ORDIN nr. 3.243 din 5 februarie 2021privind structura anului școlar 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 16 februarie 2021
  Având în vedere:– prevederile art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Anul școlar 2021-2022 începe la data de 1 septembrie 2021, se încheie la data de 31 august 2022 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2021-2022 încep la data de 13 septembrie 2021. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:
  a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022;
  b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022;
  c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.


  Articolul 2

  Anul școlar 2021-2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează: – Semestrul I are 14 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 septembrie 2021-22 decembrie 2021.
  Cursuri - luni, 13 septembrie 2021 - miercuri, 22 decembrie 2021
  În perioada 25-31 octombrie 2021, elevii claselor din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.
  Vacanța de iarnă - joi, 23 decembrie 2021 - duminică, 9 ianuarie 2022
  – Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 10 ianuarie 2022-10 iunie 2022
  Cursuri - luni, 10 ianuarie 2022 - joi, 14 aprilie 2022
  Vacanță de primăvară - vineri, 15 aprilie 2022 - duminică, 1 mai 2022
  Cursuri - luni, 2 mai 2022 - vineri, 10 iunie 2022
  Vacanța de vară - sâmbătă, 11 iunie 2022 - data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022-2023.


  Articolul 3

  În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.


  Articolul 4
  (1) Programul național „Școala altfel“ se va desfășura în perioada 8-14 aprilie 2022.(2) Intervalul aferent programului „Școala altfel“ nu va coincide cu perioada în care se susțin lucrările scrise semestriale (tezele). (3) Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot organiza activități de instruire practică în perioada dedicată programului „Școala altfel“.


  Articolul 5

  Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin, după ce se parcurge programa școlară, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.


  Articolul 6

  Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se vor organiza, de regulă, în perioada dedicată programului „Școala altfel“, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.


  Articolul 7

  În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare.


  Articolul 8

  Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.


  Articolul 9

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 10

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu

  București, 5 februarie 2021.
  Nr. 3.243.
  -----