ACORD*) din 13 iunie 2003
între Guvernul României şi Comisia Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare privind desfăşurarea activităţilor referitoare la instalaţiile de monitorizare internaţională în aplicarea Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare, inclusiv a activităţilor ulterioare certificării
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2004  În conformitate cu paragraful 12(b) din textul privind înfiinţarea Comisiei Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare, anexat la hotărârea de înfiinţare a Comisiei Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare (Comisia), adoptată la întrunirea statelor semnatare ale Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare (CTBT) la data de 19 noiembrie 1996, la New York, Guvernul României şi Comisia, denumite în continuare părţi, cu scopul de a înlesni activităţile Comisiei în vederea:
  a) inventarierii staţiilor de monitorizare existente pe teritoriul României;
  b) evaluării amplasamentelor staţiilor de monitorizare existente pe teritoriul României;
  c) modernizării sau înfiinţării de staţii de monitorizare pe teritoriul României; şi/sau
  d) certificării staţiilor de monitorizare de pe teritoriul României, conform standardelor Sistemului Internaţional de Monitorizare (IMS),
  şi pentru a facilita testarea în regim continuu, funcţionarea provizorie, după caz, şi întreţinerea IMS în vederea menţinerii eficacităţii tratatului, au convenit, în conformitate cu prevederile CTBT, în particular art. I-IV şi partea I a Protocolului, următoarele:
  --------- Notă *) Traducere.

  Articolul 1

  Guvernul României şi Comisia vor coopera pentru a facilita aplicarea prevederilor prezentului acord. Activităţile care se vor desfăşura în România de către Comisie ori în numele său sunt sau vor fi specificate în anexa sau anexele la prezentul acord. Anexe suplimentare pot fi adăugate sau eliminate periodic, cu acordul mutual al părţilor, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 20.


  Articolul 2

  Activităţile care urmează să se desfăşoare în numele Comisiei potrivit prevederilor prezentului acord vor fi realizate cu respectarea termenilor şi condiţiilor unui contract sau unor contracte încheiate de către Comisie în conformitate cu prevederile reglementărilor financiare ale Comisiei. O copie a termenilor tehnici de referinţă ai unui astfel de contract sau contracte va fi furnizată agentului executiv desemnat în conformitate cu art. 3.


  Articolul 3

  În cazul în care activităţile decurgând din prevederile prezentului acord urmează să fie desfăşurate de Comisie, aceste activităţi vor fi îndeplinite de echipa Comisiei care va fi alcătuită din persoane desemnate de Comisie, după consultarea Guvernului României. Guvernul României va avea dreptul de a refuza orice membru al echipei Comisiei, cu înţelegerea că şi Comisia va avea dreptul să propună noi membri care să îi înlocuiască pe cei respinşi. Pentru fiecare activitate desfăşurată de Comisie, Comisia va desemna un şef de echipă, iar Guvernul României va desemna un agent executiv, care vor fi punctele de contact dintre Comisie şi Guvernul României. Comisia va informa Guvernul României asupra numelui şi funcţiei şefului de echipă, cât mai curând posibil după desemnare. Guvernul României va informa Comisia asupra numelui şi funcţiei agentului executiv, cât mai curând posibil după desemnare.


  Articolul 4

  Cu cel puţin 14 zile înainte de data propusă pentru sosirea echipei Comisiei la punctul de intrare, şeful echipei Comisiei şi agentul executiv al Guvernului României se vor consulta pentru a înlesni desfăşurarea activităţilor care urmează să se desfăşoare, inclusiv în ceea ce priveşte aducerea în România de către echipa Comisiei a echipamentelor pentru îndeplinirea activităţilor stabilite, în conformitate cu prevederile prezentului acord. Pentru activităţile ulterioare certificării, aceste echipamente trebuie să fie conforme cu manualele de operare ale IMS, adoptate de Comisie, fără a aduce atingere art. II paragraful 26(h) din CTBT. În cursul acestor consultări Guvernul României va informa Comisia asupra punctelor de intrare şi de ieşire prin care echipa Comisiei şi echipamentele vor intra şi vor ieşi de pe teritoriul României.


  Articolul 5

  În cursul consultărilor menţionate la art. 4, agentul executiv al Guvernului României va anunţa şeful echipei Comisiei în legătură cu informaţiile necesare pentru ca România să elibereze documentele care să permită echipei Comisiei să între şi să rămână pe teritoriul României în scopul desfăşurării activităţilor conforme cu manualele de operare relevante ale IMS, adoptate de Comisie, fără a aduce atingere prevederilor art. II paragraful 26(h) din CTBT şi anexei sau anexelor la prezentul acord. Comisia va pune aceste informaţii la dispoziţia agentului executiv al Guvernului României, cât mai curând posibil, după încheierea acestor consultări. În conformitate cu legile şi cu reglementările relevante din România, echipa Comisiei va putea intra şi rămâne pe teritoriul României pe perioada de timp necesară desfăşurării acestor activităţi. La solicitarea membrilor echipei Comisiei, Guvernul României va acorda vize de intrare sau le va reînnoi, după caz, cât mai rapid posibil.


  Articolul 6

  Activităţile echipei Comisiei, potrivit prevederilor prezentului acord, vor fi organizate în cooperare cu autorităţile competente din România, pentru a putea fi asigurată, în cel mai înalt grad posibil, îndeplinirea la timp şi în mod eficient a sarcinilor, cu cât mai puţine inconveniente pentru România şi fără a perturba funcţionarea oricărei instalaţii sau activităţi în zona în care echipa Comisiei îşi va desfăşura activităţile.


  Articolul 7

  Guvernul României va acorda membrilor echipei Comisiei aflaţi pe teritoriul României protecţia şi facilităţile pe care le va considera necesare pentru asigurarea securităţii şi confortului fiecărui membru al echipei Comisiei. Prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite privind privilegiile şi imunităţile, adoptată la New York la 13 februarie 1946, la care România a aderat la 5 iulie 1956, se vor aplica mutatis mutandis, pe teritoriul României, activităţilor Comisiei, oficialilor şi experţilor săi, pentru aplicarea prevederilor prezentului acord.


  Articolul 8

  Guvernul României va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura cooperarea autorităţilor locale în desfăşurarea activităţilor întreprinse de echipa Comisiei. Comisia va întreprinde toate demersurile rezonabile, necesare informării agentului executiv al Guvernului României în legătură cu progresele înregistrate sau cu derularea testării, funcţionării provizorii şi a activităţilor de întreţinere, după caz, pe teritoriul României.


  Articolul 9

  Guvernul României şi Comisia vor pregăti din timp o listă cu echipamentele care vor fi aduse în România de către echipa Comisiei. Guvernul României va avea dreptul, potrivit consultărilor specificate în art. 4, să inspecteze echipamentele aduse în România de echipa Comisiei, pentru a se asigura că aceste echipamente sunt necesare şi adecvate desfăşurării activităţilor echipei Comisiei. Guvernul României va efectua această inspecţie ori de câte ori consideră necesar, cu excepţia cazului în care şeful echipei Comisiei decide altfel. Şeful echipei va fi informat în mod corespunzător când o asemenea inspecţie se realizează în absenţa sa. Componentele echipamentelor care necesită măsuri speciale de manipulare sau de depozitare din punct de vedere al măsurilor de securitate vor fi specificate în acest sens de către şeful echipei şi comunicate agentului executiv înainte de sosirea echipei Comisiei la punctul de intrare. Guvernul României va asigura echipei Comisiei condiţiile necesare depozitării echipamentelor în condiţii de siguranţă. În scopul prevenirii întârzierilor nejustificate în transportul echipamentelor, Guvernul României va acorda sprijin echipei Comisiei pentru respectarea reglementărilor şi normelor interne în vigoare privind importul unor astfel de echipamente în România şi, după caz, exportul unor asemenea echipamente din România.


  Articolul 10

  Echipamentele şi alte bunuri aparţinând Comisiei, aduse în România pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, vor fi scutite de taxe vamale. Agentul executiv va înlesni obţinerea de aprobări vamale pentru orice astfel de echipamente sau bunuri. Transferul de proprietate asupra oricărui echipament se efectuează cu titlu gratuit şi va fi scutit de taxe vamale şi T.V.A. Titlul de proprietate asupra oricărui echipament transferat României de către Comisie, în vederea instalării lui permanente în cadrul instalaţiilor de monitorizare de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului acord, va reveni Guvernului României după certificarea staţiei.


  Articolul 11

  În conformitate cu prevederile prezentului acord, Comisia va desfăşura în România numai activităţi nonprofit. În scopul aplicării prezentului acord şi a CTBT, Comisia şi bunurile sale vor fi scutite de la plata tuturor impozitelor directe. Guvernul României va întreprinde măsurile administrative necesare pentru înapoierea sau restituirea, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale, a oricăror impozite indirecte care sunt incluse în preţul plătit de către Comisie pentru achiziţii şi pentru contractarea de servicii în conformitate cu prevederile prezentului acord.


  Articolul 12

  (i) Orice date şi rapoarte oficiale întocmite de una dintre părţi, referitoare la activităţile întreprinse în conformitate cu prevederile prezentului acord, vor fi puse la dispoziţia celeilalte părţi.
  (îi) Confidenţialitatea privind aplicarea prezentului acord va fi asigurată în conformitate cu CTBT şi cu deciziile relevante ale Comisiei, precum şi cu legislaţia română, fără a aduce atingere obligaţiilor părţilor de a respecta prevederile cu privire la confidenţialitate, prevăzute în CTBT.


  Articolul 13

  În scopurile prezentului acord, activităţile postcertificare pentru o instalaţie IMS vor începe în momentul îndeplinirii următoarelor două cerinţe:
  (i) certificarea instalaţiei IMS de către Comisie în conformitate cu manualele şi procedurile de certificare relevante;
  (îi) adoptarea bugetului, incluzând înţelegerile financiare detaliate, dacă acestea există, pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiei IMS de către Comisie.


  Articolul 14

  Pentru activităţile postcertificare:
  (i) instalaţiile vor fi, de asemenea, testate, exploatate provizoriu, după caz, şi întreţinute de către Guvernul României în conformitate cu procedurile şi înţelegerile convenite între părţi. Pentru ca Centrul Internaţional de Date (IDC) să primească date de calitate, cu un înalt grad de fiabilitate, aceste proceduri vor fi conforme cu manualele de operare ale IMS, adoptate de către Comisie, cu respectarea prevederilor art. II paragraful 26(h) din CTBT.
  (îi) Guvernul României va asigura toate serviciile corespunzătoare, în conformitate cu manualele de operare ale IMS, adoptate de către Comisie, cu respectarea prevederilor art. II paragraful 26(h) din CTBT, pentru testarea, exploatarea provizorie, după caz, şi întreţinerea instalaţiilor de pe teritoriul României, în conformitate cu legile şi cu reglementările relevante din România, cheltuielile fiind alocate în conformitate cu art. IV paragrafele 19-21 din CTBT şi cu hotărârile bugetare relevante ale Comisiei.
  (iii) Guvernul României va asigura, la cerere, frecvenţele corespunzătoare solicitate pentru comunicaţii, în conformitate cu legile şi cu reglementările naţionale şi cu planul naţional de utilizare a frecvenţelor.
  (iv) Guvernul României va transmite la IDC datele înregistrate sau furnizate de oricare instalaţie de monitorizare de pe teritoriul României, utilizând formatele şi protocoalele care vor fi specificate în manualul de operare al instalaţiei. Asemenea transmisii de date vor fi efectuate de la instalaţia de pe teritoriul României către IDC, utilizându-se cele mai directe şi mai ieftine mijloace disponibile. Toate comunicaţiile de date de la instalaţia de monitorizare sau de la Centrul Naţional de Date către Comisie vor fi scutite de orice fel de taxe stabilite de Guvern sau de altă autoritate competentă din România, cu excepţia taxelor direct legate de costul furnizării de servicii, care nu vor depăşi nivelul minim acordat instituţiilor guvernamentale din România.
  (v) Guvernul României va asigura protecţia fizică a instalaţiilor şi echipamentelor aparţinând instalaţiilor de pe teritoriul României, inclusiv liniile de date, echipamentele din teren şi senzorii, costurile aferente fiind alocate în conformitate cu art. IV paragrafele 19-21 din CTBT, precum şi cu hotărârile bugetare relevante ale Comisiei.
  (vi) Guvernul României va lua măsurile necesare calibrării instalaţiilor de pe teritoriul României în conformitate cu manualele de operare ale IMS, adoptate de Comisie, cu respectarea art. II paragraful 26(h) din CTBT.
  (vii) Guvernul României va notifica Comisiei în legătură cu problemele apărute, informând IDC asupra naturii problemei şi făcând o estimare a timpului necesar pentru remedierea situaţiei. Guvernul României va notifica, de asemenea, Comisiei în legătură cu apariţia disfuncţionalităţilor care afectează calitatea datelor provenite de la instalaţiile de monitorizare de pe teritoriul României.
  (viii) Comisia va consulta Guvernul României în legătură cu procedurile prin care Comisia va avea acces la o instalaţie de monitorizare de pe teritoriul României pentru verificarea echipamentelor şi a legăturilor de comunicaţii numai în scopul prezentului acord, cât şi pentru modificarea în caz de nevoie a echipamentelor, dar şi la alte proceduri operaţionale, cu excepţia cazurilor în care Guvernul României îşi asumă responsabilitatea de a opera aceste modificări. Comisia va avea acces la instalaţie în conformitate cu aceste proceduri.


  Articolul 15

  Guvernul României va asigura transmiterea cu promptitudine de către personalul instalaţiei de monitorizare de pe teritoriul României a răspunsurilor la solicitările Comisiei cu privire la testarea şi funcţionarea provizorie, după caz, a instalaţiei şi a echipamentelor aferente acesteia sau la transmisia de date către IDC. Aceste răspunsuri vor fi elaborate în formatul specificat în manualul de operare al instalaţiei.


  Articolul 16

  Cheltuielile pentru activităţile legate de aplicarea prezentului acord vor fi stabilite în conformitate cu deciziile bugetare relevante adoptate de Comisie. În particular, cheltuielile asociate cu testarea, operarea provizorie, după caz, întreţinerea instalaţiilor de monitorizare, inclusiv asigurarea protecţiei fizice, după caz, aplicarea procedurilor de validare a datelor, de transmitere a mostrelor, dacă este cazul, şi de transmitere a datelor de la staţia respectivă către IDC vor fi suportate în conformitate cu art. IV paragrafele 19-21 din CTBT, precum şi cu deciziile bugetare relevante adoptate de către Comisie.


  Articolul 17

  După încheierea fiecărei activităţi menţionate în anexă sau anexe, Comisia va furniza României asistenţa tehnică corespunzătoare, pe care Comisia o consideră necesară pentru buna funcţionare a instalaţiilor de pe teritoriul României, ca parte a IMS. Comisia va asigura, de asemenea, asistenţă tehnică şi sprijin în perioada de funcţionare provizorie, după caz, şi de întreţinere a instalaţiilor de monitorizare de pe teritoriul României şi a mijloacelor de comunicaţii corespunzătoare, în cazul în care România solicită o astfel de asistenţă şi în limitele bugetului aprobat.


  Articolul 18

  În cazul apariţiei unui diferend între părţi în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului acord, părţile se vor consulta în vederea rezolvării operative a diferendului.


  Articolul 19

  Modificarea prezentului acord se va realiza cu acordul părţilor. Prin înţelegere reciprocă, părţile pot încheia acorduri suplimentare în caz de nevoie.


  Articolul 20

  Anexa la prezentul acord sau anexele care urmează să fie negociate conform art. 1 din acord constituie parte integrantă a acordului şi orice referire la acest acord include referirea şi la anexă sau anexe. În cazul unei neconcordanţe între prevederile anexei şi textul acordului, va prevala textul acordului.


  Articolul 21

  Prezentul acord va intra în vigoare pentru ambele părţi la data la care partea română va comunică Comisiei că au fost îndeplinite procedurile legale interne pentru intrarea sa în vigoare. Acest acord va rămâne în vigoare până la încheierea unui nou acord între Guvernul României şi Organizaţia Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare.
  Semnat la Viena la 13 iunie 2003, în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice. În cazul apariţiei unor divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.
  Pentru Guvernul României,
  Lucian Biro,
  secretar de stat,
  preşedintele Comisiei Naţionale
  pentru Controlul Activităţilor Nucleare
  Pentru Comisia Pregătitoare
  a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală
  a experienţelor nucleare,
  Wolfgang Hoffmann,
  secretar executiv al PTS, PrepCom CTBTO


  Anexa
  -----
  la acord
  --------
  Pentru instalaţia de monitorizare internaţională menţionată mai jos pot fi solicitate oricare dintre sau toate activităţile următoare:
  Inventar
  Evaluarea amplasamentului
  Instalare
  Modernizare
  Testare şi evaluare
  Certificare
  Activităţi postcertificare
  1. Muntele Roşu MLR
  Staţia seismică AS81 Tip 3-C
  -----------