ORDIN nr. 141 din 28 februarie 2017privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017
  Având în vedere:– art. 56, art. 278 alin. (1) și art. 280 alin. (1) lit. b) și e) și din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 25-27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății;– Referatul de aprobare nr. 268 din 28 februarie 2017 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă formularele specifice*) pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, denumite în continuare formulare specifice, pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1. Notă
  *) Formularele specifice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
  (2) Formularele specifice transpun prevederile protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2
  (1) Inițierea și continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care sunt aprobate formulare specifice se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate, prevăzută în anexa nr. 2. (2) Până la data implementării modalității de transmitere a cererii online în platforma informatică din asigurările de sănătate pentru înregistrarea formularului specific, transmiterea acestuia se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din anexa nr. 2.(3) Inițierea și continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care nu sunt aprobate formulare specifice se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare. (4) Deciziile de aprobare emise de comisiile de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin își mențin valabilitatea până la data înscrisă pe decizie. În situația în care medicul curant, raportat la evoluția sub tratament a afecțiunii, decide continuarea/ întreruperea/schimbarea tratamentului cu un medicament prevăzut la art. 1, pentru care este aprobat formular specific, aceasta se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă modelul de declarație pe propria răspundere a pacientului, prevăzut în anexa nr. 3, prin care se declară medicul curant în evidența căruia se află acesta și tratamentul pe care îl urmează.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Casele de asigurări de sănătate, precum și furnizorii de servicii medicale care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a pune în aplicare și de a respecta prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro și intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2017.

  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi

  București, 28 februarie 2017.
  Nr. 141.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008


  Nr.
  crt.

  Cod formular
  specific

  DCI/afecțiune

  1

  A001E

  ORLISTATUM

  2

  A008E

  IMIGLUCERASUM

  3

  B02BX04

  ROMIPLOSTINUM - trombocitopenie imună primară

  4

  H005E

  ACROMEGALIE ȘI GIGANTISM

  5

  H006C

  TUMORI NEUROENDOCRINE - analogi de somatostatină

  6

  L004C.1

  BEVACIZUMABUM - cancer mamar

  7

  L004C.2

  BEVACIZUMABUM - cancer colorectal

  8

  L004C.3

  BEVACIZUMABUM - cancer renal

  9

  L004C.4

  BEVACIZUMABUM - cancer pulmonar

  10

  Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 480 din 13 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 22 iunie 2023

  11

  Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 480 din 13 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 22 iunie 2023

  12

  Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 480 din 13 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 22 iunie 2023

  13

  L012C

  BORTEZOMIBUM

  14

  L014C

  RITUXIMABUM (original și biosimilar)
  - indicații hematologice

  15

  L01BB06

  CLOFARABINUM

  16

  L01BB07

  NELARABINUM

  17

  L01BC07

  AZACITIDINUM

  18

  L01BC08

  DECITABINUM

  19

  L01CX01.1

  TRABECTEDINUM - cancer ovarian

  20

  L01CX01.2

  TRABECTEDINUM - sarcom

  21

  L01XC08

  PANITUMUMABUM

  22

  L01XC10

  OFATUMUMAB

  23

  L01XC12

  BRENTUXIMAB VEDOTIN

  24

  L01XE06

  DASATINIBUM

  25

  L01XE07

  LAPATINIBUM - linia I în asociere cu tratament hormonal

  26

  L01XE08

  NILOTINIBUM

  27

  L01XE10

  EVEROLIMUS (VOTUBIA)

  28

  L01XE10A

  EVEROLIMUS - carcinom renal

  29

  L01XE11.1

  PAZOPANIBUM - carcinom renal

  30

  L01XE11.2

  PAZOPANIBUM - sarcom de părți moi
  subtipuri selectate

  31

  L01XE13

  AFATINIBUM

  32

  L01XE14

  BOSUTINIBUM

  33

  L01XE16

  CRIZOTINIBUM

  34

  L01XE17

  AXITINIBUM

  35

  L01XE18

  RUXOLITINIBUM - mielofibroză primară sau secundară

  36

  L01XE23

  DABRAFENIBUM

  37

  L01XE27

  IBRUTINIBUM

  38

  L01XX44

  AFLIBERCEPTUM

  39

  L01XX46

  OLAPARIBUM - carcinom ovarian - monoterapie

  40

  L026C.1

  TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar,
  terapie adjuvantă

  41

  L026C.2

  TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar,
  terapie neoadjuvantă

  42

  L02BX03.1

  ABIRATERONUM - post-chimio

  43

  L02BX03.2

  ABIRATERONUM - pre-chimio

  44

  L031C.1

  ERLOTINIBUM - carcinom pancreatic

  45

  L031C.2

  ERLOTINIBUM - carcinom pulmonar

  46

  L033C

  TRASTUZUMABUM - neoplasm
  mamar metastatic

  47

  L037C.1

  CETUXIMABUM - cancer cap și gât

  48

  L037C.2

  CETUXIMABUM - cancer colorectal

  49

  L038C.1

  SORAFENIBUM - carcinom
  hepato-celular

  50

  L038C.2

  SORAFENIBUM - carcinom renal

  51

  L038C.3

  SORAFENIBUM - carcinom tiroidian

  52

  L039M

  ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ -
  AGENȚI BIOLOGICI

  53

  L040M

  ARTROPATIE PSORIAZICĂ - AGENȚI BIOLOGICI
  ȘI REMISIVE SINTETICE ȚINTITE

  54

  L041M

  SPONDILITA ANCHILOZANTĂ -
  AGENȚI BIOLOGICI

  55

  L042C.1

  SUNITINIBUM - carcinom renal

  56

  L042C.2

  SUNITINIBUM - GIST

  57

  L043M

  POLIARTRITA REUMATOIDĂ
  - agenți biologici și remisive
  sintetice țintite

  58

  L044L

  PSORIAZIS - AGENȚI BIOLOGICI ȘI TERAPII
  CU MOLECULE MICI CU ACȚIUNE INTRACELULARĂ

  59

  Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 615 din 19 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 20 iunie 2023

  60

  Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 615 din 19 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 20 iunie 2023

  61

  L04AX02

  TALIDOMIDUM

  62

  B02BX05

  ELTROMBOPAG - trombocitopenie imună primară

  63

  L01XC15

  OBINUTUZUMAB

  64

  L01XE24

  PONATINIBUM

  65

  A16AX07S.1

  SAPROPTERINUM -
  hiperfenilalaninemia din
  fenilcetonurie

  66

  A16AX07S.2

  SAPROPTERINUM -
  hiperfenilalaninemia non-PKU prin
  deficit de BH4

  67

  Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 314 din 3 februarie 2020,
  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 5 februarie 2020

  68

  Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 314 din 3 februarie 2020,
  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 5 februarie 2020

  69

  Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.229 din 31 august 2018,
  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 3 septembrie 2018

  70

  Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.229 din 31 august 2018,
  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 3 septembrie 2018

  71

  Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.229 din 31 august 2018,
  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 3 septembrie 2018

  72

  L01XC17

  NIVOLUMABUM - melanom malign

  73

  L01XE23-25

  COMBINAȚII: DCI DABRAFENIBUM +
  DCI TRAMETINIBUM

  74

  L01XE15

  VEMURAFENIBUM

  75

  L02BB04.1

  ENZALUTAMIDUM - carcinom al
  prostatei - indicație
  postchimioterapie

  76

  L02BB04.2

  ENZALUTAMIDUM - carcinom al
  prostatei - indicație
  prechimioterapie

  77

  L01XE02

  GEFITINIBUM

  78

  A16AB10

  VELAGLUCERASE ALFA

  79

  L002G

  SCLEROZA MULTIPLĂ - tratament
  imunomodulator

  80

  M09AX03

  ATALUREN

  81

  B06AC02

  ICATIBANTUM

  82

  L01XC14

  TRASTUZUMABUM EMTANSINUM - neoplasm mamar HER2 pozitiv

  83

  L01XE35

  OSIMERTINIB - cancer pulmonar non-microcelular

  84

  L01XC17-
  NSCLC

  NIVOLUMABUM - neoplasm
  bronhopulmonar, altul decât cel
  cu celule mici

  85

  L01XC17-RCC

  NIVOLUMABUM - carcinom renal
  avansat

  86

  L01XX45

  CARFILZOMIBUM - mielom multiplu

  87

  L033C-CG

  TRASTUZUMABUM - neoplasm gastric

  88

  N06BX13

  IDEBENONUM

  89

  L034K

  BOALA CRONICĂ INFLAMATORIE
  INTESTINALĂ - AGENȚI BIOLOGICI

  90

  L01XE07-II

  LAPATINIBUM în asociere cu capecitabina –
  tratament boală metastatică

  91

  L01XC19

  BLINATUMOMABUM - leucemie acută limfoblastică

  92

  L01XC24

  DARATUMUMABUM - mielom multiplu

  93

  L01XX42

  PANOBINOSTATUM

  94

  L01XX52

  VENETOCLAX

  95

  M09AX07

  NUSINERSENUM

  96

  L01AA09

  BENDAMUSTINUM

  97

  A16AX10

  ELIGLUSTAT

  98

  H01AC03

  MECASERMINUM

  99

  L01XC18.1

  PEMBROLIZUMABUM - Neoplasm bronhopulmonar,
  altul decât cel cu celule mici - monoterapie

  100

  L01XC18.2

  PEMBROLIZUMABUM - melanom malign

  101

  L01XE33

  PALBOCICLIBUM - neoplasm mamar

  102

  L01XC21

  RAMUCIRUMABUM - neoplasm gastric

  103

  L01XC11

  IPILIMUMABUM - melanom malign
  avansat și metastatic

  104

  L01XC13

  PERTUZUMABUM - meoplasm mamar avansat
  în asociere cu Trastuzumab și Taxani

  105

  Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.122 din 4 decembrie 2019,
  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 11 decembrie 2019

  106

  L004C.5

  BEVACIZUMABUM - neoplasm ovarian
  epitelial, trompe uterine sau peritoneal primar

  107

  Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 314 din 3 februarie 2020,
  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 5 februarie 2020

  108

  Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 314 din 3 februarie 2020,
  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 5 februarie 2020

  109

  Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 314 din 3 februarie 2020,
  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 5 februarie 2020

  110

  L01CD04

  CABAZITAXELUM - Carcinom prostatic metastatic

  111

  L04AA26

  BELIMUMABUM - Lupus eritematos sistemic

  112

  L014AE.P

  PIRFENIDONUM - Fibroză pulmonară idiopatică

  113

  L014AE.N

  NINTEDANIBUM - Fibroză pulmonară idiopatică

  114

  L01XE12

  VANDETANIBUM - Carcinom medular tiroidian

  115

  L01XC18.3

  PEMBROLIZUMABUM - Neoplasm bronhopulmonar,
  altul decât cel cu celule mici în asociere cu Pemetrexed
  și derivat de platină

  116

  L01XC17-LH

  NIVOLUMABUM - limfom Hodgkin

  117

  L01XX50

  IXAZOMIB

  118

  L01XE39-LAM

  MIDOSTAURINUM - leucemie acută
  mieloidă

  119

  L01XC31

  AVELUMABUM - carcinom cu
  celule Merkel metastatic, recurent
  sau inoperabil

  120

  L01XE28

  CERITINIBUM - cancer pulmonar
  fără celule mici, avansat,
  ALK +, tratat anterior cu crizotinib

  121

  L01BC59

  COMBINAȚII (TRIFLURIDINUM + TIPIRACILUM) - neoplasm colorectal metastatic

  122

  L01XC02

  VASCULITELE ANCA POZITIVE - AGENȚI BIOLOGICI –
  RITUXIMAB

  123

  L04AC11

  SILTUXIMABUM - boala Castleman

  124

  L01XC17-ORL

  NIVOLUMABUM - carcinom scuamos de cap
  și gât recurent sau metastazat

  125

  L01XE10-TNE

  EVEROLIMUS - tumori neuroendocrine

  126

  J05AP-A

  Medicamente cu acțiune antivirală directă - pacienți adulți
  cu diverse forme clinice de infecție cu VHC

  127

  J05AP-C

  MEDICAMENTE CU ACȚIUNE ANTIVIRALĂ DIRECTĂ - pacienți adolescenți între 12 și < 18 ani, cu fibroză F0 – F3 + ciroză compensată - Child-Pugh A

  128

  L004C.6

  BEVACIZUMABUM - carcinom de col uterin

  129

  L01XC13.1

  PERTUZUMABUM - neoplasm mamar incipient,
  în asociere cu trastuzumab și chimioterapie

  130

  J05AP56

  SOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM - pacienți adulți fără ciroză hepatică sau cu ciroză hepatică compensată, fără răspuns la tratamentul anterior cu medicamente cu acțiune antivirală directă

  131

  L01XC18.4

  PEMBROLIZUMABUM - NSCLC metastatic scuamos - în asociere cu Carboplatin și Paclitaxel/nab-Paclitaxel

  132

  L01XE36

  ALECTINIB - NSCLC avansat ALK+ - monoterapie

  133

  L01XC32

  ATEZOLIZUMAB - carcinom urotelial

  134

  L01XE26

  CABOZANTINIBUM– carcinom cu celule renale

  135

  L01XC16

  DINUTUXIMAB BETA - neuroblastom

  136

  L01XE21

  REGORAFENIBUM - carcinom hepatocelular - monoterapie

  137

  L01XE42

  RIBOCICLIBUM - cancer mamar

  138

  M05BX05

  BUROSUMABUM - rahitism hipofosfatemic X-linkat

  139

  L04AX06

  POMALIDOMIDUM - mielom multiplu

  140

  L01XE39-MS

  MIDOSTAURINUM - mastocitoză sistemică

  141

  L01XX27

  ARSENICUM TRIOXIDUM - leucemie acută promielocitară

  142

  A16AB15

  VELMANAZA ALFA

  143

  A16AB17

  CERLIPONASUM ALFA

  144

  A16AX06

  MIGLUSTATUM

  145

  L04AX08

  DARVADSTROCEL

  146

  L01XC18.5

  PEMBROLIZUMAB - carcinom urotelial - monoterapie

  147

  L01XC18.6

  PEMBROLIZUMAB - Limfomul Hodgkin clasic - monoterapie

  148

  L042C.3

  SUNITINIB - tumori neuroendocrine pancreatice

  149

  L01XE50

  ABEMACICLIBUM - cancer mamar

  150

  L01XC28

  DURVALUMABUM - cancer bronhopulmonar NSCLC

  151

  L01XC32.1

  ATEZOLIZUMAB - cancer bronhopulmonar NSCLC -monoterapie

  152

  L01XX19

  IRINOTECANUM (ONIVYDE pegylated liposomal) - adenocarcinom pancreatic

  153

  L01XC21.1

  RAMUCIRUMAB - carcinom hepatocelular

  154

  L01XC11-17

  DCI NIVOLUMAB + DCI IPILIMUMAB - carcinom renal avansat

  155

  Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 480 din 13 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 22 iunie 2023

  156

  L01XE18.1

  RUXOLITINIBUM - policitemie vera

  157

  B06AC01.1

  INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ - angioedem ereditar - tratament pre-procedural și tratament de atac

  158

  B06AC01.2

  INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ - angioedem ereditar - tratament curativ de lungă durată

  159

  L01XX71.1

  TISAGENLECLEUCEL - leucemie acută limfoblastică cu celule B

  160

  L01XX71.2

  TISAGENLECLEUCEL - limfom difuz cu celulă mare de tip B

  161

  L01XC26

  INOTUZUMAB OZOGAMICIN - leucemie acută limfoblastică

  162

  L01XX24

  PEGASPARGASUM - leucemie acută limfoblastică

  163

  Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 710 din 22 iulie 2021,
  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 29 iulie 2021

  164

  A16AA04

  CISTEAMINĂ (MERCAPTAMINĂ BITARTRAT) - cistinoză nefropatică confirmată

  165

  L01XC32.2

  ATEZOLIZUMAB - cancer bronhopulmonar cu celule mici în stadiu extins ES-SCLC

  166

  L02BX03.3

  ABIRATERONUM - neoplasm de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală, cu risc crescut

  167

  L02BB05

  APALUTAMIDUM - cancer de prostată

  168

  L01XC18.7

  PEMBROLIZUMABUM - carcinom cu celule scuamoase ale capului și gâtului

  169

  L01XX46.1

  OLAPARIBUM - neoplasm mamar

  170

  L01XC32.3

  ATEZOLIZUMAB - cancer bronhopulmonar NSCLC - în asociere cu bevacizumab, paclitaxel și carboplatin

  171

  L01XC32.4

  ATEZOLIZUMAB - cancer mamar TNBC - în asociere cu nab-paclitaxel

  172

  L01XC28.1

  DURVALUMABUM - cancer bronhopulmonar cu celule mici (ES-SCLC)

  173

  L01XX46.2

  OLAPARIBUM - carcinom ovarian - în asociere cu bevacizumab

  174

  L01XE26.1

  CABOZANTINIBUM - carcinom hepatocelular

  175

  L01XC33

  CEMIPLIMAB - carcinom cutanat

  176

  HO5AA03

  PARATHYROID HORMONE

  177

  L01EK03

  TIVOZANIBUM - carcinom renal

  178

  L01XE54

  GILTERITINIB - leucemie acută mieloidă

  179

  L01XC37

  POLATUZUMAB VEDOTIN - limfom difuz cu celulă mare B

  180

  B02AB02

  INHIBITOR DE ALFA 1 PROTEINAZĂ UMANĂ (Respreeza) - emfizem pulmonar

  181

  L04AA25-SHUa

  ECULIZUMAB - sindrom hemolitic uremic atipic

  182

  L04AA25-HPN

  ECULIZUMAB - hemoglobinurie paroxistică nocturnă

  183

  A16AX08

  TEDUGLUTIDUM - sindrom de intestin scurt

  184

  R07AX30

  LUMACAFTOR + IVACAFTOR - fibroză chistică

  185

  R07AX32

  IVACAFTORUM + TEZACAFTORUM + ELEXACAFTORUM - fibroză chistică

  186

  R03DX05-UCS

  Urticarie cronică spontană - TERAPIE BIOLOGICĂ

  187

  N04BC07

  APOMORFINUM - concentrația 5 mg/ml (infuzie cu minipompă) - boala Parkinson

  188

  A16AX16

  GIVOSIRAN - porfirie hepatică acută

  189

  B02BX05-AAS

  ELTROMBOPAG - anemie aplastică severă dobândită

  190

  B03XA06-SMD

  LUSPATERCEPT - anemie din sindroamele mielodisplazice

  191

  L01XX63

  GLASDEGIB - leucemie acută mieloidă

  192

  L03AB15

  ROPEGINTERFERON ALFA-2B - policitemie vera

  193

  L01XE44

  LORLATINIBUM - cancer bronhopulmonar NSCLC

  194

  L01XY02

  COMBINAȚII (PERTUZUMABUM + TRASTUZUMABUM) - cancer mamar

  195

  L01XC21.2

  RAMUCIRUMABUM - cancer pulmonar fără celule mici

  196

  L01XC31.1

  AVELUMABUM - carcinom renal (în asociere cu axitinib)

  197

  L01XX46.3

  OLAPARIBUM - cancer de prostată

  198

  M09AX10

  RISDIPLAMUM - atrofie musculară spinală

  199

  B06AC05

  LANADELUMABUM - angioedem ereditar

  200

  L01XC31.2

  AVELUMABUM - carcinom urotelial

  201

  L01XC32.5

  ATEZOLIZUMAB - carcinom hepatocelular

  202

  L01BC59.1

  COMBINAȚII (TRIFLURIDINUM + TIPIRACILUM) - neoplasm gastric metastatic

  203

  A16AX18

  LUMASIRANUM - hiperoxaluria primară

  204

  B06AC04

  CONESTAT ALFA - angioedem ereditar

  205

  L01EJ02

  FEDRATINIBUM - mielofibroză

  206

  L01EL02

  ACALABRUTINIBUM - leucemie limfocitară cronică (LLC)/limfom limfocitic cu celula mică (SLL)

  207

  L01FX02

  GEMTUZUMAB OZOGAMICIN - leucemie mieloidă acută

  208

  L01FX09

  MOGAMULIZUMAB - micozis fungoid (MF) sau sindrom Sézary (SS)

  209

  L01ED04

  BRIGATINIBUM - cancer pulmonar nonmicrocelular

  210

  L04AC07

  TOCILIZUMABUM - arterită cu celule gigante

  211

  L04AC08

  Canakinumabum - sindroame febrile periodice

  212

  L03AX03

  VACCIN BCG - tumori vezicale superficiale

  213

  M09AX09

  ONASEMNOGEN ABEPARVOVEC - atrofie musculară spinală

  214

  L01EE04

  SELUMETINIB - neurofibroame plexiforme

  215

  L01XC11-17.1

  NIVOLUMAB+IPILIMUMAB - cancer bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC)

  216

  L01XC24.1

  DARATUMUMABUM - amiloidoză cu lanțuri ușoare (AL)

  217

  L01FD04

  TRASTUZUMABUM DERUXTECANUM - cancer mamar

  218

  L01XX41

  ERIBULINUM - neoplasm mamar

  219

  D11AH-L04AA

  DERMATITA ATOPICĂ - AGENȚI BIOLOGICI (DUPILUMABUM) ȘI INHIBITORI DE JAK (BARICITINIBUM)

  (la 25-10-2023, Tabelul din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 935 din 18 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 25 octombrie 2023 )

  ANEXA nr. 1 (continuare)
  la Ordinul nr. 141 din 28 februarie 2017


  Anexa nr. 2

  METODOLOGIE
  de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate a formularelor specifice


  Articolul 1

  La inițierea sau continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele notate cu (**)^1, (**)^1Ω și (**)^1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru care sunt aprobate formulare specifice, medicul curant are obligația de a completa, semna și parafa formularul specific medicamentului pe suport hârtie și de a transmite o cerere online în platforma informatică din asigurările sociale, denumită în continuare PIAS, pentru înregistrarea informațiilor din secțiunea I a formularului specific, cerere semnată electronic.


  Articolul 2
  (1) În situația în care cererea online a fost procesată și acceptată în PIAS, se emite electronic o confirmare de înregistrare a formularului specific, denumită în continuare confirmare, în baza căreia se poate prescrie tratamentul solicitat, cu respectarea perioadei cuprinse între data de începere și data de terminare a acestuia.(2) Medicul curant listează un exemplar al confirmării pe care îl înmânează asiguratului și listează un exemplar pentru evidența proprie.(3) În situația în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prescrierea medicamentului se realizează de către alt medic prescriptor decât medicul curant, medicul curant transmite medicului prescriptor un exemplar al confirmării împreună cu scrisoarea medicală/biletul de externare din spital.


  Articolul 3
  (1) În situația în care, pe perioada cuprinsă între data de începere și data de terminare a tratamentului înscrisă în confirmare, medicul curant, raportat la evoluția sub tratament a afecțiunii, decide întreruperea tratamentului, acesta completează, semnează și parafează formularul specific al medicamentului pe suport hârtie și transmite o cerere online în PIAS de întrerupere a tratamentului. Întreruperea tratamentului va fi adusă și la cunoștința medicului prescriptor, în situația în care prescrierea medicamentului se realizează de către alt medic decât medicul curant.(2) În situația în care, pe perioada cuprinsă între data de începere și data de terminare a tratamentului înscrisă în confirmare, medicul curant, raportat la evoluția sub tratament a afecțiunii, decide schimbarea tratamentului cu un alt medicament notat cu (**)^1 și (**)^1Ω , pentru care este aprobat formular specific, acesta va relua procedura menționată la alin. (1) și cea prevăzută la art. 1.


  Articolul 4
  (1) În situația producerii unor întreruperi în funcționarea PIAS, constatate și comunicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ce nu permit medicului curant transmiterea online a cererii prevăzute la art. 1 și 3, acesta va transmite casei de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale formularul specific medicamentului, completat, semnat și parafat, fie în format electronic pe adresa de e-mail, fie pe fax, cu confirmare de primire și va prescrie tratamentul.(2) În situația prevăzută la alin. (1), Casa Națională de Asigurări de Sănătate va înregistra și procesa formularul specific în PIAS.


  Articolul 5

  În cazul neîndeplinirii de către medicul curant a obligațiilor prevăzute de prezentul ordin, se aplică la nivelul furnizorului în cadrul căruia acesta își desfășoară activitatea sancțiunea prevăzută în Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia și/sau sancțiunea prevăzută în legislația în domeniul programelor naționale de sănătate, după caz, pentru nerespectarea de către furnizori a prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
  (la 31-05-2017, Articolul 5 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 406 din 30 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2017 )


  Anexa nr. 3


  Declarația pe propria răspundere a pacientului

  Subsemnatul, ……………….......……….., CNP ………………………….., declar pe propria răspundere că la data prezentei sunt în evidența medicului curant ………………………………….. pentru tratamentul cu medicamentul/medicamentele ……………………………………………………………………. pentru care urmează a fi eliberată prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în baza formularului specific.
  Data
  Semnătura pacientului/reprezentantului legal,
  ..................................................

  ----