REZOLUTIA MSC. nr. 88(71) din 27 mai 1999
pentru adoptarea Codului internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008  Comitetul Securităţii Maritime,
  amintind art. 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,
  notând adoptarea de către Adunare a rezoluţiilor:
  - A.748(18) cu privire la Codul pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în butelii, la bordul navelor (Codul INF);
  - A.790(19) cu privire la revizuirea Codului INF;
  - A.853(20) cu privire la amendamentele la Codul INF; şi
  - A.854(20) cu privire la Instrucţiunile pentru elaborarea planurilor de urgenţă de bord pentru navele care transportă materialele prevăzute în Codul INF,
  recunoscând necesitatea de a asigura aplicarea obligatorie a standardelor internaţionale pentru transportul mărfii INF pe mare,
  notând, de asemenea, Rezoluţia MSC.87(71) prin care s-au adoptat amendamentele la cap. VII din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), aşa cum a fost modificată, pentru a face prevederile la Codul INF obligatorii conform acestei convenţii la 1 ianuarie 2001 sau după această dată,
  luând în considerare, la cea de-a şaptezeci şi una sesiune a sa, textul Codului INF propus:
  1. adoptă Codul pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), al cărui text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
  2. notează că, în conformitate cu amendamentele la cap. VII din Convenţia SOLAS din 1974, amendamentele la Codul INF trebuie să fie adoptate, să între în vigoare şi să aibă efect în conformitate cu prevederile art. VIII din respectiva convenţie, cu privire la procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, alta decât cap. I;
  3. solicită secretarului general să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului Codului INF conţinut în anexă;
  4. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei la aceasta membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

  Anexa
  ──────
  la Rezoluţia MSC.88(71)
  ───────────────────────
  CODUL INTERNAŢIONAL
  pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

  Capitolul 1 Generalităţi

  1.1. Definiţii
  1.1.1. În sensul prezentului cod:
  1. Administraţie înseamnă guvernul statului al cărui pavilion nava este autorizată să-l arboreze.
  2. Convenţie înseamnă Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost modificată.
  3. Marfă INF înseamnă combustibilul nuclear iradiat, plutoniul şi deşeurile cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, transportate ca marfă în conformitate cu clasa 7 din Codul IMDG, planul 10, 11, 12 sau 13.
  4. Combustibil nuclear iradiat înseamnă materialul care conţine izotopi de uraniu, toriu şi/sau plutoniu care au fost utilizaţi la menţinerea unei reacţii nucleare în lanţ autoîntreţinute.
  5. Plutoniu înseamnă amestecul de izotopi din materialul care a fost extras în timpul reprelucrării combustibilului nuclear iradiat.
  6. Deşeuri cu nivel ridicat de radioactivitate înseamnă deşeurile lichide obţinute în primul stadiu al procesului de extracţie sau deşeurile concentrate rezultate din stadiile ulterioare de extracţie într-o instalaţie pentru reprelucrarea combustibilului nuclear iradiat ori materialele solide în care aceste deşeuri lichide au fost transformate.
  7. Codul IMDG înseamnă Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase definit în regula VII/14.6 din Convenţie.
  8. Codul IBC înseamnă Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, aşa cum s-a definit în regula VII/8.1 din Convenţie.
  9. Eveniment înseamnă un incident sau o serie de incidente cu aceeaşi origine, inclusiv pierderea integrităţii containerului care întreţine sau poate întreţine o scurgere ori o posibilă scurgere de marfă INF.
  10. Degajare înseamnă emisia de marfă INF din sistemul de stocare sau pierderea unei mărfi INF în formă ambalată.
  1.1.2. În sensul prezentului cod, navele care transportă marfă INF sunt clasificate în 3 clase, în funcţie de activitatea totală a mărfii INF care este transportată la bord:
  - Navă din clasa INF 1 - navele care sunt autorizate să transporte marfă INF cu o activitate totală mai mică de 4.000 TBq.
  - Navă din clasa INF 2 -navele care sunt autorizate să transporte combustibil nuclear iradiat sau deşeuri cu nivel ridicat de radioactivitate cu o activitate totală mai mică de 2 x 10^6TBq şi navele care sunt autorizate să transporte plutoniu cu o activitate totală mai mică de 2 x 10^5TBq.
  - Navă din clasa INF 3 - navele care sunt autorizate să transporte combustibil nuclear iradiat sau deşeuri cu nivel ridicat de radioactivitate şi navele care sunt autorizate să transporte plutoniu, oricare ar fi activitatea maximă totală a materialelor transportate.
  1.2. Aplicare
  1.2.1. Prezentul cod se aplică navelor angajate în transportul mărfii INF, aşa cum se prevede în regula VII/15 din Convenţie.
  1.2.2. Suplimentar faţă de cerinţele prezentului cod, la transportul mărfii INF se vor aplica prevederile Codului IMDG.
  1.2.3. Nu se permite ca mărfurile INF care ar necesita transportul cu nave din clasa INF 3 să fie transportate pe nave de pasageri.
  1.3. Inspecţie şi certificare
  1.3.1. Înaintea efectuării transportului de marfă INF, nava destinată transportului de marfă INF trebuie să fie supusă unei inspecţii iniţiale, care va include o examinare completă a structurii, a echipamentului, a instalaţiilor, amenajărilor şi materialelor sale, în măsura în care prevederile prezentului cod se aplică navei.
  1.3.2. După inspecţia iniţială prevăzută la paragraful 1.3.1, Administraţia sau o organizaţie recunoscută de aceasta în conformitate cu regula I/6 din Convenţie trebuie să emită navei Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul mărfii INF, al cărui model este prevăzut în apendice.
  1.3.3. O navă autorizată pentru transportul mărfii INF trebuie să fie supusă inspecţiilor prevăzute de dispoziţiile aplicabile ale cap. I din Convenţie, în scopul verificării respectării prevederilor prezentului cod de către structura, echipamentul, instalaţiile, amenajările şi materialele sale.
  1.3.4. Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul mărfii INF încetează să fie valabil dacă inspecţia prevăzută la paragraful 1.3.3 nu a fost efectuată sau dacă s-a constatat că nava nu respectă prevederile prezentului cod ori atunci când unul dintre certificatele prevăzute de Convenţie pentru această navă a expirat.


  Capitolul 2 Stabilitatea după avarie

  2.1. Stabilitatea după avarie a unei nave din clasa INF 1 trebuie să fie după cum stabileşte Administraţia.
  2.2. O navă din clasa INF 2 trebuie:
  1. dacă este construită conform standardelor prevăzute pentru o navă de pasageri, să respecte prevederile din partea B a cap. II-1 din Convenţie; sau
  2. dacă este construită conform standardelor prevăzute pentru o navă de marfă, să respecte prevederile stabilităţii după avarie din partea B-1 a cap. II-1 din Convenţie, indiferent de lungimea navei.
  2.3. O navă din clasa INF 3 trebuie să respecte:
  1. prevederile privind stabilitatea după avarie aplicabile navelor de tipul 1, referitoare la capacitatea de supravieţuire şi amplasarea încăperilor de marfă, care figurează în cap. 2 din Codul IBC; sau
  2. indiferent de lungimea navei, prevederile cu privire la stabilitatea după avarie din partea B-1 a cap. II-1 din Convenţie, utilizând indicele de compartimentare R(INF), aşa cum este dat mai jos:
  R(INF)= R + 0,2 (1-R)


  Capitolul 3 Măsuri de prevenire a incendiului

  3.1. Măsurile de prevenire a incendiului aplicabile unei nave din clasa INF 1 trebuie să fie după cum stabileşte Administraţia.
  3.2. Navele din clasele INF 2 şi 3, indiferent de mărimea lor, trebuie să fie prevăzute cu următoarele instalaţii şi echipamente:
  1. o instalaţie de stingere a incendiului cu apă care respectă cerinţele regulii II-2/4 din Convenţie;
  2. instalaţii fixe de stingere a incendiului în încăperile de maşini de categoria A, aşa cum s-a definit la regula II-2/3.19 din Convenţie, care respectă prevederile regulii II-2/7 din Convenţie;
  3. instalaţii fixe pentru răcirea încăperilor de marfă, care respectă prevederile regulii II-2/54.2.1.3 din Convenţie; şi
  4. o instalaţie fixă de detectare şi semnalizare a incendiului, pentru protejarea încăperilor de maşini, de locuit şi de serviciu, care respectă prevederile regulii II-2/13 din Convenţie.
  3.3. La navele din clasa INF 3, încăperile de locuit, încăperile de serviciu, posturile de comandă şi încăperile de maşini de categoria A trebuie să fie amplasate în prova sau în pupa încăperilor de marfă, ţinând seama de siguranţă generală a navei.


  Capitolul 4 Controlul temperaturii în încăperile de marfă

  4.1. La navele din clasele INF 1, 2 şi 3:
  1. trebuie să fie prevăzută ventilarea sau răcirea adecvată a încăperilor de marfă închise, astfel încât temperatura medie ambiantă din aceste încăperi să nu depăşească 55°C în niciun moment;
  2. instalaţiile de ventilaţie sau răcire care deservesc încăperile de marfă destinate transportului de marfă INF trebuie să fie independente de cele care deservesc alte încăperi; şi
  3. acele elemente esenţiale pentru funcţionare, de exemplu ventilatoare, compresoare, schimbătoare de căldură, circuite de răcire a apei, trebuie să fie în număr dublu pentru fiecare încăpere de marfă, iar piesele de rezervă trebuie să fie disponibile, după cum stabileşte Administraţia.


  Capitolul 5 Consideraţii cu privire la structură

  Structura punţilor şi elementele de susţinere trebuie să fie suficient de rezistente pentru a rezista la sarcina la care sunt supuse.


  Capitolul 6 Dispozitive de fixare a mărfii

  6.1. Dispozitivele permanente de fixare a mărfii trebuie să fie prevăzute pentru prevenirea deplasării coletelor în interiorul încăperilor de marfă. La proiectarea dispozitivelor permanente, o atenţie deosebită trebuie acordată poziţiei coletelor şi trebuie avute în vedere următoarele niveluri de acceleraţie pentru navă:
  - 1,5 g pe axa longitudinală;
  - 1,5 g pe axa transversală;
  - 1,0 g pe axa verticală, de jos în sus;
  - 2,0 g pe axa verticală, de sus în jos.
  6.2. Alternativ, în cazul în care coletele sunt transportate pe puntea descoperită sau pe puntea vehiculelor, ele trebuie să fie fixate în conformitate cu principiile privitoare la siguranţa arimării şi fixării mărfurilor grele, unitare şi rulante, aprobate de Administraţie pe baza instrucţiunilor elaborate de Organizaţie*1)
  _________
  *1) Se face referire la:
  1. Codul de reguli practice pentru siguranţa arimării şi fixării mărfii, adoptat de Organizaţie prin Rezoluţia A.714(17);
  2. Instrucţiunile pentru dispozitivele de fixare ale vehiculelor rutiere transportate pe nave Ro-Ro, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.581(14); şi
  3. MSC/Circ.745 cu privire la Instrucţiunile pentru pregătirea Manualului de fixare a mărfii.
  6.3. Penele anticoliziune, în cazul în care sunt utilizate, trebuie să fie dispuse astfel încât să nu interacţioneze sau să împiedice fluxul de aer de răcire care poate fi necesar conform prevederilor paragrafului 4.1.


  Capitolul 7 Alimentarea electrică

  7.1. Alimentarea electrică a navelor din clasa INF 1 trebuie să fie după cum stabileşte Administraţia.
  7.2. La navele din clasele INF 2 şi INF 3:
  1. o sursă alternativă de energie electrică, care respectă prevederile standardelor internaţionale acceptabile de către Organizaţie*2), trebuie să fie prevăzută, astfel încât avaria care implică alimentarea principală să nu afecteze sursa alternativă; şi
  ________
  *2) Se face referire la recomandările publicate de Comisia Internaţională de Electrotehnică şi, în mod special, în Publicaţia 92 - Instalaţii electrice navale.
  2. energia furnizată de sursa alternativă trebuie să fie suficientă pentru alimentarea următoarelor instalaţii timp de cel puţin 36 ore:
  2.1. echipamentul prevăzut pentru instalaţiile de inundare şi răcire menţionate în paragrafele 3.2.3 şi 4.1; şi
  2.2. toate instalaţiile de urgenţă cerute de Convenţie.
  7.3. La o navă din clasa INF 3, sursa alternativă menţionată la paragraful 7.2.1 trebuie să fie amplasată în exteriorul oricărei avarii prevăzute în cap. 2.


  Capitolul 8 Protecţia radiologică

  În funcţie de caracteristicile mărfii INF care urmează a fi transportată şi conform proiectării navei, trebuie să fie prevăzute, dacă este necesar, instalaţii sau echipamente suplimentare pentru protecţia radiologică, după cum consideră Administraţia.


  Capitolul 9 Management şi instruire

  Managementul şi instruirea la o navă care transportă marfă INF trebuie să fie după cum stabileşte Administraţia, ţinând seama de evoluţia lucrărilor Organizaţiei.


  Capitolul 10 Planul de urgenţă de la bord

  10.1. Fiecare navă care transportă marfă INF trebuie să aibă la bord un plan de urgenţă.
  10.2. Acest plan trebuie să fie aprobat de Administraţie pe baza instrucţiunilor elaborate de Organizaţie*3) şi scris în limba sau în limbile de lucru înţelese de comandant şi ofiţeri. Planul trebuie să conţină minimum:
  ________
  *3) Se face referire la Instrucţiunile pentru elaborarea planurilor de urgenţă de la bordul navelor care transportă materialele prevăzute în Codul INF, adoptat de Organizaţie prin Rezoluţia A.854(20).
  1. procedura ce trebuie urmată de comandant sau de alte persoane care sunt responsabile pe navă cu raportarea unui eveniment care implică marfă INF, aşa cum se cere în cap. 11 din prezentul cod.
  2. lista autorităţilor sau persoanelor ce vor fi contactate în cazul unui incident care implică marfă INF;
  3. o descriere detaliată a măsurii ce trebuie luată imediat de persoanele de la bord în scopul prevenirii, reducerii sau controlului scurgerii şi pentru limitarea consecinţelor pierderii rezultate de la marfa INF după producerea unui eveniment; şi
  4. procedurile şi punctele de contact de pe navă, pentru a permite coordonarea măsurilor luate la bord cu cele ale autorităţilor naţionale şi locale.
  10.3. Dacă prin alte instrumente internaţionale unei nave i se cere să aibă un plan de urgenţă la bord, diferitele planuri pot fi combinate într-un singur plan, intitulat "Plan de urgenţă maritimă la bord"*4).
  ________
  *4) Se face referire la Instrucţiunile pentru structura unui sistem integrat de planificare a situaţiilor de urgenţă de la bord, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.852(20).


  Capitolul 11 Notificarea în cazul unui eveniment care implică marfă INF

  11.1. Prevederile privind notificarea din regula VII/7-1 din Convenţie trebuie să se aplice atât pierderilor efective, cât şi posibilelor pierderi de mărfuri INF peste bord, precum şi oricărui eveniment care implică o degajare efectivă sau o posibilă degajare de marfă INF, indiferent de motivul acestei pierderi ori degajări, inclusiv în scopul asigurării siguranţei navei sau al salvării vieţii omeneşti pe mare.
  11.2. O astfel de notificare trebuie făcută, de asemenea, în cazul avariei, defecţiunii sau al penei de curent la o navă care transportă marfă INF ce:
  1. afectează siguranţa navei, incluzând coliziunea, eşuarea, incendiul, explozia, defectarea structurală, inundarea şi rujarea mărfii, dar fără a se limita la acestea; sau
  2. are ca rezultat compromiterea siguranţei navigaţiei, incluzând defectarea sau întreruperea accidentală a funcţionării instalaţiei de guvernare, sistemului de propulsie, instalaţiei de generare a energiei electrice şi a principalelor mijloace de navigaţie de la bord.
  Apendice

  ────────
  Modelul Certificatului internaţional de conformitate pentru transportul mărfii INF*5)
  ___________
  *5) Certificatul trebuie să fie redactat în limba oficială a ţării emitente. Dacă limba utilizată nu este engleza, franceza sau spaniola, textul va include o traducere în una dintre aceste limbi.
  CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE CONFORMITATE PENTRU TRANSPORTUL MĂRFII INF
  (Sigiliul oficial)
  emis în conformitate cu prevederile
  Codului internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor
  (Codul INF)
  (Rezoluţia MSC.88(71))
  Sub autoritatea Guvernului ...../(denumirea oficială completă a ţării).... de către ....../(denumirea completă a persoanei competente sau a organizaţiei recunoscute de către Administraţie)....
  Caracteristicile navei*6)
  Numele navei ...............................................
  Numărul sau literele distinctive ...........................
  Portul de înmatriculare ....................................
  Tonajul brut ...............................................
  Numărul IMO ................................................
  Clasa INF a navei (1.1.2 din Cod) ..........................
  __________
  *6) De asemenea, caracteristicile navei pot fi prezentate pe orizontală în căsuţe.
  Se certifică prin prezentul că:
  1. nava a fost inspectată în conformitate cu prevederile paragrafului 1.3.1 din Cod; şi
  2. în urma inspecţiei s-a constatat că structura, echipamentul, instalaţiile, amenajările şi materialele navei respectă prevederile aplicabile ale Codului.
  Prezentul certificat este emis conform prevederilor paragrafului 1.3.4 din Cod.
  Emis la ........................... ....................
  (locul de emitere a certificatului) (data)
  Subsemnatul declară că este legal autorizat de către sus-menţionatul guvern să emită prezentul certificat.
  ......................................................................
  (semnătura persoanei oficiale emitente şi/sau sigiliul autorităţii emitente)
  __________