DECIZIE nr. 57 din 26 ianuarie 2006
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 21 februarie 2006  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Constantin Doldur - judecător
  Kozsokar Gabor - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Ninosu - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Ion Tiucă - procuror
  Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Gheorghe Onofrei în Dosarul nr. 3.499/C/2005 al Tribunalului Botoşani - Secţia civilă.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca nefondată.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
  Prin Încheierea din 16 septembrie 2005, pronunţată în Dosarul nr. 3.499/C/2005, Tribunalul Botoşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Onofrei într-un litigiu cu Casa Teritorială de Pensii Botoşani pentru recalcularea pensiei.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, prin recalcularea pensiei după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, iar nu de la data de 1 aprilie 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, se încalcă principiul universalităţii drepturilor şi a obligaţiilor, consacrat de art. 15 alin. (1) din Constituţie, şi se menţin inegalităţile între drepturile acordate diferitelor categorii de pensionari, în raport cu data înscrierii la pensie.
  Tribunalul Botoşani - Secţia civilă apreciază că excepţia ridicată este neîntemeiată, având în vedere că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 modifică Legea nr. 19/2000 sub aspectul datei de la care se vor recalcula pensiile stabilite sub imperiul legislaţiei anterioare, iar aceste dispoziţii se aplică deopotrivă tuturor pensionarilor aflaţi în aceeaşi situaţie.
  Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Guvernul apreciază că textele legale criticate nu contravin art. 15 alin. (1) din Constituţie şi nici nu creează discriminări între diferitele categorii de pensionari, ci, dimpotrivă, contribuie la înlăturarea, în timp, a discrepanţelor inerente între cei pensionaţi sub imperiul legii anterioare şi cei pensionaţi după intrarea în vigoare a noii reglementări, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
  Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, fiind în deplină concordanţă cu principiul potrivit căruia cetăţenii beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005. Aceste dispoziţii legale sunt:
  - Art. 2 alin. (2): "Procedura de recalculare se desfăşoară începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 1 ianuarie 2006.";
  - Art. 3: "(1) Plata sumelor rezultate în urma recalculării pensiilor se face eşalonat, în etape.
  (2) Prima etapă de plată a drepturilor de pensii recalculate se stabileşte pentru luna martie 2005, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1980 inclusiv.
  (3) Celelalte etape de plată a drepturilor de pensie recalculate se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului."
  Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile legale atacate contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (1) potrivit cărora cetăţenii beneficiază în mod egal de drepturile prevăzute de Constituţie şi de celelalte legi.
  Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că la elaborarea noii legislaţii privind sistemul public de pensii s-a prevăzut iniţial, la art. 180 din Legea nr. 19/2000, recalcularea, începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, a tuturor pensiilor stabilite conform legislaţiei anterioare şi aflate în plată. Ulterior, constatându-se că nu sunt resurse financiare suficiente pentru plata tuturor pensiilor în cuantumurile ce ar rezultă în urma recalculării lor conform noilor reglementări legale, art. 180 a fost modificat, înainte de intrarea în vigoare a legii, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001, renunţându-se la determinarea datei de la care se va face recalcularea, prevăzându-se doar stabilirea punctajului pentru toate pensiile, punctaj ce se va avea în vedere ulterior la recalcularea şi recorelarea pensiilor anterior stabilite. În aceste condiţii, data de la care se va face recalcularea pensiilor şi etapizarea acordării pensiilor în cuantumurile rezultate din operaţia de recalculare sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005.
  Curtea reţine că, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, condiţiile de exercitare a dreptului la pensie şi la alte forme de asistenţă socială se stabilesc prin lege şi, prin urmare, este dreptul exclusiv al legiuitorului de a modifica sau completa legislaţia în materie şi de a stabili data de la care operează recalcularea, însă orice prevedere nouă poate fi aplicată numai de la data intrării sale în vigoare, pentru a respecta principiul neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie.
  Totodată, Curtea observă că modificările succesive ale legislaţiei fac ca beneficiarii drepturilor de asigurări sociale să obţină valori diferite, în raport cu legislaţia care a fost în vigoare la data stabilirii drepturilor lor. Astfel, data diferită a înscrierii la pensie plasează pensionarii în situaţii deosebite, tratamentul juridic diferenţiat fiind justificat de situaţia diferită a beneficiarilor dreptului la pensie, determinată de data naşterii dreptului, ceea ce nu constituie privilegii sau discriminări.
  Recalcularea şi recorelarea pensiilor anterior stabilite sunt prevăzute de lege pentru eliminarea inechităţilor reprezentate de diferenţele existente în cuantumul pensiilor acordate pentru stagii de cotizare identice, iar diferenţele menţinute până la finalizarea operaţiunilor de recalculare şi de recorelare nu contravin principiului universalităţii drepturilor şi obligaţiilor, consacrat constituţional prin art. 15 alin. (1), întrucât toţi cetăţenii beneficiază de drepturile prevăzute de legile în vigoare la data acordării drepturilor respective.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem de asigurări sociale de stat, excepţie ridicată de Gheorghe Onofrei în Dosarul nr. 3.499/C/2005 al Tribunalului Botoşani - Secţia civilă.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 ianuarie 2006.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Ioana Marilena Chiorean
  __________