ORDIN nr. 139 din 23 septembrie 2003
privind aprobarea Criteriilor specifice Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 7 octombrie 2003  Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003, şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
  secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Criteriile specifice de acordare a statutului de utilitate publică asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor care desfăşoară activităţi în sfera de competenţa a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, conform anexei nr. 1.
  (2) Se aprobă Lista documentelor solicitate asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor în vederea recunoaşterii ca fiind de utilitate publică, prevăzută în anexa nr. 2.
  (3) Se aprobă modelul Raportului de activitate al asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei care solicită acordarea statutului de utilitate publică, prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 2

  (1) Direcţia politici, programe examinează, în termen de cel mult 60 de zile de la primirea cererii, documentaţia prezentată de asociaţii, fundaţii sau federaţii, iar în situaţia în care constata îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor prevăzute de lege, întocmeşte împreună cu Biroul juridic şi contencios proiectul de hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea ca fiind de utilitate publică, pe care îl prezintă, în vederea însuşirii, secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.
  (2) În cazul în care se constata neîndeplinirea condiţiilor legale, Direcţia politici, programe transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat, în termenul prevăzut la alin. (1).


  Articolul 3

  Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Autoritatea Naţionala pentru
  Protecţia Copilului şi Adopţie
  Gabriela Coman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 septembrie 2003.
  Nr. 139.


  Anexa 1

  CRITERII SPECIFICE
  de acordare a statutului de utilitate publică asociaţiilor, fundaţiilor
  sau federaţiilor care desfăşoară activităţi în sfera de competenţa a
  Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
  Criterii specifice de acordare a statutului de utilitate publică:
  a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau comunitar,
  după caz:
    CriteriiDocumentele care se analizeazăÎndeplinirea criteriului (se notează da/nu)
    123
    1. Activitatea de interes public general şi/sau comunitar se desfăşoară în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, conform Strategiei guvernamentale în domeniul protecţiei copilului în dificultate (2001-2004), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2001.Statutul, actul constitutiv, regulamentul intern de funcţionare, pct. 2 din raportul de activitate  
    2. În obiectul de activitate, activităţile de interes public general şi/sau comunitar care se desfăşoară în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie sunt preponderente în raport cu activităţile în interes personal nepatrimonial al asociaţiilor şi fundaţiilor.Idem  
    3. Nu desfăşoară activităţi angajate politic în mod partizan, inclusiv acela de sprijinire sau promovare a unor partide ori alianţe politice sau electorale, candidaţi în alegeri ori persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.Idem  
    4. Durata de funcţionare, conform statutului, permite desfăşurarea pe durată nedeterminată a unor activităţi de interes general şi/sau comunitar.Statutul, actul constitutiv  

  b) funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din
  obiectivele stabilite:
    CriteriiIndicatori de realizare ai criteriuluiDocumentele care se analizeazăRealizarea indicatorului (se notează da/nu)Îndeplinirea criteriului (se notează da/nu)
    12345
    1. Asociaţia sau fundaţia face dovada bunei desfăşurări a activităţii organelor de conducere, administrare şi control, în conformitate cu prevederile statutare şi cu regulamentul intern de funcţionare.a) Definirea clară a organelor de conducere, administrare şi controlStatutul, organigrama, pct. 3.1 din raportul de activitate    
    b) Existenţa rapoartelor, proceselor-verbale, care atestă funcţionarea organelor de conducere, administrare şi controlPct. 3.2 din raportul de activitate, copii de pe documente  
    c) În statut sau în regulamentul intern de funcţionare există prevederi referitoare la soluţionarea conflictelor de interes apărute în activitatea asociaţiei/fundaţiei.Statutul, regulamentul intern de funcţionare  
    d) Ponderea personalului calificat angajat cu caracter permanentPct. 3.1, 3.3 din raportul de activitate  
    2. Asociaţia sau fundaţia face dovada funcţionării în conformitate cu legislaţia în vigoare.a) Depunerea formularelor situaţiilor financiare anuale la administraţia financiară din raza teritorială în care asociaţia sau fundaţia îşi are sediulCopii de pe formularele situaţiilor financiare anuale depuse    
    b) Plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare datorate creditorilor bugetariCertificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj  
    c) Personalul este încadrat în conformitate cu legislaţia în vigoare.Pct. 3.3 din raportul de activitate şi certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj  
    d) Are autorizaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţilor statutare.Autorizaţiile administrative conforme cu legislaţia în vigoare şi/sau acordurile necesare desfăşurării activităţilor, copii de pe documente  
    3. Asociaţia sau fundaţia dispune de resurse financiare, materiale şi umane adecvate funcţionării organizaţiei.a) Dispune de un sediu adecvat şi de dotări destinate în exclusivitate realizării activităţilor de interes general şi/sau comunitar.Pct. 1 din raportul de activitate, copie de pe document    
    b) A dezvoltat în teritoriu filiale sau puncte de lucru adecvate realizării de activităţi de interes general ori comunitar (în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care desfăşoară activităţi de interes general).Pct. 3.7 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate  
    c) Resursele financiare de care dispune permit realizarea activităţilor de interes general şi/sau comunitar.Pct. 4 din raportul de activitate, copii de pe documentele contabile  
    d) Personalul are pregătire profesională şi experienţă în domeniul de activitate.Pct. 3.3, 3.4 din raportul de activitate  
    4. Asociaţia, fundaţia sau federaţia face dovada unei bune comunicări şi colaborări cu cetăţenii, beneficiarii serviciilor, alte organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice.a) Utilizează un mijloc constant de informare referitor la serviciile şi activităţile derulate.Fişa activităţilor din raportul de activitate    
    b) Parteneriat cu alte organizaţii neguvernamentale, instituţii publice etc. în vederea dezvoltării de activităţi comune şi/sau finanţării acestor activităţiDocumente care atestă parteneriatul cu alte asociaţii, fundaţii, instituţii publice etc. şi pct. 3.6 din raportul de activitate  
    5. Obiectivele de interes general şi/sau comunitar realizate au fost semnificative în raport cu obiectivele de aceeaşi natură stabilite prin actul constitutiv sau statut.A realizat mai mult de jumătate din numărul obiectivelor de interes general şi/sau comunitar stabilite prin actul constitutiv sau statut.Pct. 2, 3.5 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate    
    6. Activităţile de interes general şi/sau comunitar realizate sunt de utilitate publică, respectiv scopurile vizate sunt benefice şi respectă standardele de calitate şi indicatorii de performanţă existenţi în domeniul protecţiei copilului.În domenii de interes general şi/sau comunitar, activităţile desfăşurate au condus la rezultate reale şi benefice pentru comunitate, grupul de persoane.Fişa activităţilor din raportul de activitate şi recomandarea serviciului public specializat pentru protecţia copilului    

  c) a desfăşurat activitate anterioară semnificativă, prin derularea unor
  programe ori proiecte specifice scopului sau, însoţite de situaţiile
  financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii
  3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea
  statutului de utilitate publică:
    CriteriiIndicatori de realizare ai criteriuluiDocumentele care se analizeazăRealizarea indicatorului (se notează da/nu)Îndeplinirea criteriului (se notează da/nu)
    12345
    1. Activităţile desfăşurate anterior au fost adecvate îndeplinirii obiectivelor statutare.Activităţile desfăşurate au condus la îndeplinirea obiectivelor de interes general şi/sau comunitar prevăzute în statut.Statutul, pct. 2 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate    
    2. Dezvoltă programe, proiecte specifice.a) Dezvoltă şi îmbogăţeşte, prin proiecte specifice, activităţile de interes general şi/sau comunitar, serviciile acordate, în funcţie de evaluarea periodică a acestora.Pct. 3.5 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate    
    b) Numărul de beneficiari ai aceluiaşi serviciu nu s-a diminuat cu mai mult de 10% faţă de anul precedent.Pct. 3.3 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate  
    3. Sustenabilitatea activităţilor, serviciilor, din punct de vedere tehnic, patrimonial, al grupului de beneficiaria) Utilizează resurse umane adecvate activităţilor desfăşurate: - personal calificat în specialitate; - personal angajat cu normă întreagă; - dezvoltă politici de formare şi dezvoltare a personalului şi a voluntarilor.Pct. 3.3 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate    
    b) Utilizează metodologii de lucru adecvate serviciilor oferite: tehnici, metode, instrumente de evaluare, respectarea legislaţiei.Fişa activităţilor din raportul de activitate  
    c) Are capacitatea de autofinanţare a serviciilor dezvoltate de cel puţin 10% din costul total al acestora.Pct. 4 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate  
    d) Are capacitatea de a atrage mai multe surse de finanţare.Pct. 4 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate  
    e) Dispune de dotările materiale adecvate desfăşurării serviciilor.Pct. 4 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate  
    f) Serviciile oferite se desfăşoară cu consimţământul beneficiarilor şi, după caz, cu aportul beneficiarilor în realizarea acestora.Fişa activităţilor din raportul de activitate  
    g) Serviciile oferite se desfăşoară cu acordul şi, după caz, cu aportul comunităţii locale.Fişa activităţilor din raportul de activitate  
    h) Există rezultate ale serviciilor.Fişa activităţilor din raportul de activitate  
    4. Situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli reflectă desfaşurarea activităţilor de interes general sau comunitar.a) Concordanţa între prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi datele reflectate în situaţiile financiare anualePct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale    
    b) Cheltuieli adecvate activităţilor desfăşuratePct. 4 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale  
    c) Cheltuieli în concordanţă cu veniturile obţinutePct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale  

  d) valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei 3 ani anteriori este
  cel puţin egala cu valoarea patrimoniului iniţial:
    CriteriiDocumentele care se analizeazăÎndeplinirea indicatorului
    Valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei 3 ani anteriori nu a scăzut sub valoarea patrimoniului iniţial.Pct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale  


  Anexa 2

  LISTA DOCUMENTELOR
  solicitate asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor în vederea
  recunoaşterii ca fiind de utilitate publică
  1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, în conformitate cu modelul prezentat, obligatoriu în doua exemplare dactilografiate
  2. Actul constitutiv, statutul şi, după caz, actele adiţionale la acestea
  3. Dovada dobândirii personalităţii juridice şi, după caz, a înregistrării modificărilor actului constitutiv şi/sau statutului în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor
  4. Dovada privind bonitatea asociaţiei, a fundaţiei sau a federaţiei, emisă de banca la care are deschis contul
  5. Ultimul extras de cont bancar
  6. Dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei, al fundaţiei sau al federaţiei şi a sediului ori sediilor unde se desfăşoară activităţile pentru care solicită recunoaşterea
  7. Situaţiile financiare anuale depuse la administraţia financiară pe ultimii 3 ani
  8. Bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani, aprobate de organul de conducere
  9. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj (formulare-tip eliberate de autorităţile competente)
  10. Autorizaţiile administrative conforme cu legislaţia în vigoare şi/sau acordurile necesare desfăşurării activităţilor
  11. Recomandarea Serviciului Public Specializat pentru Protecţia Copilului unde îşi desfăşoară activitatea cu privire la oportunitatea recunoaşterii ca fiind de utilitate publică; recomandarea trebuia sa cuprindă şi confirmarea respectării standardelor de calitate şi a indicatorilor de performanţă existenţi în domeniul protecţiei copilului.
  12. Regulamentul intern de funcţionare
  13. Organigrama asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei
  14. Raportul comisiei de cenzori, pe ultimii 3 ani
  15. Documente care atesta parteneriatul cu alte asociaţii, fundaţii, instituţii publice
  16. Numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului sau de activitate pentru care solicită recunoaşterea
  17. Declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, privind veridicitatea informaţiilor cuprinse în raport, a faptului ca organizaţia nu a desfăşurat activităţi ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri şi nu are sume neachitate la scadenta către persoane fizice sau juridice
  18. În cazul federaţiilor care solicită recunoaşterea ca fiind de utilitate publică, dovada ca cel puţin două treimi din numărul asociaţiilor şi fundaţiilor care le alcătuiesc sunt de utilitate publică
  NOTĂ:
  Documentele de la pct. 1, 9 şi 17 se solicita în original.
  Documentele de la pct. 2-8, 10-16 şi 18 se solicita în copie.


  Anexa 3

  RAPORT DE ACTIVITATE PE ULTIMII 3 ANI
  a asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei care solicită acordarea
  statutului de utilitate publică
  1. Date privind asociaţia/fundaţia/federaţia
  Denumirea asociaţiei/fundaţiei/federaţiei:
  Denumirea abreviata (dacă este cazul):
  Tipul de organizaţie: (asociaţie/fundaţie/federatie)
  Sediul: adresa:
  tel./fax:
  e-mail:
  situaţia juridică:
  suprafaţa totală (mp):
  numărul de încăperi:
  Dobândirea personalităţii juridice:
  - în temeiul Legii nr. 21/1924:
  [] nr. dosarului la dobândirea personalităţii juridice:
  [] sentinta civilă de dobândire a personalităţii juridice:
  [] sentinţe civile care autorizeaza modificările actului constitutiv şi/sau statutul:
  - nr.:
  - eliberata de:
  - data:
  - în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000:
  [] certificate de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor:
  - nr.:
  - data:
  Codul fiscal nr. ..... anul ......, eliberat de ............
  Cont bancar nr. ........ deschis la banca ........, adresa băncii ..........
  Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnatura:
  Persoane fizice/juridice - membrii asociaţiei
  la constituire: - fondator/fondatori
  2. Obiectivul de activitate prevăzut în statut
  Scop: (se defineste în conformitate cu art. .... din statut)
  Obiectivele stabilite în statut:
  - de interes general (dezvoltare socială, asistenţa socială specială pentru copilul aflat în dificultate);
  - de interes comunitar, respectiv în interesul public al unei comunităţi şi/sau al unor grupuri de persoane fizice ori juridice care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleaşi opinii, aceeaşi cultura, orientare religioasă, socială, profesională şi altele.
    Activităţi de interes general sau comunitar prevăzute în statutÎn conformitate cu art. .....Grupul ţintă
     


      3. Date privind organizarea şi funcţionarea
      3.1. Organizarea asociaţiei/fundaţiei/federaţiei:
      - organe de conducere (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
      - organe de administrare (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
      - organe de control (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
      3.2. Informaţii privind funcţionarea asociaţiei/ fundaţiei/federaţiei (pe ultimii 3 ani):
      - activitatea organelor de conducere:
        - nr. şedinţe în conformitate cu procesele-verbale nr./data ............
        - alte documente (specificati)
      - activitatea organelor de administrare:
        - nr. şedinţe în conformitate cu procesele-verbale nr./data ............
        - alte documente (specificati)
      - activitatea organelor de control:
        - nr. şedinţe în conformitate cu procesele-verbale nr./data ............
        - alte documente (specificati)
      3.3. Personalul administrativ al organizaţiei (în ultimii 3 ani):
      - contract de muncă:
      - cu contract de muncă cu timp parţial:
      - nr. de voluntari:
      3.4. Dezvoltarea resurselor umane (programe de formare a personalului organizate de diferite asociaţii/ fundaţii/federaţii pe ultimii 3 ani):
      - asociaţia/fundaţia/federaţia:
      - domeniul:
      - nr. de persoane:
      Programe pentru atragerea de voluntari (în ultimii 3 ani):
      - nr. de participanţi:
      - nr. de voluntari atrasi:
      3.5. Activităţi de interes general sau comunitar realizate (în ultimii 3 ani):
      - denumirea activităţii, în conformitate cu fişa activităţilor:
      - nr. de beneficiari:
      3.6. Principalele mijloace de comunicare şi informare utilizate (în ultimii 3 ani):
      - tipul activităţii:
      3.7. Dezvoltare teritorială:
      - filiale:
      - puncte de lucru:
      - judeţ/localitate/telefon:
      - persoana de contact:
      - nr. de membri asociaţi sau personal al fundaţiei:
      - anul infiintarii:
      3.8. Afiliere la nivel naţional:
      - denumirea şi adresa organismului naţional:
      - documentul care atesta afilierea:
      - data afilierii:
      3.9. Afiliere internationala (documentul care atesta afilierea, anul, tipul de afiliere):
      - membru deplin:
      - membru asociat:
      - alte specificaţii:
      3.10. Premii, nominalizări, alte forme de recunoaştere a activităţii:
      - denumirea:
      - anul:
      - instituţia care a acordat/recunoscut activitatea:
      4. Resurse materiale şi financiare Patrimoniul (în conformitate cu ultima balanţa contabila), total valoare, din care:
      a) Total imobilizari corporale, din care:
      - construcţii:
      - terenuri:
      - alte mijloace: - mobilier
                       - echipament
                       - altele
      - mijloace de transport:
       - imobilizari corporale în curs:
      b) Total disponibilitati băneşti, din care:
      - lei:
      - valuta:
      Venituri (în conformitate cu ultima balanţa contabila), total valoare, din care:
      - resurse obţinute de la bugetul de stat:
      - resurse obţinute de la bugetul local:
      - cotizaţiile membrilor:
      - dividendele societăţilor comerciale înfiinţate:
      - dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile:
      - venituri realizate din activităţi economice proprii:
      - donaţii, sponsorizări sau legate:
      - finanţări, granturi:
      Miscarea patrimonială (valoare activ în mii lei, în ultimii 3 ani):
      Proiecte desfăşurate cu finanţare externa (pe ultimii 3 ani):
      - perioada/anul:
      - denumirea programului:
      - valoarea:
      - finanţator:
      Proiecte subvenţionate de la bugetul de stat/local (în ultimii 3 ani):
      - perioada/anul:
      - denumirea programului:
      - valoarea:
      - temeiul legal şi sursa subventiei:
      Societăţi comerciale înfiinţate:
      - denumirea:
      - anul infiintarii:
      - obiectul de activitate:
      - adresa:
      - codul fiscal:


  Anexă

      ──────
  la raportul de activitate pe ultimii 3 ani
  ────────────────────────────────────────────

                           FIŞA Nr. ..............
      privind activităţile în interes general şi/sau comunitar desfăşurate

      1. Denumirea activităţii:
      2. Scop:
      3. Obiective:
      4. Durata (limitată/nelimitată):
      5. Aria de desfăşurare (locală, judeteana, naţionala):
      6. Categoria de persoane beneficiare:
      - nr. de beneficiari:
      - caracteristici socioeconomice ale grupului ţinta:
      7. Precizati modalitatea de selectare a beneficiarilor activităţilor
      8. Descrieti modalităţile prin care proiectul şi-a propus implicarea beneficiarilor în activităţile desfăşurate în beneficiul acestora
      9. Descrieti activităţile/serviciile desfăşurate şi metodologiile de lucru utilizate
      10. Resurse umane utilizate (specializare/vechime în specialitate/contract de muncă/convenţie civilă/voluntari):
      - nr. total, din care: conducere:
                              execuţie:
      Numele persoanei care conduce şi administrează activitatea:
      11. Costul programului, proiectului pe toată durata finanţării sau, după caz, costul anual al serviciului, în conformitate cu cheltuielile din anul precedent depunerii documentaţiei, în mii lei, din care:
      - contribuţia organizaţiei:
      - subvenţii de la bugetul de stat:
      - subvenţii de la bugetul local:
      - contribuţii ale partenerilor externi:
      - contribuţii ale beneficiarilor:
      12. Costul lunar al serviciului, pe beneficiar:
      13. Parteneri implicaţi (forma parteneriatului):
      14. Autorizaţii necesare desfăşurării activităţii:
      - instituţia care a eliberat autorizaţia:
      - nr. documentului/data:
      15. Evaluarea activităţilor, metode utilizate:
      - când a avut loc evaluarea:
      - cine a evaluat activitatea:
      - măsuri luate în urma evaluării:
      16. Rezultatele activităţii (specificati indicatorii de performanţă utilizaţi):
      17. Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:
      - modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora:
      - alte comentarii privind activitatea desfăşurată:
      Numele persoanei desemnate pentru a oferi informaţii suplimentare:
      Numele şi prenumele preşedintelui asociaţiei/fundaţiei:
      Data/semnatura/ştampila
                                 ------------