HOTĂRÂRE nr. 215 din 20 martie 2012privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 27 martie 2012
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia națională anticorupție pe perioada 2012-2015, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare, prevăzuți în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul administrației și internelor,
  Gabriel Berca
  Ministrul comunicațiilor
  și societății informaționale,
  Răzvan Mustea-Șerban
  Ministrul economiei,
  comerțului și mediului de afaceri,
  Lucian Nicolae Bode
  Secretarul general al Guvernului,
  Dezsi Attila
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Ministrul educației,
  cercetării, tineretului și sportului,
  Cătălin Ovidiu Baba
  Președintele Agenției Naționale de Integritate,
  Alexandru Cătălin Macovei
  Șeful Departamentului pentru Lupta Antifraudă,
  Claudiu Dumitrescu
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Reglementarea și Monitorizarea
  Achizițiilor Publice,
  Cristina Trăilă
  Președintele Consiliului Concurenței,
  Bogdan-Marius Chirițoiu
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Octavian Opriș
  Ministrul finanțelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi

  București, 20 martie 2012.
  Nr. 215.

  Anexa nr. 1

  STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015
  Cuprins1. INTRODUCERE2. VALORILE FUNDAMENTALE ȘI PRINCIPIILE PROMOVATE DE STRATEGIE3. SCOPUL STRATEGIEI, INSTRUMENTELE ȘI TIPURILE DE INTERVENȚII PROPUSE4. OBIECTIVELE GENERALE5. IMPLICAȚII JURIDICE6. IMPLICAȚII BUGETARE7. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ȘI MONITORIZAREA
  ABREVIERI
  AEP - Autoritatea Electorală Permanentă
  ANAF - Agenția Națională de Administrare Fiscală
  ANFP - Agenția Națională a Funcționarilor Publici
  ANI - Agenția Națională de Integritate
  ANRMAP - Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
  CARIN - Rețeaua Internațională Camden a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor
  CC - Curtea de Conturi
  CE - Comisia Europeană
  CSM - Consiliul Superior al Magistraturii
  CNSC - Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
  DGA - Direcția Generală Anticorupție
  IGPR - DIF - Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigare a fraudelor
  DEPABD - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
  DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraudă
  DNA - Direcția Națională Anticorupție
  GRECO - Grupul de state împotriva corupției - Consiliul Europei
  H.G. - Hotărârea Guvernului
  INM - Institutul Național al Magistraturii
  JASPERS - Asistență comună pentru susținerea proiectelor în regiunile europene
  ÎCCJ - Înalta Curte de Casație și Justiție
  MAI - Ministerul Administrației și Internelor
  MAE - Ministerul Afacerilor Externe
  MAEur - Ministerul Afacerilor Europene
  MECTS - Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  MCSI - Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
  MCV - Mecanismul de Cooperare și Verificare
  MECMA - Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  MFP - Ministerul Finanțelor Publice
  MJ - Ministerul Justiției
  MP - Ministerul Public
  OCDE - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
  ONPCSB - Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
  ONRC - Oficiul Național al Registrului Comerțului
  ONU - Organizația Națiunilor Unite
  OUG - Ordonanța de urgență a Guvernului
  PGD - Parteneriatul pentru o guvernare deschisă
  PÎCCJ - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
  SGG - Secretariatul General al Guvernului
  SNA - Strategia națională anticorupție
  UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice
  UCVAP - Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice
  UE - Uniunea Europeană

  STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
  2012 - 20151. Introducere1.1. Despre strategie
  România, ca stat democratic european, promovează o politică publică integrată în materia consolidării integrității instituționale, bazată pe o atitudine proactivă orientată spre reducerea costurilor corupției, dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe concurență, creșterea încrederii publicului în justiție și administrație, precum și implicarea societății civile în procesele decizionale.
  Strategia națională anticorupție are ca premise asumate politic importanța asigurării stabilității cadrului legislativ și instituțional anticorupție și alocarea resurselor adecvate pentru o funcționare eficientă a instituțiilor publice în serviciul cetățeanului.
  Raportul CE privind progresele realizate de România în cadrul MCV, dat publicității în luna iulie 2011, reiterează recomandarea consolidării politicii generale anticorupție, în special prin îmbunătățirea coordonării la cel mai înalt nivel și elaborarea unei noi strategii multianuale solide pentru a preveni și a pedepsi actele de corupție, ținând seama de recomandările făcute într-un studiu de impact independent*1).
  ---------
  *1) Raportul Comisiei Europene COM (2011) 460 final privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, dat publicității la 20 iulie 2011.

  Prezenta strategie asigură implementarea recomandărilor formulate de CE, încorporând totodată recomandările specifice formulate în Evaluarea independentă privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2005-2007 și a Strategiei Naționale Anticorupție privind Sectoarele Vulnerabile și Administrația Publică Locală pe perioada 2008-2010 în România*2). Acest raport subliniază faptul că noul document strategic anticorupție trebuie să fie unul comprehensiv și multidisciplinar, care să vizeze puterea executivă, legislativă și judecătorească, dar și autoritățile publice locale, mediul de afaceri și societatea civilă.
  ---------
  *2) Evaluarea independentă a fost realizată în perioada decembrie 2010-martie 2011, prin proiectul Sprijin acordat Ministerului Justiției pentru implementarea recomandărilor CE din cadrul MCV, derulat de MJ și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Raportul de evaluare a fost publicat pe site-ul MJ în data de 14 aprilie 2011, moment ce a marcat totodată și lansarea procesului de consultare publică în vederea elaborării noii strategii naționale anticorupție.

  Documentul preia domeniile identificate ca priorități la nivelul UE în Comunicarea anticorupție a CE*3): recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, protecția avertizorilor de integritate, achizițiile publice, prevenirea și combaterea corupției politice, protecția intereselor financiare ale UE.
  ------------
  *3) UE a lansat în luna iunie 2011 un pachet anticorupție care conține: comunicarea CE - Lupta împotriva corupției în UE; decizia CE privind instituirea unui mecanism de raportare anticorupție la nivelul Uniunii Europene; al doilea raport referitor la implementarea deciziei-cadru privind corupția în sectorul privat; raportul privind modalitățile concrete de participare a UE la GRECO.

  De asemenea, prin acest document strategic se urmărește și pregătirea celei de-a patra runde de evaluare GRECO, cu tema "Prevenirea corupției în ceea ce privește membrii Parlamentului și în rândul judecătorilor și al procurorilor", care se va axa pe următoarele capitole: principii etice și reguli de conduită, conflicte de interese, interzicerea sau restrângerea anumitor activități, declarațiile de avere și interese, punerea în aplicare a normelor privind conflictele de interese, conștientizarea.
  Prezenta strategie promovează bunele practici anticorupție, precum metodologia de evaluare a riscurilor instituționale de corupție și implementarea planurilor sectoriale.
  Nu în ultimul rând, strategia reflectă angajamentul României față de valorile Parteneriatului pentru o guvernare deschisă. În septembrie 2011, țara noastră a achiesat la declarația Parteneriatului, asumându-și ca priorități majore: sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către autoritățile publice, îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea integrității publice, gestionarea eficientă a fondurilor publice, crearea unei comunități sigure și consolidarea responsabilității corporative.
  1.2. Corupția în România în indicatori de percepție și statistici oficiale
  La nivelul percepției publice, corupția continuă să fie identificată ca o piedică în prestarea serviciilor publice de calitate la nivel central și local, ca un fenomen ce subminează administrarea eficientă a fondurilor publice și obstrucționează înfăptuirea justiției, afectând totodată mediul de afaceri. Indicatori interni și externi specializați în evaluarea percepției și a impactului corupției poziționează România sub media țărilor membre ale UE.

  Indicator extern

  Constatări

  Ținta de atins până
  în 2015

  Indicele de percepție
  a corupției 2011

  Aproximativ trei sferturi din țările care compun acest index
  au un scor inferior valorii de 5 (pe o scară de la 0 - nivel
  ridicat de corupție la 10 - nivel ridicat de integritate).  6,37 - media UE


  România se numără printre acestea, cu un scor de 3,6.


  Barometrul global al
  corupției 2010
  87% dintre respondenții români consideră că nivelul corupției
  din România a crescut în ultimii 3 ani.


  73% - media UE

  Partidele politice și Parlamentul sunt considerate
  instituțiile cele mai afectate de corupție (cu un scor de
  4,5), urmate îndeaproape de justiție (4), poliție (3,9) și
  funcționari publici (3,8).
  Media UE
  4,4 (partide
  politice),
  3,5 (Parlament),
  3,4 (justiție),
  3,1 (poliție),
  3,5 (funcționari
  publici)

  Numai 7% dintre respondenți apreciază ca eficiente eforturile
  curente ale Guvernului de a lupta împotriva corupției.


  26% - media UE

  Sondaj al Băncii
  Mondiale*4) asupra
  mediului de afaceri
  și performanțelor
  investiționale
  2005-2008

  Mediul de afaceri din România consideră corupția ca o
  problemă majoră în a face afaceri (a treia ca importanță
  din 14).  Corupția nu mai
  este identificată
  de mediul de
  afaceri în top 5.


  Raportul global
  privind integritatea
  2010

  Steag roșu la capitolul cereri de informații guvernamentale


  Steguleț verde


  Trei steaguri portocalii la transparența finanțării
  partidelor politice, supravegherea companiilor cu capital
  majoritar de stat și aplicarea legii: garanții și
  profesionalism privind conflictele de interese
  Steguleț verde

  Raportul națiuni în
  tranziție 2011

  Evaluarea stagnează la 4,00.

  3,27 - media UE
  pentru anul 2010.

  --------------
  *4) Studiul "Trends în Corruption and Regulatory Burden în Eastern Europe and Central Asia" a fost dat publicității în anul 2011 și oferă date comparative pentru anii 2005 și 2008.
  În ceea ce privește statistica judiciară, anii 2010 și 2011 au continuat să marcheze o tendință pozitivă a indicatorilor de performanță specifici activității DNA în lupta împotriva corupției. Aceasta denotă consecvență în investigarea și trimiterea în judecată a unor cauze complexe de corupție privind fapte grave comise de demnitari, magistrați ori persoane cu poziții de conducere în administrația publică centrală și locală. Astfel, în 2010 au fost trimiși în judecată 11 demnitari, dintre care un prim-ministru, 3 miniștri, 2 senatori, un deputat, 2 secretari de stat, 2 subprefecți, și a fost condamnat definitiv un senator. În anul 2011 au fost trimiși în judecată 6 demnitari (un deputat, un ministru care este deputat, un secretar general în Ministerul Sănătății, un subprefect, un președinte al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, cu rang de secretar de stat, un vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, cu rang de subsecretar de stat) și au fost condamnați 4 (2 deputați, un fost deputat și un subprefect).
  În domeniul justiției, pentru fapte de corupție, în anul 2010 au fost trimiși în judecată 147 de inculpați, dintre care 7 judecători, 6 procurori, un notar public, un executor judecătoresc, 19 avocați și 34 de polițiști. Au fost condamnați definitiv 37 de inculpați, dintre care 2 procurori, 10 avocați, 24 de ofițeri și agenți de poliție și un șef de escortă de la penitenciar. În anul 2011 au fost trimiși în judecată 263 de inculpați (2 judecători și 3 procurori, dintre care 2 prim-procurori, 27 de avocați, 231 de polițiști) și au fost condamnați 43 (2 judecători și 2 procurori, dintre care un prim-procuror la parchetul de pe lângă judecătorie, 5 avocați, 26 de polițiști - 7 subofițeri și 19 ofițeri, dintre care 4 cu funcții de conducere, 3 lichidatori judiciari, un subofițer și 3 ofițeri cu funcții de conducere din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, un jandarm cu funcție de conducere).
  În ceea ce privește corupția din instituții financiare și alte instituții de control, în anul 2010 au fost trimiși în judecată 53 de inculpați, dintre care 8 comisari ai Gărzii Financiare, un comisar al Gărzii de Mediu, 5 lucrători vamali, 12 inspectori sau reprezentanți fiscali, un controlor financiar de la Curtea de Conturi, un inspector de la Inspectoratul de Stat în Construcții și 3 inspectori de la inspectoratul teritorial de muncă. De asemenea, în 2010 au fost condamnați definitiv: 3 lucrători vamali, un comisar al Gărzii Financiare, 6 inspectori fiscali și un inspector de la inspectoratul teritorial de muncă. În anul 2011 au fost trimiși în judecată 91 de inculpați (63 de lucrători vamali și un director al Direcției de accize și operațiuni vamale, 11 comisari ai Gărzii Financiare, dintre care 3 comisari-șefi, 2 directori și 4 inspectori, dintre care un inspector șef la direcția generală a finanțelor publice, un consilier al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 5 funcționari ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un inspector șef la inspectoratul teritorial de muncă, 3 comisari ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, din care un comisar-șef) și au fost condamnați 30 (8 lucrători vamali, 4 comisari ai Gărzii Financiare și 3 comisari ai Gărzii de Mediu, 10 inspectori fiscali, 2 inspectori și un consilier din cadrul Oficiului pentru Protecția Consumatorului, 2 inspectori ai inspectoratului teritorial de muncă).
  În plus, în 2010 au fost trimise în judecată 194 de persoane din sectorul privat pentru săvârșirea unor fapte de corupție, iar în anul 2011, 238 de persoane fizice și 41 de persoane juridice. În 2010 au fost condamnați definitiv 34 de inculpați pentru infracțiuni de corupție, iar în anul 2011, 90 de inculpați.
  De la adoptarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, activitatea operativă a ANI a fost reluată. La nivelul lunii ianuarie 2012, ANI avea în lucru un număr 4.294 de investigații. Totodată, în perioada aprilie 2008-ianuarie 2012, rezultatele activității operaționale a ANI se prezintă astfel: 2.800 de investigații finalizate (clasări + acte de constatare/rapoarte de evaluare); 4.900 de sancțiuni contravenționale aplicate; 229 de dosare privind posibile fapte de natură penală (conflicte de interese, falsuri în declarații, suspiciuni privind infracțiuni asimilate faptelor de corupție sau infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene); 232 de cazuri de incompatibilități identificate; 31 de cazuri de conflicte de interese de natură administrativă identificate; 27 de cazuri în care ANI a solicitat instanțelor de judecată/comisiilor de cercetare a averii de pe lângă curțile de apel confiscarea unor sume cu caracter nejustificat - suma totală reprezentând diferențe nejustificate - aproximativ 42,5 milioane lei (12,2 milioane euro) - 3 decizii de confiscare definitive și irevocabile; 2.660.250 de declarații de avere și de interese postate pe portalul declarațiilor de avere și de interese în perioada 2008-2012.
  1.3. Politicile publice și cadrul juridic existente
  SNA este un document de viziune strategică pe termen mediu, care oferă coordonatele majore de acțiune în sprijinul promovării integrității și bunei guvernări la nivelul tuturor instituțiilor publice.
  Documentul constituie punctul de plecare în dezvoltarea și adoptarea/adaptarea de către instituțiile și autoritățile publice a propriilor planuri sectoriale. Astfel, SNA cuprinde principiile de acțiune, obiectivele generale și specifice relevante la nivel național. Totodată, documentul include aspecte practice și instrumente concrete de lucru utile la dezvoltarea planurilor de acțiune sectoriale, cum ar fi: inventarul privind măsurile preventive obligatorii, indicatori de performanță asociați, structura standard a planului de acțiune, mecanismul de coordonare și monitorizare.
  Prezenta strategie asigură dezvoltarea direcțiilor de acțiune asumate prin Programul de guvernare 2012, cap. 20 "Justiția și politici anticorupție".
  Totodată, pentru asigurarea coerenței și coordonării tuturor inițiativelor relevante la nivel național, SNA încorporează condiționalitățile 2, 3 și 4 din cadrul MCV și conduce la optimizarea structurii de coordonare interinstituțională înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 79/2010 privind înființarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției.
  În baza consultării interinstituționale organizate cu ocazia elaborării prezentei strategii, se asigură complementaritatea inițiativelor deja adoptate la nivel național. Avem în vedere în special strategia ANI pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate 2011-2014, precum și demersurile instituționale ale CSM privind sporirea credibilității justiției și responsabilizarea sistemului judiciar.
  Cadrul legislativ anticorupție din România este apreciat constant în cadrul rapoartelor de evaluare GRECO și MCV ca fiind unul dezvoltat. Aceeași concluzie a fost formulată și de autorii evaluării independente a strategiilor anticorupție implementate în perioada 2005-2010. Ca o consecință, prezenta strategie pune accent pe implementarea și asigurarea stabilității, predictibilității și coerenței legislației și a cadrului instituțional anticorupție.
  2. Valorile fundamentale și principiile promovate de SNA2.1. Valorile fundamentale
  Prezenta strategie este construită pe premisa asumării de către toate instituțiile și autoritățile publice a următoarelor valori fundamentale:– voința politică - toate cele 3 puteri în stat, respectiv puterea executivă, judecătorească și cea legislativă, înțeleg importanța unei societăți lipsite de corupție și vor conlucra pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute de prezenta strategie;– integritatea - reprezentanții instituțiilor și ai autorităților publice au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu. Totodată, aceștia sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;– prioritatea interesului public - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Aceștia nu trebuie să se folosească de îndatoririle publice pentru obținerea de beneficii necuvenite, patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;– transparența - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice vor asigura accesul neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea membrilor societății civile în cadrul acestui proces.
  2.2. Principii
  Fiecare măsură cuprinsă în prezenta strategie și în planul de acțiune se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esențială pentru realizarea unei administrații publice moderne și eficiente:– principiul statului de drept, în baza căruia este consacrată supremația legii, toți cetățenii fiind egali în fața acesteia. Acesta are la bază respectarea drepturilor omului și presupune separația puterilor în stat;– principiul responsabilității, potrivit căruia autoritățile statului răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare și eficiența strategiilor de acțiune convenite;– principiul evaluării și gestionării riscurilor de corupție, care ar trebui să facă parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către fiecare organizație;– principiul proporționalității în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor anticorupție: instituțiile publice trebuie să elaboreze, să implementeze și să mențină proceduri puternice, care să fie proporționale cu riscurile și vulnerabilitățile instituționale și dimensionate în funcție de resursele și complexitatea organizației;– principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament: politicile "anti-mită" nu vor fi eficiente dacă nu există un mesaj clar dat de administrație de la nivelul cel mai înalt, conform căruia mita nu este tolerată. Nivelul superior al conducerii pe fiecare palier de administrație trebuie să inițieze, să supravegheze și să conducă, prin puterea exemplului, punerea în aplicare a unei politici de respingere a corupției, recunoscând faptul că mita este contrară valorilor fundamentale de integritate, transparență și responsabilitate și că aceasta subminează eficacitatea organizațională;– principiul prevenirii săvârșirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate, potrivit căruia identificarea anticipată și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative. Atât instituțiile publice, cât și cele private trebuie să dea dovadă de diligență în evaluarea partenerilor, agenților și contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de luare de mită asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entități și este datoare apoi să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La încheierea de parteneriate sau aranjamente contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizații au politici și proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii și orientări;– principiul eficacității în combaterea corupției, care se bazează pe evaluarea continuă a activității instituțiilor cu atribuții în domeniu atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le așteaptă, cât și al managementului organizațional;– principiul cooperării și coerenței, în baza căruia instituțiile implicate în prevenirea și combaterea corupției trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepție unitară asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite și a măsurilor ce urmează a fi luate;– principiul parteneriatului public-privat, care recunoaște importanța cooptării societății civile și a mediului de afaceri în activitățile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupției.
  3. Scopul SNA, instrumentele și tipurile de intervenții propuse3.1. Scopul SNA și caracterul multidisciplinar
  Scopul SNA este reducerea și prevenirea fenomenului corupției prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea maximizării impactului măsurilor anticorupție.
  Documentul are un caracter multidisciplinar și este adresat tuturor instituțiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă și judecătorească, autorităților publice locale, mediului de afaceri și societății civile.
  3.2. Instrumentele și tipurile de intervenții propuse
  Rapoartele periodice de evaluare a eficienței demersurilor anticorupție implementate de România arată faptul că momentul adoptării de noi legi anticorupție a fost deja depășit. Este momentul ca la nivelul fiecărei instituții publice, dar și al celor din sectorul privat să se pună accent pe implementarea eficientă a standardelor interne și internaționale anticorupție.
  Totodată, este necesară o schimbare de abordare cu privire la promovarea integrității instituționale. În fapt, orice nou dosar ANI sau DNA constituie un eșec al managementului instituției de a preveni incidentele de integritate în cel mai larg sens al noțiunii. Soluția nu poate fi decât asumarea de către conducătorii instituțiilor publice a problematicii integrității la nivelul organizației. Această atitudine trebuie să depășească nivelul asumării declarative a principiului "toleranței zero" și să se manifeste prin măsuri concrete de descurajare a actelor de corupție.
  În susținerea unei schimbări de abordare a managementului, SNA pune accent pe măsurile de promovare a integrității instituționale, având ca repere principale: implementarea codurilor etice, punerea în aplicare a standardelor de control intern/managerial și eficientizarea mecanismelor administrative de sancționare, protecția avertizorului de integritate, managementul vulnerabilităților specifice fiecărei instituții.
  SNA propune implementarea unor instrumente noi, consacrate ca bune practici europene, precum metodologia de evaluare a riscurilor de corupție. Acest tip de metodologie a fost testat cu succes de către DGA în cadrul SNA 2008-2010. Pe parcursul implementării noii SNA se urmărește testarea aplicării acestui instrument și în cadrul altor instituții publice. În funcție de rezultate se va putea decide elaborarea unei metodologii unitare, care să fie ulterior implementată de toate instituțiile publice.
  De asemenea, pornind de la experiența SNA implementate între 2008 și 2011 în sectoarele vulnerabile, fiecare instituție are obligația elaborării și implementării propriului plan de măsuri care să urmărească remedierea vulnerabilităților specifice.
  Prezenta strategie răspunde și recomandărilor privind consolidarea mecanismului de coordonare și monitorizare a implementării măsurilor anticorupție.
  Prin cooperarea cu agențiile cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției, la nivelul secretariatului tehnic se urmărește operaționalizarea unui mecanism de valorificare a cazuisticii DNA, PÎCCJ, ANI, DGA și IGPR-DIF, precum și a altor instituții cu atribuții de control. Acest mecanism va facilita evaluarea periodică a eficienței reacției instituționale și a măsurilor adoptate de managementul instituțiilor publice cu privire la riscurile și vulnerabilitățile identificate, precum și diseminarea la nivelul tuturor autorităților publice a bunelor practici anticorupție. Suplimentar, cu sprijinul ANI se va proceda la identificarea factorilor de risc și a sectoarelor vulnerabile, în raport cu prevederile Legii nr. 176/2010.
  Nu în ultimul rând, prin intermediul inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorilor de evaluare asociați (anexa nr. 2 la hotărâre) se urmărește realizarea la nivelul fiecărei instituții/autorități publice a unei autoevaluări periodice (semestriale) privind nivelul de utilizare și eficiență a măsurilor anticorupție. Autoevaluarea va viza măsuri precum declararea averilor, respectarea regulilor privind cadourile, managementul conflictelor de interese, incompatibilitățile, codurile etice și deontologice, transparența decizională, accesul la informații de interes public, gestionarea fondurilor publice, achizițiile publice, repartizarea aleatorie a dosarelor sau a sarcinilor de serviciu, procedurile de selecție și promovare a personalului etc.
  Această autoevaluare va fi dublată de un mecanism constând în misiuni tematice de evaluare efectuate de către echipe mixte, constituite din experți ai diferitelor instituții publice și organizații neguvernamentale. Acest tip de evaluare va viza inclusiv modul concret de aplicare a măsurilor preventive prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, precum protecția personalului din instituțiile și autoritățile publice care semnalează încălcări ale legii și a consilierului de etică/integritate și, dacă este necesar, formularea de propuneri pentru consolidarea statutului lor juridic. Acest mecanism va prelua bunele practici în materie consacrate la nivelul GRECO, ONU și OCDE.
  Pentru fiecare tip de intervenție, SNA identifică obiective generale și specifice. Toate acestea sunt dezvoltate pornind de la abordarea clasică, trihotomică de intervenție strategică în domeniul anticorupție, respectiv prevenire, educație și combatere.
  4. Obiectivele generale4.1. Prevenirea corupției în instituțiile publice
  Legislația națională anticorupție dezvoltată de-a lungul ultimului deceniu conține un set complex de măsuri preventive care asigură un nivel înalt de integritate în administrația publică din România.
  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, instituie o obligație a persoanelor care exercită o funcție publică de a îndeplini îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau însărcinărilor încredințate, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită profesională, și de a asigura ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Această obligație cu caracter general este subsecvent reglementată prin legi speciale, precum și coduri etice și regulamente interne ce cuprind o serie de norme referitoare la conduita persoanelor din sectorul public și privat, în concordanță cu standardele internaționale în materie.
  Răspunderea individuală trebuie însă dublată de asigurarea condițiilor necesare pentru punerea în aplicare a cadrului normativ existent, monitorizarea și evaluarea periodică a eficienței măsurilor adoptate. Acestea constituie responsabilități ce aparțin conducerii instituțiilor publice și implică asumarea agendei anticorupție la cel mai înalt nivel. Acesta este unul dintre obiectivele majore ale prezentei secțiuni, ce urmează a fi implementat la nivelul tuturor instituțiilor publice.
  Pe lângă măsurile cu caracter obligatoriu pentru toate autoritățile publice, SNA cuprinde și măsuri specifice pentru creșterea gradului de integritate și transparență în domenii/sectoare prioritare, precum sistemul judiciar, finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, achizițiile publice și administrația publică locală.
  Unul dintre obiectivele majore ale României îl constituie aderarea la OCDE. În acest sens, obținerea statutului de membru cu drepturi depline la Grupul de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale al OCDE reprezintă o prioritate a agendei naționale anticorupție. Alături de acest obiectiv, SNA va viza evaluarea periodică a implementării de către România a legislației specifice pentru implementarea Deciziei-cadru privind combaterea corupției în sectorul privat, precum și a standardelor Convenției ONU împotriva corupției.
  Obiectiv specific 1. Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive

  Măsuri:1. autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în anexa nr. 2 la hotărâre);2. intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului oricărui fond special, incluzând instituțiile publice din subordine*5);
  -----------
  *5) Standardele de management/control intern sunt elaborate în baza Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sunt aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat.
  3. introducerea treptată la nivelul instituțiilor publice a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate;4. implementarea codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare;5. consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică;6. operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;7. implementarea standardelor internaționale și promovarea unui rol activ al României în cadrul inițiativelor regionale și internaționale anticorupție.

  Responsabili: conducătorii instituțiilor și autorităților administrației publice centrale și locale, cei din cadrul sistemului judiciar (instanțe, parchete) și Parlament


  Obiectiv specific 2. Creșterea transparenței instituționale prin sporirea
  gradului de disponibilitate a datelor publice deschise
  (open data*6) puse la dispoziție de către autoritățile
  publice

  -------------
  *6) Datele publice deschise sunt acele date puse la dispoziție de către autoritățile publice și care sunt liber de accesat, reutilizat și redistribuit. Ca principale caracteristici, datele deschise sunt procesabile (pot fi prelucrate prin mijloace automate) și sunt furnizate într-un format deschis (asupra căruia nicio entitate nu deține control exclusiv) și sub o licență deschisă (care permite folosirea liberă a datelor, fără ca acestea să fie limitate prin drepturi de proprietate intelectuală - drepturi de autor, drept sui-generis cu privire la bazele de date, mărci sau secrete comerciale). La nivel european, principiul reutilizării datelor publice este abordat în Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, care a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările ulterioare. Legea prevede că reutilizarea documentelor deținute de către instituțiile publice este liberă pentru toți participanții potențiali de pe piață și că instituțiile publice trebuie să asigure condiții pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, în special prin elaborarea de liste și directoare, în cazul utilizării mijloacelor electronice, cu cele mai importante documente destinate reutilizării. Acest obiectiv transpune în SNA conceptul open data, la care România s-a angajat prin procedurile de aderare la Parteneriatul pentru o guvernare deschisă (Open Government Partnership).
  Măsuri:1. îndeplinirea procedurilor de aderare la Parteneriatul pentru o guvernare deschisă;2. asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional;3. dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni;4. implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă;5. îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media.
  Responsabili: conducătorii instituțiilor și autorităților administrației publice centrale și locale, cei din cadrul sistemului judiciar (instanțe, parchete) și Parlament.
  Obiectiv specific 3. Consolidarea integrității și transparenței sistemului judiciar prin promovarea măsurilor anticorupție și a standardelor etice profesionale

  Măsuri:1. implementarea strategiei de integritate în sistemul judiciar;2. reformarea sistemului disciplinar judiciar prin consolidarea rolului și statutului Inspecției Judiciare;3. cooperarea în domeniul integrității cu organizațiile și instituțiile reprezentative ale profesiilor juridice și conexe;4. elaborarea, aprobarea și implementarea unui plan de acțiune unitar pentru promovarea integrității la nivelul instituțiilor publice implicate în buna funcționare a justiției ca serviciu public.
  Responsabili: CSM, ÎCCJ, MP, MJ și structurile subordonate, instanțe și parchete
  Obiectiv specific 4. Creșterea transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

  Măsuri:1. completarea cadrului legislativ privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, în concordanță cu recomandările GRECO*7);
  -----------
  *7) Recomandările au fost formulate în rapoartele de evaluare a României, din cadrul celei de-a treia runde de evaluare GRECO, cu privire la incriminările faptelor de corupție și transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Cele două rapoarte au fost adoptate în cadrul celei de-a 49-a reuniuni plenare GRECO, ce a avut loc în perioada 9 noiembrie-3 decembrie 2010.
  2. creșterea capacității administrative de control a AEP prin asigurarea resurselor necesare;3. organizarea periodică de către AEP a unor sesiuni de formare pentru reprezentanții partidelor politice;4. asigurarea publicității surselor de finanțare a activității partidelor politice și a cheltuielilor efectuate;5. stabilirea și aplicarea unor norme maximale privind afișajul electoral stradal;6. aplicarea de sancțiuni disuasive pentru oferirea de cadouri/foloase materiale în schimbul voturilor.

  Responsabili: AEP, ANI, CC, ANAF, MP, ÎCCJ, MFP
  Obiectiv specific 5. Consolidarea integrității în rândul membrilor Parlamentului

  Măsuri:1. modificarea regulamentelor Camerei Deputaților și Senatului și a altor acte normative în materie, în sensul de a pune pe ordinea de zi a primei ședințe în plen cererile de ridicare a imunității parlamentarilor și soluționarea acestor cereri în termen de cel mult 72 de ore;2. reglementarea interdicției pentru avocații parlamentari de a da consultanță sau de a reprezenta în orice fel autorități publice sau entități economico-financiare cu capital majoritar de stat;3. pregătirea evaluării României în cadrul rundei IV GRECO "Prevenirea corupției în ceea ce privește membrii Parlamentului și în rândul judecătorilor și al procurorilor";4. adoptarea codului etic al membrilor Parlamentului;5. organizarea de seminare, consultări și dezbateri publice periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul parlamentarilor și creșterea încrederii cetățenilor.
  Responsabil: Parlamentul României, Guvernul României, prin MJ
  Obiectiv specific 6. Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice

  Măsuri:1. prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice;2. extinderea atribuțiilor de verificare și control ale ANRMAP;3. scăderea substanțială a numărului de nereguli și contestații, fluidizarea ratei de absorbție a fondurilor comunitare și eficienta utilizare a fondurilor publice;4. identificarea punctelor deficitare ale SEAP și remedierea acestora;5. sistematizarea legislației, procedurilor și a materialelor cu caracter de îndrumare în materia achizițiilor publice și diseminarea largă la nivelul instituțiilor publice și al companiilor;6. constituirea unei baze de date cu companiile care și-au executat necorespunzător contractele din fonduri publice;7. organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice;8. analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice și evaziune fiscală, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii.
  Responsabili: ANRMAP, ANI, ONRC, DEPABD, Consiliul Concurenței, JASPERS, MCSI, CNSC, UCVAP, DNA, PÎCCJ, ÎCCJ, MJ, CSM-INM
  Obiectiv specific 7. Promovarea unui mediu de afaceri concurențial, corect și integru

  Măsuri:1. implementarea standardelor OCDE, UE, ONU în prevenirea corupției în sectorul privat;2. promovarea concurenței loiale și a politicilor antitrust prin identificarea, descurajarea și sancționarea înțelegerilor anticoncurențiale;3. realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public;4. organizarea de consultări publice periodice între reprezentanții sectorului public și mediul de afaceri cu privire la agenda națională anticorupție și politicile publice cu impact asupra activității economice;5. diseminarea politicilor și programelor antimită dezvoltate la nivelul companiilor, inclusiv prin aducerea acestora la cunoștința posibililor contractori și furnizori și solicitarea respectării unor standarde echivalente.
  Responsabili: reprezentanții mediului de afaceri, MJ, MECMA, Consiliul Concurenței
  Obiectiv specific 8. Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale

  Măsuri:1. simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor;2. instituirea de standarde de cost și bune practici privind principalele procese de lucru specifice administrației publice locale;3. adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost și populația deservită;4. organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor;5. elaborarea și diseminarea unui studiu diagnostic privind fenomenul corupției din administrația publică locală*8);
  ------------
  *8) Obiective cuprinse în Proiectul "Studiu diagnostic privind fenomenul corupției în administrația publică locală", cofinanțat de Fondul Social European prin Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative - axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.2 - Creșterea responsabilității administrației publice. Proiectul este implementat de MAI, prin UCRAP și DGA.
  6. dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/local după modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție*9).
  ------------
  *9) În cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2008-2010, în cooperarea dintre MAI și Centrul Național pentru Integritate, au fost înființate grupurile de acțiune anticorupție, care reunesc reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și ai serviciilor descentralizate.

  Responsabili: primarii, președinții consiliilor județene, prefecții, structurile asociative ale administrației publice locale din România, MP, MAI, MJ
  4.2. Creșterea gradului de educație anticorupție
  Cunoașterea de către angajați a normelor etice care guvernează exercitarea funcției sau a demnității publice, a atribuțiilor de serviciu, a misiunii și mandatului diferitelor instituții publice, a procedurilor de lucru și a sancțiunilor aplicabile constituie precondiții esențiale pentru integritatea instituțională. Pe lângă componenta de îndrumare îndeplinită prin intermediul consilierilor de etică sau de integritate - care devine incidentă în cauze individuale, de cele mai multe ori la solicitarea angajatului - managementul instituției trebuie să adopte un rol proactiv și să asigure, cu regularitate, participarea personalului propriu la cursuri de pregătire specializate anticorupție. Aceste cursuri trebuie să fie adaptate la tipul de serviciu public prestat și pregătirea profesională a angajatului și să ofere un bagaj solid de cunoștințe pentru reducerea "zonelor gri" care - din necunoaștere sau înțelegere greșită - pot conduce la corupție.
  Pe de altă parte, promovarea integrității și a eticii în viața publică nu se poate realiza fără contribuția și rolul activ al beneficiarilor serviciilor publice. Respingerea corupției de către cetățeni, raportarea iregularităților sau a abuzurilor reprezintă manifestări ale spiritului civic și ale respectului pentru statul de drept. Aceste valori trebuie însă promovate și explicate temeinic, începând chiar din școală, și trebuie dublate de accesul facil la informațiile de interes public. Astfel, o componentă fundamentală a SNA va consta în activitatea de informare a cetățenilor atât cu privire la obligațiile legale ale instituțiilor și ale funcționarilor publici, cât și cu privire la modalitățile de luptă împotriva fenomenului corupției, prin mijloacele legale și civice de care fiecare cetățean dispune.
  Obiectiv specific 1. Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice

  Măsuri:1. asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită;2. introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității;3. elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau ale incidentelor de integritate.
  Responsabili: conducătorii instituțiilor și autorităților administrației publice centrale și locale, cei din cadrul sistemului judiciar (instanțe, parchete) și Parlament
  Obiectiv specific 2. Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție

  Măsuri:1. organizarea la nivel național și local a dezbaterilor publice anticorupție;2. introducerea tematicii anticorupție în cadrul activităților extracurriculare și programelor școlare (promovarea unei discipline opționale în cadrul CDȘ - curriculum la decizia școlii - din ariile curriculare Om și societate și Consiliere și orientare);3. desfășurarea de campanii naționale și locale pentru promovarea unui comportament de recunoaștere și respingere a corupției, inclusiv prin parteneriate școală - comunitate - familie;4. inițierea și derularea de proiecte comune cu organizații neguvernamentale specializate în domeniul anticorupție;5. elaborarea de ghiduri metodologice privind prevenirea corupției în educație;6. realizarea unui portal și a unei baze de date pentru sesizări on-line și mecanisme instituționale de verificare;7. formarea de cadre didactice și personal din administrația publică în domeniul anticorupție în educație.
  Responsabili: MECTS în cooperare cu instituțiile cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției, conducătorii instituțiilor și autorităților administrației publice centrale și locale, cei din cadrul sistemului judiciar și Parlament
  4.3. Combaterea corupției prin măsuri administrative și penale
  Rezultatele DNA privind investigarea și urmărirea penală a cazurilor de corupție la nivel înalt, inclusiv a cazurilor în care sunt implicați foști sau actuali membri ai Parlamentului sau ai Guvernului, sunt în continuare convingătoare și s-a putut constata o creștere a numărului de condamnări. Cu toate acestea, rezultatele înregistrate la nivelul instanțelor prezintă în continuare o imagine mixtă. Deși majoritatea cazurilor de corupție la nivel înalt se soluționează în termen de 3 ani, un număr semnificativ de cazuri importante în care sunt implicați demnitari sunt pe rol de peste 3 ani. În câteva dintre aceste cazuri s-a împlinit deja termenul de prescripție, total sau parțial, iar alte câteva se apropie de acest termen. Pentru acele cazuri în care s-au pronunțat hotărâri definitive, statisticile indică faptul că trendul de înăsprire a pedepselor aplicate în cauze de corupție observat în 2010, cu mai puține decizii de suspendare, nu a fost menținut în 2011.
  Demersurile procurorului general de a consolida abordarea parchetelor județene în combaterea corupției la nivel mic și mediu aduc în continuare îmbunătățiri. Strategiile județene de combatere a corupției sunt puse în aplicare și rezultatele acestora sunt revizuite bianual. Numărul rechizitoriilor, în astfel de cazuri, a continuat să crească (creștere cu 14% în 2010), existând și o proporție mai mare de investigații ce au condus la trimiteri în judecată. O tendință pozitivă în ceea ce privește complexitatea cazurilor, precum și gama de tehnici de investigare utilizate, de asemenea, au fost menținute. Totodată, cooperarea cu structurile MAI-DGA și DIF a avut ca rezultat creșterea indicatorilor de performanță. Cu toate acestea, a existat o scădere semnificativă a numărului de anchete inițiate din oficiu, aspect ce ar putea fi revizuit.
  Deși ANI și-a îmbunătățit metodologia, iar investigațiile pe care le desfășoară sunt mai eficiente, monitorizarea de către organismele judiciare și administrative competente ar trebui îmbunătățită în mod semnificativ. Sancțiunile aplicate ca urmare a constatărilor făcute de ANI sunt puține la număr, iar cele aplicate sunt rareori disuasive*10).
  -----------
  *10) De exemplu, dintr-un total de 82 decizii de incompatibilitate confirmate de instanțe, comisiile disciplinare au aplicat sancțiuni doar în 14 cazuri, din care 5 au fost demiteri, iar 5 simple avertismente.

  Pe lângă măsurile concrete de continuare a combaterii corupției prin mijloacele specifice organelor judiciare și ANI, SNA pune accent și pe creșterea eficienței activităților de control administrativ. Sunt avute în vedere măsurile de protejare a intereselor financiare ale UE*11) prin activitatea DLAF. Activitatea de control intern, audit, precum și mecanismele de sancționare a abaterilor disciplinare pot contribui substanțial la consolidarea integrității instituționale.
  -----------
  *11) UE și-a reafirmat una dintre prioritățile sale privind protejarea banilor contribuabililor europeni, adoptând permanent măsuri în acest sens: Strategia comună a OLAF, DG Regio, DG Empl și DG Mare de prevenire a fraudei 2010-2011, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul European Economic și Social și Comitetul Regiunilor COM(2011) 293 final din 26 mai 2011.

  Nu în ultimul rând, SNA urmărește producerea unei schimbări fundamentale de abordare a luptei împotriva criminalității organizate și a corupției, prin acordarea unei atenții deosebite procesului de confiscare și recuperare a produsului infracțiunilor. În acest sens, SNA asigură complementaritatea demersurilor naționale în materia luptei împotriva fraudei, evaziunii fiscale și spălării banilor.
  Obiectiv specific 1. Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate și soluționare de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local (BM 3 și 4)

  Măsuri:1. asigurarea stabilității și predictibilității cadrului legislativ material și procesual penal anticorupție;2. continuarea efectuării de investigații profesioniste și imparțiale în cazurile de competența DNA;3. adoptarea de măsuri manageriale pentru judecarea într-un termen rezonabil a dosarelor de mare corupție la nivelul tuturor instanțelor de judecată competente;4. continuarea implementării strategiilor de combatere a corupției la nivel local elaborate de PÎCCJ;5. transmiterea de către instanțele de judecată în format electronic a hotărârilor de judecată definitive pronunțate în dosarele de competența DNA și publicarea acestora pe site-ul DNA, cu respectarea cadrului legal privind protecția datelor cu caracter personal;6. realizarea unor analize privind evoluția fenomenului corupției prin utilizarea datelor statistice anuale privind activitatea DNA, PÎCCJ, DGA și DIF;7. consolidarea transparenței, a cooperării interinstituționale și internaționale.
  Responsabili: DNA, PÎCCJ, parchetele teritoriale, ÎCCJ, instanțele, MJ, DGA și DIF
  Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități (BM 2)

  Măsuri:1. monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină);2. consolidarea și eficientizarea cadrului legislativ privind sancțiunile în materia asigurării integrității în exercitarea funcțiilor publice;3. elaborarea de ghiduri orientative privind procedurile de instrumentare a cazurilor de confiscare a averii, pentru judecătorii și procurorii din comisiile de cercetare a averii de pe lângă curțile de apel;4. dezvoltarea, consolidarea și implementarea activităților cuprinse în protocoalele de colaborare (cu valoare operațională optimă) cu instituții și autorități publice, monitorizarea periodică a îndeplinirii lor;5. realizarea de către autoritățile administrative și judiciare a unei evidențe a sancțiunilor în ceea ce privește incompatibilitățile, conflictele de interese și confiscarea bunurilor a căror proveniență nu poate fi justificată ca urmare a constatărilor ANI;6. reducerea timpilor de soluționare a dosarelor prin utilizarea soluțiilor informatice.
  Responsabili: ANI, CSM, comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, instanțele, instituțiile publice
  Obiectiv specific 3. Asigurarea protecției efective a intereselor financiare ale UE în România, prin mijloace legislative, operaționale și informaționale specifice (BM 4)

  Măsuri:1. creșterea transparenței privind beneficiarii sumelor provenite de la UE, precum și a acțiunilor întreprinse de instituțiile cu atribuții operaționale în protecția intereselor financiare ale UE în România;2. protejarea intereselor financiare ale UE prin mijloace specifice puterii legislative și judecătorești și familiarizarea reprezentanților acestora cu inițiativele europene în domeniu.
  Responsabili: DLAF
  Obiectiv specific 4. Consolidarea mecanismelor de control administrativ

  Măsuri:1. evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor;2. analiza la nivel național a performanței sistemului de evaluare profesională în administrația publică centrală și locală;3. consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial;4. intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern;5. introducerea cu titlu experimental în instituții publice a testelor de integritate ca măsură exclusiv administrativă de evaluare a respectării standardelor etice;6. aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice;7. publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare;8. introducerea în competența organelor de control a obligației de a răspunde într-un mod mai elaborat la întrebările adresate de cetățean și de a oferi îndrumări adecvate care să depășească nivelul răspunsurilor-tip sau a sintagmelor-șablon.
  Responsabili: instituțiile publice (la nivel de conducere), CC, autoritățile (unitățile) de audit și control intern
  Obiectiv specific 5. Creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE și consolidarea practicii judiciare

  Măsuri:1. sprijinirea procesului de revizuire a Constituției în sensul modificării prevederilor art. 44 alin. (8);2. adoptarea de către Parlament a celor două proiecte de acte normative promovate de Ministerul Justiției privind confiscarea extinsă și valorificarea bunurilor indisponibilizate înainte de rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;3. inițierea unui număr mai mare de investigații în cazurile de spălare de bani ca infracțiune de sine stătătoare;4. consolidarea cooperării în materia identificării bunurilor provenite din infracțiuni cu instituțiile similare din UE și rețelele specializate CARIN și ONU, prin intermediul structurii din cadrul MJ desemnate ca Oficiu Național de Recuperare a Creanțelor;5. dezvoltarea unui mecanism integrat de monitorizare a măsurilor asigurătorii și a confiscărilor dispuse în cauzele vizând infracțiuni grave, inclusiv de corupție, precum și a stadiului valorificării bunurilor provenite din infracțiuni;6. modificarea actelor normative și procedurilor în vigoare astfel încât MFP să poată interveni ca parte civilă în procesele penale în care pasivitatea instituțiilor afectează bugetul public;7. adoptarea de măsuri legislative și instituționale care să permită o mai bună administrare a bunurilor sechestrate și confiscate, precum și reutilizarea acestora în programe sociale sau de prevenire a criminalității;8. diseminarea bunelor practici în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni de corupție și alte infracțiuni grave.
  Responsabili: PÎCCJ, MJ, MAI, MFP, ANAF, instanțele, ONPCSB, INM, CSM
  4.4. Aprobarea planurilor sectoriale și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA
  SNA se completează cu Planul național de acțiune (anexa nr. 3 la hotărâre) și planurile sectoriale.
  Planul național de acțiune pune accent pe măsurile instituționale cu impact general, orientate spre obiective și domenii prioritare, precum și pe implementarea diferitelor recomandări formulate de organismele internaționale (a se vedea obiectivele specifice 3, 4, 5, 6, 7 și 8, corespunzătoare obiectivului general 1, și obiectivele specifice 1, 2, 3 și 5, corespunzătoare obiectivului general 3).
  Planurile sectoriale urmează a fi adoptate nu numai în sectoarele vulnerabile, ci la nivelul tuturor instituțiilor și autorităților publice la nivel central și local în termen de 90 de zile de la adoptarea SNA, inclusiv cele din cadrul sistemului judiciar (instanțe și parchete) și Parlament. Acestea vor include în mod obligatoriu standardele minimale cuprinse în prezenta strategie:– formatul standard pentru planul național de acțiune (se va folosi formatul planului din anexa nr. 3 la hotărâre);– abordarea trihotomică: prevenire, educație, combatere;– inventarul măsurilor preventive (anexa nr. 2 la hotărâre);– obiectivele specifice și măsurile cuprinse la pct. 4 din SNA (a se vedea obiectivele specifice 1, 2, corespunzătoare obiectivului general 1, obiectivele specifice 1 și 2, corespunzătoare obiectivului general 2, și obiectivul specific 4, corespunzător obiectivului general 3).
  Suplimentar, instituțiile publice își vor identifica propriile vulnerabilități instituționale și riscuri asociate principalelor procese de lucru, precum și măsurile de consolidare a mecanismelor preventive deja existente. Secretariatul tehnic al SNA poate oferi, la solicitarea instituțiilor publice, asistență în elaborarea planurilor sectoriale.
  Instituțiile publice sunt încurajate să publice pe propria pagină de internet și să comunice secretariatului tehnic, în termen de 3 luni de la adoptarea SNA, informații privind:– adoptarea de către conducerea instituției publice a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA;– desemnarea coordonatorului la nivelul conducerii instituției și a persoanelor de contact la nivel de expert. Persoana de contact desemnată va avea în fișa de post ca atribuție distinctă cooperarea cu Secretariatul tehnic al SNA, precum și obligația transmiterii rapoartelor de progres periodice, inclusiv raportul semestrial de autoevaluare privind utilizarea măsurilor de prevenire a corupției. Netransmiterea rapoartelor conform metodologiei de monitorizare poate constitui abatere disciplinară, conform legii;– aprobarea și diseminarea planului sectorial.
  Obiectiv specific 1. Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive

  Măsuri:1. informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate;2. identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;3. identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției;4. aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA.
  Responsabili: instituțiile publice (la nivel de conducere), echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente din cadrul instituțiilor.
  Obiectiv specific 2. Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA

  Măsuri:1. adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA;2. operaționalizarea Secretariatului tehnic al SNA;3. colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA;4. elaborarea, testarea și aprobarea metodologiei derulării activităților de monitorizare și a conceptului de portal SNA;5. contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție;6. participarea la activitățile de monitorizare ale SNA.
  Responsabili: instituțiile publice (la nivel de conducere), MJ, Secretariatul tehnic al SNA, coordonatorii planurilor sectoriale
  5. Implicații juridice
  SNA pornește de la premisa că actualul cadru normativ anticorupție este suficient dezvoltat, în special în ceea ce privește organizarea și funcționarea DNA.
  Cu toate acestea, anumite intervenții asupra cadrului legislativ și ajustări ale cadrului instituțional sunt necesare, în ceea ce privește finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
  Principalele acte normative avute în vedere pentru a fi modificate sunt:
  ● Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare;
  ● Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;
  ● Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care Consiliul Concurenței, ANRMAP și AEP nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 22 alin (2).

  Alte acte normative care e posibil să fie modificate pe perioada implementării SNA:
  ● Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  ● Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  ● regulamentele Camerei Deputaților și Senatului;
  ● Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
  ● Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare;
  ● Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  ● Codul penal și Codul de procedură penală.

  Pentru asigurarea coerenței procesului de coordonare și monitorizare al SNA, Guvernul României va promova și proiecte de modificare/completare a:
  ● Hotărârii Guvernului nr. 79/2010 privind înființarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției;
  ● Hotărârii Guvernului nr. 1.346/2007 privind aprobarea Planului de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției.

  Ca urmare a evaluărilor privind eficiența măsurilor anticorupție aflate în vigoare, este posibil să fie formulate propuneri de amendare a legislației privind unele măsuri/concepte preventive, precum avertizorul de integritate, consilierul de etică, accesul la informații de interes public, transparența procesului decizional etc. De asemenea, în cadrul implementării SNA vor fi elaborate sau, după caz, actualizate codurile deontologice/de conduită/etice.
  Punerea în aplicare a măsurilor preconizate în prezenta strategie va implica și adoptarea de acte administrative cu caracter normativ ale instituțiilor implicate. De asemenea, vor fi adoptate dispoziții și ordine interne pentru delegarea în cadrul Secretariatului tehnic al SNA a unui număr de cel puțin 4 experți din cadrul instituțiilor publice, precum și voluntari din cadrul organizațiilor neguvernamentale.
  6. Implicații bugetare
  Implementarea SNA se va realiza în limitele și coordonatele aprobate prin Strategia fiscal-bugetară pentru anii 2012-2014. SNA și Planul național de acțiune cuprins în anexă sunt documente cu caracter tehnic. Astfel, prin standardele minimale de format și conținut, atât Planul național de acțiune, cât și cele sectoriale vor exclude măsurile care nu au acoperire financiară.
  Finanțarea se va asigura prin bugetele instituțiilor implicate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de buget aprobate potrivit legii, cu excepția AEP, ANRMAP și Consiliului Concurenței.
  Pentru asigurarea sustenabilității instituționale și financiare a rezultatelor SNA, Comisia de monitorizare a progreselor înregistrare de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției va face demersuri pentru includerea în cuprinsul Cadrului Național Strategic de Referință pentru perioada 2014-2020 și a programului operațional finanțat din Fondul Social European a unui obiectiv privind promovarea eticii și integrității la nivelul sectorul public și privat.
  7. Coordonarea implementării SNA și monitorizarea7.1. Organisme responsabile cu coordonarea și monitorizarea implementării SNA
  Implementarea SNA se va realiza sub autoritatea și în coordonarea ministrului justiției, cu raportare către Guvern.
  În acest scop, ministrul justiției va organiza, cel puțin odată la 6 luni, reuniuni de coordonare. O reuniune de coordonare se va organiza în luna decembrie, cu ocazia zilei globale anticorupție. Lucrările reuniunilor de coordonare se vor derula ca parte a activității Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției. La reuniunile de coordonare se va asigura reprezentarea celor 3 puteri, legislativă, judecătorească și executivă, precum și a administrației publice locale, a mediului de afaceri și a societății civile.
  Pentru sprijinirea procesului de monitorizare, la nivelul MJ se va constitui un secretariat tehnic interinstituțional cu activitate permanentă. În cadrul acestuia vor fi cooptați și experți din alte instituții publice, precum MAI, ANFP, SGG, dar și din cadrul organizațiilor neguvernamentale.
  În sprijinul procesului de monitorizare se vor menține și dezvolta platformele de cooperare create pe perioada consultărilor pentru elaborarea SNA:
  a) platforma autorităților independente și a instituțiilor anticorupție;
  b) platforma administrației publice centrale;
  c) platforma administrației publice locale;
  d) platforma mediului de afaceri;
  e) platforma societății civile.

  Platformele vor fi convocate cel puțin o dată la două luni. La reuniunile acestora vor fi invitați specialiști și reprezentanți ai societății civile.
  7.2. Rapoartele periodice, metodologia de monitorizare și publicarea raportului anual
  Obiectivele procesului de monitorizare sunt:– identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;– identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;– creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.
  Stadiul implementării strategiei va fi evaluat pe baza unor rapoarte de monitorizare, elaborate semestrial și anual de către secretariatul tehnic. Rapoartele elaborate de secretariatul tehnic sunt prezentate la nivelul celor 5 platforme și supuse aprobării în cadrul Comisiei de monitorizare în cadrul reuniunii organizate semestrial în coordonarea ministrului justiției.
  Secretariatul tehnic, cu sprijinul instituțiilor reprezentate la nivelul platformelor, va derula activități de monitorizare care vor include:– centralizarea și actualizarea periodică a stadiului implementării listei de măsuri preventive anticorupție (anexa nr. 2 la hotărâre), în baza rapoartelor de autoevaluare;– centralizarea, în termen de 3 luni de la adoptarea strategiei, a situației inițiale, corespunzătoare anului 2011, pentru toți indicatorii prevăzuți în anexa nr. 2 la hotărâre;– raport semestrial și anual de monitorizare;– documentarea și diseminarea de bune practici anticorupție identificate;– sondaje de opinie.
  Cu titlu de noutate pentru mecanismul de monitorizare a implementării SNA, se introduc următoarele mecanisme cu caracter permanent:– un mecanism de misiuni tematice de evaluare la nivelul instituțiilor publice. Acest mecanism va implica realizarea unor chestionare tematice de evaluare, precum și derularea unor vizite de evaluare la sediul instituțiilor publice de către echipe de experți formate din reprezentanții celor 5 platforme de cooperare. Evaluările vor avea ca obiect modalitățile concrete de punere în aplicare a SNA, cu accent pe eficiența măsurilor preventive prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre. În baza vizitei de evaluare, echipele de experți pot întocmi rapoarte de evaluare și recomandări care vor fi ulterior prezentate instituției vizate;– evaluarea periodică a eficienței reacției instituționale și a măsurilor adoptate de managementul instituțiilor publice cu privire la riscurile și vulnerabilitățile identificate în baza cazuisticii DNA, PÎCCJ, ANI, DGA, DIF, precum și a altor instituții cu atribuții de control. În cadrul acestui mecanism, în termen de 3 luni de la un incident de integritate (trimitere în judecată, decizie definitivă a ANI sau hotărâre definitivă de condamnare), la propunerea instituțiilor reprezentate în platformele de cooperare, se va solicita instituției vizate prezentarea măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat săvârșirea faptei.
  Metodologia derulării acestor activități de monitorizare va fi elaborată de secretariatul tehnic în termen de două luni de la adoptarea strategiei. Metodologia va fi prezentată la nivelul celor 5 platforme și va fi supusă aprobării în cadrul reuniunii de coordonare organizate semestrial în coordonarea ministrului justiției. Monitorizarea prin mecanismele și măsurile propuse mai sus se va completa cu concluziile rapoartelor periodice emise de CE (în cadrul MCV), GRECO și ONU, precum și alte inițiative regionale sau internaționale la care România este parte. De asemenea, evaluarea impactului strategiei se va realiza prin raportarea la indicatorii externi de performanță anticorupție, dar și la cei vizând costul corupției.
  Anual se va publică un raport de monitorizare a implementării SNA. Raportul va include evaluări privind stadiul implementării strategiei, deficiențele constatate și recomandările pentru remediere.
  Pentru facilitarea procesului de monitorizare a strategiei, MJ va dezvolta un sistem informatic integrat de tip PORTAL care să asigure transmiterea, procesarea și analizarea raportărilor, precum și accesarea de către instituții și public a informațiilor relevante și bunelor practici identificate în implementarea strategiei.
  7.3. Evaluarea ex-post a impactului strategiei
  Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze modul de folosire a resurselor, realizarea impactului așteptat și eficiența intervențiilor. Se vor evalua factorii de succes sau de eșec, precum și sustenabilitatea rezultatelor și impactului SNA. Pentru o evaluare adecvată a rezultatelor SNA, evaluarea ex-post trebuie realizată după trecerea unui anumit timp de la implementare. În acest scop pot fi contractați evaluatori externi.


  Anexa nr. 2

  INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE
  ȘI INDICATORII DE EVALUARE
  Nr. Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori relevanți
  1. Cod etic/deontologic/ de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat Ordine interne/memorandumuri Număr de sesizări privind încălcări ale normelor Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Durata procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) Număr de activități de formare privind normele de conduită Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circum- stanțelor care au favorizat încălcarea normelor Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective
  2. Declararea averilor Legea nr. 176/2010 privind integri- tatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modi- ficarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, orga- nizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transpa- renței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modifi- cările și completările ulterioare Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere Număr de persoane care nu au depus declarații de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circum- stanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor Număr de consultații oferite de persoa- nele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) Număr de activități de formare privind declarațiile de avere Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
  3. Declararea cadourilor Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exerci- tarea mandatului sau a funcției Număr de cadouri primite și înregistrate în registru Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției Număr de situații în care s-a achizi- ționat cadoul Valoarea cadourilor achiziționate Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total) Valoarea bunurilor valorificate
  4. Conflicte de interese Legea nr. 176/2010 privind integri- tatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modi- ficarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, orga- nizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transpa- renței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modifi- cările și completările ulterioare Codul penal Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracți- unii de conflicte de interese Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
  5. Consilier de etică Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată Număr de ședințe de consultare Număr de angajați care au beneficiat de consiliere Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și trans- mitere a datelor și informațiilor refe- ritoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare
  6. Incompatibilități Legea nr. 176/2010 privind integri- tatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modi- ficarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, orga- nizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transpa- renței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modifi- cările și completările ulterioare Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circum- stanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
  7. Transparență în procesul decizional Legea nr. 52/2003 privind transpa rența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative Număr de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferențiate pe tipologii Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recoman- dări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) Număr de ședințe publice Număr de participanți la ședințele publice Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Număr de activități de pregătire profe- sională a personalului din administrația publică Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
  8. Acces la informații de interes public Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și comple- tările ulterioare Număr de solicitări de informații de interes public Număr de răspunsuri comunicate Număr de răspunsuri formulate cu întâr- ziere, față de termenul legal Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns Număr de reclamații administrative Număr de reclamații administrative soluționate pozitiv Număr de reclamații administrative soluționate negativ Număr de plângeri în instanță Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Număr de activități de pregătire profe- sională a personalului din administrația publică Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
  9. Protecția avertizo- rului de integritate Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii Număr de sesizări Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circum- stanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Număr de situații de represalii la locul de muncă Număr de plângeri depuse în instanță Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
  10. Distribuirea alea- torie a dosarelor/ sarcinilor de serviciu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecăto- rești, cu modificările și comple- tările ulterioare Regulamente, ordine interne Număr de persoane desemnate cu repar- tizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate
  11. Interdicții după încheierea angajării în cadrul institu- țiilor publice (Pantouflage) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transpa- renței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modifi- cările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregu- lilor apărute în obținerea și utili- zarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale afe- rente acestora [art. 13 alin. (1)] Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici Numărul persoanelor care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comer- ciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în terme- nul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii) Număr de măsuri adoptate pentru reme- dierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate Numărul solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de moni- torizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate
  12. Registrul abaterilor de la conduită ale demnitarilor, funcți- onarilor publici și personalului contrac- tual cu atribuții în domeniul protecției intereselor financi- are ale UE Act normativ Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipuri Notă: Acest indicator va fi monitorizat după adoptarea actului normativ. Termen: semestrul I 2014
  13. Codul de conduită al personalului cu atribuții de control în domeniul protec- ției intereselor financiare ale UE Act normativ Ordine interne Număr de sesiuni de informare/prezentare Număr de persoane participante la acțiunile de informare/prezentare Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) Număr de măsuri administrative legisla- tive adoptate în vederea remedierii eventualelor lipsuri Vor fi avuți în vedere și indicatorii prevăzuți la pct. 1. Notă: Acest indicator va fi monitorizat după adoptarea actului normativ. Termen: semestrul II 2013


  Anexa nr. 3

  PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNE
  pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție
  pe perioada 2012-2015

    Nivel
   

           Descriere      
   

        Indicatori    
   

        Surse      
     de verificare 

        Riscuri    
   

    Responsabil
   

       Resurse 
   

     Termen  
   

                                 OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE                                        

  Obiectiv
  specific
     1.1 

   
        Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive      
   

  Măsura 
  1.1.1  
   
   
   
   

  Autoevaluarea periodică a
  gradului de implementare
  a măsurilor preventive  
  obligatorii (enumerate  
  în anexa nr. 2 la       
  hotărâre)               

  Date și informații  
  colectate pentru toți
  indicatorii cuprinși
  în inventar         
   
   

  Raport autoeva-  
  luare inițial    
  elaborat și      
  transmis         
  Secretariatului  
  tehnic al SNA    

  Inexistența unui 
  mecanism de colec-
  tare sistematică a
  datelor solicitate
  Absența procedu- 
  rilor de lucru   

  Coordonatorul
  planului     
  sectorial    
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   

  Semestrul I
  2012 și    
  semestrial 
   
   
   

  Măsura 
  1.1.2  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Intensificarea activită-
  ților de implementare a 
  sistemelor de control   
  intern/managerial la    
  ordonatorii principali de
  credite ai bugetului de 
  stat, bugetului asigură-
  rilor sociale de stat și
  bugetului oricărui fond 
  special, incluzând      
  instituțiile publice din
  subordine*1)            
   
   
   
   
   

  Nr. procedurilor    
  elaborate           
  Nr. de funcții sensi-
  bile inventariate   
  Nr. de riscuri      
  identificate,evaluate
  și înregistrate în  
  Registrul riscurilor
  Gradul de conformi- 
  tate a sistemului de
  control intern/     
  managerial la data  
  de 31.12.20...      
   
   
   
   

  Programul de     
  dezvoltare a     
  sistemului de    
  control intern/  
  managerial aprobat
  Proceduri aprobate
  Proces de inventa-
  riere a funcțiilor
  sensibile        
  finalizat        
  Registrul riscu- 
  rilor completat  
  Raport asupra    
  sistemului de    
  control intern/  
  managerial la    
  data de 31.12.20..

  Neevaluarea      
  aprofundată a    
  tuturor standar- 
  delor de control 
  intern/managerial
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Conducerea   
  instituției  
  publice      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent și
  evaluare   
  semestrială
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.1.3  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Introducerea treptată la
  nivelul instituțiilor   
  publice a unei metodo-  
  logii unitare de evaluare
  a riscurilor de corupție
  ca premisă pentru       
  dezvoltarea planurilor  
  interne de integritate  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Minimum 3 instituții
  selectate pentru    
  testarea metodologiei
  de evaluare a       
  riscurilor          
  Implementarea inte- 
  grală a etapelor    
  ciclului de evaluare
  în cel puțin        
  3 instituții publice
  Nr. și tipul de     
  riscuri identificate
  Nr. și tipul de     
  măsuri preventive   
  adoptate            
   
   

  Sinteză raport   
  final privind    
  rezultatele testă-
  rii metodologiei 
  de evaluare a    
  riscurilor de    
  corupție         
  Planuri de inte- 
  gritate elaborate
  și adoptate de   
  către cele       
  3 instituții     
  Proiect de act   
  normativ de      
  aprobare a metodo-
  logiei ca instru-
  ment obligatoriu 

  Resurse umane    
  insuficiente     
  pentru derularea 
  evaluării        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Instituțiile 
  publice în   
  colaborare cu
  MAI-DGA și MJ
  Cooperare cu 
  MAI-ANFP     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Semestrul I
  2013       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.1.4  
   
   
   
   
   
   
   
   

  Implementarea Codului de
  conduită pentru evitarea
  situațiilor de incompati-
  bilitate și conflict de 
  interese de către perso-
  nalul implicat în       
  gestionarea programelor 
  finanțate din fonduri   
  comunitare nerambur-    
  sabile postaderare      

  Componenta de formare
  a formatorilor și   
  diseminare a preve- 
  derilor codului către
  destinatari         
  Raportările semes-  
  triale potrivit     
  anexei nr. 1 la     
  hotărâre            
   

  Autoevaluarea    
  prevăzută la     
  măsura 1.1.1     
  Site-ul MAEur    
   
   
   
   
   
   

  Resurse          
  financiare       
  insuficiente     
  pentru           
  componenta de    
  formare a        
  formatorilor/    
  diseminare       
   
   

  MAEur        
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent  
  evaluată   
  semestrial 
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.1.5  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Consolidarea statutului 
  și a rolului            
  consilierului de etică  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Recomandări formulate
  pentru consolidarea 
  statutului și rolului
  consilierului de    
  etică               
  Nr. de amendamente  
  privind cadrul      
  normativ în vigoare 
  propuse și adoptate 
  Nr. de consilieri de
  etică desemnați     
  Stabilirea consi-   
  lierii de etică drept
  activitate principală
  Subordonarea ierar- 
  hică a consilierului
  de etică la un nivel
  superior            

  Raport de evaluare
  a instituției    
  consilierului etic
  (parte a siste-  
  mului misiuni    
  tematice din     
  cadrul sistemului
  de monitorizare  
  SNA)             
  Statistica furni-
  zată în procesul 
  de autoevaluare  
  prevăzută la     
  măsura 1.1.1     
  Act normativ     
  adoptat          
   
   

  Întârzieri în    
  adoptarea actului
  normativ         
  Resurse financiare
  insuficiente     
  pentru îndepli-  
  nirea activității
  și asigurarea    
  accesului la     
  pregătire        
  profesională     
   
   
   
   
   
   
   

  Secretariatul
  tehnic al SNA
  în colaborare
  cu MAI-ANFP  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2013       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.1.6  
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operaționalizarea de    
  sisteme telefonice de   
  tip call center care să 
  faciliteze sesizarea    
  iregularităților și a   
  posibilelor fapte de    
  corupție                
   
   
   

  Nr. de soluții      
  tehnice adoptate la 
  nivelul instituțiilor
  Nr. de sesizări     
  primite             
  Nr. de abateri disci-
  plinare/infracțiuni 
  constatate de insti-
  tuțiile competente  
   

  Hotărâri ale     
  comisiilor de    
  disciplină/      
  instanțelor      
  judecătorești    
   
   
   
   
   

  Nealocarea resur-
  selor umane și   
  financiare       
  necesare funcțio-
  nării unui call  
  center           
  Sesizări care    
  excedează compe- 
  tențelor institu-
  țiilor sesizate  

  Conducerea   
  instituției  
  publice      
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent  
  evaluată   
  semestrial 
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.1.7  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Implementarea standar-  
  delor internaționale și 
  promovarea unui rol activ
  al României în cadrul   
  inițiativelor regionale 
  și internaționale       
  anticorupție            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Rata implementării  
  recomandărilor      
  organismelor interna-
  ționale la care     
  România este parte  
  (GRECO, MCV, Raportul
  CE, ONU etc.)       
  Programe și strategii
  regionale și interna-
  ționale în care sunt
  implicate activ     
  instituții din      
  România             
  Nr. de acțiuni      
  realizate în coope- 
  rare cu Academia    
  Internațională      
  Anticorupție        

  Rapoarte de eva- 
  luare independente
  Rapoarte interme-
  diare sau finale 
  Raport autoeva-  
  luare privind    
  implementarea    
  Convenției ONU   
  contra corupției 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Adoptarea cu     
  întârziere a     
  actelor normative
  sau măsurilor de 
  ordin adminis-   
  trativ recomandate
  Nealocarea       
  resurselor umane 
  și financiare    
  necesare impli-  
  cării efective în
  programe         
  internaționale   
   
   
   
   
   

  MJ, MAI, MP, 
  ANI și CSM   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent  
  evaluată   
  semestrial 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Obiectiv
  specific
  1.2.   

      Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data)    
                                   puse la dispoziție de către autoritățile publice                                              
   

  Măsura 
  1.2.1  
   
   
   
   
   

  Îndeplinirea procedurilor
  de aderare la PGD       
   
   
   
   
   

  Plan de acțiune     
  pentru atingerea    
  obiectivelor PGD    
  Consultări publice  
  Semnarea de către   
  România a           
  Declarației PGD     

  Aprobarea de către
  guvern a Planului
  de acțiune       
   
   
   
   

  Nealocarea resur-
  selor umane și   
  financiare       
  necesare implemen-
  tării planului de
  acțiune          
   

  MAE, MJ, MCSI,
  MFP          
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   

  Martie 2012
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.2.2  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asigurarea respectării  
  prevederilor privind    
  accesul la informații de
  interes public și a celor
  privind transparența    
  procesului decizional   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nr. și tipul de     
  informații de interes
  public publicate din
  proprie inițiativă  
  Rata de răspuns la  
  solicitări de       
  informații          
  Sancțiuni dispuse   
  pentru încălcarea   
  obligațiilor de     
  transparență deci-  
  zională și de asigu-
  rare a accesului la 
  informații de interes
  public prin         
  publicarea acestora 
  din oficiu          
  Rata de contestare în
  instanță a deciziilor
  sau măsurilor       
  adoptate            
  Rata de implementare
  a recomandărilor    
  cuprinse în         
  rapoartele anuale   

  Site-uri oficiale
  Statistica furni-
  zată în procesul 
  de autoevaluare  
  prevăzută la     
  măsura 1.1.1     
  Raport de evaluare
  a cadrului legis-
  lativ și institu-
  țional privind   
  transparența     
  (parte a siste-  
  mului misiuni    
  tematice din     
  cadrul sistemului
  de monitorizare  
  SNA)             
  Rapoarte de      
  activitate       
  publicate anual  
  Hotărâri         
  judecătorești    
   
   
   

  Acces limitat la 
  paginile de      
  internet         
  Durata proceselor
  Neaplicarea      
  sancțiunilor     
  disciplinare     
  pentru nerespec- 
  tarea obligațiilor
  legale           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  SGG          
  Compartimen- 
  tele pentru  
  relații      
  publice sau  
  personale    
  desemnate din
  instituțiile 
  publice      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent  
  evaluată   
  semestrial 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.2.3  
   
   
   
   

  Dezvoltarea soluțiilor de
  e-guvernare, e-adminis- 
  trare și e-justiție ca  
  platforme de accesare a 
  serviciilor publice de  
  către cetățeni          

  Platforme dezvoltate
  Nr. de utilizatori  
  Frecventa utilizării
  Tipul de servicii   
  prestate            
   

  Site oficial     
  Rapoarte de      
  activitate       
   
   
   

  Nealocarea resur-
  selor necesare   
  Acces limitat la 
  internet         
   
   

  Conducerea   
  instituției  
  Coordonatorul
  planului     
  sectorial    
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent  
  evaluată   
  semestrial 
   

  Măsura 
  1.2.4  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Implementarea de proiecte
  pentru promovarea       
  integrității și bunei   
  guvernări în parteneriat
  cu societatea civilă    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Protocoale de       
  cooperare           
  Nr. de proiecte     
  comune cu organiza- 
  țiile neguverna-    
  mentale care conduc 
  la atingerea obiec- 
  tivelor SNA         
  Nr. de proiecte     
  finanțate conform   
  Legii nr. 350/2005  
  privind regimul     
  finanțărilor neram- 
  bursabile din fonduri
  publice alocate     
  pentru activități   
  nonprofit de interes
  general, cu modifică-
  rile și completările
  ulterioare          

  Rapoarte și      
  informări publice
  Publicații       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nealocarea resur-
  selor necesare   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Conducerea   
  instituției  
  Coordonatorul
  planului     
  sectorial    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent  
  evaluată   
  semestrial 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.2.5  
   
   
   
   

  Îmbunătățirea strate-   
  giilor de comunicare pe 
  teme anticorupție cu    
  accent pe gestionarea   
  relațiilor cu publicul  
  și mass-media           

  Nr. de comunicate   
  de presă            
  Nr. de răspunsuri   
  la solicitările     
  mass-mediei         
  Nr. de emisiuni     

  Strategii de     
  comunicare       
  actualizate      
   
   
   

  Caracter formal al
  documentului     
  Nealocarea  resur-
  selor necesare   
   
   

  Conducerea   
  instituției  
  Coordonatorul
  planului     
  sectorial    
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent  
  evaluată   
  semestrial 
   

  Obiectiv
  specific
  1.3    

      Consolidarea integrității și transparenței sistemului judiciar prin promovarea măsurilor anticorupție și a standardelor    
                                                  etice profesionale                                                             
   

  Măsura 
  1.3.1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Implementarea strategiei
  de integritate în       
  sistemul judiciar       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nr. de obiective    
  îndeplinite         
  Bune practici       
  dezvoltate          
  Transmiterea spre   
  Secretariatul tehnic
  al SNA a rapoartelor
  periodice de progres
  Participarea la     
  mecanismul de monito-
  rizare al SNA       
  (ședințe-platformă, 
  reuniuni de coor-   
  donare semestrială, 
  misiuni de evaluare)
   
   

  Decizii CSM      
  privind evaluarea
  și actualizarea  
  Strategiei       
  Rapoarte periodice
  de progres       
  Raport de evaluare
  și de conformitate
  GRECO în cadrul  
  rundei IV-       
  "Prevenirea corup-
  ției în ceea ce  
  privește membrii 
  Parlamentului și 
  în rândul judecă-
  torilor și al    
  procurorilor"    

  Caracter formal al
  documentului     
  Nealocarea resur-
  selor necesare   
  Nivel scăzut de  
  participare și   
  implicarea a     
  reprezentanților 
  instanțelor și   
  parchetelor      
   
   
   
   
   
   
   

  CSM, ÎCCJ, MP,
  instanțe și  
  parchete     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent  
  evaluată   
  semestrial 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.3.2  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Reformarea sistemului   
  disciplinar judiciar prin
  consolidarea rolului și 
  statutului Inspecției   
  Judiciare               
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operaționalizarea   
  inspecției judiciare
  în baza noului cadru
  normativ            
  Resursele financiare
  și umane alocate    
  Nr. de sesizări     
  Nr. și tip de       
  sancțiuni dispuse   
  Rata confirmării/   
  infirmării de către 
  instanța judecăto-  
  rească, pe tipuri de
  abateri             

  Adoptarea proiec-
  tului de lege    
  pentru modificarea
  și completarea   
  Legii nr. 303/2004
  privind statutul 
  judecătorilor și 
  procurorilor și  
  a Legii nr.      
  317/2004 privind 
  Consiliul Superior
  al Magistraturii 
   
   

  Nealocarea resur-
  selor necesare   
  operaționalizării
  inspecției       
  judiciare        
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  MJ și CSM    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Semestrul I
  2012       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.3.3  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cooperarea în domeniul  
  integrității cu organi- 
  zațiile și instituțiile 
  reprezentative ale      
  profesiilor juridice    
  și conexe               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nr. de întruniri și 
  consultări          
  Nr. de riscuri      
  identificate        
  Nr. de măsuri       
  preventive adoptate 
  Concluzii și        
  recomandări formulate
  Nr. și tip abateri  
  disciplinare        
  Nr. și tip de       
  sancțiuni dispuse   
  Rata confirmării/   
  infirmării de către 
  instanța judecăto-  
  rească pe tipuri    
  de abateri          

  Rapoarte și      
  informări publice
  Minute întâlniri 
  Statistici privind
  răspunderea      
  disciplinară     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nivel scăzut de  
  participare și   
  implicarea a     
  reprezentanților 
  profesiilor      
  juridice și conexe
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  MJ și CSM în 
  cooperare cu 
  instituțiile 
  reprezentative
  ale profesi- 
  ilor juridice
  și conexe    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent  
  evaluată   
  semestrial 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.3.4  
   
   
   
   
   
   

  Elaborarea, aprobarea și
  implementarea unui plan 
  de acțiune unitar pentru
  promovarea integrității 
  la nivelul instituțiilor
  publice implicate în buna
  funcționare a justiției 
  ca serviciu public      

  Nr. de întruniri și 
  consultări          
  Nr. de riscuri      
  identificate        
  Nr. de măsuri       
  preventive adoptate 
  Concluzii și reco-  
  mandări formulate   

  Plan sectorial   
  adoptat          
  Rapoarte de      
  progres          
   
   
   
   

  Întârzieri în    
  adoptarea planului
  sectorial        
   
   
   
   
   

  MJ și        
  unitățile    
  subordonate  
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   

  Semestrul I
  2012       
  După adop- 
  tare, măsură
  cu caracter
  permanent  
  evaluată   
  semestrial 

  Obiectiv
  specific
  1.4    

   
                       Creșterea transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale                        
   

  Măsura 
  1.4.1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Completarea cadrului    
  legislativ privind finan-
  țarea partidelor politice
  și a campaniilor        
  electorale,în concordanță
  cu Recomandările        
  GRECO*2),având în vedere,
  printre altele:         
  - introducerea obligației
  partidelor politice de a
  transmite situațiile    
  financiare centralizate 
  către AEP și de a face  
  publice variante rezumate
  adecvate;               
  - stabilirea obligației 
  legale ca toate donațiile
  să fie înregistrate și  
  incluse în documentele  
  contabile ale partidelor
  politice și ale partici-
  panților la campaniile  
  electorale; introducerea
  obligației legale ca    
  toate donațiile ce      
  depășesc un anumit plafon
  să fie făcute prin      
  sistemul bancar;        
  - introducerea cerinței 
  legale ca situațiile    
  anuale ale partidelor   
  să fie supuse auditării 
  independente înainte de 
  depunerea lor;          
  - primirea de către AEP 
  a întregii responsabi-  
  lități privind monitori-
  zarea conformității     
  finanțării activității  
  partidelor politice și  
  a campaniilor electorale
  cu Legea nr. 334/2006   
  privind finanțarea      
  activității partidelor  
  politice și a campa-    
  niilor electorale,      
  republicată, cu comple- 
  tările ulterioare, și   
  Legea contabilității    
  nr. 82/1991, republicată,
  cu modificările și      
  completările ulterioare;
  - sancționarea tuturor  
  încălcărilor Legii nr.  
  334/2006, republicată,  
  cu completările         
  ulterioare, cu pedepse  
  efective, proporționale 
  și disuasive;           
  - extinderea termenului 
  de prescripție aplicabil
  încălcărilor Legii nr.  
  334/2006, republicată,  
  cu completările         
  ulterioare              

  Rata implementării  
  recomandărilor GRECO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Acte normative   
  adoptate         
  Raport conformi- 
  tate al GRECO    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Adoptarea cu     
  întârziere de    
  către Parlament, 
  respectiv de către
  Guvern a modifi- 
  cărilor aduse    
  legislației      
  principale și    
  secundare        
  Alocare bugetară 
  întârziată       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  AEP          
  Guvern/      
  Parlament    
  ANI          
  CC           
  ANAF         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Suplimentarea
  bugetului AEP
  cu suma de   
  44,5 mii lei 
  la titlul VII
  "Alte transfe-
  ruri" pentru 
  implementarea
  proiectului  
  "Asistență   
  pentru AEP și
  administrația
  publică locală
  din România  
  pentru imple-
  mentarea celor
  mai bune     
  practici în  
  managementul 
  proceselor   
  electorale"  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  30 iunie   
  2012 pentru
  completarea
  cadrului   
  legislativ 
  Semestrul I
  2012 pentru
  suplimen-  
  tarea      
  bugetului  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.4.2  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Creșterea capacității   
  administrative de control
  a AEP prin asigurarea   
  resurselor necesare     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Resursele financiare
  și umane alocate    
  Nr. de sesizări     
  Nr. și tip de       
  sancțiuni dispuse   
  Rata confirmării/   
  infirmării de către 
  instanța            
  judecătorească      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Rapoarte și      
  informări publice
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lipsa alocării   
  bugetare         
  corespunzătoare  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Guvernul,    
  prin MFP     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Suplimentarea
  schemei de   
  personal a   
  Departamen-  
  tului de     
  Control al   
  Finanțării   
  Partidelor   
  Politice cu  
  11 posturi   
  Suplimentarea
  bugetului AEP
  cu suma de   
  345.358 de lei
  la titlul 10 
  "Cheltuieli  
  de personal" 

  Semestrul I
  2012       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.4.3  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Organizarea periodică de
  către AEP a unor sesiuni
  de formare pentru repre-
  zentanții partidelor    
  politice                
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nr. de evenimente   
  Nr. de participanți 
  Concluzii și        
  recomandări formulate
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Rapoarte și      
  informări publice
  Minute ale       
  întâlnirilor     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lipsa alocării   
  bugetare         
  corespunzătoare  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  AEP          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Suplimentarea
  schemei de   
  personal a   
  Departamen-  
  tului de     
  Control al   
  Finanțării   
  Partidelor   
  Politice cu  
  11 posturi   
  Suplimentarea
  bugetului AEP
  cu suma de   
  345.358 de   
  lei la titlul
  "Cheltuieli  
  de personal" 

  Cu ocazia  
  fiecărui   
  scrutin și 
  semestrial 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.4.4  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Asigurarea publicității 
  surselor de finanțare a 
  activității partidelor  
  politice și a cheltu-   
  ielilor efectuate       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nr. de sesizări     
  Nr. de sancțiuni    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Rapoarte dispo-  
  nibile public    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lipsa alocării   
  bugetare         
  corespunzătoare  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  AEP          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Suplimentarea
  schemei de   
  personal a   
  Departamen-  
  tului de     
  Control al   
  Finanțării   
  Partidelor   
  Politice cu  
  11 posturi   
  Suplimentarea
  bugetului AEP
  cu suma de   
  345.358 de lei
  la titlul    
  "Cheltuieli  
  de personal" 

  Anual      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.4.5  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Stabilirea și aplicarea 
  unor norme maximale     
  privind afișajul        
  electoral stradal       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Criterii clare      
  privind afișajul    
  Nr. de sesizări     
  Nr. de sancțiuni    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Acte normative   
  adoptate         
  Rapoarte dispo-  
  nibile public    
  Rapoarte furnizate
  AEP de partide   
  Acte de control  
  AEP              
  Contracte furni- 
  zate AEP de către
  partide          
  Nr. de autorizări
  pentru afișaj    
   
   
   
   

  Adoptarea cu     
  întârziere de    
  către Parlament, 
  respectiv de către
  Guvern a modifi- 
  cărilor aduse    
  legislației      
  principale și    
  secundare        
  Lipsa alocării   
  bugetare         
  corespunzătoare  
   
   
   
   
   

  AEP Guvern/  
  Parlament    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Suplimentarea
  schemei de   
  personal a   
  Departamen-  
  tului de     
  Control al   
  Finanțării   
  Partidelor   
  Politice cu  
  11 posturi   
  Suplimentarea
  bugetului AEP
  cu suma de   
  345.358 de lei
  la titlul    
  "Cheltuieli  
  de personal" 

  Septembrie 
  2012       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.4.6  
   
   
   
   
   
   
   

  Aplicarea de sancțiuni  
  disuasive pentru oferirea
  de cadouri/foloase      
  materiale în schimbul   
  voturilor               
   
   
   
   

  Nr. de sesizări     
  Nr. de sancțiuni    
  Tipul de sancțiuni  
  Sesiuni de formare  
  profesională pentru 
  depistarea, investi-
  garea și soluționarea
  cauzelor de mită    
  electorală          

  Rapoarte dispo-  
  nibile public    
  Plângeri penale  
  Rechizitorii     
  Hotărâri de      
  condamnare       
   
   
   

  Dificultatea     
  depistării,      
  investigării și  
  sancționării mitei
  electorale       
   
   
   
   

  AEP/MP/ÎCCJ  
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   

  Pe durata  
  campaniilor
  electorale 
   
   
   
   
   
   

  Obiectiv
  specific
  1.5    

   
                            Consolidarea integrității în rândul membrilor Parlamentului                             
   

   
   
   

  Măsura 
  1.5.1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Modificarea regulamen-  
  telor Camerei Deputaților
  și Senatului  și a altor
  acte normative în       
  materie, în sensul de a 
  pune pe ordinea de zi a 
  primei ședințe în plen  
  cererile de ridicare a  
  imunității parlamenta-  
  rilor și soluționarea   
  acestor cereri în termen
  de cel mult 72 de ore   

  Durata procedurilor 
  de soluționare a    
  cererilor de ridicare
  a imunității        
   
   
   
   
   
   
   
   

  Acte normative   
  adoptate de cele 
  două Camere      
  Decizii ale      
  Camerelor        
  Raport CE MCV    
   
   
   
   
   
   

  Întârzieri în    
  adoptarea        
  modificărilor    
  legislative      
   
   
   
   
   
   
   
   

  Parlamentul  
  României     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Semestrul I
  2012       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.5.2  
   
   
   
   
   
   
   

  Reglementarea interdic- 
  ției pentru avocații    
  parlamentari de a da    
  consultanță sau a       
  reprezenta în orice fel 
  autorități publice ori  
  entități economico-     
  financiare cu capital   
  majoritar de stat       

  Amendamente propuse 
  și adoptate de      
  Parlament           
   
   
   
   
   
   

  Act normativ     
  adoptat de       
  Parlament        
  Raport CE MCV    
   
   
   
   
   

  Întârzieri în    
  adoptarea        
  modificărilor    
  legislative      
   
   
   
   
   

  Parlamentul  
  României     
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   

  Semestrul I
  2012       
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.5.3  
   
   
   
   
   
   
   
   

  Pregătirea evaluării    
  României în cadrul rundei
  a IV-a GRECO -          
  "Prevenirea corupției în
  ceea ce privește membrii
  Parlamentului și în     
  rândul judecătorilor și 
  al procurorilor"        
   
   

  Chestionar de       
  evaluare completat  
  Raport de evaluare  
  GRECO adoptat       
   
   
   
   
   
   

  Raport de evaluare
  și de conformitate
  GRECO            
   
   
   
   
   
   
   

  Neadoptarea      
  măsurilor supuse 
  evaluării        
   
   
   
   
   
   
   

  Parlamentul  
  României     
  Guvernul     
  României prin
  Ministerul   
  Justiției    
  (coordonator 
  național     
  problematica 
  GRECO)       

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   

  2012-2014  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.5.4  
   
   
   
   
   

  Adoptarea codului etic al
  membrilor Parlamentului 
   
   
   
   
   

  Nr. de încălcări    
  norme etice         
  Nr. și tip de       
  sancțiuni dispuse   
   
   
   

  Analiză a bunelor
  practici europene
  și internaționale
  Cod adoptat      
  Raport de evaluare
  și de conformitate
  GRECO            

  Adoptarea cu     
  întârziere a     
  codului          
   
   
   
   

  Parlamentul  
  României     
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   

  2012       
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.5.5  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Organizarea de seminare,
  consultări și dezbateri 
  publice periodice pentru
  diseminarea bunelor     
  practici privind        
  integritatea în rândul  
  parlamentarilor și      
  creșterea încrederii    
  cetățenilor             
   
   
   

  Nr. de evenimente   
  publice             
  Nr. de participanți 
  din partea societății
  civile              
  Nr. de bune practici
  identificate        
   
   
   
   
   

  Informări publice,
  conferințe de    
  presă            
  Minute ale       
  întâlnirilor     
   
   
   
   
   
   
   

  Nivel scăzut de  
  participare și   
  implicarea a     
  membrilor        
  Parlamentului    
   
   
   
   
   
   
   

  Parlamentul  
  României     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
  Programe     
  internaționale
  dezvoltate de
  rețelele     
  anticorupție 
  ale          
  parlamentelor
  (de exemplu, 
  GOPAC)       

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent  
  evaluată   
  semestrial 
   
   
   
   
   
   
   

  Obiectiv
  specific
    1.6  

   
                 Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice                      
   

  Măsura 
  1.6.1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Prevenirea conflictelor 
  de interese în          
  gestionarea fondurilor  
  publice prin:           
  1. Continuarea          
  dezvoltării măsurilor de
  prevenire a conflictului
  de interese, elaborate și
  adoptate de ANRMAP, care
  vizează:                
  -combaterea interferenței
  și manifestării, în     
  cadrul procedurilor de  
  achiziții publice, a    
  intereselor comune dintre
  persoane ce dețin funcții
  de decizie în cadrul    
  autorității contractante
  și ofertanți/candidați/ 
  ofertanți asociați/     
  subcontractați,         
  participanți la procedu-
  rile în discuție;       
  - constatarea nulității 
  absolute a contractelor 
  de achiziție publică,   
  contractelor de concesi-
  une de lucrări publice și
  a contractelor de conce-
  siune de servicii,      
  încheiate cu încălcarea 
  regulilor de evitare a  
  conflictului de interese.
  2. Continuarea derulării
  Protocolului încheiat de
  ANRMAP cu ANI, în scopul
  de a monitoriza și      
  sancționa conflictele de
  interese sesizate.      
  3. Includerea ca        
  prevedere obligatorie în
  modelele de contracte de
  achiziție publică, de   
  concesiune de lucrări   
  publice și de concesiune
  de servicii a unei clauze
  în sensul art. 70 din   
  Ordonanța de urgență a  
  Guvernului nr. 34/2006  
  privind atribuirea      
  contractelor de achiziție
  publică, a contractelor 
  de concesiune de lucrări
  publice și a contractelor
  de concesiune de servi- 
  cii, aprobată cu modifi-
  cări și completări prin 
  Legea nr. 337/2006, cu  
  modificările și comple- 
  tările ulterioare.      
  4. Gestionarea          
  conflictelor de interese
  în cadrul personalului  
  ANRMAP (reglementat de  
  Ordonanța de urgență a  
  Guvernului  nr. 34/2006,
  aprobată cu modificări și
  completări prin Legea   
  nr. 337/2006, cu        
  modificările și comple- 
  tările ulterioare,      
  Ordinul ANRMAP          
  nr. 107/2009 pentru     
  aprobarea Regulamentului
  privind supravegherea   
  modului de atribuire a  
  contractelor de         
  achiziție publică, a    
  contractelor de concesi-
  une de lucrări publice  
  și a contractelor de    
  concesiune de servicii, 
  cu modificările ulteri- 
  oare, și prevederile    
  Hotărârii Guvernului    
  nr. 801/2011 pentru     
  modificarea și comple-  
  tarea Hotărârii         
  Guvernului nr. 525/2007 
  privind organizarea și  
  funcționarea Autorității
  Naționale pentru        
  Reglementarea și        
  Monitorizarea           
  Achizițiilor Publice)   

  Nr. de sesizări de la
  ANI și/sau de la alte
  instituții          
  Nr. și tipul de     
  sancțiuni dispuse   
  (amenzi și          
  avertismente)       
  Nr. de acțiuni în   
  instanță pentru     
  constatarea nulității
  absolute a contrac- 
  tului/contractelor de
  achiziție publică,  
  concesiune de lucrări
  publice, concesiune 
  de servicii pentru  
  conflict de interese
  Nr. documentațiilor 
  de atribuire respinse
  de la publicare de  
  către ANRMAP pentru 
  nesolicitarea/      
  necompletarea decla-
  rației privind      
  neîncadrarea în     
  prevederile art. 69^1
  din Ordonanța de    
  urgență a Guvernului
  nr. 34/2006, aprobată
  cu modificări și    
  completări prin Legea
  nr. 337/2006, cu    
  modificările și     
  completările        
  ulterioare, referitor
  la conflictul de    
  interese, precum și 
  pentru necompletarea
  listei cu persoanele
  cu funcție de decizie
  din cadrul autorită-
  ții contractante    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Dosarul achiziției
  Documentațiile de
  atribuire trimise
  spre publicare în
  SEAP             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Dificultăți      
  practice de      
  implementare a   
  unei soluții     
  comune de schimb 
  al informațiilor 
  între instituțiile
  implicate        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ANRMAP, ANI, 
  ONRC, DEPABD,
  Consiliul    
  Concurenței  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Este necesară
  suplimentarea
  personalului 
  cu atribuții 
  de control   
  ex-ante din  
  cadrul ANRMAP,
  din cadrul   
  serviciului  
  juridic și   
  alocarea de  
  fonduri      
  suplimentare 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Decembrie  
  2012       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.6.2  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Extinderea atribuțiilor 
  de verificare și control
  ale ANRMAP              
  Suplimentarea personalu-
  lui ANRMAP cu atribuții 
  de verificare și control
  (60 de posturi)         
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Resursele financiare
  și umane alocate    
  Rata validării      
  documentațiilor de  
  atribuire supuse    
  verificării ex-ante 
  a ANRMAP            
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Rata validării   
  documentațiilor de
  atribuire supuse 
  verificării      
  ex-ante a ANRMAP 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Gradul insuficient
  de asimilare a   
  normelor legale în
  materia achiziți-
  ilor publice de  
  către autoritățile
  contractante     
  Riscuri practice 
  legate de dificul-
  tatea schimbului 
  de informații în 
  mod eficient     
  dintre instituți-
  ile implicate    
   
   

  ANRMAP       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Este necesară
  suplimentarea
  personalului 
  cu atribuții 
  de control   
  ex-ante și   
  ex-post din  
  cadrul ANRMAP
  (60 de       
  posturi) și  
  alocarea de  
  fonduri      
  suplimentare 
   
   
   

  2012       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.6.3  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Scăderea substanțială a 
  numărului de nereguli și
  contestații, fluidizarea
  ratei de absorbție a    
  fondurilor comunitare și
  eficienta utilizare a   
  fondurilor publice prin:
  - coordonarea procesului
  de elaborare a unor     
  documentații standard   
  pentru achiziții publice
  în sectoarele transport,
  energie și mediu;       
  - activitatea de evaluare
  ex-ante a ANRMAP, care  
  constă în evaluarea,    
  înainte de transmiterea 
  spre publicare a        
  invitației/anunțului de 
  participare, a conformi-
  tății cu legislația     
  aplicabilă din domeniul 
  achizițiilor publice a  
  documentațiilor de      
  atribuire aferente      
  contractelor de achiziție
  publică care intră sub  
  incidența prevederilor  
  Ordonanța de urgență a  
  Guvernului nr. 34/2006, 
  aprobată cu modificări  
  și completări prin Legea
  nr. 337/2006, cu        
  modificările și completă-
  rile ulterioare, această
  evaluare nevizând       
  aspectele tehnice ale   
  caietului de sarcini;   
  - standardizarea cerin- 
  țelor de calificare     
  printr-un ordin al preșe-
  dintelui ANRMAP.        

  Nr. și tipul        
  sancțiunilor dispuse
  (avertismente și    
  amenzi)             
  Nr. de documentații 
  acceptate pentru    
  publicare de către  
  ANRMAP în activitatea
  de verificare ex-ante
  Acțiuni de          
  supraveghere și     
  control ex-post     
  Nr. de sesizări     
  Nr. de contestații  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nr. și tipul     
  sancțiunilor     
  dispuse          
  (avertismente și 
  amenzi)          
  Nr. de documen-  
  tații acceptate  
  pentru publicare 
  de către ANRMAP  
  în activitatea de
  verificare ex-ante
  Acțiuni de       
  supraveghere și  
  control ex-post  
  Nr. sesizări     
  Nr. contestații  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Gradul insuficient
  de asimilare a   
  normelor legale în
  materia achiziți-
  ilor publice de  
  către autoritățile
  contractante     
  Întârzieri în    
  procesul de      
  elaborare a      
  documentațiilor  
  standardizate de 
  către partenerii 
  JASPERS          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ANRMAP,      
  JASPERS      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Semestrul I
  2012       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.6.4  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Identificarea punctelor 
  deficitare ale SEAP și  
  remedierea acestora în  
  colaborare cu MCSI, în  
  scopul:                 
  - optimizării activității
  de monitorizare a       
  datelor despre achiziți-
  ile publice efectuate,  
  în vederea verificării  
  respectării regulilor de
  publicitate în domeniu și
  a reducerii substanțiale
  a numărului de proceduri
  care sunt afectate din  
  cauza nerespectării     
  acestor reguli;         
  - optimizarea activității
  de evaluare ex-ante și de
  control ex-post a ANRMAP
  asupra procedurilor de  
  achiziții publice,      
  datorită unei monitori- 
  zări mai eficiente a    
  SEAP realizate prin     
  dezvoltarea acestui     
  sistem.                 

  Funcționalități     
  tehnice dezvoltate în
  cadrul SEAP         
  Celeritatea procedu-
  rii de verificare   
  (fluxul operațional 
  în activitatea de   
  verificare ex-ante) 
  Monitorizări ale    
  informațiilor       
  disponibile în SEAP 
  Statistici generate 
  pe baza raportărilor
  din SEAP            
  Nr. de sesizări     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Funcționalități  
  tehnice dezvoltate
  în cadrul SEAP   
  Celeritatea      
  procedurii de    
  verificare (fluxul
  operațional în   
  activitatea de   
  verificare       
  ex-ante)         
  Monitorizări ale 
  informațiilor    
  disponibile în   
  SEAP             
  Statistici       
  generate pe baza 
  raportărilor din 
  SEAP             
  Nr. de sesizări  
   
   
   
   
   
   
   
   

  Întârzieri în    
  procesul de      
  optimizare a SEAP
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  MCSI ANRMAP  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Resurse      
  financiare   
  pentru       
  optimizarea și
  dezvoltarea  
  unor noi     
  facilități în
  SEAP         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Iunie 2012 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.6.5  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Sistematizarea legisla- 
  ției, procedurilor și a 
  materialelor cu caracter
  de îndrumare în materia 
  achizițiilor publice și 
  diseminarea largă la    
  nivelul instituțiilor   
  publice și al companiilor
   
   
   

  Nr. de contestații  
  depuse la CNSC      
  Nr. de decizii ale  
  instanțelor de      
  judecată care       
  modifică/anulează   
  decizii ale CNSC    
   
   
   
   

  Decizii CNSC     
  Hotărâri ale     
  instanțelor de   
  judecată         
   
   
   
   
   
   
   

  Dificultăți legate
  de schimbul de   
  informații dintre
  instituțiile     
  implicate        
   
   
   
   
   
   

  ANRMAP, CNSC,
  MJ           
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Este necesară
  suplimentarea
  personalului 
  ANRMAP cu    
  atribuții în 
  monitorizarea
  deciziilor   
  CNSC și din  
  Serviciul    
  juridic      
   

  Decembrie  
  2012       
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.6.6  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Constituirea unei baze de
  date cu companiile care 
  și-au executat          
  necorespunzător con-    
  tractele din fonduri    
  publice                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nr. de documente    
  constatatoare       
  negative            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Documente        
  constatatoare    
  transmise ANRMAP 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Dificultăți în   
  delimitarea      
  cazurilor de     
  executare        
  necorespunzătoare
  a contractului și
  cazurile în care 
  aceasta se       
  datorează exis-  
  tenței unui      
  conflict de      
  interese (de     
  exemplu, favori- 
  zarea unui opera-
  tor economic care
  nu are capacitatea
  de a executa     
  contractul în    
  condițiile cerute)

  ANRMAP       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Decembrie  
  2012       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.6.7  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Organizarea periodică de
  cursuri de formare      
  profesională mulți-     
  disciplinară pentru     
  promovarea bunelor prac-
  tici naționale și       
  internaționale în materia
  achizițiilor publice    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nr. de activități   
  comune de formare   
  profesională        
  Nr. anual de cursanți
  la cursurile de     
  specialitate        
  organizate          
  Nr. și tipul de bune
  practici identificate
  și diseminate       
  Gradul de preluare a
  bunelor practici    
  Introducerea în     
  programele de formare
  profesională a unui 
  accent deosebit pe  
  aspecte precum      
  identificarea preju-
  diciilor generate de
  achiziționarea unor 
  produse la preț mai 
  mare decât prețul   
  pieței sau a unor   
  produse de calitate 
  inferioară celor    
  solicitate ori a unor
  produse a căror     
  achiziționare nu era
  necesară            

  Agenda cursurilor
  Minuta           
  Rapoarte         
  prezentate       
  Ghiduri elaborate
  pentru facilitarea
  delimitării încăl-
  cărilor de natură
  administrativă de
  cele de natură   
  penală în domeniul
  achizițiilor     
  publice          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nivel scăzut de  
  participare și   
  implicare a      
  reprezentanților 
  instituțiilor    
  implicate        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  PÎCCJ        
  ÎCCJ         
  DNA          
  ANRMAP       
  ANI          
  UCVAP        
  CNSC         
  MJ           
  CSM - INM    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetului    
  aprobat      
  instituțiilor
  implicate    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Semestrial 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.6.8  
   
   
   
   
   
   

  Analizarea practicii    
  judiciare în materie de 
  achiziții publice și    
  evaziune fiscală, analiză
  utilă pentru unificarea 
  practicii, inclusiv prin
  promovarea recursurilor 
  în interesul legii      

  Nr. de hotărâri     
  definitive contradic-
  torii analizate     
  Nr. de recursuri în 
  interesul legii     
  promovate           
   
   

  Recursuri în     
  interesul legii  
  promovate        
   
   
   
   
   

  -                
   
   
   
   
   
   
   

  PÎCCJ, MJ    
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetelor    
  aprobate     
  pentru       
  instituțiile 
  implicate    
   
   

  Măsură cu  
  caracter   
  permanent și
  evaluare   
  semestrială
   
   
   

  Obiectiv
  specific
    1.7  

   
                    Promovarea unui mediu de afaceri concurențial, corect și integru                                             
   

  Măsura 
  1.7.1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Implementarea           
  standardelor OCDE, UE,  
  ONU în prevenirea       
  corupției în sectorul   
  privat, prin:           
  - continuarea demersu-  
  rilor de dobândire a    
  statutului de membru cu 
  drepturi depline al     
  Grupului de lucru privind
  lupta împotriva corupției
  în tranzacțiile inter-  
  naționale al OCDE și    
  subsecvent de aderare la
  Convenția OCDE privind  
  lupta împotriva corupției
  în tranzacțiile         
  internaționale;         
  - două reuniuni anuale cu
  mediul de afaceri pe tema
  corupției în sectorul   
  privat;                 
  - diseminarea în rândul 
  comunității de afaceri a
  standardelor inter-     
  naționale în materia    
  prevenirii corupției în 
  sectorul privat;        
  - evaluarea anuală a    
  gradului de aplicare a  
  legislației naționale   
  privind corupția în     
  sectorul privat.        

  Gradul de implemen- 
  tare a standardelor 
  și principiilor OCDE,
  UE, ONU de etică în 
  afaceri             
  Recomandări ale     
  Grupului de lucru   
  privind lupta       
  împotriva corupției 
  în tranzacțiile     
  internaționale al   
  OCDE                
  Proiecte/Activități 
  de promovare a      
  integrității în     
  afaceri             
  Măsuri legislative și
  instituționale de   
  promovare a integri-
  tății în afaceri    
  Rata criminalității 
  în sectorul privat  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Rapoarte         
  independente OECD,
  UE și ONU        
  Statistică       
  judiciară privind
  mediul de afaceri
  Decizii ale      
  Grupului de Lucru
  privind Lupta    
  împotriva        
  Corupției în     
  Tranzacțiile     
  Internaționale al
  OCDE             
  Rapoarte și studii
  privind corupția 
  în sectorul privat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Rezerve ale      
  statelor membre  
  OCDE privind     
  extinderea       
  componenței      
  Grupului de lucru
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  MJ și MECMA în
  cooperare cu 
  reprezentanții
  mediului de  
  afaceri      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  În limita    
  bugetelor    
  aprobate     
  pentru       
  instituțiile 
  implicate    
  Contribuție  
  anuală la OCDE
  (după        
  dobândirea   
  statutului de
  membru al    
  Grupului de  
  lucru)       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsuri cu  
  caracter   
  permanent și
  evaluare   
  semestrială
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsura 
  1.7.2  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Promovarea concurenței  
  loiale și a politicilor 
  antitrust prin identifi-
  carea, descurajarea și  
  sancționarea înțelege-  
  rilor anticoncurențiale:
  - instrumentarea        
  cazurilor de înțelegeri 
  anticoncurențiale în    
  cadrul investigațiilor  
  deschise prin ordin al  
  președintelui Consiliului
  Concurenței;            
  - organizarea de        
  conferințe/mese rotunde/
  întâlniri cu mediul de  
  afaceri și alte         
  autorități ale statului,
  în vederea diseminării  
  regulilor de concurență;
  - modificări legislative
  menite să consolideze   
  capacitatea investigativă
  a Consiliului           
  Concurenței, precum:    
  ● introducerea posibili-
  tății ca judecătorul de 
  drepturi și libertăți   
  (art. 53, 138 și urmă-  
  toarele din Legea       
  nr. 135/2010 privind    
  Codul de procedură      
  penală) să dispună, la  
  cerere sau din oficiu,  
  transmiterea de informa-
  ții obținute prin       
  mijloace de interceptare
  electronică sau alte    
  tehnici speciale către  
  Consiliul Concurenței,  
  prin însuși actul de    
  autorizare a intercep-  
  tării atunci când în    
  cauză există indiciile  
  săvârșirii infracțiunii 
  prevăzute de art. 60 din
  Legea concurenței       
  nr. 21/1996, republicată,
  cu modificările și      
  completările ulterioare,
  în vederea folosirii ca 
  probe în cadrul investi-
  gațiilor Consiliului    
  Concurenței;            
  ● instituirea măsurii   
  înlăturării răspunderii 
  penale pentru persoanele
  fizice care au săvârșit 
  infracțiunea prevăzută de
  art. 60 din Legea       
  nr. 21/1996, republicată,
  cu modificările și      
  completările ulterioare,
  dar care participă activ
  la descoperirea și      
  instrumentarea faptelor 
  anticoncurențiale la care
  au participat și care fac
  obiectul politicii de   
  clemență, implementată de
  Consiliul Concurenței, în
  temeiul art. 51 alin. 3 
  din aceeași lege;       
  ● modernizarea Legii    
  nr. 11/1991 privind     
  combaterea concurenței  
  neloiale, cu modificările
  și completările         
  ulterioare              

  Nr. de investigații 
  deschise prin ordin 
  al președintelui    
  Consiliului         
  Concurenței având ca
  obiect înțelegeri   
  anticoncurențiale   
  Nr. de conferințe/  
  mese rotunde/       
  întâlniri organizate
  Nr. de investigații 
  finalizate prin     
  decizii ale Plenului
  Consiliului         
  Concurenței având ca
  obiect înțelegeri   
  anticoncurențiale   
  Nr. de plângeri/    
  sesizări/petiții    
  soluționate privind 
  înțelegeri          
  anticoncurențiale   
  Nr. de cazuri       
  soluționate în      
  temeiul Legii privind
  combaterea          
  concurenței neloiale
  nr. 11/1991, cu     
  modificările și     
  completările        
  ulterioare Propuneri
  de lege ferenda     
  înaintate de        
  Consiliul Concurenței
  către instituțiile  
  având drept de      
  inițiativă          
  legislativă         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordine ale       
  președintelui    
  Consiliului      
  Concurenței (de  
  declanșare de    
  investigații)    
  Broșuri/Reviste de
  profil elaborate 
  de Consiliul     
  Concurenței      
  Decizii ale      
  Plenului/Comisiei
  Consiliului      
  Concurenței      
  Raportul anual al
  Consiliului      
  Concurenței      
  Raportări        
  semestriale (la  
  cerere) către    
  Platforma de     
  cooperare a      
  autorităților    
  independente și a
  instituțiilor    
  anticorupție     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Neadoptarea      
  propunerilor     
  legislative      
  formulate de     
  Consiliul        
  Concurenței      
  Personal de      
  specialitate     
  insuficient      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Consiliul    
  Concurenței  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Resurse umane:
  angajarea a  
  10 inspectori
  de concurență
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Măsuri cu  
  caracter   
  permanent și
  evaluare   
  semestrială