DECRET nr. 545 din 26 decembrie 1958
privind reglementarea amplasarii construcţiilor, precum şi trecerii în proprietatea statului a terenului şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrări sau a unor acţiuni de interes de stat
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 30 decembrie 1958
  Articolul 1

  Construirea, reconstruirea clădirilor pentru locuit şi a celor gospodăreşti, precum şi adăugirile la acestea, este permisă - prin derogare de la dispoziţiile art. 2 şi 4 din Decretul nr. 144 din 29 martie 1958 - numai în perimetrul stabilit al oraşelor, staţiunilor balneo-climaterice sau în vatra satelor, determinate prin planul, schita sau regulile generale de sistematizare şi numai cu autorizaţia prealabilă eliberata de comitetul executiv al sfatului popular orasenesc sau comunal respectiv.
  Amplasarea, construirea şi reconstruirea lacasurilor de cult se face numai cu autorizaţia prealabilă a comitetului executiv al sfatului popular regional, respectiv al Capitalei Republicii Populare Române.


  Articolul 2

  Amplasarea şi construirea obiectivelor industriale, comerciale şi social-culturale, de interes local, înlăuntrul sau în afară perimetrului stabilit al oraşelor, staţiunilor balneo-climatice sau al vetrei satelor, determinate prin planul, schita sau regulile generale de sistematizare, se va aproba prin autorizaţia de construcţie eliberata de comitetul executiv al sfatului popular regional, respectiv al Capitalei Republicii Populare Române.


  Articolul 3

  Amplasarea construcţiilor industriale, comerciale şi social-culturale de interes republican, înlăuntrul sau în afară: perimetrului stabilit al oraşelor, a staţiunilor balneo-climatice şi a vetrei satului, se va aproba de Consiliul de Miniştri.


  Articolul 4

  Comitetele executive ale sfaturilor populare sînt autorizate - prin derogare de la dispoziţiile art. 18 din Decretul nr. 144 din 29 martie 1958 - sa demoleze construcţiile ce se vor executa fără respectarea prevederilor prezentului decret, pe baza constatărilor făcute de organele prevăzute la art. 17 din Decretul nr. 144 din 29 martie 1958, chiar şi în cazul cînd aceste construcţii aparţin sectorului socialist.
  Cheltuielile de demolare vor fi suportate de cei vinovaţi de nerespectarea prevederilor prezentului decret, care, în caz de neplata, vor fi urmăriţi conform legilor în vigoare.
  Actele de constatare a cheltuielilor de demolare, aprobate de către comitetul executiv al sfatului popular respectiv, vor avea valoare de titlu executor.


  Articolul 5

  Pentru asigurarea terenurilor necesare construcţiilor sau pentru efectuarea altor lucrări sau acţiuni de interes de stat, pot fi expropriate, contra plata, terenuri cu sau fără construcţii.
  Terenurile cu sau fără construcţii, expropriate, trec în proprietatea statului libere de orice sarcini.
  Sarcinile care grevau bunurile expropriate sînt strămutate de drept asupra despăgubirii cuvenite fostului proprietar.


  Articolul 6

  Prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri se vor stabili condiţiile cu privire la luarea în stapinire a bunului expropriat, modul de evaluare, precum şi plata despăgubirii către fostul proprietar sau către titularii sarcinilor strămutate.
  --------------