ORDONANŢĂ nr. 128 din 31 august 2000 (*actualizată*)
privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor**)
(actualizată până la data de 29 iunie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002; ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005; ORDONANŢA nr. 4 din 29 ianuarie 2009; RECTIFICAREA nr. 4 din 29 ianuarie 2009; LEGEA nr. 210 din 2 iunie 2009; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009.
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.
  Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Pentru serviciile prestate către persoanele fizice şi/sau juridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin unităţile, instituţiile şi structurile din subordine se instituie taxele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  ------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009.
  (2) Prestarea în regim de urgenţă a serviciilor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea expresă a persoanelor fizice şi/sau juridice.
  (3) Taxele prevăzute la alin. (1) constituie venituri la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.
  (4) În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexă, taxele se restituie de către unităţile de trezorerie în baza cererilor persoanelor în cauză, însoţite de documentele prin care s-a efectuat plata, pe care unităţile prestatoare vor consemna prin semnătură autorizată şi ştampilă că serviciile nu au fost efectuate.
  (5) Cuantumul taxelor prevăzute în anexă se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.


  Articolul 2

  În nota din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992
  privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc punctele 3 şi 4 cu următorul cuprins:
  3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A pct. 2-4 şi la lit. C, D şi E, prestate în regim de urgenţă, se percep tarife suplimentare de 10 lei, care se achită anticipat la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi, pe bază de chitanţă.
  În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în regim de urgenţă, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau să efectueze prestaţiile, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.
  4. Prin regim de urgenţă, în sensul pct. 2 şi 3, se înţelege prestarea serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexa 1
  LISTA
  cuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice şi/sau
  juridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin
  unităţile, instituţiile şi structurile din subordine şi taxele
  percepute pentru desfăşurarea acestor activităţi
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Termenul de efectuare │ Cuantumul taxei │ │
  │Nr. │ │ a prestaţiei │ (lei) │ Actele normative în baza cărora se │
  │crt.│ Denumirea prestaţiei ├───────────────┬──────────┼────────┬──────────┤ efectuează prestaţiile reglementate │
  │ │ │ În regim │ În regim │În regim│ În regim │ │
  │ │ │ normal │de urgenţă│ normal │de urgenţă│ │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Avizarea efectuării lucrărilor │ 30 de zile │ 5 zile │ 100 │ 200 │a) Ordonanţa de urgenţă a │
  │ │care implică închiderea sau │ │ │ │ │Guvernului nr. 195/2002 privind │
  │ │crearea de restricţii pentru │ │ │ │ │circulaţia pe drumurile publice, │
  │ │circulaţia pe drumurile │ │ │ │ │republicată, cu modificările şi │
  │ │publice a vehiculelor şi/sau │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 5 │
  │ │pietonilor, a proiectelor de │ │ │ │ │alin. (1) şi (3), art. 30 alin. (4) şi│
  │ │instalare a mijloacelor de │ │ │ │ │art. 33 alin. (1) şi (2) │
  │ │semnalizare rutieră prin │ │ │ │ │b) Regulamentul de aplicare a │
  │ │indicatoare, marcaje, │ │ │ │ │Ordonanţei de urgenţă a │
  │ │semafoare electrice şi alte │ │ │ │ │Guvernului nr. 195/2002, aprobat │
  │ │dispozitive speciale, precum │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului │
  │ │şi a amplasării obiectivelor │ │ │ │ │nr. 1.391/2006, cu modificările │
  │ │social-economice în zona │ │ │ │ │ulterioare - art. 4 alin. (1), art. 8 │
  │ │drumului public şi │ │ │ │ │alin. (1) şi art. 87 │
  │ │proiectarea, construcţia sau │ │ │ │ │c) Ordonanţa Guvernului │
  │ │amenajarea intersecţiilor şi a │ │ │ │ │nr. 43/1997 privind regimul │
  │ │căilor de acces la drumul │ │ │ │ │drumurilor, republicată, cu │
  │ │public │ │ │ │ │modificările şi completările │
  │ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 30 şi art. 52 │
  │ │ │ │ │ │ │alin. (1) │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │ 2. │Eliberarea pentru persoane │ 30 de zile │ 10 zile │ 100/ │ 300/ │a) Legea nr. 295/2004 privind │
  │ │fizice şi juridice a │ │ │persoană│ persoană │regimul armelor şi al muniţiilor, cu │
  │ │autorizaţiilor pentru: │ │ │ fizică │ fizică │modificările şi completările │
  │ │procurarea primei arme letale; │ │ │ 300/ │ 500/ │ulterioare - art. 12, art. 72 │
  │ │procurarea primei arme neletale │ │ │persoană│ persoană │alin. (3), art. 80 şi art. 85 │
  │ │supuse autorizării; acordarea │ │ │juridică│ juridică │b) Normele metodologice de │
  │ │atestatului de colecţionar; │ │ │ │ │aplicare a Legii nr. 295/2004, │
  │ │funcţionarea poligoanelor de │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea │
  │ │tragere şi organizarea şi │ │ │ │ │Guvernului nr. 130/2005, cu │
  │ │desfăşurarea cursurilor de │ │ │ │ │modificările şi completările │
  │ │iniţiere şi pregătire teoretică │ │ │ │ │ulterioare │
  │ │şi practică pe linie de arme şi │ │ │ │ │ │
  │ │muniţii; eliberarea atestatului │ │ │ │ │ │
  │ │de instructor în poligonul de │ │ │ │ │ │
  │ │tragere │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │ 3. │Eliberarea autorizaţiei pentru │ 30 de zile │ 19 zile │ 50 │ 100 │a) Legea nr. 295/2004, cu │
  │ │procurarea armei letale sau │ │ │ │ │modificările şi completările │
  │ │neletale supuse autorizării │ │ │ │ │ulterioare - art. 12 │
  │ │titularului de permis (a doua │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a │
  │ │armă şi următoarele) │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004, aprobate prin │
  │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu │
  │ │ │ │ │ │ │modificările şi completările │
  │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Eliberarea cărţii de identitate │ 15 zile │ 10 zile │ 20 │ 40 │a) Legea nr. 295/2004, cu │
  │ │a armei │ │ │ │ │modificările şi completările │
  │ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 98 │
  │ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a │
  │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004, aprobate prin │
  │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu │
  │ │ │ │ │ │ │modificările şi completările │
  │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Eliberarea unui nou permis │ 15 zile │ 5 zile │ 20 │ 40 │Legea nr. 295/2004, cu │
  │ │de armă pentru persoanele │ │ │ │ │modificările şi completările │
  │ │fizice, respectiv a autorizaţiei│ │ │ │ │ulterioare - art. 51 şi 75 │
  │ │de deţinere şi folosire pentru │ │ │ │ │ │
  │ │persoanele juridice │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Autorizarea desfăşurării │ 15 zile │ 10 zile │ 500 │ 1.000 │a) Legea nr. 295/2004, cu │
  │ │operaţiunilor cu arme şi │ │ │ │ │modificările şi completările │
  │ │muniţii de către persoanele │ │ │ │ │ulterioare - art. 106 şi art. 110 │
  │ │juridice constituite ca │ │ │ │ │alin. (3) │
  │ │armurieri │ │ │ │ │b) Normele metodologice de │
  │ │ │ │ │ │ │aplicare a Legii nr. 295/2004, │
  │ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea │
  │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 130/2005, cu │
  │ │ │ │ │ │ │modificările şi completările │
  │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Eliberarea autorizaţiilor │ 30 de zile │ 15 zile │ 200 │ 500 │a) Legea nr. 295/2004, cu │
  │ │pentru efectuarea │ │ │ │ │modificările şi completările │
  │ │operaţiunilor cu materii │ │ │ │ │ulterioare - art. 8, 9 şi 11 │
  │ │explozive, vizarea anuală a │ │ │ │ │b) Hotărârea Guvernului │
  │ │acestora, precum şi │ │ │ │ │nr. 207/2005 privind stabilirea │
  │ │eliberarea autorizaţiilor de │ │ │ │ │cerinţelor esenţiale de securitate │
  │ │transfer sau tranzit al │ │ │ │ │ale explozivilor de uz civil şi a │
  │ │explozivilor de uz civil │ │ │ │ │condiţiilor pentru introducerea lor │
  │ │ │ │ │ │ │pe piaţă - art. 18 alin. (1) şi │
  │ │ │ │ │ │ │art. 23 alin. (3) │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Avizări artificieri şi │ 30 de zile │ 15 zile │ 5 │ 10 │Normele tehnice privind deţinerea, │
  │ │pirotehnişti │ │ │ │ │prepararea, experimentarea, │
  │ │ │ │ │ │ │distrugerea, transportul, depozitarea,│
  │ │ │ │ │ │ │mânuirea şi folosirea materiilor │
  │ │ │ │ │ │ │explozive utilizate în orice alte │
  │ │ │ │ │ │ │operaţiuni specifice în activităţile │
  │ │ │ │ │ │ │deţinătorilor, precum şi autorizarea │
  │ │ │ │ │ │ │artificierilor şi a pirotehniştilor, │
  │ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului │
  │ │ │ │ │ │ │nr. 536/2002, cu modificările şi │
  │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 115 │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │ 9. │Taxă pentru eliberarea │ 10 zile │ - │ 10 │ - │Legea nr. 290/2004 privind │
  │ │certificatelor de cazier │pentru persoane│ │ │ │cazierul judiciar, cu modificările şi │
  │ │judiciar │ fizice sau │ │ │ │completările ulterioare - art. 21 │
  │ │ │juridice 30 de │ │ │ │şi 213 │
  │ │ │ zile pentru │ │ │ │ │
  │ │ │persoane fizice│ │ │ │ │
  │ │ │aflate în state│ │ │ │ │
  │ │ │ membre UE │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │10. │Aplicarea apostilei pe actul │ │ │ 22 │ │Ordonanţa Guvernului │
  │ │oficial administrativ, la │ │ │ │ │nr. 66/1999 pentru aderarea │
  │ │solicitarea persoanelor fizice │ │ │ │ │României la Convenţia cu privire │
  │ │ │ │ │ │ │la suprimarea cerinţei │
  │ │ │ │ │ │ │supralegalizării actelor oficiale │
  │ │ │ │ │ │ │străine, adoptată la Haga la 5 │
  │ │ │ │ │ │ │octombrie 1961, aprobată prin Legea │
  │ │ │ │ │ │ │nr. 52/2000, cu modificările │
  │ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 2 │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │11. │Aplicarea apostilei pe actul │ │ │ 44 │ │Ordonanţa Guvernului │
  │ │oficial administrativ, la │ │ │ │ │nr. 66/1999, aprobată prin Legea │
  │ │solicitarea persoanelor │ │ │ │ │nr. 52/2000, cu modificările │
  │ │juridice şi în cazul │ │ │ │ │ulterioare - art. 2 │
  │ │reprezentării titularului │ │ │ │ │ │
  │ │actului de către un avocat │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
  │12. │Înregistrarea cererii pentru │ │ │ 3 │ │Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, │
  │ │aplicarea apostilei │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu │
  │ │ │ │ │ │ │modificările ulterioare - art. 2 │
  └────┴────────────────────────────────┴───────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────────────────────────────────┘

  -----------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009, conform art. II din acelaşi act normativ.
  -------