LEGE nr. 113 din 4 mai 2006
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 201 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.191 din 29 decembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
  "1^1. La articolul 2, punctul 5 va avea următorul cuprins:
  «5. asigurator - persoana juridică română autorizata în condiţiile prezentei legi sa exercite activităţi de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurator dintr-un stat terţ, precum şi sucursala unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine;»".
  2. La articolul I punctul 2 articolul 2, punctul 11 va avea următorul cuprins:
  "11. persoane semnificative - membrii consiliului de administraţie şi/sau ai consiliului director şi/sau ai consiliului de supraveghere, conducerea executivă, actuarul, conducătorii activităţilor de asigurări de viaţa şi de asigurări generale, în cazul asigurătorilor cu activitate compozita, persoanele desemnate în funcţii de conducere specifice domeniului asigurărilor, care vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, după caz, precum şi conducerea executivă a intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurari şi membrii Consiliului director al Fondului de protecţie a victimelor strazii."
  3. La articolul I punctul 4 articolul 2, punctul 30 va avea următorul cuprins:
  "30. interes de participare - drepturile în capitalul altor entităţi, reprezentate sau nu prin certificate, care prin crearea unei legături durabile cu aceste entităţi sunt destinate să contribuie la activităţile entitatii. Deţinerea de către o entitate a unui procentaj de cel mult 20% din capitalul unei alte entităţi se prezuma ca reprezintă un interes de participare;".
  4. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
  "4^1. La articolul 2, punctul 47 va avea următorul cuprins:
  «47. suma la risc - diferenţa dintre indemnizaţia de asigurare şi rezerva matematica stabilită pentru contractele de asigurare care acoperă riscul de deces;»".
  5. La articolul I punctul 5 articolul 2, punctul 47^1 va avea următorul cuprins:
  "47^1. actuar - persoana fizica înregistrată în Registrul actuarilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi a normelor emise în aplicarea acesteia, specializată în evaluarea riscului prin metode statistice care, în domeniul asigurărilor, sunt folosite pentru calcularea primelor, rezervelor tehnice şi a anuităţilor;".
  6. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
  "5^1. La articolul 2, după punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 48^1, cu următorul cuprins:
  «48^1. organism de compensare - entitate care acorda despăgubiri persoanelor pagubite ca urmare a unui accident survenit pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel de reşedinţa al persoanei pagubite, provocat de un autoturism înregistrat şi asigurat pe teritoriul unui stat membru;»".
  7. La articolul I punctul 7 articolul 2, punctul 55 va avea următorul cuprins:
  "55. intermediari în asigurări - persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare broker de asigurare, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfăşoară activitate de intermediere în asigurări în schimbul unui/unei comision/remuneraţii, autorizat sau înregistrat în condiţiile stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia, precum şi intermediarii din statele membre care desfăşoară pe teritoriul României activitate de intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii, după caz;".
  8. La articolul I punctul 8 articolul 2, punctul 56 va avea următorul cuprins:
  "56. intermediar în reasigurari - persoana fizica sau juridică română autorizata în condiţiile prezentei legi, denumita în continuare broker în reasigurare, care intermediaza, în schimbul unui/unei comision/remuneraţii, în principal, activitatea de reasigurare, precum şi intermediarii din statele membre care desfăşoară pe teritoriul României activitate de intermediere în reasigurari, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii, după caz;".
  9. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins:
  "12^1. La articolul 2, după punctul 64 se introduce un nou punct, punctul 65, cu următorul cuprins:
  «65. locul obişnuit de stationare - teritoriul statului în care autovehiculul este înmatriculat sau:
  - în cazul în care nu se solicita înmatriculare pentru un anumit tip de autovehicule, dar autovehiculul deţine plăcuţe de asigurare sau un semn distinctiv similar placutei de înmatriculare, teritoriul statului în care a fost emisă placuta de asigurare ori a fost emis semnul; sau
  - în cazul în care nici placuta de înmatriculare, nici placuta de asigurare şi nici semnul distinctiv nu se cere pentru un anumit tip de vehicule, teritoriul statului în care persoana care deţine autovehiculul îşi are reşedinţa permanenta.»"
  10. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:
  "13^1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  «(2) Se înfiinţează Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, autoritate administrativă autonomă de specialitate, autofinantata, cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi.»"
  11. La articolul I, punctul 14 va avea următorul cuprins:
  "14. La articolul 4, alineatele (5)-(9) vor avea următorul cuprins:
  «(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este condusă de un consiliu format din 7 membri, dintre care un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.
  (6) Structura organizatorică şi de personal a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, atribuţiile de conducere, de execuţie şi de control ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare adoptate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit prevederilor prezentei legi.
  (7) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sunt numiţi de Parlament, în şedinţa comuna a celor două Camere, la propunerea comisiilor reunite, respectiv Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital din Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor. Preşedintele şi vicepreşedinţii se nominalizeaza pe funcţii în lista de propuneri care se supune spre aprobare Parlamentului.
  (8) Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se face de pe lista comuna propusă de Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital din Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.
  (9) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se face la propunerea comisiilor reunite ale Parlamentului, respectiv Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital din Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, în şedinţa comuna a celor două Camere, dacă acesta încetează sa îndeplinească condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de abateri grave, incompatibile funcţiei sale.»"
  12. La articolul I, punctul 16 va avea următorul cuprins:
  "16. La articolul 4, alineatele (20)-(23) vor avea următorul cuprins:
  «(20) În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor revine unuia dintre vicepreşedinţii acesteia, desemnat de preşedinte.
  (21) Dacă atât preşedintele, cat şi vicepreşedinţii se afla în imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va fi asigurata de decanul de vârsta dintre ceilalţi 4 membri.
  (22) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor deliberează valabil în prezenta a cel puţin 4 dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenta acestuia, unul dintre vicepreşedinţi.
  (23) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj, votul preşedintelui sau, în absenta acestuia, cel al vicepreşedintelui care conduce dezbaterile este decisiv.»"
  13. La articolul I punctul 19 articolul 5, litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) aproba şi, după caz, retrage aprobarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare şi avizează şi, după caz, retrage avizul, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protecţie a victimelor strazii;".
  14. La articolul I, după punctul 19 se introduc doua noi puncte, punctele 19^1 şi 19^2, cu următorul cuprins:
  "19^1. La articolul 5, după litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu următorul cuprins:
  «a^1) stabileşte obiectivele, organizarea şi funcţionarea activităţii de audit public intern;».
  19^2. La articolul 5, după litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu următorul cuprins:
  «b^1) aproba, în vederea acordării avizului prealabil pentru înregistrarea ca asigurator sau reasigurator, actionarii, direcţi şi/sau indirecti, în baza prevederilor normelor emise în aplicarea prezentei legi;»".
  15. La articolul I, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:
  "22^1. La articolul 5, după litera l) se introduce o noua litera, litera l^1), cu următorul cuprins:
  «l^1) îndeplineşte calitatea de administrator al Fondului de garantare;»".
  16. La articolul I, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23^1, cu următorul cuprins:
  "23^1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  «Art. 7. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va prezenta Parlamentului, respectiv Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital din Senat şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, în termen de 6 luni de la expirarea fiecărui exerciţiu financiar, un raport asupra pieţei asigurărilor din România, precum şi o informare privind activităţile desfăşurate.»"
  17. La articolul I punctul 24 articolul 8 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:
  "f) avizează, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi, la asiguratorii sau reasiguratorii autorizaţi, inclusiv la cei ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţa bursiera, persoanele fizice sau juridice care intenţionează, direct şi/sau indirect, după caz, sa devină acţionari semnificativi, să îşi majoreze cota de participare, sa renunţe la calitatea de acţionar semnificativ sau să îşi diminueze cota de participare;".
  18. La articolul I punctul 25 articolul 8 alineatul (2), litera h^2) va avea următorul cuprins:
  "h^2) stabileşte/precizează alte obiective de interes privind activitatea asigurătorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari, Fondului de protecţie a victimelor strazii şi a entitatilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională."
  19. La articolul I punctul 27 articolul 8 alineatul (2), litera k) va avea următorul cuprins:
  "k) constata şi aplica sancţiuni, ca urmare a controlului permanent, periodic sau inopinat, asigurătorilor, reasiguratorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari, acţionarilor semnificativi ori persoanelor semnificative ale acestora sau Consiliului director al Fondului de protecţie a victimelor strazii ori conducerii entitatilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor, deciziilor şi avizelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor."
  20. La articolul I punctul 30 articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Deciziile, avizele şi circularele nu sunt supuse publicării, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) şi h^1)."
  21. La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu următorul cuprins:
  "30^1. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
  «Art. 10. - (1) Constituie venit propriu la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:»".
  22. La articolul I punctul 32 articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) sucursale aparţinând unor societăţi-mama guvernate de legi dintr-un stat terţ, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit procedurii prevăzute la art. 12 şi cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit cap. III^2;".
  23. La articolul I, după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 33^1, cu următorul cuprins:
  "33^1. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  «(2) Un asigurator nu poate fi înregistrat în registrul comerţului fără avizul prealabil în vederea înregistrării emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.»"
  24. La articolul I, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 42^1, cu următorul cuprins:
  "42^1. La articolul 12 alineatul (12), după litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu următorul cuprins:
  «f) nu pot deţine, direct şi/sau indirect, calitatea de acţionar, precum şi cea de persoana semnificativă a unui asigurator sau reasigurator persoanele nominalizate în anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, cu modificările ulterioare, precum şi în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanţa de urgenţă.»"
  25. La articolul I, după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 46^1, cu următorul cuprins:
  "46^1. La articolul 13, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
  «(7) Un asigurator care solicită autorizarea conform prevederilor art. 12 alin. (7 1) achită, la depunerea cererii de autorizare, o taxa de autorizare reprezentând 40% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1).»"
  26. La articolul I punctul 47 articolul 13, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
  "(9) Un asigurator, reasigurator sau un broker de asigurare şi/sau de reasigurare, Fondul de protecţie a victimelor strazii sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională care solicită aprobarea pentru modificări la condiţiile şi documentele în baza cărora s-a acordat autorizaţia/avizul, precum şi orice informaţii sau certificari din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru a-i servi în relaţiile cu terţii va achită o taxa de aprobare, avizare sau de certificare, după caz, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Naţionala a României din data plăţii."
  27. La articolul I, punctul 48 va avea următorul cuprins:
  "48. La articolul 13, după alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:
  «(10) Orice persoană fizica sau juridică, cu excepţia asiguraţilor, pagubitilor şi a instituţiilor publice, care solicită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informaţii, certificari sau puncte de vedere, va achită o taxa reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Naţionala a României din data plăţii.
  (11) Pentru toate autorizaţiile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate, la cererea persoanelor îndreptăţite, în condiţiile prevăzute în normele emise în aplicarea prezentei legi, contra unei taxe reprezentând 25% din sumele prevăzute la alin. (1) şi la art. 36 alin. (1).»"
  28. La articolul I punctul 49 articolul 15^10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Sucursalele şi agenţiile asigurătorilor şi reasiguratorilor autorizaţi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care desfăşoară prin intermediul acestora activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul altor state membre, în baza dreptului de stabilire, sunt obligate să aibă o marja de solvabilitate conţinând active negrevate de orice sarcini sau datorii, din care se scad activele necorporale. Marja de solvabilitate va fi calculată în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi."
  29. La articolul I, după punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 65^1, cu următorul cuprins:
  "65^1. La articolul 25, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  «(2) Asiguratorii pot încheia înţelegeri referitoare la coasigurare, pool-uri şi alte forme de cooperare specifice, în vederea asigurării sau reasigurării unor riscuri, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi.
  (3) Asiguratorii emitenti de documente internaţionale de asigurare, Carte Verde, vor constitui Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, în conformitate cu prevederile Convenţiei Internaţionale Carte Verde. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România este o asociaţie profesională, independenta şi autonomă, care, în baza Convenţiei Internaţionale Carte Verde, are rol de reglementare a activităţii asigurătorilor emitenti de documente internaţionale de asigurare.»"
  30. La articolul I punctul 66 articolul 25, alineatul (3^1) va avea următorul cuprins:
  "(3^1) Asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) se vor afilia până cel târziu la data de 31 ianuarie 2006 la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. Asiguratorii care primesc autorizaţia de a practica asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) sunt obligaţi să se afilieze în termen de maximum 30 de zile de la primirea autorizaţiei la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România."
  31. La articolul I punctul 67 articolul 25, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) pe teritoriul României şi în afară lui au obligaţia de a constitui Fondul comun Carte Verde."
  32. La articolul I, după punctul 67 se introduce un nou punct, punctul 67^1, cu următorul cuprins:
  "67^1. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:
  «Art. 25^1. - (1) Toţi asiguratorii autorizaţi sa practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (clasa 10 de la lit. B din anexa nr. 1, cu excepţia răspunderii civile a transportatorului) trebuie să constituie Fondul de protecţie a victimelor strazii, denumit în continuare Fond.
  (2) Fondul se constituie ca asociaţie, persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile legale referitoare la asociaţii şi fundaţii, ale prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.
  (3) Actul constitutiv al asociaţiei, precum şi modificările ulterioare vor fi avizate în prealabil de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  (4) Fondul este condus de un consiliu director format din 5 membri, care sunt supuşi avizului prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  (5) Un membru al consiliului director al Fondului va fi numit de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  (6) Membrii Fondului sunt obligaţi să contribuie printr-o cotizatie la constituirea şi menţinerea stabilitatii financiare a acestuia, proporţional cu volumul primelor brute încasate din vânzarea asigurării de răspundere civilă care acoperă daune ce rezultă din folosirea autovehiculelor terestre, cu excepţia răspunderii civile a transportatorului, până la acoperirea tuturor obligaţiilor de plată.
  (7) Nivelul cotizatiei şi termenele de plată ale acesteia se stabilesc anual de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Cuantumul cotizatiei este de până la 5% din volumul primelor brute încasate pentru aceasta asigurare.
  (8) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului, precum şi rectificările acestuia se aproba de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  (9) În caz de deficit, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate majoră în cursul anului nivelul cotizatiei.
  (10) Fondul se constituie în scopul:
  a) de a furniza informaţii persoanelor vătămate prin accidente de autovehicule, în calitate de centru de informare (CEDAM);
  b) de a despăgubi persoanele pagubite prin accidente de autovehicule, dacă:
  - autovehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau nu era asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu toate ca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligaţia sa încheie o astfel de asigurare;
  - în termen de 3 luni de la data la care a adresat o cerere de despăgubire, persoana rezidenţă în România care a suferit un prejudiciu ca urmare a unui accident de circulaţie produs pe teritoriul unui stat situat în limitele teritoriale de acoperire, cu excepţia României, sau pe teritoriul unui stat terţ al cărui birou naţional a aderat la sistemul Carte Verde, de un autovehicul care are locul obişnuit de stationare într-un stat membru al Spaţiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana, nu a primit un răspuns motivat de la societatea de asigurare a autovehiculului vinovat de producerea accidentului sau de la reprezentantul de despăgubiri al acesteia ori dacă societatea de asigurare respectiva nu şi-a desemnat un reprezentant de despăgubire pe teritoriul României sau dacă în termen de doua luni de la data producerii accidentului societatea de asigurare nu poate fi identificata. Fondul îndeplineşte aceste atribuţii în calitate de organism de compensare.
  (11) Asiguratorii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia sa desemneze în fiecare stat aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederatia Elvetiana un reprezentant însărcinat cu regularizarea daunelor provocate de autovehicule supuse obligaţiei de asigurare în România rezidenţilor în aceste state, cu condiţia ca accidentul să se producă pe teritoriul unui alt stat decât statul de reşedinţa al persoanei vătămate.
  (12) Fondul are legitimare procesuala activa în orice proces împotriva persoanelor aflate într-o relaţie juridică cu el, pentru obligaţiile de plată achitate sau care urmează cu certitudine să fie achitate de Fond.
  (13) Actul prin care se constata şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurator la Fond constituie, potrivit legii, titlu de creanta.
  (14) La data scadentei, titlul de creanta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declansa procedura silită de recuperare a creanţelor, conform dispoziţiilor Codului de procedura civilă.
  (15) În vederea recuperării sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entitatii care a determinat prejudiciul.
  (16) Anual, Fondul va prezenta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor un raport de activitate, ale cărui forma şi conţinut vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.
  (17) Raportul va fi însoţit de situaţiile financiare anuale, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare şi auditate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.
  (18) În termen de 6 luni de la sfârşitul anului precedent Fondul va publică un raport, ale cărui forma şi conţinut vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.
  (19) Modul de constituire, de utilizare şi de plasament al sumelor băneşti la dispoziţia Fondului, precum şi persoanele îndreptăţite a fi despagubite se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei legi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.»"
  33. La articolul I punctul 68, titlul capitolului V va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL V
  Separarea managementului asigurărilor de viaţa
  şi asigurărilor generale pentru asiguratorii cu activitate
  compozita"
  34. La articolul I punctul 84 articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În vederea obţinerii autorizaţiei, solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documente din care să rezulte ca va respecta prevederile alin.(5) lit. a)-d) şi h)."
  35. La articolul I punctul 98, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "98. La articolul 35, după alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15)-(18), cu următorul cuprins:"
  36. La articolul I punctul 105 articolul 38^1, alineatele (1), (3), (6), (9) şi (11)-(14) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 38^1. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor adoptate în aplicarea acesteia, precum şi a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informaţii, documente şi rapoarte se constata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin exercitarea unui control permanent, periodic sau inopinat al activităţii asigurătorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari, Fondului sau entitatilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională.
  .........................................................................
  (3) Sancţiunile se stabilesc de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în baza referatelor de constatare întocmite de către direcţiile de specialitate care efectuează controlul permanent la sediul autorităţii de supraveghere ori a proceselor-verbale încheiate ca urmare a controalelor periodice sau inopinate efectuate de echipele de control desemnate în acest scop, la sediul asiguratorului, reasiguratorului, intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurari, Fondului sau entitatii care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională.
  ...........................................................................
  (6) Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care efectuează controlul permanent în conformitate cu prevederile alin. (5), vor notifica, prin scrisoare cu confirmare de primire, persoanelor semnificative ale asigurătorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari, Consiliului director al Fondului sau conducerii entitatilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională despre încălcarea prevederilor prezentei legi, ale normelor emise în aplicarea acesteia, precum şi a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informaţii, documente şi rapoarte şi vor solicita acestora ca, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificării, sa remită un răspuns prin care să explice motivul încălcării.
  ...........................................................................
  (9) Termenele prevăzute la alin. (6) şi, respectiv, alin. (7) curg de la data de înregistrare a primirii notificării de către asiguratori, reasiguratori, intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurari, Fondul sau entitatile care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, după caz, şi, respectiv, de la data de înregistrare a răspunsului la notificare de către direcţia de specialitate emitenta a notificării.
  ...........................................................................
  (11) Controalele periodice şi tematica acestora vor fi notificate conducerii executive a asigurătorilor, reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare sau, dacă este cazul, Consiliului director al Fondului, agenţilor de asigurare sau de reasigurare şi agenţilor de asigurare subordonaţi, persoane juridice, cu 30 de zile înainte de data începerii.
  (12) Asiguratorii, reasiguratorii, intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurari, persoane juridice, Fondul sau entitatile care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională au obligaţia de a pune la dispoziţie echipelor de control periodic sau inopinat, după caz, un spaţiu adecvat, care pe perioada desfăşurării controlului să fie folosit numai de către membrii echipei.
  (13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor şi informărilor periodice sau anuale ori a reclamatiilor şi sesizarilor înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, privind activitatea asigurătorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari, Fondului sau a entitatilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, după caz, şi nu pot dura mai mult de 3 zile lucrătoare consecutive.
  (14) Nici un asigurator, reasigurator şi intermediar în asigurări şi/sau în reasigurari, Fondul sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională nu poate refuza efectuarea unui control inopinat."
  37. La articolul I punctul 107 articolul 39 alineatul (2), literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "b) înmatricularea asigurătorilor sau reasiguratorilor la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului fără avizul prealabil în vederea înregistrării, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
  c) încălcarea, în orice mod, de către asiguratori, reasiguratori, intermediari în asigurări şi/sau în reasigurari, Fond sau de entitatile care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, după caz, a dispoziţiilor art. 5 lit. b), c), d), e), f), g), h), h^1), h^2), h^3), i), j), l), l^1) şi m), ale art. 18, ale normelor emise în aplicarea prezentei legi, precum şi a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informaţii, documente şi rapoarte;".
  38. La articolul I, după punctul 107 se introduce un nou punct, punctul 107^1, cu următorul cuprins:
  "107^1. La articolul 39 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
  «e) nesolicitarea de către asigurator/reasigurator/broker de asigurare şi/sau de reasigurare a aprobării sau avizului, după caz, a/al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru actionarii semnificativi direcţi şi/sau indirecti şi pentru persoanele semnificative ale asigurătorilor/reasiguratorilor/ brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare sau, în cazul Fondului, a avizului prealabil pentru membrii Consiliului director;»".
  39. La articolul I punctul 111 articolul 39 alineatul (2), literele m^3) şi m^4) vor avea următorul cuprins:
  "m^3) nerespectarea de către asiguratori, reasiguratori, brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare, Consiliul director al Fondului sau de conducerea entitatilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională a termenelor de transmitere sau trimiterea cu date incomplete şi eronate a rapoartelor, raportarilor, analizelor, documentelor şi informaţiilor prevăzute de prezenta lege, de normele emise în aplicarea ei sau prin decizii ori avize;
  m^4) nerespectarea prevederilor art. 25^1 şi ale normelor emise în aplicarea acestuia de către Consiliul director al Fondului;".
  40. La articolul I, după punctul 111 se introduce un nou punct, punctul 111^1, cu următorul cuprins:
  "111^1. La articolul 39 alineatul (2), după litera m^4) se introduce o noua litera, litera m^5), cu următorul cuprins:
  «m^5) nerespectarea de către conducerea entitatilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională şi/sau de către lectori a prevederilor art. 38^1 alin. (6), (9), (12) şi (14) şi ale normelor emise în aplicarea prezentei legi;»".
  41. La articolul I punctul 113 articolul 39 alineatul (3), literele c) şi e) vor avea următorul cuprins:
  "c) amenda aplicabilă: asigurătorilor sau reasiguratorilor, de la 0,5% până la 1% din capitalul social; intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari, cu forma juridică de societate pe acţiuni, de la 3% la 6%; brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, cu forma juridică de societate cu răspundere limitată, de la 10% până la 20% din capitalul social; agenţilor de asigurare, persoane juridice, cu forma juridică de societate cu răspundere limitată, de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); agenţilor de asigurare, persoane fizice, subagentilor şi agenţilor de asigurare subordonaţi, persoane fizice, precum şi lectorilor, de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON); conducătorilor entitatilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON); membrilor consiliului de administraţie şi/sau ai consiliului director şi/sau ai consiliului de supraveghere, conducerii executive, conducătorilor activităţilor de asigurări de viaţa şi de asigurări generale, în cazul asigurătorilor cu activitate compozita, persoanelor desemnate în funcţii de conducere specifice domeniului asigurărilor, care vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, conducătorului sau, după caz, conducerii executive a intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari, persoane juridice, membrilor Consiliului director al Fondului, între 1-6 salarii nete sau indemnizaţii de şedinţa de consiliu ale persoanelor respective din luna precedenta celei în care a fost constatată contravenţia. În cazul în care prin aplicarea acestor amenzi se depăşeşte limita maxima prevăzută pentru amenzi în legea-cadru care reglementează regimul juridic al contravenţiilor, se va aplica aceasta;
  ...........................................................................
  e) retragerea autorizaţiei asigurătorilor, reasiguratorilor sau brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, revocarea unui membru sau a întregului Consiliu director al Fondului, revocarea aprobării acordate entitatilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională şi/sau lectorilor, dispunerea către asiguratori, reasiguratori şi brokeri de asigurare/reasigurare a radierii agenţilor de asigurare, persoane fizice sau juridice, a subagentilor, a agenţilor de asigurare subordonaţi sau a asistentilor în brokeraj din registrele speciale în care aceştia au fost înregistraţi, precum şi retragerea aprobării pentru entitatile şi/sau persoanele menţionate la art. 5 lit. h^3)."
  42. La articolul I punctul 114 articolul 39 alineatul (3), litera c^1) va avea următorul cuprins:
  "c^1) anularea votului exprimat sau suspendarea temporară a dreptului de vot al acţionarilor semnificativi;".
  43. La articolul I punctul 119 articolul 42^1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu are calitate procesuala şi nu poate fi chemată în judecata în procesele declansate împotriva asigurătorilor/reasiguratorilor/ intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari, chiar dacă aceştia se afla în procedura de redresare financiară sau de faliment, în procesele împotriva Fondului, pentru a răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor asumate de aceştia potrivit legii şi/sau convenţiilor internaţionale, sau în cazul proceselor împotriva entitatilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională şi/sau lectorilor."
  44. La articolul I punctul 124 anexa nr. 3, punctul 3 va avea următorul cuprins:
  "3. Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viaţa (Jurnalul Oficial nr. L345 din 19 decembrie 2002, p. 0001):
  - expunere de motive (18), art. 1, 2, 4, 5, art. 6 alin. (4) şi (5), art. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 67, 69, anexa, anexa 2."
  45. La articolul I punctul 125 anexa nr. 3, punctul 5 va avea următorul cuprins:
  "5. Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea în asigurări (Jurnalul Oficial nr. L009 din 15 ianuarie 2003, p. 0003):
  - art. 1, art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 4, 6, 7, art. 7 alin. (3), art. 8, 9, 10, 11, 12, 14."
  46. La articolul I, punctul 126 va avea următorul cuprins:
  "126. La anexa nr. 3, după punctul 10 se introduc patru noi puncte, punctele 11-14, cu următorul cuprins:
  «11. Directiva a IV-a a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale (78/660/CEE ), publicată în Jurnalul Oficial nr. L222 din 14 august 1978:
  - art. 17
  12. Regulamentul Consiliului (CE) 2001/2157 privind statutul unei companii europene, publicat în Jurnalul Oficial nr. L294 din 10 noiembrie 2001:
  - art. 1 alin. (1)
  13. Directiva 77/91, publicată în Jurnalul Oficial nr. L026 din 31 ianuarie 1977:
  - art. 6 alin. (1)
  14. Directiva 78/473/CEE de coordonare a dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative în domeniul coasigurarii comunitare, publicată în Jurnalul Oficial nr. L151 din 7 iunie 1978, p. 0025-0027:
  - art. 10.»"


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga articolul V din Legea nr. 403/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 25 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul III

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga articolul III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2005 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005.


  Articolul IV

  (1) Fondul de protecţie a victimelor strazii se constituie cel mai târziu la data de 31 octombrie 2006.
  (2) În termen de 60 de zile de la înscrierea Fondului de protecţie a victimelor strazii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, acesta va prelua întreaga activitate, bunurile mobile şi imobile afectate activităţii, precum şi disponibilităţile financiare de la administratorul Fondului de protecţie a victimelor strazii, numit în baza art. 2 alin. (1) din Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor strazii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 24 iunie 2005.
  (3) La data preluării, art. 61 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.
  (4) De la data preluării, prevederile art. 61^1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România, cu modificările şi completările ulterioare, se vor interpreta ca vizează numai Fondul de garantare.
  (5) Prevederile art. 25^1 din Legea nr. 32/2000, care implica statutul de stat membru pentru România, intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 4 mai 2006.
  Nr. 113.
  -----------