ORDIN nr. 3.049 din 11 ianuarie 2016
privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016  În baza art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată,
  având în vedere:
  - Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI");
  - Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 983/2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
  - Legea nr. 13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007;
  - prevederile art. 3, art. 124 alin. (1) lit. a), art. 138 alin. (4) şi art. 216 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  - dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne - IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI;
  - dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România,
  în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
  în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
  ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  (1) Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene, denumite în continuare autorităţi competente, transmit, în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Coordonatorului IMI de arie legislativă pentru domeniul "recunoaşterea calificărilor profesionale" - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor datele de identificare şi contact ale utilizatorilor desemnaţi să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI.
  (2) Numărul utilizatorilor desemnaţi de către fiecare inspectorat şcolar din România să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI este cuprins între minimum 2 şi maximum 5 persoane.
  (3) Una dintre persoanele desemnate de către fiecare inspectorat şcolar din România să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI este secretarul şef al autorităţii competente.


  Articolul 2

  Utilizatorii IMI înregistraţi răspund cererilor de informaţii primite, în mod electronic, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne - IMI, în cel mult 4 zile lucrătoare de la data primirii acestora.


  Articolul 3

  Instruirea utilizatorilor IMI înregistraţi se desfăşoară permanent de către Coordonatorul IMI de arie legislativă pentru domeniul "recunoaşterea calificărilor profesionale" - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.


  Articolul 4

  (1) Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 2 şi 3, precum şi a altor obligaţii care decurg din implementarea IMI atrage răspunderea statului român în baza pct. 212) din Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008.
  (2) În situaţia menţionată la alin. (1), Guvernul României solicită inspectoratelor şcolare din România care nu au respectat termenele prevăzute la art. 2 şi/sau alte obligaţii care decurg din implementarea IMI să suporte eventualele penalităţi stabilite de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.


  Articolul 5

  Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi Direcţia generală învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat

  Bucureşti, 11 ianuarie 2016.
  Nr. 3.049.
  ----