ORDIN nr. 1.849 din 30 octombrie 2007
pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă publicarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 30 octombrie 2007.
  Nr. 1.849.
  MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE
  între România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare
  a Facilităţii de tranziţie
  Întrucât art. 31 din Tratatul de aderare instituie Facilitatea de tranziţie*1) ca instrument temporar pentru perioada începând de la aderare şi până la sfârşitul anului 2007,
  ---------------
  *1) Tratatul de aderare la Uniunea Europeană 2005, JO L 157, 21.06.2005.
  întrucât Facilitatea de tranziţie este instituită pentru a asista în continuare noile state membre în eforturile acestora de a-şi dezvolta şi consolida capacitatea judiciară şi administrativă pentru a pune în aplicare legislaţia comunitară şi pentru a încuraja schimburile de bune practici între colegi, ca o continuare a unui sprijin financiar similar oferit de instrumentele de preaderare,
  întrucât este important să se menţină stabilitatea, continuitatea şi simplitatea în ceea ce priveşte punerea în aplicare a structurilor şi sistemelor,
  întrucât art. 31 (§4) din Tratatul de aderare stipulează că această asistenţă oferită în cadrul Facilităţii de tranziţie este stabilită şi pusă în aplicare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3.906/89 al Consiliului privind ajutorul economic în favoarea anumitor ţări din Europa Centrală şi de Est,
  în consecinţă, Comunitatea Europeană, reprezentată prin Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, pe de o parte, şi România, denumită în continuare Beneficiarul, pe de altă parte, convin după cum urmează:
  DISPOZIŢII GENERALE


  Articolul 1

  Definiţii
  1. Fondul Naţional (FN)
  Fondul Naţional (FN) reprezintă entitatea financiară centrală din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin intermediul căreia fondurile Facilităţii de tranziţie sunt direcţionate către Beneficiar.
  2. Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (OPCP)
  Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (OPCP) este un organism din cadrul administraţiei naţionale, însărcinat cu licitaţiile, contractarea şi plăţile pentru proiecte în domeniul construcţiei instituţionale, precum şi pentru alte proiecte, dacă se specifică astfel. Punerea în aplicare a proiectelor din punct de vedere tehnic intră în atribuţia responsabililor de program.
  3. Agenţia de implementare (AI)
  Agenţia de implementare (AI) este un organism de implementare din cadrul administraţiei naţionale, însărcinat cu licitaţiile, contractarea, plăţile şi implementarea tehnică a proiectelor, dacă se specifică astfel. OPCP poate acţiona în calitate de AI, de exemplu în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională.
  4. Coordonator naţional al asistenţei (CNA)
  Coordonatorul naţional al asistenţei (CNA) este un reprezentant al administraţiei naţionale (cu rang de ministru sau secretar de stat), însărcinat cu programarea pe teritoriul Beneficiarului. CNA asigură totodată coordonarea cu alte măsuri de asistenţă financiară comunitară şi este responsabil cu monitorizarea şi evaluarea programelor Facilităţii de tranziţie.
  5. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării (RNAF)
  Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării (RNAF) este un reprezentant al administraţiei naţionale (cu rang de ministru sau secretar de stat), care are deplina autoritate şi responsabilitate pentru implementarea fondurilor Facilităţii de tranziţie. RNAF nu poate fi simultan şi CNA.
  6. Responsabilul cu autorizarea programului (RAP)
  Responsabilul cu autorizarea programului (RAP) este un reprezentant al administraţiei naţionale, care se află la conducerea OPCP sau a unei AI. RAP este numit de RNAF, în urma consultării cu CNA şi răspunde în faţa RNAF pentru activităţile OPCP/AI şi pentru buna gestiune financiară a proiectelor care urmează să fie puse în aplicare.
  7. Responsabilul de program (RP)
  Responsabilul de program (RP) este un oficial al administraţiei naţionale (minister/agenţie), care răspunde în faţa RAP al OPCP pentru implementarea tehnică a proiectelor în situaţiile în care OPCP este responsabil cu implementarea proiectelor din punct de vedere financiar şi administrativ.
  8. Comitetul comun de monitorizare (CCM)
  Comitetul comun de monitorizare (CCM) este un comitet alcătuit din RNAF, CNA şi reprezentanţii Comisiei, însărcinat cu revizuirea programelor Facilităţii de tranziţie.
  9. Perseus
  Perseus reprezintă sistemul actual de raportare financiară al Comisiei Europene.
  10. Regulament financiar (RF)
  Regulamentul financiar (RF) este aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p.1).


  Articolul 2

  Atribuţiile RNAF
  §1
  Atribuţia generală pentru implementarea fondurilor Facilităţii de tranziţie revine RNAF.
  RNAF îşi asumă deplina responsabilitate pentru utilizarea fondurilor Facilităţii de tranziţie până la încheierea programului. Acesta se asigură că sunt respectate regulile şi procedurile comunitare care au legătură cu raportarea şi gestiunea financiară, precum şi cu achiziţiile publice, concurenţa şi ajutorul de stat şi că există un sistem operaţional de informare şi raportare în cadrul proiectului. Acesta trebuie să se asigure că toate cazurile reale sau presupuse de fraudă şi nereguli sunt raportate Comisiei. RNAF îşi poate delega responsabilităţile către maximum alţi 2 oficiali, dar rămâne responsabilul final pentru toate atribuţiile care îi revin prin prezentul memorandum de înţelegere şi prin alte acorduri.
  §2
  RNAF menţine un sistem de raportare financiară pentru toate fondurile Facilităţii de tranziţie. RNAF răspunde de îndeplinirea tuturor atribuţiilor care îi revin, cum ar fi, inter alia:
  (i) să solicite şi să gestioneze fondurile alocate de Comisie;
  (îi) să numească şi să îi supervizeze pe RAP ai OPCP şi ai fiecărei AI şi, acolo unde este cazul, după consultarea cu CNA;
  (iii) să semneze acordurile financiare cu OPCP şi cu fiecare AI, acolo unde cazul;
  (iv) să efectueze plăţi către OPCP şi către AI, acolo unde este cazul, în conformitate cu mecanismul stabilit prin acordul financiar;
  (v) să asigure circulaţia resurselor naţionale şi a altor surse de cofinanţare, astfel cum este stabilit în programele naţionale pentru Facilitatea de tranziţie;
  (vi) să se asigure că un sistem de raportare financiară (Perseus) pentru fondurile Facilităţii de tranziţie este actualizat în mod regulat şi că procedurile de raportare sunt respectate întocmai de FN, OPCP sau AI (acolo unde este cazul);
  (vii) să recupereze de la OPCP/AI, la sfârşitul programului, fondurile neutilizate;
  (viii) să facă parte, alături de Comisie şi de CNA, din CCM.
  §3
  Neîndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul memorandum de înţelegere conduce la rambursarea fondurilor Facilităţii de tranziţie către Comisie.


  Articolul 3

  Agenţiile de implementare
  §1
  RNAF încredinţează OPCP/AI implementarea Facilităţii de tranziţie, cu renunţarea la controlul ex-ante din partea Comisiei în cadrul Sistemului extins de implementare descentralizată (SEID), pentru care Comisia solicită conformitatea cu criteriile stabilite în art. 56 din RF. În cazul în care decizia Comisiei de a renunţa la controlul ex-ante nu este adoptată înainte de data aderării, niciun contract semnat între această dată şi data la care este adoptată decizia Comisiei nu va fi eligibil pentru asistenţă prin Facilitatea de tranziţie.
  §2
  Comisia poate retrage în orice moment aprobarea OPCP/AI, dacă se constată nerespectarea cerinţelor art. 56 din RF.
  ACHIZIŢII PUBLICE


  Articolul 4

  Achiziţii publice
  §1
  Procedurile de achiziţii publice se desfăşoară în conformitate cu directivele comunitare relevante şi cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice.
  §2
  Pentru proiectele de înfrăţire instituţională, Manualul de twinning tip PHARE continuă să se aplice, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Actul de aderare.
  §3
  Schemele de finanţare trebuie puse în aplicare în conformitate cu documentele şi procedurile standard publicate de Comisie pentru implementarea programului PHARE după aderare, precum şi cu alte prevederi speciale conţinute în decizia de finanţare sau în fişele de proiect.


  Articolul 5

  Fiscalitate
  §1
  Proiectele finanţate din fondurile Facilităţii de tranziţie se supun normelor fiscale naţionale.
  §2
  Impozitele şi taxele vamale nu sunt eligibile pentru finanţare în cadrul Facilităţii de tranziţie. TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă numai atunci când este suportat în mod real şi definitiv de către beneficiarul final. TVA-ul care poate fi recuperat nu este sub nicio formă eligibil, chiar dacă acesta nu este recuperat efectiv de beneficiarul final sau de destinatarul final.
  FLUXURILE FINANCIARE


  Articolul 6

  Conturile bancare
  §1
  Pentru fiecare program naţional finanţat prin Facilitatea de tranziţie, FN deschide un cont bancar la Banca Centrală sau la o bancă acreditată de Comisie.
  Acest cont bancar cuprinde subconturi din care OPCP/AI este autorizat/autorizată să efectueze plăţi. În situaţiile în care acest sistem nu poate fi pus în aplicare, Comisia şi FN pot stabili de comun acord măsuri specifice.
  §2
  În principiu, conturile bancare sunt purtătoare de dobândă. Valoarea dobânzii obţinute din aceste conturi este comunicată Comisiei.
  §3
  Operaţiunile în conturile bancare se efectuează pe baza unui sistem de dublă semnătură, care necesită semnătura RNAF şi a unui contabil-şef.
  §4
  FN comunică toate informaţiile relevante către Comisie, în ceea ce priveşte toate conturile în care au fost transferate fonduri ale Facilităţii de tranziţie. Prin informaţii relevante se înţeleg, inter alia, numele şi adresa băncii, numărul de cont, numele titularilor de cont, ratele dobânzii şi orice altă informaţie pe care Comisia o consideră necesară.


  Articolul 7

  Cererea de fonduri de la Comisie
  §1
  Prima plată de până la 20% din fonduri, reprezentând prefinanţarea*2), este efectuată către FN în urma notificării de către Comisie a deciziei de finanţare pentru programele naţionale şi a semnării acordurilor de finanţare (AF) dintre FN şi AI/OPCP. În plus, RNAF trebuie să transmită Comisiei numele RAP şi o descriere a sistemului de gestiune şi control utilizat, evidenţiind fluxul informaţional între FN şi AI/OPCP şi modul în care se efectuează plăţile.
  -----------------
  *2) Astfel cum a fost definită în art. 105 alin. (2) din Regulamentul nr. 2.342/2002 al Comisiei.
  §2
  Se efectuează două plăţi ulterioare, reprezentând plăţile intermediare*3) şi reînnoirea prefinanţării, fără a depăşi fiecare 30% din fonduri. Al doilea transfer se efectuează după decontarea a 5% din buget de către AI şi OPCP. A treia plată poate fi solicitată după decontarea a 35% din bugetul total alocat.
  --------------
  *3) Astfel cum au fost definite în art. 105 alin. (2) din Regulamentul nr. 2.342/2002 al Comisiei.
  A patra plată se efectuează după decontarea a 70% din bugetul total şi după semnarea tuturor contractelor.
  În mod excepţional, RNAF poate solicita un procent mai mare decât cel stabilit atunci când OPCP/AI poate demonstra, prin intermediul planificării fluxului de numerar, că necesităţile de numerar pentru perioada următoare depăşesc acest procent.
  §3
  În situaţiile în care valoarea totală a fondurilor depuse la FN, la OPCP şi la AI depăşeşte 15% din bugetul total alocat programului, Comisia poate autoriza, în mod excepţional, o plată, dacă RNAF furnizează documente justificative relevante care dovedesc că obligaţiile contractuale nu pot fi respectate în limita fondurilor disponibile.
  §4
  Cererile de plată, care urmează să fie certificate şi aprobate de RNAF, sunt înaintate Comisiei spre aprobare şi transfer.
  Cererile de plată trebuie însoţite de:
  (i) o declaraţie de cheltuieli care prezintă suma totală a fondurilor naţionale (pentru cofinanţare) şi a fondurilor Facilităţii de tranziţie contractate şi plătite, defalcate în subprograme, proiecte şi subproiecte (unde este cazul), care să demonstreze legătura dintre bugetul indicativ (adică programul naţional) şi cheltuielile şi plăţile realizate efectiv pe baza unei raportări financiare, astfel cum este prezentată de OPCP/AI. În acest scop, trebuie ataşat un tabel care cuprinde AI, subprogramele/proiectele pe care le gestionează, precum şi contractele şi plăţile corespunzătoare acestora;
  (îi) raportarea financiară periodică (Perseus), care să indice contractele încheiate şi plăţile efectuate;
  (iii) reconcilierea bancară, inclusiv dobânda obţinută, corespunzătoare conturilor bancare deschise de FN şi OPCP/AI;
  (iv) rapoartele intermediare de activitate, astfel cum este stipulat în art. 12 § 4;
  (v) o declaraţie scrisă din partea RNAF în care să se menţioneze că informaţiile cuprinse în cererile de plată sunt corecte şi că implementarea asistenţei financiare a Facilităţii de tranziţie evoluează într-un ritm satisfăcător şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin programul naţional.
  Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare ca justificare a transferurilor de fonduri.
  §5
  FN ţine evidenţa tuturor plăţilor primite în scopul implementării programelor, subprogramelor, proiectelor şi subproiectelor individuale finanţate prin Facilitatea de tranziţie (acolo unde este cazul).
  §6
  În cazul în care plăţile efectuate de Comisie depăşesc cheltuielile finale autorizate, atunci FN trebuie să returneze Comisiei suma în excedent, în momentul depunerii declaraţiei finale.
  În cazul în care există plăţi neefectuate (cu excepţia eventualelor rezerve contractuale de fonduri), FN trebuie să ofere o explicaţie şi o previziune, în momentul încheierii plăţii. FN prezintă un raport trimestrial referitor la evoluţia rezervelor contractuale de fonduri şi a plăţilor neefectuate. În cazul în care aceste fonduri nu sunt plătite contractantului, ele sunt, de asemenea, returnate Comisiei.


  Articolul 8

  Regularizarea conturilor
  §1
  După maximum 16 luni de la încheierea execuţiei contractelor, FN prezintă o declaraţie finală a cheltuielilor şi o atestare referitoare la regularitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor transmise. Cheltuielile finale autorizate trebuie în acel moment să fie egale cu valoarea originală a contractelor, după decontarea tuturor deducerilor şi economiilor agreate împreună cu contractanţii pe perioada implementării. Acestea trebuie să fie totodată egale cu cheltuielile efectuate, la care se adaugă eventualele rezerve contractuale de fonduri neachitate.
  §2
  După evaluarea declaraţiei finale de activitate, Comisia îşi exprimă punctul de vedere asupra tuturor cheltuielilor care trebuie excluse din fondurile comunitare, în cazul în care consideră că aceste cheltuieli nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare.
  Rezultatele verificărilor efectuate de Comisie şi deciziile acesteia de a exclude unele cheltuieli din finanţări sunt notificate în scris către FN, iar acesta are la dispoziţie o lună pentru a răspunde în scris.
  În cazul în care nu se ajunge la niciun acord în termen de o lună de la primirea răspunsului scris din partea FN, Comisia decide şi stabileşte sumele care sunt excluse, având în vedere, în special, gradul de abatere constatat şi natura şi gravitatea acestei încălcări, precum şi pierderile financiare suferite de Comunitate.
  §3
  Ca urmare a deciziei la care face referire §2, toate cheltuielile neeligibile sunt recuperate fără a aduce atingere prevederilor art. 18 referitoare la tratarea neregulilor şi nici corecţiilor financiare care decurg din acestea.
  Fondurile sunt recuperate fie prin rambursare directă efectuată de FN, fie prin compensare, în conformitate cu legislaţia comunitară.


  Articolul 9

  Schimbările în cadrul proiectelor
  §1
  CNA şi RNAF pot solicita schimbări de natură pur tehnică sau realocarea de fonduri de la un proiect la altul în cadrul aceluiaşi program naţional (ajustarea programului).
  §2
  În cazul în care schimbările sunt de natură pur tehnică sau realocările cumulate nu depăşesc 15% din proiectul/proiectele în cauză şi nu implică o modificare a obiectivelor/rezultatelor vreunui proiect, Comisia este informată în scris (cosemnatari CNA şi RNAF). Comisia poate ridica obiecţii în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. După expirarea acestui termen, se consideră că s-a primit aprobarea Comisiei.
  §3
  Dacă schimbarea solicitată în cadrul proiectelor vizează:
  - o realocare a fondurilor de până la 15% (cumulat) din bugetul proiectului/proiectelor în cauză, dar implică o schimbare a obiectivelor/rezultatelor unuia dintre proiecte; sau
  - o realocare a fondurilor de peste 15% (cumulat) din bugetul proiectelor în cauză; sau
  - o modificare tehnică ce implică o schimbare în ceea ce priveşte obiectivele/rezultatele vreunui proiect; sau
  - încetarea unor proiecte în curs sau iniţierea unor noi proiecte,
  cererea este înaintată în scris (cosemnatari CNA şi RNAF) Comisiei spre aprobare.
  §4
  În cazul în care cuantumul realocărilor din cadrul programului naţional depăşeşte 15% din bugetul total al acestuia sau dacă obiectivele/rezultatele programului sunt modificate, este necesară o nouă decizie a Comisiei.
  §5
  Nu se acordă prelungiri pentru perioada de contractare a programului. În mod excepţional şi în cazuri justificate, se pot acorda prelungiri limitate ca durată pentru executarea contractelor.


  Articolul 10

  Sumele nealocate
  CNA solicită aprobarea scrisă din partea Comisiei pentru orice activitate care urmează să fie finanţată din sumele nealocate, incluse în Programul naţional pentru Facilitatea de tranziţie.


  Articolul 11

  Transferul fondurilor către AI
  §1
  FN semnează acorduri de finanţare cu OPCP şi cu fiecare AI, după caz. Acordurile de finanţare trebuie să respecte prevederile art. 58 din Regulamentul nr. 1.083/2006*4) al Comisiei şi să conţină prevederi detaliate referitoare la transferul fondurilor.
  ------------------
  *4) JO L 210, 31.07.2006, p. 25.
  §2
  FN transferă fonduri către OPCP/AI, pe baza previziunilor fluxurilor de numerar.
  §3
  OPCP/AI înaintează cererile de transfer către FN, în funcţie de necesităţile proprii, stabilite prin acordul de finanţare corespunzător.
  §4
  Pe baza cererii şi a documentaţiei justificative, RNAF verifică procentul de decontare al tranşei precedente, efectuată de către OPCP/AI, şi, dacă cererea este justificată, RNAF aprobă eliberarea următoarei tranşe a fondurilor. OPCP/AI efectuează numai plăţi legate de contractele semnate.
  §5
  FN şi RNAF sunt responsabilii finali în faţa Comisiei pentru verificarea corectitudinii transferurilor şi a informaţiilor în baza cărora se efectuează aceste transferuri.
  §6
  (acolo unde este cazul) În cazul în care FN funcţionează ca o agenţie de plată pentru un proiect, acesta efectuează plăţile către contractanţi la cererea OPCP/AI. FN raportează plăţile efectuate către OPCP/AI pentru ca datele să fie introduse în Perseus fără întârziere.
  RAPORTARE, CONTROL FINANCIAR ŞI AUDIT


  Articolul 12

  Raportare
  §1
  CNA furnizează Comisiei un raport privind evoluţia implementării proiectelor sub responsabilitatea acesteia, după un model care îi este pus la dispoziţie cel puţin de două ori pe an, pentru pregătirea CCM, sau mai des, dacă CCM se reuneşte de mai multe ori.
  §2
  FN operează un sistem adecvat de contabilitate analitică, sistem care cuprinde toate operaţiunile contractuale şi celelalte operaţiuni financiare referitoare la programele finanţate prin Facilitatea de tranziţie.
  §3
  RNAF se asigură că FN (acolo unde este cazul), OPCP şi AI menţin un sistem de raportare tehnică şi financiară viabil (Perseus, cuprinzând în special date privind precalificarea şi licitaţiile) pentru toate fondurile Facilităţii de tranziţie, inclusiv fondurile transferate către OPCP şi AI, acolo unde este cazul.
  §4
  FN redactează rapoarte trimestriale de activitate privind situaţia financiară a programului, programările viitoarelor licitaţii, evaluările licitaţiilor efectuate şi contractele acordate, modul de implementare a proiectelor, problemele întâmpinate (dacă există), perspective şi orice alte informaţii solicitate de Comisie. Comisia poate solicita rapoarte suplimentare ad-hoc în cazul în care circumstanţele impun acest lucru.
  FN prezintă un raport final privind evoluţia tehnică, atât în ceea ce priveşte susţinerea financiară a Facilităţii de tranziţie, cât şi cofinanţarea, împreună cu o declaraţie finală de cheltuieli, menţionată la art. 8 § 1.
  §5
  Rapoartele scrise referitoare la întregul proces de gestiune financiară, licitaţie şi contractare se păstrează cel puţin 5 ani de la data la care Parlamentul European aprobă descărcarea bugetară pentru ultimul an bugetar la care se raportează implementarea Facilităţii de tranziţie.
  Documentele referitoare la operaţiuni care nu sunt încheiate sau sunt supuse unei proceduri judiciare sunt păstrate pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută la primul paragraf, adică până la sfârşitul anului următor celui în care operaţiunile au fost încheiate sau, după caz, celui în care a fost adoptată o hotărâre judecătorească finală.


  Articolul 13

  Sisteme de gestiune şi control
  §1
  În scopul asigurării unei bune gestiuni financiare a Facilităţii de tranziţie în conformitate cu principiile şi standardele general acceptate, un sistem de gestiune şi control al asistenţei trebuie pus în aplicare de către Beneficiar. Acest sistem îndeplineşte condiţiile stabilite în art. 56 din RF*5) şi asigură, în special, corectitudinea, legalitatea şi eligibilitatea solicitărilor privind asistenţa comunitară.
  ----------------
  *5) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
  §2
  Sistemele de gestiune şi control ale statului beneficiar asigură o pistă de audit suficientă, astfel cum este definită în art. 15 din Regulamentul nr. 1.828/2006 al Comisiei (CE)*6).
  -----------------
  *6) JO L 371/1, 27.12.2006.
  §3
  Autoritatea naţională de control financiar întreprinde verificările necesare asupra tuturor actorilor implicaţi în punerea în aplicare a programului.


  Articolul 14

  Audit
  §1
  În fiecare an sunt transmise Comisiei un plan de audit şi un rezumat al constatărilor şi recomandărilor principale ale auditurilor desfăşurate, împreună cu un plan de activitate prezentând urmările recomandărilor auditurilor precedente. Rapoartele de audit sunt puse la dispoziţia Comisiei.
  §2
  Conturile şi operaţiunile FN şi, acolo unde este cazul, cele ale OPCP şi ale tuturor AI relevante pot fi verificate în mod discreţionar de către Comisie sau de către un auditor extern contractat de aceasta, fără a aduce atingere drepturilor şi responsabilităţilor Comisiei şi Curţii de Conturi a Uniunii Europene.
  MĂSURI ÎMPOTRIVA NEREGULILOR ŞI FRAUDEI


  Articolul 15

  Definiţii
  §1
  Prin neregulă se înţelege orice încălcare a unei prevederi a dreptului comunitar*7) (inclusiv a prezentului memorandum de înţelegere), a deciziilor Comisiei privind Programul naţional pentru Facilitatea de tranziţie şi a contractelor încheiate, ca urmare a unui act sau a unei omisiuni din partea unui agent economic, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităţilor sau a bugetelor gestionate de acestea, printr-o cheltuială nejustificată.
  -------------------
  *7) Definit ca totalitatea regulilor comunitare aplicabile statului membru beneficiar.
  §2
  Prin fraudă se înţelege orice act sau omisiune intenţionată privind:
  (i) utilizarea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, incorecte ori incomplete, care au ca efect deturnarea sau reţinerea fără drept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene ori din bugetele gestionate de acestea sau în numele acestora;
  (îi) tăinuirea de informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect;
  (iii) utilizarea neadecvată a unor astfel de fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost iniţial alocate.
  §3
  Prin corupţie activă se înţelege fapta săvârşită cu intenţie de o persoană de a promite sau a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit unui funcţionar, pentru ca acesta să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act conform cu atribuţiile sale ori în exerciţiul funcţiilor sale, prin încălcarea obligaţiilor sale oficiale, într-o manieră care prejudiciază sau este susceptibilă de a prejudicia interesele financiare ale Comunităţilor Europene.
  Prin corupţie pasivă se înţelege fapta săvârşită cu intenţie de un funcţionar de a solicita sau de a primi, direct ori indirect, orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta o promisiune a unui astfel de avantaj, în scopul de a îndeplini sau de a se abţine să îndeplinească un act în conformitate cu atribuţiile sale ori în exercitarea funcţiilor sale, prin încălcarea obligaţiilor sale oficiale, într-o manieră care prejudiciază sau poate prejudicia interesele financiare ale Comunităţilor Europene.


  Articolul 16

  Măsuri adoptate de statul beneficiar
  §1
  Beneficiarul asigură investigarea şi tratamentul satisfăcător al cazurilor presupuse sau reale de fraudă şi nereguli descoperite ca urmare a verificărilor naţionale sau comunitare şi instituie un mecanism de control şi raportare în conformitate cu Regulamentul nr. 1.828/2006 al Comisiei*8).
  ------------------
  *8) JO L 371/1, 27.12.2006.
  În mod deosebit, toate cazurile presupuse sau reale de fraudă sau nereguli, precum şi toate măsurile legate de acestea, adoptate de autoritatea naţională, trebuie raportate fără întârziere serviciilor Comisiei. Dacă nu există cazuri presupuse sau reale de fraudă ori nereguli de raportat, statul beneficiar informează Comisia despre acest lucru în termen de două luni de la încheierea fiecărui trimestru.
  §2
  Beneficiarul adoptă orice măsură adecvată pentru a preveni sau pentru a combate orice practică activă ori pasivă de corupţie în orice etapă a procedurii de achiziţie, de acordare a finanţării sau pe perioada punerii în aplicare a contractelor respective.
  §3
  Autorităţile statului beneficiar, inclusiv personalul responsabil cu punerea în aplicare a programului, se angajează să ia toate măsurile de precauţie necesare pentru evitarea oricărui risc de conflict de interese şi să informeze Comisia, fără întârziere, despre existenţa oricărui conflict de acest tip sau a oricărei situaţii similare care ar putea declanşa un astfel de conflict.


  Articolul 17

  Măsuri adoptate de Comisie
  §1
  Toate deciziile de finanţare şi contractele încheiate pe baza acestora sunt supuse supravegherii şi controlului financiar al Comisiei (inclusiv al Oficiului European de Luptă Antifraudă), precum şi auditării de către Curtea de Conturi Europeană.
  §2
  În scopul asigurării unei protecţii eficiente a intereselor financiare ale Comunităţii, Comisia poate efectua verificări şi inspecţii inopinate, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2.185/96*9).
  --------------------
  *9) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2.185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996, JO L 292, 15.11.1996, p. 2-5.
  §3
  Controalele şi misiunile de audit descrise mai sus se aplică tuturor contractanţilor şi subcontractanţilor care au primit fonduri comunitare.


  Articolul 18

  Recuperarea fondurilor în caz de neregulă sau fraudă
  §1
  Orice neregulă sau fraudă*10) descoperită în orice moment pe perioada punerii în aplicare a programului sau ca rezultat al unui audit conduce la recuperarea fondurilor de către Comisie.
  ---------------------
  *10) Astfel cum este definită la art. 15 din prezentul document.
  §2
  În primă instanţă, statul membru beneficiar îşi asumă responsabilitatea de a investiga neregulile.
  Măsurile pe care le adoptă acesta includ prevenirea, detectarea şi corectarea neregulilor, precum şi aducerea acestora la cunoştinţa Comisiei. Statul membru beneficiar informează Comisia despre evoluţia procedurilor legale şi administrative.
  Statul membru beneficiar efectuează corecţiile financiare cu privire la neregula individuală. Corecţiile făcute de statul membru beneficiar constau în anularea totală sau parţială a contribuţiei comunitare. Fondurile comunitare eliberate în acest fel pot fi reutilizate de FN în cadrul Facilităţii de tranziţie, în conformitate cu art. 9.
  §3
  În cazul în care, după încheierea verificărilor necesare, Comisia decide:
  a) fie că statul membru beneficiar nu şi-a respectat obligaţiile asumate în temeiul art. 18 § 2;
  b) fie că punerea în aplicare a unui proiect pare să nu justifice parţial sau integral asistenţa financiară alocată;
  c) fie că există serioase probleme legate de sistemele de gestiune şi control care ar putea conduce la nereguli, Comisia poate suspenda continuarea finanţării programului în cauză şi, declarându-şi motivele, poate cere ca statul membru beneficiar să îşi prezinte observaţiile şi, acolo unde este cazul, să efectueze corecţii într-un anumit interval de timp.
  §4
  La încheierea perioadei stabilite de Comisie, în cazul în care nu s-a ajuns la niciun acord, iar statul membru nu a efectuat corecţiile şi ţinând seama de observaţiile statului membru, Comisia poate decide, în termen de 3 luni:
  a) să reducă sau să anuleze orice plată a programului în cauză; sau
  b) să efectueze corecţiile financiare necesare, prin anularea totală sau parţială a asistenţei financiare acordate programului în cauză.
  Atunci când stabileşte cuantumul unei corecţii, Comisia, în conformitate cu principiul proporţionalităţii, ţine seama de caracterul neregulii sau al modificării şi de amploarea şi implicaţiile financiare ale deficienţei constatate în cadrul sistemelor de gestiune şi control ale statului membru beneficiar.
  În absenţa unei decizii legate fie de pct. a), fie de pct. b), se anulează imediat suspendarea finanţării programului.
  §5
  RNAF asigură rambursarea oricăror fonduri neutilizate sau a oricărei sume corespunzătoare unei plăţi nedatorate, în termen de 60 de zile calendaristice de la data notificării. În cazul în care RNAF nu restituie suma datorată Comunităţii, statul membru beneficiar trebuie să ramburseze această sumă Comisiei. Se vor percepe dobânzi de întârziere pentru sumele neplătite, în conformitate cu regulile prevăzute în Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.
  MONITORIZARE ŞI EVALUARE


  Articolul 19

  Monitorizare şi evaluare
  §1
  Punerea în aplicare a programului pentru Facilitatea de tranziţie este monitorizată de CCM. CCM este alcătuit din RNAF, CNA şi serviciile Comisiei. Acesta se reuneşte cel puţin de două ori pe an pentru a analiza toate programele finanţate prin Facilitatea de tranziţie, în scopul de a evalua evoluţia acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite prin decizia de finanţare pentru programul naţional. CCM poate recomanda schimbarea priorităţilor şi/sau realocarea fondurilor Facilităţii de tranziţie.
  §2
  Pentru Facilitatea de tranziţie, CCM este asistat de Subcomitetul de monitorizare sectorială (SCMS) care, acolo unde este cazul, cuprinde CNA, RAP din fiecare AI şi OPCP. Serviciile Comisiei sunt invitate în calitate de observatori. SMSC analizează în detaliu evoluţia fiecărui program, inclusiv componentele şi contractele acestuia, regrupate de CCM în sectoare relevante de monitorizare. Fiecare sector este supravegheat de un SCMS, pe baza unor rapoarte periodice de monitorizare, elaborate de AI, precum şi a evaluărilor intermediare efectuate de evaluatori independenţi. SCMS prezintă recomandări legate de gestiune şi proiectare şi se asigură că acestea sunt puse în aplicare. SCMS raportează către CCM, căruia îi transmite opiniile generale detaliate asupra programelor finanţate prin Facilitatea de tranziţie din sectorul său de competenţă.
  §3
  Serviciile Comisiei se asigură că o evaluare ex-post este efectuată după finalizarea programului.
  DIVERSE


  Articolul 20

  Vizibilitate/Publicitate
  RAP se asigură că au fost adoptate măsurile necesare pentru o publicitate adecvată a tuturor activităţilor finanţate prin Facilitatea de tranziţie.


  Articolul 21

  Dispoziţii finale
  În situaţii excepţionale sau bine justificate, deciziile de finanţare individuale pot cuprinde prevederi speciale pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind Facilitatea de tranziţie, care au întâietate faţă de prezentul memorandum de înţelegere.
  Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat doar în scris prin consimţământul părţilor.
  Prezentul memorandum de înţelegere intră în vigoare la data semnării de cele două părţi.
  Încheiat la Bucureşti.
  Pentru Guvernul României,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
  coordonatorul naţional al asistenţei
  8 august 2007
  Alice Cezarina Bîtu,
  responsabilul naţional
  cu autorizarea finanţării
  9 august 2007
  Încheiat la Bruxelles
  la 4 septembrie 2007.
  Pentru Comisia Europeană,
  Jan Truszczynski,
  director general adjunct
  al Direcţiei generale extindere
  -----------