METODOLOGIA din 4 februarie 2010
specială de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010  I. Dispoziţii generale

  Articolul 1

  (1) Absolvenţii învăţământului liceal din promoţiile anterioare anului 2010, indiferent de forma de învăţământ, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de bacalaureat, au dreptul să susţină examenul naţional de bacalaureat în anul 2010 în sesiunile speciale organizate conform anexei nr. 1 la ordin.
  (2) Absolvenţii învăţământului liceal din promoţiile anterioare anului 2010 care s-au înscris la examenul de bacalaureat 2010 în perioada 14-18 decembrie 2009 au dreptul, de asemenea, să susţină probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat în prima perioadă prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum şi a Atribuţiilor membrilor comisiilor de bacalaureat.
  (3) Fiecare absolvent din promoţiile anterioare anului 2010 poate participa la cel mult două sesiuni de bacalaureat în anul 2010.
  (4) Candidaţii menţionaţi la alin. (2), care au ales să susţină probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de bacalaureat în prima perioadă prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009, nu mai au dreptul să le susţină în prima perioadă prevăzută în anexa nr. 1 la ordin.


  Articolul 2

  (1) Candidaţii proveniţi din unităţile de învăţământ de stat şi din unităţile de învăţământ particular acreditate au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.
  (2) Candidaţii proveniţi din unităţile de învăţământ particular autorizate să funcţioneze provizoriu vor susţine examenul de bacalaureat, cu taxă, în centrele de examen stabilite de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
  (3) Taxele de examen menţionate la alin. (1) şi (2) sunt cele stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.) pentru anul şcolar 2009-2010.


  Articolul 3

  (1) Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 pot solicita recunoaşterea unora dintre probele promovate în anii menţionaţi, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
  (2) Elevii care, în una dintre clasele a IX-a-a XII-a, au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.C.T.S. au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obţinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă. Lista concursurilor/olimpiadelor şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.C.T.S. se publică pe site-ul M.E.C.T.S. până la începerea sesiunii speciale de bacalaureat organizate pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat.
  (3) Recunoaşterea/Echivalarea probelor se face de către directorul unităţii respective, în urma solicitării scrise a candidatului şi a prezentării dovezilor privind obţinerea premiului la concursul/olimpiada internaţională. Documentele menţionate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unităţii de învăţământ.

  II. Coordonarea organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat

  Articolul 4

  Coordonarea pe plan naţional, judeţean/al municipiului Bucureşti, în unităţile de învăţământ liceal, în centrele de examen, în centrele zonale de evaluare şi în centrele de contestaţii a modului de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat este asigurată de comisiile constituite conform prevederilor cap. II din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009.


  Articolul 5

  Atribuţiile membrilor comisiilor menţionate la art. 4 sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009.

  III. Înscrierea candidaţilor din promoţiile anterioare anului 2010

  Articolul 6

  (1) La examenul de bacalaureat 2010, organizat în conformitate cu prezenta metodologie, se pot înscrie candidaţii din promoţiile anterioare care nu s-au prezentat sau care nu au promovat examenul de bacalaureat.
  (2) Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de M.E.C.T.S., prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
  (3) Candidaţii proveniţi din învăţământul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.
  (4) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care se solicită recunoaşterea notelor).
  (5) În situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidaţii se pot înscrie pentru a susţine bacalaureatul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe.


  Articolul 7

  (1) Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinută la fiecare dintre probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi de secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta ştampila acesteia.
  (2) Recunoaşterea probelor promovate în sesiunile anterioare se face în conformitate cu prevederile alin. (1), după cum urmează:
  a) proba orală de limba şi literatura română se echivalează cu proba A) de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
  b) proba orală de limba şi literatura maternă se echivalează cu proba B) de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
  c) proba orală susţinută la una dintre limbile moderne de circulaţie internaţională studiate în liceu se echivalează cu proba C) de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu;
  d) proba scrisă la limba şi literatura română se echivalează cu proba E) a) - probă scrisă la limba şi literatura română;
  e) proba scrisă la limba şi literatura maternă se echivalează cu proba E) b) - probă scrisă la limba şi literatura maternă;
  f) proba scrisă susţinută în sesiunile anterioare la oricare dintre probele d), e) sau f), la matematică, respectiv istorie, se echivalează cu proba E) c), definită conform prezentei metodologii;
  g) proba scrisă susţinută la una dintre disciplinele fizică, chimie, biologie, informatică, respectiv geografie, filozofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi sociologie, în cadrul probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare, se echivalează cu proba E) d), definită conform prezentei metodologii.
  (3) Recunoaşterea probelor menţionate la alin. (2) lit. f) şi g) promovate în sesiunile anterioare se face doar dacă disciplinele susţinute coincid cu disciplinele pe care absolvenţii promoţiei 2010 au dreptul să le susţină în cadrul examenului de bacalaureat 2010, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvite.


  Articolul 8

  (1) Recunoaşterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curentă, este condiţionată de solicitarea scrisă de recunoaştere a probelor promovate în sesiunile menţionate la art. 3, care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2010. Candidaţii vor preciza în fişa de înscriere probele şi disciplinele corespunzătoare la care doresc să li se recunoască rezultatele obţinute în sesiunile menţionate la art. 3. În fişa de înscriere se specifică, de asemenea, probele pe care solicită să le susţină, respectiv disciplina pe care doresc să o susţină la fiecare probă, precum şi tipul de subiect pentru disciplina respectivă.
  (2) Nedepunerea cererii de recunoaştere a uneia dintre probele promovate într-o sesiune anterioară conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoaşterea notei iniţiale. În cazul în care candidatul a susţinut, în sesiuni succesive, aceeaşi probă, la o eventuală nouă cerere de recunoaştere a probei respective i se va recunoaşte ultima notă obţinută la această probă.


  Articolul 9

  Directorii unităţilor de învăţământ liceal centralizează opţiunile şi transmit situaţia comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 27 mai 2010.


  Articolul 10

  (1) Documentele de înscriere pentru examenul de bacalaureat (tabele, fişe-tip informatizate, documente în care se consemnează participarea la probele de evaluare a competenţelor şi, după caz, rezultatele obţinute la acestea), pentru candidaţii din seriile anterioare anului 2010, se depun la centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ, de către directorul şi secretarul acesteia, conform unei programări stabilite de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.
  (2) De corectitudinea datelor transmise centrului de examen răspunde directorul unităţii de învăţământ la care candidaţii au absolvit cursurile liceale.

  IV. Conţinutul examenului de bacalaureat şi stabilirea probelor

  Articolul 11

  (1) Disciplinele de studiu la care se organizează probele pentru examenul de bacalaureat pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010 sunt cele prevăzute de Legea nr. 384/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi stabilite la cap. V din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009:
  A) probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
  B) probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
  C) probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;
  D) probă de evaluare a competenţelor digitale;
  E) probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:
  a) probă scrisă la limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;
  b) probă scrisă la limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
  c) o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:
  (i) matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic - specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională;
  (îi) istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate la lit. c) pct. (i);
  d) o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:
  (i) fizică, chimie, biologie sau informatică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională;
  (îi) geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie - pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat la lit. d) pct. (i).
  (2) Programele disciplinelor de examen sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.508/2009 privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2010.
  (3) Candidaţii pot alege pentru probele scrise cuprinse la lit. E) d) una dintre disciplinele studiate în liceu din lista menţionată la alin. (1) pentru fiecare filieră/profil/specializare/ calificare profesională.
  (4) Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor digitale şi lingvistice, precum şi pentru probele scrise sunt elaborate în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009.


  Articolul 12

  (1) Pentru candidaţii proveniţi din promoţiile anterioare anului 2010, se face asimilarea specializării absolvite cu una dintre specializările/calificările profesionale în vigoare pentru promoţia curentă.
  (2) Pentru filiera teoretică, promoţiile de la învăţământ de zi de până în anul 2002 inclusiv ori de la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă de până în anul 2003 inclusiv, asimilarea specializărilor se face astfel:
  Specializare Specializare asimilată Profilul/filiera actuale
  Limbi moderne Limbi clasice Filologie Umanist/filiera teoretică
  Istorie - ştiinţe sociale Ştiinţe sociale Umanist/filiera teoretică
  Matematică - fizică Matematică - informatică Real/filiera teoretică
  Fizică - chimie Chimie - biologie Ştiinţe ale naturii Real/filiera teoretică

  (3) Pentru filierele tehnologică şi vocaţională, asimilarea specializărilor se face de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, după analiza comparativă a planurilor-cadru parcurse de candidat şi a planurilor-cadru în vigoare pentru absolvenţii promoţiei 2010.


  Articolul 13

  Pentru candidaţii care solicită recunoaşterea/ echivalarea probelor conform prevederilor art. 3 şi 7 din prezenta metodologie, comisia din centrul de examen înregistrează în catalogul electronic notele obţinute la probele pe care candidaţii le-au susţinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidaţii au obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare internaţionale şi pentru care aceştia au solicitat recunoaşterea în sesiunea respectivă. Înregistrarea în catalogul electronic a acestor note se face pe baza adeverinţelor/dovezilor depuse de candidaţi la înscriere. Adeverinţele/dovezile rămân ca anexă la forma tipărită a catalogului electronic şi se păstrează permanent. Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marchează în catalogul electronic, precizându-se într-o notă de subsol că au fost obţinute în sesiunile anterioare sau că au fost echivalate.


  Articolul 14

  Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, respectiv examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.794/2009 privind aprobarea metodologiilor de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

  V. Organizarea şi desfăşurarea probelor şi evaluarea candidaţilor

  Articolul 15

  Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, precum şi probele scrise din cadrul sesiunilor examenului de bacalaureat - 2010 la care participă absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010 se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor cap. VI din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009.


  Articolul 16

  Evaluarea candidaţilor proveniţi din promoţiile anterioare anului 2010 la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, precum şi la probele scrise se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor cap. VII din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009.

  VI. Stabilirea rezultatelor finale şi rezolvarea contestaţiilor

  Articolul 17

  (1) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2010 care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
  a) au susţinut sau le-au fost echivalate: proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, precum şi proba de evaluare a competenţelor digitale, prevăzute în Legea nr. 384/2009;
  b) au susţinut sau le-au fost echivalate toate probele scrise prevăzute în Legea nr. 384/2009 şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
  c) au obţinut, la probele scrise precizate la lit. b), cel puţin media 6.
  (2) Absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010 care pot solicita recunoaşterea probelor promovate anterior, conform prevederilor art. 3, care au susţinut sau şi-au echivalat probele de certificare a competenţelor lingvistice şi digitale şi pentru care prin recunoaşterea probelor scrise promovate în sesiunile anterioare ale examenului de bacalaureat este îndeplinită condiţia ca media generală să fie cel puţin 6, sunt consideraţi promovaţi.


  Articolul 18

  Pentru rezolvarea contestaţiilor la probele scrise se aplică prevederile cap. VIII din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009.

  VII. Documente de examen şi acte de studii

  Articolul 19

  (1) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.
  (2) Diplomele de bacalaureat se completează cu datele din catalogul electronic numai de către secretarii liceelor la care absolvenţii au promovat ultima clasă şi vor fi semnate de către aceştia şi de către preşedintele comisiei din centrul de examen, în termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului de bacalaureat. Pe diplome se aplică ştampila unităţii de învăţământ la care candidatul a absolvit ultima clasă de liceu.
  (3) În cazuri justificate, diplomele pot fi semnate de către preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat.
  (4) Pentru candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat în alt centru de examen decât candidaţii din unitatea de învăţământ absolvită, inclusiv pentru cei care au susţinut bacalaureatul în alt judeţ, completarea diplomei se face de către secretarul unităţii de învăţământ la care candidatul a absolvit ultima clasă de liceu, în baza extrasului din forma tipărită a catalogului electronic primit de la centrul de examen la care candidatul a susţinut bacalaureatul. Diploma va fi semnată de secretarul unităţii de învăţământ la care candidatul a absolvit clasa a XII-a/a XIII-a şi de către preşedintele din centrul de examen la care candidatul a susţinut probele.


  Articolul 20

  (1) Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2010 care au participat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română primesc un certificat care atestă nivelul de competenţă lingvistică. Certificatul va avea în anexă suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliată a competenţelor lingvistice.
  (2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionată de participarea la probele B), C), D), de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.
  (3) Pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010 cărora le-a fost echivalată proba orală la limba şi literatura română promovată într-o sesiune anterioară anului 2010 nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică.


  Articolul 21

  (1) Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2010 care au participat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă primesc un certificat care atestă nivelul de competenţă lingvistică. Certificatul va avea în anexă suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliată a competenţelor lingvistice.
  (2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionată de participarea la probele A), C), D), de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.
  (3) Pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010 cărora le-a fost echivalată proba orală la limba şi literatura maternă promovată într-o sesiune anterioară anului 2010 nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică.


  Articolul 22

  (1) Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2010 care au participat la proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu primesc un certificat care atestă nivelul de competenţă lingvistică. Certificatul va avea în anexă suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliată a competenţelor lingvistice.
  (2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionată de participarea la probele A), B), D), de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau în limba maternă, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.
  (3) Pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010 cărora le-a fost echivalată proba orală la limba modernă promovată într-o sesiune anterioară anului 2010 nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică.


  Articolul 23

  (1) Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare care au participat la proba de evaluare a competenţelor digitale primesc un certificat. Certificatul va conţine punctajul obţinut şi nivelul corespunzător acestuia, stabilit conform prezentei metodologii, şi va avea în anexă suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliată a competenţelor.
  (2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionată de participarea la probele A), B), C), de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau în limba maternă, respectiv de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.

  VIII. Dispoziţii finale

  Articolul 24

  Pentru toate celelalte situaţii care nu sunt prevăzute în prezenta metodologie se aplică prevederile Metodologiei
  de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.507/2009.
  ___________