HOTĂRÂRE nr. 90 din 21 februarie 2012
privind organizarea în perioada 1 - 14 iulie 2012, la Bucureşti, a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinţei părţilor contractante la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 28 februarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă organizarea de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, în perioada 1 - 14 iulie 2012, la Bucureşti, a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinţei părţilor contractante la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971.


  Articolul 2

  Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării evenimentului prevăzut la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru anul 2012, capitolul 74.01 "Protecţia mediului", titlul 20 "Bunuri şi servicii", articolul 20.30 "Alte cheltuieli", alineatul 20.30.02 "Protocol şi reprezentare", în limita sumei de 5.830 mii lei, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul mediului şi pădurilor,
  Marin Anton,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 februarie 2012.
  Nr. 90.


  Anexa
  DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI
  privind organizarea în perioada 1 - 14 iulie 2012, la Bucureşti,
  a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinţei părţilor contractante la
  Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională,
  în special ca habitat al păsărilor acvatice
  Număr total de participanţi: 2.000
  din care: străini - 1.700
  români - 300
  Denumirea activităţilor Suma alocată (lei)
  1. Cheltuieli săli de conferinţă (plenară conferinţă, birouri de secretariat, punct de înregistrare partici- panţi, centru pentru documentare, centru media, săli de evenimente conexe, spaţiu expoziţional), mobilier şi echi- pamente aferente: - servicii de proiectare în vederea compartimentării spaţiilor, servicii de închiriere, compartimentare cu panouri fonoabsorbante şi amenajare spaţii; - închirieri de echipamente electrice, electronice şi IT şi servicii de asistenţă tehnică pentru acestea; - închiriere de mobilier; - cheltuieli administrative pentru săli; - servicii de telefonie şi internet 3.045.000
  2. Acţiuni de protocol: - masă oficială oferită de ministrul român al mediului şi pădurilor tuturor participanţilor (60 lei x 2.000 persoane = 120.000 lei); - cocteil oferit de ministrul român al mediului şi pădu- rilor conducătorilor delegaţiilor oficiale (12,5 lei x 500 persoane = 6.250 lei); - cheltuieli zilnice de masă pentru delegaţii oficiali invitaţi, pentru reuniunile plenarei, ale comitetului permanent şi ale reuniunilor regionale (90 lei x 500 persoane x 10 zile = 450.000 lei); - trataţii în timpul şedinţelor plenarei, comitetului permanent şi reuniunilor regionale (cafea, apă minerală, gustări) (6,5 lei x 2.000 persoane x 10 zile = 130.000 lei); - cadouri pentru delegaţiile oficiale (225 lei x 250 delegaţii = 56.250 lei) 762.500
  3. Acţiuni de comunicare şi publicitate: - design, găzduire şi administrare site web al COP11 Ramsar; - eveniment cultural de promovare a României; - gestionare relaţii cu mass-media la nivel naţional şi internaţional şi postare de bannere online şi conferinţe de presă; - elaborare, editare, traducere şi tipărire în cele 3 limbi ale convenţiei a Manualului participantului la COP11; - realizarea unui film de prezentare a siturilor Ramsar şi a unui album foto de artă tematic; - emisiune filatelică tematică; - organizarea unui punct de informare generală şi turistică şi coordonarea activităţii acestuia; - servicii de traducere şi interpretare în limba română din cele 3 limbi oficiale ale convenţiei 1.015.000
  4. Rezervări hotel, transport oficialităţi şi visit tour: - rezervări de camere pentru delegaţii la conferinţă; - transfer aeroport - hotel şi retur; - transfer hotel - centru de conferinţe şi retur pentru personalul secretariatului convenţiei Ramsar; - servicii de transport pentru secretarul general al convenţiei; - alcătuirea şi gestionarea unui program turistic şi cultural pentru perioadele pre- şi post-conferinţă şi organizarea unui visit tour de o zi la siturile Ramsar pentru toţi participanţii la conferinţă 200.000
  5. Consumabile de secretariat şi birotică şi materiale promoţionale: - cheltuieli de secretariat (consumabile, rechizite, ecusoane etc.); - materiale promoţionale inscripţionate cu sigla conferinţei; - bannere, roll-up, sisteme indicatoare 270.000
  6. Alte cheltuieli neprevăzute 537.500
  TOTAL GENERAL: 5.830.000 lei = 5.830 mii lei

  NOTĂ: În situaţii motivate, sumele se pot compensa între acţiunile 1, 3, 4, 5 şi 6.
  -------