ORDIN nr. 3.273 din 30 ianuarie 2023privind acreditarea domeniului de doctorat "Muzică" în cadrul Școlii Doctorale Științe Umaniste și Arte, organizată la Universitatea din Oradea
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023
  În conformitate cu prevederile:– art. 138 alin. (1) și (2), ale art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;– art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare;– Ordinului ministrului educației nr. 5.979/2021 privind menținerea acreditării Universității din Oradea în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.833 din 22.12.2022, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 09/GP din 12.01.2023, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 141/H din 22.12.2022 cu privire la acreditarea domeniului de doctorat „Muzică“ în cadrul Școlii Doctorale Științe Umaniste și Arte, organizată la Universitatea din Oradea,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă acreditarea domeniului de studii universitare de doctorat „Muzică“, care se organizează în cadrul Școlii Doctorale Științe Umaniste și Arte din Universitatea din Oradea.


  Articolul 2

  Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat - Universitatea din Oradea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 30 ianuarie 2023.
  Nr. 3.273.
  -----