HOTĂRÂRE nr. 522 din 24 august 1998
privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 septembrie 1998  În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile şi al Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., denumita în cele ce urmează Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, cu sigla A.I.B.O., prin reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni", care se desfiinţează.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni este societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, care se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică. Sursele de finanţare se asigura din venituri proprii şi, în completare, prin transferuri de la bugetul de stat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (3) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni este persoana juridică română, cu sediul în comuna Otopeni, sos. Bucureşti-Ploiesti, km 16,5, judeţul Ilfov.


  Articolul 2

  (1) Capitalul social iniţial al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni este de 141.014.103 mii lei şi se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni", conform datelor din bilanţul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit prevederilor legale.
  (2) Bunurile aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni", trec în proprietatea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se regăsesc în capitalul social iniţial.
  (3) Bunurile proprietate publică de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, reprezentând piste de decolare-aterizare, cai de rulare, platforme de îmbarcare-debarcare, precum şi terenurile de sub acestea, aflate în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni", se concesioneaza de către Ministerul Transporturilor Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, în condiţiile legii.
  (4) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regaseste în valoarea capitalului social al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni.
  (5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică, concesionate Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, se constituie venituri proprii ale acestuia.
  (6) Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic, şi este vărsat integral la data constituirii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni.
  (7) Terenurile aflate în proprietatea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni", care nu fac obiectul domeniului public, trec în proprietatea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, includerea în capitalul social al acestuia efectuandu-se potrivit legislaţiei în vigoare.


  Articolul 3

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri acţiunile Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni sunt deţinute în totalitate de statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar unic.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni va putea fi privatizat în condiţiile legii, statul păstrând pachetul de acţiuni care să-i asigure poziţia majoritara.


  Articolul 4

  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestaţii, servicii, lucrări de exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional şi/sau internaţional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri şi posta, precum şi servicii de interes public naţional.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni va putea efectua orice alte operaţiuni şi activităţi legale necesare realizării obiectului sau de activitate.
  (3) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni elaborează norme specifice care devin obligatorii, după aprobarea lor de către Ministerul Transporturilor, pentru persoanele fizice, precum şi pentru agenţii economici şi organele autorităţii de stat care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul aeroportului.


  Articolul 5

  (1) Cheltuielile de capital ale Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, aferente patrimoniului propriu, se asigura din surse proprii, credite interne sau externe şi din alte surse atrase, potrivit legii.
  (2) Finanţarea programelor de investiţii aeroportuare, aprobate de către Guvern până la data infiintarii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.
  (3) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea şi modernizarea celor existente în scopul extinderii şi modernizării activităţii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Obiectivele de investiţii respective se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Bunurile de natura proprietăţii publice, rezultate în urma finalizarii programelor de investiţii aprobate de Guvern până la data infiintarii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, precum şi alte bunuri de natura proprietăţii publice nou-create sau rezultate în urma dezvoltării sau/şi modernizării celor existente se concesioneaza acestuia în condiţiile legilor în vigoare.
  (5) Obligaţiile de plată ale Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, nescadente până la data infiintarii acestuia, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiţii aparţinând domeniului privat al statului sau domeniul privat al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, se vor asigura din surse proprii şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.
  (6) Obligaţiile de plată nescadente până la data infiintarii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, pentru crearea de noi bunuri proprietate publică, pentru modernizarea sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică existente, inclusiv sumele aferente din împrumuturi, împreună cu dobânzile şi comisioanele, se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare.


  Articolul 6

  Prestarea de servicii în interesul instituţiilor statului se va efectua pe baza unor contracte încheiate între Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, cu avizul Ministerului Transporturilor, pe de o parte, şi solicitant, pe de altă parte.


  Articolul 7

  Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni poate pune la dispoziţie spaţii şi utilităţi necesare instituţiilor statului, care desfăşoară activităţi în cadrul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi au ca scop apărarea şi siguranţa naţionala, precum şi ordinea publică. Pentru asigurarea acestor spaţii şi utilităţi, Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, cu avizul Ministerului Transporturilor, va încheia contracte cu instituţiile statului implicate în activităţi de apărare, siguranţa naţionala şi ordine publică, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aeroportului.


  Articolul 8

  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni este condus de adunarea generală a acţionarilor, constituită din împuterniciţi mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.
  (2) Adunarea generală a acţionarilor are atribuţii şi competente stabilite prin statut.
  (3) Până la privatizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, prin ministrul transporturilor sau prin împuterniciţii mandataţi de acesta.


  Articolul 9

  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni este administrat de consiliul de administraţie, ales de adunarea generală a acţionarilor.
  (2) În perioada în care statul este acţionar unic consiliul de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor.
  (3) Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni.
  (4) Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni preia activul şi pasivul pe baza bilanţului contabil de la data de 30 iunie 1998, precum şi toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi se substituie în toate litigiile în curs ale acesteia.


  Articolul 11

  Personalul salariat al Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni", preluat de către Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, este considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 12

  Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activităţii aeroporturilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, referitoare la Regia Autonomă "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni", se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu
  Ministrul reformei,
  preşedintele Consiliului
  pentru Reforma,
  Ioan Muresan


  Anexa 1
  STATUTUL
  Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.

  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata


  Articolul 1

  Denumirea
  (1) Denumirea societăţii comerciale este Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., cu sigla A.I.B.O., denumita în continuare Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni.
  (2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi documentele emanând de la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni se vor menţiona denumirea acestuia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.


  Articolul 2

  Forma juridică
  Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.


  Articolul 3

  Sediul
  (1) Sediul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni este în comuna Otopeni, sos. Bucureşti-Ploiesti km 16,5, judeţul Ilfov, şi poate fi schimbat la o alta adresa, în aceeaşi localitate sau în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit legii.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii, birouri şi altele asemenea în ţara şi în străinătate, legate de obiectul sau de activitate.


  Articolul 4

  Durata
  Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării lui în registrul comerţului.


  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate


  Articolul 5

  Scopul
  (1) Scopul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni îl constituie efectuarea de prestaţii, servicii, lucrări de exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional şi/sau internaţional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri şi posta, precum şi servicii de interes public naţional.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni va efectua orice operaţiuni şi activităţi necesare pregătirii şi promovării obiectului de activitate, în scopul acesta putând efectua orice fel de operaţiuni legale.


  Articolul 6

  Obiectul de activitate
  Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni are ca obiect de activitate:
  I. În domeniul tehnic:
  -------------------
  1. asigura exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste, cai de rulare, platforme, drumuri de acces şi de incinta, parkinguri, aerogări, hangare, construcţii, instalaţii şi echipamente speciale, precum şi alte dotări care concura la buna desfăşurare a activităţii aeroportuare, în concordanta cu standardele interne şi internaţionale, în vederea satisfacerii cerinţelor transportului aerian;
  2. asigura exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor şi instalaţiilor aeroportuare în sectoarele mecanoenergetic, telecomunicaţii, de transport şi deservire aeroportuara, tehnica de calcul şi informatica, supraveghere şi control, informaţii şi publicitate;
  3. elaborează, aproba şi aplica norme tehnice adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea bazei aeroportuare;
  4. organizează şi tine evidenta de cadastru;
  5. analizează şi se pronunţa asupra proiectelor de construcţii-montaj elaborate pentru zonele de servituţi aeronautice ale aeroportului, în vederea avizării acestora de către organele în drept;
  6. aplica reglementările interne şi internaţionale privind activitatea aeroportuara;
  7. organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, specifică domeniului aeroportuar, potrivit normelor interne şi internaţionale;
  8. asigura controlul desfăşurării proceselor şi operaţiunilor aeroportuare, în vederea respectării normelor, reglementărilor şi recomandărilor de exploatare aeroportuara interna şi internationala;
  9. elaborează şi propune spre promovare proiecte de acte normative referitoare la exploatarea, dezvoltarea şi modernizarea sa;
  10. întocmeşte studii şi cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea şi optimizarea activităţii aeroportuare, precum şi la impactul aeroportului în zona sa de influenţa;
  11. prin posibilităţi proprii sau cu parteneri din ţara şi din străinătate, pe bază de contract, realizează activităţi de import şi de aprovizionare tehnico-materială;
  12. organizează şi desfăşoară activităţi de cooperare tehnica, economică cu firme din ţara şi din străinătate în domeniul sau de activitate, potrivit normelor interne şi internaţionale în vigoare;
  13. ia măsuri pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate, în ţara sau în străinătate, a personalului propriu. Atesta calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activităţilor aeroportuare, cu excepţia acelor meserii pentru care normele în vigoare interne sau internaţionale prevăd alte condiţii de atestare.
  II. În domeniul operational:
  ------------------------
  1. asigura aplicarea reglementărilor interne şi internaţionale privind activitatea aeroportuara;
  2. asigura facilităţi de protecţie a navigaţiei aeriene, de infrastructura, mecano-energetice, de telecomunicaţii, informatice, de anuntare de supraveghere, de paza şi control, necesare desfăşurării în condiţii de siguranţă a transporturilor aeriene de pasageri şi de mărfuri, executate de transportatori interni şi externi;
  3. asigura supervizarea la sol: servicii de reprezentanta şi legătură cu autorităţile locale sau cu oricare alta entitate; controlul înregistrărilor şi comunicaţii; servicii de manipulare, stocare şi administrare a unităţilor de încărcare; orice altfel de serviciu de supervizare, înaintea, în timpul sau după zbor, şi orice altfel de servicii administrative cerute de utilizatori;
  4. asigura orice fel de asistenţa la sosirea, plecarea, transferul sau tranzitul pasagerilor, în sau în afară aeroportului, incluzând primirea şi informarea acestora, verificarea biletelor şi a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor şi transportul lor în zona de sortare;
  5. asigura orice fel de operaţiune, privind tratamentul bagajelor, manipularea lor în zonele de înregistrare şi sortare, sortarea, pregătirea acestora pentru plecare, încărcarea şi descărcarea lor de pe mijloacele de transport de la aeronava la zona de sortare şi invers;
  6. asigura orice fel de operaţiune privind tratamentul mărfurilor şi al poştei, manipulare, transport, stocare la export, tranzit şi import, inclusiv în ceea ce priveşte prelucrarea documentelor de însoţire, organizarea procedurilor de vamuire şi implementarea oricăror proceduri de securitate în acord cu transportatorul sau impuse de circumstanţe;
  7. asigura activitatea de escala a aeronavelor, cuprinzând conducerea aeronavei la sol, la sosire şi la plecare; asistarea aeronavei la plecare; furnizarea şi operarea mijloacelor necesare; organizarea comunicaţiilor între aeronava şi sol; încărcarea şi descărcarea aeronavei, inclusiv aprovizionarea şi operarea mijloacelor corespunzătoare, ca şi transportul echipajului şi al pasagerilor între aeronava şi terminal; furnizarea şi operarea unităţilor pentru alimentarea, aprovizionarea şi pornirea aeronavei; organizarea măsurilor de siguranţă împotriva focului şi altor riscuri, ca şi furnizarea şi operarea mijloacelor necesare; miscarea aeronavei la sol, la sosire şi la plecare, precum şi furnizarea şi operarea mijloacelor corespunzătoare; curatarea interioară şi exterioară a aeronavei, servicii de toaleta şi apa; racorirea şi încălzirea cabinei, îndepărtarea zapezii şi a ghetii, dezghetarea aeronavei;
  8. asigura organizarea şi efectuarea operaţiunilor de alimentare cu combustibil, stocarea combustibililor, controlul calităţii combustibililor, alimentarea cu ulei şi cu alte fluide;
  9. asigura organizarea şi executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, cargoului şi al poştei între aeroport şi orice alt punct, precum şi orice alt transport cerut de transportator;
  10. asigura organizarea şi executarea transportului, încărcării şi descărcării din avion a mancarii şi bauturii, depozitarea mancarii, băuturilor şi echipamentului necesar preparării lor, curatarea acestui echipament;
  11. asigura organizarea şi executarea de activităţi şi servicii cu specific aeroportuar;
  12. asigura datele de informare aeronautica interna şi internationala cu privire la starea şi funcţionarea sectoarelor şi a mijloacelor care concura la activitatea aeroportuara;
  13. asigura elaborarea şi aplicarea programului de securitate aeroportuara prin personalul propriu şi în colaborare cu forţele militare şi civile competente; asigura eliberarea documentelor de acces în zonele aeroportului, precum şi controlul acceselor;
  14. organizează şi coordonează elaborarea procedurilor de înştiinţare şi scoatere a personalului în situaţii deosebite şi stabileşte mijloacele de alarmare;
  15. participa la planurile de acţiune privind alarmarea, căutarea şi salvarea aeronavelor aflate în dificultate;
  16. organizează şi executa controlul tehnic periodic în vederea omologării infrastructurii, instalaţiilor şi a echipamentelor proprii, obţinerii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;
  17. asigura organizarea şi efectuarea controlului medical al personalului aeroportului şi intervenţia de urgenta în aeroport; asigura, contra cost, asistenţa medicală personalului companiilor aeriene, agenţilor economici, precum şi servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare;
  18. asigura respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea activităţilor aeroportuare, a atribuţiilor de serviciu şi a celorlalte prevederi legale de către întregul personal aeroportuar şi sancţionează abaterile constatate;
  19. asigura coordonarea întregii activităţii aeroportuare desfăşurate în spaţiul aeroportuar. Elaborează norme, normative, regulamente şi instrucţiuni pentru întreaga activitate aeroportuara, urmăreşte aplicarea acestora şi sancţionează abaterile constatate. Încheie regulamente-cadru cu organele statului şi cu agenţii economici implicaţi în activitatea aeroportuara, pentru stabilirea obligaţiilor, responsabilităţilor şi a modului comun de acţiune;
  20. în cadrul obiectului de activitate îşi poate diversifica serviciile în scopul creşterii veniturilor şi al satisfacerii cererii activităţii aeroportuare.
  III. În domeniul economico-financiar:
  --------------------------------
  1. realizează programarea şi executarea activităţii economico-financiare, întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, urmăreşte executarea acestora conform legislaţiei în vigoare;
  2. elaborează programul sau de dezvoltare şi modernizare, solicita acordarea de alocaţii bugetare şi de alte surse prevăzute de lege pentru finanţare, urmăreşte elaborarea şi avizarea legală a documentaţiei tehnice de execuţie şi realizarea obiectivelor programate;
  3. pregăteşte documentele necesare şi fundamentează cheltuielile de administrare şi exploatare pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor şi redevenţelor în lei şi în valută pentru toate prestaţiile efectuate conform obiectului sau de activitate;
  4. efectuează prestaţii legate de transportul aerian, respectiv comercializează produse în regim "duty-free", în condiţiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializează bunuri de larg consum, alimentare şi nealimentare, echipamente şi utilaje specifice activităţii aeroportuare şi piesele de schimb aferente;
  5. identifica şi exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activităţii pe care o desfăşoară;
  6. efectuează operaţiuni de comerţ exterior şi de marketing;
  7. se poate afilia la organe şi organisme internaţionale din domeniul sau de activitate şi poate participa la seminariile şi conferinţele organizate;
  8. fundamentează politica de credite şi a altor surse de finanţare a sa;
  9. asigura patrimoniul şi activitatea aeroportului prin agenţi economici specializaţi în acest domeniu;
  10. încheie contracte de prestări de servicii, închiriere, antrepriza, asistenţa tehnica, consultanţa, asigurări, asociere etc. pentru realizarea obiectului sau de activitate, cu parteneri din ţara şi din străinătate;
  11. încheie contracte de închiriere, concesiune şi subconcesiune pentru utilizarea terenurilor, infrastructurii, instalaţiilor şi echipamentelor aeroportuare, în scopul realizării obiectului sau de activitate;
  12. achiziţionează terenuri noi pentru dezvoltarea şi modernizarea platformei aeroportuare.


  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile


  Articolul 7

  Capitalul social
  (1) Capitalul social iniţial al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni este de 141.014.103 mii lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni", conform datelor din bilanţul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998.
  (2) Capitalul social iniţial este reprezentat prin 1.410.141 acţiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 100.000 lei.
  (3) Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic, şi este vărsat integral la data constituirii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni.
  (4) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni poate fi privatizat, în condiţiile legii, statul român păstrând pachetul majoritar.
  (5) Până la privatizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni acţiunile sunt deţinute în totalitate de către statul român, iar drepturile şi obligaţiile decurgând din drepturile de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acţionarul unic prin Ministerul Transporturilor.


  Articolul 8

  Majorarea sau reducerea capitalului social
  (1) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  (2) Capitalul social poate fi majorat prin:
  a) subscriere de noi aporturi la capital, în numerar şi/sau în natura;
  b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a profitului şi primelor de emisiune;
  c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni cu acţiuni ale acestuia;
  d) includerea valorii, după expertizare, a terenurilor aparţinând domeniului privat al statului care trec în proprietatea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  e) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.
  (3) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea rămasă, fie dizolvarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni.
  (4) Reducerea capitalului social se va putea face numai după 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor.


  Articolul 9

  Acţiunile
  (1) Adunarea generală a acţionarilor va decide forma şi data la care vor fi imprimate titlurile individuale ori cumulative, care atesta calitatea de acţionar.
  (2) Titlurile menţionate în alineatul precedent vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
  (3) Acţiunile sau, după caz, titlurile cumulative vor purta numerele de ordine, timbrul sec al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, semnatura preşedintelui consiliului de administraţie şi a unui membru al acestuia.
  (4) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul aeroportului.
  (5) Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, vor putea deţine acţiuni la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, fără a fi afectată poziţia statului de acţionar majoritar.


  Articolul 10

  Obligaţiuni
  Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni este autorizat sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.


  Articolul 11

  Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
  (1) Acţiunile subscrise şi vărsate de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, şi orice alte drepturi prevăzute în statut.
  (2) Deţinerea de acţiuni implica adeziunea de drept la statut.
  (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
  (4) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
  (5) Când o acţiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, pentru efectuarea vărsămintelor datorate.
  (6) Obligaţiile Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.
  (7) Patrimoniul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.
  (8) Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau asupra cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea aeroportului, efectuată în condiţiile prezentului statut.


  Articolul 12

  Cesiunea acţiunilor
  (1) Acţiunile sunt indivizibile în orice raporturi cu Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, care nu recunoaşte pentru fiecare acţiune decât un singur proprietar.
  (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se poate face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.


  Articolul 13

  Pierderea acţiunilor
  În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe Consiliul de administraţie al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi să facă public faptul prin presa. După 6 luni de la publicarea pierderii acţiunilor acţionarul va putea obţine un duplicat al acestora.


  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor


  Articolul 14

  Componenta şi atribuţii
  (1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, care decide asupra activităţii acestuia şi asupra politicii lui economice.
  (2) Până la privatizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, care va numi un consiliu de administraţie.
  (3) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.
  (4) În prima şedinţa a adunării generale a acţionarilor se stabileşte regulamentul de funcţionare a acesteia.
  (5) Pentru activitatea depusa, împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor vor beneficia de o indemnizaţie stabilită conform criteriilor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
  (6) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) alege cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabileşte remuneraţia, îi descarca de activitate şi îi revoca;
  b) stabileşte competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi ale comisiei de cenzori şi stabileşte remuneraţia membrilor consiliului de administraţie;
  c) stabileşte şi modifica programele de activitate şi bugetului Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, în condiţiile legii;
  d) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după analizarea raportului consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori, după caz, şi aproba repartizarea profitului între acţionari;
  e) hotărăşte cu privire la executarea de reparaţii capitale şi la realizarea de investiţii noi;
  f) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a directorului general, a membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor pentru pagubele pricinuite Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  g) hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multora dintre unităţile Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  h) hotărăşte în orice alte probleme privind Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, care intră în competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit legii şi prezentului statut.
  (7) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii;
  b) hotărăşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;
  c) hotărăşte reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acţiuni;
  d) hotărăşte cu privire la modificarea statutului;
  e) hotărăşte cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea şi lichidarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, precum şi la asocierea acestuia cu terţe persoane fizice sau juridice pentru formarea de asociaţii sau societăţi cu sau fără personalitate juridică;
  f) hotărăşte cu privire la regimul de amortizare a fondurilor fixe;
  g) hotărăşte schimbarea formei juridice a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  h) aproba scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe;
  i) aproba conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta;
  j) aproba conversia unei categorii de obligaţiuni în alta categorie sau în acţiuni;
  k) aproba emisiunea de obligaţiuni;
  l) hotărăşte cu privire la schimbarea obiectului de activitate al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  m) adopta orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale a acţionarilor.


  Articolul 15

  Convocarea adunării generale a acţionarilor
  (1) Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă cel puţin o dată pe an, în termen de maximum 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul următor.
  (2) Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de inlocuitorul desemnat de acesta.
  (3) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi necesar, la solicitarea acţionarului care deţine poziţia de control, la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor sau la cererea deţinătorilor a cel puţin 10% din capitalul social.
  (4) În toate cazurile adunarea generală a acţionarilor va fi convocată cu cel puţin 30 de zile înainte. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată, transmisă fiecărui deţinător de acţiuni la ultima adresa înregistrată în registrul acţionarilor. În situaţia în care numărul acţionarilor este mai mare de 50, convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de larga circulaţie.
  (5) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
  (6) Şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor vor avea loc la sediul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni sau în orice alt loc specificat în convocare.
  (7) La propunerea acţionarilor, cu acordul majorităţii reprezentând două treimi din capitalul social, în şedinţele adunării generale a acţionarilor pot fi discutate şi alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.
  (8) Membrii consiliului de administraţie al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni participa la adunările generale ale acţionarilor în calitate de invitaţi.


  Articolul 16

  Organizarea adunării generale a acţionarilor
  (1) Adunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin jumătate din capitalul social. Hotărârile se iau cu majoritatea absolută a voturilor deţinătorilor capitalului social, care sunt reprezentaţi în aceasta.
  (2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin jumătate din capitalul social. La prima adunare, hotărârile se iau cu votul unui număr de acţionari, care sunt reprezentaţi în aceasta, ce deţin cel puţin jumătate din capitalul social, iar la a doua adunare, cu votul unui număr de acţionari, care sunt reprezentaţi în aceasta, ce deţin cel puţin o treime din capitalul social.
  (3) Şedinţele adunării generale a acţionarilor sunt conduse de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată pentru a-l înlocui. În perioada în care statul este acţionar unic, şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor vor fi conduse de către un membru ales de acestea.
  (4) Adunarea generală a acţionarilor va desemna dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru desfăşurarea şedinţei. Secretarul întocmeşte procesul-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor, care va fi consemnat într-un registru special, sigilat şi parafat, ţinut prin grija administratorilor.
  (5) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor trebuie să conţină menţiuni privind formalităţile de convocare, locul, ora, data şedinţei, reprezentanţii acţionarilor, rezumatul problemelor puse în discuţie, hotărârile luate. Documentele referitoare la acestea, precum şi listele de prezenta a acţionarilor vor constitui anexe ale procesului-verbal de şedinţa.
  (6) Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.


  Articolul 17

  Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
  (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
  (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
  (3) Hotărârile adunării generale a acţionarilor sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii absenţi sau nereprezentati sau care au votat împotriva.
  (4) Hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor de mai sus şi, după caz, a oricăror alte cerinţe prevăzute de lege.
  (5) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni au dreptul de a se retrage din acesta şi de a obţine contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.


  Capitolul 5 Consiliul de administraţie


  Articolul 18

  Organizare şi funcţionare
  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni este administrat de un consiliu de administraţie compus din 7 administratori, după cum urmează:
  - preşedintele consiliului de administraţie, care îndeplineşte şi funcţia de director general al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - 2 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor;
  - un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
  - ingineri, economişti şi jurişti, specialişti din sectoarele de activitate ale aeroportului. Membrii consiliului de administraţie, precum şi preşedintele acestuia trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
  a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) să aibă capacitatea deplina de exerciţiu;
  c) sa nu aibă calitatea de deputat sau de senator.
  (2) Consiliul de administraţie al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni este ales de către adunarea generală a acţionarilor. În perioada în care Ministerul Transporturilor deţine pachetul majoritar de acţiuni, consiliul de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor.
  (3) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni lunar şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul administratorilor. Şedinţele ordinare se anunta tuturor membrilor consiliului de administraţie cu cel puţin 3 zile înainte de ţinerea lor, prin grija secretarului. Modificarea datei se transmite cu cel puţin 24 de ore înainte. Ordinea de zi şi materialele destinate a fi discutate în şedinţele ordinare se elaborează în scris şi se depun la secretariatul consiliului de administraţie, astfel încât să poată fi transmise tuturor membrilor cu cel puţin 3 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
  (4) Şedinţa este prezidata de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru al consiliului, delegat de preşedinte.
  (5) Secretariatul va fi asigurat de o persoană care va fi numita de preşedintele consiliului de administraţie. Secretarul consiliului de administraţie întocmeşte şi păstrează dosarele şedinţelor, care trebuie să conţină:
  - procesul-verbal al şedinţei;
  - ordinea de zi, materialele scrise şi documentare pentru şedinţa;
  - stenograma sau materialele de înregistrare a lucrărilor şedinţei, dacă au existat;
  - hotărârile adoptate, cu lista persoanelor cărora le-au fost difuzate.
  Înainte de începerea şedinţei consiliului de administraţie, secretarul acestuia prezintă preşedintelui sau persoanei care urmează sa conducă lucrările şedinţei o nota cuprinzând:
  - situaţia îndeplinirii hotărârilor şi sarcinilor cu termene de rezolvare stabilite în şedinţele anterioare;
  - numele membrilor consiliului de administraţie care au anuntat că nu pot participa la şedinţa respectiva şi motivele, dacă se cunosc.
  Secretarul consiliului de administraţie tine un registru unic de înregistrare şi numerotare a hotărârilor consiliului de administraţie al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi urmăreşte permanent stadiul îndeplinirii lor. Numerotarea hotărârilor consiliului de administraţie se face în ordinea adoptării lor, anual.
  (6) La lucrările consiliului de administraţie pot participa ca invitaţi delegaţi ai unor agenţi economici şi instituţii cu care Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni are relaţii în activitatea pe care o desfăşoară, precum şi specialişti ai acestuia şi reprezentanţi ai sindicatelor.
  (7) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, va fi numit un nou membru; durata pentru care un membru al consiliului de administraţie este numit pe un post vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.
  (8) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite.
  (9) Şedinţele consiliului de administraţie se ţin în prezenta a cel puţin două treimi din totalul membrilor consiliului de administraţie. Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă prin vot deschis. La cererea a două treimi din numărul membrilor prezenţi se poate stabili ca o anumită hotărâre să fie adoptată prin vot secret. Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritate simpla de voturi. Votul preşedintelui, la adoptarea hotărârilor, este egal cu al fiecărui membru al consiliului de administraţie. În caz de egalitate, votul sau este decisiv.
  (10) Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal, în baza căruia se redactează hotărârea consiliului de administraţie. Procesul-verbal al şedinţei trebui sa cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele:
  - data ţinerii şedinţei;
  - felul şedinţei (ordinară sau extraordinară);
  - membrii consiliului de administraţie care sunt prezenţi;
  - membrii consiliului de administraţie care sunt absenţi (motivele);
  - prezentarea unor invitaţi (numele, prenumele şi calitatea), cu consemnarea punctelor din ordinea de zi la a căror dezbatere au fost invitaţi;
  - prezentarea unor reprezentanţi ai sindicatului sau ai salariaţilor (nume, prenume), dacă participa, cu consemnarea punctelor din ordinea de zi la care trebuie să participe;
  - ordinea de zi propusă şi adoptată;
  - problemele discutate, în ordinea dezbaterilor, cu menţionarea obiectiilor şi a propunerilor deosebite;
  - hotărârile adoptate, felul voturilor, nominalizarea membrilor consiliului de administraţie care s-au abtinut sau au fost împotriva acestor hotărâri, cu consemnarea obiectiilor;
  - data următoarei şedinţe a consiliului de administraţie, dacă a fost hotărâtă.
  (11) Procesul-verbal este semnat de membrii prezenţi la şedinţa consiliului de administraţie şi de secretar.
  (12) Hotărârea consiliului de administraţie este semnată de preşedintele consiliului de administraţie şi de secretari.
  (13) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, putând fi reînvestiţi, şi îşi păstrează calitatea de angajat la unitatea sau la instituţia de la care provin, cu toate drepturile şi obligaţiile ce deriva din aceasta calitate.
  (14) Pentru activitatea depusa în consiliul de administraţie, membrii acestuia primesc o indemnizaţie, al carei cuantum se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor în conformitate cu prevederile legale.
  (15) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşelile în administrarea acestuia. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor.
  (16) Membrii consiliului de administraţie vor putea lua decizii legate de administrarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege şi prin prezentul statut.
  (17) Conducerea operativă a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni va fi asigurata de către directorul general împreună cu directorii executivi.
  (18) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, documentele privind activitatea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni.
  (19) Preşedintele şi membrii consiliului de administraţie, cu avizul prealabil al adunării generale a acţionarilor, vor putea exercita funcţii pentru care se acordă sau nu drepturi salariale într-o alta societate comercială, exceptând societăţile comerciale la care Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni deţine poziţia de control sau majoritara.


  Articolul 19

  Atribuţiile consiliului de administraţie
  Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii şi competente:
  - aproba regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
  - analizează şi prezintă spre avizare adunării generale a acţionarilor strategia de dezvoltare, modernizare, restructurare şi retehnologizare a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - aproba structura organizatorică şi funcţională a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
  - aproba statul de funcţii şi structura personalului, corespunzător necesităţilor activităţii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale, reprezentante, agenţii, birouri şi altele asemenea, în ţara şi în străinătate şi aproba participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
  - convoacă adunarea generală a acţionarilor ori de câte ori este nevoie;
  - aproba structura personalului pentru agenţiile din ţara ale Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, precum şi propunerile nominale pentru personalul detaşat la agenţiile din străinătate;
  - analizează bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar anterior, pe care le înaintează spre aprobare adunării generale a acţionarilor;
  - aproba, potrivit competentelor stabilite, investiţiile ce urmează a fi realizate de Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni din surse proprii, în condiţiile legii;
  - analizează şi aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe bază de balanţa contabila şi aproba măsurile pentru desfăşurarea activităţii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni în condiţii care să asigure echilibrul bugetului de venituri şi cheltuieli;
  - aproba sistemul de salarizare a personalului angajat, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege şi a fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, şi aproba componenta şi mandatul comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă;
  - aproba proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanţii salariaţilor, potrivit legii;
  - aproba volumul creditelor bancare curente, al creditelor comerciale şi al garanţiilor ce urmează a fi contractate de Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - aproba sau propune, după caz, modificări în volumul fondului de rezerva;
  - propune majorarea sau diminuarea patrimoniului Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni în condiţiile legii;
  - aproba, potrivit legii, rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - prezintă ministrului transporturilor propuneri de acte normative şi modificări ale celor existente pentru a fi supuse aprobării potrivit legii;
  - îşi da acordul pentru vânzarea de clădiri, spaţii şi terenuri ale Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni sau aproba închirierea acestora;
  - coordonează administrarea şi exploatarea eficienta, în condiţiile legii, a întregului patrimoniu al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - propune spre aprobare adunării generale a acţionarilor înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, în condiţiile stabilite de lege;
  - aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare şi exploatare ale Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi stabileşte preţurile şi tarifele pentru prestaţiile efectuate;
  - aproba criteriile de diferentiere a preţurilor şi tarifelor serviciilor pentru care este prevăzută încadrarea în limite de baza, de volum şi complexitate;
  - propune adunării generale a acţionarilor scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe;
  - aproba durata recuperării şi anuitatile de acoperire a valorii neamortizate şi nerecuperate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune;
  - aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni; în cazul amortizarii accelerate, va propune Ministerului Finanţelor aprobarea acestui sistem;
  - aproba valoarea actualizată a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit de Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, estimate la înscrierea lor în activ pe baza propunerilor făcute de specialiştii acestuia;
  - aproba declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe existente în patrimoniul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - aproba programul de lucru al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - analizează şi hotărăşte, potrivit competentelor sale, asupra propunerilor, cererilor şi contestaţiilor salariaţilor Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - analizează activitatea contractuală a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - stabileşte indemnizaţia secretarului consiliului de administraţie;
  - hotărăşte asupra invitării reprezentanţilor salariaţilor la şedinţele consiliului de administraţie, atunci când se dezbat probleme de interes profesional, economic, social sau cultural, şi stabileşte numărul acestora;
  - numeşte directorii executivi, la propunerea directorului general;
  - aproba regulamentul de ordine interioară;
  - îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite conform legii;
  - analizează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi îl transmite spre aprobare conform legii;
  - întocmeşte şi transmite Ministerului Transporturilor, pentru a fi preluat în bugetul de stat anual, la termenele prevăzute de Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, necesarul resurselor financiare ce urmează a fi asigurate de la bugetul de stat, în completarea surselor proprii, a surselor atrase şi a creditelor contractate de Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni pentru finanţarea programului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni", precum şi a surselor de la bugetul de stat, necesare finanţării programelor de investiţii aferente bunurilor publice;
  - întocmeşte şi transmite Ministerului Transporturilor, pentru a fi preluat în bugetul de stat anual, la termenele prevăzute de Legea privind finanţele publice, necesarul resurselor financiare ce urmează a fi asigurate de la bugetul de stat pentru rambursarea ratelor scadente, a dobânzilor şi a altor comisioane aferente creditelor externe şi interne contractate pentru finanţarea obiectivului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni".


  Capitolul 6 Atribuţiile directorului general


  Articolul 20

  (1) Directorul general conduce activitatea curenta a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, în scopul realizării obiectului de activitate şi al îndeplinirii hotărârilor consiliului de administraţie şi ale adunării generale a acţionarilor. Pentru aceasta directorul general emite decizii. Directorul general raportează consiliului de administraţie despre principalele măsuri şi decizii luate în perioada dintre doua şedinţe ale consiliului de administraţie. Directorul general are următoarele atribuţii şi competente:
  - angajează Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni în raporturile cu persoane juridice şi fizice, române sau străine, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;
  - reprezintă Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice române, cu organismele şi organizaţiile internaţionale la care acesta a aderat, cu alte aeroporturi române sau din alte state, precum şi cu companii aeriene;
  - aproba mandatul delegaţilor Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, care participa la negocierea unor contracte interne sau externe, la reuniuni sau conferinţe interne sau internaţionale;
  - propune consiliului de administraţie spre aprobare numirea şi revocarea directorilor executivi ai Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - angajează şi concediază personalul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, în condiţiile legii;
  - propunere consiliului de administraţie spre aprobare personalul nominalizat pentru ocuparea posturilor de la agenţiile, filialele, birourile din ţara şi din străinătate;
  - aproba redistribuirea posturilor vacante în cadrul compartimentelor functionale ale Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, fără a depăşi numărul de personal aprobat;
  - negociaza şi semnează contractele individuale de muncă pentru salariaţii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;
  - organizează, urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea:
  a) bugetului de venituri şi cheltuieli;
  b) programului de investiţii;
  c) programului de retehnologizare;
  d) programului de reparaţii;
  e) programului de achizitionare a materialelor, echipamentelor, pieselor;
  f) programului de lucru;
  g) programului de restructurare;
  - stabileşte relaţiile functionale şi de cooperare în structura organizatorică aprobată;
  - urmăreşte operativ îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite de către consiliul de administraţie;
  - semnează în numele Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni contractul colectiv de muncă şi asigura îndeplinirea angajamentelor acestuia decurgând din contract;
  - aproba premiile, ajutoarele materiale şi sporurile salariale care revin angajaţilor prin lege, potrivit contractului colectiv de muncă;
  - rezolva, în limitele competentelor legale, cererile şi sesizările salariaţilor Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, precum şi ale altor persoane care se adresează acestuia.
  (2) Directorul general îndeplineşte orice alte atribuţii sau sarcini care le revin prin lege sau prin alte acte normative directorilor sau directorilor generali ai societăţilor comerciale sau care sunt stabilite prin hotărâri ale consiliului de administraţie sau ale adunării generale a acţionarilor.


  Capitolul 7 Gestiunea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni


  Articolul 21

  Cenzorii
  (1) Gestiunea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni este controlată de acţionari prin 3 cenzori aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.
  (2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, cenzorii vor fi recomandaţi de către Ministerul Finanţelor.
  (3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, 3 cenzori supleanţi care îi vor înlocui în condiţiile legii, în caz de nevoie, pe cenzorii titulari.
  (4) Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
  (5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
  - în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
  - la încheierea exerciţiului financiar controlează modul de efectuare a inventarierii, de valorificare a rezultatelor acesteia, precum şi evidenta acesteia în bilanţul anual, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, a bilanţului contabil şi contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
  - la lichidarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni controlează operaţiunile de lichidare;
  - prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate.
  (6) Cenzorii se întrunesc la sediul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.
  (7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii.
  (8) Atribuţiile şi modul de lucru ale cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile lor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
  (9) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani.
  (10) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
  - să facă, în fiecare luna şi pe neaşteptate, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
  - sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
  - să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
  - sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
  (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenţa prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată.
  (12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de intrarea în funcţie o garanţie egala cu o treime din garanţia prevăzută pentru membrii consiliului de administraţie.
  (13) Un cenzor poate fi înlocuit cu cenzorul supleant cel mai în vârsta, în caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se mai poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant, până la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acţionarilor. În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
  (14) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
  (15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor.


  Capitolul 8 Activitatea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni


  Articolul 22

  Exerciţiul financiar
  Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni.


  Articolul 23

  Personalul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni
  (1) Personalul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni se încadrează în condiţiile legii, pe bază de concurs sau de examen şi/sau selecţie.
  (2) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursului, examenului şi selecţiei, precum şi condiţiile de angajare se stabilesc prin regulamentul consiliului de administraţie.
  (3) Personalul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni este supus Statutului personalului din aviaţia civilă, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile, precum şi regulamentului de ordine interioară.
  (4) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.
  (5) Directorii executivi ai Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni sunt numiţi şi revocaţi de consiliul de administraţie.
  (6) Persoanele din conducerea compartimentelor şi personalul de execuţie ale Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni sunt numite şi concediate de către directorul general.
  (7) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.


  Articolul 24

  Investiţii noi şi reparaţii capitale
  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni îşi acoperă cheltuielile de exploatare din veniturile proprii. Cheltuielile de capital ale Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, aferente patrimoniului propriu, se asigura din surse proprii, credite bancare şi surse atrase. Finanţarea programelor de investiţii aeroportuare, aprobate de către Guvern până la data infiintarii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.
  (2) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea şi modernizarea celor existente în scopul extinderii şi modernizării activităţii Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Obiectivele de investiţii respective se aproba prin hotărâre a Guvernului, potrivit legislaţiei în vigoare.


  Articolul 25

  Evidenta contabila şi bilanţul contabil
  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni organizează şi conduce evidenţa contabilă, potrivit legii.
  (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.


  Articolul 26

  Calculul şi repartizarea profitului
  (1) Profitul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de către adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
  (2) Profitul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor, care nu contravin dispoziţiilor legale în vigoare.
  (3) Din profitul Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni rămas după plata impozitului pe profit se vor constitui fonduri destinate modernizării, cercetării şi dezvoltării, investiţiilor, reparaţiilor, precum şi pentru alte destinaţii stabilite de către adunarea generală a acţionarilor în condiţiile legii.
  (4) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.
  (5) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor, rezultate după constituirea fondurilor prevăzute de lege din profitul net, se face de către Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.
  (6) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa.
  (7) Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul de capital social şi în limita capitalului social subscris.
  (8) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni poate beneficia de reducerea sau de scutirea de impozite şi taxe, conform prevederilor legale.


  Articolul 27

  Registrele Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni
  Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni tine, prin grija administratorilor şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.


  Capitolul 9 Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii


  Articolul 28

  Asocierea
  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni poate constitui, singur sau împreună cu alte persoane juridice, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.
  (3) Condiţiile de participare a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni la constituirea de noi persoane juridice sau la încheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.


  Articolul 29

  Modificarea formei juridice
  (1) Modificarea formei juridice a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.
  (2) În perioada în care statul este acţionar unic, modificarea formei juridice a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor.


  Articolul 30

  Dizolvarea
  (1) Următoarele situaţii duc la dizolvarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni:
  - imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
  - falimentul;
  - pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  - la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală extraordinară a acţionarilor constata ca funcţionarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni nu mai este posibila;
  - în orice alte situaţii, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, luată în unanimitate.
  (2) Dizolvarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 31

  Lichidarea
  (1) În caz de dizolvare, Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni va fi lichidat.
  (2) Lichidarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 32

  Litigii
  (1) Litigiile cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
  (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.


  Capitolul 10 Dispoziţii finale


  Articolul 33

  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum şi cu cele ale Codului comercial.
  ----------