LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 (*actualizata*)
a cooperatiei agricole
(actualizata până la data de 1 ianuarie 2007*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.236 din 22 decembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 ianuarie 2007 cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 134 din 12 mai 2006; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  Prezenta lege stabileste cadrul legal al organizarii şi funcţionarii cooperatiei în agricultura.


  Articolul 2

  Cooperativa agricola reprezinta o asociaţie autonoma de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoana juridica de drept privat, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat de părţi, în scopul promovarii intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, care se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi.


  Articolul 3

  Cooperativa agricola este o asociaţie autonoma cu un numar nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economica, tehnica şi sociala pentru a furniza bunuri, servicii şi locuri de muncă exclusiv sau preponderent membrilor săi.


  Articolul 4

  (1) Cooperativele agricole pot fi de gradul 1 şi 2.
  (2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociaţii de persoane fizice.
  (3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane fizice şi/sau persoane juridice, după caz, în scopul integrarii pe orizontala şi pe verticala a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 134 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006.


  Articolul 5

  Cooperativa agricola se constituie şi funcţionează cu un numar minim de 5 persoane. Capitalul social este format din părţi sociale de valoare egala; valoarea nominala se stabileste prin actul constitutiv. Părţile sociale pot fi în bani şi/sau în natura; aportul în numerar este obligatoriu la constituirea oricarei cooperative agricole.


  Articolul 6

  Cooperatia agricola cuprinde cooperative, entităţi juridice pe domenii şi ramuri de activitate, cum ar fi:
  a) cooperative agricole de servicii, care asigura în sistem cooperativ serviciile pentru micii producători;
  b) cooperative agricole de achizitii şi vanzari, care organizeaza atât cumpararile de materiale şi de mijloace tehnice necesare productiei agricole, cat şi vanzarile produselor agricole;
  c) cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigura produse tipice, de marca, cu prezenta permanenta;
  d) cooperative agricole manufacturiere şi de mica industrie în agricultura;
  e) cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale;
  f) cooperative agricole pentru finanţare, asistenţa mutuala şi asigurare agricola;
  g) cooperative agricole de tipurile mai sus menţionate şi de alte tipuri care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.


  Articolul 7

  Cooperativa agricola desfăşoară activităţi comerciale, fiind producătoare de bunuri şi de servicii în agricultura, urmarind în acest scop:
  a) asigurarea condiţiilor pentru obtinerea avantajelor economice de către toţi membrii cooperatori;
  b) asigurarea cerințelor membrilor cooperatori în aprovizionarea cu mijloace necesare productiei agricole;
  c) obtinerea de bunuri agricole de origine vegetala, animala şi piscicola, conform standardelor de piaţa;
  d) crearea de condiţii pentru procesarea produselor agricole de origine vegetala, animala şi piscicola, obtinerea de produse alimentare finite la calitatea standardelor de piaţa şi de consum;
  e) valorificarea productiei realizate;
  f) dezvoltarea economico-sociala a spatiului rural.


  Articolul 8

  Cooperativele agricole au la baza urmatoarele principii cooperatiste:
  a) principiul asocierii voluntare şi deschise;
  b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori în cadrul cooperativei;
  c) principiul participării economice a membrilor cooperatori;
  d) principiul autonomiei şi independentei cooperativelor agricole;
  e) principiul educarii, instruirii şi informării membrilor cooperatori;
  f) principiul cooperarii dintre cooperativele agricole;
  g) principiul preocuparii pentru dezvoltarea durabila a comunitatilor.


  Articolul 9

  În înţelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
  a) membru cooperator - persoana fizica care depune o cerere de inscriere şi subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut de actul constitutiv; persoanele juridice care participa la constituirea cooperativei agricole de gradul 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;
  b) membru fondator - persoana fizica sau persoana juridica care semneaza actul constitutiv al cooperativei agricole;
  c) parte divizibila - partea patrimoniului cooperativei agricole care cuprinde valoarea părţilor sociale emise în schimbul aportului adus de membrii cooperatori la capitalul social, precum şi dividendele cuvenite membrilor cooperatori;
  d) parte indivizibila - partea patrimoniului cooperativei agricole acumulat de aceasta în decursul activităţii, mai puţin partea divizibila, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii între membrii cooperatori;
  e) părţi sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în forma materiala, de valoare egala, indivizibile, nenegociabile şi care nu sunt purtătoare de dobanzi.


  Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi functionarea cooperativelor agricole


  Articolul 10

  (1) Cooperativa agricola se infiinteaza, se organizeaza şi funcţionează pe baza actului constitutiv incheiat sub forma unui inscris autentic, care cuprinde decizia de asociere, lista membrilor fondatori, cu valoarea părţilor sociale subscrise de fiecare, insotit de statut.
  (2) În indeplinirea scopurilor şi obiectivelor sale cooperativa agricola poate avea sucursale, filiale, agentii, reprezentante şi alte sedii secundare.


  Articolul 11

  (1) Actul constitutiv al cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu:
  a) denumirea, sediul şi zona în care aceasta activeaza;
  b) tipul şi gradul cooperativei agricole;
  c) lista cu numele şi prenumele, locul şi data nasterii, domiciliul, codul numeric personal, cetatenia persoanelor fizice membri cooperatori, denumirea, numărul din registrul comerţului şi sediul persoanelor juridice membri cooperatori.
  (2) Statutul cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu:
  a) obiectul de activitate, cu enumerarea precisa şi completa a activităţilor;
  b) durata de functionare a cooperativei agricole;
  c) condiţiile în care se dobandeste sau se retrage calitatea de membru cooperator al cooperativei agricole, precum şi condiţiile în care acesta poate fi exclus;
  d) numărul şi valoarea nominala a părţilor sociale, numărul minim şi limita maxima de părţi sociale subscrise şi varsate de fiecare membru cooperator, menţionarea aportului fiecarui membru cooperator, în numerar şi/sau în natura, valoarea aportului în natura şi modul evaluării, precum şi data la care se va varsa integral capitalul social subscris;
  e) modalitatea de varsare a părţilor sociale subscrise şi condiţiile de restituire a lor;
  f) reguli privind alegerea, componenta şi atribuţiile adunarii generale, consiliului de administratie şi ale cenzorilor, atribuţiile şi oblibaţiile acestora;
  g) modul de dizolvare şi lichidare a cooperativei agricole;
  h) modul de distribuire a profitului net sau a acoperirii pierderilor rezultate la sfârşitul exercitiului financiar, modul de formare a cotei minime a fondului de rezerva;
  i) modul de convocare a adunarilor generale, a consiliului de administratie şi condiţiile de validitate a hotărârilor acestora;
  j) evidentele contabile specifice sistemului cooperatist, altele decat cele prevăzute în legea contabilitatii;
  k) condiţiile privind înfiinţarea de sucursale, filiale, agentii, reprezentante, sectii, puncte de lucru;
  l) drepturile şi oblibaţiile membrilor cooperatori;
  m) modul de instrainare sau de transmitere în folosinţă a terenurilor, cladirilor sau a altor bunuri aflate în patrimoniul cooperativei agricole;
  n) orice alte prevederi a caror necesitate rezultă din dispozitiile prezentei legi şi din alte dispozitii legale.


  Articolul 12

  (1) Cooperativa agricola va avea o denumire proprie la care se adauga sintagma cooperativa agricola.
  (2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativa agricola în denumirea societatilor care nu au statutul de cooperativa agricola şi forma de organizare corespunzătoare.


  Articolul 13

  Actul constitutiv şi statutul cooperativei agricole se semneaza de membrii fondatori.


  Articolul 14

  (1) Cooperativa agricola se înregistrează la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritoriala îşi are sediul.
  (2) Cererea de înregistrare şi autorizare va fi însoţită de actul constitutiv şi de statutul cooperativei agricole, de dovada efectuării varsamintelor numarului minim de părţi sociale subscrise, precum şi de actele privind dovada proprietăţii asupra bunurilor care fac obiectul aportului în natură.
  (3) Cooperativa agricola este persoana juridica de la data înregistrării.


  Capitolul III Capitalul social


  Articolul 15

  (1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 5.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, şi de minimum 100.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, fiind compus din părţi sociale subscrise la aderare şi varsate potrivit actului constitutiv.
  (2) Numărul părţilor sociale varsate initial nu poate fi mai mic decat 1/10 din numărul părţilor sociale subscrise, iar valoarea unei părţi sociale nu poate fi mai mica de 100.000 lei.
  (3) Un membru cooperator dintr-o cooperativa agricola poate detine părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute în actul constitutiv, fără a putea depăşi 20% din capitalul social al cooperativei agricole.
  (4) La intrarea în cooperativa agricola, bunurile mobile şi imobile se vor evalua pentru a se determina valoarea părţilor sociale subscrise în natura de către membrii cooperatori.
  (5) În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea şi gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricola, precum şi terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori, cooperativa agricola având dreptul de a le folosi şi de a le culege fructele.
  (6) Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum şi primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunarii generale.
  (7) Hotărârea adunarii generale privind majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10% din capitalul social.
  (8) Reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Reducerea poate fi operata numai după 30 de zile de la data afisarii.
  (9) Părţile sociale pot fi cesionate, de regula, între membrii cooperatori, donate şi lasate mostenire. Cesionarea şi donarea părţilor sociale persoanelor din afara cooperativei agricole se pot face numai cu aprobarea adunarii generale şi numai dacă cumparatorul sau dobanditorul, după caz, solicita înscrierea în cooperativa agricola.
  (10) Cooperativa agricola nu poate restitui valoarea părţilor sociale decat în caz de deces, retragere sau excludere a unui membru cooperator, precum şi în cazul dizolvarii cooperativei agricole.


  Capitolul IV Drepturile şi oblibaţiile membrilor cooperatori


  Articolul 16

  (1) Semnatarii actului constitutiv al cooperativei agricole sunt membri fondatori.
  (2) Calitatea de membru cooperator se dobandeste prin semnarea actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare şi cu declararea expresa a recunoasterii actului constitutiv, avizata de consiliul de administratie şi aprobata de adunarea generală, pentru solicitanţii de după înfiinţarea cooperativei agricole.
  (3) Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoană fizica sau juridica care:
  a) are capacitatea deplina de exercitiu, respectiv este legal constituita;
  b) impartaseste scopul comun;
  c) face o cerere de aderare, cu excepţia membrilor fondatori;
  d) subscrie şi plateste numărul de părţi sociale prevăzut în actul constitutiv;
  e) se angajează să respecte prevederile legale şi actul constitutiv al cooperativei agricole;
  f) indeplineste orice alte condiţii prevăzute de actul constitutiv;
  g) la data inscrierii în cooperativa agricola, fiecare membru trebuie să verse cel puţin 30% din valoarea capitalului subscris, iar diferenţa se va varsa în termen de 12 luni de la data inscrierii.
  (4) Nu pot fi membri fondatori sau membri în organele de conducere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, furt, precum şi persoanele în al caror cazier fiscal exista inscrise fapte care, potrivit legii penale, constituie infractiuni.
  (5) Drepturile şi oblibaţiile membrilor cooperatori faţă de cooperativa agricola se stabilesc prin statut, care trebuie să conţină obligatoriu dispozitii privitoare la:
  a) participarea membrilor cooperatori la adunările generale ale cooperativei agricole;
  b) dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere sau în calitatea de cenzor al cooperativei agricole;
  c) participarea la distribuirea profitului net;
  d) participarea membrilor cooperatori la activitatea cooperativei agricole;
  e) dreptul la informaţii privind activităţile cooperativei agricole;
  f) dreptul de a se retrage din cooperativa agricola;
  g) dreptul de a beneficia de facilităţi şi servicii de la cooperativa agricola.


  Articolul 17

  (1) În cooperativa agricola drepturile şi oblibaţiile membrilor cooperatori sunt egale. Indiferent de marimea cotei de participare a fiecaruia la capitalul social, fiecare membru se exprima printr-un singur vot.
  (2) Membrii cooperatori beneficiaza de dividendele ce le revin în functie de marimea cotelor de participare la capitalul social.


  Articolul 18

  (1) Între cooperativa agricola şi membrul cooperator pot exista urmatoarele categorii de relatii:
  a) patrimoniale, în functie de numărul părţilor sociale deţinute;
  b) de muncă, în cazul în care membrul cooperator incheie cu cooperativa agricola un contract de muncă, în condiţiile legii;
  c) comerciale, pentru livrarea de produse şi servicii efectuate de membrul cooperator pentru cooperativa agricola, în calitate de agent economic independent.
  (2) Contravaloarea activităţilor economice desfăşurate în baza relatiilor cooperatiste se atribuie membrului cooperator de către cooperativele agricole, venitul obţinut fiind supus impozitului pe venitul global.
  (3) Membrii cooperatori nu sunt obligati sa presteze munca în cadrul cooperativei agricole. Membrii cooperatori din cadrul cooperativei agricole, specialistii şi alte persoane pot fi angajaţi în cooperativa agricola pe bază de contract de muncă, în condiţiile prevăzute de lege şi de statut.


  Articolul 19

  Raspunderea patrimoniala a unui membru cooperator se limiteaza la numărul de părţi sociale subscrise.


  Articolul 20

  (1) Calitatea de membru cooperator inceteaza prin retragere, excludere, deces sau ca urmare a dizolvarii cooperativei agricole.
  (2) Condiţiile privind suspendarea, retragerea sau excluderea membrilor cooperatori din cooperativa agricola sunt stabilite prin statut.
  (3) Retragerea din cooperativa agricola se face pe bază de cerere scrisa, iar restituirea drepturilor se va face în termen de 3 luni de la aprobarea situaţiei financiare anuale. Prin actul constitutiv se stabileste termenul minim după care se poate cere retragerea din cooperativa agricola, care nu poate fi mai mic de un an.
  (4) Membrul cooperator poate contesta decizia de excludere în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestaţia se dezbate la prima adunare generală ordinara a cooperativei agricole, iar hotărârea motivata va fi comunicata membrului cooperator în termen de 15 zile de la adoptare.
  (5) Împotriva hotărârii adunarii generale membrul cooperator poate face contestaţie în condiţiile legii.
  (6) În caz de deces, drepturile şi oblibaţiile patrimoniale ale mostenitorilor membrilor cooperatori se stabilesc în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
  (7) Drepturile şi oblibaţiile membrilor cooperatori persoane juridice, în cazul dizolvarii cooperativei agricole, se stabilesc prin actul constitutiv.


  Articolul 21

  În cazul încetării calităţii de membru cooperator, acesta are dreptul la restituirea valorii aporturilor varsate, după ce au fost scazute oblibaţiile acestuia către cooperativa agricola.


  Capitolul V Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole


  Articolul 22

  Organele de conducere ale cooperativei agricole sunt adunarea generală şi consiliul de administratie.


  Secţiunea 1 Adunarea generală


  Articolul 23

  (1) Adunarea generală este alcatuita din membrii fondatori şi membrii cooperatori care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar.
  (2) Prin statut se stabilesc modalitatile de convocare a adunarii generale ordinare şi extraordinare, cvorumul de lucru şi modul de functionare.
  (3) Membrii cooperatori pot fi reprezentati în cadrul adunarilor generale de către alti membri cooperatori pe bază de procura. Actul constitutiv va reglementa condiţiile reprezentarii.
  (4) Hotărârile adunarii generale se iau cu votul a două treimi din numărul membrilor cooperatori participanti la dezbateri.
  (5) Adunarea generală ordinara a cooperativei agricole se tine cel puţin o dată pe an, în primele 3 luni care urmeaza după incheierea exercitiului financiar.


  Articolul 24

  Adunarea generală ordinara are urmatoarele atribuţii:
  a) aproba situaţia financiară anuală, bugetul de venituri şi cheltuieli, repartizeaza profitul net sau acoperirea pierderilor, precum şi descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;
  b) aproba structura organizatorica şi functiile de conducere, condiţiile de alegere, revocare şi demitere a persoanelor cu functii de conducere, precum şi limitele în care acestea îşi exercită atribuţiile;
  c) aproba şi modifica statutul, înscrierea, excluderea membrilor din cooperativa agricola, precum şi contestaţiile celor cărora li s-a respins înscrierea sau ale celor exclusi;
  d) alege reprezentantii delegaţi la adunările generale ale uniunilor de ramura sau uniunii centrale, stabileste indemnizatiile membrilor consiliului de administratie şi cenzorilor, inlocuirea sau sanctionarea administratorilor, modificarea şi completarea obiectului de activitate al cooperativei agricole;
  e) aproba constituirea sau majorarea cotei minime de rezerva, precum şi modul de utilizare a rezervei statutare;
  f) alege organele de conducere şi cenzorii;
  g) numeste, atunci când legea o cere, un verificator şi/sau un auditor intern;
  h) adopta orice alte decizii rezervate adunarii generale ordinare prin statut.


  Articolul 25

  (1) Adunarea generală extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
  a) mutarea sediului cooperativei agricole;
  b) prelungirea duratei de functionare a cooperativei agricole;
  c) majorarea capitalului social;
  d) reducerea capitalului social sau reintregirea lui;
  e) fuziunea cu alte cooperative agricole sau divizarea;
  f) dizolvarea şi lichidarea cooperativei agricole;
  g) schimbarea tipului de cooperativa agricola;
  h) majorarea valorii nominale a părţilor sociale;
  i) înfiinţarea sau desfiintarea de filiale, agentii, sucursale, reprezentante şi de sedii secundare;
  j) ipotecarea, gajarea sau înstrăinarea imobilizarii corporale a cooperativei agricole;
  k) incheierea de contracte de asociere între cooperativa agricola şi alte persoane juridice şi fizice;
  l) participarea cooperativei agricole la constituirea cu capital social la alte persoane juridice;
  m) emisiunea de obligaţiuni cooperatiste;
  n) înscrierea de noi membri.
  (2) Pentru intrunirea şi tinerea valabila a adunarii generale extraordinare, când statutul nu dispune altfel, este necesară prezenta a două treimi din numărul membrilor.


  Articolul 26

  (1) Hotărârile adunarilor generale se consemneaza într-un proces-verbal, în care se vor preciza locul, data tinerii adunarii generale, ordinea de zi, numărul membrilor prezenţi la adunare şi rezultatul votului.
  (2) Procesul-verbal se semneaza de către preşedintele consiliului de administratie al cooperativei agricole şi de către persoana desemnata pentru intocmirea acestuia.
  (3) Procesul-verbal se inscrie într-un registru special, care se păstrează la sediul cooperativei agricole.
  (4) Orice membru are dreptul de a consulta procesulverbal.


  Secţiunea a 2-a Consiliul de administratie


  Articolul 27

  (1) Administrarea cooperativelor agricole este asigurata de către consiliul de administratie. Consiliul de administratie este constituit dintr-un numar impar de membri, dar nu mai puţin de 3 membri, care se aleg prin vot secret de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, în condiţiile prevăzute de statut. Primii administratori sunt aleşi de membrii fondatori.
  (2) Consiliul de administratie se intruneste lunar, se convoaca de către presedinte şi adopta decizii prin vot în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi.


  Articolul 28

  Consiliul de administratie are urmatoarele atribuţii:
  a) asigura respectarea statutului şi ducerea la indeplinire a hotărârilor adunarii generale;
  b) prezinta spre aprobare adunarii generale programul anual privind activitatea economico-financiară şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
  c) analizeaza trimestrial activitatea economica şi financiară a cooperativei agricole;
  d) stabileste numărul şi structura personalului angajat al cooperativei agricole;
  e) angajează şi demite membrii conducerii executive;
  f) organizeaza acţiuni de cooperare cu alte cooperative, cu aprobarea adunarii generale;
  g) pune la dispoziţie cenzorilor mijloacele necesare exercitarii atribuţiilor ce le revin;
  h) prezinta adunarii generale, la finele executiei financiare, raportul anual de activitate şi raportul de gestiune.


  Articolul 29

  (1) Nu pot fi membri ai consiliului de administratie membrii cooperatori aflati în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (4).
  (2) Membrii consiliului de administratie nu pot fi salariati în cooperative agricole. Acestia vor primi o indemnizatie stabilita de adunarea generală, în condiţiile legii.
  (3) Din consiliul de administratie nu pot face parte în acelasi timp sotul/sotia, precum şi rudele şi afinii membrilor până la gradul al treilea inclusiv.
  (4) Membrii consiliului de administratie nu pot fi asociaţi, actionari, administratori, directori executivi şi cenzori în societăţile comerciale care au acelasi obiect de activitate cu al cooperativei agricole.


  Articolul 30

  (1) Administratorii au obligaţia să depună, în termen de o luna de la alegere, o garantie baneasca, care nu poate fi mai mica decat echivalentul a zece părţi sociale. În caz de nedepunere în termen, acestia decad din dreptul de a face parte din consiliul de administratie.
  (2) Garantia baneasca prevăzută la alin. (1) se restituie în cazul revocarii sau al demisiei administratorilor, dar numai după ce adunarea generală a aprobat situaţia financiară anuală a ultimului exercitiu financiar şi a dat acestora descarcare.


  Articolul 31

  (1) Consiliul de administratie numeste un director executiv.
  (2) Directorul executiv îşi exercită atribuţiile sub indrumarea consiliului de administratie şi are calitatea de salariat al cooperativei agricole.
  (3) Sotul, sotia, rudele, precum şi afinii administratorului nu pot detine functia de director executiv în cadrul aceleiasi cooperative agricole.


  Articolul 32

  (1) Administratorii raspund solidar faţă de cooperativa agricola pentru:
  a) realizarea varsamintelor efectuate de către membrii cooperatori;
  b) existenta registrelor cerute de lege şi tinerea corecta a acestora;
  c) existenta reala a excedentului şi modul de repartizare a acestuia;
  d) gospodarirea judicioasa şi eficienta a patrimoniului cooperativei agricole;
  e) indeplinirea indatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun şi care nu au caracterul unor obligaţii speciale sau personale.
  (2) Administratorii raspund solidar cu predecesorii lor dacă au cunoştinţe despre neregularitatile savarsite de acestia şi nu informeaza despre aceasta situaţie cenzorii sau adunarea generală.


  Articolul 33

  (1) Administratorul care are intr-o anumita operaţiune, direct sau indirect, interese contrare cooperativei agricole trebuie să instiinteze adunarea generală şi pe ceilalti administratori şi sa nu ia parte la nici o hotărâre privitoare la acea operaţiune. Aceeasi obligaţie o are administratorul şi în cazul în care, intr-o anumita operaţiune, stie ca sunt interesate sotia/sotul, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv.
  (2) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) va raspunde de daunele ce au rezultat pentru cooperativa agricola.


  Articolul 34

  (1) Actionarea în justiţie pentru pagubele cauzate de administratorii cooperativei agricole se hotaraste de adunarea generală.
  (2) Din momentul în care adunarea generală a hotarat sa porneasca actiunea judiciara, mandatul administratorilor inceteaza de drept, iar adunarea generală va proceda la inlocuirea acestora.
  (3) Raspunderea administratorilor nu inceteaza o dată cu aprobarea situaţiei financiare anuale şi nici prin descarcarea de gestiune data anual de adunarea generală.


  Articolul 35

  (1) Preşedintele consiliului de administratie al cooperativei agricole nu este salariat. El poate fi remunerat potrivit hotărârii adunarii generale.
  (2) Atribuţiile presedintelui consiliului de administratie sunt stabilite prin statut. Consiliul de administratie poate să-i delege presedintelui o parte din atribuţiile proprii.


  Secţiunea a 3-a Cenzorii


  Articolul 36

  (1) Adunarea generală ordinara alege, o dată la 4 ani, de regula dintre persoanele care nu au calitatea de membru cooperator, unul până la 3 cenzori titulari şi unul până la 3 cenzori supleanti. Nu pot fi aleşi cenzori, iar dacă totusi au fost aleşi, decad din mandatul lor, salariaţii cooperativei agricole, precum şi sotii/sotiile administratorilor şi rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv. În caz de vacanta, cenzorii supleanti, în ordinea varstei, îi inlocuiesc pe cei titulari. Dacă nici cu supleanti nu se poate completa numărul, cenzorii rămaşi pot coopta unul dintre membrii cooperativei agricole, până la aprobarea lui de către adunarea generală.
  (2) Expertul contabil sau contabilul autorizat care nu este membru al cooperativei agricole îşi poate exercita activitatea în calitate de persoana fizica sau juridica.
  (3) În condiţiile legii, cel puţin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, ales dintre membrii Corpului expertilor contabili şi contabililor autorizati din România.


  Articolul 37

  (1) Cenzorii au urmatoarele atribuţii principale:
  a) examineaza, cel puţin la fiecare 3 luni, registrele cooperativei agricole pentru a lua cunoştinţa despre operaţiunile financiare şi certifica dacă documentele sunt intocmite potrivit normelor legale;
  b) supraveghează şi verifica gestiunea cooperativei agricole, precum şi tinerea corecta şi cu regularitate a registrelor, legalitatea întocmirii situaţiei financiare anuale şi a contului de profit şi pierdere;
  c) fac inopinat controlul casieriei, cel puţin o dată pe luna;
  d) verifica, cel puţin o dată pe trimestru, cu ajutorul registrelor, situaţia părţilor sociale, existenta titlurilor sau valorilor depuse în pastrarea cooperativei agricole;
  e) verifica indeplinirea condiţiilor cerute pentru prezenta membrilor cooperatori la adunarea generală;
  f) certifica situaţia financiară anuală şi intocmesc raportul propriu cu cel puţin 10 zile înainte de data tinerii adunarii generale;
  g) supraveghează operaţiunile de lichidare a cooperativei agricole;
  h) participa la toate adunările generale şi vegheaza dacă dispozitiile legale ale actului constitutiv şi ale statutului sunt respectate de către administratori;
  i) participa la sedintele administratorilor;
  j) verifica şi constata depunerea garantiei de către administratori.
  (2) Cenzorii delibereaza, iar constatarile vor fi consemnate într-un registru special.
  (3) Controlul poate fi facut de fiecare cenzor în parte.
  (4) Cenzorii raspund solidar faţă de cooperativa agricola de modul în care îşi indeplinesc mandatul.
  (5) Cenzorii sunt obligati, la cel mult o luna de la alegerea lor, să depună o garantie la nivelul a jumătate din cea stabilita pentru administratori. Cenzorii pot fi remunerati cu o indemnizatie fixa stabilita de adunarea generală.
  (6) Mandatul cenzorului inceteaza prin demisie, revocare sau deces.
  (7) Revocarea cenzorilor se face de adunarea generală, conform prevederilor statutului.


  Capitolul VI Registrele cooperativei agricole


  Articolul 38

  (1) Pe lângă evidentele prevăzute de lege, cooperativa agricola trebuie să tina:
  a) registrul de inventar;
  b) registrul membrilor cooperatori şi al părţilor sociale ale fiecaruia;
  c) registrul sedintelor adunarii generale;
  d) registrul sedintelor consiliului de administratie;
  e) registrul constatarilor facute de cenzori în exercitarea mandatului lor;
  f) registrul de aporturi în natura la capitalul social al cooperativei agricole.
  (2) Registrele prevăzute la alin. (1) trebuie numerotate, sigilate şi vizate anual de către un notar.
  (3) Registrele membrilor cooperatori se pot tine pe suport hartie sau în sistem computerizat.


  Articolul 39

  Consiliul de administratie trebuie să prezinte cenzorilor, cu cel puţin o luna înainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situaţia financiară anuală a exercitiului financiar precedent, cu contul de profit şi pierdere, insotit de raportul lor şi de documentele justificative aferente.


  Articolul 40

  (1) Situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere se intocmesc în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere, împreună cu raportul administratorilor, se vor depune la sediul cooperativei agricole cu cel puţin 15 zile înainte de intrunirea adunarii generale, pentru a fi examinate de membrii cooperatori şi de cenzori.


  Articolul 41

  (1) Consiliul de administratie este obligat să depună o copie de pe situaţia financiară anuală, însoţită de contul de profit şi pierdere, la administratia financiară, anexand raportul lui, raportul cenzorilor şi procesul-verbal al adunarii generale.
  (2) Termenul de depunere a documentelor prevăzute la alin. (1) este de 15 zile de la data tinerii adunarii generale.


  Capitolul VII Controlul financiar de gestiune


  Articolul 42

  Cooperativele agricole pot organiza, potrivit legii, controlul financiar de gestiune.


  Articolul 43

  Consiliul de administratie al cooperativei agricole emite acte de dispoziţie de ordine interioara privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu şi detaliaza obiectivele acestuia, în functie de specificul activităţii şi de structura organizatorica proprie.


  Capitolul VIII Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole


  Articolul 44

  Mijloacele financiare ale cooperativei agricole sunt formate din:
  a) aport la capitalul social;
  b) profitul rezultat din activitatea desfăşurată de cooperativa agricola;
  c) surse atrase din sistemul financiar-bancar, al creditului agricol şi altele asemenea;
  d) taxele de inscriere platite de membrii cooperatori, donatii, sponsorizari, subventii, granturi, fonduri nerambursabile şi alte mijloace financiare.


  Articolul 45

  Din beneficiul cooperativei agricole se preia în fiecare an cel puţin 5% pentru constituirea cotei minime de rezerva, care va reprezenta 20% din capitalul social.


  Articolul 46

  Constituirea şi utilizarea mijloacelor financiare ale cooperativei agricole se fac potrivit prevederilor legale, cu aprobarea adunarii generale.


  Capitolul IX Regimul juridic al patrimoniului cooperativelor agricole


  Articolul 47

  (1) Proprietatea cooperativei agricole se compune dintr-o parte divizibila şi o parte indivizibila.
  (2) Partea indivizibila poate fi împărţită între membrii cooperatori în caz de dizolvare şi lichidare sau, după caz, poate fi returnata în forma valorica membrilor cooperatori retrasi din cooperativa agricola, proportional cu valoarea părţilor sociale subscrise şi varsate.


  Capitolul X Fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea cooperativelor agricole


  Articolul 48

  (1) Cooperativa agricola poate fi supusă fuziunii, divizarii, dizolvarii sau lichidarii judiciare ca urmare a hotărârii adunarii generale. Hotărârea trebuie luata cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor cooperatori.
  (2) Prin actul constitutiv se pot stabili condiţiile de dizolvare a cooperativei agricole.
  (3) Hotărârea adunarii generale privind dizolvarea cooperativei agricole se înregistrează la oficiul registrului comerţului.
  (4) În cazul în care, conform actului constitutiv, durata funcţionarii cooperativei agricole este limitata, dizolvarea are loc la data fixata, dacă membrii cooperativei agricole nu hotarasc prelungirea duratei de functionare.
  (5) Fuziunea cooperativelor agricole se face prin:
  a) absorbtia de către o cooperativa agricola a altei cooperative agricole, care îşi inceteaza existenta;
  b) contopirea a doua sau mai multe cooperative agricole care îşi inceteaza existenta.
  (6) Divizarea cooperativei agricole poate fi totala sau parţială şi poate avea loc prin:
  a) impartirea patrimoniului cooperativei agricole care îşi inceteaza existenta între doua sau mai multe cooperative agricole existente sau care iau astfel fiinta;
  b) desprinderea şi transmiterea unei părţi din patrimoniul unei cooperative agricole către una sau mai multe cooperative agricole existente sau care iau astfel fiinta.


  Articolul 49

  Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea fără lichidare a cooperativei agricole care îşi inceteaza existenta şi transmiterea universala a patrimoniului sau către cooperativa agricola sau cooperativele agricole beneficiare, în starea în care acesta se găseşte la data fuziunii sau divizarii.


  Articolul 50

  (1) Administratorii cooperativelor agricole care fuzioneaza ori sunt supuse divizarii trebuie să intocmeasca proiectul de fuziune sau de divizare, după caz, care va cuprinde:
  a) denumirea şi sediul cooperativelor agricole care participa la operaţiune;
  b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii sau ale divizarii;
  c) stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului care se transmit cooperativelor agricole beneficiare;
  d) raportul de schimb al părţilor sociale;
  e) modalitatile de predare a părţilor sociale;
  f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
  g) data situaţiei financiare de fuziune sau a situaţiei financiare de divizare, data care va fi aceeasi pentru toate cooperativele agricole participante;
  h) orice alte date care prezinta interes pentru operaţiune.
  (2) Proiectul de fuziune sau de divizare trebuie supus aprobării adunarilor generale ale cooperativelor agricole care participa la aceasta în termen de 60 de zile de la data finalizarii proiectului.
  (3) La convocarea adunarii generale care urmeaza sa aprobe fuziunea sau divizarea, trebuie să se puna la dispoziţia membrilor cooperatori, la sediul social al cooperativelor agricole, urmatoarele documente:
  a) proiectul de fuziune sau de divizare;
  b) rapoartele redactate de administratorii fiecarei cooperative agricole în cauza cu privire la convenţia şi efectele fuziunii sau divizarii proiectate;
  c) situaţia financiară de fuziune sau situaţia financiară de divizare;
  d) raportul cenzorilor.


  Articolul 51

  Actele constitutive ale cooperativelor agricole nou-înfiinţate prin fuziune sau divizare se aproba de adunările generale ale cooperativelor agricole care iau fiinta.


  Articolul 52

  (1) În cazul fuziunii prin absorbtie, cooperativa agricola absorbanta dobandeste drepturile şi este ţinuta de oblibaţiile cooperativei agricole pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile şi oblibaţiile cooperativelor agricole care îşi inceteaza existenta trec asupra noii cooperative agricole astfel înfiinţate.
  (2) Cooperativele agricole care dobândesc bunuri prin efectul divizarii raspund faţă de creditori pentru oblibaţiile cooperativei agricole care şi-a incetat existenta prin divizare sau fuziune, proportional cu valoarea bunurilor dobandite, în afară de cazul în care prin actul de divizare sau de fuziune nu sunt stabilite alte condiţii.


  Articolul 53

  Dizolvarea cooperativei agricole poate avea loc şi în urmatoarele situaţii:
  a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
  b) diminuarea capitalului social sub jumătate din valoarea capitalului social minim prevăzut pentru constituirea cooperativei agricole;
  c) reducerea numarului de membri cooperatori sub numărul minim de membri cooperatori prevăzut de lege;
  d) nu s-au tinut adunările generale timp de 2 ani consecutivi;
  e) falimentul cooperativei agricole;
  f) imposibilitatea alegerii organelor de conducere în conformitate cu actul constitutiv;
  g) alte situaţii stabilite prin lege sau prin actul constitutiv al cooperativei agricole.


  Articolul 54

  Cooperativele agricole constituite pe o durată determinata pot decide continuarea activităţii prin hotărâre a adunarii generale, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor cooperatori. Actul constitutiv poate fixa şi alte condiţii în afară de aceasta majoritate.


  Articolul 55

  (1) Înainte de a se hotari dizolvarea, cooperativa agricola este supusă verificării de către compartimentul de control financiar de gestiune, al cărui raport este prezentat în adunarea generală.
  (2) Hotărârea adunarii generale de continuare a activităţii cooperativei agricole trebuie anunţată membrilor cooperatori şi va fi înregistrată în termen de 3 zile la oficiul registrului comerţului şi la directia generală a finanţelor publice.


  Articolul 56

  (1) În cazul dizolvarii şi lichidarii cooperativei agricole, adunarea generală sau, după caz, instanţa judecătorească competenţa va desemna lichidatorii.
  (2) Actul de numire a lichidatorilor trebuie depus la oficiul registrului comerţului pentru a fi inscris şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 57

  (1) Lichidatorii îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului, republicată.
  (2) În cazul lichidarii, după achitarea datoriilor şi restituirea părţilor sociale, cu aprobarea adunarii generale, activul ramas în urma efectuării operaţiunilor de lichidare se repartizeaza de către cooperativa agricola membrilor săi, proportional cu valoarea părţilor sociale varsate.
  -------------
  *) Legea nr. 64/1995 a fost abrogata de alin. (3) al art. 156 din LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006.


  Capitolul XI Uniunile de ramura ale cooperativelor agricole


  Secţiunea 1 Organizarea şi functionarea uniunilor de ramura ale cooperativelor agricole


  Articolul 58

  (1) Uniunile de ramura se infiinteaza prin asocierea voluntara a cooperativelor agricole care îşi desfăşoară activitatea în acelasi domeniu.
  (2) O dată cu înfiinţarea uniunii de ramura, fiecare cooperativa agricola îşi poate preciza opţiunea pentru aderarea ei la uniunea de ramura a cooperativelor agricole.


  Articolul 59

  Înfiinţarea uniunilor de ramura ale cooperativelor agricole se poate face în baza statutului prin asocierea a cel puţin 5 cooperative agricole de profil.


  Articolul 60

  (1) Uniunile de ramura ale cooperativelor agricole funcţionează ca organisme reprezentative fără scop patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridica şi se înregistrează în registrul de asociaţii şi fundatii. Scopul lor este de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare care să contribuie la dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor şi metodelor de crestere a eficientei economice şi de specializare şi concentrare a activităţii cooperativelor agricole.
  (2) Uniunile de ramura ale cooperativelor agricole au urmatoarele atribuţii:
  a) sprijina cooperativele agricole cooperatoare în domeniile economice, tehnice, financiare, bancare şi altele asemenea, pe principiul mutualitatii;
  b) reprezinta, pe baza mandatului conferit, interesele cooperativelor agricole cooperatoare în faţa instituţiilor publice şi a instanţelor judecătorești, interne şi internationale;
  c) promovează cooperarea între cooperativele agricole şi agenti economici din tara şi din strainatate.
  (3) Uniunea de ramura acţionează pentru dezvoltarea şi ameliorarea productiei agricole, precum şi pentru promovarea initiativelor cu caracter social şi cultural, în interesul cooperativelor agricole membre prin urmatoarele:
  a) asigura asistenţa tehnica, juridica şi de interese în favoarea cooperativelor agricole membre;
  b) coordonează efectuarea de studii şi cercetari în agricultura, înfiinţarea de campuri experimentale şi activitatea de difuzare a experientei avansate în domeniu.
  (4) Prin actul constitutiv al uniunilor de ramura se stabilesc:
  a) scopul şi mijloacele de realizare a acestuia;
  b) delimitarea teritoriala a zonei de activitate;
  c) contribuţia membrilor cooperatori la formarea capitalului uniunii de ramura şi criteriile de participare la adunările generale;
  d) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
  e) modul de incetare a activităţii uniunilor de ramura.


  Articolul 61

  (1) Cooperativele agricole asociate în uniunile de ramura pot constitui federatii, după cum urmeaza:
  a) federatii de marketing, care asigura valorificarea produselor agricole;
  b) federatii de asigurare mutuala a membrilor cooperatori.
  (2) Federatiile au scop nepatrimonial, se constituie la nivel regional şi pot înfiinţa numai sedii secundare.


  Articolul 62

  Veniturile uniunilor de ramura ale cooperativelor agricole sunt formate din contribuţiile cooperativelor agricole cooperatoare, donatii, subventii şi sponsorizari. Nivelul contribuţiilor cooperativelor agricole cooperatoare şi criteriile de plată se stabilesc prin actul constitutiv.


  Articolul 63

  Fuzionarea, dizolvarea şi lichidarea se fac cu respectarea prezentei legi, a actului constitutiv şi a altor dispozitii legale în domeniu.


  Secţiunea a 2-a Organele de conducere ale uniunilor de ramura ale cooperativelor agricole


  Articolul 64

  Organele de conducere ale uniunilor de ramura ale cooperativelor agricole sunt adunarea generală şi consiliul de conducere.


  Articolul 65

  (1) Adunarea generală este organul de conducere şi este formata din toţi membrii cooperatori.
  (2) Prin statut se stabilesc atribuţiile, modul de functionare a adunarii generale şi modul de desemnare a delegatilor persoanelor juridice cooperatoare, norma de reprezentare şi principiul potrivit caruia fiecare membru are dreptul la un vot.


  Articolul 66

  Consiliul de conducere al uniunii de ramura este alcătuit din 5-11 membri aleşi de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii pentru inca 4 ani, în condiţiile prevăzute în statut.


  Articolul 67

  Modul de organizare şi functionare a consiliului de conducere se stabileste prin statut.


  Articolul 68

  Hotărârile consiliului de conducere sunt duse la indeplinire de un director executiv ajutat de persoane salariate.


  Articolul 69

  Comisia de cenzori şi alte organisme se aleg după procedura prevăzută la cooperativele agricole, iar atribuţiile acestora se stabilesc în actul constitutiv.


  Capitolul XII Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole


  Articolul 70

  Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole este o organizaţie profesionala, coordonatoare, nonprofit, cu personalitate juridica şi apolitica.


  Articolul 71

  Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole se constituie prin asocierea voluntara a uniunilor de ramura, reprezinta şi apara drepturile şi interesele acestora în faţa puterii legislative, executive, judecătorești şi în faţa organizaţiilor şi agentilor economici din tara şi din strainatate.


  Articolul 72

  Modul de constituire, drepturile şi oblibaţiile membrilor, alegerea organelor de conducere şi competentele acestora, formarea patrimoniului social initial, fondurile necesare cheltuielilor proprii, precum şi dispozitiile privind functionarea, dizolvarea şi lichidarea Uniunii Centrale a Cooperativelor Agricole se stabilesc prin statut.


  Articolul 73

  La solicitarea membrilor săi, Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole pune la dispoziţia acestora studii, proiecte, lucrari de specialitate, cercetari pe domenii şi asigura asistenţa tehnica şi juridica la incheierea contractelor economice.


  Articolul 74

  Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole poate înfiinţa centre proprii de formare manageriala, de pregatire profesionala, de instruire şi de marketing.


  Articolul 75

  (1) Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole participa la elaborarea proiectelor de acte normative ce se referă la facilităţi economice acordate membrilor săi, la cuantumul taxelor şi impozitelor aplicabile acestora, colaboreaza cu organele de specialitate din domeniul protectiei sociale a agricultorilor, precum şi cu organele bancare la contractarea de credite şi finantarea unor programe de investitii.
  (2) Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole poate avea organ de presa propriu, poate înfiinţa şi edita reviste de specialitate, buletine informative şi alte tiparituri.


  Capitolul XIII Sprijinul statului pentru cooperativele agricole


  Articolul 76

  Statul sprijina activitatea cooperativelor agricole, având în vedere urmatoarele măsuri:
  a) scutirea de la plata impozitului agricol a cooperativelor agricole pentru primii 5 ani de la constituire;
  ------------
  Litera b) a art. 76 a fost abrogata de pct. 1 al art. VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
  c) accesul la subventii şi la fondurile publice, precum şi la fonduri externe, prevăzute în programul de sustinere a agriculturii României;
  d) scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, masini şi utilaje agricole, echipamente de irigat şi alte asemenea echipamente utilizate de cooperativele agricole.


  Capitolul XIV Dispozitii finale


  Articolul 77

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 9 decembrie 2004.
  Nr. 566.
  ----