HOTĂRÂRE nr. 167 din 13 martie 2012
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 martie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Termenii «acreditare», «producător» şi «retragere», precum şi sintagmele «reprezentant autorizat», «punere la dispoziţie pe piaţă», «autoritate de supraveghere a pieţei», «supraveghere a pieţei» şi «marcaj CE», utilizate în cuprinsul prezentei hotărâri, au semnificaţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 218 din 13 august 2008."
  2. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Produsele prevăzute la alin. (1) lit. a) se supun atestării de conformitate de către organisme pentru atestarea conformităţii produselor cu standardul naţional aplicabil, acreditate de către un organism naţional de acreditare, în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 , dacă sistemul de atestare a conformităţii prevăzut pentru produs potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) este 1, 1+, 2, 2+ sau 3."
  3. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Conformitatea produselor pentru construcţii este evaluată în raport cu specificaţiile tehnice armonizate sau cu specificaţiile tehnice recunoscute, utilizându-se sisteme de atestare a conformităţii alcătuite pe baza unor metode de control şi evaluare specifice acestui domeniu."
  4. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 27^1. - (1) Pentru evaluarea solicitării cu privire la acordarea desemnării, precum şi pentru evaluarea cu privire la restricţionarea, suspendarea şi retragerea desemnării organismelor de certificare, organismelor de inspecţie şi laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de agrement tehnic, autorităţile prevăzute la art. 27 alin. (2) constituie comisii de desemnare.
  (2) Componenţa comisiilor de desemnare, precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente."
  5. La articolul 28, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului notifică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele de agrement tehnic european, organismele de certificare, organismele de inspecţie şi laboratoarele de încercări desemnate în vederea efectuării de sarcini legate de agrementul tehnic european, certificate de conformitate, inspecţii şi încercări, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de către Comisia Europeană.
  ................................................................................................
  (3) În vederea menţinerii desemnării şi notificării, organismele de certificare, organismele de inspecţie şi laboratoarele de încercări trebuie să deţină un certificat de acreditare valabil, emis de către un organism naţional de acreditare în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 , care atestă competenţa organismului de a realiza sarcinile specifice prevăzute de prezenta hotărâre."
  6. La articolul 28, alineatul (4) se abrogă.
  7. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Organismele care solicită desemnarea în vederea notificării în domeniul produselor pentru construcţii trebuie să fie acreditate în prealabil de către un organism naţional de acreditare în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 .
  (2) Organismele notificate se supun supravegherii anuale şi, după caz, la solicitarea întemeiată a autorităţii de notificare, supravegherii excepţionale efectuate de către Consiliu, prin comisii de supraveghere desemnate în acest scop, ce constă în verificarea documentaţiei tehnice aferente certificatelor de conformitate/rapoartelor de încercări emise de către acestea."
  8. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) Inspectoratul de Stat în Construcţii, care funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru toate produsele/familiile de produse, cu excepţia celor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu;".
  9. La articolul 31 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) monitorizarea produselor puse la dispoziţie pe piaţă sau achiziţionate în vederea încorporării, asamblării, aplicării sau instalării în construcţii de către executanţi de lucrări de construcţii, pentru a verifica dacă ele corespund prevederilor prezentei hotărâri;".
  10. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 32^1. - Orice persoană fizică sau juridică ce pune la dispoziţie pe piaţă un produs pentru construcţii, precum şi orice executant de lucrări de construcţii care a achiziţionat un produs pentru construcţii în vederea încorporării, asamblării, aplicării sau instalării acestuia într-o construcţie trebuie să fie în măsură să dovedească, la cererea autorităţii de supraveghere a pieţei, atestarea conformităţii produsului prin unul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (1)-(5) şi art. 22 alin. (1), după caz."
  11. La articolul 33 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  "c) să informeze Comisia Europeană şi celelalte state membre în legătură cu acţiunile sale, conform prevederilor art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 ."
  12. La articolul 33, alineatul (4) se abrogă.
  13. Capitolul IX, cuprinzând articolele 34 - 38, se abrogă.
  14. La articolul 39 alineatul (1), partea dispozitivă şi literele a) - c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează, cu respectarea prevederilor art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 , după cum urmează:
  a) nerespectarea prevederilor art. 4, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 23 alin. (2) şi alin. (3) lit. b) şi ale art. 32, cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţă a produselor neconforme;
  b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (5) şi (6) şi ale art. 22 alin. (1), cu amendă de la 22.500 lei la 35.000 lei şi interzicerea comercializării sau utilizării produsului până la o dată stabilită pentru eliminarea neconformităţilor de către organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia ori altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piaţă, după caz;
  c) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (4), cu amendă de la 22.500 lei la 35.000 lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate ori marcate incorect;".
  15. La articolul 39 alineatul (1), după litera c) se introduc trei noi litere, literele c^1) - c^3), cu următorul cuprins:
  "c^1) nerespectarea prevederilor art. 32^1, cu amendă de la 5.000 lei la 35.000 lei şi retragerea de pe piaţă sau interzicerea utilizării/punerii la dispoziţie pe piaţă a produsului până la o dată stabilită de către autoritatea de supraveghere a pieţei împreună cu persoana fizică sau juridică ce se face vinovată, pentru eliminarea neconformităţilor;
  c^2) depozitarea, manipularea inadecvată a produselor pentru construcţii, precum şi punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor pentru construcţii cu termene de valabilitate expirate, cu amendă de la 10.000 lei la 22.500 lei şi, după caz, impunerea de către autoritatea de supraveghere a pieţei de măsuri privind utilizarea/punerea la dispoziţie pe piaţă a acestora;
  c^3) neîndeplinirea, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse de autoritatea de supraveghere a pieţei, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei."
  16. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - (1) Daunele generate de aplicarea necorespunzătoare a marcajului CE, precum şi eliberarea de certificate de conformitate necorespunzătoare se suportă de către vinovaţi."
  17. La articolul 43, alineatul (3) se abrogă.
  18. În anexa nr. 3, la punctul 2, partea introductivă a literei B se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "B. Sistem 1: Certificarea conformităţii produsului de către un organism de certificare notificat, pe bază de:".
  19. În anexa nr. 3, la punctul 4.1, prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "- Marcajul CE trebuie să respecte elementele de identificare prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 ."
  20. În cuprinsul hotărârii, denumirea "organ de control" se înlocuieşte cu denumirea "autoritate de supraveghere a pieţei".


  Articolul II

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Cristian Petrescu
  Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Gabriel Berca
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 13 martie 2012.
  Nr. 167.
  -------