LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*)
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**)
(actualizata pînă la data de 15 iulie 1994*)
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • ----------------
  ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:
  1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.
  -------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ pînă la data de 15 iulie 1994 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  Gestionar, în înţelesul prezentei legi, este acel angajat al unui agent economic, autoritate sau institutie publică care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, pastrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinţă sau detinerea, chiar temporara, a unui agent economic, autoritate sau institutie publică, indiferent de modul de dobîndire şi de locul unde se afla bunurile.
  ----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  Ministerele şi celelalte organe centrale stabilesc functiile prin a caror ocupare angajatul dobîndeşte, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. Aceste functii sînt denumite, în cuprinsul prezentei legi, functii de gestionari.


  Articolul 2

  Sînt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele banesti sau orice alte valori.


  Capitolul 2 Condiţii privind angajarea gestionarilor


  Articolul 3

  Poate fi gestionar cel care a implinit vîrsta de 21 ani, a absolvit şcoala generală sau o şcoala echivalenta şi are cunoştinţele necesare pentru a îndeplini aceasta functie.
  În functie de complexitatea gestiunilor, de natura şi valoarea bunurilor şi de cunoştinţele ce le implica gestionarea lor, ministerele şi celelalte organe centrale stabilesc:
  a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie să fi absolvit liceul ori o şcoala profesionala în specialitatea corespunzătoare gestiunii sau o şcoala echivalenta şi să aibă un anumit stagiu în munca de gestionar;
  b) categoriile de gestiuni pentru care functia de gestionar poate fi indeplinita şi de cel care a implinit vîrsta de 18 ani.


  Articolul 4

  Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru savirsirea vreuneia dintre infractiunile prevăzute în lista anexa la prezenta lege, chiar dacă a fost gratiat.
  Nu poate fi angajat sau trecut în functia de gestionar cel aflat în curs de urmărire penala sau de judecată pentru savirsirea vreuneia dintre infractiunile prevăzute în lista anexa.
  Dacă în cursul urmaririi penale, al judecatii sau după condamnare a intervenit amnistia, cel care a savirsit vreuna dintre infractiunile prevăzute în lista anexa nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. Cel caruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de incercare şi 2 ani de la expirarea acestui termen.
  Prin "savirsirea infractiunii" se înţelege comiterea oricareia dintre faptele prevăzute în lista anexa, pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum şi participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.


  Articolul 5

  Agentii economici, autorităţile sau instituţiile publice sînt obligate sa ceara organelor militiei relatii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeaza să fie angajaţi sau trecuti în functii de gestionari.
  ----------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  Organele militiei sînt obligate sa comunice aceste relatii în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii.


  Articolul 6

  Cel ce urmeaza a fi angajat sau trecut în functia de gestionar va prezenta o dovadă eliberata de agentul economic, autoritatea sau institutia publică în care a fost anterior incadrat, din care să rezulte dacă a produs pagube avutului obstesc, natura acestora şi dacă ele au fost acoperite. Aceasta dovada poate fi ceruta de la ultimul loc de muncă şi de agentul economic, autoritatea sau institutia publică care ar urma sa faca angajarea sau trecerea în functia de gestionar.
  Agentii economici, autorităţile sau instituţiile publice sînt obligate sa elibereze sau, după caz, sa comunice dovada prevăzută în alineatul 1, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.
  În raport cu cele aratate în dovada, conducatorul agentului economic, autorităţii sau institutiei publice va hotari asupra angajarii sau trecerii în functia de gestionar.
  -----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.


  Articolul 7

  În cazul în care gestiunea este incredintata mai multe persoane, angajarea sau trecerea în functia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalţi gestionari.
  Angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia.


  Articolul 8

  Angajatii sezonieri sau temporari pot fi gestionari, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta lege.


  Articolul 9

  Conducătorii agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, angajatii cu atribuţii de control financiar, precum şi contabilii, cu excepţia acelora care sînt incadrati în unităţi mici determinate de ministere şi celelalte organe centrale, nu pot face operaţii de primire, pastrare şi eliberare de bunuri.
  ----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.


  Capitolul 3 Garantii


  Articolul 10

  Gestionarul are obligaţia de a constitui o garantie în numerar.
  Ministerele şi celelalte organe centrale stabilesc, în functie de natura şi valoarea bunurilor gestionate, plafoanele valorice şi condiţiile în care este obligatorie şi constituirea unor garantii suplimentare, constind din:
  a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinţă indelungata, proprietate a gestionarului sau a unor terti, pentru garantarea faţă de agentul economic, autoritatea sau institutia publică, a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar;
  ----------
  Litera a) a alin. (2) al art. 10 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  b) obligaţii asumate de terti faţă de agentul economic, autoritatea sau institutia publică de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar, fie integral, fie pentru o sumă determinata.
  -----------
  Litera b) a alin. (2) al art. 10 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  Garantia suplimentara prevăzută la alineatul precedent poate fi constituita şi în numerar.
  Ministerele şi celelalte organe centrale pot extinde, în functie de natura şi valoarea bunurilor, obligaţia de a constitui garantii în condiţiile prezentului capitol şi asupra altor categorii de angajaţi care minuiesc bunuri, cu excepţia celor ce primesc bunuri spre a le folosi în indeplinirea atribuţiilor de serviciu.
  Nu este obligat sa constituie garantie cel care inlocuieste temporar un gestionar sau cel caruia i se incredinteaza o gestiune pe o perioadă de cel mult 60 zile pînă la numirea unui gestionar.


  Articolul 11

  Constituirea garantiei se face prin contract incheiat în scris.
  Garantiile reciproce între gestionari nu sînt admise. Aceeasi persoana nu poate constitui garantii pentru mai mulţi gestionari. Cel care constituie garantia va declara, în scris, dacă a mai constituit alte garantii.
  Garantiile suplimentare se constituie înainte de încredinţarea gestiunii.


  Articolul 12

  Garantia în numerar va fi de minimum un salariu şi de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului; ea nu va putea depăşi valoarea bunurilor încredinţate.
  Pentru gestionarii retribuiti pe bază de cota procentuala, cuantumul minim al garantiei în numerar va fi echivalent cu cîştigul mediu pe o luna, iar cel maxim cu cîştigul mediu pe 3 luni.


  Articolul 13

  Garantia în numerar se retine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din cîştigul mediu pe o luna, după caz. Dacă, din cauza altor retineri, ratele din contul garantiei în numerar nu pot fi reţinute, gestionarul este obligat să le depuna.
  Pentru angajatii temporari, altii decit cei prevăzuţi la art. 10 alineatul ultim, precum şi pentru angajatii sezonieri, se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii, la încredinţarea gestiunii, a garantiei integrale în numerar.


  Articolul 14

  Ministerele şi celelalte organe centrale stabilesc, în functie de complexitatea gestiunilor şi de natura şi valoarea bunurilor, cuantumul garantiilor în numerar între limitele prevăzute în articolul 12, precum şi ratele la care se referă articolul 13 alineatul 2.
  Ministerele şi celelalte organe centrale pot stabili, în cazuri justificate, garantii în numerar sub minimul prevăzut în articolul 12 sau scutirea de garantie.


  Articolul 15

  Garantia în numerar va fi depusa de către agentii economici, autorităţile şi instituţiile publice la Casa de Economii şi Consemnatiuni sau la bănci, într-un cont special al agentului economic, al autorităţii ori al institutiei publice respective. Garantiile în numerar depuse la Casa de Economii şi Consemnatiuni sau la bănci se inscriu într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. Carnetul de consemnare va fi pastrat în casieria agentului economic, autorităţii sau institutiei publice în favoarea careia s-a constituit garantia.
  Pentru garantia depusa în condiţiile alin. 1, se acordă o dobinda anuală, stabilita de depozitarul garantiei, care nu poate fi mai mica decit dobinda acordată pentru depozitele la termen pe un an.
  -----------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.


  Articolul 16

  Garantia în numerar şi dobinda aferenta pot fi ridicate de către gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului sau de muncă sau la trecerea intr-o functie pentru care nu se cere garantie, în situaţia în care nu a cauzat o paguba sau cînd paguba a fost acoperita în intregime. Agentul economic, autoritatea sau institutia publică sînt obligate, în aceste cazuri, sa elibereze gestionarului, în termen de cel mult 10 zile, carnetul de consemnare împreună cu o comunicare către Casa de Economii şi Consemnatiuni în care să se arate ca titularul are dreptul sa ridice garantia.
  În cazul transferarii gestionarului intr-o alta functie pentru care de asemenea se cere garantie, carnetul de consemnare în care au fost inscrise sumele depuse drept garantie va fi trecut la noul loc de muncă, procedindu-se, atunci cînd este cazul, potrivit articolului 20.
  Cînd gestionarul a cauzat o paguba în gestiune la locul sau de muncă şi aceasta nu se acopera integral în termen de o luna de la obtinerea titlului executoriu definitiv, agentul economic, autoritatea sau institutia publică se va despagubi din garantia în numerar constituita în favoarea sa.
  În situaţia în care sumele depuse drept garantie au fost ridicate, în intregime sau în parte, de agentul economic, autoritatea sau institutia publică pentru a se despagubi, gestionarul este obligat sa reintregeasca garantia în numerar în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din cîştigul mediu lunar, dispozitiile articolului 13 aplicindu-se în mod corespunzător.
  -----------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.


  Articolul 17

  Casa de Economii şi Consemnatiuni are obligaţia sa elibereze sumele depuse drept garantie, după caz:
  a) titularului carnetului de consemnare, pe baza comunicarii facute de agentul economic, autoritatea sau institutia publică şi a prezentarii carnetului;
  b) agentului economic, autorităţii sau institutiei publice, pe baza cererii acesteia şi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obţinut împotriva gestionarului.
  ------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.


  Articolul 18

  În vederea constituirii garantiei suplimentare, imobilele se evalueaza în conformitate cu dispozitiile legale privind modul de stabilire a despăgubirilor pentru terenurile şi constructiile care trec în proprietatea statului prin expropriere.
  Bunurile mobile se evalueaza la 50% din preţul de vinzare cu amanuntul. În cazul în care bunurile mobile nu au pret de vinzare cu amanuntul, evaluarea se face de agentul economic, autoritatea sau institutia publică în favoarea careia este constituita garantia, care va consulta, în caz de necesitate, organe de specialitate.
  -----------
  Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.


  Articolul 19

  Pentru bunurile imobile constituite garantie, agentul economic, autoritatea sau institutia publică va cere inscripţia ipotecii, care se va dispune pe baza cererii şi a contractului de garantie.
  -----------
  Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  Bunurile mobile constituite garantie rămîn în folosinţă gestionarului sau a tertului garant, după caz, şi nu vor putea fi instrainate fără instiintarea prealabila a agentului economic, autorităţii sau institutiei publice.
  ----------
  Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  În cazul în care bunurile constituite garantie sînt urmarite silit de alti creditori, gestionarul sau tertul garant, după caz, este obligat sa instiinteze de îndată agentul economic, autoritatea sau institutia publică.
  -----------
  Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  În situaţia în care tertul garant n-a facut aceasta instiintare, el ramine obligat sa acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garantie.
  Orice micsorare a garantiei atrage obligaţia reintregirii de îndată a acesteia.


  Articolul 20

  Garantiile vor fi recalculate periodic în functie de schimbările intervenite în salariul tarifar al gestionarului, precum şi în specificul şi valoarea bunurilor gestionate, procedindu-se la modificarea corespunzătoare a contractului de garantie.
  În cazul în care, în urma recalcularii, este necesară completarea garantiei în numerar, se va proceda conform articolului 13. Dacă garantia în numerar depusa este mai mare decit garantia recalculata, diferenţa se va elibera, în termen de cel mult 10 zile, gestionarului.
  În cazul în care, în urma recalcularii, este necesară constituirea sau completarea garantiilor suplimentare, aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalcularii.


  Articolul 21

  Dacă gestionarul nu constituie, nu completeaza sau nu aduce, după caz, garantiile corespunzătoare potrivit articolului 19 alineatul ultim şi articolului 20 alineatul ultim sau dacă, din cauza altor retineri, ratele în contul garantiei în numerar nu pot fi reţinute şi nici nu sînt depuse în condiţiile articolului 13, se procedeaza la trecerea sa în alta functie ori, dacă aceasta nu este posibil, la desfacerea contractului sau de muncă. În acest din urmă caz, privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispozitiile din legislatia muncii referitoare la desfacerea contractului de muncă, pentru motive ce nu sînt imputabile angajatului.


  Articolul 22

  Garantiile suplimentare se urmaresc silit pe baza contractului de garantie şi a titlului executoriu definitiv obţinut împotriva gestionarului.
  În cazul în care urmarirea silita a fost pornita de mai mulţi creditori, agentul economic, autoritatea sau institutia publică în favoarea careia s-a constituit garantia suplimentara are drept de preferinta asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garantie, în condiţiile privind creantele garantate prin ipoteca sau gaj prevăzute de dispozitiile legale referitoare la executarea silita a creanţelor banesti ale agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice împotriva persoanelor fizice.
  -----------
  Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.


  Capitolul 4 Raspunderi


  Articolul 23

  Incalcarea dispoziţiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila, după caz.


  Articolul 24

  Angajatii raspund material, potrivit codului muncii şi prevederilor prezentei legi, pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infractiuni.


  Articolul 25

  Gestionarul raspunde integral faţă de agentul economic, autoritatea sau institutia publică pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa.
  -----------
  Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  Primirea bunurilor în cantitati inferioare celor inscrise în actele insotitoare sau cu vicii aparente, fără a se fi întocmit acte legale de constatare, precum şi nesolicitarea asistentei tehnice de specialitate la primirea bunurilor, desi aceasta era necesară, atrag raspunderea gestionarului în condiţiile alineatului 1.


  Articolul 26

  Gestionarul raspunde integral şi în cazul în care atribuţiile sale fiind exercitate, potrivit dispoziţiilor legale, de un delegat sau de o comisie, se constata o paguba fără a se putea stabili ca aceasta s-a produs în absenta gestionarului.


  Articolul 27

  Cînd paguba în gestiune a fost cauzata de gestionar împreună cu alt angajat al agentului economic, autorităţii sau institutiei publice, ei raspund integral, fiecare în măsura în care a contribuit la producerea pagubei.
  -----------
  Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  Dacă nu se poate determina măsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei, despăgubirea se repartizeaza între cei în cauza proportional cu cîştigul mediu al fiecaruia pe ultimele 3 luni; în cazul pagubei constatate intr-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulţi angajaţi sau în schimburi succesive, fără predare de gestiune între schimburi, despăgubirea se repartizeaza şi proportional cu timpul lucrat de fiecare, de la ultima inventariere, în gestiunea în care s-a produs paguba.


  Articolul 28

  Angajatul cu functie de conducere, precum şi orice alt angajat vinovat de angajarea, trecerea sau menţinerea unei persoane în functia de gestionar fără respectarea condiţiilor de vîrsta, studii şi stadiu prevăzute în articolele 3 şi 38, precum şi a dipozitiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale, raspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar, în solidar cu acesta.
  Aceeasi raspundere o are şi cel vinovat de nerespectarea dispoziţiilor prevăzute în capitolului III, în limita garantiei neconstituite.


  Articolul 29

  Raspunde integral angajatul care, nesocotind indatoririle sale de serviciu, a adus pagube agentului economic, autorităţii sau institutiei publice prin aceea ca:
  ----------
  Partea introductiva a art. 29 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  a) nu a asigurat gestionarului, în cazurile prevăzute de lege, asistenţa tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenţa tehnica necorespunzatoare;
  b) nu a luat masurile necesare pentru pastrarea bunurilor în condiţii corespunzătoare;
  c) a dat gestionarului dispozitii gresite sau contrare legii.


  Articolul 30

  Raspunde, în limita valorii pagubei rămase neacoperite de autorul direct al ei, din momentul constatarii insolvabilitatii acestuia, cel vinovat de:
  a) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fără avizul prevăzut în articolul 7;
  b) neluarea sau luarea cu întîrziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati în subordinea sa, desi a fost avertizat în scris şi motivat că nu-şi indeplinesc atribuţiile în mod corespunzător;
  c) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea şi acoperirea pagubelor în gestiune;
  d) neefectuarea inventarierilor la termenele şi în condiţiile legii, în situaţia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei;
  e) nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu, dacă fără incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita.


  Articolul 31

  Angajatul care primeste, păstrează şi elibereaza bunuri fără a avea calitatea de gestionar în înţelesul articolului 1 raspunde integral, aplicindu-i-se în mod corespunzător prevederile prezentului capitol.


  Articolul 32

  La constatarea unei pagube în gestiune, persoana răspunzătoare poate să-şi ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia; angajamentul scris constituie titlu executoriu.
  Dacă, ulterior, aceasta persoana constata că nu datorează sau ca datorează numai în parte suma pentru care şi-a luat angajamentul, ea va putea face cerere de desfiinţare a angajamentului la organul de jurisdictie competent, în termen de 30 zile de la data cînd a cunoscut aceasta imprejurare.
  De asemenea, validitatea angajamentului va inceta în intregime sau în parte atunci cînd agentul economic, autoritatea sau institutia publică sau organul de jurisdictie competent constata, cu prilejul verificării sau, după caz, al solutionarii unei cauze care are legătură cu angajamentul, ca acesta a fost luat pentru o sumă nedatorata.
  ----------
  Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  Organul de jurisdictie competent poate suspenda executarea angajamentului.


  Articolul 33

  În vederea despăgubirii agentului economic, autorităţii sau institutiei publice pentru pagubele cauzate în gestiune, care nu se pot acoperi din garantia în numerar, se vor lua măsuri de asigurare şi urmărire asupra oricăror bunuri apartinind gestionarului şi persoanelor care raspund în condiţiile prezentului capitol, potrivit dispoziţiilor legale cu privire la executarea silita a creanţelor banesti ale agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice împotriva persoanelor fizice.
  -----------
  Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  Masurile de asigurare se incuviinteaza de organul de jurisdictie competent sa solutioneze litigiul.


  Articolul 34

  Orice persoană privitor la care, prin hotărîre judecătorească, s-a constatat ca a dobîndit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obstesc şi ca le-a obţinut în afara obligaţiilor de serviciu ale gestionarului, cunoscînd ca acesta gestioneaza astfel de bunuri, raspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei, în limita valorii bunurilor dobindite.


  Articolul 35

  Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplică regulile privind concursul de infractiuni.


  Articolul 36

  Nedeclararea în scris, în termenul prevăzut de dispozitiile legale, de către gestionar, a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunoştinţa, provenite în orice alt mod decit acela aratat în articolul 35, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an.
  Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a avut consecinte grave, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
  Nu se pedepseste acela care, mai înainte de începerea oricărui control, declara plusurile despre a caror cantitate sau valoare are cunoştinţa.


  Articolul 37

  Înstrăinarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit articolului 10, fără instiintarea prealabila a agentului economic, autorităţii sau institutiei publice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an.
  ----------
  Art. 37 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.


  Capitolul 5 Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 38

  Ministerele şi celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai puţin complexe sau de valori mai mici din mediul rural, pentru care functia de gestionar poate fi indeplinita şi în alte condiţii de studii decit cele prevăzute la articolul 3 alineatul 1.


  Articolul 39

  Gestionarii care la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu indeplinesc condiţiile de studii prevăzute la articolul 3 pot fi mentinuti dacă au indeplinit, la angajarea lor, condiţiile de pregatire profesionala prevăzute în indicatoarele de stagiu şi studii ale functiilor respective şi sînt corespunzatori.
  Gestionarii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei legi sînt obligati, după caz:
  a) sa completeze în termen de 3 ani garantia în numerar, în condiţiile stabilite de acord cu conducătorii agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
  -----------
  Litera a) a alin. (2) al art. 39 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  b) sa constituie sau sa aduca în termen de un an garantii suplimentare potrivit prevederilor capitolului III.
  În cazul neindeplinirii obligaţiilor prevăzute în alineatul precedent se aplică în mod corespunzător dispozitiile articolului 21.
  Gestionarii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei legi pot fi scutiti de către conducătorii agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice de obligaţia constituirii de garantii suplimentare.
  -----------
  Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.


  Articolul 40

  Angajatii-mandatari au obligaţia de a constitui garantii, în cuantumul şi condiţiile stabilite prin hotărîre a Consiliului de Ministri.


  Articolul 41

  Modul de gestionare a bunurilor materiale ale agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice se stabileste prin hotărîre a Consiliului de Ministri.
  -----------
  Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.
  Ministrii şi conducătorii celorlalte organe centrale vor emite, în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi, instrucţiuni prin care vor stabili: functiile de gestionari; categoriile de gestiune la care se referă articolul 3 alineatul 2 şi articolul 38; plafoanele valorice şi condiţiile în care este obligatorie constituirea de garantii suplimentare; extinderea obligaţiei de a constitui garantii şi asupra altor categorii de angajaţi, potrivit articolului 10 alineatul 4; cuantumul garantiilor şi al ratelor, precum şi alte măsuri de executare a prezentei legi.
  În acelasi termen, ministerele şi celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregatire şi stagiu pentru functiile de gestionari, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  Pentru agentii economici, autorităţile sau instituţiile publice de interes local care nu sînt coordonate de un organ local de specialitate al administraţiei de stat, dipozitiile alineatului 2 se vor aduce la indeplinire, în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti, cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia şi Administratia Locala.
  -----------
  Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.


  Articolul 42

  Dispozitiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi personalului Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securitatii Statului.
  Numirea militarilor în functii de gestionari se face în condiţiile stabilite prin instrucţiuni ale organelor centrale prevăzute în alineatul precedent, fiecare în cadrul atribuţiilor sale, cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege.
  Militarii în termen numiti gestionari nu sînt obligati sa constituie garantii.
  Raspunderea materiala a personalului Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securitatii Statului se reglementeaza prin dispozitii speciale.


  Articolul 43

  Se recomanda organelor centrale ale organizaţiilor cooperatiste ca, privitor la membrii cooperatori, sa reglementeze, în sectoarele lor de activitate, condiţiile de încredinţare a gestiunilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, avindu-se în vedere prevederile prezentei legi.


  Articolul 44

  Prezenta lege intră în vigoare la 90 zile de la data publicarii.
  Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 145/1960 privind raspunderea materiala a gestionarilor din organizaţiile socialiste, precum şi orice alte dispozitii contrare.


  Anexa 1
  LISTA
  infracţiunilor la care se referă articolul 4 din lege
  I. Infractiuni prevăzute de codul penal, republicat la 27 februarie 1948, cu modificările ulterioare:
  - Infractiunile contra securitatii statului prevăzute de art. 184-186 inclusiv, art. 188-192 inclusiv, art. 196, art. 207, art. 209^1-209^3 inclusiv şi art. 227.
  - Infractiunea de omisiune prevăzută de art. 228 alin. 1, în cazul în care se referă la vreuna dintre infractiunile aratate mai sus.
  - Infractiunile contra pacii şi omenirii prevăzute de art. 231^1-231^5 inclusiv.
  - Delapidarea prevăzută de art. 236.
  - Remuneratia injusta prevăzută de art. 240.
  - Neglijenta în serviciu prevăzută de art. 242.
  - Abuzul de serviciu prevăzut de art. 245.
  - Darea şi luarea de mita prevăzute de art. 250 şi 251.
  - Infractiunile economice prevăzute de art. 268^1, art. 268^17, art. 268^20 şi art. 268^21.
  - Tainuirea sau favorizarea infractorului prevăzute de art. 283-286 inclusiv, în cazul în care se referă la vreuna dintre infractiunile aratate sub pct. I din prezenta lista.
  - Provocarea de pericol public prevăzută de art. 352.
  - Incendiul prevăzut de art. 353-356 inclusiv.
  - Catastrofa publică prin stricarea mijloacelor de comunicatie prevăzută de art. 366.
  - Falsificarea de moneda, de titluri de credit public, marci, timbre şi hîrtii timbrate prevăzută de art. 385, 391 şi 392.
  - Falsul în acte prevăzut de art. 401, 402 şi 406 alin. 2 pct. 1.
  - Intrebuintarea de act fals prevăzută de art. 412.
  - Furtul prevăzut de art. 524, 525 şi 527.
  - Tilharia prevăzută de art. 529-534 inclusiv.
  - Furtul, tilharia, distrugerea ori degradarea, inselaciunea sau abuzul de incredere savirsite în paguba avutului obstesc, prevăzute de art. 536^1.
  - Abuzul de incredere prevăzut de art. 537 şi 538.
  - Gestiunea frauduloasa prevăzută de art. 539 şi 540.
  - Abuzul de incredere profesionala savirsit în paguba avutului obstesc, prevăzut de art. 545 combinat cu art. 563^3.
  - Inselaciunea prevăzută de art. 549 şi 550.
  - Inselaciunea în conventii prevăzută de art. 551.
  - Distrugerea de acte savirsita în paguba avutului obstesc, prevăzută de art. 562 combinat cu art. 536^3.
  II. Infractiuni prevăzute de codul penal adoptat prin Legea nr. 15 din 21 iunie 1968:
  - Infractiunile contra securitatii statului prevăzute de art. 155-157 inclusiv, art. 160-165 inclusiv şi art. 167.
  - Infractiunea de nedenuntare prevăzută de art. 170, în cazul în care se referă la vreuna dintre infractiunile aratate mai sus.
  - Furtul prevăzut de art. 208 şi 209.
  - Tilharia prevăzută de art. 211.
  - Abuzul de incredere prevăzut de art. 213.
  - Gestiunea frauduloasa prevăzută de art. 214.
  - Inselaciunea prevăzută de art. 215.
  - Distrugerea prevăzută de art. 217 alin. 4 şi art. 218.
  - Tainuirea prevăzută de art. 221, în cazul în care se referă la vreuna dintre infractiunile aratate sub pct. II din prezenta lista.
  - Delapidarea prevăzută de art. 223.
  - Furtul, tilharia, abuzul de incredere, gestiunea frauduloasa, inselaciunea şi distrugerea în paguba avutului obstesc, prevăzute de art. 224, 225, 227-229 inclusiv şi 231.
  - Tainuirea în paguba avutului obstesc, prevăzută de art. 234.
  - Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor şi cel contra intereselor obstesti, prevăzute de art. 246 şi 248.
  - Neglijenta în serviciu prevăzută de art. 249.
  - Luarea şi darea de mita prevăzute de art. 254 şi 255.
  - Primirea de foloase necuvenite prevăzută de art. 256.
  - Favorizarea infractorului prevăzută de art. 264, în cazul în care se referă la vreuna dintre infractiunile aratate sub pct. II din prezenta lista.
  - Infractiunile contra sigurantei circulaţiei pe caile ferate, prevăzute de art. 273-276 inclusiv.
  - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori, prevăzută de art. 282 şi 283.
  - Falsul şi uzul de fals prevăzute de art. 288, 289 şi 291.
  - Infractiunile la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice, prevăzute de art. 295-297 inclusiv.
  - Infractiunile contra pacii şi omenirii prevăzute de art. 356-360 inclusiv. III. Infractiunile prevăzute de art. 35, 36 şi 37 din prezenta lege.
  --------------