ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 13 decembrie 2019pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1015 din 17 decembrie 2019
  Ținând seama de obiectivul Uniunii Europene (UE) de a menține și de a dezvolta un spațiu de libertate, securitate și justiție prin adoptarea de măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă având implicații transfrontaliere, inclusiv în vederea facilitării recunoașterii reciproce și a îmbunătățirii eficacității executării hotărârilor judecătorești între statele membre,
  având în atenție imperativul asigurării eficacității depline la nivelul spațiului judiciar al UE a noii proceduri privind ordonanța asigurătorie europeană care urmărește să permită indisponibilizarea, în mod eficient și rapid, a fondurilor existente în conturile bancare, în cauzele transfrontaliere,
  având în vedere faptul că, așa cum s-a statuat constant în jurisprudența Curții Constituționale (de exemplu, Decizia nr. 72/2017 sau Decizia nr. 405/2018), autoritățile statului român s-au angajat, în conformitate cu dispozițiile art. 148 alin. (4) din Constituția României, republicată, să garanteze ducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din tratatele constitutive ale UE, din reglementările UE cu caracter obligatoriu și din actul de aderare, în acest sens, Guvernul fiind abilitat din punct de vedere constituțional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligațiilor României față de UE,
  în considerarea faptului că, la data de 10 octombrie 2019, Comisia Europeană a adoptat Decizia privind scrisoarea de punere în întârziere a României pentru un caz de încălcare a dreptului UE în Cauza nr. 2019/2.079 [scrisoarea C (2019) 6729 final] vizând necomunicarea unor informații în temeiul art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială,
  dat fiind că, astfel cum rezultă din scrisoarea de punere în întârziere mai sus amintită, Comisia Europeană consideră că, necomunicând informațiile necesare pentru aplicarea completă și efectivă a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de către autoritățile competente, statul român nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 50 din acest instrument juridic al UE,
  având în atenție faptul că se impun, cu necesitate, evitarea constatării aplicării incorecte sau necorespunzătoare de către România a dreptului UE și, în acest scop, preîntâmpinarea angrenării etapelor ulterioare ale procedurii de infringement, inclusiv, în ultimă instanță, a posibilei consecințe constând în aplicarea unor sancțiuni de ordin pecuniar de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, al căror cuantum ar putea fi unul semnificativ, de natură a afecta bugetul de stat și a împiedica îndeplinirea altor obiective de interes public general, aceasta cu atât mai mult cu cât existența sau inexistența unei încălcări a dreptului UE ar urma să fie apreciată de instanța europeană prin raportare la momentul la care va expira termenul de răspuns la un eventual aviz motivat emis de Comisia Europeană,
  întrucât, în vederea conformării cu cerințele dreptului UE, astfel cum au fost expuse de Comisia Europeană prin scrisoarea de punere în întârziere menționată, în care s-a evidențiat, în particular, pe de o parte, că pentru depășirea dificultăților de ordin practic existente în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la coordonatele contului bancar al debitorilor în context transfrontalier, a fost instituit un mecanism de acces care este un element-cheie pentru aplicarea practică a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului și, pe de altă parte, că absența acestor informații împiedică în mod efectiv aplicarea acestui regulament în cazuri concrete în care sunt implicați debitori care pot deține un cont bancar în România, fiind necesară edictarea, cu efect imediat, a unor norme care să asigure punerea în aplicare previzibilă, efectivă și completă a Regulamentului nr. (UE) 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului,
  având în vedere că lipsa unei intervenții legislative imediate are ca efect prelungirea stării de incertitudine juridică și ivirea unor dificultăți de ordin practic - inclusiv din perspectiva posibilității autorităților competente din alte state membre de a face aplicarea Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în relația cu România și viceversa, în lipsa unor norme naționale referitoare la unele chestiuni, cum ar fi: instanțele competente să soluționeze cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare, precum și unele căi de atac în materie; autoritatea română competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar al debitorului și metodele de obținere a acestor date (fiind deja formulate solicitări în acest sens din partea autorităților din statele membre, dar și naționale) - generându-se un impact negativ asupra obiectivului fundamental privind recunoașterea reciprocă și îmbunătățirea eficacității executării hotărârilor judecătorești în materie în spațiul judiciar al UE, cu afectarea principiului cooperării loiale, dar și a dreptului fundamental de acces liber și efectiv la justiție, consacrat atât în dreptul național, cât și în dreptul UE,
  ținând seama de faptul că legiferarea delegată - legitimată constituțional de Curtea Constituțională în variate ipoteze care necesitau punerea de acord a legislației naționale cu cea a UE în considerarea iminenței declanșării procedurilor de infringement în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene/necesității evitării declanșării de către Comisia Europeană a procedurilor de sancționare (de exemplu, deciziile Curții Constituționale nr. 802/2009 și nr. 292/2014) - asigură, în mod prompt și eficace, îndeplinirea de către România a obligațiilor care îi revin în calitate de stat membru al UE vizând adoptarea măsurilor legislative pentru punerea în aplicare completă a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, cu consecința evitării avansării procedurii de infringement și a producerii efectelor sale mai sus arătate,
  în considerarea faptului că există posibilitatea ca un demers legislativ ordinar să nu poată fi finalizat în termen util pentru a se înlătura consecințele mai sus amintite sau a se evita perpetuarea acestora, în particular riscul avansării procedurii de infringement, inclusiv prin pornirea unor proceduri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor de stat membru al UE,
  ținând seama de necesitatea înlăturării și, după caz, a prevenirii producerii urmărilor negative anterior expuse, precum și de faptul că aspectele mai sus menționate, în particular crearea premiselor îndeplinirii angajamentelor asumate ca stat membru al UE și preîntâmpinarea declanșării procedurii în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  După articolul I^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul I^8, cu următorul cuprins:

  Articolul I^8

  În vederea aplicării Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială, se stabilesc următoarele reguli

  Articolul 1
  (1) Cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare potrivit art. 6 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului se soluționează de către instanța care ar fi fost competentă să judece procesul în primă instanță.(2) În aplicarea art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, încheierea prin care se respinge cererea de ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare poate fi atacată la instanța ierarhic superioară celei care a pronunțat încheierea.(3) Calea de atac prevăzută la art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului este de competența instanței ierarhic superioare celei care a pronunțat încheierea prin care s-a admis cererea de ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare.(4) Căile de atac împotriva executării ordonanței asigurătorii de indisponibilizare a conturilor bancare prevăzute la art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sunt de competența instanței de executare.(5) Căile de atac prevăzute la art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sunt de competența instanței ierarhic superioare celei prevăzute la alin. (3) sau (4) ale prezentului articol, respectiv de competența instanței ierarhic superioare celei prevăzute la art. 35 din același regulament; căile de atac se introduc în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.


  Articolul 2

  Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești este autoritate competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar în temeiul art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. În scopul obținerii acestor informații, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești are drept de acces direct la sistemul informatic PatrimVen, pus la dispoziție, în condițiile legii, în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice. Informațiile astfel obținute nu pot fi utilizate decât în scopul și în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.


  Articolul II

  La articolul 11 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - 100 lei; când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu 1.000 lei; cereri de ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, formulate potrivit Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială - 100 lei;

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Cristian Tudor Băcanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat

  București, 13 decembrie 2019.
  Nr. 75.
  ----