HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 16 noiembrie 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 28 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 7 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3 alineatul (1), la punctul I, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
  "g^1) îndeplineşte atribuţiile aferente punctului naţional de contact pentru mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014;".
  2. La articolul 3 alineatul (1), la punctul I, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
  "h^1) îndeplineşte atribuţiile aferente punctului naţional de contact pentru mecanismul financiar norvegian 2009-2014;".
  3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Personalul Ministerului Afacerilor Europene este compus din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Afacerilor Europene este de 255, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei
  sociale,
  Sulfina Barbu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  a Funcţionarilor Publici,
  Szakal Andras Zsolt
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2011.
  Nr. 1.151.


  Anexă

  -------
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2011)
  --------------------------------------------------
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Afacerilor Europene
  Numărul maxim de posturi = 225
  (exclusiv demnitarii şi posturile aferente
  cabinetului ministrului)
  *Font 7*
                                          ┌────────┐
                         ┌────────────────│Ministru├───────────────┐
                         │ └────┬───┘ │
                         v │ v
                 ┌───────────────┐ │ ┌──────────────────┐
                 │ Structura de │ │ │Compartiment Audit│
                 │ Securitate │ │ └──────────────────┘
                 └───────────────┘ │
                       ┌───────────────────────┴───┬────────────────────┐
                       │ │ │
                       v v v
                ┌───────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐
                │Secretar de│ │Secretar │ │Secretar de│
                │ stat │ │ general │ │ stat ├─────────────┐
                └────┬──────┘ └────┬────┘ └─────┬─────┘ │
                     │ │ │ v
                ┌────┴─────────────────┐ │ │ ┌───────────────────┐
                v v │ v │Subsecretar de Stat│
   ┌─────────────────────────────┐ ┌──────────┐ │ ┌─────────────────┐ │ Agentul RO │
   │Directia generală Autoritatea│ │Direcţia │ │ │ Departamentul │ │ la CJUE şi TUE │
   │ pentru Coordonarea │ │asistenţă │ │ │ pentru │ └───────────────────┘
   │instrumentelor structurale │ │Spaţiul │ │ │politici europene│ |
   └────────────────┬────────────┘ │Economic │ │ └─────────────┬───┘ |
                    │ │European │ │ │ -------
                    │ └──────────┘ │ │ | |
                    │ │ │ | |
    ┌──────┬─────┬──┴──┬─────┐ ┌──────┬─────┼─────┬─────┐ ┌──────┬┴────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ |│ |│
    v v v v v v v v v v v v v v v |v |v
                                                                                                    v v
   [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [ P ] [ Q ]

     Legendă:

     A - Direcţia de analiză şi programare
     B - Direcţia monitorizare
     C - Direcţia asistenţă tehnică*1)
     D - Direcţia coordonare de sistem
     E - Unitatea centrală de evaluare*2)
     F - Serviciul achiziţii publice, administrativ
     G - Biroul resurse umane
     H - Biroul financiar - contabilitate
     I - Compartimentul juridic
     J - Compartimentul IT
     K - Direcţia coordonare poziţii piaţă internă
     L - Direcţia coordonare poziţii politici şi instituţii europene
     M - Direcţia strategii UE şi monitorizare postaderare
     N - Serviciul comunicare şi relaţii publice
     O - Serviciul relaţia cu Parlamentul European şi statele membre UE
     P - Serviciul contencios UE
     Q - Direcţia drept european şi armonizare legislativă

  ---------
  *1) Îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică.
  *2) Se organizează şi funcţionează la nivel de birou.
  ---------