HOTĂRÂRE nr. 301 din 16 aprilie 2014
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 63, cu următorul cuprins:
  "63. realizează evaluarea politicilor de sănătate, serviciilor şi procedurilor medicale, sistemelor organizaţionale şi manageriale din sistemul de sănătate, inclusiv cele care fac obiectul programelor naţionale de sănătate."
  2. Articolul 4^1 se abrogă.
  3. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct."
  4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comitete şi comisii de specialitate, precum şi Comitetul naţional de vaccinologie şi Comitetul naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, monitorizarea planului de implementare în România a Strategiei naţionale pentru eliminarea rujeolei şi rubeolei.
  (2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale comitetelor şi comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii."
  5. La articolul 13^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Structura cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate este Agenţia Naţională de Programe de Sănătate, organizată ca direcţie în cadrul Ministerului Sănătăţii."
  6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încadrarea în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi
  persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 aprilie 2014.
  Nr. 301.


  Anexa
  -----
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  --------------------------------------------------
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A
  MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

  *Font 8*

      Număr maxim de posturi 278, exclusiv demnitarii
      şi posturile aferente cabinetului ministrului

  ┌─────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────────┐
  │COLEGIUL MINISTERULUI├──────────┤ MINISTRU ├──────────┤COLEGIUL CONSULTATIV│
  │ SĂNĂTĂŢII │ └─────┬────┘ │ AL MINISTRULUI │
  └─────────────────────┘ │ │ SĂNĂTĂŢII │
                                         │ └────────────────────┘
   ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────┐
   │Corpul de control**)├────────────────┼───────────────┤Cabinet ministru│
   └────────────────────┘ │ └────────────────┘
                       ┌───────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐
                       │Serviciul audit│ │ │Compartimentul de integritate│
                       │ public ├─┼───────┴─────────────────────────────┘
   ┌──────────────────┐└───────────────┘ │
   │ Direcţia relaţii │ │
   │cu presa afaceri ├──────────────────┤
   │ europene şi │ │
   │ relaţii │ │
   │ internaţionale │ │
   └──────────────────┘ │
  ┌────────┬────────────────────┬────────┴────────────┬────────────────┬───────────────────┐
  │ │ │ │ │ │
  │ ┌──────┴─────────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌───────┴──────┐
  │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │Subsecretar de│
  │ ├────────────────┤ ├────────────────┤ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │ stat │
  │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ └──────────────┘
  │ │secretar de stat│ │secretar de stat│ │secretar de stat│ │secretar de stat│
  │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘

  │ ┌────────────────┐ ┌──────────────────┐
  └───┤Secretar general├──┬──┤ Secretar general │
      └───────┬────────┘ │ │ adjunct │
              │ │ └──────────────────┘
              │ ┌────────┘
              │ ┌┴──────────────────────────────────┐
              │ │Serviciul avizare interministerială│
              │ │ şi pregătire şedinţe de Guvern │
              │ └───────────────────────────────────┘
    ┌───┬───┬─┴──┬───┬────┬─────┬────┬──────┬────┬───────┬─────┬──────┬─────┐
   ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐ ┌┴─┐┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌┴──┐
   │M1││M2││M3│ │M4││M5│ │M6│ │M7│ │M8│ │M9│ │M10│ │M11│ │M12│ │M13│ │M14│
   └──┘└──┘└──┘ └──┘└──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘

   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │M1 - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică │
   │M2 - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios │
   │M3 - Direcţia generală buget şi contabilitate │
   │M4 - Direcţia achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare│
   │M5 - Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale │
   │M6 - Agenţia naţională pentru programe de sănătate*) │
   │M7 - Inspecţia sanitară de stat**) │
   │M8 - Unitatea de implementare şi coordonare programe**) │
   │M9 - Direcţia management şi structuri unităţi sanitare │
   │M10 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă │
   │M11 - Serviciul medicină de urgenţă │
   │M12 - Compartimentul probleme speciale, NATO şi infrastructură critică │
   │M13 - Compartiment relaţia cu Parlamentul │
   │M14 - Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele │
   │*) Funcţionează la nivel de direcţie. │
   │**) Funcţionează la nivel de serviciu. │
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  -------