HOTĂRÂRE nr. 485 din 9 iunie 2000
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Termogal" - S.A. Galaţi şi fuzionarea acesteia cu Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 27 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Societatea Comercială "Termogal" - S.A. Galaţi, persoana juridică română, prin desprinderea Sucursalei Electrocentrale Galaţi, care se desfiinţează, a Filialei Societatea Comercială "Termoelectrica" S.A. din cadrul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.
  (2) Societatea Comercială "Termogal" - S.A. Galaţi are sediul în municipiul Galaţi, sos. Smardan nr. 3, judeţul Galaţi, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa nr. 1.
  (3) Obiectul principal de activitate al Societăţii Comerciale "Termogal" - S.A. Galaţi este producţia de energie electrica şi termica.


  Articolul 2

  (1) Capitalul social al societăţii comerciale înfiinţate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea activului Sucursalei Electrocentrale Galaţi pe baza balanţei de verificare întocmite la data de 31 martie 2000, reactualizata conform normelor legale şi, respectiv, a contravalorii energiei electrice consumate şi neachitate la data de 31 martie 2000. Pasivul Sucursalei Electrocentrale Galaţi se preia de către Societatea Comercială "Termogal" - S.A. Galaţi.
  (2) Capitalul social şi patrimoniul Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. se diminuează corespunzător cu activul şi pasivul preluate de Societatea Comercială "Termogal" - S.A. Galaţi, conform alin. (1).
  (3) Capitalul social al Societăţii Comerciale "Termogal" S.A. Galaţi este de 1.181.500.000.000 lei, integral vărsat la data infiintarii, şi este împărţit în 11.815.000 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei.
  (4) Capitalul social al societăţii comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Fondul Proprietăţii de Stat.


  Articolul 3

  (1) Societatea comercială înfiinţată potrivit art. 1 va prelua toate drepturile şi va fi ţinuta de toate obligaţiile Sucursalei Electrocentrale Galaţi, printre care şi cele prevăzute la lit. A din anexa nr. 2.
  (2) Societatea Comercială "Termogal" - S.A. Galaţi se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale Sucursalei Electrocentrale Galaţi cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti.
  (3) Toate convenţiile încheiate de Sucursala Electrocentrale Galaţi rămân valabile, preluarea acestora urmând să se facă pe baza protocolului de predarepreluare.


  Articolul 4

  (1) Filiala Societatea Comercială "Electrica" - S.A. din cadrul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. va transmite, prin cesionare de creanţe către societatea comercială înfiinţată conform art. 1, creanţele sale asupra Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi, provenite din contravaloarea energiei electrice consumate şi neachitate la data de 31 martie 2000, cu majorările aferente calculate în baza reglementărilor legale în vigoare, conform prevederilor lit. B din anexa nr. 2.
  (2) Creanţele Societăţii Comerciale "Termogal" - S.A. Galaţi asupra Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi, provenite din preluarea pasivului Sucursalei Electrocentrale Galaţi, şi cele provenite din cesionarea de creanţe ale Filialei Societatea Comercială "Electrica" - S.A. reprezintă o parte din suma pe care Compania Naţionala de Electricitate - S.A. o datorează bugetului de stat, astfel cum este redata în anexa nr. 3.
  (3) Personalul aparţinând Sucursalei Electrocentrale Galaţi se considera transferat la Societatea Comercială "Termogal" - S.A. Galaţi.


  Articolul 5

  (1) Societatea Comercială "Termogal" - S.A. Galaţi fuzionează cu Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi, fiind absorbită de aceasta, în condiţiile legii, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.
  (2) Fondul Proprietăţii de Stat va desfăşura procedura de fuzionare prin absorbţie prevăzută de lege.
  (3) Personalul Societăţii Comerciale "Termogal" - S.A. Galaţi se considera transferat la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi ca urmare a fuziunii.


  Articolul 6

  (1) Ca urmare a fuziunii prevăzute la art. 5 Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi îşi va modifica în mod corespunzător capitalul social.
  (2) Obligaţiile Companiei Naţionale de Electricitate S.A. către bugetul de stat, redate în anexa nr. 3, astfel cum au fost transferate indirect ca urmare a fuzionării prevăzute la art. 5 către Societatea Comercială "Sidex" S.A. Galaţi şi devenite datoriile Societăţii Comerciale "Sidex" - S.A. Galaţi către bugetul de stat, diminuează arieratele Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. către bugetul de stat.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Preşedintele Consiliului
  de administraţie al Fondului
  Proprietăţii de Stat,
  Victor Eros


  Anexa 1

  STATUT 09/06/2000