ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 8 decembrie 2010
pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 17 decembrie 2010  Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea modificării regimului juridic al locuinţelor pentru tinerii specialişti din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, creându-se posibilitatea vânzării acestor locuinţe.
  Pe baza solicitărilor primite din partea tinerilor specialişti s-a considerat oportun ca locuinţele destinate exclusiv tinerilor specialişti din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii să poată fi vândute, în aceleaşi condiţii ca şi celelalte locuinţe pentru tineri.
  Sumele rezultate din vânzarea locuinţelor destinate exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ şi din sănătate suplimentează bugetul aferent acestui program, în vederea continuării construcţiei de locuinţe, realizându-se un număr de unităţi locative cel puţin egal cu cel existent.
  De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza internaţională actuală le are asupra domeniului locuirii în România. Astfel, susţinerea creşterii economice se poate realiza şi pe calea suplimentării cererii solvabile pentru persoanele care doresc să achiziţioneze o locuinţă.
  Apreciind că intervenţia legislativă de urgenţă şi extraordinară este justificată şi de atragerea de urgenţă a unor surse suplimentare de finanţare pentru construcţia de locuinţe,
  neadoptarea acestei măsuri ar avea consecinţe negative, având în vedere că în ultima perioadă marea majoritate a tinerilor medici optează să lucreze în străinătate, fapt pentru care considerăm oportună promovarea acestei ordonanţe de urgenţă care poate conduce la diminuarea migrării medicilor, asigurându-le accesul la o locuinţă în proprietate în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea.
  Având în vedere cele menţionate mai sus, se impune modificarea actului normativ pe calea ordonanţei de urgenţă şi adoptarea acesteia cu celeritate.
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, realizate în condiţiile prezentei legi, fac obiectul proprietăţii private a statului. Locuinţele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate sunt administrate de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau în administrarea unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii. Pentru celelalte locuinţe care se realizează prin programele de investiţii prevăzute la art. 7 alin. (6) regimul juridic şi modul de repartizare sunt prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 22, după caz, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului."
  3. La articolul 9, alineatul (2), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "d) valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau de către unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii, şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabileşte anual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare, unităţile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare a locuinţei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul de vânzare al acesteia;
  e) în cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în preţul locuinţelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau a unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuinţelor pe care le deservesc;".
  4. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe. După reţinerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d) şi, după caz, a valorii de vânzare a construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (6), sumele obţinute se virează de către autorităţile administraţiei publice locale şi, respectiv, de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau de către unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi în a căror administrare se află imobilele respective, prin bugetul propriu, către A.N.L., pentru finanţarea programului de locuinţe pentru tineri. În colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi sănătăţii, A.N.L. ţine evidenţa sumelor rezultate din vânzare şi încasate."
  5. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Pentru realizarea de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau sănătate, autorităţile administraţiei publice centrale interesate răspund de punerea la dispoziţie a terenurilor în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). Terenurile pot fi în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale respective sau, după caz, în administrarea unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, în condiţiile legii."
  6. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Închirierea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate în condiţiile art. 19, se face cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (4) şi (5)."


  Articolul II

  (1) Locuinţele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, prin programe de investiţii la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau în administrarea unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi terenul aferent acestora trec, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în proprietatea privată a statului şi rămân în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau în administrarea unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii.
  (2) Locuinţele pentru tineri destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, aflate în curs de execuţie prin programe de investiţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost recepţionate şi nu au fost înregistrate ca mijloace fixe până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, urmează regimul juridic prevăzut de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Reglementarea regimului juridic al terenurilor aferente locuinţelor se realizează în mod corespunzător, potrivit legii.


  Articolul III

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul IV

  Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 8 decembrie 2010.
  Nr. 112.
  -----