LEGE nr. 30 din 25 februarie 2022pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 20^2 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 25 februarie 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Articolul 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Un procent de 98,8% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum și din celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se constituie venit la bugetul de stat, iar prin derogare de la dispozițiile alin. (2) al art. 30 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și 0,2% ca venit al Comitetului Național Paralimpic.2. După alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) Suma datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Comitetului Național Paralimpic potrivit prevederilor alin. (3) se calculează de către plătitorii de taxe și se declară în declarația fiscală depusă la Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, pe un rând distinct, iar plata acesteia se realizează într-un cont de venituri deschis la Trezoreria Statului la dispoziția Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Comitetului Național Paralimpic.(3^2) Creanțele Comitetului Olimpic și Sportiv Român reprezentând 1%, respectiv creanțele Comitetului Național Paralimpic reprezentând 0,2% din taxele de licențiere, autorizare, acces și celelalte taxe prevăzute de prezenta ordonanța de urgență reprezintă creanțe bugetare și se administrează de către ANAF.(3^3) Procedura de administrare a creanțelor, inclusiv schimbul de informații necesar, se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor și ministrului sportului, care se elaborează la propunerea ANAF.


  Articolul II

  La articolul 20^2 alineatul (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) 1% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces, precum și din celelalte taxe prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;


  Articolul III
  (1) Ordinul comun prevăzut la art. I pct. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(2) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 25 februarie 2022.
  Nr. 30.
  ----