HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 9 noiembrie 2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 noiembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 35 şi 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 39/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sârbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 9 noiembrie 2001.
  Nr. 1.113.


  Anexa 1
  NORME METODOLOGICE
  pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000
  privind reglementarea depozitării cerealelor şi
  seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de
  depozit pentru acestea, precum şi constituirea
  Fondului de garantare pentru certificatele de
  depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a
  modului de sancţionare a acestora

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Comisia de licenţiere a depozitelor, prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, denumit în continuare minister de resort.
  (2) Comisia de licenţiere a depozitelor, denumita în continuare Comisie, este organism de specialitate cu atribuţii specifice privind administrarea, reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase şi a regimului certificatelor de depozit, precum şi verificarea şi certificarea condiţiilor tehnice şi financiare în vederea licenţierii depozitelor de cereale şi/sau de seminţe oleaginoase.
  (3) Între sesiunile Comisiei desfăşurarea activităţii este asigurată de un serviciu tehnic de specialitate din cadrul ministerului de resort, numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.


  Articolul 2

  (1) Componenta Comisiei se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei.
  (2) Comisia este formată din reprezentanţi ai ministerului de resort, funcţionari publici, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, şi din reprezentanţi nominalizaţi de organizaţiile unităţilor de depozitare care contribuie financiar la constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.
  (3) Comisia este formată din 15 persoane şi este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte.
  (4) În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000, verificarea şi certificarea condiţiilor tehnice şi financiare pentru licenţierea depozitelor se realizează de către inspectori autorizaţi de ministerul de resort.


  Articolul 3

  Serviciul tehnic de specialitate are următoarele atribuţii:
  a) implementează reglementările privind depozitarea cerealelor şi a seminţelor oleaginoase şi regimul certificatelor de depozit pentru acestea;
  b) elaborează şi înaintează spre aprobare ministerului de resort Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;
  c) participa la elaborarea actelor normative care se referă la activitatea de licenţiere a depozitelor;
  d) elaborează şi supune spre aprobare ministerului de resort instrucţiuni şi norme de licenţiere şi inspecţie a depozitelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;
  e) analizează documentaţia depusa de depozitari în vederea licenţierii, precum şi rapoartele inspectorilor elaborate în acest sens;
  f) eliberează licenţa de depozit;
  g) suspenda, anulează sau revoca licenţele de depozit, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentelor norme metodologice;
  h) supune spre aprobare cuantumul taxei pentru licenţierea depozitelor destinate acoperirii cheltuielilor normale pentru emiterea licenţei, prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice;
  i) autorizează inspectorii specializaţi pentru controlul activităţilor de licenţiere a depozitarilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;
  j) instruieşte periodic inspectorii autorizaţi pentru controlul activităţilor de licenţiere a depozitarilor;
  k) comanda, prin intermediul ministerului de resort, la solicitarea depozitarilor licenţiaţi, certificatele de depozit la unităţile statului abilitate în acest sens;
  l) înregistrează certificatele de depozit într-un registru unic, denumit Registrul centralizat al certificatelor de depozit, care este la dispoziţia unui birou creat în cadrul Comisiei;
  m) supune spre deliberare conducerii ministerului de resort contestaţiile depozitarilor, deponenţilor şi ale creditorilor gajişti, împotriva deciziilor luate de Comisie şi de inspectorii autorizaţi.


  Capitolul 2 Licenţierea depozitarului


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 4

  Depozitarul care solicita licenţa de depozit trebuie să depună la Comisie o cerere scrisă de eliberare a licenţei de depozit, împreună cu următoarele documente, în copie legalizată:
  a) actul constitutiv sau statutul societăţii comerciale a depozitarului;
  b) certificatul de înmatriculare al depozitarului, emis de oficiul registrului comerţului;
  c) titlul de proprietate şi/sau actul de concesiune asupra terenului construit şi de incinta;
  d) ultimul bilanţ contabil avizat de direcţia generală a finanţelor publice judeţeana sau a municipiului Bucureşti şi declaraţie de impozit pe profit, din care să rezulte ca activitatea depozitarului este profitabilă (în cazul unităţilor nou-înfiinţate nu sunt necesare);
  e) documentele de proprietate asupra depozitului sau depozitelor pentru care se cere licenţierea;
  f) dovada că are capacitatea de depozitare de minimum 3.000 tone;
  g) declaraţia privind sediul depozitului, localizarea acestuia, precum şi capacitatea de depozitare şi de încărcare-descărcare;
  h) declaraţia privind caracteristicile tehnice ale depozitului, descrierea amănunţită a tuturor operaţiunilor din fluxul tehnologic, modul în care sunt verificaţi şi controlaţi parametrii tehnologici, precum şi utilajele şi instalaţiile tehnologice;
  i) planul de situaţie în secţiune orizontala, cu amplasarea celulelor depozitului pentru care se solicita licenţiere;
  j) contractul de munca şi/sau de prestări de servicii cu cel puţin un agent gradator, autorizat cu licenţa de agent gradator;
  k) documente care să ateste verificarea periodică metrologică anuala a aparatelor de măsura;
  l) contractul de asigurare şi dovada plăţii primelor de asigurare aferente poliţelor de asigurare plătite integral, valabile pentru spaţiile pentru care se solicita licenţierea depozitelor şi pentru cerealele şi seminţele oleaginoase care vor fi depozitate în spaţiile licenţiate;
  m) dovada plăţii taxei de licenţiere;
  n) autorizaţia fitosanitara de funcţionare a depozitului pentru care se solicita licenţa de depozit, eliberată de direcţia de carantina fitosanitara judeţeana sau a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială se afla depozitul respectiv, care se reînnoieşte conform reglementărilor în vigoare;
  o) autorizaţia de protecţie a muncii;
  p) autorizaţia privind paza contra incendiilor;
  q) autorizaţia de mediu;
  r) contractul de munca şi/sau de prestări de servicii cu personal de specialitate calificat - laboranţi, gestionari, operatori, silozari -, care să asigure în condiţii corespunzătoare recepţionarea şi livrarea cantitativă şi calitativă a cerealelor şi seminţelor oleaginoase depozitate, precum şi o buna stare de conservare a acestora pe perioada depozitării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


  Articolul 5

  Prin cererea de eliberare a licenţei de depozit depozitarul se angajează să respecte toate prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentelor norme metodologice.


  Articolul 6

  Depozitarul solicita distinct licenţa pentru fiecare depozit.


  Articolul 7

  (1) În cazul în care dosarul este incomplet Comisia comunica în scris depozitarului, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, lista cuprinzând documentele care lipsesc.
  (2) Depozitarul este obligat să completeze dosarul cu documentele indicate de Comisie în termen de 10 zile de la data primirii înştiinţării.
  (3) În cazul în care depozitarul nu depune documentaţia solicitată în termenul prevăzut la alin. (2), Comisia respinge cererea motivat, comunicând-o depozitarului în termen de 10 zile.


  Secţiunea a 2-a Condiţii tehnice pentru licenţierea depozitarului


  Articolul 8

  Incinta depozitului pentru care se face cererea de licenţiere trebuie să aibă gard de protecţie.


  Articolul 9

  Depozitul trebuie să fie conectat la reţeaua de alimentare cu energie electrica şi cu apa potabilă.


  Articolul 10

  (1) Intrarea/ieşirea în/din incinta depozitului se face pe o singura cale de acces specifica mijlocului de transport. De-a lungul caii de acces trebuie să existe următoarele:
  a) cabina de poarta;
  b) rampa de prelevare a probelor pentru determinarea calităţii produselor aduse cu mijloace de transport;
  c) dispozitiv de alarma antiefracţie şi incendiu;
  d) încăpere destinată persoanelor care predau sau preiau produse;
  e) materiale pentru paza şi stingerea incendiilor;
  f) echipamente pentru determinarea cantităţilor de produse intrate sau ieşite în/din depozit, precum şi pod-basculă pentru cântăriri, cu excepţia caii navale şi a caii ferate;
  g) indicatoare de orientare în incinta depozitului.
  (2) În termen de maximum 6 luni de la licenţiere depozitele vor fi dotate cu echipamente hardware şi software de aplicaţie, necesare pentru evidenta electronica a certificatelor de depozit şi pentru o conectare în timp real cu Registrul centralizat al certificatelor de depozit.


  Articolul 11

  Depozitul trebuie să aibă următoarele puncte de lucru:
  a) încăpere pentru determinări cantitative ale cerealelor şi seminţelor oleaginoase;
  b) laborator pentru gradarea cerealelor şi seminţelor oleaginoase;
  c) spaţii tehnologice pentru următoarele operaţiuni:
  (i) descărcarea mijloacelor de transport;
  (ii) încărcarea mijloacelor de transport;
  (iii) manipulări interioare;
  (iv) depozitare pe termen lung;
  (v) depozitarea subproduselor rezultate din condiţionare;
  (vi) adăpostirea utilajelor mobile;
  d) spaţii cu utilaje pentru condiţionarea cerealelor şi seminţelor oleaginoase aduse la depozit;
  e) spaţii cu linii tehnologice de transport al produselor în/din depozit;
  f) magazii pentru substanţe chimice;
  g) rezervoare pentru combustibili lichizi;
  h) rezervor de apă.


  Articolul 12

  (1) Laboratorul pentru gradarea cerealelor şi seminţelor oleaginoase trebuie să fie dotat cu:
  a) instrumente de prelevare a probelor;
  b) recipiente pentru colectarea probelor;
  c) instrumente pentru divizarea şi omogenizarea probelor de laborator;
  d) instrumente şi aparatura necesare pentru determinarea factorilor de gradare;
  e) instrumente, instalaţii şi aparatura pentru determinarea factorilor de gradare suplimentari şi speciali;
  f) documentaţie normativă, specifica pentru reglementarea metodelor şi a modului de lucru, în ceea ce priveşte activitatea de gradare;
  g) panou special pentru afişarea condiţiilor şi factorilor de gradare şi a listei anuale cuprinzând soiurile de grâu, orz şi orzoaica omologate şi aflate în cultura în România;
  h) încăpere special amenajată şi destinată păstrării probelor, probelor-martor şi de litigiu.
  (2) Punctul de determinare cantitativă a cerealelor şi seminţelor oleaginoase trebuie să fie dotat cu:
  a) echipamente autorizate conform legii pentru determinarea cantităţii;
  b) seturi de documente specifice pentru atestarea cantităţii de cereale şi de seminţe oleaginoase.
  (3) Punctele de descărcare şi de preluare a cerealelor şi seminţelor oleaginoase trebuie să fie dotate cu:
  a) buncăre special amenajate pentru descărcarea cerealelor şi seminţelor oleaginoase;
  b) dispozitiv hidraulic sau planuri înclinate pentru descărcarea mijloacelor de transport;
  c) relee de utilaje şi instalaţii tehnologice pentru preluarea şi transportul cerealelor şi al seminţelor oleaginoase în spaţiile de depozitare.
  (4) Punctele de încărcare a mijloacelor de transport trebuie să fie dotate, după caz, cu:
  a) tubulatura de scurgere la exterior prin cădere libera;
  b) mijloace mecanice cu snec şi/sau banda transportoare;
  c) mijloace auto cu cupe;
  d) sisteme vacuumatice de încărcare/descărcare şi de transport.


  Articolul 13

  (1) Spaţiile tehnologice pentru condiţionare exterioară trebuie să fie dotate cu:
  a) echipamente pentru separarea corpurilor străine;
  b) echipamente de protecţie împotriva poluării cu praf;
  c) instalaţii de uscare.
  (2) Spaţiile tehnologice pentru depozitare temporară şi manipulări exterioare trebuie să aibă cel puţin una dintre următoarele dotări:
  a) platforma betonată;
  b) şoproane tehnologice;
  c) drumuri de acces.
  (3) Spaţiile tehnologice pentru manipulări, operaţiuni interioare şi depozitare trebuie să fie dotate în funcţie de tipul depozitului, vertical sau orizontal, şi să îndeplinească, după caz, următoarele condiţii:
  a) să fie construite din materiale specifice, respectiv: cărămidă, beton armat sau panouri metalice, tencuite sau sclivisite, care să împiedice pătrunderea apei din precipitaţii;
  b) să fie dotate cu puncte de descărcare şi preluare şi cu instalaţii specifice pentru transportul cerealelor şi seminţelor oleaginoase în interior;
  c) să fie dotate cu utilaje tehnologice pentru condiţionare, reducerea umidităţii, aerare activa, combaterea infestării şi reducerea nivelului de praf;
  d) să fie dotate cu dispozitive de protecţie la căile de acces în interior, respectiv încuietori de siguranţa la uşi, şi cu geamuri şi grilaje la ferestre;
  e) să fie racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrica şi la reţeaua de protecţie împotriva incendiilor;
  f) să fie dotate cu o pista betonată de jur-împrejur;
  g) să fie prevăzute cu plăcute de identificare;
  h) să fie dotate cu aparatura şi instalaţii pentru controlul şi urmărirea evoluţiei calităţii şi stării de conservare pe perioada depozitării;
  i) spaţiile de depozitare plane (magaziile) să fie dotate cu instalaţii de aerare activa.
  (4) Spaţiile tehnologice pentru depozitarea subproduselor rezultate din condiţionare trebuie să fie compuse din incinte acoperite şi izolate de mediul ambiant, conform reglementărilor de mediu în vigoare şi normelor privind paza şi stingerea incendiilor.
  (5) Magaziile pentru substanţe chimice, rezervoarele pentru substanţe combustibile lichide şi rezervoarele de apa trebuie să fie dotate conform reglementărilor de mediu şi normelor privind paza şi stingerea incendiilor.


  Articolul 14

  Depozitarul asigura conservarea integrităţii contraprobelor sau probelor-martor de cereale şi/sau de seminţe oleaginoase, precum şi a probelor de litigiu pe toată perioada depozitării, precum şi încă 30 de zile după data livrării mărfii.


  Secţiunea a 3-a Condiţii financiare pentru licenţierea depozitarului


  Articolul 15

  Depozitarul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii financiare:
  a) să facă dovada că în ultimii 2 ani a încheiat activitatea cu profit (în cazul unităţilor nou-înfiinţate nu este necesar);
  b) să aibă capital social propriu de minimum 300.000 lei/tona pentru depozitul pentru care solicita licenţierea. Actualizarea valorii minime a capitalului social se va stabili în funcţie de rata inflaţiei, comunicată de Institutul Naţional de Statistica, prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice;
  c) să prezinte o scrisoare de bonitate bancară eliberată de banca comercială la care depozitarul are deschise conturile, în care să fie prezentaţi următorii indicatori: cifra de afaceri, lichiditate, solvabilitate şi rata rentabilităţii financiare, rezultaţi din ultimul bilanţ contabil anual şi din ultima balanţa de verificare, încheiate de societatea comercială;
  d) să prezinte dovada că nu are plăţi restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale; la solicitarea depozitarilor direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor certifica situaţia privind plăţile restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;
  e) să facă dovada cesionării către ministerul de resort a poliţelor de asigurare pentru spaţiile pentru care solicita licenţierea şi pentru cerealele şi seminţele oleaginoase care sunt depozitate în spaţiile licenţiate.


  Secţiunea a 4-a Licenţa de depozit


  Articolul 16

  (1) În vederea acordării licenţei de depozit Comisia, prin intermediul inspectorilor autorizaţi, verifica la faţa locului îndeplinirea condiţiilor tehnice pentru depozitare, conform instrucţiunilor şi normelor de licenţiere şi inspecţie a depozitelor, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
  (2) Verificarea condiţiilor financiare se face pe baza documentelor prezentate în dosarul de licenţiere la sediul Comisiei.


  Articolul 17

  Depozitarul este obligat să asigure inspectorilor autorizaţi accesul în incinta spaţiilor de depozitare şi să pună la dispoziţie documentele necesare în vederea acordării licenţei.


  Articolul 18

  (1) Comisia analizează dosarul cuprinzând cererea de eliberare a licenţei de depozit şi documentaţia aferentă depusa de depozitar, precum şi rapoartele inspectorilor autorizaţi.
  (2) În termen de 30 de zile de la data furnizării documentelor complete Comisia se va pronunţa cu privire la admiterea sau la respingerea cererii de eliberare a licenţei de depozit.
  (3) În cazul îndeplinirii condiţiilor tehnice şi financiare de depozitare Comisia admite cererea de licenţiere şi eliberează licenţa de depozit.
  (4) În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, Comisia respinge cererea de eliberare a licenţei de depozit prin decizie motivată şi înştiinţează depozitarul în scris despre aceasta.


  Articolul 19

  (1) Depozitarul poate contesta decizia de respingere a cererii de eliberare a licenţei de depozit, în termen de 10 zile de la primirea comunicării.
  (2) Contestaţia motivată se va depune la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, care este obligat să o analizeze şi, în termen de 10 zile, să comunice decizia petentului.


  Articolul 20

  În cazul în care unui depozitar i-a fost respinsă definitiv cererea de eliberare a licenţei de depozit, acesta se poate adresa cu o noua cerere după ce a luat măsurile de remediere a deficienţelor tehnice constatate de Comisie şi face dovada de îmbunătăţire a condiţiilor financiare.


  Articolul 21

  Depozitarul este obligat să comunice ministerului de resort, în termen de 10 zile, orice modificare a condiţiilor în care i-a fost eliberată licenţa de depozit, precum şi orice situaţie care poate conduce la imposibilitatea continuării activităţii în condiţiile în care a fost licenţiat.


  Articolul 22

  Depozitarul poate renunţa în mod voluntar la licenţa de depozit şi la efectele produse de aceasta, după lichidarea stocurilor de cereale şi seminţe oleaginoase angajate cu certificate de depozit, printr-o cerere scrisă adresată Comisiei.


  Articolul 23

  (1) Depozitarul poate solicita extinderea sau restrângerea licenţei de depozit, în cazul în care doreşte o extindere sau restrângere a capacităţii de depozitare pentru care a fost licenţiat.
  (2) În caz de extindere a capacităţii de depozitare depozitarul solicita printr-o cerere acordarea unei licenţe de depozit pentru capacitatea de depozitare suplimentară, urmând procedura iniţială.
  (3) În caz de restrângere a capacităţii de depozitare pentru care a fost licenţiat un depozitar, acesta solicita printr-o cerere eliberarea unei noi licenţe de depozit. Eliberarea noii licenţe de depozit se va face simultan cu revocarea celei vechi.


  Articolul 24

  (1) Licenţa de depozit, al carei model este prezentat în anexa nr. 1, se acorda pentru o perioada de 5 ani de la data emiterii ei pentru fiecare depozit, iar anual, înaintea campaniei de recoltare a cerealelor, se fac verificări obligatorii de către inspectorii autorizaţi.
  (2) Comisia are obligaţia de a deschide un registru de evidenta pentru licenţele de depozit eliberate, suspendate, revocate, anulate sau expirate.
  (3) Comisia are obligaţia de a verifica prin inspectorii autorizaţi, cel puţin o data pe semestru, menţinerea condiţiilor impuse la acordarea licenţei.


  Articolul 25

  Depozitarul care dispune de o licenţa de depozit eliberată de Comisie este obligat să o afişeze într-un loc vizibil în spaţiile destinate relaţiei cu publicul, la sediul depozitului licenţiat.


  Articolul 26

  Depozitele pentru care un depozitar a primit licenţa de depozit vor fi utilizate în mod exclusiv pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.


  Articolul 27

  (1) Cu 60 de zile înainte de expirarea valabilităţii licenţei de depozit depozitarul poate solicita prelungirea acesteia pentru unul sau mai mulţi ani, fără a depăşi maximum 3 ani.
  (2) Prelungirea licenţei de depozit se face numai după verificarea condiţiilor tehnice şi financiare, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.


  Articolul 28

  (1) În caz de pierdere, distrugere sau furt al licenţei de depozit depozitarul poate solicita Comisiei eliberarea unui duplicat al acesteia.
  (2) Duplicatul licenţei de depozit se eliberează pe baza unei cereri şi a declaraţiei pe propria răspundere, referitoare la împrejurarea în care s-a produs pierderea, distrugerea sau furtul acesteia, în termen de 30 de zile de la data la care s-a făcut publica în doua ziare de circulaţie naţională pierderea, distrugerea sau furtul licenţei de depozit.


  Capitolul 3 Suspendarea, anularea şi revocarea licenţei de depozit


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 29

  Licenţele de depozit se suspenda de Comisie în următoarele situaţii:
  a) depozitarul nu mai îndeplineşte condiţiile tehnice de licenţiere;
  b) se constata neîndeplinirea condiţiilor financiare care au stat la baza acordării licenţei de depozit, reprezentând o ameninţare pentru interesele deţinătorilor de certificate de depozit;
  c) depozitarul licenţiat nu a prelungit contractele de asigurare împotriva factorilor naturali şi de risc, prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) depozitarul comercializează cerealele şi seminţele oleaginoase depozitate în spaţiile licenţiate fără acordul deţinătorului de certificate de depozit;
  e) depozitarul nu păstrează cerealele şi seminţele oleaginoase pentru care s-au eliberat certificate de depozit în depozitele licenţiate;
  f) depozitarul nu furnizează toate informaţiile şi documentele cerute de inspectorii autorizaţi şi nu facilitează accesul acestora în toate încăperile/celulele depozitului licenţiat;
  g) neafişarea tarifului de depozitare practicat într-un loc vizibil, în spaţiile destinate relaţiilor cu publicul;
  h) refuzul nejustificat de a accepta cereale şi/sau seminţe oleaginoase până la capacitatea prevăzută în licenţa de depozit;
  i) depozitarul nu plăteşte cota către Fondul de garantare pentru certificatele de depozit.


  Articolul 30

  (1) Suspendarea licenţei de depozit se dispune atunci când una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 29 au fost constatate pe baza de proces-verbal de către reprezentanţii Comisiei.
  (2) Suspendarea durează până la remedierea deficienţelor care au determinat-o, dar nu mai mult de 6 luni.


  Articolul 31

  Licenţele de depozit se anulează în cazul transmiterii de date şi informaţii eronate privind respectarea condiţiilor tehnice şi/sau financiare.


  Articolul 32

  Licenţele de depozit se revoca în următoarele condiţii:
  a) eliberarea unei noi licenţe de depozit pentru o capacitate de depozitare extinsă sau restrânsă;
  b) se declara deschisă procedura de faliment al depozitarului;
  c) depozitarul emite fără acoperire sau falsifica un certificat de depozit;
  d) depozitarul nu a remediat deficientele în termen de 6 luni de la suspendarea licenţei de depozit;
  e) eliberarea certificatelor de depozit pentru o cantitate de cereale şi/sau de seminţe oleaginoase ce depăşeşte capacitatea de depozitare înscrisă în licenţa de depozit;
  f) depozitarul refuza livrarea cantităţii de cereale şi/sau de seminţe oleaginoase înscrise în certificatul de depozit. Pentru cantităţile de cereale şi/sau de seminţe oleaginoase a căror contravaloare este egala cu cheltuielile de depozitare neachitate nu reprezintă refuz;
  g) depozitarul nu mai are în posesie cerealele şi/sau seminţele oleaginoase conform datelor înscrise în certificatul de depozit şi pentru care a obţinut licenţa de depozit.


  Articolul 33

  (1) Decizia Comisiei de suspendare, revocare sau anulare a licenţei de depozit va fi motivată în scris şi notificată depozitarului.
  (2) Decizia de suspendare, revocare sau de anulare poate fi contestată de depozitar în termen de 10 zile de la notificare.
  (3) Contestaţia motivată se va depune la Comisie, care este obligată să o înainteze de îndată ministrului de resort, spre soluţionare.
  (4) Ministrul de resort se va pronunţa, în termen de 10 zile de la data primirii contestaţiei, cu privire la temeinicia acesteia.


  Articolul 34

  (1) Depozitarul are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la rămânerea definitiva a deciziei de suspendare, revocare sau anulare a licenţei de depozit, să predea licenţa de depozit Comisiei şi să afişeze aceasta decizie într-un loc vizibil în spaţiile destinate relaţiei cu publicul, la sediul depozitului care a fost licenţiat.
  (2) În caz de revocare depozitarul face o noua cerere de licenţiere şi, dacă se constata că nu mai subzistă cauzele care au condus la revocarea licenţei de depozit, Comisia eliberează o noua licenţa de depozit respectivului depozitar.
  (3) În cazul în care licenţa de depozit a fost anulată depozitarul nu mai poate face o noua cerere de eliberare a licenţei de depozit.


  Secţiunea a 2-a Măsuri administrative ce pot fi iniţiate în cazul suspendării, anulării sau revocării licenţei de depozit


  Articolul 35

  În cazul suspendării licenţei de depozit depozitarul este obligat să respecte şi să aducă la îndeplinire toate obligaţiile pe care şi le-a asumat prin contractele încheiate cu deţinătorii de certificate de depozit.


  Articolul 36

  Depozitarul a cărui licenţa de depozit este suspendată, anulată sau revocată, după caz, este obligat să anunţe, în termen de 7 zile, toţi deţinătorii de certificate eliberate de depozitarul respectiv. În acest caz deţinătorii certificatelor de depozit pot decide rezilierea unilaterala a contractelor de depozitare.


  Secţiunea a 3-a Sancţiuni


  Articolul 37

  Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) depozitarul nu mai îndeplineşte condiţiile tehnice de licenţiere;
  b) depozitarul care a fost licenţiat nu a prelungit contractele de asigurare împotriva factorilor naturali şi de risc pentru depozitul licenţiat;
  c) nerespectarea condiţiilor financiare prevăzute la art. 15 lit. b), care au stat la baza acordării licenţei de depozit;
  d) depozitarul comercializează cerealele şi seminţele oleaginoase depozitate fără acordul deţinătorului de certificat de depozit;
  e) depozitarul nu remite deţinătorului de certificate de depozit cerealele şi seminţele oleaginoase în aceeaşi cantitate şi calitate cu cele specificate în certificatul de depozit;
  f) depozitarul nu păstrează cerealele şi seminţele oleaginoase pentru care s-au eliberat certificate de depozit în depozitele licenţiate;
  g) depozitarul nu furnizează toate informaţiile şi documentele cerute de inspectorii autorizaţi şi nu permite accesul acestora în încăperile/celulele depozitului licenţiat;
  h) neafişarea tarifului de depozitare practicat la loc vizibil, în spaţiile destinate relaţiilor cu publicul, şi nepublicarea acestui tarif în doua ziare, dintre care unul de circulaţie naţională;
  i) refuzul nejustificat de a accepta cereale sau seminţe oleaginoase până la capacitatea prevăzută în licenţa de depozit;
  j) emiterea de certificate de depozit fără ca marfa să fie depozitată;
  k) emiterea certificatelor de depozit peste cantitatea sau calitatea cerealelor şi seminţelor oleaginoase aduse de deponenţi;
  l) manipularea cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase în scopul obţinerii unor partizi de produse cu calităţi superioare sau inferioare, fără acordul deţinătorului de certificat de depozit.


  Articolul 38

  Contravenţiile prevăzute la art. 37 se sancţionează cu amenda, după cum urmează:
  a) de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 37 lit. a), b), c) şi d);
  b) de la 15.000.000 lei la 40.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 37 lit. e), f) şi g);
  c) de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 37 lit. h);
  d) de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 37 lit. i) şi j);
  e) de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 37 lit. k) şi l).


  Articolul 39

  Contravenţiilor prevăzute la art. 37 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.


  Capitolul 4 Certificatul de depozit


  Secţiunea 1 Cerinţele de emitere şi conţinutul certificatelor de depozit


  Articolul 40

  (1) Comisia este autoritatea ministerului de resort împuternicită să gestioneze certificatele de depozit.
  (2) Ministerul de resort, la solicitarea Comisiei, încheie contracte de furnizare în scopul achiziţionării certificatelor de depozit şi licenţelor de depozit, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.


  Articolul 41

  (1) Ministerul de resort va prelua certificatele de depozit tipărite pe baza de proces-verbal şi le va preda Comisiei.
  (2) Comisia preda certificatele de depozit necompletate depozitarilor, la cererea acestora, în baza licenţei de depozit, pe baza de proces-verbal.


  Articolul 42

  Certificatul de depozit are doua părţi - certificatul şi talonul de gaj, care constituie titlu negociabil pentru garantarea creditelor.


  Articolul 43

  Modelul certificatului de depozit este prezentat în anexa nr. 2.


  Articolul 44

  (1) Depozitarul eliberează certificate de depozit la cererea deponenţilor, pe baza contractului de depozitare încheiat cu aceştia, pentru o perioada de maximum un an.
  (2) Depozitarul este obligat să anuleze certificatele de depozit care sunt completate în mod necorespunzător.
  (3) Contractul de depozitare conţine condiţiile şi termenele de depozitare, valoarea iniţială a cerealelor şi a seminţelor oleaginoase depozitate, tarifele de depozitare, cantităţile şi calitatea produselor depozitate, drepturile şi obligaţiile părţilor.
  (4) Valoarea produselor depozitate se stabileşte prin acordul părţilor, în condiţiile legii. Valoarea stabilită şi înscrisă în contractul de depozitare va sta la baza contractelor de asigurare şi a cererilor de despăgubire.


  Articolul 45

  (1) Certificatul de depozit se eliberează pentru o cantitate de cereale şi/sau de seminţe oleaginoase de minimum 5 tone.
  (2) După recepţionarea cantităţii de cereale şi/sau de seminţe oleaginoase la depozit se pot emite, la cererea deponentului, mai multe certificate de depozit pe diviziuni ale cantităţii totale.


  Articolul 46

  Depozitarul poate elibera certificate de depozit şi pentru cerealele şi/sau seminţele oleaginoase achiziţionate în nume propriu şi depozitate în spaţiile pentru care exista o licenţa de depozit, cu avizul unui inspector autorizat pentru controlul activităţilor de licenţiere.


  Articolul 47

  Depozitarul este obligat să păstreze în condiţii de siguranţa toate certificatele de depozit neeliberate, să ţină o evidenta corecta şi completa a cantităţilor de cereale şi/sau de seminţe oleaginoase recepţionate, depozitate şi livrate.


  Articolul 48

  Reprezentanţii Comisiei sau inspectorii autorizaţi sunt împuterniciţi să examineze toate registrele, evidentele, actele, documentele şi conturile depozitarului licenţiat.


  Articolul 49

  La solicitarea expresă a ministerului de resort depozitarul licenţiat este obligat să transmită informări şi/sau rapoarte conform cererii acestuia.


  Secţiunea a 2-a Înregistrarea certificatelor de depozit


  Articolul 50

  Înregistrarea certificatelor de depozit se face într-un registru unic - Registrul centralizat al certificatelor de depozit, denumit în continuare Registru.


  Articolul 51

  (1) Registrul este gestionat de Comisie şi va fi actualizat permanent.
  (2) Comisia are în componenta un birou al Registrului.
  (3) Biroul are obligaţia să raporteze conducerii Comisiei schimbările privind gestiunea certificatelor şi să le actualizeze în Registru.


  Articolul 52

  (1) Registrul trebuie să cuprindă următoarele rubrici:
  a) numărul de intrare;
  b) numărul şi data eliberării licenţei de depozit;
  c) denumirea şi sediul depozitarului;
  d) numărul de înregistrare la registrul comerţului;
  e) capacitatea de depozitare pentru depozitul licenţiat şi adresa depozitului;
  f) numărul şi data prelungirii, suspendării, anulării sau revocării licenţei de depozit, dacă este cazul;
  g) seria şi numărul exemplarelor certificatelor de depozit predate depozitarului;
  h) seria şi numărul certificatelor de depozit returnate de depozitar.
  (2) Modelul Registrului este prezentat în anexa nr. 3.


  Articolul 53

  Accesul creditorilor gajişti sau al altor persoane fizice şi juridice interesate la datele din Registru se face conform normelor emise de Comisie şi aprobate de ministrul de resort.


  Articolul 54

  (1) Depozitarii au obligaţia să transmită trimestrial, în vederea completării în Registru, numărul total, numărul şi seria certificatelor de depozit primite, din care numărul total, numărul şi seria certificatelor de depozit eliberate, completate greşit, anulate sau necompletate.
  (2) Depozitarii sunt obligaţi să ţină evidenta certificatelor eliberate, necompletate sau anulate într-un registru de evidenta a certificatelor de depozit.


  Secţiunea a 3-a Regimul certificatelor de depozit


  Articolul 55

  (1) Certificatul de depozit poate fi tranzacţionat între deţinătorul acestuia şi un potenţial cumpărător prin bursele de mărfuri sau prin alte modalităţi prevăzute de lege.
  (2) Noul deţinător al certificatului de depozit, după plata contravalorii certificatului de depozit, va înscrie datele de identificare şi va semna în secţiunea destinată acestui scop din certificatul de depozit. În termen de 30 de zile noul proprietar va solicita depozitarului eliberarea unui nou certificat de depozit pe numele sau, în condiţiile contractului de depozitare încheiat de primul deţinător.


  Articolul 56

  (1) Certificatul de depozit poate servi la constituirea unei garanţii reale mobiliare asupra cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase depozitate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (2) După încheierea contractului de creditare creditorul îşi va înscrie în certificatul de depozit datele de identificare, precum şi valoarea creditului, dobânda aferentă şi scadenta şi va semna împreună cu deţinătorul certificatului de depozit în secţiunea destinată acestui scop din certificatul de depozit.
  (3) Remiterea talonului de gaj creditorului reprezintă dovada constituirii gajului asupra certificatului de depozit în favoarea creditorului.
  (4) Creditorul trebuie să înştiinţeze depozitarul emitent al certificatului de depozit în termen de 5 zile de la constituirea gajului. După primirea comunicării creditorului gajist depozitarul se obliga să facă menţiunile respective în registrul de evidenta a certificatelor de depozit eliberate. Depozitarul nu va livra cantităţile înscrise în certificatul de depozit decât dacă acesta este însoţit de talonul de gaj.


  Articolul 57

  (1) Talonul de gaj constituie gaj pentru garantarea creditelor; acesta se păstrează de creditorul gajist până la rambursarea creditului şi a dobânzilor aferente.
  (2) Depozitarul livrează produsele depozitate care fac obiectul garantării creditului doar la prezentarea talonului de gaj de către creditorul gajist sau de către terţe persoane care l-au dobândit ulterior.
  (3) Pentru constituirea unui nou gaj deţinătorul certificatului de depozit solicita depozitarului un nou certificat de depozit, cu obligaţia de a restitui talonul de gaj, care se anulează.


  Articolul 58

  (1) Valabilitatea certificatului de depozit încetează la termenul de valabilitate prevăzut în acesta.
  (2) În cazul în care la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de depozit deţinătorul acestuia doreşte încheierea unui nou contract de depozitare, depozitarul retrage vechiul certificat şi eliberează un certificat nou, cu un alt termen.
  (3) Operaţiunea nu se executa în cazul în care certificatul a fost gajat, iar deţinătorul certificatului de depozit nu prezintă talonul de gaj.


  Articolul 59

  Dacă deţinătorul certificatului de depozit doreşte să vândă cerealele şi/sau seminţele oleaginoase depozitate înainte de termenul de scadenta a creditului, pentru care a garantat cu certificatul de depozit, îl va înştiinţa despre aceasta pe creditorul gajist.


  Articolul 60

  În cazul nerambursării la scadenta a creanţei garantate cu certificatul de depozit executarea garanţiei mobiliare se realizează potrivit prevederilor titlului VI "Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.


  Articolul 61

  Creditorul gajist poate cere aplicarea sechestrului asupra cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase aflate în posesia depozitarului, în cazul în care depozitarul nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 57 alin. (2).


  Articolul 62

  În cazul pierderii, furtului sau deteriorării certificatului de depozit, posesorul lui va declara nul titlul respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi va înştiinţa depozitarul, căruia îi va cere eliberarea unui nou certificat de depozit. Depozitarul va elibera un duplicat în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.


  Secţiunea a 4-a Procedura de executare a certificatului de depozit


  Articolul 63

  Certificatul de depozit se executa în următoarele cazuri şi după următoarea procedura:
  a) deţinătorul certificatului de depozit comunica depozitarului dispoziţia sa de livrare a cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase depozitate, în orice moment pe durata de valabilitate a certificatului de depozit;
  b) în termen de maximum 10 zile de la data dispoziţiei de livrare depozitarul face livrarea în ordinea primirii dispoziţiilor de livrare de la alţi deţinători de certificate de depozit şi în funcţie de capacitatea tehnica de încărcare în mijloace de transport a depozitului licenţiat;
  c) în cazul în care deţinătorul certificatului de depozit are de plata anumite sume ca urmare a comunicării dispoziţiei de livrare peste termenul limita de valabilitate a certificatului de depozit, dar nu mai mult de 10 zile, acesta are posibilitatea să plătească aceste sume până la începerea încărcării mijloacelor de transport;
  d) în cazul în care certificatul de depozit nu este gajat, iar deţinătorul certificatului de depozit nu a plătit cheltuielile de depozitare către depozitar, executarea asupra cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase se face conform prevederilor din contractul încheiat între părţi;
  e) în cazul în care certificatul de depozit a fost executat la cererea creditorului gajist, ca urmare a prezentării talonului de gaj, deţinătorul certificatului de depozit va primi eventuala diferenţa de suma rămasă după executarea de către creditorul gajist a garanţiei reale mobiliare şi după reţinerea de către depozitar a contravalorii cheltuielilor legate de depozitare;
  f) în toate cazurile, dacă deţinătorul certificatului de depozit nu prezintă şi talonul de gaj, livrarea produselor depozitate se suspenda până la expirarea unui termen de 10 zile după data scadentei creditului pentru care s-a constituit gaj;
  g) la expirarea termenului de 10 zile prevăzut la lit. f), dacă deţinătorul certificatului de depozit nu rambursează creditul acordat, creditorul va dispune vânzarea produselor depozitate;
  h) depozitarul are datoria să păstreze cerealele şi/sau seminţele oleaginoase până în momentul în care creditorul gajist dispune vânzarea lor pentru recuperarea datoriilor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data expirării valabilităţii certificatului de depozit. Daunele rezultate din suspendarea livrării şi costurile suplimentare aferente depozitării cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase se acoperă din sumele rezultate din vânzarea acestora;
  i) mijloacele de transport se asigura de adjudecatarul produselor depozitate;
  j) în cazul vânzării produselor prin licitaţie adjudecatarul se prezintă la depozitul de livrare pentru încărcare la data stabilită de comun acord cu depozitarul;
  k) cerealele şi/sau seminţele oleaginoase livrate adjudecatarului trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ şi cantitativ cu datele menţionate în certificatul de depozit.


  Articolul 64

  Dacă depozitarul nu mai are în posesie cerealele şi/sau seminţele oleaginoase conform datelor înscrise în certificatul de depozit, protejarea intereselor financiare ale deponenţilor se realizează prin Fondul de garantare pentru certificatele de depozit.


  Secţiunea a 5-a Livrarea şi expedierea cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase depozitate


  Articolul 65

  (1) Depozitarul licenţiat este obligat să livreze cerealele şi/sau seminţele oleaginoase conform cantităţii şi calităţii înscrise în certificatul de depozit.
  (2) Livrarea se va face numai dacă deţinătorul certificatului de depozit prezintă atât certificatul de depozit, cât şi talonul de gaj.


  Articolul 66

  (1) Deţinătorul certificatului de depozit este obligat să semneze o confirmare de primire a cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase livrate de depozitar şi să returneze certificatul de depozit şi talonul de gaj depozitarului la livrarea la cerere.
  (2) Depozitarul sau reprezentantul sau legal este obligat să anuleze certificatul de depozit aferent cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase livrate, prin aplicarea ştampilei "ANULAT" şi prin semnarea acestuia.
  (3) Depozitarul nu face livrări parţiale din cantitatea menţionată într-un certificat de depozit.


  Articolul 67

  (1) Depozitarul este obligat să determine cantitatea şi calitatea produselor ce urmează să fie livrate în prezenta deţinătorului de certificat de depozit sau a unui reprezentant numit de acesta.
  (2) În cazul livrării cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase către deţinătorul de certificat de depozit după expirarea termenului de valabilitate prevăzut în certificatul de depozit sau în cazul livrării către adjudecatarul acestora, depozitarul este obligat să înmâneze proprietarului produselor sau reprezentantului acestuia, pentru fiecare mijloc de transport, o proba-martor sigilată. O a doua proba-martor este păstrată de depozitar timp de 30 de zile de la data livrării integrale a mărfii.
  (3) Orice contestare a calităţii produselor livrate se face pe baza probelor-martor. Partea care se considera neîndreptăţită trimite proba-martor sigilată la un laborator atestat.


  Articolul 68

  În cazul în care la data expirării termenului de valabilitate a certificatului de depozit deţinătorul certificatului de depozit nu se prezintă în termen de 30 de zile pentru a încheia un nou contract de depozitare sau nu solicita livrarea cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase respective, depozitarul poate cere vânzarea prin licitaţie a cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase depozitate pentru a acoperi contravaloarea serviciilor prestate. Sumele rămase vor fi restituite proprietarului cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase respective sau vor fi consemnate la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pe numele acestuia.


  Capitolul 5 Fondul de garantare pentru certificatele de depozit


  Articolul 69

  Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, denumit în continuare Fond, este administrat de ministerul de resort.


  Articolul 70

  Fondul trebuie să acopere în orice moment minimum 5% şi maximum 10% din valoarea totală a certificatelor de depozit emise. Nota de calcul privind stabilirea cotelor minime şi maxime de constituire a Fondului este prevăzută în anexa nr. 4.


  Articolul 71

  (1) Fondul se constituie din:
  a) cota plătită de depozitari, reprezentând 0,5% din valoarea tranzacţiei;
  b) dobânda la depozitul din contul purtător de dobânzi;
  c) executarea poliţelor de asigurare;
  d) sumele rezultate din valorificarea bunurilor, executată de ministerul de resort - construcţii speciale de depozitare, inclusiv echipamentele acestora, mijloace mecanice de transport, încărcare şi descărcare, aparatura de cântărire, analiza şi control etc.
  (2) Pentru contribuţia prevăzută la alin. (1) lit. a) plata se face prin virarea cotei în contul Fondului, în termen de 5 zile de la data efectuării tranzacţiei. În caz contrar se aplica penalizări de 1% pe zi.


  Articolul 72

  (1) Ministerul de resort va deschide un cont purtător de dobânzi la trezoreria statului, sub denumirea "Fondul de garantare pentru certificatele de depozit".
  (2) Indiferent de sursa de constituire, Fondul are ca unica utilizare protejarea intereselor financiare ale deponenţilor în situaţia în care un depozitar nu reuşeşte să îşi îndeplinească sarcinile şi obligaţiile, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice.
  (3) Organele de control financiar sunt împuternicite să verifice corectitudinea calculării, reţinerii şi virării contribuţiilor în contul Fondului.


  Articolul 73

  În cazul în care deţinătorul certificatului de depozit sau, după caz, creditorul gajist nu primeşte de la depozitarul licenţiat cerealele şi/sau seminţele oleaginoase, conform celor înscrise în certificatul de depozit, poate solicita, printr-o cerere adresată Comisiei, să fie despăgubit.


  Articolul 74

  Comisia are obligaţia să analizeze la depozitul licenţiat modul în care s-a creat litigiul şi să facă propuneri de soluţionare ministerului de resort, în termen de 15 zile de la primirea cererii.


  Articolul 75

  Ministerul de resort analizează propunerea de soluţionare a Comisiei şi hotărăşte în termen de 15 zile modul de rezolvare.


  Articolul 76

  Deţinătorul certificatului de depozit sau creditorul gajist păgubit primeşte contravaloarea certificatului de depozit de la Fond numai după ce preda certificatul de depozit, respectiv talonul de gaj, la Comisie.


  Articolul 77

  (1) În cazul plăţilor efectuate din Fond ministerul de resort iniţiază operaţiunea de recuperare a sumelor plătite deţinătorului certificatului de depozit sau creditorului gajist.
  (2) Până la soluţionarea litigiului ministerul de resort, prin organele de executare, poate aplica sechestru pe toate bunurile deţinute de depozitar.
  (3) Depozitarului găsit în culpa i se revoca licenţa de depozit şi acesta nu mai are dreptul să primească licenţa de depozit pe toată perioada funcţionarii ca agent economic.
  (4) Fondul este realimentat din sumele obţinute de la depozitarul găsit în culpa.


  Articolul 78

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1
  ─────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
                                 ROMÂNIA
       ┌───────┐
       │ │
       │ Stema │ MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
       │ │
       └───────┘ LICENŢĂ
            pentru depozitarea cerealelor şi seminţelor oleaginoase
                        ┌────────────┬───────────┐
                     Nr.│ │ │
                        └────────────┴───────────┘
      Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
      în baza art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea
  depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de
  depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru
  certificatele de depozit, cu modificările şi completările ulterioare, acordă
      ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │ (numele)
      ├──────────────────────────────────────────────────────────┤
      │ │ (adresa)
      ├───────────────────┬──────────────────────────────────────┘
      │ │(numărul de înregistrare în registrul comerţului)
      └───────────────────┘
                                           ┌─────────────┐
   licenţă de depozit pentru cantitatea de │ │mii tone şi dreptul
                                           └─────────────┘
   de a elibera certificat de depozit pentru depozitele din:
                  ┌───────┐ ┌──────┐
      Localitatea │ │mii tone Localitatea│ │mii tone
      ────────────┼───────┤ ─────────────┼──────┼─────────
      Localitatea │ │mii tone Localitatea│ │mii tone
      ────────────┼───────┤ ─────────────┼──────┼─────────
      Localitatea │ │mii tone Localitatea│ │mii tone
   ───────────────┴───────┴───────────────────────────────┴──────┴───────────────
     Licenţa este însoţită în mod obligatoriu de planul de situaţie în secţiune
     orizontala, elaborat de un proiectant autorizat.
                               ┌──────────────────────────────┐
        Termen de valabilitate │ - │
                               ├──────────────────────────────┤
        Termen de prelungire │ - │
                               └──────────────────────────────┘
     Licenţa se poate prelungi conform art. 11 din Ordonanţa Guvernului
     nr. 56/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
                                      Ministru,
                                .......................
        ┌──────────────────────┐
        │ data: │
        └──────────────────────┘


  Anexa 1a
  ────────
  la normele metodologice
  ───────────────────────
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 noiembrie 2001, la pagina 9, (a se vedea imaginea asociată).


  Anexa 1b
  ────────
  la normele metodologice
  ───────────────────────
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 noiembrie 2001, la pagina 10, (a se vedea imaginea asociată).


  Anexa 2a)
  ──────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
     ┌───────┐
     │ MODEL │
     └───────┘
                              CERTIFICAT DE DEPOZIT
                                     (faţă)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ LICENŢA Nr. SERIE ŞI NUMĂR │
  │ CERTIFICAT DE DEPOZIT │
  │ _____/_______ _______/___________ │
  │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
  │ CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU CEREALE │ │
  │ ŞI/SAU SEMINŢE OLEAGINOASE │ Contract de depozitare nr.│
  │ │ ___________/____________ │
  │Eliberat la data de ______/_______/_______ │ │
  │ │ Încheiat la data de │
  │Valabil până la _________/_______/________ │ _____/________/_________ │
  │ │ │
  │De către: (nume depozitar) _______________________│ │
  │ │ │
  │Adresa Depozit ___________________________________│ │
  │Nr. Înmatriculare la Registrul Comerţului ________│ │
  │Codul fiscal al depozitarului ____________________│ DEPONENT │
  │Adresa depozitar _________________________________│ │
  │ │ │
  │ │ │
  │DEPOZIT LICENŢIAT în conformitate cu prevederile │═══════════════════════════│
  │Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 cu modificările │ │
  │şi completările ulterioare │═══════════════════════════│
  │ │ │
  │ pentru depozitarea în depozitul │ │
  │de mai sus a cerealelor şi/sau seminţelor │ │
  │oleaginoase având cantitatea, tipul, clasa şi │ Cereale şi/sau seminţe │
  │gradul înscrise în prezentul certificat, conform │oleaginoase recepţionate la│
  │legislaţiei în vigoare privitoare la depozitarea │data de: ____/_____/______ │
  │cerealelor şi seminţelor oleaginoase şi termenii │ │
  │contractului de depozitare. Cantitatea şi cali- │ │
  │tatea (gradul şi greutatea) sunt cele determinate │ │
  │de către agenţii gradatori autorizaţi conform │ │
  │legislaţiei în vigoare. Cerealele depozitate │ │
  │sunt asigurate în totalitate de către depozitarul │ │
  │semnatar, conform legislaţiei. Cerealele şi semin-│ │
  │tele oleaginoase sunt acceptate cu condiţia ca │ │
  │deţinătorul acestui certificat să solicite livra- │ │
  │rea la nu mai târziu de un an de la data înscrisă │ │
  │în certificatul de depozit în termen de maximum │ │
  │zece zile de la data dispoziţiei de livrare. │ │
  │ │═══════════════════════════│
  │══════════════════════════════════════════════════│Nume baza recepţie: │
  │Completarea frauduloasă a acestui certificat la │────────────┬──────────────│
  │depozit, modificarea sau îndepărtarea ilegala a │Contravaloa-│ Plata │
  │părţilor reprezentate de certificatul de depozit │rea depozi- │ depozitării │
  │se pedepseşte conform legii │tarii, din │ până la │
  ├──────────────────────────────────────────────────┤care │ │
  ├──────┬──────────┬──────┬────────┬────┬───────────┼─────┬──────┼──┬────┬──────┤
  │Tipul │Cantitate │ Grad │Spărturi│Masa│Impurităţi │Plăţi│ Rest │Zi│Luna│ An │
  │cerea-│recepţio- │alocat│ │hec-│şi corpuri │ în │ de │ │ │ │
  │lelor │nată │ │ │to- │străine (%)│avans│plăţi │ │ │ │
  │ sau │ │ │ │li- │ │-lei-│-lei- │ │ │ │
  │semin-│ (kg) │ │ % │tri-│ │ │ │ │ │ │
  │ţelor │ │ │ │că │ │ │ │ │ │ │
  │olea- │ │ │ │(kg/│ │ │ │ │ │ │
  │ginoa-│ │ │ │ hl)│ │ │ │ │ │ │
  │se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┴──────────┴──────┴────────┴────┴───────────┼─────┴──────┴──┴────┴──────┤
  │ │Tarifele includ operaţiuni-│
  │ ELIBERAT DE DEPOZITUL (nume depozit)____________│le de recepţie, uscare, │
  │ │condiţionare şi depozitare │
  │REPREZENTAT DE (nume şi prenume depozitar sau │şi păstrare. │
  │reprezentantul acestuia) _________________________│Defalcarea acestora se pot │
  │ │face la cererea deponen- │
  │ │tului. │
  │ Loc ştampila ______________ │ │
  │ │ │
  │ │ │
  │ Semnătura autorizata ________________ │ │
  │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
  │ Informaţii suplimentare (care nu fac parte din certificatul de depozit) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Umiditate (%) ________ Conţinut de proteina _______ Indice de cădere _______ │
  │ │
  │ Conţinut ulei (%) ____________ Alte caracteristici fizico-chimice ______ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
     ┌───────┐
     │ MODEL │
     └───────┘
                              CERTIFICAT DE DEPOZIT
                                    (verso)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ SPAŢIU DESTINAT DEŢINĂTORULUI DE CERTIFICAT DE DEPOZIT │
  │ │
  │ │
  │ Subsemnatul, depozitar, andosez acest certificat de depozit şi certific │
  │faptul că la data înscrisă, persoana specificată este proprietara cerealelor │
  │şi/sau seminţelor oleaginoase reprezentate de acest înscris şi certific │
  │faptul că nu exista alte gajuri, ipoteci asupra cerealelor şi/sau seminţelor │
  │ oleaginoase respective. │
  │ │
  │ │
  │ │
  │Date identificare ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────┐ │
  │proprietar Nume │ │ Prenume │ │ │
  │ ┌──────────┼───────────┬──────────┤ ├─────────────────┤ │
  │Cod numeric │ │Cod fiscal │ │ Adresa │ │ │
  │ └──────────┘ └──────────┘ └─────────────────┘ │
  │ │
  │ │
  │Nume şi prenume┌───────────────────────────────┐ │
  │depozitar │ │Data transfer │
  │ ├───────────────────────────────┤proprietar │
  │Semnătura │ │ │
  │ └───────────────────────────────┘ └─────┴────┴───┘│
  │ │
  │ │
  │ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 2b)
  ─────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
     ┌───────┐
     │ MODEL │
     └───────┘
                         CERTIFICAT DEPOZIT - TALON DE GAJ
                                     (faţă)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ LICENŢA Nr. SERIE ŞI NUMĂR │
  │ CERTIFICAT DE DEPOZIT │
  │ _____/_______ _______/___________ │
  │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
  │ CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU CEREALE │ │
  │ ŞI/SAU SEMINŢE OLEAGINOASE │ Contract de depozitare nr.│
  │ │ ___________/____________ │
  │Eliberat la data de ______/_______/_______ │ │
  │ │ Încheiat la data de │
  │Valabil până la _________/_______/________ │ _____/________/_________ │
  │ │ │
  │De către: (nume depozitar) _______________________│ │
  │ │ │
  │Adresa Depozit ___________________________________│ │
  │Nr. Înmatriculare la Registrul Comerţului ________│ │
  │Codul fiscal al depozitarului ____________________│ DEPONENT │
  │Adresa depozitar _________________________________│ │
  │ │ │
  │ │ │
  │DEPOZIT LICENŢIAT în conformitate cu prevederile │═══════════════════════════│
  │Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 cu modificările │ │
  │şi completările ulterioare │═══════════════════════════│
  │ │ │
  │ pentru depozitarea în depozitul │ │
  │de mai sus a cerealelor şi/sau seminţelor │ │
  │oleaginoase având cantitatea, tipul, clasa şi │ Cereale şi/sau seminţe │
  │gradul înscrise în prezentul certificat, conform │oleaginoase recepţionate la│
  │legislaţiei în vigoare privitoare la depozitarea │data de: ____/_____/______ │
  │cerealelor şi seminţelor oleaginoase şi termenii │ │
  │contractului de depozitare. Cantitatea şi cali- │ │
  │tatea (gradul şi greutatea) sunt cele determinate │ │
  │de către agenţii gradatori autorizaţi conform │ │
  │legislaţiei în vigoare. Cerealele depozitate │ │
  │sunt asigurate în totalitate de către depozitarul │ │
  │semnatar, conform legislaţiei. Cerealele şi semin-│ │
  │tele oleaginoase sunt acceptate cu condiţia ca │ │
  │deţinătorul acestui certificat să solicite livra- │ │
  │rea la nu mai târziu de un an de la data înscrisă │ │
  │în certificatul de depozit în termen de maximum │ │
  │zece zile de la data dispoziţiei de livrare. │ │
  │ │═══════════════════════════│
  │══════════════════════════════════════════════════│Nume baza recepţie: │
  │Completarea frauduloasă a acestui certificat la │────────────┬──────────────│
  │depozit, modificarea sau îndepărtarea ilegala a │Contravaloa-│ Plata │
  │părţilor reprezentate de certificatul de depozit │rea depozi- │ depozitării │
  │se pedepseşte conform legii │tarii, din │ până la │
  ├──────────────────────────────────────────────────┤care │ │
  ├──────┬──────────┬──────┬────────┬────┬───────────┼─────┬──────┼──┬────┬──────┤
  │Tipul │Cantitate │ Grad │Spărturi│Masa│Impurităţi │Plăţi│ Rest │Zi│Luna│ An │
  │cerea-│recepţio- │alocat│ │hec-│şi corpuri │ în │ de │ │ │ │
  │lelor │nată │ │ │to- │străine (%)│avans│plăţi │ │ │ │
  │ sau │ │ │ │li- │ │-lei-│-lei- │ │ │ │
  │semin-│ (kg) │ │ % │tri-│ │ │ │ │ │ │
  │telor │ │ │ │că │ │ │ │ │ │ │
  │olea- │ │ │ │(kg/│ │ │ │ │ │ │
  │ginoa-│ │ │ │ hl)│ │ │ │ │ │ │
  │se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┴──────────┴──────┴────────┴────┴───────────┼─────┴──────┴──┴────┴──────┤
  │ │Tarifele includ operaţiuni-│
  │ ELIBERAT DE DEPOZITUL (nume depozit)____________│le de recepţie, uscare, │
  │ │condiţionare şi depozitare │
  │REPREZENTAT DE (nume şi prenume depozitar sau │şi păstrare. │
  │reprezentantul acestuia) _________________________│Defalcarea acestora se pot │
  │ │face la cererea deponen- │
  │ │tului. │
  │ Loc ştampila ______________ │ │
  │ │ │
  │ │ │
  │ Semnătura autorizata ________________ │ │
  │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
  │ Informaţii suplimentare (care nu fac parte din certificatul de depozit) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Umiditate (%) ________ Conţinut de proteina _______ Indice de cădere _______ │
  │ │
  │ Conţinut ulei (%) ____________ Alte caracteristici fizico-chimice ______ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
     ┌───────┐
     │ MODEL │
     └───────┘
                     CERTIFICAT DE DEPOZIT - TALON DE GAJ
                                    (verso)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ 1) Girant ..................................................... │
  │ Girat către ................................................... │
  │ Credit în suma de ............................................. │
  │ Dobânda ...................., alte cheltuieli ................. │
  │ Scadenta ..................... │
  │ Observaţii .................................................... │
  │ Data girului .................................................. │
  │ │
  │ │
  │ ....................... L.S. │
  │ Semnătura girantului │
  │ │
  │ │
  │ 2) Girant ..................................................... │
  │ Girat către ................................................... │
  │ Credit în suma de ............................................. │
  │ Dobânda ...................., alte cheltuieli ................. │
  │ Scadenta ..................... │
  │ Observaţii .................................................... │
  │ Data girului .................................................. │
  │ │
  │ │
  │ ....................... L.S. │
  │ Semnătura girantului │
  │ │
  │ │
  │ Atestarea părţilor │
  │ ────────────────── │
  │ 1) Am primit │
  │ a) Suma de ................................................. │
  │ reprezentând ............................................ │
  │ ......................................................... │
  │ b) Documentul .............................................. │
  │ reprezentând ............................................ │
  │ Emis la ordinul ......................................... │
  │ Conform ................................................. │
  │ Giratar ................................................. │
  │ Data .................................................... │
  │ │
  │ │
  │ ........................... L.S. │
  │ │
  │ Semnătura giratarului │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 2c)
  ──────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
     ┌─────────────┐
     │ MODEL COPIE │
     └─────────────┘
                              CERTIFICAT DE DEPOZIT
                            (care rămâne la depozitar)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ LICENŢA Nr. SERIE ŞI NUMĂR │
  │ CERTIFICAT DE DEPOZIT │
  │ _____/_______ _______/___________ │
  │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
  │ CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU CEREALE │ │
  │ ŞI/SAU SEMINŢE OLEAGINOASE │ Contract de depozitare nr.│
  │ │ ___________/____________ │
  │Eliberat la data de ______/_______/_______ │ │
  │ │ Încheiat la data de │
  │Valabil până la _________/_______/________ │ _____/________/_________ │
  │ │ │
  │De către: (nume depozitar) _______________________│ │
  │ │ │
  │Adresa Depozit ___________________________________│ │
  │Nr. Înmatriculare la Registrul Comerţului ________│ │
  │Codul fiscal al depozitarului ____________________│ DEPONENT │
  │Adresa depozitar _________________________________│ │
  │ │ │
  │ │ │
  │DEPOZIT LICENŢIAT în conformitate cu prevederile │═══════════════════════════│
  │Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 cu modificările │ │
  │şi completările ulterioare │═══════════════════════════│
  │ │ │
  │ pentru depozitarea în depozitul │ │
  │de mai sus a cerealelor şi/sau seminţelor │ │
  │oleaginoase având cantitatea, tipul, clasa şi │ Cereale şi/sau seminţe │
  │gradul înscrise în prezentul certificat, conform │oleaginoase recepţionate la│
  │legislaţiei în vigoare privitoare la depozitarea │data de: ____/_____/______ │
  │cerealelor şi seminţelor oleaginoase şi termenii │ │
  │contractului de depozitare. Cantitatea şi cali- │ │
  │tatea (gradul şi greutatea) sunt cele determinate │ │
  │de către agenţii gradatori autorizaţi conform │ │
  │legislaţiei în vigoare. Cerealele depozitate │ │
  │sunt asigurate în totalitate de către depozitarul │ │
  │semnatar, conform legislaţiei. Cerealele şi semin-│ │
  │tele oleaginoase sunt acceptate cu condiţia ca │ │
  │deţinătorul acestui certificat să solicite livra- │ │
  │rea la nu mai târziu de un an de la data înscrisă │ │
  │în certificatul de depozit în termen de maximum │ │
  │zece zile de la data dispoziţiei de livrare. │ │
  │ │═══════════════════════════│
  │══════════════════════════════════════════════════│Nume baza recepţie: │
  │Completarea frauduloasă a acestui certificat la │────────────┬──────────────│
  │depozit, modificarea sau îndepărtarea ilegala a │Contravaloa-│ Plata │
  │părţilor reprezentate de certificatul de depozit │rea depozi- │ depozitării │
  │se pedepseşte conform legii │tarii, din │ până la │
  ├──────────────────────────────────────────────────┤care │ │
  ├──────┬──────────┬──────┬────────┬────┬───────────┼─────┬──────┼──┬────┬──────┤
  │Tipul │Cantitate │ Grad │Spărturi│Masa│Impurităţi │Plăţi│ Rest │Zi│Luna│ An │
  │cerea-│recepţio- │alocat│ │hec-│şi corpuri │ în │ de │ │ │ │
  │lelor │nată │ │ │to- │străine (%)│avans│plăţi │ │ │ │
  │ sau │ │ │ │li- │ │-lei-│-lei- │ │ │ │
  │semin-│ (kg) │ │ % │tri-│ │ │ │ │ │ │
  │telor │ │ │ │că │ │ │ │ │ │ │
  │olea- │ │ │ │(kg/│ │ │ │ │ │ │
  │ginoa-│ │ │ │ hl)│ │ │ │ │ │ │
  │se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┴──────────┴──────┴────────┴────┴───────────┼─────┴──────┴──┴────┴──────┤
  │ │Tarifele includ operaţiuni-│
  │ ELIBERAT DE DEPOZITUL (nume depozit)____________│le de recepţie, uscare, │
  │ │condiţionare şi depozitare │
  │REPREZENTAT DE (nume şi prenume depozitar sau │şi păstrare. │
  │reprezentantul acestuia) _________________________│Defalcarea acestora se pot │
  │ │face la cererea deponen- │
  │ │tului. │
  │ Loc ştampila ______________ │ │
  │ │ │
  │ │ │
  │ Semnătura autorizata ________________ │ │
  │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
  │ Informaţii suplimentare (care nu fac parte din certificatul de depozit) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Umiditate (%) ________ Conţinut de proteina _______ Indice de cădere _______ │
  │ │
  │ Conţinut ulei (%) ____________ Alte caracteristici fizico-chimice ______ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 3
  ────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
      MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
               REGISTRUL CENTRALIZAT AL CERTIFICATELOR DE DEPOZIT
  ┌─┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────────┬────────┬─────────┐
  │N│Numărul şi│Numărul şi│Denumirea│Numărul de│Capacitatea de│Seria şi│Seria şi │
  │r│ data │ data │ şi │inregis- │depozitare │numărul │numărul │
  │ │eliberării│prelungi- │sediul │trare al │pentru depozi-│certifi-│certifi- │
  │i│licenţei │rii, sus- │depozita-│depozita- │tul licenţiat │catelor │catelor │
  │n│de depozit│pendării, │rului │rului în │şi adresa de- │de depo-│de depo- │
  │t│ │anulării │ │registrul │pozitului │zit eli-│zit re- │
  │r│ │ sau │ │comerţului│ (tone) │berate │turnate │
  │a│ │revocării │ │ │ │pentru │de depo- │
  │r│ │licenţei │ │ │ │depozi- │zitar │
  │e│ │de depozit│ │ │ │tar │ │
  │ │ │dacă este │ │ │ │ │ │
  │ │ │cazul │ │ │ │ │ │
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  ├─┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤
  └─┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴────────┴─────────┘


  Anexa 4
  ────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
  NOTA DE CALCUL
  privind stabilirea cotelor minime şi maxime de constituire
  a Fondului de garantare a certificatelor de depozit
      I. Pentru depozitul de 1.000 mii tone
      a) minimum
      1.000 mii t x 3.000.000 lei/t = 3.000 miliarde lei
      0,5% x 3.000 miliarde lei = 15 miliarde lei
                        TOTAL: 15 miliarde lei
      II. Pentru depozitul de 2.000 mii tone
      b) maximum
      2.000 mii t x 3.000.000 lei/t = 6.000 miliarde lei
      0,5% x 6.000 miliarde lei = 30 miliarde lei
                        TOTAL: = 30 miliarde lei

  ────────────────