PROCEDURA din 12 iunie 2002
de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 iulie 2002
  Articolul 1

  (1) Clasificarea ocupatiilor din România, denumita în continuare COR, este un nomenclator de interes general, a cărui utilizare este obligatorie pentru ordonarea şi evidenta informaţiilor referitoare la ocupatiile practicate în cadrul economiei naţionale.
  (2) COR reprezintă sistemul de identificare, ierarhizare şi codificare a tuturor ocupatiilor desfăşurate în economie, indiferent de tipul şi locul desfăşurării lor.
  (3) COR poate genera şi alte clasificari şi nomenclatoare ocupationale, specializate pe domenii de activitate.


  Articolul 2

  COR îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) asigura informaţii la nivelul de detaliere cerut pentru gestionarea forţei de muncă;
  b) satisface cerinţele de agregare şi detaliere în funcţie de scopul cercetărilor statistice;
  c) facilitează identificarea unitară a ocupatiilor din România;
  d) asigura un cadru de referinţa care permite compararea datelor statistice privind piaţa muncii din România;
  e) asigura interpretarea unitară a datelor statistice de către toţi utilizatorii;
  f) asigura comparabilitatea cu datele statistice internaţionale.


  Articolul 3

  (1) COR se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei care face obiectul activităţilor desfăşurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţile bugetare, agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţiile patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţiile, asociaţiile, persoanele fizice şi juridice, denumite în continuare utilizatori.
  (2) Utilizatorii au următoarele atribuţii: a) sa folosească COR în toate cazurile în care transmit sau acorda acces la informaţie altor organizaţii;
  b) sa informeze organizaţia care întreţine nomenclatorul cu privire la anomaliile şi incidentele intervenite în exploatare;
  c) sa elaboreze nomenclatoare ale ocupatiilor specifice domeniului de activitate;
  d) să solicite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale actualizarea COR.
  (3) Elaborarea de către organismele prevăzute la alin. (1) a unor nomenclatoare ocupationale proprii, în scopuri specifice activităţii acestora, este condiţionată în mod obligatoriu de asigurarea corespondentei informaţiilor respective cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în COR.


  Articolul 4

  (1) Prin actualizarea COR se înţelege:
  a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare şi introducere în COR a noilor ocupaţii, funcţii, meserii, ca urmare a schimbărilor suferite de economia naţionala;
  b) activitatea de radiere a ocupatiilor, funcţiilor şi meseriilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii;
  c) activitatea de redenumire a unor ocupaţii, funcţii şi meserii, dacă acest lucru se impune.
  (2) Actualizarea COR vizează cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR, respectiv grupa majoră, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, în funcţie de:
  a) nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupaţiei;
  b) nivelul de competenţa şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit;
  c) gradul de specializare;
  d) procesele tehnologice, materiile prime utilizate, maşinile şi utilajele cu care se lucrează.


  Articolul 5

  (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în colaborare cu Institutul Naţional de Statistica asigura, la cererea organizaţiilor utilizatoare, actualizarea COR în concordanta cu modificările care se produc în:
  a) structura economiei naţionale;
  b) legislaţia specifică în vigoare privind introducerea şi/sau reglementarea de noi funcţii, meserii şi ocupaţii;
  c) nomenclatoarele ocupatiilor elaborate de organismele de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Uniunii Europene, şi anume: Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor recomandată de Uniunea Europeană, ISCO - (COM); Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor - ISCO (88).
  (2) Ministerele, precum şi orice alte organe care au atribuţii de elaborare a unor reglementări specifice pentru introducerea şi/sau reglementarea de noi funcţii, meserii şi ocupaţii trebuie să solicite Direcţiei generale forta de muncă din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale actualizarea COR în termen de 30 de zile de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Conţinutul COR se aliniaza la nomenclatoarele internaţionale existente după următoarea ierarhie de prioritati:
  ● prioritate 0 - UE (Uniunea Europeană);
  ● prioritate 1 - ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite);
  ● prioritate 2 - alte reglementări internaţionale.


  Articolul 7

  Actualizarea COR se face din iniţiativa utilizatorilor.


  Articolul 8

  (1) Pentru actualizarea nomenclatorului COR utilizatorii vor depune la Direcţia generală forta de muncă din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale o cerere însoţită de următoarea documentaţie:
  a) memoriu justificativ din care să reiasă:
  1. denumirea ocupaţiei, în limba română, pentru care se face cererea de introducere în COR;
  2. codul COR pentru grupa de baza, precum şi codul COR pentru ocupaţia propusă a fi introdusă în COR;
  3. codul activităţii economice din Clasificarea activităţilor din economia naţionala (CAEN), care presupune introducerea ocupaţiei propuse, pentru realizarea concordanţei dintre activitate şi ocupaţie;
  4. studiile şi analizele făcute de agenţii economici interesaţi pe piaţa forţei de muncă, din care să rezulte necesitatea actualizării, anexate memoriului justificativ;
  b) descrierea ocupaţiei din care să rezulte următoarele elemente: atribuţii şi responsabilităţi; uneltele şi instrumentele de lucru utilizate; programul de lucru; mediul de activitate; situaţiile de risc; cerinţele pentru exercitarea ocupaţiei; cerinţele referitoare la formarea profesională; nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupaţiei; tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupaţiei; specializarea obţinută prin actul de calificare, conform legislaţiei în vigoare; salarizarea; promovarea în munca; dinamica meseriei pe piaţa muncii; meserii înrudite din COR; specializările;
  c) adresa din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociaţiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora pentru actualizarea COR;
  d) precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practicarea ocupatiilor respective;
  e) anexa nr. 1 "Lista cuprinzând ocupatiile propuse a fi introduse în COR", completată;
  f) după caz, anexa nr. 2 "Lista cuprinzând ocupatiile propuse a fi radiate din COR", completată.
  Documentaţia va fi prezentată şi în format electronic.
  (2) Încadrarea de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistica, a unei ocupaţii în cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR nu presupune crearea de drepturi sau obligaţii pentru unitatea solicitanta.
  (3) Utilizarea codurilor COR în scopuri specifice de către utilizatori revine în întregime în responsabilitatea acestora.


  Articolul 9

  Cererile pentru actualizarea COR depuse la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Direcţia generală forta de muncă vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.


  Articolul 10

  Actualizarea COR se aproba periodic, prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica.


  Articolul 11

  Lista cuprinzând ocupatiile, meseriile şi funcţiile aprobate se publică periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 12

  Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ocupatiilor pentru care Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Institutul Naţional de Statistica şi-au dat acordul de includere în COR, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedura.


  Anexa 1

      --------
  la procedura
  ------------

                              LISTA
            cuprinzând ocupatiile propuse a fi introduse în COR
                   
    Nr. crt.Denumirea ocupaţiei propuse a fi introdusă în COR (în limba română)Grupa şi clasa CAENale activităţii economice pentru care este necesară introducerea de noi ocupaţii*)Nivelul de instruire necesar pentru practicarea ocupaţiei**)Pagina din COR la care urmează să se înscrie ocupaţiaCodul corespunzător ocupaţiei propuse a fi introdusă în COR (format din 6 cifre)Tipul şi numărul actului normativ în care se regăsesc ocupaţiile propuse a fi introduse în COR***)
    Grupa CAENClasa CAEN
    01234567
                   
  Notă *) Conform Hotărârii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997. Anexa este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997. Conform structurii detaliate a categoriilor de clasificare a activităţilor din economia naţionala, grupa are 3 cifre, iar clasa 4 cifre. Notă **) Conform informaţiilor prezentate în partea întâi - "Elemente de metodologie a elaborării şi mod de utilizare" a Manualului pentru utilizatori Clasificarea Ocupatiilor din România, editia a II-a, 2002, Editura "Lumina Lex", tel.: 315.06.13. Notă ***) Se vor preciza articolele din actul normativ care fac referire expresă la denumirea ocupaţiei propuse a fi introdusă în COR.


  Anexa 2

      -------
  la procedura
  ------------

                            LISTA
          cuprinzând ocupatiile propuse a fi radiate din COR
                 
    Nr. crt.Denumirea ocupaţiei propuse a fi radiată din CORGrupa şi clasa CAENale activităţii economice pentru care este necesară radierea de ocupaţii*)Pagina din COR la care urmează să se radieze ocupaţiaCodul corespunzător ocupaţiei propuse a fi radiată din COR (format din 6 cifre)Tipul şi numărul actului normativ în care se regăsesc ocupaţiile propuse a fi radiate din COR**)
    Grupa CAENClasa CAEN
    0123456
                 
  Notă *) Conform Hotărârii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997. Anexa este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997. Conform structurii detaliate a categoriilor de clasificare a activităţilor din economia naţionala grupa are 3 cifre, iar clasa 4 cifre. Notă **) Se va preciza articolul din actul normativ care face referire expresă la ocupaţia propusă a fi radiată din COR.
  -------------