.4. Numirea şefului compartimentului de audit public intern

      1. 2.3.3.4.1. Candidaţii pentru funcţia de şef al compartimentului de audit public intern depun la U.C.A.A.P.I./Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. responsabil cu avizarea, următoarele documente:

       1. a) curriculum vitae;

       2. b) minimum două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern;

       3. c) o lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea auditului intern la entitatea publică;

       4. d) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni.

      2. 2.3.3.4.2. Avizarea candidaţilor se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, prin analizarea acestora şi prin consultări directe.

      3. 2.3.3.4.3. Procedura de avizare a şefilor compartimentelor de audit public intern din cadrul entităţilor publice se realizează prin analiza documentaţiilor depuse şi organizarea unui interviu, care este stabilit cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data termenului-limită de avizare.

      4. 2.3.3.4.4. Membrii comisiei de avizare acordă note de la 1 la 10 şi stabilesc calificativul final, astfel:

       1. a) slab, pentru medii sub 7;

       2. b) bine, pentru medii cuprinse între 7 şi 9;

       3. c) foarte bine, pentru medii peste 9.

      5. 2.3.3.4.5. Avizul este favorabil pentru calificativele bine şi foarte bine şi nefavorabil în cazul în care se obţine calificativul slab.

      6. 2.3.3.4.6. Avizul comisiei de avizare se transmite persoanei solicitante sau conducerii entităţii publice, după caz, în termen de două zile de la data susţinerii interviului.

      7. 2.3.3.4.7. Numirea şefului compartimentului de audit public intern se face de către conducătorul entităţii publice respective în conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea acestei funcţii.

     5. 2.3.3.5. Destituirea şefului compartimentului de audit public intern

      1. 2.3.3.5.1. Pentru destituirea şefului compartimentului de audit public intern, conducătorul entităţii publice solicită U.C.A.A.P.I./compartimentului de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior avizul în vederea destituirii, cu menţionarea motivelor destituirii.

      2. 2.3.3.5.2. Comisia de avizare, constituită în condiţiile pct. 2.3.3.2, analizează motivele, efectuează investigaţii şi consultări directe cu şeful compartimentului de audit public intern propus pentru destituire, după caz, şi în termen de 10 zile lucrătoare prezintă conducătorului entităţii publice solicitante, motivat în scris, avizul favorabil sau nefavorabil.

    4. 2.3.4. Numirea şi încetarea calităţii de membru în Comitetul de Audit Intern

     1. 2.3.4.1. Numirea membrilor în comitetul de audit intern

      1. 2.3.4.1.1. Desemnarea auditorilor interni cu experienţă de minimum 5 ani ca membri în Comitetul de Audit Intern al M.E.N. se realizează de către ministrul educaţiei naţionale, în baza propunerilor formulate de alte instituţii publice centrale, care nu sunt în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea

       M.E.N. şi care îndeplinesc condiţiile pentru constituirea comitetelor de audit intern, în conformitate cu Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.

      2. 2.3.4.1.2. M.E.N., prin Compartimentul Audit Intern, transmite instituţiilor publice centrale, prevăzute la pct. 2.3.4.1.1., scrisori de intenţie pentru selectarea în Comitetul de Audit Intern a auditorilor interni, iar acestea formulează propuneri, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acestora.

      3. 2.3.4.1.3. M.E.N., prin Compartimentului Audit Intern, stabileşte criterii de selectare a instituţiilor publice centrale cărora le transmite scrisori de intenţie.

      4. 2.3.4.1.4. Propunerea privind persoana nominalizată se transmite la M.E.N., însoţită de un curriculum vitae detaliat.

      5. 2.3.4.1.5. Specialiştii din cadrul M.E.N., prevăzuţi la art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 672/2002,

       republicată, cu modificările ulterioare, sunt propuşi ca membri în Comitetul de Audit Intern de către structurile funcţionale, ca urmare a scrisorilor transmise de Compartimentul Audit Intern al M.E.N.

      6. 2.3.4.1.6. Numirea auditorilor interni, a specialiştilor şi a conducătorului Compartimentului Audit Intern se realizează prin act administrativ al ministrului educaţiei naţionale, pe baza analizei documentaţiei elaborate şi prezentate de către Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N.

      7. 2.3.4.1.7. Procesul de selectare şi desemnare în Comitetul de Audit Intern a unui auditor intern sau a unui specialist în domeniul specific M.E.N. este legal realizat numai dacă există cel puţin câte două propuneri primite de la alte instituţii publice, respectiv de la structurile de specialitate din cadrul M.E.N.

      8. 2.3.4.1.8. Mandatul membrilor Comitetului de Audit Intern este de 3 ani de la data numirii şi se poate reînnoi o singură dată.

     2. 2.3.4.2. Calitatea de membru în Comitetul de Audit Intern încetează în următoarele situaţii

      1. a) la cererea acestuia;

      2. b) în cazul pierderii calităţii de auditor intern a membrilor selectaţi în Comitetul de Audit Intern;

      3. c) la încetarea raporturilor de serviciu cu instituţia publică în care este încadrat;

      4. d) la încetarea calităţii de conducător al compartimentului de audit public intern în cadrul instituţiei publice centrale.

     3. 2.3.4.3. Constatarea situaţiilor prevăzute la pct. 2.3.4.2. este de competenţa preşedintelui Comitetului Audit Intern, care le aduce la cunoştinţa ministrului educaţiei naţionale, prin şeful Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.

     4. 2.3.4.4. Încetarea calităţii de membru în situaţiile prevăzute la pct. 2.3.4.2. se dispune prin act administrativ al ministrului educaţiei naţionale.

      2.3.4.4. Locul de membru în Comitetul de Audit Intern devenit vacant se ocupă după aceeaşi procedură utilizată la numirea acestuia.

    5. 2.3.5. Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni

     1. 2.3.5.1. Numirea auditorilor interni

      1. 2.3.5.1.1. Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni se realizează numai cu avizul prealabil al şefului compartimentului de audit public intern, astfel:

       1. a) la nivelul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N., numirea, respectiv revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entităţii publice, cu avizul prealabil al şefului Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.

       2. b) la nivelul compartimentului de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. numirea, respectiv revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entităţii publice, numai cu avizul prealabil al şefului compartimentului de audit public intern organizat la nivelul acestei instituţii sau, dacă această funcţie nu se exercită, numai cu avizul prealabil al şefului Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.

      2. 2.3.5.1.2. Pentru obţinerea avizului, candidaţii pentru funcţia de auditor intern depun un dosar care cuprinde următoarele documente:

       1. a) curriculum vitae;

       2. b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;

       3. c) o lucrare în domeniul auditului public intern;

       4. d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.

      3. 2.3.5.1.3. Şeful compartimentului de audit public intern sau dacă această funcţie nu se exercită la nivelul entităţii publice aflată în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., atunci şeful Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N. analizează dosarele de avizare depuse de solicitanţi şi realizează un interviu cu aceştia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; notarea şi stabilirea calificativului se face prin respectarea aceloraşi cerinţe stabilite pentru avizarea şefului compartimentului de audit public intern din prezentele norme.

      4. 2.3.5.1.4. Avizul comisiei de avizare se comunică persoanei solicitante şi conducerii entităţii publice în cauză, în termen de două zile de la data susţinerii interviului.

     2. 2.3.5.2. Revocarea auditorilor interni

      1. 2.3.5.2.1. Conducătorul entităţii publice înştiinţează şeful compartimentului de audit public intern sau dacă această funcţie nu se exercită, şeful Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N., despre intenţia de revocare a unui auditor intern şi despre motivele acesteia.

      2. 2.3.5.2.2. Şeful compartimentului de audit public intern sau dacă această funcţie nu se exercită la nivelul entităţii publice aflată în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., atunci şeful Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N. analizează motivele, efectuează investigaţiile, organizează consultările directe cu acesta, după caz, şi, în termen de 10 zile lucrătoare de la înştiinţare, prezintă avizul favorabil sau nefavorabil prin respectarea aceloraşi cerinţe stabilite pentru destituirea şefului compartimentului de audit public intern din prezentele norme.

     3. 2.3.5.3. Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni, în cazul în care funcţia de auditor intern nu este o funcţie publică, se face de către conducătorul entităţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., în concordanţă cu reglementările legale în vigoare şi cu prevederile prezentelor norme.

    6. 2.3.6. Competenţa şi conştiinţa profesională

     1. 2.3.6.1. Competenţa.

      Auditorii interni trebuie să posede cunoştinţe, îndemânare şi alte competenţe necesare pentru a-şi exercita atribuţiile şi responsabilităţile individuale, mai ales:

      1. a) competenţa în aplicarea normelor, procedurilor şi tehnicilor de audit;

      2. b) cunoştinţe în ceea ce priveşte principiile şi tehnicile contabile;

      3. c) cunoaşterea principiilor de bază în domeniile: management, economic, drept şi tehnologia informaţiei;

      4. d) cunoştinţe suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate, de a detecta şi a preveni fraudele, nefiind în sarcina auditorilor interni investigarea acestora;

      5. e) capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a putea expune clar şi convingător obiectivele, constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit public intern.

      1. 2.3.6.1.1. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună în mod colectiv de toată competenţa şi experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit public intern.

      2. 2.3.6.1.2. Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern vor fi încredinţate auditorilor interni care au pregătirea şi experienţa corespunzătoare nivelului de complexitate a activităţilor pe care trebuie să le auditeze.

      3. 2.3.6.1.3. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de aplicaţii şi programe informatice moderne, metodologii, metode de analiză şi eşantionare şi instrumente de control a sistemelor informatice.

      4. 2.3.6.1.4. Şeful compartimentului de audit public intern trebuie să se asigure că auditorii desemnaţi posedă cunoştinţele, îndemânarea şi competenţele necesare pentru desfăşurarea corectă a fiecărei misiunii de audit public intern.

     2. 2.3.6.2. Conştiinţa profesională. Auditorii interni trebuie să depună toate eforturile în exercitarea atribuţiilor şi să ia în considerare următoarele elemente:

      1. a) perioada de lucru necesară pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit public intern;

      2. b) complexitatea şi importanţa domeniilor auditate;

      3. c) pertinenţa şi eficacitatea procesului de management al riscurilor şi de control intern;

      4. d) probabilitatea existenţei erorilor, iregularităţilor, disfuncţionalităţilor sau a fraudei;

      5. e) costurile implementării unor activităţi de control suplimentare în raport cu avantajele preconizate.

      1. 2.3.6.2.1. Auditorul intern trebuie să aibă o preocupare permanentă în ceea ce priveşte riscurile semnificative susceptibile să afecteze obiectivele, activităţile şi resursele entităţii publice.

     3. 2.3.6.3. Pregătirea profesională continuă. Auditorii interni trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi practica profesională printr-o pregătire continuă.

      1. 2.3.6.3.1. Şeful compartimentului de audit public intern şi conducerea entităţii publice vor asigura condiţiile necesare perfecţionării profesionale, perioada destinată acestui scop prin lege fiind de minimum 15 zile lucrătoare pe an.

      2. 2.3.6.3.2. Îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi valorilor în cadrul formării profesionale continue se realizează prin:

       1. a) participarea la cursuri şi seminare pe teme specifice domeniilor cadrului general de competenţe profesionale sau specifice entităţii publice;

       2. b) studii individuale pe teme aprobate de şeful compartimentului de audit public intern;

       3. c) publicarea de materiale de specialitate.

      3. 2.3.6.3.3. În misiunile de audit public intern, care necesită cunoştinţe de strictă specialitate pentru realizarea obiectivelor, pot fi contractate servicii de expertiză/consultanţă din interiorul sau din afara entităţii publice, calitatea acestor servicii fiind monitorizată de către compartimentul de audit public intern solicitant.

     4. 2.3.6.4. Procesul de atestare al auditorilor publici interni

      1. 2.3.6.4.1. Atestarea naţională a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice presupune recunoaşterea cunoştinţelor, abilităţilor şi valorilor necesare unei persoane, pentru a planifica şi realiza misiuni de audit intern la entităţile publice.

       2.3.6.4.2 . Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice atestate presupune actualizarea sau dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi valori, în conformitate cu cerinţele Cadrului de competenţe profesionale ale auditorului intern din sectorul public, denumit în continuare Cadrul de competenţe, şi cu domeniile specifice entităţii publice în care aceştia activează.

           1. 2.3.6.4.3. Atestarea auditorilor interni din cadrul M.E.N. şi al structurilor subordonate M.E.N. se realizează prin promovarea examenului de atestare.

           2. 2.3.6.4.4. Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public se realizează prin participarea la cursuri şi seminare pe teme aferente domeniilor Cadrului de competenţe sau specifice entităţii publice, studii individuale şi publicarea de materiale de specialitate.

    7. 2.3.7. Evaluarea calităţii activităţii de audit public intern

     1. 2.3.7.1. Evaluarea calităţii activităţii de audit intern este o activitate ex-post, care constă în examinarea sistematică, din punctul de vedere al conformităţii şi al performanţei, a activităţii compartimentului de audit public intern din cadrul unei entităţi publice, în raport cu anumite criterii şi care se concretizează în furnizarea unei opinii.

      1. 2.3.7.1.1. Evaluarea conformităţii activităţii de audit public intern urmăreşte concordanţa dintre modul de organizare şi funcţionare a activităţii de audit public intern şi cadrul normativ specific domeniului educaţiei, precum şi analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite.

      2. 2.3.7.1.2. Evaluarea calităţii activităţii de audit public intern se bazează, în principal, pe:

       1. a) respectarea Normelor privind exercitarea activităţii de audit public intern şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern;

       2. b) caracterul adecvat al Cartei auditului intern, al regulilor şi procedurilor de audit intern, al obiectivelor, indicatorilor de performanţă şi sistemului de informaţii;

       3. c) contribuţia auditului intern la procesele de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă ale entităţii;

       4. d) contribuţia auditului intern la crearea unui plus de valoare şi la îmbunătăţirea funcţionării entităţii.

     2. 2.3.7.2. Evaluarea calităţii activităţii de audit intern se realizează prin evaluări interne şi evaluări externe.

      1. 2.3.7.2.1. Evaluările interne sunt realizate de către şeful compartimentului de audit public intern şi constau în:

       1. a) evaluări periodice, realizate prin evaluări privind performanţele auditorilor interni, anual şi cu ocazia finalizării misiunii de audit intern, şi autoevaluări ale sistemului de control intern;

       2. b) evaluări continue, realizate prin monitorizarea îndeplinirii activităţilor/acţiunilor şi supervizarea misiunilor de audit intern.

      2. 2.3.7.2.2. Evaluările externe sunt evaluări periodice a activităţii de audit intern, din punctul de vedere al conformităţii şi performanţei, realizate de către U.C.A.A.P.I./ Compartimentul Audit Intern constituit la nivelul M.E.N. pentru compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. cel puţin o dată la 5 ani, prin:

       1. a) verificarea respectării de către compartimentul de audit public intern a normelor, instrucţiunilor, Codului privind conduita etică a auditorului intern;

       2. b) evaluarea calităţii activităţii de audit intern, pe baza unor criterii de evaluare stabilite în raport cu cadrul normativ aplicabil;

       3. c) furnizarea unei opinii, în funcţie de nivelurile de apreciere acordate şi prin formularea de recomandări menite să corecteze disfuncţiile şi să îmbunătăţească activităţile, cu ocazia realizării fiecărei misiuni de audit public intern.

    8. 2.3.8. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern

     1. 2.3.8.1. La nivelul compartimentului de audit public intern se elaborează un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia.

     2. 2.3.8.2. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern oferă garanţii că activitatea de audit intern se desfăşoară în conformitate cu normele, instrucţiunile şi Codul privind conduita etică a auditorului intern şi să contribuie la îmbunătăţirea activităţii compartimentului de audit public intern.

     3. 2.3.8.3. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern cuprinde: metodologia de elaborare a programului, planul de acţiune şi raportul de monitorizare.

      1. 2.3.8.3.1. Metodologia de elaborare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, prevăzut în anexa nr. 1, descrie procesul de elaborare, actualizare şi monitorizare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern prin evidenţierea scopului, obiectivelor, responsabililor, termenelor şi tipurilor de evaluare. Pentru fiecare tip de evaluare, metodologia prezintă modul de realizare a acestora, astfel:

       1. a) evaluarea internă - descrie modul de realizare a tipurilor de evaluări interne exercitate la nivelul compartimentului de audit public intern, respectiv: supervizarea, evaluarea performanţei auditorilor interni la finalizarea misiunilor de audit, evaluarea misiunilor de audit de către structurile auditate, monitorizarea realizării activităţilor, evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale;

       2. b) evaluarea externă - descrie modul de realizare a tipurilor de evaluări externe exercitate la nivelul compartimentului de audit public intern, respectiv: de U.C.A.A.P.I./ Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. pentru compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N, de Curtea de Conturi, de Comisia Europeană şi de alte structuri de audit abilitate.

      2. 2.3.8.3.2. Planul de acţiune este instrumentul de punere în lucru a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern şi este structurat pe: obiective, acţiuni, indicatori de performanţă, termene, responsabili şi observaţii.

      3. 2.3.8.3.3. Raportul de monitorizare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern prezintă rezultatele evaluării gradului de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de acţiune.

     4. 2.3.8.4. Îndrumarul de elaborare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern şi planul de acţiune se actualizează în funcţie de rezultatele evaluărilor interne şi externe.

     5. 2.3.8.5. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern este aprobat de şeful compartimentului de audit public intern.

   4. 2.4. Norme de funcţionare a auditului public intern

    1. 2.4.1. Planificarea activităţii de audit public intern

     2.4. 1.1. Şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern şi în acest sens asigură elaborarea planurilor multianuale şi planurilor anuale de audit intern.

     2.4. 1.2. Planificarea activităţii de audit public intern se realizează astfel:

     1. a) planificarea multianuală pe 3 - 5 ani cuprinde misiunile de evaluare a activităţii de audit intern a compartimentelor de audit public intern constituite la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., care se realizează cel puţin o dată la 5 ani, misiunile privind auditarea activităţilor derulate de Ministerul Educaţiei Naţionale, activităţi care sunt auditate cel puţin o dată la 3 ani, precum şi misiunile de consiliere;

     2. b) planificarea anuală cuprinde misiunile ce se realizează pe parcursul unui an, ţinând cont de rezultatul evaluării riscurilor şi de resursele de audit disponibile.

     2.4.1.2.1. Planurile anuale/multianuale ale Compartimentului Audit Intern de la nivelul M.E.N. cuprind şi misiuni aferente domeniilor/activităţilor derulate la nivelul entităţilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea M.E.N., pentru care nu şi-a dat acordul în vederea înfiinţării compartimentului de audit public intern la nivelul acestor entităţi publice, în urma solicitării conducătorului acestor entităţi publice.

     2.4. 1.3. Selectarea misiunilor de audit public intern în vederea cuprinderii în planuri se face în funcţie de următoarele elemente:

     1. a) evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, procese, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni;

     2. b) criteriile semnal şi sugestiile conducătorului entităţii publice, deficienţele constatate anterior în rapoartele de audit; deficienţele constatate în procesele-verbale încheiate în urma inspecţiilor; deficienţele consemnate în rapoartele Curţii de Conturi; aprecierile unor specialişti, experţi etc. cu privire la structura şi dinamica unor riscuri interne; evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat; alte informaţii şi indicii referitoare la disfuncţionalităţi sau abateri;

     3. c) misiunile recomandate de U.C.A.A.P.I. in cazul Compartimentului Audit Intern din cadrul

      M.E.N. şi misiunile recomandate de structura de audit de la nivelul M.E.N. în cazul compartimentelor de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., fapt pentru care conducătorii entităţilor publice au sarcina să ia toate măsurile organizatorice pentru ca acestea să fie introduse în planul anual de audit public intern al entităţii publice, să fie realizate în bune condiţii şi raportate în termenul fixat;

     4. d) numărul entităţilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N.;

     5. e) periodicitatea în auditare, cel puţin o dată la 3 ani;

     6. f) periodicitatea în evaluare, cel puţin o dată la 5 ani;

     7. g) tipurile de audit;

     8. h) recomandările Curţii de Conturi;

     9. i) resursele de audit disponibile.

         1. 2.4.1.3.1. Proiectul planului anual de audit public intern este întocmit până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează. Conducătorul entităţii publice aprobă proiectul planului anual de audit public intern până la data de 20 decembrie a anului precedent.

         2. 2.4.1.3.2. Planul multianual şi planul anual de audit public intern reprezintă documente oficiale, sunt avizate de şeful compartimentului de audit public intern şi aprobate de conducătorul entităţii publice şi păstrate 10 ani în arhiva entităţii publice împreună cu referatele de justificare.

        1. 2.4.1.4. Misiunile de audit public intern cuprinse în planurile de audit intern se fundamentează prin referatul de justificare, care prezintă în sinteză pentru fiecare misiune de audit public intern rezultatele analizei riscului asociat, criteriile semnal şi alte elemente specifice, care s-au avut în vedere la selectarea misiunii de audit respective.

        2. 2.4.1.5. Elaborarea planurilor multianuale şi anuale de audit public intern se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

         1. a) identificarea proceselor/activităţilor/structurilor/programelor desfăşurate în cadrul entităţii publice şi cuprinse în sfera auditului public intern;

         2. b) stabilirea criteriilor de analiză a riscurilor;

         3. c) determinarea punctajului total al riscului pe fiecare proces/activitate/structură/program şi ierarhizarea acestora;

         4. d) stabilirea modului de cuprindere/repartizare a misiunilor de audit public intern în plan/întocmirea referatului de justificare;

         5. e) întocmirea proiectelor planurilor de audit public intern multianual şi anual.

         1. 2.4.1.5.1. Planul multianual de audit public intern, prevăzut în anexa nr. 2, cuprinde cel puţin următoarele:

          1. a) domeniul auditabil;

          2. b) tema misiunii de audit public intern;

          3. c) anul realizării.

         2. 2.4.1.5.2. Planul anual de audit public intern, prevăzut în anexa nr. 3, cuprinde cel puţin următoarele:

          1. a) domeniul auditabil;

          2. b) denumirea misiunii de audit public intern;

          3. c) obiectivele generale ale misiunii de audit public intern;

          4. d) tipul misiunii de audit public intern;

          5. e) perioada de realizare a misiunii de audit public intern;

          6. f) perioada supusă auditării;

          7. g) numărul auditorilor interni implicaţi în misiunea de audit public intern;

          8. h) entitatea auditată.

         3. 2.4.1.5.3. Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit public intern selectate în conformitate cu dispoziţiile pct. 2.4.1.3 şi cu resursele de audit disponibile - auditori interni, timp, resurse financiare.

         4. 2.4.1.5.4. Planul de audit intern este structurat pe misiuni de asigurare, misiuni de consiliere şi misiuni de evaluare la entităţile aflate în subordonare, misiunile de evaluare se cuprind în plan după caz, respectiv dacă au în subordine alte entităţi care au constituit compartiment de audit.

        3. 2.4.1.6. Actualizarea planurilor de audit public intern se realizează prin referat de modificare, aprobat de conducătorul entităţii publice, în funcţie de:

         1. a) modificările legislative sau organizatorice, care schimbă gradul de semnificaţie a auditării anumitor procese/activităţi/acţiuni;

         2. b) solicitările conducătorului entităţii publice, ale U.C.A.A.P.I./entităţii publice ierarhic superioare de a introduce/înlocui unele misiuni din planul de audit public intern;

         3. c) schimbări semnificative privind expunerea la riscuri a entităţii publice sau apariţia unor criterii semnal.

        4. 2.4.1.7. Planul multianual de audit public intern se actualizează dacă au loc modificări în structura proceselor/activităţilor/acţiunilor derulate de entitatea publică.

    2. 2.4.2. Gestiunea resurselor umane

     1. 2.4.2.1. Şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern ia măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi asigură resursele necesare îndeplinirii planului anual de audit public intern.

    3. 2.4.3. Obiectivele activităţii de audit public intern

     1. 2.4.3.1. Obiectivele activităţii de audit public intern vizează evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor de management al riscului, de control şi de guvernanţă, precum şi nivelurile de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităţilor, cu scopul de:

      1. a) a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcţionează cum s-a prevăzut şi că permit realizarea obiectivelor şi scopurilor propuse;

      2. b) a formula recomandări pentru îmbunătăţirea funcţionării activităţilor entităţii publice în ceea ce priveşte eficienţa şi eficacitatea.

     2. 2.4.3.2. Evaluarea managementului riscurilor. Auditul intern evaluează existenţa proceselor adecvate, suficiente şi eficace în domeniul managementului riscurilor.

      1. 2.4.3.2.1. Auditul intern sprijină conducătorul entităţii publice în identificarea şi evaluarea riscurilor şi contribuie la îmbunătăţirea sistemului de control intern/managerial.

     3. 2.4.3.3. Evaluarea sistemelor de control intern. Auditul intern ajută organizaţia să menţină un sistem de control intern/managerial corespunzător, evaluând eficienţa şi eficacitatea şi asigurând îmbunătăţirea acestuia.

      1. 2.4.3.3.1. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii sistemului de control intern/managerial se realizează pe baza rezultatelor evaluării riscurilor şi vizează cel puţin operaţiile cu privire la:

       1. a) fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;

       2. b) eficacitatea şi eficienţa proceselor/activităţilor/operaţiilor;

       3. c) protejarea patrimoniului;

       4. d) respectarea legilor, reglementărilor şi procedurilor.

      2. 2.4.3.3.2. Auditorii interni trebuie să examineze, pe timpul derulării misiunilor de audit public intern, procedurile formalizate în acord cu obiectivele misiunii în vederea identificării tuturor deficienţelor acestora.

      3. 2.4.3.3.3. Auditorii interni trebuie să analizeze operaţiile şi activităţile şi să determine măsura în care rezultatele corespund obiectivelor stabilite şi dacă operaţiile/activităţile sunt aplicate sau realizate în condiţii de conformitate şi performanţă.

     4. 2.4.3.4. Evaluarea procesului de guvernanţă. Auditul intern trebuie să evalueze şi să facă recomandări adecvate pentru îmbunătăţirea procesului de guvernanţă, contribuind la îndeplinirea următoarelor obiective:

      1. a) promovarea unei conduite etice şi a valorilor corespunzătoare în cadrul entităţii publice;

      2. b) asigurarea unui management eficace al performanţei în cadrul entităţii publice şi asumarea răspunderii;

      3. c) coordonarea activităţilor şi comunicarea informaţiilor privind riscul şi controlul în cadrul entităţii publice.

     5. 2.4.3.5. Auditul intern trebuie să evalueze proiectarea, implementarea şi eficacitatea obiectivelor, programelor şi activităţilor, precum şi dacă tehnologia informaţiei sprijină strategiile şi obiectivele organizaţiei.

    4. 2.4.4. Planificarea şi realizarea misiunii de audit public intern

     1. 2.4.4.1. Planificarea şi realizarea misiunii de audit public intern ia în calcul următoarele:

      1. a) obiectivele misiunii de audit public intern, care trebuie să abordeze procesele de management al riscurilor, de control intern şi de guvernanţă, asociate activităţilor supuse auditului intern;

      2. b) sfera misiunii de audit public intern, care trebuie să fie suficient de extinsă şi să acopere sistemele, activităţile, operaţiile, documentele şi bunurile domeniului în care aceasta se realizează;

      3. c) resursele de audit intern alocate misiunii, care trebuie să aibă în vedere natura şi complexitatea obiectivelor, limitele de timp şi rezultatele aşteptate;

      4. d) programul misiunii de audit public intern, care trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor misiunii şi să definească activităţile de realizat pentru colectarea, analiza, evaluarea şi documentarea informaţiilor.

     2. 2.4.4.2. Realizarea misiunii de audit public intern include colectarea, analiza şi evaluarea documentelor şi informaţiilor, efectuarea testărilor planificate, stabilirea constatărilor, formularea recomandărilor şi concluziilor auditului în concordanţă cu obiectivele misiunii de audit intern.

     3. 2.4.4.3. Auditorii interni aplică tehnici şi instrumente adecvate de audit intern pentru colectarea de informaţii necesare, fiabile, pertinente şi utile în vederea realizării obiectivelor de audit intern.

     4. 2.4.4.4. Analiza şi evaluarea corespunzătoare a informaţiilor colectate permite formularea constatărilor, recomandărilor şi concluziilor adecvate de audit.

     5. 2.4.4.5. Constatările şi concluziile auditorilor interni sunt documentate cu probe suficiente şi pertinente de audit; auditorii interni adună elemente probante, formulează recomandări bazate pe analize şi monitorizează implementarea acestora.

     6. 2.4.4.6. Misiunea de audit public intern face obiectul unei supervizări corespunzătoare în vederea garantării îndeplinirii obiectivelor, asigurării calităţii şi dezvoltării profesionale a auditorilor interni.

     7. 2.4.4.7. Misiunile ad-hoc au caracter excepţional sunt realizate în baza ordinului de serviciu şi aprobate de conducătorul entităţii publice; aceste misiuni se desfăşoară în baza procedurilor privind metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern din cadrul prezentelor norme metodologice.

    5. 2.4.5. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern

     1. 2.4.5.1. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern trebuie să conţină cel puţin informaţii cu privire la:

      1. a) tema misiunii de audit public intern, obiectivele misiunii, tipul de audit intern şi baza legală a realizării misiunii de audit intern;

      2. b) sfera misiunii de audit public intern, unde se precizează activităţile auditate, perioada vizată, documentele evaluate, documentele elaborate şi natura acţiunilor executate;

      3. c) constatări, care prezintă rezultatul procesului de comparare între ceea ce ar trebui să existe, respectiv criteriile prestabilite, şi ceea ce există;

      4. d) recomandări, care asigură luarea măsurilor corective cu privire la disfuncţiile constatate şi cauzele acestora, precum şi posibilele îmbunătăţiri ale activităţilor;

      5. e) concluzii, care prezintă opiniile pe care auditorii interni le exprimă cu privire la consecinţele, constatările şi recomandările formulate pentru activităţile auditate; acestea prezintă măsura în care scopurile şi obiectivele entităţii publice sunt îndeplinite, iar activitatea auditată funcţionează aşa cum este prevăzut.

     2. 2.4.5.2. Constatările şi recomandările auditorilor interni sunt comunicate entităţii/structurii auditate, iar observaţiile sau neclarităţile sunt discutate cu responsabilii acesteia pe parcursul derulării misiunii de audit public intern.

     3. 2.4.5.3. Raportul de audit public intern se semnează pe fiecare pagină de auditorii interni şi pe ultima pagină de către supervizor, se transmite de către şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern spre avizare ministrului educaţiei naţionale/conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea, după care o copie se comunică entităţii/structurii auditate.

     4. 2.4.5.4. Compartimentul de audit public intern, în procesul de raportare a activităţii de audit intern, asigură şi raportarea asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor.

   5. 2.5. Aplicarea sancţiunilor

    1. 2.5.1. Numirea reprezentanţilor împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice pentru aplicarea contravenţiilor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 672/2002 se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, pe baza propunerilor compartimentului de specialitate.

  B: PARTEA a II-a: Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern

  În cadrul acestei părţi se prezintă structura-cadru a derulării misiunilor de audit public intern

  1. a) misiunile de asigurare;

  2. b) misiunile de consiliere;

  3. c) misiunile de evaluare.

  Misiunile de audit ad-hoc se vor desfăşura conform metodologiei misiunilor de asigurare, consiliere sau evaluare, după caz.

  CAPITOLUL III

  Misiunile de asigurare

  Misiunile de asigurare se realizează în conformitate cu tipurile de audit intern reglementate de lege şi pot fi:

  1. a) misiuni de audit de regularitate/conformitate;

  2. b) misiuni de audit al performanţei;

  3. c) misiuni de audit de sistem.

   1. 3.1. Misiunile de audit de regularitate

    1. 3.1.1. Prin planificarea şi realizarea misiunilor de audit de regularitate/conformitate se urmăreşte examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicate.

    2. 3.1.2. Planificarea şi realizarea misiunilor de audit de regularitate/conformitate au ca obiective:

     1. a) să ajute entitatea/structura auditată prin intermediul opiniilor şi recomandărilor;

     2. b) să contribuie la gestionarea mai bună a riscurilor de către entitatea/structura auditată;

     3. c) să asigure o mai bună monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile existente;

     4. d) să îmbunătăţească calitatea proceselor de management al riscului, de control şi de guvernanţă;

     5. e) să se asigure că informaţiile financiare şi contabile sunt fiabile şi corecte;

     6. f) să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea operaţiilor.

    3. 3.1.3. Misiunile de audit de regularitate/conformitate au ca obiectiv principal asigurarea regularităţii/conformităţii procedurilor şi a operaţiunilor cu cadrul normativ de reglementare. Planificarea şi realizarea acestor misiuni au în vedere, în principal, compararea realităţii cu sistemul de referinţă stabilit.

   2. 3.2. Misiunile de audit al performanţei

    1. 3.2.1. Auditul performanţei este o activitate independentă şi obiectivă de analiză a activităţilor/ proceselor/programelor/proiectelor dintr-o entitate, concepută să aducă un plus de valoare acestora, prin evaluarea şi compararea rezultatelor obţinute cu cele propuse sau aşteptate, în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate.

    2. 3.2.2. Auditul performanţei examinează dacă în procesul de implementare a obiectivelor şi atribuţiilor entităţii publice sunt stabilite criterii corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele obţinute sunt în conformitate cu obiectivele stabilite.

    3. 3.2.3. Obiectivul principal al auditului performanţei este de a evalua modul în care entitatea publică utilizează fondurile publice, respectă principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate şi oferă managementului un punct de vedere independent în legătură cu atingerea rezultatelor dorite, precum şi recomandări privind căile şi mijloacele de a-şi spori performanţa.

    4. 3.2.4. Auditul performanţei se concentrează pe rezultatele obţinute de entitatea publică, prin examinarea următoarelor aspecte:

     1. a) economicitatea, care constă în minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate;

     2. b) eficienţa, care constă în maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate;

     3. c) eficacitatea, care reprezintă gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare activitate şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii.

    5. 3.2.5. În realizarea auditului performanţei, auditorii interni adoptă următoarele abordări:

     1. a) abordarea pe bază de rezultate, care constă în evaluarea performanţelor realizate, respectiv în ce măsură au fost îndeplinite cerinţele privind economicitatea, eficienţa şi eficacitatea în procesul de implementare şi derulare a unui program sau activităţi;

     2. b) abordarea pe bază de probleme, care constă în identificarea, verificarea şi analiza problemelor, care se referă la economicitatea, eficienţa şi eficacitatea activităţilor ce vizează implementarea şi derularea unor programe sau realizarea unor activităţi de către entităţile auditate şi a cauzelor apariţiei acestora.

    6. 3.2.6. Auditul performanţei examinează sistemul de control intern/managerial al entităţii publice în scopul identificării slăbiciunilor ce determină nerealizarea ţintelor de performanţă. Examinarea presupune evaluarea componentelor sistemului de control intern/managerial care asigură economicitatea, eficienţa şi eficacitatea activităţilor, analiza cauzelor şi formularea de recomandări pentru remedierea slăbiciunilor constatate.

    7. 3.2.7. Criteriul principal în activitatea de selectare a temelor de audit îl reprezintă perspectiva îmbunătăţirii în ansamblu a performanţelor programelor/activităţilor.

    8. 3.2.8. Pentru realizarea misiunilor de audit al performanţei se stabileşte un sistem de referinţă, respectiv criterii la care să se raporteze rezultatele verificărilor efectuate. Criteriile sunt stabilite pe baza bunei practici în domeniu şi prin analiza datelor şi informaţiilor rezultate din următoarele surse:

     1. a) legislaţie, politici publice, standarde naţionale sau internaţionale;

     2. b) ghiduri şi reglementări departamentale;

     3. c) practici manageriale acceptate în domeniu;

     4. d) cerinţe contractuale;

     5. e) standarde pe domenii şi alţi indicatori relevanţi;

     6. f) literatura de specialitate, în vederea stabilirii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă;

     7. g) referinţe obţinute prin compararea cu buna practică în domeniul auditat;

     8. h) rezultatele obţinute de entităţi publice similare;

     9. i) criterii utilizate în audituri similare;

     10. j) criterii de performanţă stabilite de către legislativ;

     11. k) criterii obţinute prin valorificarea experienţei unor specialişti, experţi, cercetători în domeniu.

    9. 3.2.9. Criteriile selectate trebuie să fie relevante, rezonabile şi corespunzătoare obiectivelor auditului.

   3. 3.3. Misiunea de audit de sistem

    1. 3.3.1. Auditul de sistem reprezintă o evaluare în profunzime a sistemelor de conducere şi de control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora.

    2. 3.3.2. Auditul de sistem trebuie să furnizeze o asigurare privind funcţionarea entităţii publice în ansamblul său. Această asigurare se obţine prin analiza subsistemelor componente ale entităţii, în cadrul unor misiuni specifice.

    3. 3.3.3. Misiunea de audit de sistem trebuie să abordeze atât elemente specifice regularităţii activităţilor cu cadrul normativ care le reglementează, cu standardele sau cu bunele practici în domeniile auditate, cât şi elemente ale performanţei.

    4. 3.3.4. Criteriile abordate în cadrul derulării unei misiuni de audit de sistem sunt următoarele:

     1. a) conformitatea atât cu strategia, politicile, planurile, regulamentele şi procedurile, cât şi cu cadrul normativ specific domeniului auditabil din care face parte entitatea auditată;

     2. b) regularitatea operaţiilor şi etica profesională;

     3. c) integritatea patrimonială şi protejarea împotriva pierderii sau deteriorării de orice natură a informaţiilor, inclusiv integritatea evidenţelor şi documentelor justificative;

     4. d) economicitatea intrărilor de orice fel, a utilizării resurselor şi eficienţa operaţiilor;

     5. e) realizarea obiectivelor şi atingerea ţintelor respectând standardele de calitate şi performanţă;

     6. f) fiabilitatea, oportunitatea şi utilitatea informaţiilor financiare şi operaţionale.

    5. 3.3.5. Auditul de sistem ia în considerare entitatea publică ca pe un sistem, respectiv un ansamblu compus din mai multe subsisteme care contribuie la îndeplinirea obiectivelor acesteia. Abordarea pe ansamblu sau pe componente trebuie realizată în funcţie de mărimea, volumul şi diversitatea domeniilor în care activează entitatea publică.

    6. 3.3.6. Auditul de sistem presupune analiza aprofundată pe componentele entităţii publice a intrărilor, proceselor şi rezultatelor şi urmăreşte obţinerea de răspunsuri cu privire la modul în care a fost conceput şi pus în aplicare sistemul/subsistemul.

   4. 3.4. Metodologia de desfăşurare a unei misiuni de asigurare presupune parcurgerea, în cadrul fiecărei etape, a procedurilor specifice şi elaborarea documentelor, conform schemei următoare:

    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

    | Etape | Proceduri | |Cod | Documente |

    |

    S

    |

    | | | |procedură| |

    |

    U

    |

    |              |            |              |     |                |

    |

    P

    |

    |Pregătirea

    |Iniţierea

    |Elaborarea

    |

    P-01

    |Ordinul de

    |

    |

    E

    |

    |misiunii

    |auditului

    |ordinului de

    |

    |serviciu

    |

    |

    R

    |

    |

    |intern

    |serviciu

    |

    |

    |

    |

    V

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    I

    |

    |

    |

    |Elaborarea

    |

    P-02

    |Declaraţia de

    |

    |

    Z

    |

    |

    |

    |declaraţiei de

    |

    |independenţă

    |

    |

    A

    |

    |

    |

    |independenţă

    |

    |

    |

    |

    R

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    E

    |

    |

    |

    |Elaborarea

    |

    P-03

    |Notificarea

    |

    |

    A

    |

    |

    |

    |notificării

    |

    |privind

    |

    |

    |

    |

    |

    |privind

    |

    |declanşarea

    |

    |

    P-

    |

    |

    |

    |declanşarea

    |

    |misiunii de

    |

    |

    20

    |

    |

    |

    |misiunii de

    |

    |audit public

    |

    |

    |

    |

    |

    |audit public

    |

    |intern

    |

    |

    |

    |

    |

    |intern

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |            |              |     |                |

    |

    |

    |

    |Şedinţa de deschidere | P-04 |Minuta şedinţei |

    |

    |

    |

    | | |de deschidere |

    |

    |

    |

    |                          |     |                |

    |

    |

    |

    |Colectarea şi|Constituirea/ | P-05 |Chestionarul de |

    |

    |

    |

    |prelucrarea |Actualizarea | |luare la |

    |

    |

    |

    |informaţiilor|dosarului | |cunoştinţă - CLC|

    |

    |

    |

    | |permanent | | |

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Prelucrarea şi

    |

    P-06

    |Studiu

    |

    |

    |

    |

    |

    |documentarea

    |

    |preliminar

    |

    |

    |

    |

    |

    |informaţiilor

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |            |              |     |                |

    |

    |

    |

    |Analiza

    |Evaluarea

    |

    P-07

    |Stabilirea

    |

    |

    |

    |

    |riscurilor

    |riscurilor

    |

    |punctajului

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |total al

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |riscurilor şi

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |ierarhizarea

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |riscurilor

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Evaluarea | P-08 |Chestionarul de |

    |

    |

    |

    |

    |controlului | |control intern |

    |

    |

    |

    |

    |intern | |                |

    |

    |

    |

    |

    | | |Evaluarea |

    |

    |

    |

    |

    | | |gradului de |

    |

    |

    |

    |

    | | |încredere în |

    |

    |

    |

    |

    | | |controlul intern|

    |

    |

    |

    |            |              |     |                |

    |

    |

    |

    |Elaborarea programului

    |

    P-09

    |Programul

    |

    |

    |

    |

    |misiunii de audit public

    |

    |misiunii de

    |

    |

    |

    |

    |intern

    |

    |audit public

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |intern

    |

    |

    |

    |              |                            |     |                |

    |

    |

    |Intervenţia la|Colectarea şi|Efectuarea | P-10 |Teste |

    |

    |

    |faţa

    locului

    |analiza

    |testărilor

    şi

    |

    |              |

    |

    |

    |

    |probelor

    de

    |formularea

    |

    |Chestionar listă|

    |

    |

    |

    |audit

    |constatărilor

    |

    |de verificare

    - |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |CLV; foi de

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |lucru;

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |interviuri;

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |chestionare

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Analiza

    |

    P-11

    |Fişă de

    |

    |

    |

    |

    |

    |problemelor

    şi

    |

    |identificare

    şi |

    |

    |

    |

    |

    |formularea

    |

    |analiză a

    |

    |

    |

    |

    |

    |recomandărilor | |problemei - FIAP|

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Analiza şi

    |

    P-12

    |Formular de

    |

    |

    |

    |

    |

    |raportarea

    |

    |constatare şi

    |

    |

    |

    |

    |

    |iregularită-

    |

    |raportare a

    |

    |

    |

    |

    |

    |ţilor

    |

    |iregularităţilor|

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |- FCRI |

    |

    |

    |

    |            |              |     |                |

    |

    |

    |

    |Revizuirea documentelor şi

    |

    P-13

    |Nota

    |

    |

    |

    |

    |constituirea dosarului de

    |

    |centralizatoare

    |

    |

    |

    |

    |audit

    |

    |a documentelor

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |de lucru

    |

    |

    |

    |

    |                          |     |                |

    |

    |

    |

    |Şedinţa de închidere | P-14 |Minuta şedinţei |

    |

    |

    | | | |de închidere |

    |

    |

    |              |                            |     |                |

    |

    |

    |Raportarea

    |Elaborarea |Elaborarea

    |

    P-15

    |Proiectul

    |

    |

    |

    |rezultatelor

    |proiectului |proiectului

    |

    |raportului de

    |

    |

    |

    |misiunii

    |raportului de|raportului de

    |

    |audit public

    |

    |

    |

    |

    |audit public |audit public

    |

    |intern

    |

    |

    |

    |

    |intern |intern

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Transmiterea

    |

    P-16

    |

    - |

    |

    |

    |

    |

    |proiectului

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |raportului de

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |audit public

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |intern

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Reuniunea de | P-17 |Minuta reuniunii|

    |

    |

    |

    |

    |conciliere | |de conciliere |

    |

    |

    |

    |            |              |     |                |

    |

    |

    |

    |Elaborarea |Raportul de

    |

    P-18

    |Raportul de

    |

    |

    |

    |

    |raportului de|audit public

    |

    |audit public

    |

    |

    |

    |

    |audit public |intern

    |

    |intern

    |

    |

    |

    |

    |intern

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Difuzarea

    |

    P-19

    |

    - |

    |

    |

    |

    |

    |raportului de

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |audit public

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |intern

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |            |              |     |                |

    |

    |

    |Urmărirea |Urmărirea recomandărilor | P-21 |Fişă de urmărire|

    |

    |

    |recomandărilor|

    |

    |a implementării |

    |

    |

    | |

    |

    |recomandărilor |

    |

    |

    |              |                            |     |                |_|    |

   5. 3.5. Precizăm că metodologia de derulare a misiunilor de asigurare, prezentată mai sus, este elaborată în conformitate cu metodologia generală ce se regăseşte în H.G. nr. 1086/2013.

   6. 3.6. Metodologia de derulare a misiunilor de asigurare presupune, conform prezentelor norme, parcurgerea următoarelor etape:

    1. a) pregătirea misiunii de audit public intern;

    2. b) intervenţia la faţa locului;

    3. c) raportarea activităţii de audit public intern;

    4. d) urmărirea recomandărilor.

   7. 3.7. Pregătirea misiunii de asigurare

    1. 3.7.1. Iniţierea auditului intern

     1. 3.7.1.1. Elaborarea ordinului de serviciu

      1. 3.7.1.1.1. Ordinul de serviciu, prevăzut în anexa nr. 4, autorizează efectuarea misiunilor de audit public intern, inclusiv misiunile ad-hoc, şi se întocmeşte de către şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern, pe baza planului anual de audit public intern.

      2. 3.7.1.1.2. Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie al echipei de auditori interni acordat de către şeful compartimentului de audit public intern. Pe baza acestuia se desfăşoară misiunea de audit public intern şi se informează persoanele interesate asupra următoarelor aspecte:

       1. a) cadrul legal privind realizarea misiunii de audit public intern;

       2. b) scopul misiunii de audit public intern şi tipul auditului intern;

       3. c) obiectivele generale ale misiunii de audit public intern;

       4. d) perioada efectuării misiunii de audit public intern;

       5. e) desemnarea supervizorului;

       6. f) perioada supusă auditului;

       7. g) numele şi prenumele auditorilor interni desemnaţi să efectueze misiunea de audit public intern.

      3. 3.7.1.1.3. Procedura P-01. Ordinul de serviciu KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

       |Şeful/coordonatorul| a) Întocmeşte ordinul de serviciu pe baza planului anual |

       | compartimentului | de audit public intern. |

       | de audit public | b) Semnează ordinul de serviciu. |

       | intern | c) Furnizează copii ale ordinului de serviciu fiecărui |

       | | membru al echipei de audit. |

       | | d) Organizează şedinţe de lucru cu echipa de audit, în |

       | | cadrul cărora se comunică scopul misiunii, metodologia ce |

       | | se va utiliza şi rezultatele ce se aşteaptă de la misiunea|

       | | respectivă. |

       | | e) Stabileşte cerinţele de pregătire profesională necesare|

       | | echipei de audit intern în vederea realizării misiunii. |

       | | f) Stabileşte cu echipa de audit desemnată modalitatea de |

       | | abordare a misiunii de audit public intern. |

       |                  |                                                      |

       | Auditorii interni | a) Primesc ordinul de serviciu. |

       | | b) Iau cunoştinţă despre scopul, metodologia ce se va |

       | | utiliza pentru a realiza misiunea de audit public intern |

       | | şi despre rezultatele aşteptate de către şeful/coordona- |

       | | torul compartimentului de audit public intern. |

       |                  |                                                      |

     2. 3.7.1.2. Elaborarea declaraţiei de independenţă

      1. 3.7.1.2.1. Independenţa auditorilor interni desemnaţi pentru realizarea unei misiuni de audit public intern trebuie declarată prin completarea documentului Declaraţia de independenţă, prevăzut în anexa nr. 5.

      2. 3.7.1.2.2. Şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern analizează situaţiile de incompatibilitate, stabileşte modalităţile de eliminare sau soluţionare a incompatibilităţilor prin furnizarea de explicaţii adecvate în cadrul declaraţiei de independenţă.

      3. 3.7.1.2.3. Incompatibilităţile, reale sau posibile, apărute în timpul misiunii de audit public intern trebuie declarate imediat de către auditorii interni, iar şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern ia măsuri în vederea soluţionării acestora.

      4. 3.7.1.2.4. Eliminarea sau diminuarea incompatibilităţilor personale ale auditorilor interni se poate realiza şi prin transferarea atribuţiilor în realizarea misiunii de audit public intern între auditorii interni sau prin înlocuirea auditorilor interni care desfăşoară misiunea de audit public intern.

      5. 3.7.1.2.5. Procedura P-02. Declaraţia de independenţă KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

       | Auditorii interni | a) Completează declaraţia de independenţă. |

       | | b) Declară orice incompatibilitate, existentă sau |

       | | posibilă. |

       | | c) Îndosariază declaraţia de independenţă în dosarul |

       | | misiunii de audit public intern. |

       |                  |                                                      |

       |Şeful/coordonatorul| a) Verifică declaraţia de independenţă. |

       | compartimentului | b) Identifică şi analizează incompatibilitatea semnalată |

       | de audit public | de către auditori şi stabileşte modalitatea în care |

       | intern | aceasta poate fi eliminată. |

       | | c) Semnează declaraţia de independenţă cu privire la |

       | | soluţionarea incompatibilităţilor. |

       |                  |                                                      |

     3. 3.7.1.3. Elaborarea notificării privind declanşarea misiunii de audit public intern

      1. 3.7.1.3.1. Compartimentul de audit public intern notifică entitatea/structura auditată cu 15 zile calendaristice înainte de data declanşării misiunii de audit public intern.

      2. 3.7.1.3.2. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern, prevăzută în anexa nr. 6, conţine informaţii referitoare la scopul, obiectivele generale, durata misiunii, documentele care urmează a fi puse la dispoziţie de entitatea/structura auditată, precum şi informaţii cu privire la data şedinţei de deschidere.

      3. 3.7.1.3.3. Notificarea se transmite entităţii/structurii auditate împreună cu Carta auditului intern.

      4. 3.7.1.3.4. Entitatea publică/structura auditată poate solicita amânarea/decalarea misiunii de audit public intern, în cazuri justificate (acţiuni speciale în derulare, lipsa personalului, alte circumstanţe care nu pot asigura desfăşurarea misiunii în condiţiile legii), cu aprobarea conducerii entităţii, după consultarea prealabilă a şefului/coordonatorului compartimentului de audit public intern. Entitatea publică/structura va prezenta şefului/coordonatorului compartimentului de audit public intern documentul prin care se aprobă această solicitare.

      5. 3.7.1.3.5. Procedura P-03. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

       | Auditorii interni | a) Întocmesc notificarea către entitatea/structura |

       | | auditată, inclusiv pentru structurile atrase în misiunea |

       | | de audit public intern. |

       | | b) Pregătesc un exemplar al Cartei auditului intern. |

       | | c) Atribuie un număr de înregistrare notificării. |

       | | d) Transmit notificarea entităţii/structurii auditate, |

       |

       |

       însoţită de Carta auditului intern.

       |

       |

       |

       e) Îndosariază copia notificării în

       dosarul misiunii de

       |

       |

       |

       audit public intern.

       |

       |            

       |                                                      |

       |Şeful/coordonatorul| a) Verifică corectitudinea şi suficienţa informaţiilor |

       |compartimentului | cuprinse în notificare. |

       |de audit public | b) Semnează notificarea. |

       |intern | |

       |                  |                                                      |

    2. 3.7.2. Şedinţa de deschidere

     1. 3.7.2.1. Şedinţa de deschidere a misiunii de audit public intern se derulează la unitatea auditată, cu participarea auditorilor interni şi a personalului entităţii/structurii auditate, şi are rolul de a permite realizarea de discuţii cu privire la rolul misiunii de audit public intern, obiectivele generale şi modalităţile de lucru în vederea realizării misiunii de audit public intern, precum şi pentru a stabili persoanele de contact pe perioada derulării misiunii de audit public intern.

     2. 3.7.2.2. Ordinea de zi a şedinţei de deschidere trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

      1. a) prezentarea auditorilor interni/a supervizorului, după caz;

      2. b) prezentarea obiectivelor generale ale misiunii de audit public intern;

      3. c) comunicarea termenelor de desfăşurare a misiunii de audit public intern;

      4. d) stabilirea persoanelor responsabile din partea structurii auditate în vederea desfăşurării misiunii de audit public intern;

      5. e) prezentarea Cartei auditului intern;

      6. f) asigurarea condiţiilor de lucru necesare derulării misiunii de audit public intern.

     3. 3.7.2.3. Minuta şedinţei de deschidere, prevăzută în anexa nr. 7, cuprinde în prima parte informaţii generale referitoare la organizarea şedinţei şi la participanţi, iar în partea a doua stenograma discuţiilor purtate.

     4. 3.7.2.4. Procedura P-04. Şedinţa de deschidere KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      | Auditorii interni | a) Stabilesc data şedinţei de deschidere. |

      | | b) Contactează telefonic entitatea/structura auditată |

      | | pentru a stabili data întâlnirii. |

      | | c) Stabilesc ordinea de zi a şedinţei de deschidere. |

      | | d) Participă la şedinţa de deschidere. |

      | | e) Întocmesc minuta şedinţei de deschidere. |

      | | f) Consemnează în cadrul minutei toate aspectele |

      | | dezbătute. |

      | | g) Îndosariază minuta şedinţei de deschidere în dosarul |

      | | misiunii de audit public intern. |

      |                  |                                                      |

      |Şeful/Coordona- | Participă la şedinţa de deschidere, după caz. |

      |torul comparti- | |

      |mentului de audit | |

      | public intern şi/ | |

      | sau Supervizorul | |

      |                  |                                                      |

      | Conducătorul | a) Participă la şedinţa de deschidere. |

      | entităţii/ | b) Stabileşte persoanele din cadrul entităţii/structurii |

      | structurii | auditate care vor participa la şedinţa de deschidere. |

      | auditate | c) Asigură participarea persoanelor desemnate. |

      |                  |                                                      |

    3. 3.7.3. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor

     1. 3.7.3.1. Constituirea/Actualizarea dosarului permanent

      1. 3.7.3.1.1. Dosarul permanent reprezintă sursa de informaţii generale cu privire la entitatea/structura auditată şi permite o înţelegere mai bună a activităţilor auditate. Acesta cuprinde:

       1. a) strategii interne;

       2. b) reguli, regulamente şi legi aplicabile;

       3. c) proceduri de lucru;

       4. d) materiale despre entitatea/structura auditată (îndatoriri, responsabilităţi, număr de angajaţi, fişele posturilor, graficul organizaţiei, natura şi locaţia înregistrărilor contabile);

       5. e) informaţii financiare;

       6. f) rapoarte de audit public intern anterioare şi/sau externe;

       7. g) informaţii privind posturile-cheie/fluxurile de operaţii;

       8. h) alte documente specifice domeniului auditabil.

      2. 3.7.3.1.2. În această procedură auditorii interni solicită şi colectează informaţii cu caracter general despre entitatea/structura auditată, cu scopul de a cunoaşte domeniul auditabil şi particularităţile acestuia. Informaţiile colectate trebuie să fie pertinente şi utile pentru atingerea următoarelor scopuri:

       1. a) identificarea principalelor elemente ale contextului instituţional şi socioeconomic în care entitatea/structura auditată îşi desfăşoară activitatea;

       2. b) cunoaşterea organizării entităţii/structurii auditate, a diferitelor nivele de administrare, conform organigramei şi a modalităţilor de desfăşurare a activităţilor;

       3. c) identificarea punctelor-cheie ale funcţionării entităţii/structurii auditate şi ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi a punctelor slabe;

       4. d) identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative;

       5. e) identificarea informaţiilor probante necesare pentru atingerea obiectivelor controlului şi selecţionării tehnicilor de investigare adecvate.

      3. 3.7.3.1.3. Dosarul permanent se actualizează anual, pentru a oferi auditorilor interni informaţii disponibile şi utile în realizarea activităţilor specifice.

      4. 3.7.3.1.4. În cadrul procedurii de colectare a informaţiilor se elaborează chestionarul de luare la cunoştinţă, prevăzut în anexa nr. 8, care conţine întrebări prin al căror răspuns auditorii interni pot cunoaşte contextul socioeconomic de organizare şi funcţionare a entităţii/structurii auditate.

      5. 3.7.3.1.5. Procedura P-05. Constituirea/Actualizarea dosarului permanent KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

       | Auditorii|a)Se familiarizează cu activitatea entităţii/structurii auditate |

       | interni |b) Concep şi elaborează chestionarul de luare la cunoştinţă utilizat în |

       | |obţinerea informaţiilor. |

       | |c) Identifică strategiile, cadrul legilativ şi normatv aplicabil |

       | |aplicabil entităţii/structurii auditate. |

       | |d)Obţin organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare, |

       | |fişele posturilor,proceduri scrise şi aprobate ale entităţii/ structurii |

       | | auditate. |

       | |e) Identifică personalul responsabil, posturile-cheie, fluxul operaţiilor|

       | |f) Identifică informaţiile financiare, registru riscurilor şi circuitul |

       | | documentelor. |

       | |g)Obţin rapoartele de control/audit anterioare. |

       | |h)Obţin orice alte documente şi informaţii specifice domeniului auditabil|

       | |iIdentifică şi analizează factorii susceptibili de a împiedica |

       | | desfăşurarea misiunii de audit. |

       | |j) Constituie/Actualizează dosarul permanent şi îl opisează. |

       | | opisează. |

       |                                                                          |

     2. 3.7.3.2. Prelucrarea şi documentarea informaţiilor

      1. 3.7.3.2.1. Prelucrarea informaţiilor presupune gruparea şi sistematizarea informaţiilor în vederea identificării activităţilor/acţiunilor auditabile şi realizarea analizei de risc, precum şi identificarea preliminară a aspectelor pozitive şi a abaterilor de la cadrul de reglementare.

      2. 3.7.3.2.2. Activitatea de prelucrare a informaţiilor constă în:

       1. a) analiza entităţii/structurii auditate şi activităţii sale (organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare, fişele posturilor, circuitul documentelor etc.);

       2. b) analiza cadrului legislativ şi normativ ce reglementează activitatea entităţii/structurii auditate;

       3. c) analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public intern;

       4. d) analiza rezultatelor în urma acţiunilor de control/audit anterioare;

       5. e) analiza documentărilor externe referitoare la entitatea/structura auditată.

      3. 3.7.3.2.3. Prelucrarea şi documentarea informaţiilor se finalizează prin elaborarea documentului Studiu preliminar, având în vedere modelul prevăzut la anexa nr. 9 .

      4. 3.7.3.2.4. Scopul studiului preliminar este de a asigura obţinerea de informaţii suficiente şi adecvate despre domeniul auditabil şi va conţine informaţii cel puţin cu privire la:

       1. a) caracterizarea generală a entităţii/structurii auditate;

       2. b) strategia şi politicile în domeniul auditabil;

       3. c) analiza domeniului auditabil (procese, responsabili, factori de influenţă, cadrul normativ şi metodologic specific, gestionarea riscurilor etc.);

       4. d) obiectivele entităţii/structurii auditate;

       5. e) analiza structurii şi pregătirii personalului;

       6. f) asigurarea calităţii şi politica de îmbunătăţire şi dezvoltare a activităţilor domeniului auditabil;

       7. g) asigurarea şi disponibilitatea resurselor financiare necesare realizării activităţilor auditabile;

       8. h) alte informaţii specifice domeniului auditabil;

       9. i) concluzii.

      5. 3.7.3.2.5. Procedura P-06. Prelucrarea şi documentarea informaţiilor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

       | Auditorii interni | a) Realizează analiza generală a entităţii/structurii |

       | | auditate. |

       | | b) Evaluează strategia şi politicile aplicabile domeniului|

       | | auditabil. |

       | | c) Analizează şi evaluează domeniul auditabil. |

       | | d) Evaluează obiectivele entităţii/structurii auditate. |

       | | e) Analizează structura şi pregătirea personalului. |

       | |f) Evaluează politicile de dezvoltare specifice domeniului |

       | |auditabil. |

       | |g) Examinează modul de constituire şi utilizare a |

       | |resurselor financiare necesare desfăşurării activităţilor |

       | |în cadrul domeniului auditabil. |

       | |h)Evaluează constatările şi recomandările din rapoartele |

       | |de audit public intern anterioare şi a rapoartelor de audit|

       | |extern. |

       | |i) Analizează şi examinează alte date şi documentaţii |

       | |specifice domeniului auditabil. |

       | |j) Stabileşte concluziile analizei preliminare |

       | |k) Elaborează şi documentează studiul preliminar. |

       |                    |                                                      |

       |

       Supervizorul

       |

       a) Analizează documentaţia elaborată de auditori şi

       se

       |

       |

       |

       pronunţă asupra suficienţei şi adecvării acesteia.

       |

       |

       |

       b) Analizează şi revizuieşte studiul preliminar.

       |

       |

       |

       c) Supervizează studiul preliminar.

       |

       |                    |                                                      |

    4. 3.7.4. Stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern

     1. 3.7.4.1. Analiza riscului

      1. 3.7.4.1.1. Riscul reprezintă orice eveniment, acţiune, situaţie sau comportament care, dacă se produce, are un impact nefavorabil asupra capacităţii structurii/entităţii publice de a-şi realiza obiectivele.

      2. 3.7.4.1.2. Categorii de riscuri:

       1. a) riscuri de organizare: lipsa responsabilităţilor, insuficienta organizare a resurselor umane, documentaţie insuficientă, neactualizată etc.;

       2. b) riscuri operaţionale: neînregistrarea în evidenţele contabile, arhivare necorespunzătoare a documentelor justificative, lipsa controalelor operaţiilor cu risc ridicat etc.;

       3. c) riscuri financiare: plăţi nesecurizate, nedetectarea operaţiilor cu risc financiar etc.;

       4. d) riscuri generate de schimbări: legislative, normative, structurale, manageriale etc.

      3. 3.7.4.1.3. Componentele riscului sunt:

       1. a) probabilitatea de apariţie, care reprezintă o măsură a posibilităţii de apariţie a riscului determinată apreciativ sau prin cuantificare;

       2. b) impactul riscului, care reprezintă efectele/consecinţele asupra entităţii/structurii în cazul manifestării riscului.

      4. 3.7.4.1.4. Scopul analizei riscurilor

       1. 3.7.4.1.4.1. Analiza riscurilor are drept scop identificarea riscurilor din entitatea/structura auditată asociate domeniului auditabil şi evaluarea acestora, aprecierea controlului intern şi selectarea obiectivelor misiunii de audit public intern.

       2. 3.7.4.1.4.2. Procesul de identificare şi evaluare a riscurilor are în vedere şi riscurile depistate în misiunile de audit public intern anterioare.

       3. 3.7.4.1.4.3. În procesul de identificare şi analiză a riscurilor auditorii interni utilizează dosarul permanent sau alte documente ale entităţii/structurii auditate, inclusiv registrul riscurilor.

      5. 3.7.4.1.5. Măsurarea riscurilor

       1. 3.7.4.1.5.1. Măsurarea riscurilor depinde de probabilitatea de apariţie a acestora şi de gravitatea consecinţelor, adică de impactul riscului şi utilizează drept instrumente criteriile de apreciere a riscurilor.

       2. 3.7.4.1.5.2. Criteriile privind aprecierea riscurilor sunt:

        1. a) Aprecierea probabilităţii - element calitativ, care se realizează prin evaluarea posibilităţii de apariţie a riscurilor, prin luarea în considerare a unor criterii specifice entităţii/structurii şi se poate exprima pe o scală valorică, pe 3 niveluri, astfel: probabilitate mică, probabilitate medie şi probabilitate mare. Spre exemplu, pentru aprecierea probabilităţii, auditorii interni pot avea în vedere drept criterii următoarele: stabilitatea cadrului normativ, complexitatea şi periodicitatea operaţiilor, calitatea personalului etc. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

         | Probabilitate | Criterii

         |

         |                                              |                                      

         |

         |

         Mică

         |

         a) Cadrul normativ este în vigoare de peste 3 ani

         şi

         nu

         a

         |

         |

         (1)

         |

         cunoscut modificări.

         |

         |

         |

         b) Activităţile şi acţiunile au un nivel redus de

         |

         |

         |

         complexitate.

         |

         |

         |

         c) Personalul are experienţă de cel puţin 5 ani.

         |

         |

         |

         d) Nivelul ridicat de încadrare cu personal.

         |

         |

         |

         e) Riscul nu s-a manifestat anterior etc.

         |

         |              |                                                        |

         |

         Medie

         |

         a) Cadrul normativ

         este relativ

         nou sau a cunoscut

         unele

         |

         |

         (2)

         |

         modificări.

         |

         |

         |

         b) Activităţile

         şi

         acţiunile

         au

         un

         nivel

         mediu

         de

         |

         |

         |

         complexitate.

         |

         |

         |

         c)

         Personalul are experienţă

         sub 3

         ani.

         |

         |

         |

         d) Nivel mediu de încadrare cu personal.

         |

         |

         |

         e) Riscul s-a manifestat rareori în trecut

         etc.

         |

         |              |                                                        |

         |

         Mare

         |

         a) Cadrul normativ

         este nou sau

         a cunoscut numeroase

         |

         |

         (3)

         |

         modificări.

         |

         |

         |

         b) Activităţile

         şi

         acţiunile

         au

         un nivel

         ridicat

         de

         |

         |

         |

         complexitate.

         |

         |

         |

         c) Personalul are experienţă sub un an.

         |

         |

         |

         d) Nivel scăzut de încadrare cu personal.

         |

         |

         |

         e) Riscul s-a manifestat deseori în trecut

         etc.

         |

         |              |                                                        |

        2. b) Aprecierea impactului - element cantitativ, care se realizează prin evaluarea efectelor riscului în cazul în care acesta s-ar produce, prin luarea în considerare a unor criterii specifice entităţii şi se poate exprima pe o scală valorică, pe 3 niveluri, astfel: impact scăzut, impact moderat şi impact ridicat. Pentru aprecierea impactului auditorii interni pot avea în vedere drept criterii următoarele: pierderi de active, costuri de funcţionare, întreruperea activităţilor, imaginea entităţii etc.

         KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

         | Impact | Criterii |

         |              |                                                        |

         | Scăzut (1) | a) Nu există pierderi de active (financiare, angajaţi, |

         | | materiale). |

         | | b) Afectarea imaginii entităţii este redusă. |

         | | c) Costurile de funcţionare nu sunt afectate. |

         | | d) Calitatea serviciilor furnizate nu este afectată. |

         | | e) Nu există întreruperi în activitate etc. |

         |              |                                                        |

         | Moderat (2) | a) Pierderile de active (financiare, angajaţi, materiale) |

         | | sunt reduse. |

         | | b) Afectarea imaginii entităţii este moderată. |

         | | c) Creşterea costurilor de funcţionare este moderată. |

         | | d) Calitatea serviciilor furnizate este afectată în mică |

         | | măsură. |

         | | e) Există mici întreruperi în activitate etc. |

         |              |                                                        |

         | Ridicat (3) | a) Pierderi semnificative de active (financiare, angajaţi, |

         | | materiale). |

         | | b) Imaginea entităţii este afectată în mod semnificativ. |

         |

         |

         c) Costuri ridicate de funcţionare.

         |

         |

         |

         d) Calitatea serviciilor furnizate este

         afectată

         |

         |

         |

         semnificativ.

         |

         |

         |

         e) Întreruperi semnificative în activitate etc.

         |

         |              |                                                        |

      6. 3.7.4.1.6. Procedura de analiză a riscurilor

       1. 3.7.4.1.6.1. Identificarea activităţilor/acţiunilor şi a riscurilor asociate, care presupune parcurgerea următoarelor etape:

        1. a) detalierea pentru fiecare obiectiv general al misiunii de audit public intern a activităţilor în acţiuni succesive, descriind procesul de la iniţierea activităţii până la înregistrarea ei;

        2. b) definirea riscurilor pentru fiecare activitate/acţiune în parte.

       2. 3.7.4.1.6.2. Stabilirea criteriilor de analiză a riscurilor - care sunt reprezentate de impactul şi probabilitatea de manifestare a riscului, fiind evaluate pe o scală cu 3 niveluri, astfel:

        1. a) aprecierea probabilităţii care se realizează pe baza analizei şi evaluării factorilor de incidenţă stabiliţi;

        2. b) aprecierea impactului care se realizează pe baza analizei şi evaluării factorilor de risc stabiliţi.

         Probabilitate

         Mare (3)

         Medie (2)

         ^

         |

         | 3 |

         | 6 |

         | 9 |

         |

         |        |

         |        |

         |        |

         |

                 

                 

                 

         |

         | 2 |

         | 4 |

         | 6 |

         |

         |        |

         |        |

         |        |

         |

                 

                 

                 

         |                              

         Mică (1) | | 1 | | 2 | | 3 |

         | |        | |        | |        |

         | >

         | Scăzut (1) Moderat (2) Ridicat (3) Impact

       3. 3.7.4.1.6.3. Stabilirea punctajului total al riscurilor şi ierarhizarea riscurilor, prevăzută în anexa nr. 9, presupune:

        1. a) stabilirea punctajului total al riscurilor, ca produsul dintre probabilitate şi impactul riscului, obţinut pe baza formulei:

         PT = P x I, unde: PT = punctajul total al riscului; P = probabilitate;

         I = impact;

        2. b) ierarhizarea riscurilor - se realizează pe baza punctajelor totale obţinute din evaluarea riscului, iar activităţile/acţiunile auditabile se împart în activităţi/acţiuni cu risc mic, mediu şi mare, astfel:

         • - pentru PT = 1 sau 2, riscul este mic;

         • - pentru PT = 3 sau 4, riscul este mediu;

         • - pentru PT = 6 sau 9, riscul este ridicat.

      7. 3.7.4.1.7. Procedura P-07. Analiza riscurilor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

       | Auditorii interni| a) Stabilesc activităţile şi acţiunile auditabile şi |

       | | riscurile asociate acestora, în funcţie de prelucrarea şi |

       | | documentarea informaţiilor conţinute de dosarul permanent |

       | | şi a informaţiilor conţinute în studiul preliminar. |

       | | b) Stabilesc cerinţele pentru fiecare activitate/acţiune |

       | | de realizat din punct de vedere al controalelor specifice.|

       | | c) Identifică riscurile asociate activităţilor/acţiunilor |

       | | auditabile. |

       | | d) Stabilesc factori de incidenţă privind aprecierea |

       | | probabilităţii de apariţie a riscurilor şi factori de |

       | | apreciere a impactului riscurilor. |

       | | e) Stabilesc nivelul probabilităţii de manifestare a |

       | | riscului şi nivelul impactului riscului. |

       | | f) Stabilesc punctajul total al riscului. |

       | | g) Ierarhizează riscurile în funcţie de punctajele |

       | | obţinute. |

       | | h) Elaborează documentul Analiza riscurilor. |

       | | i) Efectuează eventualele modificări stabilite în şedinţa |

       | | de lucru. |

       | | j) Îndosariază documentele elaborate în cadrul procedurii |

       | | de analiză a riscului în dosarul misiunii de audit public |

       | | intern. |

       |                  |                                                      |

       | Supervizorul | a) Analizează şi evaluează activităţile şi acţiunile |

       | | auditabile stabilite şi riscurile asociate acestora. |

       | | b) Analizează şi evaluează punctajul total calculat al |

       | | riscului. |

       | | c) Analizează şi evaluează ierarhizarea riscurilor. |

       | | d) Organizează o şedinţa de lucru cu echipa de audit |

       | | pentru analiza opiniilor cu privire la analiza riscurilor.|

       | | e) Supervizează documentul Analiza riscurilor. |

       |                  |                                                    |

     2. 3.7.4.2. Evaluarea iniţială a controlului intern şi stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern

      1. 3.7.4.2.1. Evaluarea iniţială a controlului intern se realizează pe baza chestionarului de control intern, prevăzut în anexa nr. 10, precum şi a documentelor existente la dosarul permanent şi are rolul de a identifica existenţa controalelor interne pentru fiecare activitate/acţiune auditabilă.

      2. 3.7.4.2.2. Chestionarul de control intern permite, prin intermediul întrebărilor formulate şi răspunsurilor primite, identificarea activităţilor de control intern instituite de management şi aprecierea funcţionalităţii acestora.

      3. 3.7.4.2.3. Evaluarea iniţială a controlului intern presupune parcurgerea următoarelor etape:

       1. a) determinarea modalităţilor de funcţionare a fiecărei activităţi/acţiuni identificate;

       2. b) identificarea controalelor interne existente, pe baza chestionarului de control intern şi a documentelor colectate;

       3. c) stabilirea controalelor interne aşteptate pentru fiecare activitate/acţiune şi risc identificat;

       4. d) stabilirea conformităţii controlului intern.

      4. 3.7.4.2.4. Evaluarea iniţială a controlului intern are în vedere riscurile asociate activităţilor/acţiunilor auditabile şi presupune identificarea şi analiza controalelor interne implementate de structură/entitate pentru gestionarea acestor riscuri cu scopul de a descoperi eventualele zone în care există semnale că acesta nu există, nu funcţionează sau funcţionează neadecvat. Aceasta prezintă sintetic rezultatul evaluării iniţiale a controlului intern pentru fiecare activitate/acţiune auditabilă. Pentru evaluarea iniţială a controlului intern se utilizează o scală, pe 3 niveluri, astfel: control intern conform, control intern parţial conform şi control intern neconform. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

       | Control intern | Criterii |

       |                  |                                                      |

       | Conform | a) Sistemul de control intern/managerial este implementat;|

       | | sunt elaborate proceduri adecvate, care pot preveni |

       | | materializarea riscurilor. |

       | | b) Conducerea entităţii cunoaşte cadrul de reglementare a |

       | | sistemului de control intern/managerial. |

       | | c) Conducerea şi personalul au o atitudine pozitivă faţă |

       | | de controlul intern/managerial, existând preocuparea de a |

       | | anticipa şi înlătura problemele semnalate. |

       | | d) Controlul intern/managerial este integrat în |

       | | activităţile curente ale entităţii/structurii auditate şi |

       | | nu reprezintă o activitate distinctă sau care se |

       | | desfăşoară în paralel cu acestea. |

       | | e) Procesul de management al riscului din entitate asigură|

       | | identificarea riscurilor, evaluarea lor, stabilirea |

       | | măsurilor de gestionare a riscurilor şi monitorizarea |

       | | eficacităţii acestora. |

       | | f) Conducerea primeşte sistematic raportări privind |

       | | desfăşurarea activităţilor şi gradul de îndeplinire a |

       | | obiectivelor şi dispune măsuri corective în cazul |

       | | abaterilor de la obiective etc. |

       |                  |                                                      |

       | Parţial conform | a) Sistemul de control intern/managerial este parţial |

       | | implementat; procedurile nu sunt suficiente pentru |

       | | prevenirea materializării riscurilor. |

       | | b) Conducerea şi personalul au o atitudine subiectivă faţă|

       | | de controlul intern/managerial, înlăturând problemele |

       | | semnalate doar de către anumite echipe de audit sau |

       | | control. |

       | | c) Controlul intern/managerial este parţial integrat în |

       | | activităţile curente ale entităţii/structurii auditate. |

       | | d) Procesul de management al riscului din entitate asigură|

       | | identificarea unor riscuri, evaluarea lor, dar măsurile de|

       | | gestionare a riscurilor nu sunt întotdeauna adecvate şi |

       | | eficace. |

       | | e) Conducerea primeşte anumite raportări privind |

       | | desfăşurarea activităţilor, dar nu urmăreşte gradul de |

       | | îndeplinire a obiectivelor etc. |

       |                  |                                                      |

       | Neconform | a) Sistemul de control intern/managerial nu este |

       | | implementat; procedurile lipsesc, sunt puţin utilizate sau|

       | | sunt implementate necorespunzător. |

       | | b) Conducerea structurii/entităţii nu cunoaşte cadrul de |

       | | reglementare |

       | | a sistemului de control intern/managerial. |

       | | c) Conducerea şi personalul au o atitudine necooperantă |

       | | sau indiferentă faţă de controlul intern/managerial. |

       | | d) Controlul intern/managerial este perceput ca o |

       | | activitate distinctă sau care se desfăşoară în paralel cu |

       | | activităţile entităţii. |

       | | e) Procesul de management al riscurilor din entitate nu |

       | | asigură identificarea riscurilor, nefiind stabilite măsuri|

       | | adecvate de gestionare a riscurilor. |

       | | f) Conducerea primeşte unele raportări privind |

       | | desfăşurarea activităţilor şi gradul de îndeplinire a |

       | | obiectivelor, dar informaţiile din acestea nu sunt |

       | | fiabile. Raportările nu sunt utilizate în procesul |

       | | decizional şi nu sunt luate măsuri corective în cazul |

       | | abaterilor de la obiective etc. |

       |                  |                                                      |

      5. 3.7.4.2.5. Rezultatul evaluării controlului intern se concretizează prin elaborarea formularului Evaluarea iniţială a controlului intern şi stabilirea obiectivelor de audit, prevăzut în anexa nr. 11, care cuprinde obiectivele şi activităţile/acţiunile selectate, în mod obligatoriu, în vederea auditării, astfel:

       1. a) activităţile/acţiunile cu riscurile de nivel ridicat, indiferent de rezultatul evaluării controlului intern;

       2. b) activităţile/acţiunile cu riscurile de nivel mediu şi controalele interne parţial conforme sau neconforme;

       3. c) activităţile/acţiunile cu riscuri mici şi controale interne neconforme.

      6. 3.7.4.2.6. În auditare pot fi cuprinse şi alte activităţi/acţiuni cu riscuri medii sau mici, în funcţie de resursele de audit disponibile.

      7. 3.7.4.2.7. Procedura P-08. Evaluarea iniţială a controlului intern şi stabilirea obiectivelor de audit KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

       | Auditorii interni| a) Stabilesc modalităţile de funcţionare a fiecărei |

       | | activităţi/acţiuni. |

       | | b) Stabilesc controalele interne planificate pentru |

       | | fiecare activitate/acţiune. |

       | | c) Concep şi elaborează chestionarul de control intern |

       | | utilizat în identificarea controalelor interne existente. |

       | | d) Obţin răspunsurile la întrebările formulate în |

       | | chestionarul de control intern. |

       | | e) Identifică controalele interne existente pentru fiecare|

       | | acţiune/operaţie. |

       | | f) Realizează evaluarea iniţială a controlului intern. |

       | | g) Stabilesc obiectivele de audit şi în cadrul acestora |

       | | activităţile/acţiunile ce vor fi auditate şi testate, în |

       | | funcţie de nivelul riscului şi evaluarea controlului |

       | | intern. |

       | | h) elaborează formularul privind evaluarea iniţială a |

       | | controlului intern şi stabilirea obiectivelor de audit. |

       | | i) Efectuează eventualele modificări stabilite în şedinţa |

       | | de lucru. |

       | | j) Îndosariază documentele elaborate în cadrul proceduri |

       | | de analiză a riscului în dosarul misiunii de audit public |

       | | intern. |

       |                  |                                                      |

       | Supervizorul | a) Analizează şi evaluează controalele interne aşteptate |

       | | identificate. |

       | | b) Analizează şi revizuieşte chestionarul de control |

       | | intern elaborat. |

       | | c) Analizează şi evaluează controalele interne existente |

       | | identificate. |

       | | d) Organizează o şedinţă de lucru cu echipa de audit |

       |

       |

       pentru a analiza

       modul în care a fost evaluat controlul

       |

       |

       |

       intern.

       |

       |

       |

       e) Supervizează formularul privind evaluarea iniţială a

       |

       |

       |

       controlului intern şi stabilirea obiectivelor de audit.

       |

       |                  |                                                      |

    5. 3.7.5. Elaborarea programului misiunii de audit public intern

     1. 3.7.5.1. Programul misiunii de audit public intern, prevăzut în anexa nr. 12, este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern şi prezintă în mod detaliat lucrările pe care auditorii interni îşi propun să le efectueze, pentru a colecta probele de audit în baza cărora formulează concluziile şi recomandările.

     2. 3.7.5.2. Prin programul misiunii de audit public intern se urmăreşte:

      1. a) asigurarea şefului/coordonatorului compartimentului de audit public intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern;

      2. b) asigurarea repartizării sarcinilor şi planificarea activităţilor, pe fiecare auditor membru al echipei de audit intern.

     3. 3.7.5.3. Programul misiunii de audit public intern este structurat pe etapele misiunii de audit public intern şi activităţi, iar în cadrul fiecărui obiectiv de audit cuprinde activităţile/acţiunile selectate în auditare şi testările concrete de efectuat.

     4. 3.7.5.4. Procedura P-09. Elaborarea programului misiunii de audit public intern KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      | Auditorii interni| a) Elaborează programul misiunii de audit public intern, |

      | | având în vedere următoarele: |

      | | - etapele misiunii de audit public intern; |

      | | - activităţile derulate în cadrul fiecărei etape a |

      | | misiunii de audit public intern; |

      | | - obiectivele misiunii de audit public intern şi |

      | | activităţile/acţiunile auditabile; |

      | | - numărul de ore aferente fiecărei etape/obiectiv/ |

      | | activitate/acţiuni; |

      | | - auditorii interni responsabilizaţi pentru realizarea |

      | | fiecărei activităţi/acţiuni cuprinse în program; |

      | | - locul derulării fiecărei activităţi, inclusiv a |

      | | testărilor; |

      | | - testările ce se vor efectua pe fiecare obiectiv de audit|

      | | şi activitate/acţiune selectate în auditare şi durata |

      | | acestora; |

      | | - tipul verificărilor ce se efectuează în cadrul fiecărei |

      | | testări. |

      | | b) Îndosariază programul misiunii de audit public intern |

      | | în dosarul misiunii de audit public intern. |

      |                  |                                                      |

      | Supervizorul | a) Analizează programul misiunii de audit public intern. |

      | | b) Organizează o întâlnire pentru analiza programului |

      | | misiunii de audit public intern. |

      | | c) Revizuieşte, după caz, activităţile, tipul testării, |

      | | durata, persoanele repartizate cuprinse în programul |

      | | misiunii de audit public intern. |

      | | d) Supervizează programul misiunii de audit public intern |

      | | |

      I l |

      I-------------------------------------------------------------------------------

      |Şeful/coordonatorul | Aprobă programul misiunii de audit public intern. |

      |compartimentului | |

      | de audit public |

      |intern              |                                                    |

   8. 3.8. Intervenţia la faţa locului

    1. 3.8.1. Colectarea şi analiza probelor de audit

     1. 3.8.1.1. Tehnici utilizate pentru colectarea probelor de audit public intern

      1. 3.8.1.1.1. Verificarea - asigură validarea, confirmarea, acurateţea înregistrărilor, documentelor, declaraţiilor, concordanţa cu legile, normele şi regulamentele, precum şi eficacitatea controalelor interne. Principalele tehnici de verificare sunt:

       1. a) confirmarea: solicitarea informaţiei din două sau mai multe surse independente în scopul validării acesteia;

       2. b) examinarea: constă în obţinerea informaţiilor din texte ori din alte surse materiale în vederea detectării erorilor sau a iregularităţilor;

       3. c) calculul: efectuarea unor calcule independente pentru a verifica corectitudinea operaţiilor.

       4. d) comparaţia: confirmă identitatea unei informaţii după obţinerea acesteia din două sau mai multe surse diferite;

       5. e) punerea de acord: procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări;

       6. f) urmărirea: reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat. Scopul urmăririi este de a verifica dacă toate tranzacţiile reale au fost înregistrate;

       7. g) garantarea: verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate, prin examinarea documentelor, de la articolul înregistrat spre documentele justificative.

      2. 3.8.1.1.2. Observarea fizică - examinarea înregistrărilor, documentelor şi a activelor prin observarea la faţa locului sau inventarieri prin sondaj.

      3. 3.8.1.1.3. Intervievarea constă în solicitarea unor informaţii privind domeniul auditabil de la persoanele implicate/auditate/interesate.

      4. 3.8.1.1.4. Chestionarea constă în elaborarea unui set de întrebări, conform unei metodologii adecvate, cu ajutorul cărora se urmăreşte obţinerea unor puncte de vedere şi opinii cu privire la domeniul auditabil.

      5. 3.8.1.1.5. Analiza constă în descompunerea unei activităţi în elemente componente, examinând fiecare element în parte.

      6. 3.8.1.1.6. Confirmări externe - obţinerea de dovezi externe ale existenţei, proprietăţii sau evaluării directe de la terţe persoane pe baza unei cereri scrise.

      7. 3.8.1.1.7. Investigarea - căutarea de informaţii de la persoane în măsură să le deţină din interiorul sau din exteriorul organizaţiei.

      8. 3.8.1.1.8. Eşantionarea constă în selecţia şi examinarea unei porţiuni reprezentative din populaţie în scopul de a trage concluzii valabile pentru întreaga populaţie, bazate pe constatările obţinute din eşantion.

      9. 3.8.1.1.9. Testarea - orice activitate care oferă auditorului dovezi suficiente pentru a susţine o opinie.

     2. 3.8.1.2. Tehnici utilizate pentru interpretarea probelor de audit public intern

      1. 3.8.1.2.1. Examinarea documentară constă în analiza unor operaţiuni, înregistrări, procedee sau fenomene economice pe baza documentelor justificative care le reflectă, cu scopul de a stabili realitatea, legalitatea şi eficienţa acestora.

      2. 3.8.1.2.2. Observarea reprezintă o tehnică de comparare a proceselor formale (oficiale) şi a liniilor directoare de aplicare a acestora cu rezultatele obţinute în realitate.

      3. 3.8.1.2.3. Analiza cronologică se focalizează pe determinarea succesiunii evenimentelor sau acţiunilor şi constă în reconstrucţia cauzelor evenimentelor ori a fenomenelor prin extragerea şi analiza constatărilor din documentele sursă de informaţii.

     3. 3.8.1.3. Tehnici utilizate pentru analiza probelor de audit

      1. 3.8.1.3.1. Diagnosticul constă în cercetarea şi analiza realităţii obiective, reperarea disfuncţionalităţilor şi potenţialului de dezvoltare a activităţii entităţii/structurii auditate, identificarea cauzelor şi a măsurilor de redresare, precum şi în identificarea variabilelor-cheie ale dezvoltării şi a măsurilor de ameliorare şi/sau de creştere a performanţelor.

      2. 3.8.1.3.2. Evaluarea reprezintă o cercetare ştiinţifică ce aplică proceduri de colectare şi analiză a informaţiilor privind conţinutul, structura şi rezultatele programelor şi activităţilor.

     4. 3.8.1.4. Instrumente de audit public intern

      1. 3.8.1.4.1. Chestionarul cuprinde întrebările pe care le formulează în scris auditorii interni persoanelor auditate. Tipurile de chestionare sunt următoarele:

       1. a) chestionarul de luare la cunoştinţă, prevăzut în anexa nr. 8, cuprinde întrebări referitoare la contextul socio-economic, organizarea internă, funcţionarea entităţii/structurii auditate;

       2. b) chestionarul de control intern, prevăzut în anexa nr. 10, ghidează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a funcţionării controalelor interne, disfuncţiilor şi cauzelor reale ale acestora; este utilizat pentru revizia controalelor interne;

       3. c) chestionarul - listă de verificare, prevăzut în anexa nr. 13, este utilizat pentru stabilirea şi evaluarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Documentul cuprinde un set de întrebări standard pentru fiecare obiectiv de audit şi activitate/acţiune auditabilă privind responsabilităţile, mijloacele financiare, tehnice şi de informare, precum şi resursele umane existente.

      2. 3.8.1.4.2. Interviul - instrument de analiză pentru identificarea problemelor, soluţiilor sau evaluarea implementării, este utilizat pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra domeniului auditabil, precum şi pentru a obţine o primă listă a problemelor ce urmează a fi analizate.

      3. 3.8.1.4.3. Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit) permite:

       1. a) stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor referitoare la acestea;

       2. b) stabilirea modului de arhivare a documentaţiei justificative complete;

       3. c) reconstituirea operaţiunilor de la iniţiere până la finalizarea lor şi invers.

    2. 3.8.2. Efectuarea testărilor şi formularea constatărilor

     1. 3.8.2.1. Colectarea probelor de audit se realizează în urma testărilor efectuate în concordanţă cu programul misiunii de audit public intern.

     2. 3.8.2.2. Activităţile derulate contribuie la obţinerea constatărilor de audit şi justificarea lor cu probe de audit.

     3. 3.8.2.3. Testele se întocmesc pe obiectivele şi activităţile/acţiunile auditabile stabilite în programul misiunii de audit intern.

     4. 3.8.2.4. Testul cuprinde următoarele: obiectivul testului, modalitatea de eşantionare, descrierea testării, constatări şi concluzii; modelele sunt prevăzute în anexele nr. 14 şi 15.

     5. 3.8.2.5. Documentul elaborat se semnează de către auditorii interni şi de către supervizor.

     6. 3.8.2.6. Procedura P-10. Efectuarea testărilor şi formularea constatărilor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      | Auditorii interni| a) Stabilesc, pentru fiecare testare, tehnicile de audit |

      | | ce urmează a fi utilizate. |

      | | b) Stabilesc pista de audit prin identificarea fluxurilor |

      | | de informaţii, a atribuţiilor şi responsabilităţilor. |

      | | c) Utilizează tehnicile şi instrumentele specifice |

      | | misiunii de audit. |

      | | d) Formulează obiectivul testării. |

      | | e) Stabilesc metoda de eşantionare şi determină eşantionul|

      | | care va fi testat. |

      | | f) Stabilesc şi descriu tipul testărilor ce se vor |

      | | efectua. |

      | | g) Formulează constatările şi concluziile de audit în |

      | | funcţie de prelucrarea informaţiilor obţinute în urma |

      | | aplicării tehnicilor şi instrumentelor specifice de audit |

      | | intern şi a probelor de audit colectate. |

      | | h) Elaborează chestionare, liste de control, foi de lucru,|

      | | interviuri etc. |

      | | i) Elaborează testele în conformitate cu programul |

      | | misiunii de audit public intern. |

      | | j) Colectează probe de audit pentru toate testările şi |

      | | constatările efectuate. |

      | | k) Apreciază dacă probele de audit obţinute sunt |

      | | suficiente, relevante, competente şi utile. |

      | | l) Etichetează, numerotează şi îndosariază testele în |

      | | dosarul misiunii de audit public intern. |

      |                  |                                                      |

      | Supervizorul | a) Avizează acurateţea tehnicilor de audit stabilite |

      | | pentru fiecare testare. |

      | | b) Analizează şi avizează chestionarele, listele de |

      | | control, foi de lucru etc., elaborate de auditorii |

      | | interni. |

      | | c) Confirmă fluxul de informaţii, atribuţiile şi |

      | | responsabilităţile menţionate în pista de audit. |

      | | d) Analizează şi avizează utilizarea adecvată a |

      | | instrumentelor şi documentelor de lucru în vederea |

      | | realizării unei auditări obiective. |

      | | e) Analizează şi avizează testele elaborate de auditorii |

      | | interni. |

      |                  |                                                      |

    3. 3.8.3. Analiza problemelor şi formularea recomandărilor

     1. 3.8.3.1. Fişa de identificare şi analiză a problemei, prevăzută în anexa nr. 16, se întocmeşte de regulă pentru una sau mai multe probleme, abateri, nereguli, disfuncţii constatate, dacă privesc aceeaşi cauză.

     2. 3.8.3.2. Documentul cuprinde următoarele rubrici: problema, constatarea, cauza, consecinţa, precum şi recomandarea formulată de auditorii interni.

     3. 3.8.3.3. Fişa de identificare şi analiză a problemei se întocmeşte de auditorii interni, se discută şi se supervizează de către supervizor.

     4. 3.8.3.4. Constatările şi recomandările formulate de auditorii interni sunt discutate pe timpul intervenţiei la faţa locului cu reprezentanţii entităţii/structurii auditate, care vor semna pentru luare la cunoştinţă fişele de identificare şi analiză a problemelor.

     5. 3.8.3.5. În cazurile în care reprezentanţii entităţii/structurii auditate refuză semnarea pentru luare la cunoştinţă a fişelor de identificare şi analiză a problemelor, auditorii interni transmit aceste documente prin registratura entităţii/structurii auditate şi continuă procedura.

     6. 3.8.3.6. Procedura P-11. Analiza problemelor şi formularea recomandărilor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      | Auditorii interni| a) Prelucrează testele realizate. |

      | | b) Analizează problemele identificate. |

      | | c) Enunţă consecinţele şi implicaţiile problemelor |

      | | identificate. |

      | | d) Stabilesc cauzele problemelor identificate. |

      | | e) Formulează recomandări pentru eliminarea cauzelor |

      | | problemelor identificate. |

      | | f) Elaborează fişele de identificare şi analiză a |

      | | problemelor. |

      | | g) Indică proba de audit pentru fiecare constatare. |

      | | h) Numerotează şi îndosariază fişele de identificare şi |

      | | analiză a problemelor în dosarul misiunii de audit public |

      | | intern. |

      |                  |                                                      |

      | Supervizorul | a) Analizează şi verifică documentele şi informaţiile care|

      | | au stat la baza întocmirii fişelor de identificare şi |

      | | analiză a problemelor. |

      | | b) Verifică suficienţa probelor de audit care susţin |

      | | constatarea formulată în cadrul fişei de identificare şi |

      | | analiză a problemei. |

      | | c) Supervizează fişele de identificare şi analiză a |

      | | problemelor. |

      |                  |                                                      |

      | Reprezentantul | Semnează pentru luarea la cunoştinţă fişele de |

      | entităţii/ | identificare şi analiză a problemelor. |

      | structurii | |

      | auditate | |

      |                  |                                                      |

    4. 3.8.4. Analiza şi raportarea iregularităţilor

     1. 3.8.4.1. Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor, prevăzut în anexa nr. 17, se întocmeşte în cazul în care auditorii interni constată existenţa sau posibilitatea producerii unor iregularităţi.

     2. 3.8.4.2. Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor cuprinde următoarele rubrici: problema, constatarea, actele normative încălcate, consecinţa, recomandările şi eventualele anexe sau probe de audit.

     3. 3.8.4.3. După completare şi supervizare, auditorii interni transmit formularul şefului/coordonatorului compartimentului de audit public intern, care informează în termen de 3 zile conducătorul entităţii publice care a aprobat misiunea de audit public intern şi structura de control abilitată, care au obligaţia de a continua verificările şi de a stabili măsurile ce se impun.

     4. 3.8.4.4. Procedura P-12. Analiza şi raportarea iregularităţilor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      | Auditorii interni| a) Identifică iregularitatea. |

      | | b) Stabilesc actele normative încălcate. |

      | | c) Stabilesc consecinţele cu privire la iregularităţile |

      | | identificate. |

      | | d) Formulează eventuale recomandări pentru eliminarea |

      | | iregularităţii. |

      | | e) Identifică probele care susţin constatările cu privire |

      | | la iregularităţile identificate. |

      | | f) Elaborează formularul de constatare şi raportare a |

      | | iregularităţilor, îl semnează şi îl transmite imediat |

      | | şefului/coordonatorului compartimentului de audit public |

      | | intern. |

      |                  |                                                      |

      | Supervizorul | a) Analizează şi evaluează iregularitatea identificată şi |

      | | constatarea formulată. |

      | | b) Apreciază suficienţa probelor de audit care susţin |

      | | constatarea formulată. |

      | | c) Supervizează formularul de constatare şi raportare a |

      | | iregularităţilor. |

      |                  |                                                      |

      |Şeful/coordona- | a) Analizează şi verifică probele de audit care au stat la|

      |torul comparti- | baza elaborării formularului de constatare şi raportare a |

      |mentului de audit | iregularităţilor. |

      |public intern | b) Informează în termen de 3 zile conducătorul entităţii |

      | | publice care a aprobat misiunea de audit public intern şi |

      | | structura de control abilitată. |

      |                  |                                                      |

    5. 3.8.5. Revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit public intern

     1. 3.8.5.1. Revizuirea documentelor se efectuează de către auditorii interni pentru a se asigura că documentele elaborate pe timpul derulării misiunii de audit public intern sunt pregătite în mod corespunzător şi adecvat.

      1. 3.8.5.1.1. Auditorii interni, prin revizuirea documentelor, se asigură că dovezile colectate pentru susţinerea constatărilor sunt suficiente, concludente şi relevante.

      2. 3.8.5.1.2. Procedura P-13. Revizuirea documentelor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

       | Auditorii interni| a) Numerotează corespunzător documentele procedurale, |

       | | documentele de lucru şi lucrările elaborate pe parcursul |

       | | derulării misiunii. |

       | | b) Completează documentele procedurale, documentele de |

       | | lucru şi lucrările elaborate, acolo unde se consideră că |

       | | sunt insuficiente. |

       | | c) Se asigură că pentru fiecare constatare există probe de|

       | | audit şi că acestea sunt suficiente, concludente şi |

       | | relevante. |

       | | d) Indexează, prin atribuirea de litere şi cifre, fiecare |

       | | document justificativ aferent constatărilor auditului |

       | | (probă, dovadă de audit). |

       | | e) Întocmesc, dacă este cazul, nota centralizatoare a |

       | | documentelor de lucru, prevăzută la anexa nr. 18. |

       |                  |                                                      |

       | Supervizorul | Verifică şi avizează nota centralizatoare a documentelor |

       | | de lucru. |

       |                  |                                                      |

     2. 3.8.5.2. Dosarul de audit public intern, prin informaţiile conţinute, asigură legătura între obiectivele de audit, intervenţia la faţa locului şi raportul de audit public intern. Acestea stau la baza formulării concluziilor auditorilor interni.

      1. 3.8.5.2.1. Structura dosarului de audit public intern este următoarea:

       1. a) Dosarul misiunii de audit public intern cuprinde următoarele secţiuni:

        1. a.1. Secţiunea A - Raportul de audit public intern şi anexele acestuia:

         • - ordinul de serviciu;

         • - declaraţia de independenţă;

         • - proiectul raportului de audit public intern şi raportul de audit public intern;

         • - sinteza raportului de audit public intern;

         • - testele efectuate;

         • - fişele de identificare şi analiza a problemelor (FIAP);

         • - formularele de constatare a iregularităţilor (FCRI);

         • - programul de audit etc.

        2. a.2. Secţiunea B - Administrativă:

         • - notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern;

         • - minuta şedinţei de deschidere;

         • - minuta şedinţei de închidere;

         • - minuta reuniunii de conciliere;

         • - corespondenţă cu entitatea/structura auditată etc.

        3. a.3. Secţiunea C - Analiza riscului:

         • - documentaţia privind analiza riscului.

        4. a.4. Secţiunea D - Supervizarea şi revizuirea desfăşurării misiunii de audit public intern:

         • - revizuirea proiectului raportului de audit public intern;

         • - răspunsurile auditorilor interni la revizuirea proiectului raportului de audit public intern;

         • - documentaţia privind supervizarea.

       2. b) Dosarul de lucru cuprinde copii xerox ale documentelor justificative, care confirmă şi sprijină constatările şi concluziile auditorilor interni. Dosarul este indexat prin atribuirea de litere şi cifre pentru fiecare secţiune/obiectiv de audit din cadrul programului de audit. Indexarea trebuie să fie simplă şi uşor de urmărit.

      2. 3.8.5.2.2. Dosarele misiunii de audit public intern sunt proprietatea entităţii publice şi sunt confidenţiale, se păstrează până la implementarea recomandărilor din raportul de audit public intern, după care se arhivează în concordanţă cu reglementările legale în vigoare. Termenul de păstrare în arhivă este de 10 ani de la data finalizării misiunii de audit intern.

    6. 3.8.6. Şedinţa de închidere

     1. 3.8.6.1. Şedinţa de închidere a misiunii de audit public intern are scopul de a prezenta constatările, concluziile şi recomandările preliminare ale auditorilor interni, rezultate în urma efectuării testărilor.

     2. 3.8.6.2. În cadrul şedinţei de închidere, auditorii interni prezintă structurii auditate constatările, recomandările şi concluziile.

     3. 3.8.6.3. Rezultatele şedinţei se consemnează în minuta şedinţei de închidere, prevăzută în anexa nr. 19.

     4. 3.8.6.4. Procedura P-14. Şedinţa de închidere KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      | Auditorii interni | a) Planifică şedinţa de închidere. |

      | | b) Prezintă constatările, concluziile şi recomandările |

      | | misiunii de audit. |

      |

      |

      c) Întocmesc minuta şedinţei de închidere.

      |

      |

      |

      d) Transmit minuta şedinţei de închidere structurii

      |

      |

      |

      auditate, pentru semnare.

      |

      |

      |

      e) Îndosariază minuta şedinţei în dosarul misiunii de

      |

      |

      |

      audit public intern.

      |

      |                  |                                                      |

      |Şeful/coordona- | a) Participă la desfăşurarea şedinţei de închidere, după |

      |torul comparti- | caz. |

      |mentului de audit | b) Susţine şi argumentează constatările, concluziile şi |

      |public intern | recomandările formulate de auditorii interni. |

      |şi/sau Supervizorul| |

      | | |

                                     |                                                      |

      | Conducătorul | a) Participă la desfăşurarea şedinţei de închidere. |

      | entităţii/ | b) Prezintă opiniile în privinţa constatărilor, |

      | structurii | concluziilor şi recomandărilor auditorilor interni. |

      | auditate | c) Confirmă restituirea tuturor documentelor puse la |

      | | dispoziţia auditorilor interni pe timpul derulării |

      | | misiunii de audit intern. |

      |                  |                                                      |

   9. 3.9. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern

    1. 3.9.1. Elaborarea proiectului raportului de audit public intern

     1. 3.9.1.1. La elaborarea proiectului raportului de audit public intern trebuie să fie respectate următoarele cerinţe:

      1. a) constatările aparţin domeniului şi obiectivelor misiunii de audit public intern şi sunt susţinute prin probe de audit corespunzătoare;

      2. b) recomandările sunt în concordanţă cu constatările şi determină reducerea riscurilor cu care se confruntă entitatea/structura auditată;

      3. c) constatările, concluziile şi recomandările cuprinse în proiectul raportului de audit public intern au la bază fişele de identificare şi analiză a problemelor şi formularele de constatare şi raportare a iregularităţilor elaborate sau alte probe de audit intern obţinute.

     2. 3.9.1.2. În redactarea proiectului raportului de audit public intern trebuie să fie respectate următoarele principii:

      1. a) prezentarea constatărilor într-o manieră pertinentă şi incontestabilă;

      2. b) evitarea utilizării expresiilor imprecise, a stilului eliptic de exprimare, a limbajului abstract;

      3. c) promovarea unui limbaj simplu şi uzual şi a unui stil de exprimare concret;

      4. d) evitarea redactării jignitoare şi tendenţioase;

      5. e) prezentarea succintă a constatărilor pozitive şi prezentarea detaliată şi fundamentată a constatărilor negative;

      6. f) ierarhizarea constatărilor în funcţie de importanţă;

      7. g) evidenţierea progreselor constatate de la ultima misiune de audit.

         1. 3.9.1.3. Proiectul raportului de audit public intern exprimă opinia auditorului intern, bazată pe constatările efectuate şi pe probele de audit colectate.

         2. 3.9.1.4. Procedura P-15. Elaborarea proiectului raportului de audit public intern. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

          | Auditorii interni| a) Elaborează proiectul raportului de audit public intern |

          | | cu respectarea cerinţelor şi criteriilor cuprinse în |

          | | structura-cadru a acestuia. |

          | | b) Prezintă constatările cu caracter negativ pe baza |

          | | fişelor de identificare şi analiză a problemelor şi |

          | | formularelor de constatare şi raportare a |

          | | iregularităţilor. |

          | | c) Prezintă la modul general constatările cu caracter |

          | | pozitiv. |

          | | d) Identifică şi prezintă cauzele şi consecinţele |

          | | constatărilor negative. |

          | | e) Formulează recomandări pentru disfuncţiile constatate. |

          | | f) Face aprecieri cu privire la conformitatea activităţii |

          | | auditate pe baza rezultatului încadrării obiectivelor în |

          | | nivele de apreciere. |

          | | g) Efectuează modificările solicitate de supervizor. |

          | | h) Semnează proiectul raportului de audit public intern. |

          | | i) Transmite supervizorului proiectul raportului de audit |

          | | însoţit de documentaţia justificativă |

          |                  |                                                      |

          |Supervizorul | a) Analizează proiectul raportului de audit public intern.|

          | | b) Stabileşte revizuirile necesar a fi efectuate în cadrul|

          | | proiectului raportului de audit public intern. |

          | | c) Supervizează proiectul raportului de audit public |

          | | intern. |

          |                  |                                                      |

         3. 3.9.1.5. Proiectul raportului de audit public intern respectă următoarea structură-standard:

          1. a) Pagina de gardă prezintă instituţia, tema misiunii, locaţia realizării misiunii.

          2. b) Introducerea prezintă date de identificare a misiunii de audit (baza legală de realizare a misiunii de audit, ordinul de serviciu, echipa de audit, entitatea/structura auditată, durata acţiunii de auditare), tipul, scopul şi obiectivele misiunii, sfera de cuprindere a misiunii; perioada supusă auditării, metodologia utilizată în realizarea misiunii de audit şi dacă examinările se fac în totalitate sau prin sondaj.

          3. c) Metodologia de desfăşurare a misiunii de audit public intern: se oferă explicaţii privind metodele, tehnicile şi instrumentele de colectare şi analiză a datelor şi informaţiilor, precum şi a probelor şi dovezilor de audit. De asemenea, se prezintă documentele, materialele examinate şi materialele întocmite în cursul derulării misiunii.

          4. d) Constatările sunt prezentate într-o manieră care previne exagerarea deficienţelor şi permite prezentarea faptelor în mod neutru. Constatările efectuate sunt prezentate sintetic, pe fiecare obiectiv, în ordinea stabilită prin ordinul de serviciu. Constatările cu caracter pozitiv sunt prezentate distinct de constatările cu caracter negativ. Constatările negative sunt însoţite de cauze, consecinţe şi recomandări.

          5. e) Recomandările sunt prezentate cu claritate, sunt realizabile şi realiste şi au un grad de semnificaţie important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra entităţii/structurii auditate.

          6. f) Concluziile sunt formulate pe obiectivele de audit stabilite pe baza constatărilor efectuate.

          7. g) Opinia: auditorii interni îşi exprimă opinia cu privire la gradul de realizare a activităţilor auditate.

          8. h) Anexele: sunt prezentate informaţii care susţin constatările şi concluziile auditorilor interni, inclusiv punctele de vedere ale entităţii/structurii auditate.

          1. 3.9.1.5.1. Elaborarea proiectului raportului de audit public intern are la bază informaţiile cuprinse în fişele de identificare şi analiză a problemelor şi în formularele de constatare şi raportare a iregularităţilor, precum şi probele de audit colectate pe care se bazează.

          2. 3.9.1.5.2. În cadrul proiectului raportului de audit public intern se pot utiliza diagrame, scheme, tabele şi grafice care să ajute la înţelegerea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor formulate, note de relaţii, situaţii, documente şi orice alte materiale probante sau justificative.

    2. 3.9.2. Transmiterea proiectului raportului de audit public intern

     1. 3.9.2.1. Proiectul raportului de audit public intern transmis structurii auditate trebuie să fie complet, să cuprindă relatarea constatărilor, cauzelor, consecinţelor, recomandărilor, concluziilor şi a opiniei formulate de auditorii interni.

     2. 3.9.2.2. Entitatea/Structura auditată analizează proiectul raportului de audit public intern şi transmite punctul de vedere în termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea acestuia. Prin netransmiterea punctelor de vedere în termenele precizate se consideră acceptul tacit al proiectului raportului de audit public intern.

     3. 3.9.2.3. Punctele de vedere primite de la entitatea/structura auditată se verifică şi se analizează de către auditorii interni în funcţie de datele şi informaţiile cuprinse în proiectul raportului de audit public

      intern şi de probele de audit intern care stau la baza susţinerii acestora. Proiectul raportului de audit public intern este revizuit în funcţie de punctele de vedere acceptate.

     4. 3.9.2.4. Procedura P-16. Transmiterea proiectului raportului de audit public intern KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      | Auditorii interni| a) Întocmesc adresa de transmitere a proiectului |

      | | raportului de audit public intern către entitatea/ |

      | | structura auditată şi celelalte structuri funcţionale |

      | | implicate în misiunea de audit. |

      | | b) Analizează eventualele puncte de vedere la proiectul |

      | | raportului de audit public intern transmise de entitatea/ |

      | | structura auditată. |

      | | c) Îşi exprimă opinia cu privire la observaţiile formulate|

      | | de entitatea/structura auditată şi efectuează eventualele |

      | | revizuiri ale proiectului raportului de audit public |

      | | intern. |

      | | d) Discută, dacă este cazul, pregătirea unei reuniuni de |

      | | conciliere cu şeful/coordonatorul compartimentului de audit

      | | public intern. |

      | | e) Îndosariază proiectul raportului de audit public intern|

      | | la dosarul misiunii de audit public intern. |

      | | f) Îndosariază punctul de vedere al entităţii/structurii |

      | | auditate, dacă este cazul. |

      |                  |                                                      |

      |

      Supervizorul

      |

      a) Analizează observaţiile entităţii/structurii auditate

      |

      |

      |

      b)Îşi exprimă acordul, dacă este cazul, asupra

      |

      |

      |

      justificărilor formulate de auditorul intern la

      |

      |

      |

      observaţiile entităţii/structurii auditate.

      |

      |

      |

      c)Discută cu auditorii interni, dacă este cazul, pentru

      |

      |

      |

      pregătirea unei reuniuni de conciliere cu entitatea/

      |

      |

      |

      structura auditată.

      |

      |                  |                                                        |

      |Şeful/coordonato- | a)Semnează şi transmite adresa de transmitere a proiectului|

      |rul compartimentu-| raportului de audit public intern către entitatea/structura|

      |lui de audit | auditată. |

      | public intern | |

      |                |                                                        |

      | Entitatea/ | a) Analizează proiectul raportului de audit public intern.|

      | Structura | b) Formulează şi transmite eventuale puncte de vedere la |

      | auditată | proiectul raportului de audit public intern, în termen de |

      | | 15 zile calendaristice de la primirea acestuia, şi indică |

      | | în mod expres dacă solicită concilierea. |

      |                  |                                                        |

    3. 3.9.3. Reuniunea de conciliere

     1. 3.9.3.1. Auditorii interni organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere şi a solicitării entităţii/structurii auditate de a organiza concilierea. În cadrul acesteia se analizează observaţiile formulate la proiectul raportului de audit public intern de către entitatea/structura auditată.

     2. 3.9.3.2. Procedura P-17. Reuniunea de conciliere KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      | Auditorii interni| a) Pregătesc reuniunea de conciliere în termen de 10 zile |

      | | calendaristice de la primirea solicitării formulate de |

      | | entitatea/structura auditată. |

      | | b) Informează entitatea/structura auditată asupra locului |

      | | şi datei reuniunii de conciliere. |

      | | c) Participă la reuniunea de conciliere. |

      | | d) Prezintă punctul de vedere cu privire la eventualele |

      | | observaţii formulate de entitatea/structura auditată, |

      | | susţinut de probe de audit. |

      | | e) Întocmesc minuta reuniunii de conciliere, prevăzută în |

      | | anexa nr. 20. |

      | | f) Îndosariază minuta reuniunii de conciliere în dosarul |

      | | misiunii de audit public intern. |

      |                  |                                                      |

      | Şeful/coordona- |a) Participă la reuniunea de conciliere, după caz. |

      | torul comparti- |b) Îşi exprimă opinia cu privire la observaţiile |

      | mentului de audit|formulate de entitatea/structura auditată. |

      | public intern şi/|c) Hotărăşte, de comun acord cu auditorii interni, |

      | sau supervizorul |asupra formei finale a constatărilor, concluziilor şi |

      | |recomandărilor. |

      |                  |                                                      |

      | Reprezentanţii | a) Participă la reuniunea de conciliere. |

      | entităţii/ | b) Formulează eventualele observaţii cu privire la |

      | structurii | punctele de vedere aflate în divergenţă şi le susţin cu |

      | auditate | probe de audit. |

      |                  |                                                      |

    4. 3.9.4. Elaborarea raportului de audit public intern

     1. 3.9.4.1. Raportul de audit public intern se definitivează prin includerea modificărilor discutate şi convenite în cadrul reuniunii de conciliere, inclusiv a celor neînsuşite, dacă este cazul.

     2. 3.9.4.2. În cazul în care entitatea/structura auditată nu solicită conciliere, acesta devine raport de audit public intern.

     3. 3.9.4.3. Raportul de audit public intern conţine opinia auditorilor interni şi trebuie însoţit de o sinteză a principalelor constatări şi recomandări.

     4. 3.9.4.4. Auditorii interni sunt responsabili pentru asigurarea calităţii raportului de audit public intern.

     5. 3.9.4.5. Procedura P-18. Raportul de audit public intern KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      ! Auditorii interni| a) Elaborează raportul de audit public intern ţinând cont |

      | | de proiectul raportului de audit public intern şi de |

      | | rezultatele reuniunii de conciliere, dacă este cazul. |

      | | b) Transmit raportul de audit public intern supervizorului|

      | | şi şefului/coordonatorului compartimentului de audit |

      | | public intern. |

      | | c)Efectuează eventualele modificări sau completări |

      | | propuse de supervizorul/şeful/coordonatorul public intern |

      |

      |

      compartimentului de audit public intern.

      |

      |

      |

      d) Semnează documentul pe fiecare pagină.

      |

      |

      |

      e) Întocmesc sinteza principalelor constatări

      şi

      |

      |

      |

      recomandări.

      |

      |

      |

      f)solicită entităţii/structurii auditate elaborarea

      |

      |

      |

      planului de acţiune pentru implementarea recomandărilor

      |

      |

      |

      formulate

      |

      |

      |

      |

      |------------------| |

      |

      Supervizorul

      |

      a)

      Verifică conţinutul raportului de audit public intern

      |

      |

      |

      şi

      face eventuale propuneri de revizuire.

      |

      |

      |

      b)

      Semnează pe ultima pagină raportul de audit public

      |

      |

      | intern.

      |

      |            

      |                                    

      |

      |Şeful/coordonato-

      | a) Verifică forma finală a raportului de audit pubic

      |

      |rul comparti-

      | intern

      |

      |

      |

      |

      |mentului de audit

      | b) Propune spre avizare raportul de audit public intern

      |

      |

      |

      |

      |public intern

      |

      |

      |                  |                                                      |

    5. 3.9.5. Difuzarea raportului de audit public intern

     1. 3.9.5.1. Şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern transmite raportul de audit public intern, finalizat, conducătorului entităţii publice pentru analiză şi avizare. Raportul este însoţit de sinteza principalelor constatări şi recomandări.

     2. 3.9.5.2. Pentru instituţia publică mică, raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducătorului acesteia.

     3. 3.9.5.3. După avizarea raportului de audit public intern, o copie a acestuia este transmisă entităţii/structurii auditate.

     4. 3.9.5.4. În cazul în care în misiunea de audit sunt implicate mai multe entităţi/structuri, sunt transmise fiecăreia extrase în copie din raportul de audit public intern.

     5. 3.9.5.5. Procedura P-19. Difuzarea raportului de audit public intern KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      !Auditorii interni| a) Pregătesc raportul de audit public intern în vederea |

      | | transmiterii conducătorului entităţii publice care a |

      | | aprobat misiunea de audit public intern. |

      | | b) Întocmesc adresa de transmitere a copiei raportului de |

      | | audit public intern către entitatea/structura auditată. |

      | | c) Transmit raportul de audit public intern, la cerere, şi |

      | | către alte structuri/organisme, numai cu aprobarea |

      | | conducătorului entităţii. |

      | | d)Îndosariază raportul de audit public intern la secţiunea |

      | | corespunzătoare din dosarele de audit intern. |

      | | e)Întocmesc adresa de transmitere la U.C.A.A.P.I./organului|

      | | ierarhic superior, în termenul legal, cu informarea despre |

      | | recomandările care nu au fost însuşite din raportul de |

      | |audit public intern, însoţită de documentaţia de susţinere |

      |                |                                                      |

      |Şeful/coordona- | a) Transmite raportul de audit public intern, însoţit de |

      |torul comparti- | sinteza principalelor constatări şi recomandări, |

      |mentului de audit| conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea, |

      |public intern | pentru analiză şi avizare. |

      | |b) Semnează adresa de transmitere a copiei raportului de |

      | | audit public intern către entitatea/structura auditată. |

      | |c) Semnează adresa de transmitere la U.C.A.A.P.I./organului

      | | ierarhic superior cu informarea, în termenele legale, des-|

      | | pre recomandările care nu au fost însuşite din raportul de|

      | | audit public intern,însoţită de documentaţia de susţinere.|

      |                |                                                      |

      | Conducătorul | Analizează şi avizează raportul de audit public intern. |

      | entităţii | |

      | publice | |

      |                |                                                      |

    6. 3.9.6. Supervizarea misiunii de audit public intern

     1. 3.9.6.1. Şeful compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor şi procedurilor de desfăşurare a misiunii de audit public intern conform prevederilor prezentelor norme.

     2. 3.9.6.2. Calitatea de supervizor în cadrul unei misiuni de audit public intern revine şefului/coordonatorului compartimentului de audit public intern sau auditorului intern, desemnat de către acesta.

         1. 3.9.6.3. În cazul nominalizării unui auditor ca supervizor al misiunii de audit se va urmări ca acesta să aibă pregătirea profesională adecvată şi competenţa necesară în vederea realizării acestei activităţi.

         2. 3.9.6.4. Scopul acţiunii de supervizare este de a se asigura că obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiţii de calitate.

         3. 3.9.6.5. Supervizarea, în cazul în care şeful/ coordonatorul compartimentului de audit public intern este implicat în misiunea de audit public intern, se asigură de un auditor intern desemnat de acesta.

         4. 3.9.6.6. La entităţile publice unde nu există un şef/coordonator al compartimentului de audit public intern, supervizarea este realizată de un auditor intern care nu este implicat în auditarea activităţilor pe care le supervizează, stabilit prin ordinul de serviciu al respectivei misiuni de audit public intern.

         5. 3.9.6.7. Eventualele neclarităţi între supervizor şi auditorii interni sunt soluţionate de şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern.

         6. 3.9.6.8. Procedura P-20. Supervizarea KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      | Auditorii interni| Prezintă supervizorului toate documentele elaborate şi |

      | | probele de audit colectate în timpul misiunii de audit. |

      |                  |                                                      |

      | Supervizorul | a) Verifică documentele elaborate şi prezentate de |

      | | auditorii interni în toate fazele de derulare a misiunii |

      | | de audit. |

      | | b) Supervizează toate documentele elaborate de auditori, |

      | | activitate care se realizează prin formalizarea pe fiecare|

      | | document verificat,ce a fost întocmit conform modelelor |

      | | prevăzute în cadrul prezentelor norme. |

      | | c) Verifică executarea corectă a programului de audit |

      | | public intern. |

      | | d) Verifică consistenţa şi suficienţa probelor şi |

      | | dovezilor de audit pentru fiecare constatare de audit |

      | | efectuată. |

      | | e) Verifică dacă redactarea proiectului şi raportului de |

      | | audit public intern este exactă, clară, concisă. |

      | | f) Întocmeşte nota de supervizare a documentelor, |

      | | prevăzută în anexa nr. 24- Model, în cazurile în care |

      | | supervizorul formulează observaţii cu privire la |

      | | activităţile sau documentele supervizate pe timpul |

      | | derulării misiunii de audit public intern se va |

      | | utiliza cealaltă nota de supervizare a documentelor |

      | | întocmite prevăzutî tot în anexa nr. 24. |

      |                  |                                                      |

   10. 3.10. Urmărirea recomandărilor

    1. 3.10.1. Dispoziţii generale

     1. 3.10.1.1. Obiectivul urmăririi recomandărilor este atât asigurarea că recomandările prezentate în raportul de audit public intern se implementează întocmai la termenele stabilite şi în mod eficace, cât şi evaluarea consecinţelor în cazul neaplicării acestora.

     2. 3.10.1.2. Structura auditată trebuie să informeze compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandărilor la termenele prevăzute în planul de acţiune pentru implementarea recomandărilor.

     3. 3.10.1.3. Procesul de urmărire a recomandărilor constă în evaluarea caracterului adecvat, eficacitatea şi oportunitatea acţiunilor întreprinse de către conducerea entităţii/structurii auditate pentru implementarea recomandărilor din raportul de audit public intern.

     4. 3.10.1.4. Şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern poate stabili misiuni de verificare a implementării recomandărilor la propunerea auditorilor interni care răspund de urmărirea implementării recomandărilor respective.

    2. 3.10.2. Responsabilitatea structurii auditate

     1. 3.10.2.1. Responsabilitatea structurii auditate în implementarea recomandărilor constă în:

      1. a) elaborarea planului de acţiune pentru implementarea recomandărilor;

      2. b) stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare;

      3. c) implementarea recomandărilor;

      4. d) comunicarea periodică a stadiului progresului înregistrat în procesul de implementare a recomandărilor;

      5. e) evaluarea rezultatelor obţinute.

     2. 3.10.2.2. Planul de acţiune pentru implementarea recomandărilor se transmite de entitatea/structura auditată compartimentului de audit public intern care a realizat misiunea de audit public intern.

     3. 3.10.2.3. Pe parcursul implementării recomandărilor entitatea/structura auditată transmite periodic informări asupra stadiului progresului înregistrat în procesul de implementare a recomandărilor şi despre situaţiile de nerespectare a termenelor de implementare.

    3. 3.10.3. Responsabilitatea compartimentului de audit public intern

     1. 3.10.3.1. Auditorii interni care au realizat misiunea de audit public intern analizează şi evaluează planul de acţiune pentru implementarea recomandărilor şi propun, dacă este cazul, eventuale modificări.

     2. 3.10.3.2. Evaluarea stadiului de implementare a recomandărilor şi caracterul adecvat al acţiunilor întreprinse se urmăresc de către auditorii interni în funcţie de informările primite de la entităţile/structurile auditate. Acţiunile implementate necorespunzător sunt identificate de auditorii interni care propun structurii auditate eventuale modificări ale planului de acţiune pentru implementarea recomandărilor.

     3. 3.10.3.3. Şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern ia măsuri pentru analiza periodică a rezultatelor implementării şi a progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor raportate de entitatea/structura auditată. Compartimentul de audit public intern raportează anual asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor către U.C.A.A.P.I. sau organul ierarhic superior.

     4. 3.10.3.4. Compartimentul de audit public intern raportează conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor, la cerere şi prin raportul anual al activităţii de audit public intern, transmis spre avizare. Compartimentul de audit public intern comunică semestrial către U.C.A.A.P.I./organul ierahic superior/conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea recomandările neimplementate.

     5. 3.10.3.5. Procedura P-21. Urmărirea recomandărilor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  | Auditorii interni| a) Întocmesc fişa de urmărire a implementării |

  | | recomandărilor, prevăzută în anexa nr. 22. |

  | | b) Primesc, analizează şi eventual, propun revizuiri la |

  | | planul de acţiune pentru implementarea recomandărilor. |

  | | c) Verifică implementarea recomandărilor la termenele |

  | | stabilite. |

  | | d) Verifică progresele înregistrate în implementarea |

  | | recomandărilor. |

  | | e) Actualizează fişa de urmărire a implementării |

  | | recomandărilor, corespunzător informărilor entităţii/ |

  | | structurii auditate sau verificărilor efectuate. |

  | | f) Îndosariază fişa de urmărire a implementării |

  | | recomandărilor în dosarul misiunii de audit public intern.|

  | | g) După implementarea recomandărilor evaluează valoarea |

  | | adăugată de auditul intern şi cuprind aceste informaţii |

  | | în raportările periodice. |

  |                  |                                                      |

  | Entitatea/ | a) Analizează recomandările formulate în raportul de audit|

  | Structura | public intern avizat. |

  |

  auditată

  |

  b) Elaborează planul de acţiune pentru implementarea

  |

  |

  |

  recomandărilor.

  |

  |

  |

  c) Transmite planul de acţiune pentru implementarea

  |

  |

  |

  recomandărilor către compartimentul de audit public

  |

  |

  |

  intern, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea|

  |

  |

  raportului de audit public intern. |

  |

  |

  d) Efectuează eventuale modificării ale planului de |

  |

  |

  acţiune pentru implementarea recomandărilor, în funcţie de|

  |

  |

  propunerile formulate de auditorii interni. |

  |

  |

  e) Implementează acţiunile cuprinse în planul de acţiune |

  |

  |

  pentru implementarea recomandărilor cu respectarea |

  |

  |

  termenelor prevăzute în calendar. |

  |

  |

  f) Elaborează şi transmite compartimentului de audit |

  |

  |

  public intern, periodic, informări cu privire la stadiul |

  |

  |

  implementării recomandărilor. |

  |                  |                                                      |

  |Şeful/coordonato- | a) Analizează propunerile de modificări ale planului de |

  |rul compartimen- | acţiune pentru implementarea recomandărilor formulate de |

  |tului de audit | auditorii interni. |

  |public intern | b) Informează conducătorul entităţii care a aprobat |

  |

  | misiunea de audit cu privire la recomandările

  |

  |

  | neimplementate la termen.

  |

  |

  | c) Verifică progresele înregistrate în implementarea

  |

  |

  |recomandărilor

  |

  |

  | d) După implementarea recomandărilor evaluează valoarea

  |

  |

  | adăugată de audit intern şi cuprinde aceste informaţii în

  |

  |

  | raportările periodice

  |

  |

  |

    |                                                            Ministru/

  Conducătorul

  |

  |

  Dispune măsuri, ori de câte ori

  consideră necasar, în

  |

  |

  |

  | entităţii care a | cazul neimplementării la termen a recomandărilor formulate|

  | aprobat misiunea | de auditorii intern. |

  |                                                                        |

  CAPITOLUL IV

  Misiunea de consiliere

   1. 4.1. Dispoziţii generale

    1. 4.1.1. Consilierea reprezintă activitatea desfăşurată de auditorii interni menită să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în entităţile publice, fără ca auditorii interni să îşi asume responsabilităţi manageriale.

    2. 4.1.2. Activităţile de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit public intern cuprind următoarele tipuri de misiuni:

     1. a) consultanţa propriu-zisă sau consilierea, care are ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor, prezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora;

     2. b) facilitarea înţelegerii, care este destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau prevedere normativă, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;

     3. c) formarea şi perfecţionarea profesională, care sunt destinate furnizării cunoştinţelor teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi seminare.

    3. 4.1.3. Activitatea de consiliere se organizează şi se desfăşoară sub formă de:

     1. a) misiuni de consiliere formalizate, cuprinse în planul de audit anual şi efectuate prin respectarea schemei generale privind derularea misiunilor de consiliere;

     2. b) misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau pe proiecte cu durată determinată, la reuniuni, misiuni, schimburi curente de informaţii;

     3. c) misiuni de consiliere pentru situaţii excepţionale, ce presupun participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluării activităţilor ca urmare a unei situaţii de forţă majoră sau altor evenimente excepţionale.

    4. 4.1.4. Organizarea şi desfăşurarea misiunilor de consiliere, precum şi forma acestora se propun de către şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern şi se aprobă de către conducerea entităţii numai în condiţiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni. În cadrul cartei auditului intern se prezintă şi modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţii de consiliere.

    5. 4.1.5. Auditorii interni informează şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern asupra oricărei situaţii care le poate afecta independenţa sau obiectivitatea, indiferent dacă această situaţie este anterioară începerii misiunii sau survine în timpul desfăşurării misiunii de consiliere.

    6. 4.1.6. Realizarea misiunilor de consiliere formalizate presupune următoarele:

     1. a) respectarea dispoziţiilor Cartei auditului intern şi celorlalte prevederi care guvernează efectuarea misiunilor de consiliere;

     2. b) prezentarea în scris a cerinţelor generale, precum şi a elementelor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a misiunii de consiliere;

     3. c) stabilirea sferei activităţilor necesare atingerii obiectivelor misiunii de consiliere;

     4. d) realizarea misiunilor la termenele prevăzute şi cu respectarea cadrului de reglementare prevăzut de prezentele norme;

     5. e) comunicarea şi raportarea rezultatelor misiunii de consiliere către conducerea entităţii/structurii auditate.

      4.1.7. Şeful/cordonatorul compartimentului de audit public răspunde pentru organizarea, desfăşurarea misiunilor de consiliere şi asigurarea resurselor necesare pentru efectuarea acestora şi urmăresc ca activitatea auditorilor interni să se deruleze în conformitate cu prezentele norme şi cu principiile Codului privind conduita etică a auditorului intern.

   2. 4.2. Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere formalizate presupune parcurgerea în cadrul fiecărei etape a activităţilor specifice şi realizarea documentelor aferente, conform schemei prezentate în continuare:

    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

    | Etape | Proceduri | |Cod | Documente | |

    S

    |

    | | | |procedură| | |

    U

    |

    |              |            |              |     |                |_|

    P

    |

    |Pregătirea

    |Iniţierea

    |Elaborarea

    |

    P-01

    |Ordinul de

    |

    |

    E

    |

    |misiunii de

    |auditului

    |ordinului de

    |

    |serviciu

    |

    |

    R

    |

    |consiliere

    |intern

    |serviciu

    |

    |

    |

    |

    V

    |

    |

    |

    |              |        |                |_|

    I

    |

    |

    |

    |Elaborarea

    |

    P-02

    |Declaraţia de

    |

    |

    Z

    |

    |

    |

    |declaraţiei de

    |

    |independenţă

    |

    |

    A

    |

    |

    |

    |independenţă

    |

    |

    |

    |

    R

    |

    |

    |

    |              |        |                |_|

    E

    |

    |

    |

    |Elaborarea

    |

    P-03

    |Notificarea

    |

    |

    A

    |

    |

    |

    |notificării

    |

    |privind

    |

    |

    |

    |

    |

    |privind

    |

    |declanşarea

    |

    |

    P-

    |

    |

    |

    |declanşarea

    |

    |misiunii de

    |

    |

    13

    |

    |

    |

    |misiunii de

    |

    |consiliere

    |

    |

    |

    |

    |

    |consiliere

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |            |              |     |                |_|

    |

    |

    |Şedinţa de deschidere | P-04 |Minuta şedinţei | |

    |

    |

    | | |de deschidere | |

    |

    |

    |                          |     |                |_|

    |

    |

    |Colectarea şi|Constituirea/

    |

    P-05

    |Chestionarul de |

    |

    |

    |

    |prelucrarea |Actualizarea

    |

    |luare la |

    |

    |

    |

    |informaţiilor|dosarului

    |

    |cunoştinţă - CLC|

    |

    |

    |

    | |permanent

    |

    | |

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |_|

    |

    |

    |

    |Prelucrarea şi

    |

    P-06

    |Lista

    |

    |

    |

    |

    |

    |documentarea

    |

    |obiectivelor,

    |

    |

    |

    |

    |

    |informaţiilor

    |

    |activităţilor/

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |acţiunilor

    |

    |

    |

    |

    |            |              |     |                |_|

    |

    |

    |Elaborarea programului

    |

    P-07

    |Programul

    |

    |

    |

    |

    |misiunii de consiliere

    |

    |misiunii de

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |consiliere

    |

    |

    |

    |              |                            |     |                |_|

    |

    |Intervenţia la|Colectarea şi analiza

    |

    P-08

    |Teste

    | |

    |

    |faţa locului |probelor de audit

    |

    |

    | |

    |

    |

    |                          |

    |              |_|

    |

    |

    |Efectuarea testărilor şi |

    |Chestionar listă| |

    |

    |

    |formularea constatărilor |

    |de verificare - | |

    |

    |

    | |

    |CLV; foi de | |

    |

    |

    | |

    |lucru;interviuri| |

    |

    | |

    |chestionare | |

    |

    |

    |                          |     |                |_|

    |

    |

    |Revizuirea documentelor şi

    |

    P-09

    |Nota

    |

    |

    |

    |

    |constituirea dosarului de

    |

    |centralizatoare

    |

    |

    |

    |

    |audit

    |

    |a documentelor

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |de lucru

    |

    |

    |

    |

    |                          |     |                |_|

    |

    |

    |Şedinţa de închidere

    | P-10

    |Minuta şedinţei |

    |

    |

    |

    |

    |

    |de închidere |

    |

    |

    |              |                            |     |                |

    |

    |

    |Raportarea

    |Elaborarea

    |Raportul de

    |

    P-11

    |Raportul de

    |

    |

    |

    |rezultatelor

    |raportului

    de|audit public

    |

    |audit public

    |

    |

    |

    |misiunii de

    |consiliere

    |intern

    |

    |intern

    |

    |

    |

    |consiliere

    |

    |

    |

    |privind

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |activitatea

    de

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |consiliere

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Difuzarea

    |

    P-12

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |raportului

    de |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |consiliere

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |            |              |     |                |

    |

    |

    |Urmărirea |Urmărirea recomandărilor | P-14 |Fişă de urmărire|

    |

    |

    |recomandărilor|

    |

    |a implementării |

    |

    |

    | |

    |

    |recomandărilor |

    |

    |

    |              |                            |     |                |_|    |

   3. 4.3. Derularea misiunii de consiliere formalizată

    1. 4.3.1. Etapele, procedurile şi documentele elaborate în derularea misiunilor de consiliere formalizate respectă aceleaşi cerinţe ca şi cele prezentate la misiunea de audit de asigurare, cu următoarele excepţii:

     1. a) procedurile privind analiza riscului nu se realizează la misiunile de consiliere formalizate;

     2. b) procedurile privind analiza problemelor şi formularea recomandărilor nu se realizează. Constatările formulate de auditorii interni sunt cuprinse direct în rapoartele de consiliere;

     3. c) la misiunile de consiliere formalizate, pentru constatările şi problemele identificate se formulează propuneri de soluţii;

     4. d) eventualele iregularităţi constatate sunt aduse la cunoştinţa conducătorului entităţii publice şi structurii de control;

     5. e) procedurile privind elaborarea proiectului raportului de consiliere, transmiterea acestuia şi reuniunea de conciliere nu sunt specifice misiunilor de consiliere formalizate. După etapa de intervenţie la faţa locului se elaborează direct raportul de consiliere.

  CAPITOLUL V

  Misiunea de evaluare a activităţii de audit public intern

   1. 5.1. Dispoziţii generale

    1. 5.1.1. Evaluarea activităţii de audit public intern reprezintă o apreciere, pe baze analitice, a funcţiei de audit intern organizate şi desfăşurate în cadrul entităţii publice, prin care se oferă asigurare cu privire la atingerea obiectivelor, în conformitate cu Standardele de audit intern aplicabile la nivel internaţional şi recunoscute de Uniunea Europeană.

    2. 5.1.2. Evaluarea activităţii de audit public intern presupune realizarea de verificări periodice, cel puţin o dată la 5 ani, în condiţii de independenţă, în scopul examinării cu obiectivitate a activităţii de audit intern desfăşurate în cadrul entităţilor publice, din punctul de vedere al conformităţii şi performanţei.

    3. 5.1.3. Structurile implicate în evaluarea activităţii de audit public intern sunt următoarele:

     1. a) U.C.A.A.P.I. realizează evaluarea activităţii de audit intern desfăşurată la nivelul M.E.N.;

     2. b) Compartimentul Audit Intern organizat la nivelul M.E.N. realizează evaluarea activităţii de audit intern desfăşurată la nivelul entităţilor publice aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea MEN.

    4. 5.1.4. Derularea şi realizarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern presupune:

     1. a) examinarea cu obiectivitate a activităţii de audit intern desfăşurate în cadrul entităţi publice, pe baza unei analize documentate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite cerinţele de conformitate şi performanţă în raport cu criteriile predefinite, respectiv cadrul legislativ şi normativ al auditului intern, Codul de conduită etică şi procedurile de audit intern;

     2. b) furnizarea de către auditorii interni care realizează misiunea de evaluare a activităţii de audit public intern a unei opinii independente şi obiective cu privire la gradul de conformitate şi de performanţă atins de compartimentul de audit public intern;

     3. c) formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii de audit public intern, în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii acesteia.

    5. 5.1.5. Auditorii interni îşi exprimă opinia cu privire la activitatea de audit intern evaluată în funcţie de nivelele de apreciere acordate şi rezultatele constatărilor efectuate cu privire la:

     1. a) respectarea normelor generale şi a normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern;

     2. b) respectarea concordanţei activităţilor de audit intern cu procedurile compartimentului de audit public intern;

     3. c) gradul de acoperire a tuturor proceselor şi activităţilor entităţii publice prin misiunile de audit efectuate;

     4. d) nivelul de eficacitate al auditului intern;

     5. e) valoarea adăugată de auditul intern activităţilor entităţii publice.

    6. 5.1.6. Sfera evaluărilor activităţii de audit public intern cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:

     1. a) misiunea, competenţele şi responsabilităţile compartimentului de audit public intern;

     2. b) independenţa structurii de audit intern în cadrul entităţii publice;

     3. c) competenţa şi conştiinţa profesională a auditorilor interni;

     4. d) managementul activităţii de audit intern;

     5. e) natura activităţii de audit intern;

     6. f) programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern;

     7. g) respectarea normelor specifice proprii în desfăşurarea misiunilor de audit public intern;

     8. h) comunicarea rezultatelor misiunilor de audit public intern.

    7. 5.1.7. În cadrul fiecărui obiectiv al misiunii de evaluare, auditorii interni au în vedere atât elemente care privesc conformitatea, cât şi elemente care privesc performanţa activităţilor evaluate.

   2. 5.2. Metodologia de derulare a misiunilor de evaluare a activităţii de audit public intern presupune parcurgerea, în cadrul fiecărei etape, a procedurilor specifice şi realizarea documentelor aferente, conform schemei prezentate în continuare:

    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

    | Etape | Proceduri | |Cod | Documente |

    |

    S

    |

    | | | |procedură| |

    |

    U

    |

    |              |            |              |     |                |

    |

    P

    |

    |Pregătirea

    |Iniţierea

    |Elaborarea

    |

    P-01

    |Ordinul de

    |

    |

    E

    |

    |misiunii de

    |auditului

    |ordinului de

    |

    |serviciu

    |

    |

    R

    |

    |evaluare

    |intern

    |serviciu

    |

    |

    |

    |

    V

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    I

    |

    |

    |

    |Elaborarea

    |

    P-02

    |Declaraţia de

    |

    |

    Z

    |

    |

    |

    |declaraţiei de

    |

    |independenţă

    |

    |

    A

    |

    |

    |

    |independenţă

    |

    |

    |

    |

    R

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    E

    |

    |

    |

    |Elaborarea

    |

    P-03

    |Notificarea

    |

    |

    A

    |

    |

    |

    |notificării

    |

    |privind

    |

    |

    |

    |

    |

    |privind

    |

    |declanşarea

    |

    |

    P-

    |

    |

    |

    |declanşarea

    |

    |misiunii de

    |

    |

    17

    |

    |

    |

    |misiunii de

    |

    |evaluare

    |

    |

    |

    |

    |

    |evaluare

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |            |              |     |                |

    |

    |

    |

    |Şedinţa de deschidere | P-04 |Minuta şedinţei |

    |

    |

    |

    | | |de deschidere |

    |

    |

    |

    |                          |     |                |

    |

    |

    |

    |Colectarea şi|Constituirea/ | P-05 |Chestionarul de |

    |

    |

    |

    |prelucrarea |actualizarea | |luare la |

    |

    |

    |

    |informaţiilor|dosarului | |cunoştinţă - CLC|

    |

    |

    |

    | |permanent | | |

    |

    |

    |

    | |              |     |                |

    |

    |

    |

    |

    |Prelucrarea şi

    |

    P-06

    |Lista

    |

    |

    |

    |

    |

    |documentarea

    |

    |obiectivelor,

    |

    |

    |

    |

    |

    |informaţiilor

    |

    |activităţilor/

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |acţiunilor

    |

    |

    |

    |

    |            |              |     |                |

    |

    |

    |

    |Elaborarea programului

    |

    P-07

    |Programul

    |

    |

    |

    |

    |misiunii de evaluare

    |

    |misiunii de

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |evaluare

    |

    |

    |

    |              |                            |     |                |

    |

    |

    |Intervenţia la|Colectarea şi|Efectuarea | P-08 |Teste |

    |

    |

    |faţa

    locului

    |analiza

    |testărilor

    şi

    |

    |              |

    |

    |

    |

    |probelor

    de

    |formularea

    |

    |Chestionar listă|

    |

    |

    |

    |audit

    |constatărilor

    |

    |de verificare

    - |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |CLV; foi de

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |lucru;

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |interviuri;

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |chestionare

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Analiza | P-09 |Fişă de |

    |

    |

    |

    |

    |problemelor şi

    |

    |identificare şi |

    |

    |

    |

    |

    |formularea

    |

    |analiză a |

    |

    |

    |

    |

    |recomandărilor

    |

    |problemei - FIAP|

    |

    |

    |

    |            |              |     |                |

    |

    |

    |

    |Revizuirea documentelor şi

    |

    P-10

    |Nota

    |

    |

    |

    |

    |constituirea dovezilor de

    |

    |centralizatoare

    |

    |

    |

    |

    |audit

    |

    |a documentelor

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |de lucru

    |

    |

    |

    |

    |                          |     |                |

    |

    |

    |

    |Şedinţa de închidere | P-11 |Minuta şedinţei |

    |

    |

    |

    | | |de închidere |

    |

    |

    |              |                            |     |                |

    |

    |

    |Raportarea

    |Elaborarea

    |Elaborarea

    |

    P-12

    |Proiectul

    |

    |

    |

    |rezultatelor

    |proiectului

    |proiectului

    |

    |raportului

    |

    |

    |

    |misiunii de

    |raportului

    |raportului

    |

    |misiunii de

    |

    |

    |

    |evaluare

    |misiunii de

    |misiunii de

    |

    |evaluare

    |

    |

    |

    |

    |evaluare

    |evaluare

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Transmiterea

    |

    P-13

    |-

    |

    |

    |

    |

    |

    |proiectului

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |raportului

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |misiunii de

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |evaluare

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Reuniunea de | P-14 |Minuta reuniunii|

    |

    |

    |

    |

    |conciliere | |de conciliere |

    |

    |

    |

    |            |              |     |                |

    |

    |

    |

    |Elaborarea

    |Raportul

    |

    P-15

    |Raportul

    |

    |

    |

    |

    |raportului

    |misiunii

    de

    |

    |misiunii

    de

    |

    |

    |

    |

    |misiunii de

    |evaluare

    |

    |evaluare

    |

    |

    |

    |

    |evaluare

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |        |                |

    |

    |

    |

    |

    |Difuzarea

    |

    P-16

    |-

    |

    |

    |

    |

    |

    |raportului de

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |audit public

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |

    |intern

    |

    |

    |

    |

    |

    |              |            |              |     |                |

    |

    |

    |Urmărirea |Urmărirea recomandărilor | P-18 |Fişă de urmărire|

    |

    |

    |recomandărilor|

    |

    |a implementării |

    |

    |

    | |

    |

    |recomandărilor |

    |

    |

    |              |                            |     |                |_|    |

   3. 5.3. Derularea misiunii de evaluare a activităţii de audit public intern

    1. 5.3.1. Etapele, procedurile şi documentele elaborate în derularea misiunilor de evaluare a activităţii de audit public intern respectă aceleaşi cerinţe ca şi cele prezentate la misiunea de asigurare, cu următoarele excepţii:

     1. a) activitatea privind analiza riscului nu se realizează la misiunile de evaluare a activităţii de audit intern;

     2. b) eventualele iregularităţi constatate sunt aduse la cunoştinţa conducătorului entităţii publice şi structurii de control.

  CAPITOLUL VI

  Carta Auditului Intern

   1. 6.1. Elaborarea Cartei Auditului Intern

    1. 6.1.1. Carta Auditului Intern se elaborează de compartimentul de audit public intern în conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil în vigoare şi Standardelor de audit intern aplicabile la nivel internaţional şi recunoscute în Uniunea Europeană.

    2. 6.1.2. Carta Auditului Intern reprezintă documentul oficial care prezintă misiunea, competenţa şi responsabilităţile auditului intern.

    3. 6.1.3. Carta Auditului Intern stabileşte scopul şi sfera de activitate a auditului intern, prezintă poziţia compartimentului de audit public intern în cadrul entităţii publice, prezintă drepturile şi obligaţiile auditorilor care activează în cadrul compartimentului de audit public intern, autorizează accesul la datele, informaţiile şi alte bunuri fizice, care sunt necesare pentru realizarea activităţii de audit intern.

    4. 6.1.4. Carta Auditului Intern informează despre obiectivele, tipurile de audit şi metodologia de audit intern, stabileşte sistemul de relaţii între auditorul intern, entitatea/structura auditată, auditorii externi şi prevede regulile de conduită etică.

   2. 6.2. Comunicarea Cartei Auditului Intern

    1. 6.2.1. Prevederile Cartei Auditului Intern, sunt obligatorii pentru toţi auditorii interni din cadrul Compartimentului Audit Intern înfiinţat atât la nivelul M.E.N./entităţii publice aflate în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea M.E.N.

    2. 6.2.2. Şeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru actualizarea periodică a Cartei Auditului Intern.

    3. 6.2.3. Carta Auditului Intern actualizată şi avizată de Comitetul de Audit Intern, după caz, este transmisă spre avizare către U.C.A.A.P.I./Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. şi apoi, supusă aprobării conducerii entităţii publice.

    4. 6.2.4. Carta Auditului Intern se transmite structurilor din cadrul entităţii publice cu ocazia realizării misiunilor de audit public intern şi este postată pe website-ul instituţiei.

    5. 6.2.5. Carta Auditului Intern se elaborează ca document distinct de normele specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern.

    6. 6.2.6. Procedura P-21. Elaborarea Cartei Auditului Intern KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

     ! Auditorii interni|a)Elaborează proiectul Cartei Auditului Intern cu respec- |

     |

     |tarea cerinţelor şi criteriilor cuprinse în cadrul legal

     |

     |

     |în vigoare aplicabil şi Standardelor de audit intern apli-

     |

     |

     |cabile la nivel internaţional şi recunoscute în Uniunea

     |

     |

     |Europeană.

     |

     |

     |b) Transmit proiectul Cartei Auditului Intern /

     |

     |

     |coordonatorului compartimentului de audit public intern.

     |

     |

     |c) Efectuează modificările propuse de şeful/coordonatorul

     |

     |

     |compartimentului de audit public intern în proiectul

     |

     |

     | Cartei Auditului Intern.

     |

     |

     |d) Retransmit proiectul Cartei Auditului Intern şefului/

     |

     |

     |coordonatorului compartimentului de audit intern

     |

     |pentru validare.

     |

     |

     |e) Actualizează proiectul Cartei Auditului Intern în

     |

     |

     |conformitate cu

     opinia comitetului de audit intern,

     |

     |

     |după caz.

     |

     | |f)Întocmesc adresa de transmitere a proiectului Cartei |

     | |Auditului Intern,către U.C.A.A.P.I./Compartimentul Audit |

     | |Intern din cadrul M.E.N. în vederea avizării. |

     | | g) Actualizează proiectul Cartei Auditului Intern în |

     | |conformitate cu opinia transmisă de către forul competent. |

     image

     | Şeful/coordona- | a) Analizează proiectul Cartei Auditului Intern. |

     | torulcomparti- | b) Stabileşte eventualele corecţii la proiectul Cartei |

     | mentului de audit| auditului intern şi le transmite auditorului responsabil |

     | public intern | pentru a fi efectuate. |

     | | c) Semnează proiectul Cartei Auditului Intern. |

     | | d) Prezintă proiectul Cartei Auditului Intern în Comitetul|

     |

     |

     de

     Audit Intern, după

     caz.

     |

     |

     |

     e)

     Semnează adresa de

     înaintare a proiectului

     Cartei

     |

     |

     |

     Auditului Intern către UCAAPI/Compartimentul Audit

     |

     |.

     |

     Intern din cadrul M.E.N.

     |

     |

     |

     f)Prezintă ministrului educaţiei/conducătorului entităţii

     |

     |

     |

     proiectul Cartei Auditului Intern în vederea aprobării.

     |

     |

     |

     |

     |Comitetul de Audit| Analizează şi avizează proiectul Cartei Auditului Intern, |

     | Intern,după | conform competenţelor. |

     |caz şi/sau forul | |

     |competent | |

     image

     | Conducătorul | Aprobă Carta Auditului Intern. |

     | entităţii publice| |

     |                  |                                                      |

     C. PARTEA a III-a: Glosar

     image

     | Termen | Explicaţie |

     |                  |                                                      |

     |

     Acţiunea

     |

     Reprezintă operaţiunea elementară din cadrul unei

     |

     |

     auditabilă

     |

     activităţi ale cărei caracteristici pot fi definite

     |

     |

     |

     teoretic şi comparate cu realitatea practică.

     |

     |                  |                                                      |

     | Procedura | Atunci când este utilizat în cadrul metodologiei de |

     | | derulare a misiunilor de audit public intern, termenul se |

     | | referă la activităţile necesar a fi parcurse în cadrul |

     |

     |

     fiecărei etape, în funcţie de tipul misiunii. Acestea nu

     |

     |

     |

     se identifică cu procedurile operaţionale de lucru

     |

     |

     |

     elaborate în baza Ordinului Secretariatului General al

     |

     | | Guvernului NR. 400/2015 al entităţilor publice. |

     | | |

     image

     | Cauza | Explicaţia diferenţei între ceea ce ar trebui să existe şi|

     | | ceea ce există efectiv cu privire la o constatare de audit|

     |

     Carta Auditului

     |

     Document oficial care defineşte scopul, obiectivele,

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     Intern

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     organizarea, competenţele, responsabilităţile şi autoritatea structurii de audit în cadrul entităţii publice, sfera de aplicare, natura serviciilor de audit privind asigurarea, consilierea şi evaluarea, metodologia de lucru, regulile de conduită a auditorilor interni şi autorizează accesul la documente, bunuri şi informaţii, care sunt necesare pentru realizarea activităţii de audit

     intern.

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     Controlul intern

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     Totalitatea politicilor şi procedurilor elaborate şi implementate de managementul entităţii publice pentru a asigura: atingerea obiectivelor entităţii într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor specifice domeniului, a politicilor şi deciziilor managementului; protejarea bunurilor şi informaţiilor, prevenirea şi depistarea fraudelor şi erorilor; calitatea documentelor contabile, precum şi furnizarea în timp util

     de informaţii de încredere pentru management

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     |

     | Compartimentul de| Noţiune generică privind tipul de structură funcţională de|

     | audit public | bază a auditului public intern care, în funcţie de volumul|

     | intern | şi complexitatea activităţilor şi riscurile asociate de la|

     |

     |

     nivelul entităţii publice, poate fi: direcţie

     generală,

     |

     |

     |

     direcţie, serviciu, birou sau compartiment cu

     minimum 2

     |

     |

     |

     auditori interni, angajaţi cu normă întreagă

     |

     | Circuitul | Prezentarea schematică a circulaţiei documentelor în |

     | documentelor | cadrul unei activităţi, unui proces sau unei entităţi, |

     | | între diverse posturi de lucru, indicându-se originea şi |

     | | destinaţia lor, şi care oferă o viziune completă a |

     | | traseului informaţiilor şi a suporturilor lor. Constituie |

     | | un element în abordarea auditului, care ţine cont de |

     | | riscuri. |

     image

     | Mediul de control|Atitudinea şi acţiunile conducerii cu privire la importanţa|

     | |controlului în entitate. Mediul de control reprezintă ca- |

     | |drul şi structura necesară realizării obiectivelor primor- |

     | |diale ale sistemului de control intern. |

     | |Mediul de control înglobează următoarele elemente: |

     | | - integritatea şi valorile etice; |

     | | - concepţia şi stilul conducerii; |

     | | - structura organizatorică; |

     | | - atribuţiile de competenţă şi de responsabilităţi; |

     | | - politicile şi practicile relativ la resursele umane; |

     | | - competenţa personalului. |

     image

     | Fişa de |Reprezintă un document de lucru întocmit pe parcursul misi-|

     | identificare şi |unilor de asigurare pentru fiecare problemă identificată |

     | analiză a |care sprijină auditorii în parcurgerea unui raţionament |

     | problemei |profesional pentru stabilirea naturii problemei, faptelor, |

     | |criteriilor, cauzelor, consecinţelor, precum şi recomandă- |

     |

     |rilor pentru remediere şi prevenirea apariţiei pe viitor

     |

     |

     |a deficienţei.

     |

     |                  |                                                      |

     |

     Iregularitatea

     |Reprezintă abaterea semnificativă de la regulile procedu- |

     |

     |rale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale, |

     |

     |legale, aplicabile activităţii/acţiunii auditate,rezultată |

     |

     |dintr-o acţiune sau omisiune care are sau ar putea avea |

     |

     |efectul prejudicierii bugetului entităţii sau posibilele |

     |

     |indicii de fraudă. O abatere de la prevederile normative şi|

     |

     |procedurale aplicabile activităţii/acţiunii auditate are |

     |

     |caracter de iregularitate dacă auditorii consideră că poate|

     |

     |avea un impact major imediat asupra obiectivelor, patrimo- |

     |

     |niului sau imaginii entităţii, impunându-se, în funcţie de |

     |

     |circumstanţe, luarea de măsuri imediate de investigare sau |

     |

     |corectare de către persoanele în drept,fără a se mai aştep-|

     |

     |ta parcurgerea normală a etapelor unei misiuni de audit |

     |

     |public intern. |

     |

     Probele

     | Informaţiile pe baza cărora se fundamentează concluziile, |

     |

     | opiniile auditorului. Ele trebuie să fie: |

     |

     | - suficiente (informaţii cantitative suficiente pentru ca |

     |

     | auditorul să poată să îndeplinească bine munca şi |

     |

     | calitativ imparţiale, astfel încât pot fi considerate |

     |

     | fiabile); |

     |

     | - pertinente (informaţiile corespund cu exactitate |

     |

     | obiectivelor auditului); |

     |

     | - au un cost de obţinere rezonabil (informaţiile au un |

     |

     | cost de obţinere proporţional cu rezultatul pe care |

     |

     | auditorul urmăreşte să îl obţină). |

     |

     Obiectivele

     | Enunţuri generale elaborate de către auditorii interni |

     |

     | care definesc rezultatele urmărite prin misiunea |

     |

     | respectivă. |

     |

     Obiectivitate

     | O atitudine mentală imparţială, care permite auditorilor |

     |

     | interni să realizeze misiuni astfel încât să creadă în |

     |

     | produsul muncii lor şi să nu fie nevoiţi să facă niciun |

     |

     | compromis cu privire la calitate. Obiectivitatea presupune|

     |

     | ca auditorii interni să nu se lase influenţaţi de alte |

     |

     | persoane în ceea ce priveşte raţionamentul lor profesional|

     |

     | în legătură cu aspectele de audit. |

     |

     Ordinul de

     | Mandat general acordat de către o autoritate calificată |

     |

     serviciu

     | unui auditor în vederea începerii unei misiuni. |

     |

     Circuitul

     | Stabileşte fluxurile informaţiilor, atribuţiilor şi |

     |

     auditului

     | responsabilităţilor referitoare la acestea, precum şi |

     |

     (Pista de audit)

     | modul de arhivare a documentaţiei justificative complete, |

     |

     | pentru toate stadiile desfăşurării unei acţiuni, care să |

     |

     | permită, totodată, reconstituirea operaţiunilor de la suma|

     |

     | totală până la detalii individuale şi invers. |

     |

     Planificarea

     | Definirea obiectivelor, stabilirea politicilor, natura |

     |

     activităţii de

     | acestora, calendarul de proceduri şi testări destinate să |

     |

     audit

     | îndeplinească obiectivele controalelor sau ale misiunilor |

     |

     | de audit. |

     |

     Programul

     | Un document care prezintă activităţile de urmat în vederea|

     | misiunii de audit| realizării misiunii de audit.

     | public intern |

     |

     |

     | Raportul de audit| Opiniile scrise ale auditorului şi constatările formulate

     |

     | | ca urmare a testărilor efectuate în timpul misiunii de

     |

     | | audit public intern şi/sau analizele şi concluziile

     |

     | |auditorului ca urmare a realizării misiunii.

     |

     | Proces |Ansamblul de activităţi/acţiuni corelate sau

     |

     | |interactive care transformă elementele de intrare în

     |

     | | elemente de ieşire.

     |

     |Recomandare | Propunerea formulată pentru a corecta/a elimina

     |

     | |deficienţele constatate şi pentru a preveni

     |

     | |materializarea riscului.

     |

     |Şeful/ coordona-|Postul de nivel cel mai înalt în cadrul unei

     |

     |torul comparti- |entităţi,responsabil de activitatea de audit intern. |

     | mentului de | |

     |audit public | |

     |intern | |

     image

     |Rezultate, | Efectele unui program sau ale unui proiect,măsura- |

     |

     impact

     |

     te la nivelul cel mai semnificativ, ţinând cont de

     |

     |

     |

     realizarea programului sau a proiectului.

     |

     | Riscul |Posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil|

     | | de a avea un impact asupra realizării obiectivelor. |

     | |realizării obiectivelor.Riscul se măsoară în termeni |

     image

     | |de consecinţe şi de probabilitate. |

     | Supervizarea |Supervizarea este mai întâi de toate un semn de unitate,

     | |funcţia de regularitate constând în urmărirea |

     | |activităţilor/acţiunilor şi validarea operaţiilor |

     | |agenţilor prin încadrare; ele se integrează sistemuluide|

     | |control intern. Este,de asemenea, elementulindispensabil|

     | |procesului de audit. Supervizorul încadrează, orientează|

     | |şi monitorizează auditorii în toate etapele de natură să|

     | |ajusteze cu maximum de eficacitate operaţiile, |

     image

     | |procedurile şi testele obiectivelor urmărite. |

     D. PARTEA a IV-a: Documente specifice desfăşurării activităţii şi misiunilor de audit public intern Modelele documentelor specifice desfăşurării activităţii şi misiunilor de audit public intern sunt

     prevăzute în următoarele anexe, care fac parte integrantă din prezentele norme.

     ANEXA 1

     la norme

     - Model -

     1. A. Îndrumarul de elaborare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern

      1. 1. Introducere

       1. 1.1. Scop

       2. 1.2. Autoritate şi responsabilitate

       3. 1.3. Obiectivele generale ale programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţi activităţii de audit public intern

      2. 2. Implementare

       1. 2.1. Evaluarea internă

        1. 2.1.1. Baza legală

        2. 2.1.2. Stadiul actual

         1. 2.1.2.1. Supervizarea

         2. 2.1.2.2. Monitorizarea realizării activităţilor/acţiunilor repartizate

         3. 2.1.2.3. Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale

         4. 2.1.2.4. Autoevaluarea cu privire la implementarea standardelor de control intern/managerial

         5. 2.1.2.5. Alte evaluări interne, dacă este cazul

       2. 2.2. Evaluarea externă

        1. 2.2.1. Baza legală

        2. 2.2.2. Stadiul actual

         1. 2.2.2.1. Evaluarea realizată de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI)/compartimentele de audit public intern de la nivelurile ierarhic superioare

         2. 2.2.2.2. Evaluarea realizată de Curtea de Conturi

         3. 2.2.2.3. Alte evaluări externe

      3. 3. Monitorizarea implementării programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern cuprinde măsurarea şi analiza continuă a indicatorilor de performanţă.

      4. 4. Actualizarea programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern

      5. 5. Aprobarea programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern

      6. 6. Anexe.

     2. B. Plan de acţiune privind asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern

      image

      | Compartimentul de audit public intern | | Data elaborării: |

      |                                    |                  |                  |

      Aprobat

      Şeful/Coordonatorul compartimentului de audit public intern,

      .....................................

      Plan de acţiune privind asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

      !Nr. | Obiective | Acţiuni | Indicatori | Termene | Responsabili | Observaţii |

      |crt.| | | | | | |

      |    |          |     |            |     |              |            |

      | | | | | | | |

      |    |          |     |            |     |              |            |

      | | | | | | | |

      |    |          |     |            |     |              |            |

      | | | | | | | |

      |    |          |     |            |     |              |            |

      | | | | | | | |

      |    |          |     |            |     |              |            |

      • Obiectivele programului vor acoperi toate rezultatele evaluărilor interne/externe

      Întocmit

      ...................

     3. C. Raport privind monitorizarea calităţii activităţii de audit intern

  Raportul de monitorizare va cuprinde rezultatele monitorizărilor periodice efectuate şi concluzii.

  ANEXA 2

  la norme

  - Model -

  Planul multianual de audit public intern

  image

  | Compartimentul de audit public | PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT | Data |

  | intern | PUBLIC INTERN | elaborării: |

  |                              |                            |              |

  Aprobat Conducătorul entităţii publice,

  .................................

  PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN

  image

  | Domeniul auditabil| Denumirea misiunii| Anul realizării | Observaţii |

  | | de audit public |                        | |

  | | intern | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3| |

  |                  |                  |        |        |    |            |

  | | | | | | |

  |                  |                  |        |        |    |            |

  | | | | | | |

  |                  |                  |        |        |    |            |

  | | | | | | |

  |                  |                  |        |        |    |            |

  Avizat

  Şeful/Coordonatorul compartimentului de audit public intern,

  .................................

  Întocmit

  ...................

  Anexa 3 la norme

  - Model -

  PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN

  image

  | Compartimentul de audit public | PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC| Data |

  | intern | INTERN | elaborării: |

  |                              |                            |              |

  Aprobat Conducătorul entităţii publice,

  .................................

  Planul anual de audit public intern Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A - Entitatea auditată

  image

  |Domeniul |Denumirea |Obiectivele |Tipul |Perioada |Perioada |Numărul |Obser-|

  |auditabil|misiunii de |generale ale|misiunii|de |supusă |de |vaţii

  |

  | |audit public|misiunii de |de audit|realizare|auditării|auditori|

  |

  |

  |intern

  |audit public|public

  |a

  |

  |implicaţi|

  |

  |

  |

  |intern |intern

  |misiunii

  |

  |în |

  |

  |

  |

  | |

  |de audit

  |

  |misiunea |

  |

  |

  |

  | |

  |public

  |

  |de audit |

  |

  |

  |

  | |

  |intern

  |

  |public |

  |

  |

  |

  | |

  |

  |

  |intern |

  |

  |        |            |            |        |        |        |        |    

  |

  | | | | | | | |

  |

  |        |            |            |        |        |        |        |    

  |

  Avizat

  Conducătorul Compartimentului de audit public intern,

  .................................

  Întocmit

  ..................

  ANEXA 4

  la norme

  - Model -

  Ordin de serviciu Entitatea publică

  Compartimentul de audit public intern Nr. ..... Data ............

  ORDIN DE SERVICIU

  În conformitate cu prevederile art. ... lit. ... din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, ale O.M.E.N. nr. ..... pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordonarea, coordonarea, sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale Planului anual de audit public intern în perioada

  ......................... se va efectua o misiune de audit public intern la ...................., cu tema .........................

  Perioada supusă auditării ................................................ Scopul misiunii de audit public intern este ............................ . Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern sunt:

  1. a) ;

  2. b) ;

  ... n...................... .

  Menţionăm că se va efectua un audit de ...............

  Echipa de audit public intern este formată din următorii auditori:

  1 , auditor intern, coordonator echipă de audit intern

  ...

  n , auditor intern

  Supervizor al misiunii de audit public intern este ................., având funcţia de ........................

  Şeful/Coordonatorul compartimentului de audit public intern,

  ................................

  ANEXA 5

  la norme

  Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern Entitatea publică

  Compartimentul de audit public intern

  NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

  Către: Entitatea publică

  De la: Şeful/Coordonatorul compartimentului de audit public intern

  Referitor la misiunea de audit public intern: ............................

  Stimate/Stimată domn/doamnă ,

  În conformitate cu............, urmează ca în perioada să efectuăm o misiune de audit

  public intern cu tema ..........................

  Scopul misiunii de audit public intern îl reprezintă examinarea responsabilităţilor asumate de către conducerea entităţii publice şi personalul de execuţie cu privire la organizarea şi realizarea activităţilor şi îndeplinirea obligaţiilor în mod eficient şi eficace.

  Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern sunt:

  1. a) ;

  2. b) ;

  .

  n) ..................................................................... .

  Ulterior, vă vom contacta pentru a stabili, de comun acord, data şi modul de organizare a şedinţei de deschidere a misiunii de audit public intern în cadrul căreia vom avea în vedere:

  1. a) prezentarea auditorilor;

  2. b) prezentarea şi documentarea obiectivelor generale ale misiunii de audit public intern;

  3. c) scopul misiunii de audit public intern;

  4. d) modalitatea de desfăşurare a misiunii de audit public intern, persoanele de contact;

  5. e) alte aspecte.

   Pentru o mai bună înţelegere a activităţii dumneavoastră, vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie documentaţia necesară privind: planificarea, organizarea şi controlul activităţilor manageriale, legile şi reglementările aplicabile, organigrama entităţii, regulamentul de organizare şi funcţionare, fişele posturilor, procedurile operaţionale de lucru, rapoartele de activitate etc.

   Pentru eventualele întrebări privind desfăşurarea misiunii, vă rugăm să-l contactaţi pe domnul

   ..................., auditor intern, la telefon ........, e-mail ............................... . Cu deosebită consideraţie,

   Data:

   Şeful/Coordonatorul compartimentului audit public intern,

   .................................

   ANEXA 7

   la norme

   - Model -

   Minuta şedinţei de deschidere

   image

   | Compartimentul de audit public | INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI | Data |

   | intern |                            | |

   | | Şedinţa de deschidere | |

   |                              |                            |              |

   | Domeniul/activitatea auditată: |

   | Denumirea misiunii: |

   | Document întocmit de: |

   | Supervizat: |

   |                                                                      |

   MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE

   1. A. Lista participanţilor

    image

    | Numele | Funcţia | Entitatea/Structura auditată | Semnătura |

    |                    |            |                            |            |

    | | | | |

    |                    |            |                            |            |

    | | | | |

    |                    |            |                            |            |

   2. B. Stenograma şedinţei

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  Auditori interni, Supervizor, Reprezentanţii entutăţii/

  structurii auditate

  ................. ................ ........................

  ........................

  ANEXA 8

  la norme

  - Model -

  ........................

  Chestionar de luare la cunoştinţă

  image

  | Compartimentul de audit public | PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT| Data |

  | intern | PUBLIC INTERN | |

  | |                            | |

  | | Colectarea şi prelucrarea | |

  | | informaţiilor | |

  |                              |                            |              |

  | Domeniul/activitatea auditată: |

  | Denumirea misiunii: |

  | Document întocmit de: |

  | Supervizat: |

  |image|

  CHESTIONARUL DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ

  image

  | Întrebări formulate | Da | Nu | Observaţii |

  |                                                  |    |    |            |

  | 1. Cunoaşterea contextului socioeconomic | | | |

  |                                                  |    |    |            |

  | ..................................................... | | | |

  |                                                  |    |    |            |

  | 2. Cunoaşterea contextului organizaţional | | | |

  |                                                  |    |    |            |

  | ..................................................... | | | |

  |                                                  |    |    |            |

  | 3. Cunoaşterea funcţionării entităţii/structurii

  |

  |

  |

  |

  | auditate

  |

  |

  |

  |

  |                                                  |    |    |            |

  | ..................................................... | | | |

  |                                                  |    |    |            |

  Auditori interni, Supervizor,

  ................. ................

  ANEXA 9

  la norme

  - Model -

  Studiu preliminar

  Compartimentul de audit public intern

  Intervenţia la faşa locului

  Data:

  Colectarea şi prelucrarea

  informaţiilor

  Entitatea/structura auditată ……………………………. Denumirea misiunii…………………………

  Documentul întocmit de……………………..

  STUDIU PRELIMINAR

  Analiza domeniului auditabil

  • - prezentarea generală a entităţii publice auditate;

  • - descrierea domeniului auditabil;

  Analiza obiectivelor stabilite de entitate specifice domeniului

  auditabil

  • - identificarea obiectivelor definite de entitatea/structura auditată.

  • - urmărirea dacă obiectivele evaluate respectă

  caracteristicile SMART

  Analiza indicatorilor

  • - identificarea indicatorilor de performanţă asociaţi obiectivelor domeniului auditat.

  • - urmărirea dacă indicatorii pot fi calculaţi

   .

  • - examinarea dacă indicatorii stabiliţi sunt

  atât cantitativi, cât si calitativi.

  Auditori interni, Supervizor,

  …………………………………………………………………. ……………………………………………..

  ANEXA 10

  la norme

  - Model -

  Stabilirea punctajului total al riscurilor şi ierarhizarea riscurilor

  image

  | Compartimentul de audit public | PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT| Data: |

  | intern |                            | |

  | | Analiza riscurilor | |

  |                              |                            |              |

  | Domeniul/activitatea auditată: |

  | Denumirea misiunii: |

  | Document întocmit de: |

  | Supervizat de: |

  STABILIREA PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCURILOR ŞI IERARHIZAREA RISCURILOR

  Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

  1. A - Probabilitate (P)

  2. B - Impact (I)

  image

  |Nr. |Obiective|Activităţi/|Riscurile |Criterii de |Punctajul|Ierarhizarea|

  |crt.| |Acţiuni |identificate|analiză a |total |riscurilor |

  | | | | |riscului |(PT) | |

  | | | | |              | | |

  | | | | | A | B | | |

  |    |     |          |            |    |    |     |            |

  | | | | | | | | |

  image

  Auditori interni, Supervizor,

  ................. ...............

  ANEXA 11

  la norme

  - Model - Chestionar de control intern

  image

  | Compartimentul de audit public | PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT| Data: |

  | intern | PUBLIC INTERN | |

  |

  |                          |

  |

  |

  | Colectarea şi prelucrarea |

  |

  |

  | informaţiilor |

  |

  |                              |                            |              |

  | Domeniul/activitatea auditată:

  |

  |

  |

  | Denumirea misiunii:

  |

  |

  |

  | Document întocmit de:

  |

  |

  |

  | Supervizat de:

  |

  |

  |

  CHESTIONAR DE CONTROL INTERN

  image

  | Întrebări formulate | Da | Nu | Observaţii |

  |                                                  |    |    |            |

  | Obiectiv 1 | | | |

  |                                                  |    |    |            |

  | ..................................................... | | | |

  |                                                  |    |    |            |

  | Obiectiv 2 | | | |

  |                                                  |    |    |            |

  | ..................................................... | | | |

  |                                                  |    |    |            |

  | Obiectiv n | | | |

  |                                                  |    |    |            |

  | ..................................................... | | | |

  |                                                  |    |    |            |

  Auditori interni, Supervizor,

  ................. ................

  ANEXA 12

  la norme

  - Model -

  Evaluarea iniţială a controlului intern şi stabilirea obiectivelor de audit

  image

  | Compartimentul de audit public | PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT| Data: |

  | intern |                            | |

  | | Analiza riscurilor | |

  |                            |                            |              |

  | Domeniul/activitatea auditată:| |

  | Denumirea misiunii: |

  | Document întocmit de: |

  | Supervizat de: |

  |image|

  EVALUAREA INIŢIALĂ A CONTROLULUI INTERN ŞI STABILIREA OBIECTIVELOR DE AUDIT

  Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

  1. A - Controale interne aşteptate

  2. B - Evaluarea iniţială a controlului intern

  3. C - Selectare în auditare

  image

  |Nr. | Obiective| Activităţi/| Riscurile | Ierarhizarea| Controale| A | B | C|

  |crt.|

  |

  acţiuni

  |

  identificate|

  riscurilor |

  interne |

  |

  |

  |

  | |

  |

  |

  |

  |

  existente|

  |

  |

  |

  |    |          |            |            |            |          |    |    |  |

  | | | | | | | | | |

  |    |          |            |            |            |          |    |    |  |

  | | | | | | | | | |

  |    |          |            |            |            |          |    |    |  |

  | | | | | | | | | |

  |    |          |            |            |            |          |    |    |  |

  Concluzii: (Se vor menţiona obiectivele, activităţile, acţiunile selectate în vederea auditării.)

  Auditori interni, Supervizor,

  ................. ................

  ANEXA 13

  la norme

  - Model -

  Programul misiunii de audit public intern

  image

  | Compartimentul de audit public | PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT| Data: |

  | intern |                            | |

  | | Elaborarea programului | |

  | | misiunii de audit public | |

  | | intern | |

  |                              |                            |              |

  | Domeniul/activitatea auditată: |

  | Denumirea misiunii: |

  | Document întocmit de: |

  | Supervizat de: |

  |image|

  PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

  image

  | Obiective| Activităţi/Acţiuni |Tipul |Durata|Auditorii|Locul |

  | | |testării|(ore) |interni |desfăşurării|

  |          |                          |        |      |     |            |

  |

  |

  Misiunea de audit public intern

  |

  |

  |

  I. Pregătirea misiunii de audit public intern

  |

  |

  |

  |

  | 1. Întocmirea şi aprobarea |

  |

  |

  |

  |

  |

  | ordinului de serviciu |

  |

  |

  |

  |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  |

  2. Întocmirea

  şi

  validarea

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  declaraţiilor

  de

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  independenţă

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  |

  3. Pregătirea şi

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  transmiterea notificării

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  privind declanşarea

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  misiunii de audit public

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |intern

  |

  |

  |

  |

  |

  |          |                          |        |      |     |            |

  |

  | 4. Deschiderea misiunii de |

  |

  |

  |

  |

  |

  | audit public intern |

  |

  |

  |

  |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  |

  5. Constituirea şi

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  actualizarea dosarului

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  permanent

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | 6. Prelucrarea şi

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | documentarea informaţiilor

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | 7. Evaluarea riscurilor | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | 8. Evaluarea controlului

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | intern

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  |

  9. Elaborarea programului

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  misiunii de audit public

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  intern

  |

  |

  |

  |

  |

  |          |                          |        |      |     |            |

  | II. Intervenţia la faţa locului |

  |                                                                        |

  |Obiectiv

  1| 1. Activitatea ........... | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | 1.1. Acţiunea ............ | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | 1.2. Acţiunea ............ | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | .......................... | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | n. Activitatea ........... | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | n.1. Acţiunea ............ | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | n.2. Acţiunea ............ | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | .......................... | | | | |

  |          |                          |        |      |     |            |

  |......... | .......................... | | | | |

  |          |                          |        |      |     |            |

  |Obiectivul| 1. Activitatea ........... | | | | |

  |n

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | 1.1. Acţiunea ............ | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | 1.2. Acţiunea ............ | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | .......................... | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | n. Activitatea ........... | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | n.1. Acţiunea ............ | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | n.2. Acţiunea ............ | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | .......................... | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  |

  Revizuirea documentelor şi

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  constituirea dosarelor de

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  audit intern

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | Şedinţa de închidere | | | | |

  |          |                          |        |      |     |            |

  | III. Raportarea misiunii de audit public intern |

  |                                                                        |

  |

  | Elaborarea

  proiectului

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | raportului

  de audit public

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | intern

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  |

  Transmiterea proiectului

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  raportului de audit public

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  intern

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | Reuniunea de conciliere | | | | |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | Elaborarea raportului de

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | audit public intern

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |                          |        |      |     |            |

  |

  | Difuzarea raportului de

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  | audit public intern

  |

  |

  |

  |

  |

  |          |                          |        |      |     |            |

  | IV. Urmărirea recomandărilor | | | | |

  |                                    |        |      |     |            |

  |

  |

  Elaborarea fişei de

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  urmărire a implementării

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  recomandărilor

  |

  |

  |

  |

  |

  Auditori interni, Supervizor,

  ................. ................

  ANEXA 14

  la norme

  - Model - Chestionarul - Lista de verificare

  image

  | Compartimentul de audit public | INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI | Data: |

  |

  intern

  |                          |

  |

  |

  | Colectarea probelor de audit|

  |

  |                              |                            |              |

  | Domeniul/activitatea auditată: |

  | Denumirea misiunii: |

  | Document întocmit de: |

  | Supervizat de: |

  |                                                                        |

  CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

  image

  |Nr. | Întrebări | Da | Nu | Observaţii |

  |crt.| | | | |

  |    |                                              |    |    |            |

  | | Obiectivul de audit nr. ..... |

  |    |                                                                  |

  | 1.| Activitatea/acţiunea |

  |    |                                                                  |

  | ..| Întrebări formulate | | | |

  |    |                                              |    |    |            |

  | n.| | | | |

  |    |                                              |    |    |            |

  Auditori interni, Supervizor,

  ................. ................

  ANEXA 15

  la norme

  - Model-

  Foaie de lucru

  Compartimrntul de

  audit public intern

  Intervenţia la faţa locului

  Data:

  Efectuarea testărilor şi formularea

  constatărilor

  Entitatea/structura auditată ……………………………. Denumirea misiunii…………………………

  Documentul întocmit de…………………….

  FOAIE DE LUCRU

  Elementele analizate din cadrul

  testului

  Documente analizate

  Descrierea constatărilor

  Auditori interni,

  ……………………………………………

  ANEXA 16

  la norme

  - Model- Interviu

  Compartimrntul de audit public

  intern

  Intervenţia la faţa locului

  Data:

  Efectuarea testărilor şi formularea

  constatărilor

  Entitatea/structura auditată ……………………………. Denumirea misiunii…………………………

  Documentul întocmit de…………………….

  INTERVIU

  Întrebarea 1

  Răspuns 1

  Întrebarea 2

  Răspuns 2

  image

  image

  Întrebarea n

  Răspuns n

  Auditori interni, Persoană intervievată ,

  …………………………………………………………………. …………………………………………………………………..

  ANEXA 17

  la norme

  - Model nr. 1 - Test

  image

  | Compartimentul de audit public | INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI | Data: |

  | intern |                            | |

  | | Colectarea probelor de audit| |

  |                              |                            |              |

  | Domeniul/activitatea auditată: |

  | Denumirea misiunii: |

  | Document întocmit de: |

  | Supervizat de: |

  image

  TEST

  image

  | Obiectivul misiunii interne | |

  |                            |                                            |

  | Obiectivul testului | |

  |                            |                                            |

  | Modalitatea de eşantionare | |

  |                            |                                            |

  | Descrierea testării | |

  |                            |                                            |

  | Constatări | |

  |                            |                                            |

  | Concluzii | |

  |                            |                                            | Auditori interni, Supervizor,

  ................. ................

  ANEXA 18

  la norme

  - Model nr. 2 - Test

  image

  | Compartimentul de audit public | INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI | Data: |

  | intern |                            | |

  | | Colectarea probelor de audit| |

  |                            |                            |              |

  | Domeniul/activitatea auditată: |

  | Denumirea misiunii: |

  | Document întocmit de: |

  | Supervizat de: |

  |                                                                        |

  TEST

  image

  | Obiectivul misiunii | |

  |                            |                                            |

  | Obiectivul testului | |

  |                            |                                            |

  | Modalitatea de eşantionare | |

  |                            |                                            |

  | Descrierea testării | |

  |                            |                                            |

  image

  |Nr. |Elemente | Respectat |Constatare (Ct)/|Recomandare|Referinţe|

  |crt.|de |                      |Comentariu (Co) | |în |

  | |verificat| Da | Nu | Nu este cazul| | |dosarele |

  | | | | | | | |de lucru |

  |    |     |    |    |              |                |          |     |

  | 1 | | | | | | | |

  |    |     |    |    |              |                |          |     |

  | 2 | | | | | | | |

  |    |     |    |    |              |                |          |     |

  | ...| | | | | | | |

  |    |     |    |    |              |                |          |     |

  | n | | | | | | | |

  |    |     |    |    |              |                |          |     |

  image

  | Concluzii | |

  |            |                                                            |

  Auditori interni, Supervizor,

  ................. ................

  ANEXA 19

  la norme

  - Model -

  Fişă de identificare şi analiză a problemei

  image

  | Compartimentul de audit public | INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI | Data: |

  | intern |                            | |

  | | Colectarea probelor de audit| |

  |                              |                            |              |

  |

  Domeniul/activitatea auditată:

  |

  |

  |

  |

  Denumirea misiunii:

  |

  |

  |

  |

  Document întocmit de:

  |

  |

  |

  |

  Supervizat:

  |

  |

  |

  |                              |                            |              |

  FIŞĂ DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI

  image

  | Problema | |

  |                            |                                            |

  | Constatarea | |

  |                            |                                            |

  | Cauza | |

  |                            |                                            |

  | Consecinţa | |

  |                            |                                            |

  | Recomandarea | |

  |                            |                                            |

  |

  |

  |

  Întocmit Data:

  |

  |

  |

  Auditorii interni,

  ..................

  |

  |

  |

  Pentru luare la cunoştinţă

  |

  |

  |

  Reprezentantul entităţii/structurii auditate

  |

  |

  |

  |           |                

  | Supervizat|

  | Data: |

  | |

  Supervizorul

  ......................

  |          

  |

  |

  |

  |                

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |          |                      |              |                        |

  ANEXA 20

  la norme

  - Model -

  Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor

  image

  | Compartimentul de audit public | INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI | Data: |

  | intern |                            | |

  | | Colectarea probelor de audit| |

  |                              |                            |              |

  | Domeniul/activitatea auditată: |

  | Denumirea misiunii: |

  | Document întocmit de: |

  | Supervizat de: |

  |                                                                        |

  FORMULARUL DE CONSTATARE ŞI RAPORTAREA IREGULARITĂŢILOR

  image

  | Problema | |

  |                          |                                              |

  | Constatarea | |

  |                          |                                              |

  | Actele normative încălcate | |

  |                          |                                              |

  | Consecinţa | |

  |                          |                                              |

  | Recomandări | |

  |                          |                                              |

  | Anexe | |

  |                          |                                              |

  Auditori interni, Supervizor,

  ................. ................

  ANEXA 21

  la norme

  - Model -

  Notă centralizatoare a documentelor de lucru KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  | Compartimentul de audit public | INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI | Data |

  | intern |                            | |

  | | Revizuirea documentelor şi | |

  | | construirea dosarului de | |