LEGE Nr. 13 din 8 februarie 1991
LEGE privind contractul colectiv de muncă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 9 februarie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Contractul colectiv de muncă este convenţia dintre patroni şi salariaţi, prin care se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.


  Articolul 2

  Părţile din contractul colectiv de muncă sînt egale şi libere în negocierea clauzelor acestuia.


  Articolul 3

  Procesul-verbal de conciliere, precum şi, după caz, hotărîrea prin care s-a soluţionat un conflict colectiv de muncă fac parte integrantă din contractul colectiv de muncă.


  Articolul 4

  Prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii din unitate, indiferent de data angajării lor sau dacă s-au afiliat sau nu la o organizaţie sindicala din unitate.


  Articolul 5

  Contractul individual de muncă nu poate să prevadă clauze contrare contractului colectiv de muncă.


  Capitolul 2 Încheierea contractului colectiv de muncă


  Articolul 6

  Contractele colective de muncă se pot încheia la nivelul unităţilor, grupurilor de unităţi, ramurilor de activitate, precum şi la nivel naţional, în condiţiile prevăzute în prezenta lege.


  Articolul 7

  (1) La nivelul unităţii, contractul colectiv de muncă se încheie între patron şi salariaţi.
  (2) La încheierea contractelor colective de muncă salariaţii sînt reprezentaţi de către sindicate. În unităţile în care nu sînt organizate sindicate sau în care, deşi sînt organizate, nu toţi salariaţii sînt membri de sindicat sau ai aceluiaşi sindicat, reprezentanţii salariaţilor sînt aleşi de aceştia prin vot secret, pe liste.


  Articolul 8

  (1) La nivelul grupurilor de unităţi, al ramurilor sau la nivel naţional, contractele colective de muncă se încheie de către reprezentanţii patronilor şi ai salariaţilor.
  (2) La încheierea contractelor prevăzute la alin. 1, salariaţii sînt reprezentaţi de către organizaţiile sindicale de tip federatie, în cazurile în care contractele se încheie la nivel de grupuri de unităţi sau ramuri, ori de către organizaţiile sindicale de tip confederatie, în cazurile în care contractele colective de muncă se încheie la nivel naţional.
  (3) Reprezentanţii patronilor vor fi numiţi de către Camera de comerţ şi industrie.


  Articolul 9

  (1) Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinata, care nu poate fi mai mica de un an, sau pe durata unei lucrări determinate.
  (2) La expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul colectiv de muncă, părţile pot hotărî prelungirea aplicării acestuia, în condiţiile în care a fost încheiat sau în alte condiţii ce vor fi convenite.


  Articolul 10

  (1) Contractul colectiv de muncă cuprinde clauze prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor în promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natura să asigure protecţia socială a salariaţilor, diminuarea sau eliminarea conflictelor colective de muncă ori declanşarea grevelor.
  (2) În contractul colectiv de muncă se pot include şi prevederi referitoare la protecţia celor aleşi sau delegaţi în organele de conducere ale sindicatelor.


  Articolul 11

  În contractul colectiv de muncă, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu pot fi incluse clauze care să conducă la acordarea unor drepturi salariaţilor sub nivelul minim prevăzut de legislaţia muncii în vigoare sau care să fie contrare ordinii de drept.


  Articolul 12

  (1) Contractul colectiv de muncă se încheie sub forma scrisă, se semnează de către participanţii la negocieri, se înregistrează şi se depune în termen de 5 zile la direcţia de muncă şi protecţie socială judeteana sau a municipiului Bucureşti.
  (2) Contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi, al ramurilor sau la nivel naţional se înregistrează, se depun şi se păstrează la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
  (3) Contractul colectiv de muncă devine aplicabil de la data înregistrării lui.


  Capitolul 3 Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă


  Articolul 13

  (1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.
  (2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea celor care se fac vinovaţi de aceasta.


  Articolul 14

  (1) Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condiţiile legii, ori de cîte ori părţile convin în acest sens.
  (2) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se comunică în scris, în termen de 5 zile, organului la care acesta se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării comunicării.


  Articolul 15

  Executarea contractului colectiv de muncă sau a unor clauze ale acestuia se suspenda pe durata grevei, dacă nu este posibila continuarea activităţii de către salariaţii neparticipanti la greva.


  Articolul 16

  (1) Contractul colectiv de muncă poate inceta sau aplicarea sa poate fi suspendată dacă părţile hotărăsc acest lucru.
  (2) Contractul colectiv de muncă încetează:
  a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea aplicării acestuia;
  b) la data dizolvării sau constatării falimentului unităţii.
  (3) Încetarea contractului colectiv de muncă va fi notificată în termen de 5 zile organului la care acesta a fost înregistrat şi se păstrează.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 17

  Litigiile în legătură cu executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului colectiv de muncă sînt litigii de muncă ce se soluţionează de către judecătorie.


  Articolul 18

  Cererile referitoare la contractele colective de muncă, formulate în faţa instituţiilor, organizaţiilor sau instanţelor judecătoreşti, sînt scutite de taxa de timbru.


  Articolul 19

  În sensul prezentei legi, prin patroni se înţeleg regiile autonome, societăţile comerciale şi celelalte persoane juridice sau persoanele fizice care folosesc forta de muncă salariata.


  Articolul 20

  (1) Contracte colective de muncă pot fi încheiate şi în instituţii bugetare sau în departamentele care coordonează astfel de instituţii, dacă prin lege se prevede că unele drepturi ale salariaţilor din aceste unităţi se stabilesc prin negocieri colective.
  (2) În astfel de situaţii, organele de conducere ale instituţiilor bugetare sau, după caz, ale departamentelor reprezintă pe patroni la încheierea contractelor colective de muncă.


  Articolul 21

  Prevederile art. 76-80 din Codul muncii, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 februarie 1991.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 4 februarie 1991.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
  promulgăm Legea privind contractul colectiv de muncă şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  -----------------------