NORMA din 12 noiembrie 2002
privind denumirile sub care se vand şi condiţiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializării
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 5 martie 2003
  Articolul 1

  (1) Prezenta norma stabileşte denumirile sub care se vand şi condiţiile de calitate pentru:
  a) grasimile lactate care se încadrează la poziţiile tarifare 0405 şi ex. 2106;
  b) grasimile care se încadrează la poziţia tarifara 1517; şi
  c) grasimile care conţin produse vegetale şi/sau animale, care se încadrează la poziţiile tarifare ex. 1517 şi ex. 2106
  din Sistemul armonizat, prevăzute în Tariful vamal de import al României.
  (2) Prezenta norma se aplică produselor destinate consumului uman:
  a) care au un conţinut de grasime de cel puţin 10%, dar nu depăşeşte 90% din greutate;
  b) la care conţinutul de grasime trebuie să constituie cel puţin două treimi din materia uscata, exceptând sarea;
  c) care rămân solide la o temperatura de 20°C şi care pot fi utilizate ca produse tartinabile.
  (3) În înţelesul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel:
  a) comercializare - deţinerea sau prezentarea în vederea vânzării, oferirea la vânzare, vânzarea, livrarea sau orice alta modalitate de plasare pe piaţa;
  b) denumire - numele utilizat la comercializarea produsului;
  c) smantana - produsul obţinut din lapte sub forma unei emulsii de tipul grasime în apa, cu un conţinut de grasime lactata mai mare de 10%;
  d) produse lactate - produsele care deriva exclusiv din lapte, înţelegandu-se ca pot fi adăugate substantele necesare pentru producerea lor, cu condiţia ca aceste substanţe sa nu fie utilizate în scop de înlocuire totală sau parţială a oricărui constituent al laptelui.


  Articolul 2

  (1) Grasimile tartinabile pot fi livrate sau oferite consumatorului final fără prelucrare, direct sau prin intermediul restaurantelor, spitalelor, cantinelor sau al altor agenţi economici care prepara şi furnizează hrana pentru populaţie, numai dacă corespund condiţiilor stabilite în normele sanitare, în normele sanitare veterinare, în reglementările tehnice şi celor din prezenta norma.
  (2) Denumirile sub care se vand aceste produse trebuie să fie cele menţionate în anexa nr. 1, fără a se încalcă prevederile art. 5.
  (3) Denumirile sub care se vand produsele stabilite în anexa nr. 1 trebuie să se utilizeze numai pentru produsele definite în aceasta anexa.
  (4) Cu toate acestea, dispoziţiile alin. (3) nu se aplică:
  a) denumirii produselor a căror natura exactă este clara din utilizarea tradiţionala şi/sau dacă denumirile sunt în mod clar utilizate pentru a descrie o caracteristica calitativă a produsului;
  b) produselor concentrate (unt, margarina, amestecuri) cu un conţinut de grasime egal sau mai mare de 90%.


  Articolul 3

  (1) La etichetarea şi prezentarea grasimilor tartinabile este obligatorie şi indicarea următoarelor informaţii:
  a) denumirile sub care se vand produsele, asa cum sunt definite în anexa nr. 1;
  b) conţinutul de grasime exprimat în procente din greutate la momentul fabricării;
  c) conţinutul în grăsimi vegetale, lactate sau alte grăsimi animale, în ordinea descrescătoare a importantei greutatii, exprimat în procente din greutatea totală, la momentul fabricării, pentru grasimile compuse prevăzute în anexa nr. 1 lit. C;
  d) conţinutul procentual de sare trebuie indicat în mod lizibil pe lista de ingrediente;
  e) condiţiile de depozitare pentru o singura stare termica, numai pentru refrigerare sau numai pentru congelare.
  (2) Indicarea conţinutului de grasime trebuie să respecte următoarele condiţii:
  a) conţinutul mediu de grasime trebuie exprimat fără zecimale;
  b) conţinutul de grasime al unui esantion individual nu trebuie să difere cu mai mult de un procent faţă de procentajul declarat;
  c) esantioanele individuale trebuie să respecte limitele stabilite în anexa nr. 1;
  d) prin derogare de la lit. a) şi b), conţinutul minim de grasime declarat, în ceea ce priveşte produsele menţionate în anexa nr. 1 lit. A pct. 1, lit. B pct. 1 şi lit. C pct. 1, trebuie să corespundă conţinutului minim de grasime al produsului.
  (3) Denumirile sub care se vand produsele menţionate la alin. (1) lit. a) pot fi utilizate împreună cu unul sau mai mulţi termeni pentru a desemna speciile de plante sau animale de la care provin produsele ori scopul utilizării acestora, precum şi cu alţi termeni referitori la metodele de producţie, dacă aceşti termeni nu sunt incompatibili cu alte reglementări legale în vigoare şi, în special, cu cele privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole.
  (4) Fără a prejudicia prevederile alin. (1) lit. a), denumirile de vânzare "minarina" sau "halvarina" se pot utiliza pentru produsele menţionate în anexa nr. 1 lit. B pct. 3.
  (5) Termenul "vegetal" poate fi utilizat împreună cu denumirile sub care se vand produsele menţionate în anexa nr. 1 lit. B, dacă produsul conţine numai grasime de origine vegetala, cu o toleranta de 2% grasime animala din conţinutul de grăsimi. Aceasta toleranta se aplică la fel şi dacă se face referire la o specie vegetala.
  (6) Indicaţiile stabilite la alin. (1), (2), (3) şi (4) trebuie să fie uşor de înţeles şi trebuie marcate într-un loc în care să atragă atenţia, cu caractere vizibile, lizibile şi care nu se sterg.


  Articolul 4

  (1) Termenul "tradiţional" poate fi utilizat împreună cu denumirea "unt" prevăzută în anexa nr. 1 lit. A pct. 1, dacă produsul este obţinut direct din lapte sau din smantana.
  (2) Precizări rezervate exclusiv pentru produsele lactate:
  a) termenul "lapte" şi denumirile folosite pentru produsele lactate pot fi utilizate şi în asociere cu unul sau mai multe cuvinte pentru a desemna produsele compuse din care nici o parte nu ia sau nu intenţionează sa ia locul nici unui constituent lactat şi din care laptele sau un produs lactat este parte esenţială din punct de vedere cantitativ sau pentru caracterizarea produsului;
  b) originea laptelui şi a produselor lactate trebuie să fie declarata, dacă nu provin de la bovine.


  Articolul 5

  (1) Pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 se interzice utilizarea expresiilor care indica, implica sau sugereaza alt conţinut de grasime decât cel prevăzut în aceasta anexa.
  (2) Prin derogare de la alin. (1) şi în completare:
  a) expresia "conţinut redus de grasime" poate fi utilizata pentru produsele menţionate în anexa nr. 1, care au un conţinut de grasime mai mare de 41%, până la 62% inclusiv;
  b) expresia "conţinut scăzut de grasime" sau "conţinut foarte mic de grasime" poate fi utilizata pentru produsele menţionate în anexa nr. 1, care au un conţinut de grasime mai mic sau egal cu 41%;
  c) expresiile "conţinut redus de grasime" şi "conţinut scăzut de grasime" sau "conţinut foarte mic de grasime" pot înlocui expresiile "trei sferturi gras" sau "semigras" utilizate în anexa nr. 1.
  (3) Prin derogare de la alin. (1) şi pe o perioadă de 2 ani de la publicarea prezentei norme, expresiile menţionate la alin. (1) pot continua să apară pe produsele expuse la vânzare înainte de data de 1 ianuarie 2003, care se comercializează legal pe piaţa României.


  Articolul 6

  (1) Denumirea sub care se vand produsele care fac obiectul prezentei norme pot fi suplimentate printr-o referire la nivelul de calitate specific produsului în cauza, prevăzut într-o reglementare tehnica sau într-un standard naţional ori profesional.
  (2) Utilizarea termenilor "mod", "tip", "gen", "tip extra", "super" împreună cu denumirea sub care se vinde produsul este interzisă.
  (3) Nivelurile de calitate ale untului coincid cu tipurile de unt stabilite în standardul naţional STAS 276-86/A1:1997. Acest standard cuprinde şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească materiile prime, proprietăţile organoleptice şi fizico-chimice ale untului, metodele de analiza şi condiţiile de depozitare şi transport.
  (4) Prelevarea probelor pentru grasimile lactate se face conform STAS ISO 5538-92 - Lapte şi produse lactate. Esantionare. Inspecţie prin atribute.


  Articolul 7

  Prevederile prezentei norme se aplică şi în cazul produselor provenite din import, precum şi celor oferite cu titlu gratuit de către agenţii economici, asociaţii sau fundaţii.


  Articolul 8

  Lista produselor a căror natura exactă este clara din utilizarea tradiţionala, la care se referă art. 2 alin. (4) lit. a), se regaseste în anexa nr. 2.


  Articolul 9

  Verificarea conţinutului de grasime declarat al grasimilor tartinabile se face conform prevederilor anexei nr. 3.


  Articolul 10

  (1) Un produs compus, cu una dintre componentele principale untul, nu poate utiliza denumirea "unt" decât în măsura în care produsul finit conţine cel puţin 75% grasime lactata şi în măsura în care a fost fabricat numai din unt, în sensul anexei nr. 1 lit. A, la care s-au adăugat unul sau mai mulţi componenţi lactati, menţionaţi în denumire.
  (2) Denumirea "unt" se poate utiliza pentru produsii compuşi care conţin mai puţin de 75%, dar minimum 62% grasime lactata, dacă celelalte condiţii menţionate la alin. (1) sunt îndeplinite şi dacă denumirea produsului include menţiunea "Preparat pe bază de unt".
  (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), denumirea "unt" se poate utiliza în asociaţie cu unul sau mai multe cuvinte pentru a desemna produsele menţionate în anexa nr. 4, care conţin minimum 20% grasime lactata.
  (4) Utilizarea denumirii "unt", în sensul alin. (1), (2) şi (3), este condiţionată de indicarea pe eticheta şi în prezentarea produselor a contintului de grasime din lapte şi, dacă celelalte ingrediente adăugate conţin grasime, a conţinutului total de grasime.
  (5) Specificarea "Preparat pe bază de unt" menţionată în alin. (2) şi precizările menţionate în alin. (4) trebuie marcate într-un loc în care să atragă atenţia, cu caractere vizibile, lizibile şi care nu se sterg.
  (6) Produsele compuse care folosesc denumirea "unt", comercializate în momentul intrării în vigoare a prezentei norme şi care nu respecta dispoziţiile art. 3 şi 4, pot continua să fie comercializate cu denumirea "unt" o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei norme.
  (7) Mărcile comerciale care conţin denumirea "unt", menţionată în anexa nr. 1 lit. A, înregistrate înainte de 1 ianuarie 2003 şi aplicate înainte de această dată unor produse care nu îndeplinesc criteriile din aceasta anexa, se pot aplica în continuare acestor produse până la data de 1 ianuarie 2007.


  Articolul 11

  Respectarea prevederilor prezentei norme se verifica de către autorităţile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, stabilite prin art. 38 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002, iar sancţiunile pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme se aplică conform cap. V, secţiunea a 4-a, art. 41, 42 şi 43 din aceeaşi ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta norma.


  Anexa 1

      -------
  la norma
  --------
           
    Grupa de grăsimiDenumirea sub care se vinde produsulCategoriile de produse
    DefiniţiiDescrierea suplimentară a categoriei cu o indicare procentuală a conţinutului de grăsime din greutate
    A.Grăsimi lactate1. UntProdusul cu un conţinut de grăsime din lapte cuprins între minimum 80% şi maximum 90%, cu un conţinut maxim de apă de 16% şi cu un conţinut maxim de 2% substanţă uscată lactată negrasă
      Produse tartinabile sub formă de emulsie solidă de tipul apă în grăsime, provenind exclusiv din lapte şi/sau anumite produse lactate, pentru care grăsimea este elementul principal de valoare. cu toate acestea, pot fi adăugate şi alte substanţe necesare obţinerii produselor, dacă aceste substanţe nu sunt utilizate în scopul înlocuirii în întregime sau în parte a oricăruia dintre constituenţii laptelui
      2. Unt trei sferturi grasProdusul Cu un conţinut de grăsime din lapte cuprins între minimum 60% şi maximum 62%
      3. Unt semigrasProdusul cu un conţinut de grăsime din lapte cuprins între minimum 39% şi maximum 41%
      4. Grăsimi lactate tartinabile X%Produsul cu următoarele conţinuturi de grăsime din lapte:
        - mai puţin de 39%
        - între 41% şi 60%
        - între 62% şi 80%
    B.Grăsimi1. MargarinăProdusul obţinut din grăsimi vegetale sau animale, cu un conţinut de grăsime cuprins între minimum 80% şi maximum 90%
      Produse tartinabile sub formă de emulsie solidă de tipul apă în grăsime, derivate din grăsimi solide şi/sau lichide vegetale ori din grăsimi animale destinate consumului uman, cu un conţinut de grăsime lactată care nu depăşeşte 3% din conţinutul de grăsimi
      2. Margarină trei sferturi grasăProdusul obţinut din grăsimi vegetale şi/sau animale, cu un conţinut de grăsime cuprins între minimum 60% şi maximum 62%
      3. Margarină semigrasăProdusul obţinut din grăsimi vegetale sau animale, cu un conţinut de grăsime cuprins între minimum 39% şi maximum 41%
      4. Grăsime tartinabilă X%Produsul obţinut din grăsimi vegetale sau animale, cu următoarele conţinuturi de grăsime:
        - mai puţin de 39%
        - între 41% şi 60%
        - între 62% şi 80%
    C.Grăsimi compuse din produse vegetale şi/sau animale1. Grăsimi compuseProdusul obţinut dintr-un amestec de grăsimi vegetale şi/sau animale, cu un conţinut de grăsime cuprins între minimum 80% şi maximum 90%
      Produse tartinabile sub formă de emulsie solidă de tipul apă în grăsime, derivate din Grăsimi solide şi/sau lichide de natură vegetală şi/sau animală, destinate consumului uman, cu un conţinut de grăsime lactată cuprins între 10% şi 80% din conţinutul de grăsime
      2. grăsimi compuse trei sferturiProdusul obţinut dintr-un amestec de grăsimi vegetale şi/sau animale, cu un conţinut de grăsime cuprins între minimum 60% şi maximum 62%
      3. Semigrăsimi compuseProdusul obţinut dintr-un amestec de grăsimi vegetale sau animale, cu un conţinut de grăsime cuprins între minimum 39% şi maximum 41%
      4. Amestec de grăsimi tartinabile X%Produsele obţinute din amestecul de grăsimi vegetale şi/sau animale, cu următoarele conţinuturi de grăsime:
        - mai puţin de 39%
        - între 41% şi 60%
        - între 62% şi 80%

  NOTĂ:
  Componenta de grasime lactata din produsele menţionate în lista din anexa poate fi modificată doar prin procedee fizice.


  Anexa 2

  -------
  la norma
  --------
  LISTA
  produselor a căror natura exactă este clara din utilizarea tradiţionala, iar denumirile sunt în mod clar utilizate pentru a descrie o caracteristica calitativă a produsului [conform art. 2 alin. (4) lit. a) din norma]
  1. Unt de masa A, cu un conţinut de 74% grasime
  2. Unt de masa B, cu un conţinut de 65% grasime
  Aceste produse tartinabile se obţin prin procesarea smantanii pasteurizate, provenită din lapte de vacă, fabricata cu respectarea condiţiilor tehnice de calitate, a regulilor de verificare a calităţii, a metodelor de verificare, a condiţiilor de ambalare, depozitare şi transport, a indicaţiilor privind aprecierea caracteristicilor organoleptice prevăzute în standardul naţional STAS 278-86; A1:1997, care a înlocuit STAS 278-74.
  Produsele s-au fabricat şi continua să se fabrice la scara industriala pe întregul teritoriu al României.


  Anexa 3

  -------
  la norma
  --------
  PROCEDURA
  de verificare a conţinutului de grasime declarat
  Se recolteaza prin sondaj 5 mostre din lotul supus controlului şi se analizează. Se aplica următoarele doua proceduri:
  A. Se compara media aritmetica a celor 5 rezultate obţinute cu conţinutul de grasime declarat. Conţinutul de grasime declarat va fi considerat conform dacă media aritmetica a valorilor conţinutului de grasime nu diferă de conţinutul de grasime declarat cu mai mult de 0,5 procente.
  B. Cele 5 rezultate individuale se compara cu indicele de toleranta (1%) precizat la art. 3 alin. (2) lit. b) din norma.
  Dacă diferenţa dintre valoarea minima şi valoarea maxima a celor 5 rezultate individuale este mai mica sau egala cu 2%, se considera ca cerinţele art. 3 alin. (2) lit. b) din norma sunt respectate.
  Dacă se constata respectarea condiţiilor stabilite la lit. A şi B, lotul supus controlului este considerat ca intrunind cerinţele art. 3 alin. (2) lit. a)-c) din norma, chiar dacă la aplicarea procedurii de testare combinata una dintre cele 5 valori depăşeşte limita de toleranta de ± 1%.


  Anexa 4

      -------
  la norma
  --------

                         PRODUSE COMPUSE
         constituite din unt, zahar şi o băutura alcoolică,
                conform art. 10 alin. (3) din norma
         
    Tipul produsuluiCompoziţia produsuluiConţinutul minim de grăsimi din lapte
    Unt alcoolizat (unt conţinând băuturi alcoolice)Unt, băutură alcoolică, zahăr20%

  -------