MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE din 6 septembrie 2018între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019 Notă
  Aprobat prin Hotărârea nr. 56 din 8 februarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2019.

  Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Spaniei, denumite în continuare participanți,
  având în vedere dezvoltarea bunelor relații între cele două state bazată pe respectul mutual al intereselor naționale, reciprocitate și parteneriat,
  considerând că dialogul și cooperarea militară contribuie la dezvoltarea unor relații și mai bune între statele participanților,
  recunoscând cooperarea militară drept o contribuție la securitatea și pacea internațională,
  exprimându-și dorința de a suplimenta și consolida cooperarea cu privire la subiectele de interes comun,
  recunoscând prevederile Cartei Națiunilor Unite,
  având în vedere Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,
  au convenit următoarele:

  Articolul 1

  Scop(1) Scopul prezentului memorandum de înțelegere este de a crea cadrul juridic între participanți necesar cooperării în domeniul apărării.(2) Cooperarea în baza acestui memorandum de înțelegere se va desfășura în conformitate cu legislația națională a fiecărui stat al participanților și cu principiile de drept internațional.


  Articolul 2

  Domeniile cooperării
  Cooperarea între participanți se va realiza în următoarele domenii:
  a) politica de apărare și securitate;
  b) cooperarea tehnico-militară;
  c) cercetare-dezvoltare, sprijin logistic și achiziția de produse destinate apărării și de servicii;
  d) managementul și planificarea apărării;
  e) problematica dreptului în domeniul apărării;
  f) pregătirea personalului civil și militar;
  g) organizarea forțelor armate și sistemul de mobilizare;
  h) controlul armamentului și dezarmarea;
  i) problematica aspectelor financiare în domeniul militar;
  j) activitățile militare cu caracter economic și tehnico-științific;
  k) geografie și topogeodezie;
  l) controlul poluării și protecția mediului;
  m) medicină militară;
  n) cultură, sport, recreere;
  o) alte domenii ale cooperării care vor fi convenite de către participanți.


  Articolul 3

  Formele cooperării
  Cooperarea între participanți se va realiza în următoarele forme:
  a) vizite la nivel înalt și vizite de lucru ale delegațiilor civile și militare;
  b) întâlniri bilaterale având ca obiect aspecte ale cooperării;
  c) schimburi de experiență și de „lecții învățate“ cu privire la operații militare și de menținere a păcii;
  d) participarea la expoziții de tehnică militară și armament;
  e) participarea la exerciții militare;
  f) participarea la cursuri de pregătire, seminare și conferințe pentru personalul militar și civil;
  g) alte forme ale cooperării care vor fi convenite de către participanți.


  Articolul 4

  Aplicare(1) Autoritățile competente pentru aplicarea acestui memorandum de înțelegere vor fi următoarele:
  a) Ministerul Apărării Naționale din România;
  b) Ministerul Apărării din Regatul Spaniei.
  (2) În scopul aplicării prevederilor prezentului memorandum de înțelegere, participanții pot încheia înțelegeri și protocoale în domenii specifice.


  Articolul 5

  Consultări bilaterale și planul anual de cooperare(1) În scopul de a realiza aplicarea acestui memorandum de înțelegere și în baza intereselor reciproce, participanții pot organiza întâlniri bilaterale la solicitarea oricăruia dintre aceștia, pentru a discuta aspecte ale cooperării. Aceste întâlniri vor avea loc alternativ în România și în Regatul Spaniei și vor fi coprezidate de Direcția cooperare internațională în domeniul apărării, pentru participantul român, și de Direcția politică de apărare, pentru participantul spaniol.(2) Potrivit prezentului memorandum de înțelegere și în conformitate cu nevoile specifice, participanții vor elabora un plan anual de cooperare pentru anul următor, specificând activitățile asupra cărora s-a convenit, subiectele de discuție, modalități și termene, locul de desfășurare a activităților, precum și structurile responsabile de realizarea lor, numărul participanților și alte aspecte de bază referitoare la organizarea și executarea planului.(3) Reprezentanții autorizați ai participanților vor semna în fiecare an planul convenit al cooperării bilaterale.


  Articolul 6

  Aspecte financiare(1) Fiecare participant va suporta propriile cheltuieli decurgând din activitățile care urmează să fie realizate în conformitate cu prevederile prezentului memorandum de înțelegere, cu excepția situației în care participanții decid altfel.(2) Participantul gazdă va asigura transportul intern pentru delegații participantului trimițător de la sosirea acestora pe teritoriul statului participant gazdă.(3) Participantul gazdă va asigura îngrijirea medicală și stomatologică de urgență la același nivel la care aceasta este asigurată personalului participantului gazdă.


  Articolul 7

  Protecția informațiilor clasificate
  Protecția informațiilor clasificate va fi asigurată în conformitate cu prevederile „Acordului de securitate dintre România și Regatul Spaniei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate“, semnat la Madrid la 14 mai 2010.


  Articolul 8

  Soluționarea disputelor
  Orice dispute decurgând din interpretarea și aplicarea prezentului memorandum de înțelegere vor fi rezolvate de participanți prin negocieri și nu vor fi deferite niciunui tribunal internațional sau terțe părți spre soluționare.


  Articolul 9

  Modificări și amendamente
  Participanții pot introduce oricând, prin consimțământ reciproc scris, modificări și amendamente la acest memorandum de înțelegere. Modificările convenite vor intra în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 10 al acestui memorandum de înțelegere.


  Articolul 10

  Prevederi finale(1) Acest memorandum de înțelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise privind îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.(2) Memorandumul de înțelegere este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și va rămâne în vigoare până când unul dintre participanți decide, în orice moment, să îl denunțe.(3) Oricare dintre participanți poate să pună capăt valabilității acestui memorandum de înțelegere prin transmiterea unei notificări scrise celuilalt participant. În acest caz, memorandumul de înțelegere își încetează valabilitatea la 6 luni după primirea unei astfel de notificări scrise.(4) Încetarea valabilității acestui memorandum de înțelegere nu va afecta niciun program sau nicio activitate aflate în desfășurare în conformitate cu acesta, cu excepția situației în care participanții decid altfel.(5) Protocolul de cooperare dintre Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării al Regatului Spaniei, semnat la Madrid la 9 martie 1994, își va înceta astfel valabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentului memorandum de înțelegere.

  Semnat la Madrid la 6 septembrie 2018, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, spaniolă și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferențe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.
  Prim-ministrul României,
  Vasilica-Viorica Dăncilă
  Președintele Guvernului Regatului Spaniei,
  Pedro Sánchez Pérez-Castejón

  ----